Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg

2 De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring også i Viborg Kommune. Tendensen er, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder og især flere ældre, der ikke længere indgår i et aktivt arbejdsliv. I perioden faldt antallet af arbejdspladser i Viborg med 8 %. Der var i 2013 i alt arbejdspladser i Viborg Kommune. Faldet var størst i 2008/2009, mens der i 2013 var en svag stigning. Samtidig er antallet af personer i arbejdsstyrken i Viborg Kommune faldet med knap 6 %, således at der i 2013 var personer i arbejdsstyrken. Isoleret set er der således flere arbejdspladser i Viborg, end der er borgere i arbejdsstyrken. I 2013 var der samtidig personer bosiddende i Viborg Kommune, som pendlede til job i andre kommuner svarende til hver 4. person i arbejdsstyrken. Omvendt pendlede personer fra andre kommuner til arbejdspladser i Viborg Kommune, således at næsten hver 3. arbejdsplads udfyldes af en indpendler. Både ind- og udpendling sker inden for de samme brancher, først og fremmest offentlig administration, undervisning og sundhed, industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, handel og transport m.fl. Sideløbende med faldet i antal arbejdspladser i både Viborg og omliggende kommuner er også beskæftigelsen for personer med bopæl i Viborg Kommune faldet med ca. 8 % fra 2008 til Specielt i 2008/2009 fulgte ledigheden også denne udvikling, blot med modsat fortegn. Men siden 2010 er både ledighed og beskæftigelse faldet, hvilket skyldes, at der er en stor afgang fra arbejdsstyrken. Dette er et fænomen, Viborg Kommune deler med de vestjyske kommuner, mens tendensen i Østjylland de seneste år er en stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Den kraftige afgang fra arbejdsmarkedet er en udfordring i forhold til at skabe vækst og udvikling i kommunen. Afgangen er til dels demografisk betinget. Der er dog også en særlig problematik i forhold til at få unge ind i arbejdsstyrken. Antallet af unge på offentlig forsørgelse har været stigende, især de aktivitetsparate, der står uden for arbejdsstyrken og som ofte både mangler uddannelse og de umiddelbare forudsætninger for at kunne påbegynde en sådan. En analyse af de unge på offentlig forsørgelse, som Kommunernes Landsforening har foretaget for Viborg Kommune, viser, at Viborg Kommune grundlæggende har de samme udfordringer i forhold til unge på offentlig forsørgelse som andre kommuner. I Viborg er de unge dog gennemsnitligt lidt længere tid på offentlig forsørgelse i forhold til sammenlignelige kommuner, og så har man en særlig udfordring, idet forholdsvis mange af de unge, der fraflytter Viborg Kommune, er relativt ressourcestærke, i forhold til de unge, der flytter til kommunen. På det seneste er der dog generelt sket et fald i antallet af borgere i Viborg Kommune, der modtager offentlig forsørgelse. Og dette fald ser også ud til at slå igennem i forhold til de unge.

3 Antal - fuldtidspersoner Ledighedsudvikling for unge under 30 år A-dagpenge under 30 år Kontant-/uddannelseshjælp under 30 år

4 De vejledende ministermål for 2016 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række målsætninger, som er vejledende for kommunerne i deres tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen. For 2016 er der udmeldt følgende mål, der er en videreførelse af målene for 2015: 1. Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandet andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Beskæftigelsesreformen har som et væsentlig formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

5 Viborg Kommunes indsatser i forhold til de vejledende ministermål 1. Flere unge skal have en uddannelse Vigtigheden af, at unge opnår en uddannelse som led i at sikre deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, har været understreget i efterhånden mange år. Det fremtidige arbejdsmarked stiller krav til kompetencer, både almene og specifikke, og det er vigtigt, at de unge allerede fra starten af deres voksenliv er rustet til at imødekomme disse krav. Overordnet er der en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal opnå mindst en ungdomsuddannelse. I praksis opgøres målet gennem en prognosemodel, der beregner den forventede andel over en årrække. Aktuelt ligger Viborg Kommune på 95 % ifølge prognosemodellen, men da der er tale om en prognosemodel nås dette ikke uden en indsats på området. Centralt for at opnå dette mål er indsatsen i forhold til unge ledige, idet disse oftest ikke har færdiggjort en uddannelse. Det er derfor essentielt, at jobcenterets indsats over for de unge sikrer, at de kommer videre i en uddannelse, hvis de ikke allerede har en sådan. Om nødvendigt gennem et job, der kan forberede dem på og kvalificere dem til en fremtidig uddannelse. Viborg Kommune har her et godt udgangspunkt, idet kommunen ifølge et notat udarbejdet af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er blandt de bedste i Region Midtjylland til at få ledige ydelsesmodtagere til at begynde på uddannelse.

6 Indsatsen over for unge ledige i Viborg Kommune har således højprioritet. Fokus i ungeindsatsen er den tidlige indsats: De uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse så hurtigt som muligt. Jobcenter Viborg vil i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og erhvervsvejlederne give en målrettet uddannelsesindsats til ufaglærte og unge med fokus på jobrettet uddannelse. Øget fokus på tidlig og uddannelsesfremmende indsats for 18 årige, der begynder voksenlivet som kontanthjælpsmodtagere Øget fokus på forberedelse til og fastholdelse i uddannelse Flere unge i uddannelsesrettet tilbud på virksomheder Et vigtigt initiativ er, at der i begyndelsen af 2015 startede en produktionsskole i Viborg Kommune. Der forventes et tæt samarbejde mellem jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutionerne og produktionsskolen omkring unge, der mangler forudsætningerne for umiddelbart at påbegynde og færdiggøre en uddannelse. Ud over indsatsen direkte knyttet til jobcenteret og den beskæftigelsesmæssige indsats er det i forhold til de unge vigtigt med en tværgående indsats, der rækker ind i både børn- og ungeområdet og det sociale område, og i et vist omfang også kultur- og fritidsområdet. Derfor er der til gennemførelsen af en tværgående indsats for unge ledige i Viborg Kommune, nedsat et nyt politisk udvalg som skal fungere som politisk styregruppe for tilrettelæggelsen af denne indsats. I udvalget deltager både et bredt udsnit af byrådet, og en række nøglepersoner fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd og arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer. Formålet med denne tværgående indsats er at nedbringe ungeledigheden i Viborg Kommune. Indsatsen vil bestå af to hovedspor: 1. Den aktuelle udfordring: Nedbringelse af det nuværende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse 2. Forebyggende indsats: Forebyggelse med henblik på, at færre unge under 30 år starter på offentlig forsørgelse En analyse fra Kommunernes Landsforening udarbejdet for Viborg Kommune har givet en række anbefalinger til indsatserne. På kort sigt anbefaler Kommunernes Landsforening, at Viborg Kommune fokuserer på at få de ressourcestærke ledige hurtigere ud af offentlig forsørgelse, og helst undgå, at de unge har brug for den. KL anbefaler at Viborg Kommune tager fat i især to indsatser: En mere konsekvent brug af sanktioner over for de, der ikke lever op til de forpligtigelser, der følger med at modtage offentlig forsørgelse En justering af kommunens praksis i forhold til den nytteindsats, der er målrettet mod netop de ressourcestærke ledige. På længere sigt har KL også en række anbefalinger. Dels i forhold til at få nuværende forsørgelsesmodtagere ind på arbejdsmarkedet, dels i forhold til at forebygge, at nye forsørgelsesmodtagere kommer til. Disse anbefalinger vil blive gennemarbejdet af en række arbejdsgrupper og dette arbejde skal være færdigt til politisk behandling i sommeren 2016.

7 Andel (pct.) 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Centralt i indsatsen på dette område er mulighederne for at tilbyde ressourceforløb, hvor der både kan arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret dog altid med fokus på mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbene tilbydes vores langvarige ydelsesmodtagere med henblik på at udvikle deres arbejdsevne. Forløbene skal have øget fokus på den virksomhedsrettede indsats for at øge andelen af borgere der i deres ressourceforløb deltager i et eller flere virksomhedsrettede tilbud Parallel hermed understøtte indsatsen med tilbud der hjælper borgeren til at overvinde eventuelle barrierer Målet er, at 25 % af de aktiveringsberørte ressourceforløbsborgere skal være i virksomhedsrettede tilbud Ressourceforløbene har som formål at afklare og genskabe borgerens arbejdsevne, så der efter tilbuddene i ressourceforløbene kan ske en tilbagevenden til arbejdsmarkedet - hvis ikke på ordinære vilkår, så gennem etablering af fleksjob eller lignende. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Andel langtidsforsørgede i Viborg Kommune med virksomhedsrettet tilbud indenfor de seneste 6 mdr. Kilde: Jobindsats.dk Hele landet Viborg Et andet vigtigt område i forhold til dette mål er sygedagpengeindsatsen, der i forhold til langvarige sygefraværsforløb skal forebygge, at borgeren kommer i en situation, hvor der er langt til arbejdsmarkedet. Indsatsen tager udgangspunkt i, at der om muligt etableres kontakt til arbejdsmarkedet gennem delvise raskmeldinger eller virksomhedspraktik kombineret med et parallelt behandlings- og understøttende forløb. Altid sat i relation den aktuelle sygdomssituation

8 Jobcenter Viborg har fokus på et samarbejde, hvor man inddrager jobkonsulenter, erhvervsvejledere, a- kasser og virksomheder med henblik på at sikre, at flest mulige vender tilbage til job eller ordinær uddannelse. Indsatsen i forhold til fleksjob og borgere visiteret til dette er også vigtigt i forhold til dette ministermål. Her er der et potentiale i at udvikle og øge ansættelser i fleksjob med progression dvs. fleksjob med et udviklingsperspektiv, hvor den ugentlige arbejdstid kan øges i takt med, at borgeren er klar til det. Det er Viborg Kommunes mål, at antallet af fleksjob øges fra 1245 i januar 2015 til 1575 ved udgangen af Det er naturligvis også vigtigt, at forebygge, at fleksjobvisiterede skal vente lang tid på at et konkret fleksjob kan findes. Det er Viborg Kommunes mål, at antallet af fleksjobvisiterede på ledighedsydelse falder fra 128 personer i januar 2015 til 75 personer ved udgangen af Det gøres bl.a. ved at, Fastholde en jobrettet indsats over for den enkelte Give tilbud på virksomheder kombineret med en parallel understøttende indsats med henblik på. løsning af borgerens barrierer/problemer Fokusere på at få skabt plads til de ledige fleksjobvisiterede på virksomhederne, ved at bruge de små fleksjob. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er defineret som antallet af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige mere end 80 % af tiden de seneste 12 måneder. Viborg Kommunes mål er at få langtidsledigheden til at falde fra 448 personer i januar 2015 til 350 personer ved udgangen af Langtidsledigheden er i Viborg Kommune faldet de senere år, dog især for de forsikrede ledige, mens de jobparate kontanthjælpsmodtagere stadig har en relativt høj andel af langtidsledige.

9 Dette kan til dels skyldes, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en succesfuld indsats opnår status som jobparate, og dermed indgår i gruppen af langtidsledige, men generelt er mange kontanthjælpsmodtagere kun svagt tilknyttet arbejdsmarkedet, og dermed i højere risiko for at blive langtidsledige. 900 Langtidsledige i Viborg Kommune Kilde: Jobindsats.dk Indsatsen for de, der allerede er langtidsledige, skal være præget af en helorienteret, tværfaglig og sammenhængende indsats, hvor den ledige er aktivt medinddraget. For de forsikrede ledige sættes ind med en styrket indsats sidst i dagpengeperioden. Det indebærer blandt andet fælles samtaler mellem a- kassen og jobcenteret. Herudover tilbydes en særlig indsats for ledige over 50 år. Udgangspunktet er at sikre en så stor kontaktflade til virksomhederne som muligt. Virksomhedspraktik er derfor et centralt værktøj i indsatsen. Desuden skal det sikres, at den ledige så hurtigt som muligt får sit CV på Jobnet, og hermed tilgængelig for jobformidling. Samlet for indsatsen over for de jobprate kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige er, at der er fokus på virksomhederne. Jobcenter Viborg vil gennem sin virksomhedsrettede indsats have fokus på jobåbninger og uddannelsesbehov. Jobcenteret vil Prioritere højt at få udbygget jobcenterets jobformidling, hjælpe virksomhederne med screening og rekruttering samt opkvalificering af ledige inden for flaskehalsområder Forøge jobcenterets kontakt til virksomhederne med henblik på, at flere ledige kommer i tilbud på en virksomhed Styrke fokus på jobrettet uddannelse af ufaglærte Sikre et velfungerende samarbejde med a-kasser om jobrettede samtaler 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

10 Jobcenter Viborg indgår i en række samarbejder om virksomhedsindsatsen, bl.a. KUBE Viborg Rekrutteringsnet Viborg I-værkstedet Alliance mellem 8 jobcentre i RAR-Vestjylland. I disse samarbejder indgår f.eks. Viborgegnens Erhvervskontor, Mercantec, de faglige organisationer og andre jobcentre Jobcenter Viborgs virksomhedsstrategi har som sin overordnede mission gennem en professionel virksomhedsrettet indsats at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked Jobcenter Viborg ønsker dermed at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner ift. Rekruttering, fastholdelse og uddannelse Konkret er det et mål, at der etableres kontakt med minimum 75% af de 1529 virksomheder i Viborg Kommune, der beskæftiger 5 ansatte eller derover samt at der etableres kontakt med 50% af de 1365 virksomheder, der beskæftiger 2-4 medarbejdere. Jobcenter Viborg ønsker gennem en intensiveret og koordineret virksomhedsrettet indsats at skabe de bedste vækstmuligheder for virksomhederne i Viborg Kommune. Fokusområder for den virksomhedsrettede indsats i 2016 Virksomhedsservice og jobformidling er med beskæftigelsesreformen en kerneopgave for jobcenteret. Kerneopgaven er, at bistå de ledige med at komme i arbejde og virksomhederne med at få den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. Herudover bistå virksomhederne med opkvalificering af dens medarbejdere (ufaglærte til faglærte) / efteruddannelse af faglærte. Det forudsætter øget kontakt til virksomhederne med henblik på dels at opnå bedre viden om virksomhedernes servicebehov, dels at udbrede kendskabet til den service jobcenteret kan tilbyde virksomhederne. Jobcenterets virksomhedsrettede indsats tilrettelægges med udgangspunkt i et nyt og styrket servicekoncept. Et servicekoncept hvor jobcenteret tilbyder at arbejde tæt sammen med virksomhederne omkring, Rekruttering med udsøgning og screening af ledige forud for henvisning til virksomhederne Opkvalificering og uddannelse af ansatte, hvor fokus er på de ufaglærte samt videreuddannelse af faglærte (Jobrotation, Voksenlærlingeordning) Arbejdsplads fastholdelse af sygemeldte og forebyggelse af sygefravær på virksomhederne Virksomhedskontakten skal koordineres på tværs af kommuner, så virksomhedernes behov ved rekruttering af arbejdskraft, understøttes bedst muligt.

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2017 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2018 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2018 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2018 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklingstendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser, at arbejdsstyrken er stagnerende samtidig med, at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2018 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2018... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2018... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune 2016 Beskæftigelsesplan Sønderborg Kommune 2016 Indhold 1. Forord... 2 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 4 4. Nøgletal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere