Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012"

Transkript

1 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

2 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke. Formålet er at fremme borgernes livskvalitet ved at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet og dermed skabe grobund for udvikling og et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med muligheder for attraktive og unikke oplevelser. Der skal ske udvikling af anlæg, idrætsfaciliteter, lejrpladser, mødelokaler, parker og grønne områder m.m., som stilles til rådighed for borgernes selvstændige udfoldelse, sociale samvær, foreningsarbejde og aktiviteter på alle niveauer. I kommende kommuneplaner sikres det, at der ved planlægning af nye by- og boligområder indtænkes muligheder for etablering af idræts- og fritidsfaciliteter. Faciliteterne skal være fleksible, således at såvel foreningsorganiserede som selvorganiserede kan udvikle nye idrætsformer og aktivitetstilbud. Breddeidrætten spiller en væsentlig rolle for befolkningens sundhed. Derfor prioriteres de udfordringer breddeidrætten står overfor, nemlig at fastholde og øge befolkningens høje deltagelse i idræt og motion, ligesom at få socialt udsatte og idrætssvage grupper til i øget omfang at deltage i idrætsaktiviteter. Silkeborg Kommune ønsker at styrke mulighederne for elite- og talentarbejdet i alle dele af idrætslivet, så vi herigennem kan fremme vores selvbevidsthed og skabe referencerammer. Den stærkeste ressource til opfyldelsen af formålet for idræts- og fritidspolitikken er uden tvivl det store antal af frivillige, som i deres daglige virke skaber de mange aktivitetstilbud rundt omkring i kommunen og som også har medvirket meget aktivt og engageret i tilblivelsen af politikken. Virkeliggørelsen af idræts- og fritidspolitikken baseres på dialog med organisationer, foreninger og lokale interessenter.

3 Idræts- og fritidspolitikken er basis for udarbejdelse af konkrete årlige handleplaner. Handleplanerne skal følge kommunens budgetproces så tiltag med økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet. Undervejs i processen vedtog Folketinget en ny lov om folkeoplysning, hvori det fremgår, at kommunerne skulle udarbejde en lokal folkeoplysningspolitik. I dialog med paraplyorganisationerne besluttede vi at inddrage denne i indholdet for den samlede idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig til samarbejdet om gennemførelse af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitikken. Steen Vindum Formand

4 Mission for idræts- og fritidspolitikken Silkeborg Kommunes mission med idræts- og fritidspolitikken er at fremme borgernes livskvalitet ved at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet. Livskvalitet dækker over meget. Når vi i idræts- og fritidspolitikken taler om livskvalitet, dækker det over, at idræts- og fritidslivet både skal være med til at skabe sociale fællesskaber, individuel samt kollektiv dygtiggørelse og sundere borgere. Vision for idræts- og fritidspolitikken Silkeborg Kommunes vision med idræts- og fritidspolitikken er et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med attraktive og unikke muligheder for oplevelser. Vi har allerede et stærkt idræts- og fritidsliv i Silkeborg Kommune, og håber med politikken at styrke dette liv yderligere og støtte op om både nye og flere aktiviteter, som kan møde borgernes stadigt større ønsker til en aktiv fritid.

5 Indsatsområder I idræts- og fritidspolitikken arbejder vi med 8 indsatsområder, som tilsammen udgør Silkeborg Kommunes arbejde med idræt og fritid: 1. Frivillige ledere 2. Fysiske rammer inde og ude 3. De uorganiserede motionister 4. Breddeidrætten 5. Elite og talentarbejdet i idrætten 6. Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet 7. Uniformerede børne- og ungdomskorps 8. Folkeoplysende voksenundervisning Hvert indsatsområde har hvert sit afsnit i politikken. Alle afsnit er inddelt i tre dele; Vi Vil, Vi Ved og Vi Gør. Vi Vil formulerer Silkeborg Kommunes vision for indsatsområdet. Vi Ved præsenterer den viden, som vi fra kommunens side bygger indsatsen på området på. Vi Gør beskriver de felter, hvor Silkeborg Kommune vil sætte handling bag visionen for området. Politikken vil i efteråret 2011 blive suppleret af en handleplan, som detaljeret for hvert indsatsområde beskriver Silkeborg Kommunes handlinger de kommende år på idræts- og fritidsområdet.

6 Frivillige ledere Vi Vil Silkeborg Kommune vil gøre det nemt at være frivillig, inspirere til uddannelse og fremme netværk på tværs af idræts- og fritidslivet Vi Ved Flere danskere bruger tid på frivilligt arbejde i forhold til tidligere, og undersøgelser peger på, at mange ikke-frivillige ville være villige til at lave frivilligt arbejde, hvis de blev spurgt. Andre undersøgelser viser, at foreningslivet i Danmark peger på rekrutteringen af frivillige ledere, trænere og instruktører som foreningslivets største udfordring. De to forhold synes at være et paradoks. Der har aldrig været så mange frivillige; alligevel efterspørger foreningslivet flere. Dette tilsyneladende paradoks kan have flere forklaringer. En forklaring er, at selvom flere bruger tid på frivilligt arbejde, er der samtidig færre af de frivillige, som bruger meget tid på frivilligt arbejde. En anden forklaring er, at motiverne til at være frivillig i højere grad er flyttet tæt på individet. Vi er især frivillige for vores børns hold, vores eget hold eller vores helt egen skyld, og ikke i så høj grad for foreningens eller for samfundets skyld. Samlet gør dette, at det især er vanskeligt at rekruttere til de ledende poster og opgaver, som traditionelt har været meget tidskrævende og forbundet med stor grad af bureaukratisk arbejde. Vi Gør Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune medvirker til anskaffelse og drift af fælles elektronisk administrationssystem for idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune bidrager til skabelse af lederuddannelser på tværs af idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune sikrer kommunal støtte til uddannelse af frivillige

7 Silkeborg Kommune katalyserer partnerskaber på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og idræts- og fritidsliv

8 Fysiske rammer inde og ude Vi Vil Silkeborg Kommune vil have moderne fysiske rammer med åbenhed, fleksibilitet og størst mulig udnyttelse, som inspirerer alle til et aktivt idræts- og fritidsliv Vi Ved Forskningen viser en ret klar sammenhæng mellem tilstedeværelse af fysiske rammer til idræts- og fritidsformål og graden af aktivitet: Jo flere faciliteter, der er til stede, jo flere foreninger og frivillige er der, og jo mere aktivitet. Det er samtidig dokumenteret, at de fysiske rammers geografiske nærhed er afgørende for borgernes aktive deltagelse. Det gælder alle typer af fysiske rammer inde og ude, f.eks. idrætshaller og -sale, udendørs baner, parker og søbade. Dette forhold gælder i særlig grad for børns og ældres deltagelse. De senere årtier har der tilmed været en stigning i borgernes deltagelse i fritidslivet, og det i særlig grad i idrætten. Megen af denne vækst kommer fra den kvindelige og ældre del af befolkningen og er fulgt op af andre ønsker til de fysiske rammers udformning i retning af mere fleksible og i mange tilfælde mindre rum end de traditionelle idrætshaller. Disse tendenser skaber alle øget pres på kommunen for nye, moderne og fleksible fysiske rammer for idræts- og fritidslivets aktiviteter inde og ude. Heldigvis giver andre tendenser øgede muligheder for at tænke nyt. En tendens er, at flere og flere borgere gerne vil betjene sig selv i forhold til de fysiske rammer, uafhængigt af nøglepersoner, som låser op og i. En anden tendens er, at flere og flere borgere gerne betaler for brugen af faciliteter på egen hånd, hvilket giver muligheder for øgede indtægter fra brugen af faciliteterne. Vi Gør Silkeborg Kommune synliggør principper for modernisering og nybyggeri af idræts- og fritidsfaciliteter inde og ude Silkeborg Kommune sikrer en tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard i alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter Silkeborg Kommune øger kendskabet til udnyttelsesgraden af alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter

9 De selvorganiserede motionister Vi Vil Silkeborg Kommune vil fremme de selvorganiserede motionisters adgang til faciliteter og anlæg, øge mulighederne for fleksibel deltagelse i idrætsaktiviteter i foreningerne og sikre øget information om aktivitetsmuligheder i naturen Vi Ved I løbet af meget få årtier er idrætsbilledet i Danmark ændret væsentligt. Tidligere var foreningsidrættens aktiviteter klart dominerende i danskernes idrætsdeltagelse. Sådan er det stadig hos børnene. Hos de voksne derimod dyrker mere end halvdelen idræt på egen hånd, udenfor foreningslivet. Udover fitnessbølgen, som særligt ruller i private motionscentre, sker denne øgede idrætsaktivitet hos de voksne i udendørs aktiviteter som løb, cykling og kajaksejlads. Undersøgelser viser, at faktorer som attraktive elektroniske motionssites, geografisk nærhed til udendørs aktivitetsmuligheder og mulighed for adgang til faciliteter og anlæg fremmer de selvorganiseredes aktivitetsniveau. Samtidig kan imødekommenhed fra foreningslivet overfor denne nye målgruppe betyde et stort potentiale for flere foreningsaktive. Vi Gør Silkeborg Kommune åbner kommunens idræts- og fritidsfaciliteter for større udnyttelse fra borgere udenfor foreningslivet og gør dem mere attraktive Silkeborg Kommune giver idrætsforeningerne muligheder for at administrere fleksibel deltagelse i aktiviteter fra ikkemedlemmer Silkeborg Kommune skaber i højere grad fysisk og elektronisk synlighed af udendørs muligheder for idræts- og fritidsaktiviteter Silkeborg Kommune skaber bedre sammenhæng mellem stiforløb, parker/søbade og lign. anlæg og aktivitetssteder i naturen

10 Breddeidrætten Vi Vil Silkeborg Kommune vil aktivt bidrage til fastholdelse af nuværende medlemmer og fortsat tilgang af nye medlemmer til breddeidrættens foreninger Vi Ved Breddeidrætten bidrager på flere områder til samfundsudviklingen: - Breddeidrætten skaber fællesskaber, som i mange områder af kommunen udgør et af de vigtigste elementer i den lokale sammenhængskraft. - Breddeidrætten bidrager med sin demokratiske organisation til udviklingen af et aktivt og lokalt medborgerskab i kommunen, som smitter af i forhold til det aktive medborgerskab som helhed. - Breddeidrætten udbyder lokale tilbud, som giver borgerne muligheder for øget sundhed og livskvalitet Silkeborg Kommunes foreninger inden for breddeidrætten har de senere år oplevet en markant medlemsfremgang. Dette er en generel tendens på landsplan, som idrætsforskere spår, vil fortsætte i årene fremover, hvis kommuner, breddeidrættens foreninger og aktive borgere samarbejder. Vi Gør Silkeborg Kommune medvirker til, at breddeidrættens foreninger giver tilbud til børn og unge til opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefaling om 7 timers fysisk aktivitet om ugen. Silkeborg Kommune medvirker til at fremme, at det voksende antal idrætsaktive bliver medlemmer af breddeidrættens foreninger. Silkeborg Kommune støtter aktivt op om skabelsen af ugentlige foreningsaktiviteter for seniorer i hele kommunen. Silkeborg Kommune støtter aktivt op om samarbejdet mellem breddeidrættens foreninger og aktive borgere om udvikling af nye aktivitetstilbud for alle aldersgrupper

11 Elite- og talentarbejde i idrætten Vi Vil Silkeborg Kommune vil aktivt bidrage til klare rammer for talentudvikling og eliteidræt, som gennem oplevelser for udøvere og tilskuere styrker den lokale selvbevidsthed indadtil og bidrager til et positivt billede af kommunen udadtil Vi Ved Der er stadigt stigende krav til eliteidræt og talentudvikling i form af krav til træningsmængde, uddannelse af trænere, forskning, udstyrsudvikling og rejseaktivitet. Den professionelle eliteidræt og de foreninger, der satser på elite- og talentudvikling, får stadigt sværere ved økonomisk at honorere de finansielle investeringer, som de voksende krav giver. Eliteidræt og talentudvikling bidrager samtidig til kommunen ved at øge den lokale selvbevidsthed, give en fælles referenceramme og gøre Silkeborg Kommune kendt i omverdenen. Dette sker især gennem de oplevelser som eliteidrætten giver udøvere såvel som tilskuere. Vi Gør Silkeborg Kommune synliggør principper for kommunens prioritering af talent-, elite- og professionel idræt Silkeborg Kommune giver gennem kommunens fysiske planlægning muligheder for at samle elite- og talentfaciliteter og derved skabe synergieffekter imellem de forskellige idrætter Silkeborg Kommune sikrer en fælles indgang til kommunens administration for foreninger med elite- og talentarbejde

12 Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Vi Vil Silkeborg Kommune vil bidrage aktivt til skabelse af et stadigt mere rummeligt idræts- og fritidsliv Vi Ved Der er potentiale i øget medspil fra idræts- og fritidslivet i forhold til at løse kommunale opgaver bedre og billigere. Det gælder ikke mindst, hvis det i højere grad kan lykkes at åbne idræts- og fritidslivets aktiviteter op for målgrupper, som af den ene eller anden grund ikke i forvejen er en aktiv del af aktiviteterne. Det kan f.eks. være borgere med risiko for at udvikle livsstilssygdomme, udsatte børn og unge, voksne udenfor arbejdsmarkedet eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Idræts- og fritidslivets aktører viser interesse i at være samarbejdspartnere for kommunen på området, men udtrykker samtidig et behov for kompetenceudvikling, klar rollefordeling og forventningsafstemning. Samtidig kræver en øget indsats på området bedre kommunikation og handling på tværs af kommunale sektorer som f.eks. kultur og fritid, sundhed, skoler og institutioner samt det sociale område. Vi Gør Silkeborg Kommune skaber via kursusforløb og mentorforløb større beredskab i idræts- og fritidslivet til modtagelse af særlige målgrupper Silkeborg Kommune skaber via informationsmøder øget kendskab til idræts- og fritidslivet blandt netværk og ressourcepersoner for særlige målgrupper Silkeborg Kommune sikrer idræts- og fritidslivet adgang til pædagogfaglig vejledning i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune skaber øgede muligheder for kommunal støtte til kontingent, udstyr mm. til særlige målgrupper med henblik på hjælp til selvhjælp

13 Uniformerede børne- og ungdomskorps Vi Vil Silkeborg Kommune vil være en aktiv sparringspartner for de uniformerede børne- og ungdomskorps Vi Ved De uniformerede korps oplever efter en længere årrække med medlemstilbagegang nu positive tendenser i deres medlemsstal. Samtidig viser de uniformerede børne- og ungdomskorps stigende interesse for at tænke og handle på tværs af de forskellige korps. Silkeborg Kommunes natur giver stort potentiale for udvikling af de uniformerede børne- og ungdomskorps udeaktiviteter, og de lokale børne- og ungdoms korps ser selv Silkeborg Kommune som et naturligt samlingspunkt for danske uniformerede korps aktiviteter. Vi Gør Silkeborg Kommune medvirker til udvikling af større tværkorpsligt samarbejde i regi af Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Silkeborg Kommune rådgiver børne- og ungdomskorpsene i bestræbelser på at tiltrække landsdækkende arrangementer

14 Folkeoplysende voksenundervisning Vi Vil Silkeborg Kommune vil sikre et varieret tilbud om folkeoplysende voksenundervisning Vi Ved Uddannelse og viden bliver igen og igen fremhævet som den væsentligste kilde til fortsat velfærd og velstand i samfundet. Samtidig giver uddannelse og kompetenceudvikling af de dårligst uddannede samfundet det største udbytte i forhold til den krævede økonomiske investering. Ikke blot i form af større bidrag til arbejdsmarkedet, men også i form af øget interesse og medleven i samfundsforhold og fordi en uddannet befolkning giver mindre pres på de offentlige udgifter. På dette område spiller den folkeoplysende voksenundervisning en rolle som udbydere af uddannelsesaktiviteter, som traditionelt særligt er rettet mod mindre uddannede dele af befolkningen. Udbyderne af folkeoplysende voksenundervisning har dog de senere år oplevet det som stadigt vanskeligere at udøve deres virke, blandt andet fordi de mange aktører på uddannelsesområdet har vidt forskellige vilkår for udøvelse af deres aktiviteter. Vi Gør Silkeborg Kommune bidrager til nytænkning af den folkeoplysende voksenundervisnings rolle i samfundet Silkeborg Kommune bidrager til øget dialog imellem oplysningsforbundene og andre udbydere af uddannelsesaktiviteter

15 Folkeoplysningspolitik Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget en række ændringer af folkeoplysningsloven. Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven). Ifølge 34 i lovbekendtgørelsen vedtager og offentliggør kommunalbestyrelsen en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen med et nærmere angivet indhold. Folkeoplysningspolitikken i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i Idræts- og Fritidspolitikken, med nedennævnte bemærkninger, og vedlagte oversigt over retningslinier. Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer. Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. 6, stk. 1, nr. 3. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, her- under muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf 8a, nr. 3 og 19, 3 Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoply-sende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter. Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. 35, stk. 1. Der henvises til Idræts- og Fritidspolitikken om - Mission og Vision - De enkelte indsatsområder - Vi Vil, Vi Ved og Vi Gør Til den vedtagne idrætsog fritidspolitik er der udarbej-det et handlekatalog. Handlekataloget tager højde for de konkrete forslag til handlinger. Med baggrund i handlekataloget udarbejdes en gang årligt en handleplan, hvor enkeltområder indstiller til Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering. Tilskud m.m. til de folkeoplysende foreninger ydes efter de gældende retningslinjer. De frivillige foreninger Tilskud til aktiviteter ydes til medlem-mer under 25 år, med et forhøjet tilskud til aldersgruppen 0-17 år. Lokaletilskud Lokaletilskud til egne og lejede lokaler ydes med 65% med og uden fradrag for medlemmer over 25 år. Aftenskoler Tilskud ydes med max. 1/3 af lønud-gifterne til almen undervisning. Tilskud til handicapundervisning udgør max. 8/9 af lønudgifterne og tilskud til instrumentalundervisning udgør max. 5/7. Der ydes tilskud til foredrag efter lovens bestemmelser. Særlige formål Til Idrætsrådet og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er der afsat særlige tilskud. Begge råd får et årligt administrationstilskud og derudover får Idrætsrådet tilskud til afvik-ling af kurser og til rådets kontor-lokaler. Aktiviteterne og undervisningen i de folkeoplysende foreninger er det bærende grundlag i folkeoplysningen i Silkeborg Kommune, og grundlaget for at fremme et aktivt medborgerskab og demokratiforståelse i en folkeoplysende sammenhæng. De selvorganiserede grupper Nye initiativer opstår ofte spontant uden organisation. I det omfang sådanne aktiviteter og tiltag falder ind under folkeoplysningslovens rammer for den frie folkeoplysende virksomhed og idégrundlag skal folkeoplysningspolitikken støtte og bidrage til et samspil med initiativtagere. Udviklingspuljen Udviklingspuljen har til formål at støtte nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplys-ningsområdet i Silkeborg kommune. Virkeliggørelsen af idrætsog fritidspolitikken baseres på dialog med organisationer, foreninger og lokale interessenter og udvirkes gennem prioriteringer som indgår i en årlig handleplan. Der skal være et tæt samspil med andre af kommunens politikom-råder, f.eks sundheds-politikken, kulturpo-litikken og handicap-politikken. Det er foreningsbegrebet og de dermed forbundne værdier og ideologier, der danner grundlag for tilskud under folkeoplysningsloven. Godkendt, folkeoplysende virksomhed, aktiviteter, der fore-går i rammerne af en godkendt, folkeop-lysende forening med respekt for forskellighed, holdning-er, interesser, emner og idègrundlag. Aktiviteterne foregår i forpligtende fælles-skaber. Indenfor lovens ram-mer træffes beslut-ning om afgrænsning af foreninger under hhv. voksenundervisning og det frivil-lige folkeoplysende arbejde og afgræns-ning af emner og ak-tiviteter i forhold til disse. Den folkeoplysende virksomhed har i Silke-borg kommune organi-seret sig gennem oprettelse af en række samvirker og råd. Disse er grundlaget for den formelle inddragelse af brugerne i kommunens folkeop-lysningspolitik. Fritidsråd Silkeborg Kommune udvirker borgerind-dragelsen gennem et nedsat Fritidsråd. Dialogmøder Der afholdes dialog-møder, med hhv Idrætsrådet, Aftensko-lernes Samvirke, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. Halfordelingsudvalg Fordeling af idræts-faciliteter foregår i samarbejde med et nedsat halfordelings-udvalg.

16 Der ydes tilskud til transportudgifter til handicappede som deltager i voksen-undervisning. Folkeoplysningspolitikken udmøntes i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet med særlig fokus på Idræts- og Fritidspolitikken og den fastlagte handle-plan. Folkeoplysningspolitikken vil blive vurderet hvert 4. år, første gang i Retningslinier for aktivitetstilskud. Link til hjemmesiden: Retningslinier for lokaletilskud. Retningslinjer for udviklingspuljen Retningslinjer for voksenundervisning Retningslinjer for Fritidsrådets virksomhed Beskrivelse af dialogmøderne. Retningslinier for halfordelingsudvalg.

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten foto: rasmus mikkelsen folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Udarbejdet af advokatfirmaet Horten Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Tilskud til

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan 2010-2013 Fritid & Kultur december 2011 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi

Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fokus og afgrænsning... 4 Processen bag fritidsstrategiens tilblivelse... 4 Vision... 6 Indsatsområde 1: Dynamik i borgernes

Læs mere