Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP"

Transkript

1 3UHVVHPHGGHOHOVHIUD-XVWLWVVHNUHW UHQIRU! "! #$%&' ( ) * 6725.$00(5(76'20,6$*(1 6 5(16(1 5$60866(102''$10$5. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i dag under en offentlig høring i Storkammeret afsagt dom i sagen 6 UHQVHQ 5DVPXVVHQPRG'DQPDUN(ansøgning nr /99 og 52620/99). Domstolen fandt, at der var sket en NU QNHOVHDIDUWLNHO (foreningsfriheden) i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i sagen vedr. Hr Sørensen (med 12 af 17 stemmer) og Hr Rasmussen (med 15 af 17 stemmer). Under henvisning til Konventionens artikel 41 (3DVVHQGH HUVWDWQLQJ) tilkendte Domstolen Hr Sørensen (med 12 af 17 stemmer) en erstatning på EUR samt EUR for sagsomkostninger og Hr Rasmussen (med 15 af 17 stemmer) EUR for sagsomkostninger. (dommen foreligger på engelsk og fransk) 6DJHQVRPVW QGLJKHGHU Klagerne, som begge er danske statsborgere bosiddende i Danmark, er Morten Sørensen, som er født i 1975 og bor i Aarhus, og Ove Rasmussen, som er født i 1959 og bor i Haderslev. 6 UHQVHQ Den 10. maj 1996 ansøgte Hr Sørensen, som var studerende og som netop stod overfor at skulle begynde et universitetsstudium, om en stilling som ferieafløser for virksomheden FDB Distributionen (FDB). Han blev tilbudt jobbet med ansættelse fra 3. juni og indtil 10. august og blev underrettet om, at ansættelsen forudsatte obligatorisk medlemskab af fagforbundet SID, som er medlemsorganisation af Landsorganisationen (LO). Hr Sørensen blev medlem af Danmarks Frie Fagforening (DFF), som ikke er blandt LO s medlemsorganisationer. Den 23. juni 1996 meddelte han sin arbejdsgiver, at han ikke ønskede at betale kontingentet til SID, fordi han var blevet informeret om, at han som ferieafløser ikke kunne få fuldgyldigt medlemskab af SID. Han blev afskediget den følgende dag under henvisning til, at han ikke havde levet op til kravene for den stilling han skulle besætte, da han ikke var medlem af en LO-forbund. Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP EHVN\WWHOVH PRG DIVNHGLJHOVH Sn JUXQG DI IRUHQLQJVIRUKROG var i modstrid med Konventionens artikel 11, i det den tillod en arbejdsgiver at kræve medlemskab af en bestemt organisation som betingelse for ansættelsen. Den 18. november 1998 fandt Vestre Landsret, at der ikke var tale om en krænkelse af artikel 11, og denne dom blev stadfæstet af Højesteret d. 8. juni DVPXVVHQ Hr Rasmussen er gartner. Han blev medlem af SID i midten af 80 erne, men opsagde sit medlemskab efter fem år, da han følte, at han ikke kunne stå inde for forbundets politiske tilhørsforhold, og meldte sig i stedet ind i Kristelig Fagforening. Efter en periode med arbejdsløshed

2 2 blev han tilbudt ansættelse i Gartneriet i Regnmark I/S på den betingelse, at han først meldte sig ind i SID, eftersom arbejdsgiveren havde indgået en eksklusivaftale med denne fagforening. Klageren startede på jobbet d. 17. maj 1999 og genoptog medlemskabet i SID, selvom han ikke kunne stå inde for forbundets politiske standpunkter. Der blev i 2003 og 2005 fremsat et lovforslag om en ændring af Loven om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold med henblik på bl.a. at sikre, at der ikke i fremtiden kunne indgås aftaler, der forpligtede en arbejdsgiver til at foretrække eller til kun at ansætte personer, der var medlem af en bestemt organisation. Lovforslaget fik ikke det nødvendige politiske flertal, og blev dermed ikke vedtaget. Den danske regering har erklæret sin hensigt om at genfremsætte lovforslaget, når den parlamentariske situation bliver mere gunstig. 'RPVWROHQVSURFHGXUHRJVDPPHQV WQLQJ Klagerne blev indbragt for Domstolen d. 7. oktober 1999 og d. 22. september 1999 og blev erklæret for delvist antagelig d. 20. marts Den 25. november 2004 afgav det kammer der behandlede sagen sin jurisdiktion til Storkammeret, og klagerne blev sammenlagt i januar Tredjepartsintervention i form af skriftlige bemærkninger blev indgivet af Landsorganisationen efter forudgående tilladelse fra Domstolens Præsident. En offentlig høring i sagen fandt sted ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg d. 22. juni Dommen blev afsat af Storkammeret bestående af de nedenstående 17 dommere; Luzius :LOGKDEHU (Schweiz), 3U Christos 5R]DNLV (Grækenland), Jean-Paul &RVWD (Frankrig), Nicolas %UDW]D (Storbritannien), Boštjan M. =XSDQþLþ (Slovenien), Giovanni %RQHOOR (Malta), Loukis /RXFDLGHV (Cypern) Françoise 7XONHQV (Belgien), Peer /RUHQ]HQ (Danmark), Volodymyr %XWNHY\FK (Ukraine), Josep &DVDGHYDOO (Andorra), Nina 9DMLü (Kroation), John +HGLJDQ (Irland), Kristaq 7UDMD (Albanien), Snejana %RWRXFKDURYD (Bulgarien), Vladimiro =DJUHEHOVN\ (Italien), Khanlar +DML\HY (Azerbadjan), VLGHQW, samt YLFHMXVWLWVVHNUHW ULawrence (DUO\

3 3 6DPPHQGUDJDIGRPPHQ.ODJH Klagerne anførte, at de danske eksklusivaftaler der var gældende indenfor deres respektive fagområder krænkede deres foreningsfrihed. De henholdt sig til artikel 11. 'RPVWROHQVDIJ UHOVH Artikel 11 Domstolen gentog, at artikel 11 skulle anses både som en negativ rettighed til ikke at blive tvunget til at melde sig ind i en forening og som en positiv ret til at melde sig ind i en forening. Domstolen ville ikke principielt fastslå, at de positive og negative aspekter af artikel 11 skulle tilkendes samme beskyttelsesniveau på det foreliggende område, men fandt at det var et anliggende, som kun kunne vurderes i forbindelse med en konkret sag. For så vidt angår foreningsfriheden og i betragtning af den følsomme balance mellem sociale og politiske emner forbundet med at etablere en ordentlig balance mellem arbejdstager- og arbejdsgiver-sidens interesser, samt i betragtning af den høje grad af divergens mellem de forskellige staters egne systemer på området, har de Kontraherende Stater (Stater som har ratificeret den Europæiske Menneskerettighedskonvention) en bredere skønsmargen for fastlæggelsen af fagforeningernes frihed til at beskytte deres medlemmers faglige interesser. Dog indskrænkes denne skønsmargen i tilfælde hvor en Stats egen lovgivning tillader eksklusivaftaler mellem fagforeninger og arbejdsgiver og dette er i modstrid med den enkeltes frie valg. Der må især lægges vægt på de begrundelser herfor, som myndighedernes anfører og, i ethvert tilfælde, i hvor høj grad de kolliderer med de rettigheder og interesser, de er beskyttet i medfør af artikel 11. Der skal også tages højde for holdningsændringer i forhold til eksklusivaftalers relevans i forbindelse med den faktiske sikring af faglige rettigheder. Blev klagerne tvunget til at melde sig ind i en fagforening? Domstolen mener, at det faktum at klagerne accepterede medlemskab af SID som en af betingelserne for deres ansættelse, ikke i tilstrækkelig grad ændrer på det element af tvang, det indebærer at skulle melde sig ind i en fagforening imod deres vilje. Hvis de havde nægtet at gøre det, ville de ikke være blevet ansat. Personer der søger arbejde er ofte i en sårbar position og er derfor alt for ivrige efter at indfri betingelserne for ansættelse i en given stilling. Domstolen godtog den danske regerings argument om, at klagerne kunne have valgt at søge beskæftigelse hos en arbejdsgiver, der ikke havde indgået en eksklusivaftale, samt at denne mulighed reelt stod åben for dem, idet under 10 procent af arbejdsmarkedet er dækket af eksklusivaftaler. Men dette afgør dog ikke spørgsmålet om, hvorvidt klagerne ikke desto mindre blev personligt og væsentligt berørt som følge af anvendelsen af eksklusivaftaler i deres tilfælde. Domstolen bestrider ikke det forhold, at Hr Sørensen kunne have fundet ansættelse som ferieafløser andetsteds og hos en arbejdsgiver, der ikke havde indgået en eksklusivaftale, og det fremgik også, at eftersom han på daværende tidspunkt var 21 år gammel og på det tidspunkt skulle begynde sine universitetsstudier, var han ikke på længere sigt afhængig af, at kunne beholde sit arbejde hos FDB,

4 4 som under alle omstændigheder begrænsede sig til 10 ugers ansættelse. Han blev dog afskediget uden varsel og som en direkte følge af, at han nægtede at efterleve kravet om medlemskab i SID, et krav som ikke havde nogen betydning for hans evne til at udføre det pågældende arbejde eller hans evne til at tilpasse sig kravene på arbejdspladsen. Sådan en konsekvens kan anses som alvorlig og i modstrid med selve essensen af begrebet om den fri vilje, der er kernen i den negative foreningsfrihed i medfør af artikel 11. Det har ikke været muligt at fastslå, om Hr Rasmussen var forblevet arbejdsløs, hvis han ikke havde accepteret hans daværende arbejde eller om han ville være i stand til at finde arbejde andetsteds, hos en arbejdsgiver der ikke havde indgået en eksklusivaftale, hvis han havde valgt at melde sig ud af SID. Det var ikke desto mindre sikkert, at hvis han meldte sig ud af SID, ville han omgående blive afskediget uden mulighed for genansættelse eller godtgørelse. Ydermere er eksklusivaftaler meget udbredte i den danske gartneribranche. Under disse omstændigheder finder Domstolen at Hr Rasmussen kan anses som værende personligt og væsentlig berørt af anvendelsen af eksklusivaftalen i hans tilfælde. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt klagernes personlige synspunkter og holdninger blev kompromitteret anførte begge modviljen overfor medlemskab af SID med, at de ikke kunne stå inde for den pågældende fagforenings politiske holdninger, (som svarer til holdningerne i de andre af Landsorganisationens forbund). Selv i det tilfælde at de havde tilmeldt sig under en form for "ikkepolitisk medlemskab" af SID, ville et sådant medlemskab ikke medføre nogen reduktion i medlemskontingentet for den pågældende fagforening. Under alle omstændigheder forelå der ikke nogen garanti for, at et sådant "ikke-politisk medlemskab" ikke medførte en form for indirekte støtte til politiske partier, som modtog økonomisk støtte af den pågældende fagforening. Under disse omstændigheder konkluderede Domstolen, at begge klagere blev tvunget til at melde sig ind i SID, hvilket er i modstrid med selve substansen af den foreningsfrihed, der er beskyttet i medfør af artikel 11. Spørgsmålet om hvorvidt der var blevet foretaget en rimelig afvejning af de modstridende interesser Domstolen vurderede dernæst, om der var foretaget en rimelig afvejning af klagernes interesser og fagforeningernes mulighed for at varetage deres medlemmers interesser. Domstolen bemærkede, at de lovgivningsmæssige tiltag til helt at forbyde eksklusivaftaler, der havde fundet sted i Danmark afspejlede en tendens i de kontraherende stater hen imod en udvikling hvor sådanne aftaler ikke anses som det afgørende værktøj til at sikre fagforeningernes og deres medlemmers interesser, og at man må lægge vægt på den enkeltes ret til at melde sig ind i en fagforening af eget valg uden at skulle frygte af denne grund at blive truet på deres levebrød. Det er kun et fåtal blandt De Kontraherende Stater, Danmark og Island inklusive, der fortsat tillader indgåelse af eksklusivaftaler. Ydermere er Domstolen ikke bekendt med, at de mulige konsekvenser af et forbud mod eksklusivaftaler, som blev fremført af Landsorganisationen, skulle være fundet sted i en eneste stat blandt det store flertal af Kontraherende Stater. Der forekom Domstolen at være begrænset opbakning til opretholdelsen af eksklusivaftaler i De Kontraherende Stater, og forskellige europæiske værktøjer der blev taget i brug til vurdering af, om sådanne aftaler var et uundværligt instrument til sikringen af faglige rettigheder, indikerede at dette ikke var tilfældet. Domstolen konkluderer hermed, at Danmark ikke har beskyttet klagernes negative foreningsfrihed, og at der derfor foreligger en krænkelse af artikel 11 i henhold til begge klagere.

5 5 Dommerne Rozakis, Bratza og Vajiü XGWU\NWH GHOYLV XHQLJKHG PHG DIJ UHOVHQ RJ 'RPPHU =XSDQþLþRJ'RPPHU/RUHQ]HQXGWU\NWHXHQLJKHGPHGKHOHDIJ UHOVHQ'LVVHPLQGUHWDOVXGWDOHOVHU er vedhæftet dommen. ***

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling

HÅNDBOG. Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling HÅNDBOG Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2010. Europarådet, 2010. Manuskriptet blev afsluttet i juli 2010. Gengivelse

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere