Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012"

Transkript

1 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

2 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke. Formålet er at fremme borgernes livskvalitet ved at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet og dermed skabe grobund for udvikling og et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med muligheder for attraktive og unikke oplevelser. Der skal ske udvikling af anlæg, idrætsfaciliteter, lejrpladser, mødelokaler, parker og grønne områder m.m., som stilles til rådighed for borgernes selvstændige udfoldelse, sociale samvær, foreningsarbejde og aktiviteter på alle niveauer. I kommende kommuneplaner sikres det, at der ved planlægning af nye by- og boligområder indtænkes muligheder for etablering af idræts- og fritidsfaciliteter. Faciliteterne skal være fleksible, således at såvel foreningsorganiserede som selvorganiserede kan udvikle nye idrætsformer og aktivitetstilbud. Breddeidrætten spiller en væsentlig rolle for befolkningens sundhed. Derfor prioriteres de udfordringer breddeidrætten står overfor, nemlig at fastholde og øge befolkningens høje deltagelse i idræt og motion, ligesom at få socialt udsatte og idrætssvage grupper til i øget omfang at deltage i idrætsaktiviteter. Silkeborg Kommune ønsker at styrke mulighederne for elite- og talentarbejdet i alle dele af idrætslivet, så vi herigennem kan fremme vores selvbevidsthed og skabe referencerammer. Den stærkeste ressource til opfyldelsen af formålet for idræts- og fritidspolitikken er uden tvivl det store antal af frivillige, som i deres daglige virke skaber de mange aktivitetstilbud rundt omkring i kommunen og som også har medvirket meget aktivt og engageret i tilblivelsen af politikken. Virkeliggørelsen af idræts- og fritidspolitikken baseres på dialog med organisationer, foreninger og lokale interessenter.

3 Idræts- og fritidspolitikken er basis for udarbejdelse af konkrete årlige handleplaner. Handleplanerne skal følge kommunens budgetproces så tiltag med økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet. Undervejs i processen vedtog Folketinget en ny lov om folkeoplysning, hvori det fremgår, at kommunerne skulle udarbejde en lokal folkeoplysningspolitik. I dialog med paraplyorganisationerne besluttede vi at inddrage denne i indholdet for den samlede idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig til samarbejdet om gennemførelse af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken. Steen Vindum Formand

4 Mission for idræts- og fritidspolitikken Silkeborg Kommunes mission med idræts- og fritidspolitikken er at fremme borgernes livskvalitet ved at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet. Livskvalitet dækker over meget. Når vi i idræts- og fritidspolitikken taler om livskvalitet, dækker det over, at idræts- og fritidslivet både skal være med til at skabe sociale fællesskaber, individuel samt kollektiv dygtiggørelse og sundere borgere. Vision for idræts- og fritidspolitikken Silkeborg Kommunes vision med idræts- og fritidspolitikken er et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med attraktive og unikke muligheder for oplevelser. Vi har allerede et stærkt idræts- og fritidsliv i Silkeborg Kommune, og håber med politikken at styrke dette liv yderligere og støtte op om både nye og flere aktiviteter, som kan møde borgernes stadigt større ønsker til en aktiv fritid.

5 Indsatsområder I idræts- og fritidspolitikken arbejder vi med 8 indsatsområder, som tilsammen udgør Silkeborg Kommunes arbejde med idræt og fritid: 1. Frivillige ledere 2. Fysiske rammer inde og ude 3. De uorganiserede motionister 4. Breddeidrætten 5. Elite og talentarbejdet i idrætten 6. Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet 7. Uniformerede børne- og ungdomskorps 8. Folkeoplysende voksenundervisning Hvert indsatsområde har hvert sit afsnit i politikken. Alle afsnit er inddelt i tre dele; Vi Vil, Vi Ved og Vi Gør. Vi Vil formulerer Silkeborg Kommunes vision for indsatsområdet. Vi Ved præsenterer den viden, som vi fra kommunens side bygger indsatsen på området på. Vi Gør beskriver de felter, hvor Silkeborg Kommune vil sætte handling bag visionen for området. Politikken vil i efteråret 2011 blive suppleret af en handleplan, som detaljeret for hvert indsatsområde beskriver Silkeborg Kommunes handlinger de kommende år på idræts- og fritidsområdet.

6 Frivillige ledere Vi Vil Silkeborg Kommune vil gøre det nemt at være frivillig, inspirere til uddannelse og fremme netværk på tværs af idræts- og fritidslivet Vi Ved Flere danskere bruger tid på frivilligt arbejde i forhold til tidligere, og undersøgelser peger på, at mange ikke-frivillige ville være villige til at lave frivilligt arbejde, hvis de blev spurgt. Andre undersøgelser viser, at foreningslivet i Danmark peger på rekrutteringen af frivillige ledere, trænere og instruktører som foreningslivets største udfordring. De to forhold synes at være et paradoks. Der har aldrig været så mange frivillige; alligevel efterspørger foreningslivet flere. Dette tilsyneladende paradoks kan have flere forklaringer. En forklaring er, at selvom flere bruger tid på frivilligt arbejde, er der samtidig færre af de frivillige, som bruger meget tid på frivilligt arbejde. En anden forklaring er, at motiverne til at være frivillig i højere grad er flyttet tæt på individet. Vi er især frivillige for vores børns hold, vores eget hold eller vores helt egen skyld, og ikke i så høj grad for foreningens eller for samfundets skyld. Samlet gør dette, at det især er vanskeligt at rekruttere til de ledende poster og opgaver, som traditionelt har været meget tidskrævende og forbundet med stor grad af bureaukratisk arbejde. Vi Gør Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune medvirker til anskaffelse og drift af fælles elektronisk administrationssystem for idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune bidrager til skabelse af lederuddannelser på tværs af idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune sikrer kommunal støtte til uddannelse af frivillige

7 Silkeborg Kommune katalyserer partnerskaber på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og idræts- og fritidsliv

8 Fysiske rammer inde og ude Vi Vil Silkeborg Kommune vil have moderne fysiske rammer med åbenhed, fleksibilitet og størst mulig udnyttelse, som inspirerer alle til et aktivt idræts- og fritidsliv Vi Ved Forskningen viser en ret klar sammenhæng mellem tilstedeværelse af fysiske rammer til idræts- og fritidsformål og graden af aktivitet: Jo flere faciliteter, der er til stede, jo flere foreninger og frivillige er der, og jo mere aktivitet. Det er samtidig dokumenteret, at de fysiske rammers geografiske nærhed er afgørende for borgernes aktive deltagelse. Det gælder alle typer af fysiske rammer inde og ude, f.eks. idrætshaller og -sale, udendørs baner, parker og søbade. Dette forhold gælder i særlig grad for børns og ældres deltagelse. De senere årtier har der tilmed været en stigning i borgernes deltagelse i fritidslivet, og det i særlig grad i idrætten. Megen af denne vækst kommer fra den kvindelige og ældre del af befolkningen og er fulgt op af andre ønsker til de fysiske rammers udformning i retning af mere fleksible og i mange tilfælde mindre rum end de traditionelle idrætshaller. Disse tendenser skaber alle øget pres på kommunen for nye, moderne og fleksible fysiske rammer for idræts- og fritidslivets aktiviteter inde og ude. Heldigvis giver andre tendenser øgede muligheder for at tænke nyt. En tendens er, at flere og flere borgere gerne vil betjene sig selv i forhold til de fysiske rammer, uafhængigt af nøglepersoner, som låser op og i. En anden tendens er, at flere og flere borgere gerne betaler for brugen af faciliteter på egen hånd, hvilket giver muligheder for øgede indtægter fra brugen af faciliteterne. Vi Gør Silkeborg Kommune synliggør principper for modernisering og nybyggeri af idræts- og fritidsfaciliteter inde og ude Silkeborg Kommune sikrer en tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard i alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter Silkeborg Kommune øger kendskabet til udnyttelsesgraden af alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter

9 De selvorganiserede motionister Vi Vil Silkeborg Kommune vil fremme de selvorganiserede motionisters adgang til faciliteter og anlæg, øge mulighederne for fleksibel deltagelse i idrætsaktiviteter i foreningerne og sikre øget information om aktivitetsmuligheder i naturen Vi Ved I løbet af meget få årtier er idrætsbilledet i Danmark ændret væsentligt. Tidligere var foreningsidrættens aktiviteter klart dominerende i danskernes idrætsdeltagelse. Sådan er det stadig hos børnene. Hos de voksne derimod dyrker mere end halvdelen idræt på egen hånd, udenfor foreningslivet. Udover fitnessbølgen, som særligt ruller i private motionscentre, sker denne øgede idrætsaktivitet hos de voksne i udendørs aktiviteter som løb, cykling og kajaksejlads. Undersøgelser viser, at faktorer som attraktive elektroniske motionssites, geografisk nærhed til udendørs aktivitetsmuligheder og mulighed for adgang til faciliteter og anlæg fremmer de selvorganiseredes aktivitetsniveau. Samtidig kan imødekommenhed fra foreningslivet overfor denne nye målgruppe betyde et stort potentiale for flere foreningsaktive. Vi Gør Silkeborg Kommune åbner kommunens idræts- og fritidsfaciliteter for større udnyttelse fra borgere udenfor foreningslivet og gør dem mere attraktive Silkeborg Kommune giver idrætsforeningerne muligheder for at administrere fleksibel deltagelse i aktiviteter fra ikkemedlemmer Silkeborg Kommune skaber i højere grad fysisk og elektronisk synlighed af udendørs muligheder for idræts- og fritidsaktiviteter Silkeborg Kommune skaber bedre sammenhæng mellem stiforløb, parker/søbade og lign. anlæg og aktivitetssteder i naturen

10 Breddeidrætten Vi Vil Silkeborg Kommune vil aktivt bidrage til fastholdelse af nuværende medlemmer og fortsat tilgang af nye medlemmer til breddeidrættens foreninger Vi Ved Breddeidrætten bidrager på flere områder til samfundsudviklingen: - Breddeidrætten skaber fællesskaber, som i mange områder af kommunen udgør et af de vigtigste elementer i den lokale sammenhængskraft. - Breddeidrætten bidrager med sin demokratiske organisation til udviklingen af et aktivt og lokalt medborgerskab i kommunen, som smitter af i forhold til det aktive medborgerskab som helhed. - Breddeidrætten udbyder lokale tilbud, som giver borgerne muligheder for øget sundhed og livskvalitet Silkeborg Kommunes foreninger inden for breddeidrætten har de senere år oplevet en markant medlemsfremgang. Dette er en generel tendens på landsplan, som idrætsforskere spår, vil fortsætte i årene fremover, hvis kommuner, breddeidrættens foreninger og aktive borgere samarbejder. Vi Gør Silkeborg Kommune medvirker til, at breddeidrættens foreninger giver tilbud til børn og unge til opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefaling om 7 timers fysisk aktivitet om ugen. Silkeborg Kommune medvirker til at fremme, at det voksende antal idrætsaktive bliver medlemmer af breddeidrættens foreninger. Silkeborg Kommune støtter aktivt op om skabelsen af ugentlige foreningsaktiviteter for seniorer i hele kommunen. Silkeborg Kommune støtter aktivt op om samarbejdet mellem breddeidrættens foreninger og aktive borgere om udvikling af nye aktivitetstilbud for alle aldersgrupper

11 Elite- og talentarbejde i idrætten Vi Vil Silkeborg Kommune vil aktivt bidrage til klare rammer for talentudvikling og eliteidræt, som gennem oplevelser for udøvere og tilskuere styrker den lokale selvbevidsthed indadtil og bidrager til et positivt billede af kommunen udadtil Vi Ved Der er stadigt stigende krav til eliteidræt og talentudvikling i form af krav til træningsmængde, uddannelse af trænere, forskning, udstyrsudvikling og rejseaktivitet. Den professionelle eliteidræt og de foreninger, der satser på elite- og talentudvikling, får stadigt sværere ved økonomisk at honorere de finansielle investeringer, som de voksende krav giver. Eliteidræt og talentudvikling bidrager samtidig til kommunen ved at øge den lokale selvbevidsthed, give en fælles referenceramme og gøre Silkeborg Kommune kendt i omverdenen. Dette sker især gennem de oplevelser som eliteidrætten giver udøvere såvel som tilskuere. Vi Gør Silkeborg Kommune synliggør principper for kommunens prioritering af talent-, elite- og professionel idræt Silkeborg Kommune giver gennem kommunens fysiske planlægning muligheder for at samle elite- og talentfaciliteter og derved skabe synergieffekter imellem de forskellige idrætter Silkeborg Kommune sikrer en fælles indgang til kommunens administration for foreninger med elite- og talentarbejde

12 Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Vi Vil Silkeborg Kommune vil bidrage aktivt til skabelse af et stadigt mere rummeligt idræts- og fritidsliv Vi Ved Der er potentiale i øget medspil fra idræts- og fritidslivet i forhold til at løse kommunale opgaver bedre og billigere. Det gælder ikke mindst, hvis det i højere grad kan lykkes at åbne idræts- og fritidslivets aktiviteter op for målgrupper, som af den ene eller anden grund ikke i forvejen er en aktiv del af aktiviteterne. Det kan f.eks. være borgere med risiko for at udvikle livsstilssygdomme, udsatte børn og unge, voksne udenfor arbejdsmarkedet eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Idræts- og fritidslivets aktører viser interesse i at være samarbejdspartnere for kommunen på området, men udtrykker samtidig et behov for kompetenceudvikling, klar rollefordeling og forventningsafstemning. Samtidig kræver en øget indsats på området bedre kommunikation og handling på tværs af kommunale sektorer som f.eks. kultur og fritid, sundhed, skoler og institutioner samt det sociale område. Vi Gør Silkeborg Kommune skaber via kursusforløb og mentorforløb større beredskab i idræts- og fritidslivet til modtagelse af særlige målgrupper Silkeborg Kommune skaber via informationsmøder øget kendskab til idræts- og fritidslivet blandt netværk og ressourcepersoner for særlige målgrupper Silkeborg Kommune sikrer idræts- og fritidslivet adgang til pædagogfaglig vejledning i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune skaber øgede muligheder for kommunal støtte til kontingent, udstyr mm. til særlige målgrupper med henblik på hjælp til selvhjælp

13 Uniformerede børne- og ungdomskorps Vi Vil Silkeborg Kommune vil være en aktiv sparringspartner for de uniformerede børne- og ungdomskorps Vi Ved De uniformerede korps oplever efter en længere årrække med medlemstilbagegang nu positive tendenser i deres medlemsstal. Samtidig viser de uniformerede børne- og ungdomskorps stigende interesse for at tænke og handle på tværs af de forskellige korps. Silkeborg Kommunes natur giver stort potentiale for udvikling af de uniformerede børne- og ungdomskorps udeaktiviteter, og de lokale børne- og ungdoms korps ser selv Silkeborg Kommune som et naturligt samlingspunkt for danske uniformerede korps aktiviteter. Vi Gør Silkeborg Kommune medvirker til udvikling af større tværkorpsligt samarbejde i regi af Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Silkeborg Kommune rådgiver børne- og ungdomskorpsene i bestræbelser på at tiltrække landsdækkende arrangementer

14 Folkeoplysende voksenundervisning Vi Vil Silkeborg Kommune vil sikre et varieret tilbud om folkeoplysende voksenundervisning Vi Ved Uddannelse og viden bliver igen og igen fremhævet som den væsentligste kilde til fortsat velfærd og velstand i samfundet. Samtidig giver uddannelse og kompetenceudvikling af de dårligst uddannede samfundet det største udbytte i forhold til den krævede økonomiske investering. Ikke blot i form af større bidrag til arbejdsmarkedet, men også i form af øget interesse og medleven i samfundsforhold og fordi en uddannet befolkning giver mindre pres på de offentlige udgifter. På dette område spiller den folkeoplysende voksenundervisning en rolle som udbydere af uddannelsesaktiviteter, som traditionelt særligt er rettet mod mindre uddannede dele af befolkningen. Udbyderne af folkeoplysende voksenundervisning har dog de senere år oplevet det som stadigt vanskeligere at udøve deres virke, blandt andet fordi de mange aktører på uddannelsesområdet har vidt forskellige vilkår for udøvelse af deres aktiviteter. Vi Gør Silkeborg Kommune bidrager til nytænkning af den folkeoplysende voksenundervisnings rolle i samfundet Silkeborg Kommune bidrager til øget dialog imellem oplysningsforbundene og andre udbydere af uddannelsesaktiviteter

15 Folkeoplysningspolitik Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget en række ændringer af folkeoplysningsloven. Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven). Ifølge 34 i lovbekendtgørelsen vedtager og offentliggør kommunalbestyrelsen en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen med et nærmere angivet indhold. Folkeoplysningspolitikken i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i Idræts- og Fritidspolitikken, med nedennævnte bemærkninger, og vedlagte oversigt over retningslinier. Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer. Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. 6, stk. 1, nr. 3. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, her- under muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf 8a, nr. 3 og 19, 3 Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoply-sende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter. Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. 35, stk. 1. Der henvises til Idræts- og Fritidspolitikken om - Mission og Vision - De enkelte indsatsområder - Vi Vil, Vi Ved og Vi Gør Til den vedtagne idrætsog fritidspolitik er der udarbej-det et handlekatalog. Handlekataloget tager højde for de konkrete forslag til handlinger. Med baggrund i handlekataloget udarbejdes en gang årligt en handleplan, hvor enkeltområder indstiller til Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering. Tilskud m.m. til de folkeoplysende foreninger ydes efter de gældende retningslinjer. De frivillige foreninger Tilskud til aktiviteter ydes til medlem-mer under 25 år, med et forhøjet tilskud til aldersgruppen 0-17 år. Lokaletilskud Lokaletilskud til egne og lejede lokaler ydes med 65% med og uden fradrag for medlemmer over 25 år. Aftenskoler Tilskud ydes med max. 1/3 af lønud-gifterne til almen undervisning. Tilskud til handicapundervisning udgør max. 8/9 af lønudgifterne og tilskud til instrumentalundervisning udgør max. 5/7. Der ydes tilskud til foredrag efter lovens bestemmelser. Særlige formål Til Idrætsrådet og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er der afsat særlige tilskud. Begge råd får et årligt administrationstilskud og derudover får Idrætsrådet tilskud til afvik-ling af kurser og til rådets kontor-lokaler. Aktiviteterne og undervisningen i de folkeoplysende foreninger er det bærende grundlag i folkeoplysningen i Silkeborg Kommune, og grundlaget for at fremme et aktivt medborgerskab og demokratiforståelse i en folkeoplysende sammenhæng. De selvorganiserede grupper Nye initiativer opstår ofte spontant uden organisation. I det omfang sådanne aktiviteter og tiltag falder ind under folkeoplysningslovens rammer for den frie folkeoplysende virksomhed og idégrundlag skal folkeoplysningspolitikken støtte og bidrage til et samspil med initiativtagere. Udviklingspuljen Udviklingspuljen har til formål at støtte nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplys-ningsområdet i Silkeborg kommune. Virkeliggørelsen af idrætsog fritidspolitikken baseres på dialog med organisationer, foreninger og lokale interessenter og udvirkes gennem prioriteringer som indgår i en årlig handleplan. Der skal være et tæt samspil med andre af kommunens politikom-råder, f.eks sundheds-politikken, kulturpo-litikken og handicap-politikken. Det er foreningsbegrebet og de dermed forbundne værdier og ideologier, der danner grundlag for tilskud under folkeoplysningsloven. Godkendt, folkeoplysende virksomhed, aktiviteter, der fore-går i rammerne af en godkendt, folkeop-lysende forening med respekt for forskellighed, holdning-er, interesser, emner og idègrundlag. Aktiviteterne foregår i forpligtende fælles-skaber. Indenfor lovens ram-mer træffes beslut-ning om afgrænsning af foreninger under hhv. voksenundervisning og det frivil-lige folkeoplysende arbejde og afgræns-ning af emner og ak-tiviteter i forhold til disse. Den folkeoplysende virksomhed har i Silke-borg kommune organi-seret sig gennem oprettelse af en række samvirker og råd. Disse er grundlaget for den formelle inddragelse af brugerne i kommunens folkeop-lysningspolitik. Fritidsråd Silkeborg Kommune udvirker borgerind-dragelsen gennem et nedsat Fritidsråd. Dialogmøder Der afholdes dialog-møder, med hhv Idrætsrådet, Aftensko-lernes Samvirke, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. Halfordelingsudvalg Fordeling af idræts-faciliteter foregår i samarbejde med et nedsat halfordelings-udvalg.

16 Der ydes tilskud til transportudgifter til handicappede som deltager i voksen-undervisning. Folkeoplysningspolitikken udmøntes i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet med særlig fokus på Idræts- og Fritidspolitikken og den fastlagte handle-plan. Folkeoplysningspolitikken vil blive vurderet hvert 4. år, første gang i Retningslinier for aktivitetstilskud. Link til hjemmesiden: Retningslinier for lokaletilskud. Retningslinjer for udviklingspuljen Retningslinjer for voksenundervisning Retningslinjer for Fritidsrådets virksomhed Beskrivelse af dialogmøderne. Retningslinier for halfordelingsudvalg.

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik

SILKEBORG KOMMUNE. Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2 Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Foto: Morten Clausen Indhold Forord... 4 Mission for idræts- og fritidspolitikken... 6 Vision

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder at:

Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder at: Mariagerfjord Kommune Levende mennesker levende foreninger Forslag til ny politik på folkeoplysningsområdet Endeligt forslag fra arbejdsgruppen 27.09.2012 Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Indledning Den foreliggende Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold til beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024 Indhold Handleplan 2017... 4 Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling... 5 Foreningsaktiviteter...

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Udviklingspuljen 2013 Konto nr

Udviklingspuljen 2013 Konto nr Udviklingspuljen 2013 Konto nr. 370 090 59 09 Puljen i alt for 2013: 150.000 Ansøger Kort projektbeskrivels: Ansøgt tilskud Silkeborg-Voel KFUM At styrke børn og unges synsapparat via Vision4Eyes træningsprincipper

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen Folkeoplysningspolitik 2013-2016 Målsætninger Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen er: Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber,

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

Indhold. Indhold...Side 2. Forord...Side 3. Vision 1: Fællesskab...Side 5. Vision 2: Aktivitet...Side 7. Vision 3: Frivillige...

Indhold. Indhold...Side 2. Forord...Side 3. Vision 1: Fællesskab...Side 5. Vision 2: Aktivitet...Side 7. Vision 3: Frivillige... Fritidspolitik 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision 5: Faciliteter...Side

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere