THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION"

Transkript

1 1 INTERNATIONALE KRITISKE ANALYSER THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION - Rev Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre

2 2 Indhold Intro:... 3 Begrænset demokrati Økonomisk og social tilbageståenhed Vækst og demokratisering Krisen i Forfatningsreform Kuppet i Oversvømmelse og dødvande

3 3 Intro: Thailand har for mange danskere en årrække været et populært feriemål, ikke mindst og med rette pga. af behageligt klima, en venlig befolkning og lave priser. Mindre har det måske været bemærket, at landet i det seneste årti har befundet sig i en brydning mellem lang tradition for autoritært (militær) styre og lavtlønsproduktion på den ene side og så på den anden side pres for demokrati og sociale reformer. En brydning, hvoraf udfaldet er usikkert. Begrænset demokrati. Ganske vist erstattedes det enevældige kongedømme i Thailand allerede i1932 med et konstitutionelt demokrati. Det kunne lade sig gøre, fordi kongemagten i 1800 tallet havde formået at holde Thailand fri af at blive koloniseret, selvom prisen var en stærk tilpasning til europæisk civilisation og stor eftergivenhed overfor britiske og franske økonomiske og politiske interesser. 1 Men trods den for den tredje verden tidlige start på det thailandske demokrati har det i realiteten helt frem til årtusindskiftet været begrænset og styret. Befolkningen har således i lange perioder kun kunnet vælge parlamentets førstekammer, mens andetkammeret er blevet udpeget af konge, militær og regering og herigennem af den herskende elite i hovedstaden Bangkok. 2 I stedet for kongemagten tog landets militær i lange perioder formynderskab for det thailandske folk enten ved direkte at stå i spidsen for landets styre eller ved gennem kup at tilsidesætte civile regeringer. Måske i kraft af denne umyndiggørelse af befolkningen som sådan har Thailand nok udviklet politiske partier, men med et stærkt klientistisk præg, hvor det mere har handlet om at tilgodese eget bagland og politikernes egeninteresser end om samfundets samlede og overordnede tarv. 1 ) Jf. Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Thailand mellem templer og skyskrabere. Frydenlund ) Chaloemtiarana, Thak (ed.): Thai Politics , Social Science Association.

4 4 Figur: Det politiske system i Thiland. Trods kongedømmets formelt ændrede stilling er kongen også alligevel reelt forblevet en central magtfaktor. Kongehuset er fortsat landets største jordbesidder og har i dag Thailands største enkeltformue på over 500 mia. kr. med betydelige investeringer i landets industri. Bl.a. i kraft heraf og af sin fremtrædende stilling i henhold til landets buddhistiske religion har kongen helt til i dag spillet en central politisk rolle bag forfatningen. Ikke mindst har den nuværende konge siden 1946, Bhumibol, skaffet sig en nøglerolle ved alt efter styrkeforhold - skiftende at støtte demokratiske kræfter respektive autoritært militærstyre (mest det sidste). 3 Det må dog anerkendes, at kongen har formået at fastholde en betydelig folkelig opbakning gennem økonomisk at støtte uddannelses-, udviklings og miljøprojekter ude i landområderne. 3 ) Jf. Foran anførte værk, s

5 5 Kong Bhumipol. Økonomisk og social tilbageståenhed. Det direkte folkestyres begrænsede gennemslag må ses i sammenhæng med, at Thailand indtil slutningen af forrige århundrede havde et i forhold til andre sammenlignelige asiatiske lande mindre udviklet økonomisk og velfærdsmæssigt niveau (fx i forhold til Singapore, Korea og Taiwan). 4 Frem til 1985 var op mod 2/3 af befolkningen stadig beskæftiget ved landbrug med ris som hovedproduktion og i dag gælder dette fortsat op mod halvdelen. 5 Velstand og velfærd har været tilsvarende lav. For navnlig den store landbefolkning samt de mange fattige migrantarbejdere i byerne har indkomsterne helt til i dag været lave på en mindsteløn af 200 bath (= ca. 40 kr.) dagligt. Også social sikring og velfærd har været på lavt blus. I 1993 dækkede det sociale sikringssystem kun et par procent af befolkningen, først og fremmest den i Bangkok. Ret til alderspension eksisterede primært for ansatte i den lille offentlige sektor, men omfattede helt til omkring årtusindskiftet kun 25 % af de privat beskæftigede. Også på uddannelsesområdet var Thailand sen. Selvom landet var tidligt ude med at etablere en offentlig grundskole, nåede den navnlig i landområderne kun ud i begrænset omfang og først i ) Jf. Hicken, Allan: Politics of Economic Recovery in Thailand and Philippine, s I Macintyre, Andrew; T. J. Pempel and John Ravenhill: Crisis as Catalyst - Asia s Dynamic Political Economy Cornell University. 5 ) Jf. Haggard, Stephen: Democratization, Crisis and the Changing Social Contract i East Asia, s I Macintyre, Andrew m. fl: Oven anførte værk.

6 6 indførtes 6 årig grundskolepligt for alle, også på landet. På samme måde var dækningsgraden vedr. sundhedsforsikring indtil 1990 erne meget begrænset. 6 Vækst og demokratisering. I 80 erne og begyndelsen af 90 erne oplevede Thailand imidlertid en stærk økonomisk vækst, der med årlige vækstrater på i gennemsnit 7,5 % ligefrem indlemmede landet i de såkaldte tigerøkonomiers klub. 7 Opsvinget afspejlede en fremadskridende industrialisering og stærkt stigende virksomhedsinvesteringer og byggede især på stigende industrieksport indenfor blandt andet elektronik. I kraft af den hastige vækst var Thailand og de øvrige tigre i stand til gennem bankerne.at at låne i udlandet til de omfattende investeringer. Figur: BNP vækst Thailand , ,5-2, , ) Jf. Stephen, Haggard: Oven anførte værk, s. 105 ff. 7 ) Jf. Hicken, Allan: Oven anførte værk, s ) Kilde: World Bank.

7 7 Ligesom i andre af tigerøkonomierne satte industrialiseringen og den økonomiske fremgang også i Thailand gennem øgede krav til uddannelse og andre offentligt tilvejebragte forudsætninger for erhvervslivet gang i en dynamik, hvor den thailandske befolkning i stigende grad selv træder ind og former sin økonomiske og politiske fremtid. I kølvandet på industrialiseringen begyndte således en videre demokratisering af det thailandske styre og sociale og velfærdsmæssige reformer. I 1992 kom det til voldsomme sammenstød mellem civile demonstranter og militæret og ved den lejlighed intervenerede kongen ti fordel for de demokratiske kræfter og der blev udskrevet valg. 9 Herefter fik landet sin første folkeligt valgte premierminister (som dog var en pensioneret general). Og den voksende folkelige indflydelse mærkedes i en udbygning af velfærdssystemet. I 1997 udvidedes skolepligten til 12 år og videregående uddannelse udbyggedes; social sikring udvidedes til større grupper end hidtil og sundhedsforsikring udstraktes til lavindkomster, således at på dette tidspunkt omkring 70 % af befolkningen i forskellig grad var dækket heraf. 10 Krisen i Den thailandske model var imidlertid på trods af industrialiseringen fortsat baseret på rigelig tilgang af lavt lønnet arbejdskraft. Dette gjaldt alle tigerøkonomierne, men i endnu større udstrækning i Thailand end i de andre nyindustrialiserede lande. Og som sådan kom Thailand og de øvrige tigerøkonomier imod årtusindskiftet under stigende konkurrencepres fra andre lavtlønslande, ikke mindst Kina. 11 Frem mod 1997 var der fra midten af 90 erne voksende vanskeligheder for industrieksporten, hvilket ikke mindst blev forstærket af, at Thailand og de øvrige tigre havde bundet deres valutaer tæt til dollaren, hvilket var begrundet i, at USA var langt deres hovedmarked. Men i anden halvdel af 90 erne til steg dollaren stærk i værdi, delvist som følge af valutaspekulation, hvilket fordyrede den altafgørende eksport. 12 Samtidig havde virksomheder og banker under opsvinget opbygget en stor udlandsgæld, som fordyredes, da Thailand til sidst måtte nedskrive bath en ) Jf. Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Tidligere anførte værk. 10 ) Jf. Stephen, Haggard: Oven anførte værk, s ) Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Tidligere anførte værk, s ) Jf. Hicken, Allan: Oven anførte værk. 13 ) Jf. Stephen, Haggard: Oven anførte værk.

8 8 Resultatet af stigende eksportvanskeligheder og øget gæld og hermed følgende betalingsbalanceunderskud blev den østasiatiske krise i , som netop startede i Thailand, da udenlandske investorer og spekulanter i reaktion på de økonomiske faresignaler i stort omfang trak investeringer og lån ud af landet. 14 Dette bredte sig til en lang række andre asiatiske lande og resultatet blev en dyb økonomisk krise og stor arbejdsløshed i I Thailand faldt den økonomiske vækst fra + 10 % i 1995 til 12 % i 1998, jf. foranstående figur, samtidig med at ledigheden fordobledes. Ligesom i det øvrige Sydøstasien søgte den daværende civile, konservativ regering under ledelse af Det Demokratiske Parti hjælp hos IMF, Den Internationale Valutafond, der stillede kriselån til rådighed Figur: IMF lån til Sydøstasiatiske lande. Mia. dollar. 15 Men som neoliberalistisk højborg ledsagede IMF lånene af krav om privatiseringer, offentlige besparelser og øget adgang for udenlandsk kapital. Besparelserne øgede imidlertid kun krisen og arbejdsløsheden i Thailand og skabte dermed folkelig modvilje ligesom kravene om øget udenlandsk konkurrence skabte modstand i det thailandske erhvervsliv ) Jf. Macintyre, Andrew; T. J. Pempel and John Ravenhill: East Asia in the Wake of the Financial Crisis. I MacIntyre, Andrew; T. J. Pempel and John Ravenhill, foran anførte værk. 15 ) Kilde: Elkjær, Thomas: IMF og den sydøstasiatiske krise. Nationalbanken, kvartalsoversigt. 4. kvartal ) Jf. Hicken, Allan: Oven anførte værk, s. 211.

9 9 Forfatningsreform. Oplevelsen i brede kredse af, at regeringen ikke havde formået at imødegå den økonomiske krise blev baggrunden for et bredt krav om reformer af styret. 17 Dette mundede ud i en forfatningsreform, der for første gang indførte direkte folkevalg af hele det thailandske parlament, også af det hidtil udpegede senat. 18 Det Thailandske folk havde hermed for første gang tilkæmpet sig normal demokratisk indflydelse. Reformen blev interessant nok til gennem et direkte folkevalgt konvent, der stillede et forslag til forfatningsreform, som politikerne kun kunne sige ja eller nej til men ikke ændre i. Det demokratisk set vankelmodige hidtidige politiske system i Thailand blev således i høj grad koblet ud af reformprocessen. Det første valg i henhold til den nye forfatning afholdtes i 2001 og gav for første gang i Thailands historie en direkte folkevalgt flertalsregering under Thaksin Shinawatras ledelse. Thaksin Shinawatra. Thaksin var en thailandsk forretningsmand, som med sit firma Shin Corp havde tjent milliarder på indførsel af mobiltelefoni i Thailand, og repræsenterede som sådan selv kravet om beskyttelse af det thailandske erhvervsliv mod IMF s krav om øget udenlandsk konkurrence. Med selve navnet på hans parti - Thai Rak Thai (Thaier elsker Thailand) anslog Thaksin nationalistiske strenge i stil hermed. 17 ) Jf. Oven anførte værk, s. 212 og ) Jf. Frovin, Suzette og Laura Fugmann: Thailand mellem templer og skyskrabere, 50 ff.

10 10 Udover beskyttelse af erhvervslivet mod udlandet og IMF vandt Thai Rak Thai valget på et program om krisebekæmpelse, sociale reformer og yderligere demokratisering. Programmet indfriedes for det første ved at aflyse salg af aktier i thailandske offentlige virksomheder på udenlandske børser. For det andet blev Thailands erhvervsliv og bankerne uden om IMF hjulpet af med gældsbyrden ved at samle de mest urentable lån i en statslig fond, hvilket muliggjorde en genoptagelse af kreditgivningen til erhvervslivet. For det tredje udbyggedes det lokale demokrati og forbedringen af forholdene på landet fik et løft ved at regeringen stillede lån til rådighed for landsbyerne. 19 Og endelig gav Thai Rak Thai regeringen for det fjerde på sundhedsområdet også de fattige adgang til sundhedsforsikring for 30 Baht om året (= 6 kr. i danske penge). Også uddannelsessystemet fik et velfærdsmæssigt løft med udbygning af offentlig, stort set gratis uddannelse. 20 Kuppet i Hermed fik befolkningen på den ene side mere valuta for deres indflydelse end nogensinde før. Samtidig må det på den anden side anerkendes, at Thaksin selv imidlertid ikke var fri for Thailands politik bestandige arvesynd om at tilgodese egeninteresser, hvilket gjorde ham til genstand for beskyldninger om at på populistisk vis at lefle for masserne for at fremme private forretningsmål og for at bruge magten til at tilgodese sit eget firma 21. Gennemførslen af Thai Rak Thais sociale reformer skaffede - på trods af korruptionsanklagerne - på den ene side Thaksin mange tilhængere i den store fattige landbefolkning. Det kunne godt være, at Thaksin ligesom de gamle politikere også hyttede sine egne interesser, men i forhold til tidligere oplevede de, at der blev gjort noget for dem. Men de sociale reformer skabte på den anden side også modstandere: Private uddannelsesinstitutioner, hospitaler og læger var imod udstrækningen af gratis uddannelse og sundhedsydelser; virksomheder var imod øgede omkostninger til social sikring. Og de etablerede, borgerlige partier følte sig foruroliget over den magt, som den nye forfatning havde muliggjort for Thaksin at få. 19 ) Jf. Hicken, foran anførte værk s. 217 ff. og 20 ) Jf. Haggard, foran anførte værk, s. 104 ff. 21 ) Jf. Hicken, foran anførte værk, s. 219.

11 11 Sidst, men ikke mindst følte militæret (og kongen) formentlig sig ikke mindst foruroliget over, at Thaksin på 5 år havde erhvervet en popularitet, som det havde taget kongen 50 år at opbygge. 22 Derfor greb militæret med kongens stiltiende billigelse i 2006 til det gammelkendte middel at tilsidesætte den folkevalgte regering gennem et statskup. De fik her hjælp af de etablerede politiske partier, som op hertil iværksatte en boycut af det parlamentariske arbejde. Kuppet begrundedes med dette politiske dødvand samt ikke mindst med korruptionsanklagerne mod Thaksin. Det må som beskrevet anerkendes, at korruptionsanklagerne ikke var uden hold virkeligheden, selvom der som anført også var nok så stærke egeninteresser hos den gamle elite også. 23 Og tidspunktet for kuppet var velvalgt, idet Thaksin var i udlandet. Med kuppet overtog generalerne selvsagt kontrollen med medier og domstole og Thaksin blev efterfølgende dømt in absentia og samt forbudt Thai Rak Thai. Dødt løb i polisk kamp. 24 Herefter skred man til det egentlige mål: Nemlig at få revideret den forfatningsændring, som havde givet landets fattige for stor indflydelse på landets styre og i stedet at få tilbageført styret til før forfatningsreformen. August 2007 blev en ny forfatning godkendt ved en tæt folkeafstemning, i hvilken forbindelse Thaksin og hans parti forblev forbudt og eksileret. Kupmagerne fik også indskrevet i forfatningen, at de var friholdt for retsforfølgelse og. Formentlig i anerkendelse af, at opbakningen til Thai Rak Thai imidlertid langt fra var forsvundet trods kuppet, valgte militæret i 2008 at give sit styre en demokratisk fernis ved at udskrive valg, hvor dog Thai Rak Thais tilhængere som anført ikke havde noget at stemme på. Derfor kunne det konservative Demokratiske Parti under Abhisit efter valget overtage regeringsledelsen som udtryk for at den gamle elite igen havde overtaget magten. Med nye økonomiske vanskeligheder for Thailand i kølvandet på den globale finanskrise i skærpedes imidlertid modsætningen mellem landbefolkningen og det nye autoritære styre, som havde svært ved at give løsninger på krisen og arbejdsløsheden. Gennem den såkaldte rødskjortebevægelse drog fattige fra landdistrikterne ind til Bangkok og besatte byens forretningskvarter til støtte for krav om sociale reformer og frie valg. 22 ) Oven anførte værk, s. 23 ) Jf. foran anførte værk. 24 ) Jf. foran anførte værk.

12 12 Det var en begmand til den gamle elite i Bangkok. Selvom de borgerlige partier forsøgte at iværksætte moddemonstrationer gennem de såkaldte gulskjorter, måtte man til sidst lade rødskjortebevægelsen danne et nyt politisk parti, Pheu Thai (For Thaierne), som med Thaksins lillesøster, Yingluck Shinawatra, som frontfigur ved valget i 2011 på ny vandt regeringsmagten i koalition med andre, mindre partier. Den gamle elite blev således tvunget i defensiven. Men de havde på den anden side sikret sig fornyet snor i demokratiet og i sociale reformer gennem reetablering af en mere begrænset parlamentarisme. Oversvømmelse og dødvande. Pheu Thai var gået til valg på demokratisering gennem genetablering af 1997 forfatningen, økonomisk vækst, sociale forbedringer bl.a. gennem en forhøjelse af mindstelønnen fra 200 til 300 Baht samt selv om det ikke har været sagt lige ud - også benådning for Thaksin. Den nye regering har ikke alene mødt politisk modstand fra de gamle partier, der har beskyldt Yingluck Shinawatra for at være en trojansk hest for storebroderen. Usædvanligt kraftige storme i efteråret 2011 i forbindelse med monsunregnen resulterede som bekendt også i en usædvanlig omfattende og langvarig oversvømmelse af store dele af landet, som ikke blot resulterede i flere hundrede døde, men som også lammede store dele af Thailands erhvervsliv, herunder ikke mindst den vigtige turisme. Den nye regering under Pheu Thai har således ikke alene skullet kæmpe med politisk modstand, men også med en økonomi der i fjerde kvartal 2011 faldt med 5 % og hvor den gennemsnitlige vækst i hele året faldt til 1,2 % i Det har således været en start op ad bakke for Pheu Thai, der frem mod at sætte sin første egen finanslov for 2012 derfor har forsøgt at tilbageerobre initiativet og opbakningen gennem en ambitiøs plan for over 10 år at investere 2,27 trillioner baht ikke mindst i forbedrede dæmninger og forbedret vandressourcestyring, bedre transportinfrastruktur, stærkere konkurrenceevne og nye industrier. 25 Endvidere er den lovede forhøjelse af mindstelønnen programsat til april Herudover forsøger regeringen at få nye forfatningsreformer på skinner. Bagved lurer spørgsmålet om man vil forsøge at gennemføre en benådning af Thaksin og hans tilbagevenden? Hvilken vej udviklingen tager, er usikkert ligesom fordelingen af helte og skurkeroller i Thailandsk politik fortsat er uklar. Det seneste ti års politiske udvikling i Thailand har dog bragt en vigtig forandring: Thailands fattige (land)befolkning er i højere grad end tidligere trådt ind på den 25 ) Jf. Bangkok Post,

13 13 politiske scene med krav om demokratisering og sociale reformer og har hermed bragt en ny dynamik i Thailandsk politik. HENVISNING: Undertegnede udgiver to vederlagsfrie månedlige nyhedsbreve: - KRITISKE ANALYSER om samfundsøkonomi og velfærd - KRITISKE DISKUSSIONER om regeringens politik Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til Alle KRITISKE ANALYSER og KRITISKE DISKUSSIONER offentliggøres på

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND THAILAND mellem templer og skyskrabere Frydenlund og forfatteren

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

LAVE YDELSER TIL "UNGE": FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER?

LAVE YDELSER TIL UNGE: FORVARSEL OM GENERALANGREB PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTER? 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat LAVE

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

EU på vej mod finanskrisen 2.0?

EU på vej mod finanskrisen 2.0? 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat: EU på vej mod finanskrisen 2.0? Intro:

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 25/8-2011 KAN 2020 PLANERNE LØSE DE

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Thailands anti-regeringsdemonstrationer 2013-14 Toke Grøn, februar 2014 1 ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Det Radikale Venstre 20. maj 2005

Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Emne: Globale politiske og økonomiske udfordringer med sigte på Asien. Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. www.oerstroemmoeller.com

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere