Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten."

Transkript

1 Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/ Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket Resumé 1. Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus (herefter AVA) og DONG Energy Thermal Power A/S (herefter DONG Energy) har bedt om Energitilsynets tilkendegivelse om, hvorvidt Energitilsynet kan godkende den finansieringsmodel, der er aftalt mellem parterne i forbindelse med biokonvertering og levetidsforlængelse af Studstrupværkets Blok 3 og fællesanlæg, som ejes af DONG Energy. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web. 2. Sagen forelægges Energitilsynet, da den dels har stor politisk bevågenhed, dels er det efter parternes oplysninger af stor betydning for denne aftale og andre kommende aftaler om straksbetaling af varmens andel af finansieringsomkostninger til større investeringer i produktionsanlæg, hvor varmevirksomheden samtidig erhverver retten til at disponere over den samlede varmeproduktionskapacitet på det pågældende anlæg, at der foreligger en klar tilkendegivelse fra Energitilsynet om adgangen til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på anlægget, erhvervet ved straksbetalingerne, og om varmeproducenternes adgang til at modtage betalingen. 3. Endvidere er der tale om en sag af stor økonomisk betydning, idet der er tale om et beløb på [ kr.] til ombygning til træpillefyring og levetidsforlængelse af Studstrupværkets Blok 3 og en besparelse for AVA på [ kr.], som vil komme varmeforbrugerne til gode gennem lavere varmepriser. 4. Modellen består i: 1. at AVA betaler 80% af biokonverteringen og 20% af leve-

2 tidforlængelsen, 2. at AVAs andel af omkostningerne af investeringerne foretages som straksbetalinger for køb af retten til at disponere over varmeproduktionskapaciteten på anlægget i aftaleperioden, 3. at rådighedsretten er at sidestille med et immaterielt aktiv en rettighed, som AVA kan afskrive på efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen og 4. at DONG Energy er berettiget til at modtage straksbetalingerne i henhold til varmeforsyningsloven. 5. Den procentvise betaling af henholdsvis omstillingen til biovarme (80%) og levetidsforlængelsen (20%) modsvares, efter parternes opfattelse, af det forhold, at DONG fortsat har rådigheden over elproduktionen på Blok 3. Levetidsforlængelsen er nødvendig for en fortsat produktion på Blok 3 på Studstrupværket. 6. Sekretariatet vurderer, at den forelagte model kan godkendes. Dog har sekretariatet som led i sagsbehandlingen fundet, at der i udkastet til aftale er en række punkter, som det var relevant at undersøge. Punkterne vedrører en bestemmelse om aftageforpligtelse for AVA, en bestemmelse om AVAs dækning af elsidens tab ved tvangskørsel og en bestemmelse om AVAs betaling for øgede brændselsomkostninger ved varmeoverlast. 7. Betegnelsen aftagepligt viste sig ved parternes mundtlige og skriftlige forklaring ikke at være dækkende og retvisende for indholdet af bestemmelsen, da aftageforpligtelsen skal ses som et element i prisfastsættelsen, og da manglende aftag over tre år alene medfører, at der kan stilles krav om genforhandling og ikke f.eks. om strafbetaling. Bestemmelserne om betaling for tvangskørsel og varmeoverlast kan, efter sekretariatets vurdering, heller ikke betragtes som værende i strid med, at AVA får reel rådighedsret over varme produktionskapaciteten, da der er tale om omkostninger, der alene opstår, hvis AVA i de to tilfælde ønsker at der sker varmeproduktion, dels hvor elproduktion ikke kan betale sig, dels hvor krav om øget varmeproduktion bevirker en øgning af brændselsomkostningerne. Tilkendegivelse Side 2 af Energitilsynet tilkendegav: at AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen kan afskrive på sin straksbetaling til DONG Energy og indregne afskrivningerne i varmeprisen som foreskrevet i afskrivningsbekendtgørelsen, og at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straksbetaling af større finansieringsomkostninger i produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostningerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter ikke indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmeaftageren.

3 Sagsfremstilling Side 3 af Århus Kommune, AffaldVarme Aarhus (herefter AVA) og DONG Energy Thermal Power (herefter DONG Energy) har den 13. august 2012 anmodet Energitilsynet (bilagsside 1-6) om tilkendegivelse om hvorvidt Energitilsynet kan godkende den finansieringsmodel, der er aftalt mellem parterne i forbindelse med biokonverteringen og levetidsforlængelsen af Studstrupværkets Blok 3 og fællesanlæg. 10. Modellen består i: a) at AVA betaler 80% af biokonverteringen og 20% af levetidsforlængelsen, b) at AVAs andel af investeringerne foretages som straksbetalinger for køb af retten til at disponere over varmeproduktionskapaciteten på anlægget i aftaleperioden, c) at rådighedsretten er at sidestille med et immaterielt aktiv en rettighedom, AVA kan afskrive på i henhold til afskrivningsbekendtgørelsen og d) at DONG Energy er berettiget til at modtage straksbetalingerne i henhold til varmeforsyningsloven. 11. Studstrupværket, som ejes og drives af DONG Energy, blev idriftsat i 1968 til elforsyning. I 1985 påbegyndtes leverance af fjernvarme til Aarhus Kommune, som videredistribuerede varmen til Varmeplan Aarhus. 12. AVA aftager årligt ca TJ varme fra Studstrupværket. Herudover producerer AVA og andre varmeproducenter (hovedsagelig affaldsfyrede anlæg) ca TJ varme årligt, som aftages af AVA. 13. AVA videreleverer varmen gennem eget transmissionsnet internt til distributionsafdelingen i AffaldVarme Aarhus og til distributionsnettene i syv forbrugerejede fjernvarmeværker i Aarhus Kommune og til fire forbrugerejede fjernvarmeværker i Syddjurs, Skanderborg og Odder Kommuner. 14. Priser og leveringsvilkår for varmeleveringen fra Studstrupværket er fastlagt i en aftale mellem AVA og DONG Energy. Den gældende aftale løber til og med I forlængelse af denne aftale ønsker AVA og DONG Energy at indgå en aftale vedrørende investering i levetidsforlængelse og biokonvertering samt den fremtidige levering løbende fra 2015 til og med 2029 (bilagsside 7-50). 15. Aarhus Byråd har sat som mål, at Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i Som led i denne målsætning ønsker AVA, at den varme der levereres fra Studstrupværket fremover skal produceres på biomasse. Samtidig ønsker DONG Energy at nedbringe CO2-udledningen fra el- og varmeproduktionen på Studstrupværket. 16. Det er hensigten delvis at fortsætte driften af Studstrupværket til Det er planlagt, at det kun er driften af Blok 3, der fortsættes af hensyn til varmeproduktion. Da anlægget er 30 år gammelt, er det imidlertid en forudsætning for

4 at kunne fortsætte varmeleverancen, at der sker en række investeringer i årerne i levetidsforlængelse af Blok 3 og fællesanlæg. Samtidig ønskes en omstilling til produktion baseret på biomasse. 17. De samlede investeringsomkostninger i levetidsforlængelsen og biokonverteringen er budgetteret til [ kr.] 18. AVA og DONG Energy har aftalt, at AVA afholder 80% af omkostningerne til biokonverteringen og 20% af omkostningerne til levetidsforlængelsen. 19. Denne betaling kunne ske gennem et årligt bidrag i hele aftalens løbetid til DONG Energy s nedskrivning af anlægssaldoen. Parterne ønsker imidlertid, at AVAs betaling til DONG Energy sker som en straksbetaling af AVAs andel af investeringerne efterhånden, som DONG Energy afholder investeringerne. 20. Baggrunden er, at AVA som en del af Aarhus Kommune kan optage lån til en lavere rente hos Kommunekredit end den rente, som DONG Energy kan finansiere projektet til (dvs. DONGs WACC-rente, som er DONGs vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger). Det vil derfor resultere i lavere priser for fjernvarmeforbrugerne, at AVA betaler sin andel af investeringerne som straksbetaling. 21. Det fremgår af parternes beregninger, at AVA vil spare ca.[ kr.] ved denne straksbetaling fremfor at betale løbende gennem aftalens løbetid. 22. DONG Energy har den 8. oktober 2012 på vegne af parterne fremsendt beregningsgrundlaget, der ligger til grund for oplysningen om besparelsen (bilagsside 51-62). Det fremgår af beregningsgrundlaget, at den rente (WACC), som DONG Energy kan finansiere til er højere end den rente, som er anvendt som beregningsgrundlag ved opgørelsen af besparelsen, Her er benyttet den rente, som branchen har benyttet i en årrække, og som parterne har aftalt, nemlig den lange byggeobligationsrente + 1%. 23. Af DONG Energy s og AVAs anmodning om Energitilsynets tilkendegivelse om, hvorvidt tilsynet kan godkende den finansieringsmodel for levetidsforlængelsen og biokonverteringen, fremgår, at det er aftalt mellem parterne: 1. At AVA betaler 80 % af biokonverteringen og 20% af levetidsforlængelsen 2. At AVAs andel af investeringerne kan foretages som straksbetalinger for køb af retten til at disponere over produktionskapaciteten på anlægget 3. At investeringerne (både biokonverteringen og levetidsforlængelsen) er betaling for retten til at råde over produktionskapaciteten, hvilket er at sidestille med et immaterielt aktiv en rettighed, som AVA kan afskrive på iht. afskrivningsbekendtgørelsen. 4. At DONG Energy er berettiget til at modtage betalingerne for investeringerne i henhold til varmeforsyningsloven. Side 4 af 14

5 24. Sekretariatet for Energitilsynet har den 20. august 2012 holdt møde med parterne. Som opfølgning på mødet fremsendte sekretariatet, efter aftale, en række spørgsmål til parterne (bilagsside 51-54). Parterne har den 29. august 2012 (bilagsside 55-76) besvaret de stillede spørgsmål og fremsendt en sammenligning mellem sagen om KE Varmes erhvervelse af rådighedsretten over Amagerværkets Blok 1 (AMV1) og den foreliggende sag. Parterne finder, at der ved det forslag til aftale om levering af varme frem til 2029 indeholdende levetidsforlængelse og biokonvertering, som parterne har udarbejdet, vil ske en overdragelse af rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværkets Blok 3 fra DONG Energy til AVA, og at AVA dermed erhverver en immateriel rettighed over varmeproduktionskapaciteten på Blok 3. Parterne har endvidere den 8. oktober 2012 (bilagsside 77-84) besvaret yderligere opklarende spørgsmål fra sekretariatet. 25. I deres henvendelse henviser parterne, som anført til, at Energitilsynet tidligere, i sin tilkendegivelse i sagen om KE Varme P/S afskrivning på rådighedsret, har godkendt at KE Varme P/S straksbetalinger for køb af rådighedsretten over AMV1 af kan afskrives af KE Varme P/S i varme-priserne over en periode på 20 år, da købet af rettigheden svarer til, at KE Varme P/S selv bygger, driver og ejer en tilsvarende varmeproduktionskapacitet. 26. Forslaget til aftale mellem DONG Energy og AVA indeholder dels bestemmelser om levering, prisfastsættelse og produktionsforhold dels bestemmelser om betaling for levetidsforlængelse og biokonvertering. 27. Endvidere indeholder aftalen en bestemmelse om, at parterne kun i særlige tilfælde kan overdrage deres rettigheder over henholdsvis el og varmeproduktionen til andre uden den anden parts skriftlige samtykke. 28. Det er efter parternes oplysninger af stor betydning for denne aftale og andre kommende aftaler om straksbetaling af varmens andel af finansieringsomkostninger til større investeringer på kraftvarmeproduktionsanlæggene, herunder omstilling til biovarme, hvor varmevirksomheden samtidig erhverver retten til at disponere over den samlede varmeproduktionskapacitet på det pågældende anlæg, at der foreligger en klar tilkendegivelse fra Energitilsynet om varmevirksomhedernes adgang til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på anlægget erhvervet ved straksbetalingerne og om varmeproducentens adgang til at modtage betalingen. 29. Hvis Energitilsynet afgiver en klar tilkendegivelse vedrørende adgangen til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til den samlede produktionskapacitet på et anlæg, hvor varmevirksomhederne foretager straksbetaling, vil både varmevirksomhederne, varmeproducenterne og Energitilsynet spare tid og omkostninger, da der så ikke er behov for at forelægge sådanne aftaler for Energitilsynet eller sekretariatet. 30. Det fremgår af det udarbejdede udkast til aftale, at AVAs andel af betalingerne til levetidsforlængelsen og omstillingen til biovarme delvis skal erlægges som aconto betalinger i takt med, at arbejdet udføres. Ved denne form for betaling Side 5 af 14

6 kan AVA i henhold til partenes oplysninger opnå en besparelse i forhold til at betale sin fulde andel af omkostningerne, når arbejdet er udført. 31. Ved gennemgangen af forslaget til aftale har Sekretariatet for Energitilsynet fundet, at forslaget på nogle punkter indeholder bestemmelser, der nærmere burde vurderes. 32. Energitilsynet forudsætter som en betingelse for, at DONG Energy er berettiget til at modtage AVAs straksbetaling af andelen af finansieringen af omstillingen og levetidsforlængelsen, at DONG Energy ved modtagelsen af straksbetalingen herefter ikke kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til AVA. 33. De tre punkter som efter sekretariatets vurdering burde nærmere vurderes er følgende: 1. Aftageforpligtelse (prisaftale) 2. Krav om betaling for tvangskørsel 3. Krav om betaling for varmeoverlast Ad 1: Aftageforpligtelse (prisaftale) 34. I henhold til leveringsaftalen fremgår det, at AVA er forpligtet til at aftage TJ årligt. Bestemmelsen er sålydende: AVA er forpligtet til at aftage TJ/årligt Ved beregningen af AVAs aftageforpligtelse ovenfor skal der ske fradrag for manglende aftag, der kan henføres til følgende forhold: Side 6 af 14 Force majeure, jf. 14 Produktion som AVA har fravalgt som følge af Tvangskørsel Afbrud eller reduktion, jf i en længerevarende periode, der indtræder inden for varmeperioden, uden at det fremgår af Parternes fælles planlægning jf. Driftsaftalen (bilag 2); og DONG Energy kan ikke levere den kapacitet, som AVA efterspørger inden for rammerne af den i med bilag 4 anførte kapacitet. 35. Parterne har på møde i sekretariatet den 13. september 2012 forklaret, at betegnelsen Aftageforpligtelse ikke er helt dækkende og retvisende, da der er tale om et element i prisfastsættelsen. Hvis AVA ønsker at aftage varmen til den aftalte pris, skal der aftages mindst TJ pr. år. Der er f.eks. ikke tale om strafbetaling. Hvis den aftagne mængde kommer under TJ pr. år i mindst tre på hinanden følgende år, vil der være tale om så væsentligt ændrede forudsætninger for aftalen, at DONG Energy kan fremsætte anmodning om genforhandling. 36. Parterne oplyste, at de ikke har foretaget beregninger af, hvad prisen/priserne vil være, hvis den aftagne mængde bliver mindre end TJ. Parterne mener, at det er usandsynligt, at den aftagne mængde på noget tidspunkt vil gå under TJ (AVA aftager for øjeblikket ca TJ årligt), hvorfor parterne ikke har villet anvende ressourcer på at udregne, forhandle og aftale priser for varmemængder i intervallet TJ pr. år. Parterne anførte, at hvis den aftagne

7 mængde kommer under TJ pr. år, vil der være tale om så væsentligt ændrede forudsætninger for aftalen, at der må så ske en genforhandling af prisen. Ad 2: Betaling for tvangskørsel 37. På et centralt værk er der samproduktion imellem el og varme. Det vil sige, at der ikke kan produceres varme, uden at der samtidig produceres el. 38. Omkostningerne på et centralt værk fordeles i særomkostninger for el, der belaster elsiden, særomkostninger for varme der belaster varmesiden og fællesomkostninger, der fordeles imellem el- og varmesiden. Parterne har oplyst, at der er regnskabsmæssig adskillelse imellem el- og varmedelen. 39. Tvangskørsel foreligger, når betalingen for el, produceret på det centrale værk er så lav, at det ikke kan betale sig at producere el, da omkostningerne ved elproduktionen ikke dækkes af elprisen. I sådanne tilfælde vil elproduktionen normalt blive stoppet. 40. Såfremt det centrale værk i denne situation er forpligtet til at producere varme (og dermed el) vil der opstå et tab for elsiden. 41. Bestemmelserne om betaling for tvangskørsel findes i leveringsaftalens og Bestemmelserne er sålydende: Når der foreligger tvangskørsel, vil elproduktionen normalt blive stoppet. Hvis elproduktionen alligevel fortsættes af hensyn til varmeproduktionen til AVA, påføres DONG Energy omkostninger herved. AVA er ikke forpligtet til at betale Omkostninger til Tvangskørsel indtil den 1. januar Efter den 1. januar 2015 betaler AVA Omkostninger til Tvangskørsel i overensstemmelse med Parterne er enige om, at der senest den 1. juli 2014 skal foreligge en procedure, der sikrer AVA sådanne prisoplysninger vedrørende de faktiske indregningsberettigede omkostninger i forbindelse med Tvangskørsel, der gør AVA i stand til forsvarligt at vurdere, om AVA ønsker at iværksætte Tvangskørsel, jf. endvidere beskrivelsen i Driftsaftalens bilag 2. Såfremt AVA accepterer produktion ved Tvangskørsel efter den nævnte procedure, opgøres den til Tvangskørsel faktisk variable Omkostning til elproduktion i overensstemmelse med Tvangskørselsomkostninger Tvangskørsel er behandlet under Omkostninger til Tvangskørsel opgøres på timebasis Omkostninger til Tvangskørsel opgøres altid som el produceret på kul. Omkostninger til Tvangskørsel modregnes i DONG Energys andel af Kraftvarme-fordelen (opgjort på kul) inden AVA betaler Omkostninger til Tvangskørsel. Det at der indtræder Tvangskørsel ændrer ikke delingen af Afgiftsfordelen. Indtægter ved salg af systemydelser til elsystemet, når varmesiden betaler for Tvangskørsel modregnes ikke i tvangskørselsomkostninger. 42. Sekretariatet anmodede på mødet den 13. september 2012 om parternes begrundelse for, at tabet ved tvangskørsel også i det foreliggende tilfælde ønskes dækket af varmesiden. Sekretariatet fremførte, at det da DONG Energy fortsat har rådigheden over elproduktion, og dermed får indtægterne fra elsalget ville Side 7 af 14

8 kunne det anses som mest rimeligt og i overensstemmelse med at AVA alene overtager rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten, at udgifterne til tvangskørsel dækkes af DONG Energy. 43. Parterne oplyste, at det er nettoudgiften, der vil blive henført til AVA, dvs. udgifterne til elproduktionen fratrukket salgsindtægter. Det forhold, at DONG Energy fortsat kan have en nettoindtægt fra salget af systemydelser til elsystemet, når AVA betaler tvangskørselsomkostninger, modsvares af, at AVA alene betaler en mindre del af værkets faste omkostninger, samt drift og vedligehold (23,43) samt den fordeling af omkostningerne, som parterne har aftalt (AVA betaler 20% af levetidsforlængelsen af Blok 3). Resten dækkes af el- og systemydelsesbetalingerne. 44. Endvidere oplyste parterne, at produktion på kul er valgt som beregningsgrundlag, da dette er mest gunstigt for AVA og dermed for varmekunderne. Ad 3: Krav om betaling for varmeoverlast 45. Ifølge parternes oplysninger på møde med sekretariatet den 13. september 2012 foreligger der varmeoverlast, når en række forvarmere kobles ud for at øge varmeproduktionen. Det forhold, at forvarmerne kobles ud bevirker, at varmeproduktionen kan øges, men også at brændselsomkostningerne stiger i forhold til kørsel med normal kapacitet, da den øgede produktion kræver mere brændsel pr. enhed, fordi forvarmerne er koblet ud. 46. Sekretariatet har den 27. august 2012 (bilagsside 51-54) anmodet parterne om en skriftlig redegørelse vedrørende de tre punkter (jf. punkt 33), aftageforpligtelse, betaling for tvangskørsel og betaling for varmeoverlast og endvidere række yderligere punkter, som sekretariatet ønskede opklaret som led i sagsbehandlingen. Parterne har den 29. august 2012 afgivet et fælles svar på de stillede spørgsmål (bilagsside 55-72). 47. Sekretariatet ønskede, at parterne redegjorde for, hvordan kravet om AVA skal betale for varmeoverlast hænger sammen med, at AVA overtager den fulde rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. 48. Parterne er enige om, at der ikke køres varmeoverlast uden aftale. Parterne er endvidere enige om, at der skal foreligge en procedure, som sikrer AVA prisoplysninger vedrørende de forventede faktiske indregningsberettigede omkostninger forbundet med varmeoverlast, der gør AVA i stand til forsvarligt at vurdere, om AVA ønsker, at der skal køres varmeoverlast Såfremt AVA accepterer, at der køres varmeoverlast efter den nævnte procedure, afregnes det til overlast opgjorte brændselsforbrug, Afregningen sker ved særskilt opgørelse, såfremt AVA anmoder herom. 49. Parterne har den 8. oktober 2012 (bilagsside 73-84) yderligere uddybet deres opfattelse af, at der ved aftalen sker en overdragelse af rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på Blok 3 til AVA. Side 8 af 14

9 Høring 50. Nærværende notat har været sendt i høring hos Århus Kommune, AVA og DONG Energy. Parterne har afgivet et samlet høringssvar (bilagsside 85-88). 51. Parterne har ikke været uenige i notatets argumentation, indhold og tilkendegivelse, men har foreslået en række faktuelle præciseringer og udbygning af sagsfremstillingen. Parternes bemærkninger er indarbejdet i notatet. 52. Vedrørende parternes bemærkning i høringssvaret: Med denne formulering antager vi, at der i henhold til afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser, hvorefter afskrivninger kan foretages med indtil 20% om året, således at DONG Energy varmeregnskabsmæssigt kan foretage den fulde afskrivning i det/de år, hvor straksbetalingen foretages bemærker sekretariatet, at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straksbetaling for investeringer i levetidsforlængelse og bioomstilling på produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostningerne over varmepriserne. Dette medfører, at modtageren af betalingerne herefter ikke kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmevirksomheden. Side 9 af 14

10 Lovgrundlag Side 10 af I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv. der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehirakiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis, og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 54. Varmeforsyningslovens (Lovbekendtgørelse nr. nr af 14. december 2011 med senere ændring) 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. Bestemmelsen er sålydende: 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, 20 a, stk. 7, og 20 b. 55. Med hjemmel i vfl. 20, stk. 1, er udstedt Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital (afskrivningsbekendtgørelsen) 56. Afskrivningsbekendtgørelsen fastlægger således som følge af sin henvisning til prisbestemmelsen i vfl. 20, stk. 1, der omhandler prisfastsættelsen for kollektive varmeforsyninger, rammerne for kollektive varmeforsyningers ret til at afskrive. 57. Afskrivningsbekendtgørelsen vedrører efter sin ordlyd afskrivninger på anlæg. 1 og 2 i afskrivningsbekendtgørelsen er sålydende: 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag. 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf Energitilsynet har i tilkendegivelse af 26. maj 2008 vedrørende straksafskrivning på IT-anlæg (bilagsside 89-91) taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt afskrivningsbekendtgørelsens regler kan anvendes på en immateriel anlægsrettighed. 59. Energitilsynet har den 26. maj 2008 (bilagsside 95-98)vedrørende KE Varme P/S afskrivning på rettighed tilkendegivet, at KE Varme P/S straksbetalinger for køb af rådighedsret over Amagerværkets Blok 1 (AMV!) af KE Varme P/S kan afskrives i varmepriserne over en periode på 20 år, da købet af rettigheden svarer til, at KE Varme P/S selv bygger, ejer og driver en tilsvarende varmeproduktionskapacitet.

11 60. Baggrunden for Energitilsynets tilkendegivelse var, at hverken varmeforsyningslovens ordlyd eller lovbemærkninger gav holdepunkter for at fortolke afskrivningsbekendtgørelsens anvendelse af ordet anlæg snævert. 61. Energitilsynet lagde afgørende vægt på, at indehaveren er af den immaterielle rettighed over anlægget stilles som om indehaveren selv bygger, ejer og driver det pågældende anlæg. Side 11 af 14

12 Begrundelse 62. I henhold til Energitilsynets praksis kan en immateriel rettighed (rådighedsret over et anlæg) danne grundlag for anvendelse af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. 63. Det der skal vurderes i denne sag er, efter sekretariatets vurdering, om der i det forelagte forslag til aftale mellem AVA og DONG Energy kan siges at ske en rådighedsoverdragelse (etablering af immateriel rettighed) for AVA over varmeproduktion på Blok 3, der svarer til, at AVA selv bygger, ejer og driver varmeproduktionskapaciteten på Blok 3 og dermed er berettiget til at anvende reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. 64. Energitilsynet bemærker, at DONG Energy s modtagelse af straksbetalingen medfører, at DONG Energy ikke fremover kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse omkostninger i varmepriserne til AVA. 65. Ved aftalen overdrages rådighedsretten over varmeproduktionen på Blok 3 til AVA, som herefter kan afgøre, hvorvidt AVA ønsker at udnytte produktionen på Blok 3, eller AVA i stedet ønsker at producere på andre anlæg f.eks. affaldsforbrændingsanlæg, fordi der kan produceres billigere på disse anlæg. 66. Straksbetalingen fra varmeaftageren (AVA) til varmeproducenten (DONG) er ikke en betaling for levering af varme i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, men en betaling fra varmeaftageren (AVA) for erhvervelse af en råderet et immaterielt aktiv. Varmeproducenten skal derfor ikke lade betalingen indgå i prisen for levering af varme. Varmeproducentens (DONGs) investering, der ligger til grund for betalingen, skal ikke indgå i varmeproducentens varmeregnskabsmæssige anlægskartotek, og varmeproducenten (DONG) skal ikke i varmeforsyningslovens henseende dokumentere, at der til den modtagne betaling er tilsvarende nødvendige udgifter. 67. Ved sin gennemgang af sagen har sekretariatet vurderet, at den foreliggende model kan godkendes, men at der i aftalen var en række punkter, der krævede nærmere vurdering. De tre punkter er følgende: a. Aftageforpligtelse (prisbestemmelse) b. Krav om betaling for tvangskørsel c. Krav om betaling for varmeoverlast. Ad a: Aftageforpligtelse (prisbestemmelse) Side 12 af Parterne har på møde med Sekretariatet for Energitilsynet forklaret, at der ikke er tale om en egentlig aftageforpligtelse, men om at hvis AVAs årlige aftag fra Studstrupværkets Blok 3 bliver mindre end TJ årligt i tre på hinanden følgende år, må der ske en ny beregning af prisen pr. enhed, idet det mindre aftag vil betyde en ændret omkostningsstruktur. 69. På denne baggrund finder sekretariatet ikke, at bestemmelsen kan siges at udgøre en rådighedsindskrænkning for AVA.

13 Ad b: Krav om betaling for tvangskørsel 70. I henhold til definitionen af begrebet Tvangskørsel og parternes oplysninger vedrører bestemmelsen tilfælde, hvor elprisen er så lav, at det ikke kan betale sig for det centrale værk at producere elektriciteten, og hvis værket ikke var forpligtet til i at levere varme, ville værket i disse tilfælde lukke ned for produktionen. 71. Da produktionen i disse tilfælde fortsætter alene af hensyn til varmesiden, og elsiden derved påføres et tab, kan det efter sekretariatets vurdering ikke betragtes som urimeligt eller i modstrid med, at AVA overtager den fulde rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten, at tabet på elsiden pålægges varmesiden som en særomkostning. Ad c: Krav om betaling for varmeoverlast 72. Varmeoverlast foreligger, når der af hensyn til en øgning af varmeproduktionen sker en udkobling af forvarmere. Dette bevirker, at varmeproduktionen kan øges, men at brændselsforbruget pr. enhed samtidig øges. 73. Da den øgede produktion i disse tilfælde, som ved tvangskørsel, sker alene af hensyn til varmesiden, finder sekretariatet, at det i disse tilfælde ikke kan betragtes som urimeligt eller i modstrid med, at AVA overtager den fulde rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten, at den øgede brændsels-omkostning pålægges varmesiden som en særomkostning. 74. Sekretariatet finder endvidere, at de yderligere opklarende spørgsmål sekretariatet har stillet til parterne er forklaret på en måde, der ikke bevirker, at der kan siges at ske indskrænkning af rådighedsretten. 75. Samet finder sekretariatet ikke, at de punkter der gav anledning til nærmere undersøgelse kan anses for at betyde en indskrænkning i AVAs rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Blok 3. Side 13 af 14

14 Tilkendegivelse 76. Energitilsynet tilkendegav: AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen kan afskrive på sin straksbetaling til DONG Energy og indregne afskrivningerne i varme prisen som foreskrevet i afskrivningsbekendtgørelsen, og at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straks betaling af større finansierings-omkostninger i produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostningerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter ikke indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmeaftageren. Side 14 af 14

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGER Odense Kraftvarmeværk A/S, DONG Energy

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 11. oktober 2007 til en advokat: 11-10- 2007 Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.:

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft Punkt 4 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 24. februar 2015 Varme 14/04034 /MLD Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft 1. Resumé... 2 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1553 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01189

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

AFFALDPLUS E.T. J.NR. 13/10729 KLAGE FRA NÆSTVED VARME- VÆRK

AFFALDPLUS E.T. J.NR. 13/10729 KLAGE FRA NÆSTVED VARME- VÆRK Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Energitilsynet Att. Marianne Larsson Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Eigil Worm Dir +45 3334 4212 Mob +45 5234

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere