Rettet emission i Danventures A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettet emission i Danventures A/S"

Transkript

1 Danventures A/S Diplomvej Kgs. Lyngby Til First North Tlf Fax SE-nr Rettet emission i Danventures A/S Forlængelse af tegningsperiode til fredag 28. december 2007 kl Som meddelt i First North meddelelse nr. 13 af 22. november, nr. 14 af 7. december og nr. 15 af 13. december 2007 har Danventures bestyrelse besluttet at foretage en rettet emission og tilbyde mellem og styk nye aktier til et mindre antal investorer uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Emissionen løber fra den 10. december 2007 og foretages til markedskurs ( 9,60 pr. aktie a nom. 2). Emissionen vil give et provenu på mellem 2,9 mio. og 5,8 mio., som i hovedsagen skal benyttes til søgning efter en eller flere partnere, som med et stærkt brand og et eksisterende distributionsnet kan løfte den internationale markedsføring af Swirlnets nye sportscomputer Swirl samt internettjenesten Swirlfit samt salgsorienterede udviklingstiltag. På opfordring fra en række potentielle investorer har bestyrelsen for Danventures besluttet at udarbejde en mere udførlig beskrivelse af selskabets nuværende situation og fremtidige planer, så investorerne bedre kan vurdere investeringens risici og muligheder. Tegningsperioden er derfor forlænget frem til og med fredag den 28. december 2007 kl Resume Swirlnets nye sportscomputer Swirl blev lanceret den 31. oktober 2007, og afsætningen er nu påbegyndt gennem Swirlnets web-shop (www.swirlnet.dk). Ledelsen vurderer, bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne, at Swirl har et væsentligt internationalt potentiale. Web-shoppen har en del besøgende hver dag, men salget er dog ikke på et tilfredsstillende niveau. Swirl er et nyt koncept inden for træning, og dette kræver en stor og kompetent markedsføringsindsats. Swirlnet har derfor behov for at samarbejde med én eller flere større internationale partnere, der kan markedsføre og distribuere Swirlen. Swirlnet har aktivt påbegyndt søgningen efter sådanne partnere og møder en betydelig interesse for Swirl i kraft af produktets nyskabende karakter. Swirlnet har på denne baggrund besluttet at anvende en begrænset udviklingsindsats til at udbygge produktplatformen på områder, som kan forøge produktets anvendelsesmuligheder og dermed fremme det fremtidige salg. Swirlnet skal imidlertid have tilført ny kapital for at kunne videreudvikle løsningen og intensivere markedsføringen af Swirlen gennem samarbejdspartnere, hvilket er baggrunden for den tidligere annoncerede rettede emission i Danventures. For at kunne intensivere markedsføring af Swirlen gennem samarbejdspartnere og videreudvikle løsningen skal Swirlnet imidlertid have tilført kapital, hvilket er baggrunden for den tidligere annoncerede rettede emission i Danventures.

2 Denne emission vil tilføre Danventures A/S og dermed Swirlnet mellem 2,9 mio. og 5,8 mio. Investeringen er relativt begrænset, men behæftet med en risiko af et vist omfang, da der på grund af den begrænsede markedsføring endnu ikke er dokumenteret salg i større omfang. Der refereres i øvrigt til prospekt af 12. januar 2007, specielt afsnit 3 vedr. risikofaktorer, samt Danventures First North meddelelser i First North meddelelserne og prospektet kan bl.a. findes på Danventures hjemmeside 2. Status 2.1. Swirlnet A/S Danventures A/S ejer porteføljeselskabet Swirlnet A/S, som har udviklet og lanceret den lille sportscomputer Swirl og internettjenesten Swirlfit. Selskabet Swirlnet er Danventures primære aktiv og beskæftiger 13½ medarbejdere og 3½ løstansatte. Desuden arbejder de 2 stiftere, Samir Lehaff og Christian B. Rode, som er ansat i Danmanagement ApS, for Danventures og Swirlnet Produkter Swirl er verdens første sportscomputer, som kombinerer pulsmåling og egen musik med en digital træner, som coacher brugeren med en motiverende stemme og holder ham/hende i det ønskede pulsinterval. Swirl øger motivationen, giver underholdning og forbedrer træningsresultaterne. Brugerne kan udvide funktionaliteten af deres Swirl med et abonnement på internettjenesten Swirlfit, hvor brugerne kan følge deres træningsresultater og udvikle, planlægge og udveksle træningsprogrammer med hinanden. Swirl får rigtig gode anmeldelse fra brugerne, hvor de bl.a. fremhæver anvendelsen af pulsmåleren og den virtuelle coach som motiverende, at Swirlen har et lækkert design med en rigtig god lydgengivelse m.m. Trænere udtaler desuden, at Swirlen kan hjælpe dem til at give deres kunder bedre og mere effektiv træning. Swirlnet har besluttet at fremskynde udvikling af den planlagte træner-portal, således at fitness trænere kan rekruttere, betjene og følge egne kunders træning, når disse har en Swirl, således at salget kan fremmes gennem fitness trænere. Produktion foregår tilfredsstillende hos vore underleverandører i Fjernøsten, og Swirl kan leveres i serier på styk med ca. 3 ugers varsel. Swirlen sælges via internettet til en pris på 995,- (USD excl. VAT) inkl. 3 måneders prøveabonnement på Swirlfit internettjenesten, som brugerne efterfølgende kan tegne et abonnement på. Sammenfattende kan det konstateres, at produktet fremstår færdigt, at det kan leveres i større mængder, at brugerne er tilfredse med funktionerne og roser produktet. Der er dog en række forbedringsmuligheder for produktet, som f.eks. GPS og træner-portal, som med en relativt begrænset udviklingsindsats vil kunne forøge værdien betydeligt Markedsføring af Swirlnets produkter Swirl og fitness tjenesten Swirlfit blev lanceret den 31. oktober, men pga. produktionsproblemer har Swirlnet først kunnet gå bredere ud fra 1. december

3 Markedsføringen er i begrænset omfang startet i Danmark gennem anvendelse af bannerreklamer på hjemmesider, som vores målgruppe typisk besøger (Berlingske, I Form, Trendsales, Dating m.fl.), og i USA og UK med AdWords via Google og Yahoo. Ligeledes har Swirlnet annonceret produktet i en trykt annonce i Berlingske Tidende (se 15. december). Som et led i den indledende markedsføringsindsats afholdt Swirlnet et pressemøde den 6. december, hvor 13 journalister fra forskellige danske dagblade og magasiner blev præsenteret for Swirlen. Medieinteressen har været tilfredsstillende og har foreløbig resulteret i en artikel i gadget magasinet T3 samt en større artikel i Børsen den 13. december. Alt for Damerne planlægger at omtale Swirlen ultimo februar. DR1 har også testet Swirlen og fundet den så interessant, at den bliver demonstreret i programmet Ha det godt den 8. januar 2008 kl (ca seere). Swirlnet har desuden etableret et markedsføringssamarbejde med skuespilleren og maratonløberen Lars Bom, som reklamerer for Swirl. I USA har der været omtale af Swirl i californisk lokalradio, og Swirlnet udstiller på den danske stand på CES, verdens største elektronikshow, som finder sted den januar 2008 i Las Vegas. Swirlnet er blevet interviewet af NBC til et Tvindslag i forbindelse udstillingen. Efter 2 ugers aktiv markedsføring har salget af Swirlen via internettet dog ikke nået et niveau, der i nævneværdigt omfang kan bidrage til finansiering af Swirlnets drift. Markedsføringen af et nyt produktkoncept som Swirl og Swirlfit fordrer imidlertid en markedsføringsindsats af en størrelse, som Swirlnet ikke realistisk kan løfte alene. Markedet for sportscomputere er allerede betydeligt og desuden stærkt voksende, men en effektiv udnyttelse af Swirlnets potentiale kan bedst opnås i samarbejde med én eller flere større internationale markedsføringspartnere med et stærkt brand og et eksisterende distributionsnet. Swirlnet har allerede aktivt påbegyndt søgningen efter partnere af denne karakter, og har kontakt til de første mulige partnere, hvor Swirlnets løsning vil kunne komplementere de pågældende virksomheders produktportefølje og bibringe dem afgørende konkurrencemæssige fordele. Det forventes dog, at der må påregnes 2-3 måneder før en egentlig aftale om et branding- og distributionssamarbejde kan komme på plads. 3. Planer for Swirlnet forår Anvendelse af provenuet fra den rettede emission Den igangværende rettede emission bidrager med mellem 2,9 mio. og 5,8 mio. Dette provenu vil blive anvendt til fortsat drift samt til at fortsætte arbejdet med at finde potentielle samarbejdspartnere og færdiggøre dette i løbet af de næste 2-3 måneder Omkostningsreduktion Ledelsen har igangsat reduktion af de faste omkostninger, så disse kan holdes på et niveau under 1 mio. pr. måned. Dette omkostningsniveau er lavere end hidtil, men tilstrækkeligt til at sikre ressourcer til virksomhedens fortsatte udvikling på kort sigt

4 I denne omkostningsreduktion indgår, at de to stiftere, Samir Lehaff og Christian B. Rode, udskyder udbetaling af deres løn i 3 måneder. Det skal også nævnes, at Swirlnets mulighed for at tilbyde medarbejdere aktieoptioner ikke er udnyttet fuldt ud, hvorfor tilbud om konvertering af løn til aktieoptioner vil blive forsøgt for at reducere omkostningsniveauet. Danventures andel af Swirlnets aktiekapital vil dog forblive over 80 % Udvikling Swirlens markedsattraktivitet og kundeplatform udbygges med to fremadrettede udviklingsaktiviteter: Udvikling af træner-portalen er allerede igangsat og forventes klar medio 1. kvartal 2008, mens udvikling af GPS integration forventes igangsat i begyndelse af det nye år med afslutning ultimo 1. kvartal Resultat pr. 30. september og forventninger pr. 31. december 2007 Danventures resultat og balance pr. 30. september 2007 fremgår af bilag 1. Udviklingen i Danventures omkostninger efter 30. september har fulgt de lagte planer. Der er sket en reduktion af udviklingsomkostningerne sidst i 4. kvartal, mens salgs- og marketingomkostningerne er øget, men samlet set er omkostningerne som forventet. Der forventes således stadig et årsresultat for Danventures på mellem -18 mio. og -20 mio. Egenkapitalen pr. 31. december 2007 forventes at blive 5-7 mio. og består hovedsagelig af aktiverede udviklingsomkostninger. Da der endnu ikke er kommet salgsindtægter i nævneværdigt omfang, er likviditeten i Swirlnet (og Danventures) imidlertid så stram, at en kapitaltilførsel er påkrævet nu. Såfremt kun mindstebeløbet bliver tegnet, og arbejdet med at finde en potentiel samarbejdspartner tager så lang tid, at salget ikke er kommet rigtig i gang ultimo marts, vil det kunne blive nødvendigt at tegne yderligere kapital i slutningen af 1. kvartal Kgs. Lyngby, den 17. december 2007 Klaus Rasmussen Samir Lehaff Christian B. Rode Formand for bestyrelsen Adm. direktør Økonomidirektør - 4 -

5 Bilag 1: Resultat pr. 30. september 2007 Nedenfor fremgår Danventures resultat og balance pr. 30. september 2007 (urevideret), opgjort efter samme regnskabsprincipper som årsrapport (se Det skal bemærkes, at Resultat af datterselskaber indeholder aktivering af udviklingsomkostninger i Swirlnet pr. 30. september på RESULTATOPGØRELSE PR. 30. SEPTEMBER 2007 Dækningsbidrag - Lønninger og management honorar Udviklings- og konsulentomkostninger Salgs- og rejseomkostninger Lokaleomkostninger Fællesomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter ( ) Afskrivninger - Renteindtægter, netto Resultat før datterselskaber ( ) Resultat af datterselskaber ( ) RESULTAT INKL. DATTERSELSKABER ( ) AKTIVER PR. 30. SEPTEMBER 2007 Værdi af datterselskaber Langfristet udlån Swirlnet Langfristet udlån DV Inc Kortfristede tilgodehavender Bankkonto AKTIVER I ALT PASSIVER PR. 30. SEPTEMBER 2007 Aktiekapital i alt Overkurs Resultat tidl. år ( ) Resultat før skat ( ) Egenkapital Kreditorer Kortfristet gæld i alt (36.762) PASSIVER I ALT

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

PROSPEKT Seek4Cars A/S

PROSPEKT Seek4Cars A/S PROSPEKT Seek4Cars A/S Nærværende prospekt er udarbejdet af ledelsen og bestyrelsen til brug for potentielle investorers investering i kapitalandele i Seek4Cars A/S. Hjørring, 19. april 2013 Indhold 1.0

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet.

Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet. RESUMÉ Prospektresuméer består af elementer, som skal indeholde visse oplysninger. Disse elementer er nummereret som afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de elementer, der skal være indeholdt

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere