VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj for Dansk Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme"

Transkript

1 VEDTÆGTER Gældende fra 5. maj 2011 for Dansk Fjernvarme

2

3 1 Navn og hjemsted 1. stk. Foreningens navn er Dansk Fjernvarme. Foreningens binavne er Danske Fjernvarmeværkers Forening, Dansk Fjernvarmeforening og Fjernvarmeforeningen. 2. stk. Hjemsted er Kolding Kommune. 2 Formål 1. stk. Dansk Fjernvarmes formål er at varetage fjernvarmeværkernes interesser til gavn for forbrugerne og herigennem fremme fælles interesser for de selskaber, der producerer, transporterer og distribuerer fjernvarme. 2. stk. Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn. 3 Medlemmer 1. stk. Som stemmeberettigede medlemmer kan optages: virksomheder, der forsyner bygninger eller byggemodne grunde med fjernvarme transmissionsselskaber boligselskaber, som har blokvarmecentraler. 2. stk. Som associerede og ikke-stemmeberettigede medlemmer kan optages: virksomheder, der uden eget forsyningsområde leverer eller påtænker at levere varme til fjernvarmevirksomheder. 3. stk. Når særlige grunde foreligger, kan bestyrelsen dispensere fra de fastsatte optagelsesbetingelser. 4. stk. Anmodning om optagelse skal fremsendes skriftligt. 5. stk. Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet agerer i strid med Dansk Fjernvarmes interesser eller formål, eller medlemmets adfærd i øvrigt gør et fortsat medlemskab uønsket. 4 Generalforsamling 1. stk. Generalforsamlingen er Dansk Fjernvarmes øverste myndighed. 3

4 2. stk. Ordinær generalforsamling afholdes snarest muligt og senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Indvarsling foretages med mindst fire ugers og højst otte ugers varsel pr. brev til samtlige medlem mer med angivelse af dagsorden. Den reviderede årsrapport, indeværende års ajourførte budget og næste års budgetforslag skal være udsendt senest otte dage før indvarslet generalforsamling, og samtidig fremsendes eventuel udvidet dagsorden med Indkomne forslag fra medlemmerne. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Indkomne forslag fra medlemmerne Orientering om indeværende års reviderede budget Fastsættelse af næste års kontingent inkl. bidrag til Dansk Fjernvarmes konto til forsknings- og udredningsprojekter og godkendelse af næste års budget Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. 6, 3. stk. og 4. stk. Valg af statsautoriseret revisor Eventuelt. Motiverede forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest tre uger, før generalforsamlingen afholdes. 3. stk. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer retter motiverede henvendelser herom til sekretariatet. Indvarsling foretages med mindst 14 dages varsel ved brev til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse. 4. stk. Emner, der ikke er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, kan ikke gøres til genstand for afstemning. 5. stk. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmefler hed på grundlag af de afgivne stemmer og uden hensyn til antallet af mødte medlemmer, jf. dog 15, 2. stk. om vedtægtsændringer og 16, 2. stk. om opløsning. 6. stk. Afstemninger vedrørende en generalforsamlings dagsorden sker normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted efter dirigentens bestemmelse, eller når det forlanges forud for afstemningen af mindst et medlem. 4

5 7. stk. Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer i opståede tvivlstil fælde alle beslutninger vedrørende de foreliggende sagers behandling samt afstemning. 8. stk. Referat af enhver generalforsamling underskrives af dirigenten. 5 Medlemmernes stemmeret 1. stk. Hvert stemmeberettiget medlem i gruppe I-III kan afgive to stemmer. Derudover kan hvert medlem afgive en stemme pr. samlet solgt 330 TJ til slutforbrug, som har ligget til grund for det foregående års kontingentberegning. Hvert stemmeberettiget medlem i gruppe IV kan afgive to stemmer. Derudover kan hvert medlem afgive en stemme pr. samlet solgt 700 TJ, som har ligget til grund for det foregående års kontingentberegning. 2. stk. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 6 Valg til bestyrelsen 1. stk. I henhold til 4 (dagsordenens punkt Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse jf. 6, 3. stk. og 4. stk. ) skal der i tilslutning til den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 2. stk. Valgbar til bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer eller funktionærer ansat hos et stemmeberettiget medlem. For kommunaltejede forsyninger eller kommunaltejede forsyningsselskaber er funktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller kommunalbestyrelsesmedlemmer i fjernvarmerelaterede udvalg valgbare. Som valgbart bestyrelsesmedlem anses også bestyrelsesmedlemmer i holdingselskaber eller lignende. 3. stk. Bestyrelsen består af i alt 15 medlemmer fra fire grupper. Gruppe I: 4 fra varmeforsyninger med tilslutning til kraftværker, heraf 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesmedlemmer. 2 funktionærer. Gruppe II: 4 fra kommunale varmeforsyninger, herunder kommunalt ejede selskaber, hvor den kommunale indflydelse udgør mindst 50 %, heraf 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesmedlemmer. 2 funktionærer. 5

6 Kommunalt ejede selskaber, hvor den kommunale indflydelse er mindre end 50 %, placeres i gruppe III. Gruppe III: 6 fra private varmeforsyninger/boligselskaber, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer 3 funktionærer. Gruppe IV: 1 fra transmissionsselskaber Den pågældende kan være bestyrelsesmedlem eller funktionær. Kommunale varmeforsyninger, herunder kommunalt ejede selskaber, hvor den kommunale indflydelse udgør mindst 50 %, og private varmeforsyninger/boligselskaber med tilslutning til kraftværker kan, i stedet for at lade sig repræsentere under gruppe I, vælge at lade sig repræsentere under henholdsvis gruppe II eller gruppe III. Varmeforsyninger, der ønsker at lade sig repræsentere i en anden gruppe, skal inden et kalenderårs udgang skriftligt meddele dette til bestyrelsen. En varmeforsyning, der i henhold til foranstående har valgt at lade sig repræsentere under gruppe II eller gruppe III, kan til enhver tid efter samme regler vælge at lade sig repræsentere i gruppe I. Overflytning har virkning fra det 3. kalenderårs begyndelse efter meddelelse om skifte. Et medlem kan kun være repræsenteret i én gruppe. Valg til bestyrelsen finder sted ved hvert års ordinære generalforsamling efter følgende regler: I 2010 og hvert 4. år vælges to kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer fra gruppe I samt to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra gruppe II. I 2007 og hvert 4. år vælges to funktionærer fra gruppe I og to funktionærer fra gruppe II. I 2008 og hvert 4. år vælges de tre bestyrelsesmedlemmer fra gruppe III. I 2009 og hvert 4. år vælges de tre funktionærer fra gruppe III. I 2007 og hvert 2. år vælges et bestyrelsesmedlem eller en funktionær fra gruppe IV. 4. stk. Der vælges syv suppleanter, idet der vælges to suppleanter for hver af grupperne I-III, repræsenterende henholdsvis kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer og funktionærer, og en suppleant for gruppe IV. Suppleanterne vælges for samme periode som de bestyrelsesmedlemmer/de funktionærer, for hvilke de er valgt som suppleanter. Valg til suppleanter finder sted ved hvert års ordinære generalforsamling efter de regler, som er anført under 6, 3. stk. Suppleanten forbliver efter sin indkaldelse som bestyrelsesmedlem i den resterende del af den periode, for hvilken det afløste bestyrelsesmedlem er valgt. På den følgende generalforsamling vælges en ny suppleant i stedet for det indtrådte bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges for den resterende del af den periode, for hvilken de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende er suppleant for, er valgt. 6

7 5. stk. Valg til bestyrelse finder sted under generalforsamlingen, der suspenderes under pkt. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. 6, 3. stk. og 4. stk., således at grupperne kan udpege deres repræsentanter til bestyrelsen, idet vedtægternes afstemningsregler m.v. finder tilsvarende anvendelse. Valgene forestås af valgformænd udpeget af bestyrelsen. 6. stk. Ved valg til bestyrelsen skal der afgives stemmer på det antal kandidater, der skal vælges. 7 Bestyrelsens ansvar, forretningsorden m.v. 1. stk. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af Dansk Fjernvarmes anliggender. 2. stk. Bestyrelsen vælger selv formand og en politisk og en teknisk næstformand inden for sin midte for ét år ad gangen. Formanden og den politiske næstformand vælges blandt bestyrelsesmedlemmer valgt som kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer, og den tekniske næstformand vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne valgt som funktionærer. 3. stk. Formand, politisk og teknisk næstformænd udgør Dansk Fjernvarmes formandskab. Formandskabet har til opgave: at forberede de sager, der skal behandles af bestyrelsen at forestå andre opgaver, der tillægges i henhold til forretningsordenen og bestyrelsens beslutning i øvrigt at varetage bestyrelsens opgaver i presserende sager. Formandskabet er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede, herunder formanden. 4. stk. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 5. stk. Bestyrelsesmøder afholdes normalt med højst tre måneders mellem rum og i øvrigt, når formanden, en af næstformændene eller tre andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst otte medlemmer er mødt til indvarslet møde. 6. stk. Bestyrelsens møder ledes af formanden. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær den politiske næstformands stemme afgørende. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det. 7. stk. Hvis et bestyrelsesmedlem mister sit tilknytningsforhold til den 7

8 gruppe, der har valgt medlemmet, skal medlemmet afgå som bestyrelsesmedlem i Dansk Fjernvarme senest ved førstkommende generalforsamling. 8. stk. Et bestyrelsesmedlem, der uden motiveret lovligt forfald ikke har deltaget i tre på hinanden følgende og på normal vis indvarslede bestyrelsesmøder, skal udtræde af bestyrelsen. 9. stk. Bestyrelsen fastsætter et vederlag til formanden og næstformænde ne. Fører varetagelsen af formandshvervet til, at formanden helt eller delvis ikke kan varetage sit almindelige erhverv, kan bestyrelsen tillægge formanden en godtgørelse ud over vederlaget. Bestyrelsen kan enten tildele de øvrige bestyrelsesmedlemmer vederlag, eller de kan oppebære godtgørelse efter reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmer samt rejsediæter efter Skatterådets regler for skattefri rejsegodtgørelse. 8 Sekretariat 1. stk. Bestyrelsen ansætter en direktion, der leder sekretariatet og varetager den daglige ledelse. 9 Erfa-grupper 1. stk. Medlemsværker med fælles interesser kan inden for Dansk Fjernvarmes ramme slutte sig sammen i erfa-grupper. 2. stk. Erfa-grupper skal godkendes af bestyrelsen med den virkning, at de er berettiget til at modtage sekretariatsbistand. Erfa-grupperne følger generelle retningslinjer, udstedt af Dansk Fjernvarme. 3. stk. Bestyrelsen mødes mindst en gang årligt med repræsentanter fra erfa-grupperne, fra FIF, DBDH, DFF-EDB og DFP samt lignende samarbejdspartnere. Formålet med mødet er at rådgive bestyrelsen om forhold i relation til fjernvarmebranchen generelt. 4. stk. Erfa-grupperne må ikke gennem udtalelser, handlinger eller lignende fremtræde på en sådan måde, at de kan forveksles med Dansk Fjernvarme, dennes bestyrelse eller formandskab. 10 Regnskab 1. stk. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. 2. stk. Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret revisor. 8

9 11 Kontingent 1. stk. Til dækning af Dansk Fjernvarmes drift betaler de stemmeberettigede medlemmer et årligt kontingent, herunder et minimumskontingent. 2. stk. Beregning af kontingentet for grupperne I-III tager udgangspunkt i den varmemængde, som de enkelte medlemmer årligt sælger til slutforbrug, udregnet i TJ. Slutforbrug defineres som den del af varmesalget, der ikke videresælges til anden kollektiv varmeforsyningsvirksomhed jf. Energistyrelsens oversigt over registrerede varmeforsyningsvirksomheder. 3. stk. Transmissionsselskaber betaler kontingent på basis af samme kontingentskala som øvrige medlemmer af Dansk Fjernvarme, dog kun med 50 % af varmesalget. 4. stk. Det årlige kontingent for associerede, ikke stemmeberettigede medlemmer fastsættes af bestyrelsen. 12 Tegningsregler 1. stk. Dansk Fjernvarme tegnes af formanden eller i dennes fravær af den politiske næstformand i forening med direktionen. 2. stk. Ved køb eller salg af fast ejendom samt pantsætning af aktiver eller ved optagelse af lån tegnes Dansk Fjernvarme af formandskabet i forening med direktionen. 3. stk. Bestyrelsen kan meddele prokura. 13 Medlemmernes hæftelser 1. stk. Udmeldelse skal ske ved anbefalet brev med mindst tre måneders varsel til en 31. december. 2. stk. Medlemmer af Dansk Fjernvarme hæfter for Dansk Fjernvarmes eventuelle gæld i forhold til det kontingent, som medlemmerne har indbetalt til Dansk Fjernvarme i de sidst forløbne tre år. For medlemmer, der ikke har indbetalt tre års kontingent, eller for så vidt tvivlstilfælde opstår, fastsættes andelen af bestyrelsen. 3. stk. Udmeldte medlemmer hæfter hver for sig med deres andele efter samme regler, som nævnt i 2. stk., for Dansk Fjernvarmes udgifter og eventuel le gæld i det regnskabsår, hvori udmeldelse er sket. 4. stk. Udmeldte medlemmer har ingen andel i Dansk Fjernvarmes formue, med mindre en opløsning af foreningen finder sted i samme regnskabsår, hvori vedkommende har udmeldt sig. 9

10 14 Vedtægtsændringer 1. stk. Ændring af vedtægterne kræver beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 2. stk. Vedtagelse kræver en majoritet på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med. 3. stk. De to generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af repræsenterede medlemmer. 4. stk. Ændringer af 1, 2. stk., 11, 1. stk., kan foretages af en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, uden at de særlige regler for vedtægtsændringer iagttages. 15 Opløsning 1. stk. Opløsning af Dansk Fjernvarme kræver beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2. stk. Opløsning af Dansk Fjernvarme kan finde sted uanset antallet af fremmødte, men kræver en majoritet på mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med. 3. stk. Den anden generalforsamling indvarsles til afholdelse tidligst 14 dage efter den første generalforsamlings afholdelse, såfremt beslutning om opløsning er truffet på den første generalforsamling. Den anden generalforsamling kan stadfæste beslutning om opløsning af Dansk Fjernvarme. Afstemning finder sted efter de samme regler, som er gældende for den første generalforsamling. 4. stk. Under forudsætning af endelig vedtagelse af opløsning af Dansk Fjernvarme vælges på den under 3. stk. nævnte generalforsamling en likvidationskomité, der afløser den hidtidige bestyrelse med dennes beføjelser. Komiteen skal bestå af fem medlemmer, heraf en jurist. Medlemmerne kan vælges uden for den opløste forenings medlemmers kreds. Likvidationskomiteen skal senest seks måneder efter afholdelse af generalforsamlingen nævnt under 3. stk. indvarsle den opløste forenings tidligere medlemmer til drøftelse af det af komiteen foreslåede likvidationsregnskab på en afsluttende general forsamling. 5. stk. Underskud/overskud skal fordeles efter samme regler som anført i 14, 2. stk. 10

11 16 Ikrafttræden 1. stk. Disse vedtægter træder i kraft, når de er endeligt vedtaget på en generalforsamling. Således endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Kolding den 5. maj

12 Fjernvarmens Hus Merkurvej Kolding Tlf Fax

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver.

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver. 28. maj 2015 NEMT TRYGT BILLIGT Vedtægter 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 Navn og hjemsted Foreningens navn er Viborg Fjernvarme. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Formål og forsyningsområde Foreningens

Læs mere