Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten."

Transkript

1 Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/ Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket Resumé 1. Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus (herefter AVA) og DONG Energy Thermal Power A/S (herefter DONG Energy) har bedt om Energitilsynets tilkendegivelse om, hvorvidt Energitilsynet kan godkende den finansieringsmodel, der er aftalt mellem parterne i forbindelse med biokonvertering og levetidsforlængelse af Studstrupværkets Blok 3 og fællesanlæg, som ejes af DONG Energy. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web. 2. Sagen forelægges Energitilsynet, da den dels har stor politisk bevågenhed, dels er det efter parternes oplysninger af stor betydning for denne aftale og andre kommende aftaler om straksbetaling af varmens andel af finansieringsomkostninger til større investeringer i produktionsanlæg, hvor varmevirksomheden samtidig erhverver retten til at disponere over den samlede varmeproduktionskapacitet på det pågældende anlæg, at der foreligger en klar tilkendegivelse fra Energitilsynet om adgangen til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på anlægget, erhvervet ved straksbetalingerne, og om varmeproducenternes adgang til at modtage betalingen. 3. Endvidere er der tale om en sag af stor økonomisk betydning, idet der er tale om et beløb på [ kr.] til ombygning til træpillefyring og levetidsforlængelse af Studstrupværkets Blok 3 og en besparelse for AVA på [ kr.], som vil komme varmeforbrugerne til gode gennem lavere varmepriser. 4. Modellen består i: 1. at AVA betaler 80% af biokonverteringen og 20% af leve-

2 tidforlængelsen, 2. at AVAs andel af omkostningerne af investeringerne foretages som straksbetalinger for køb af retten til at disponere over varmeproduktionskapaciteten på anlægget i aftaleperioden, 3. at rådighedsretten er at sidestille med et immaterielt aktiv en rettighed, som AVA kan afskrive på efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen og 4. at DONG Energy er berettiget til at modtage straksbetalingerne i henhold til varmeforsyningsloven. 5. Den procentvise betaling af henholdsvis omstillingen til biovarme (80%) og levetidsforlængelsen (20%) modsvares, efter parternes opfattelse, af det forhold, at DONG fortsat har rådigheden over elproduktionen på Blok 3. Levetidsforlængelsen er nødvendig for en fortsat produktion på Blok 3 på Studstrupværket. 6. Sekretariatet vurderer, at den forelagte model kan godkendes. Dog har sekretariatet som led i sagsbehandlingen fundet, at der i udkastet til aftale er en række punkter, som det var relevant at undersøge. Punkterne vedrører en bestemmelse om aftageforpligtelse for AVA, en bestemmelse om AVAs dækning af elsidens tab ved tvangskørsel og en bestemmelse om AVAs betaling for øgede brændselsomkostninger ved varmeoverlast. 7. Betegnelsen aftagepligt viste sig ved parternes mundtlige og skriftlige forklaring ikke at være dækkende og retvisende for indholdet af bestemmelsen, da aftageforpligtelsen skal ses som et element i prisfastsættelsen, og da manglende aftag over tre år alene medfører, at der kan stilles krav om genforhandling og ikke f.eks. om strafbetaling. Bestemmelserne om betaling for tvangskørsel og varmeoverlast kan, efter sekretariatets vurdering, heller ikke betragtes som værende i strid med, at AVA får reel rådighedsret over varme produktionskapaciteten, da der er tale om omkostninger, der alene opstår, hvis AVA i de to tilfælde ønsker at der sker varmeproduktion, dels hvor elproduktion ikke kan betale sig, dels hvor krav om øget varmeproduktion bevirker en øgning af brændselsomkostningerne. Tilkendegivelse Side 2 af Energitilsynet tilkendegav: at AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen kan afskrive på sin straksbetaling til DONG Energy og indregne afskrivningerne i varmeprisen som foreskrevet i afskrivningsbekendtgørelsen, og at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straksbetaling af større finansieringsomkostninger i produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostningerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter ikke indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmeaftageren.

3 Sagsfremstilling Side 3 af Århus Kommune, AffaldVarme Aarhus (herefter AVA) og DONG Energy Thermal Power (herefter DONG Energy) har den 13. august 2012 anmodet Energitilsynet (bilagsside 1-6) om tilkendegivelse om hvorvidt Energitilsynet kan godkende den finansieringsmodel, der er aftalt mellem parterne i forbindelse med biokonverteringen og levetidsforlængelsen af Studstrupværkets Blok 3 og fællesanlæg. 10. Modellen består i: a) at AVA betaler 80% af biokonverteringen og 20% af levetidsforlængelsen, b) at AVAs andel af investeringerne foretages som straksbetalinger for køb af retten til at disponere over varmeproduktionskapaciteten på anlægget i aftaleperioden, c) at rådighedsretten er at sidestille med et immaterielt aktiv en rettighedom, AVA kan afskrive på i henhold til afskrivningsbekendtgørelsen og d) at DONG Energy er berettiget til at modtage straksbetalingerne i henhold til varmeforsyningsloven. 11. Studstrupværket, som ejes og drives af DONG Energy, blev idriftsat i 1968 til elforsyning. I 1985 påbegyndtes leverance af fjernvarme til Aarhus Kommune, som videredistribuerede varmen til Varmeplan Aarhus. 12. AVA aftager årligt ca TJ varme fra Studstrupværket. Herudover producerer AVA og andre varmeproducenter (hovedsagelig affaldsfyrede anlæg) ca TJ varme årligt, som aftages af AVA. 13. AVA videreleverer varmen gennem eget transmissionsnet internt til distributionsafdelingen i AffaldVarme Aarhus og til distributionsnettene i syv forbrugerejede fjernvarmeværker i Aarhus Kommune og til fire forbrugerejede fjernvarmeværker i Syddjurs, Skanderborg og Odder Kommuner. 14. Priser og leveringsvilkår for varmeleveringen fra Studstrupværket er fastlagt i en aftale mellem AVA og DONG Energy. Den gældende aftale løber til og med I forlængelse af denne aftale ønsker AVA og DONG Energy at indgå en aftale vedrørende investering i levetidsforlængelse og biokonvertering samt den fremtidige levering løbende fra 2015 til og med 2029 (bilagsside 7-50). 15. Aarhus Byråd har sat som mål, at Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i Som led i denne målsætning ønsker AVA, at den varme der levereres fra Studstrupværket fremover skal produceres på biomasse. Samtidig ønsker DONG Energy at nedbringe CO2-udledningen fra el- og varmeproduktionen på Studstrupværket. 16. Det er hensigten delvis at fortsætte driften af Studstrupværket til Det er planlagt, at det kun er driften af Blok 3, der fortsættes af hensyn til varmeproduktion. Da anlægget er 30 år gammelt, er det imidlertid en forudsætning for

4 at kunne fortsætte varmeleverancen, at der sker en række investeringer i årerne i levetidsforlængelse af Blok 3 og fællesanlæg. Samtidig ønskes en omstilling til produktion baseret på biomasse. 17. De samlede investeringsomkostninger i levetidsforlængelsen og biokonverteringen er budgetteret til [ kr.] 18. AVA og DONG Energy har aftalt, at AVA afholder 80% af omkostningerne til biokonverteringen og 20% af omkostningerne til levetidsforlængelsen. 19. Denne betaling kunne ske gennem et årligt bidrag i hele aftalens løbetid til DONG Energy s nedskrivning af anlægssaldoen. Parterne ønsker imidlertid, at AVAs betaling til DONG Energy sker som en straksbetaling af AVAs andel af investeringerne efterhånden, som DONG Energy afholder investeringerne. 20. Baggrunden er, at AVA som en del af Aarhus Kommune kan optage lån til en lavere rente hos Kommunekredit end den rente, som DONG Energy kan finansiere projektet til (dvs. DONGs WACC-rente, som er DONGs vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger). Det vil derfor resultere i lavere priser for fjernvarmeforbrugerne, at AVA betaler sin andel af investeringerne som straksbetaling. 21. Det fremgår af parternes beregninger, at AVA vil spare ca.[ kr.] ved denne straksbetaling fremfor at betale løbende gennem aftalens løbetid. 22. DONG Energy har den 8. oktober 2012 på vegne af parterne fremsendt beregningsgrundlaget, der ligger til grund for oplysningen om besparelsen (bilagsside 51-62). Det fremgår af beregningsgrundlaget, at den rente (WACC), som DONG Energy kan finansiere til er højere end den rente, som er anvendt som beregningsgrundlag ved opgørelsen af besparelsen, Her er benyttet den rente, som branchen har benyttet i en årrække, og som parterne har aftalt, nemlig den lange byggeobligationsrente + 1%. 23. Af DONG Energy s og AVAs anmodning om Energitilsynets tilkendegivelse om, hvorvidt tilsynet kan godkende den finansieringsmodel for levetidsforlængelsen og biokonverteringen, fremgår, at det er aftalt mellem parterne: 1. At AVA betaler 80 % af biokonverteringen og 20% af levetidsforlængelsen 2. At AVAs andel af investeringerne kan foretages som straksbetalinger for køb af retten til at disponere over produktionskapaciteten på anlægget 3. At investeringerne (både biokonverteringen og levetidsforlængelsen) er betaling for retten til at råde over produktionskapaciteten, hvilket er at sidestille med et immaterielt aktiv en rettighed, som AVA kan afskrive på iht. afskrivningsbekendtgørelsen. 4. At DONG Energy er berettiget til at modtage betalingerne for investeringerne i henhold til varmeforsyningsloven. Side 4 af 14

5 24. Sekretariatet for Energitilsynet har den 20. august 2012 holdt møde med parterne. Som opfølgning på mødet fremsendte sekretariatet, efter aftale, en række spørgsmål til parterne (bilagsside 51-54). Parterne har den 29. august 2012 (bilagsside 55-76) besvaret de stillede spørgsmål og fremsendt en sammenligning mellem sagen om KE Varmes erhvervelse af rådighedsretten over Amagerværkets Blok 1 (AMV1) og den foreliggende sag. Parterne finder, at der ved det forslag til aftale om levering af varme frem til 2029 indeholdende levetidsforlængelse og biokonvertering, som parterne har udarbejdet, vil ske en overdragelse af rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværkets Blok 3 fra DONG Energy til AVA, og at AVA dermed erhverver en immateriel rettighed over varmeproduktionskapaciteten på Blok 3. Parterne har endvidere den 8. oktober 2012 (bilagsside 77-84) besvaret yderligere opklarende spørgsmål fra sekretariatet. 25. I deres henvendelse henviser parterne, som anført til, at Energitilsynet tidligere, i sin tilkendegivelse i sagen om KE Varme P/S afskrivning på rådighedsret, har godkendt at KE Varme P/S straksbetalinger for køb af rådighedsretten over AMV1 af kan afskrives af KE Varme P/S i varme-priserne over en periode på 20 år, da købet af rettigheden svarer til, at KE Varme P/S selv bygger, driver og ejer en tilsvarende varmeproduktionskapacitet. 26. Forslaget til aftale mellem DONG Energy og AVA indeholder dels bestemmelser om levering, prisfastsættelse og produktionsforhold dels bestemmelser om betaling for levetidsforlængelse og biokonvertering. 27. Endvidere indeholder aftalen en bestemmelse om, at parterne kun i særlige tilfælde kan overdrage deres rettigheder over henholdsvis el og varmeproduktionen til andre uden den anden parts skriftlige samtykke. 28. Det er efter parternes oplysninger af stor betydning for denne aftale og andre kommende aftaler om straksbetaling af varmens andel af finansieringsomkostninger til større investeringer på kraftvarmeproduktionsanlæggene, herunder omstilling til biovarme, hvor varmevirksomheden samtidig erhverver retten til at disponere over den samlede varmeproduktionskapacitet på det pågældende anlæg, at der foreligger en klar tilkendegivelse fra Energitilsynet om varmevirksomhedernes adgang til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på anlægget erhvervet ved straksbetalingerne og om varmeproducentens adgang til at modtage betalingen. 29. Hvis Energitilsynet afgiver en klar tilkendegivelse vedrørende adgangen til at afskrive efter afskrivningsbekendtgørelsen på rådighedsretten til den samlede produktionskapacitet på et anlæg, hvor varmevirksomhederne foretager straksbetaling, vil både varmevirksomhederne, varmeproducenterne og Energitilsynet spare tid og omkostninger, da der så ikke er behov for at forelægge sådanne aftaler for Energitilsynet eller sekretariatet. 30. Det fremgår af det udarbejdede udkast til aftale, at AVAs andel af betalingerne til levetidsforlængelsen og omstillingen til biovarme delvis skal erlægges som aconto betalinger i takt med, at arbejdet udføres. Ved denne form for betaling Side 5 af 14

6 kan AVA i henhold til partenes oplysninger opnå en besparelse i forhold til at betale sin fulde andel af omkostningerne, når arbejdet er udført. 31. Ved gennemgangen af forslaget til aftale har Sekretariatet for Energitilsynet fundet, at forslaget på nogle punkter indeholder bestemmelser, der nærmere burde vurderes. 32. Energitilsynet forudsætter som en betingelse for, at DONG Energy er berettiget til at modtage AVAs straksbetaling af andelen af finansieringen af omstillingen og levetidsforlængelsen, at DONG Energy ved modtagelsen af straksbetalingen herefter ikke kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til AVA. 33. De tre punkter som efter sekretariatets vurdering burde nærmere vurderes er følgende: 1. Aftageforpligtelse (prisaftale) 2. Krav om betaling for tvangskørsel 3. Krav om betaling for varmeoverlast Ad 1: Aftageforpligtelse (prisaftale) 34. I henhold til leveringsaftalen fremgår det, at AVA er forpligtet til at aftage TJ årligt. Bestemmelsen er sålydende: AVA er forpligtet til at aftage TJ/årligt Ved beregningen af AVAs aftageforpligtelse ovenfor skal der ske fradrag for manglende aftag, der kan henføres til følgende forhold: Side 6 af 14 Force majeure, jf. 14 Produktion som AVA har fravalgt som følge af Tvangskørsel Afbrud eller reduktion, jf i en længerevarende periode, der indtræder inden for varmeperioden, uden at det fremgår af Parternes fælles planlægning jf. Driftsaftalen (bilag 2); og DONG Energy kan ikke levere den kapacitet, som AVA efterspørger inden for rammerne af den i med bilag 4 anførte kapacitet. 35. Parterne har på møde i sekretariatet den 13. september 2012 forklaret, at betegnelsen Aftageforpligtelse ikke er helt dækkende og retvisende, da der er tale om et element i prisfastsættelsen. Hvis AVA ønsker at aftage varmen til den aftalte pris, skal der aftages mindst TJ pr. år. Der er f.eks. ikke tale om strafbetaling. Hvis den aftagne mængde kommer under TJ pr. år i mindst tre på hinanden følgende år, vil der være tale om så væsentligt ændrede forudsætninger for aftalen, at DONG Energy kan fremsætte anmodning om genforhandling. 36. Parterne oplyste, at de ikke har foretaget beregninger af, hvad prisen/priserne vil være, hvis den aftagne mængde bliver mindre end TJ. Parterne mener, at det er usandsynligt, at den aftagne mængde på noget tidspunkt vil gå under TJ (AVA aftager for øjeblikket ca TJ årligt), hvorfor parterne ikke har villet anvende ressourcer på at udregne, forhandle og aftale priser for varmemængder i intervallet TJ pr. år. Parterne anførte, at hvis den aftagne

7 mængde kommer under TJ pr. år, vil der være tale om så væsentligt ændrede forudsætninger for aftalen, at der må så ske en genforhandling af prisen. Ad 2: Betaling for tvangskørsel 37. På et centralt værk er der samproduktion imellem el og varme. Det vil sige, at der ikke kan produceres varme, uden at der samtidig produceres el. 38. Omkostningerne på et centralt værk fordeles i særomkostninger for el, der belaster elsiden, særomkostninger for varme der belaster varmesiden og fællesomkostninger, der fordeles imellem el- og varmesiden. Parterne har oplyst, at der er regnskabsmæssig adskillelse imellem el- og varmedelen. 39. Tvangskørsel foreligger, når betalingen for el, produceret på det centrale værk er så lav, at det ikke kan betale sig at producere el, da omkostningerne ved elproduktionen ikke dækkes af elprisen. I sådanne tilfælde vil elproduktionen normalt blive stoppet. 40. Såfremt det centrale værk i denne situation er forpligtet til at producere varme (og dermed el) vil der opstå et tab for elsiden. 41. Bestemmelserne om betaling for tvangskørsel findes i leveringsaftalens og Bestemmelserne er sålydende: Når der foreligger tvangskørsel, vil elproduktionen normalt blive stoppet. Hvis elproduktionen alligevel fortsættes af hensyn til varmeproduktionen til AVA, påføres DONG Energy omkostninger herved. AVA er ikke forpligtet til at betale Omkostninger til Tvangskørsel indtil den 1. januar Efter den 1. januar 2015 betaler AVA Omkostninger til Tvangskørsel i overensstemmelse med Parterne er enige om, at der senest den 1. juli 2014 skal foreligge en procedure, der sikrer AVA sådanne prisoplysninger vedrørende de faktiske indregningsberettigede omkostninger i forbindelse med Tvangskørsel, der gør AVA i stand til forsvarligt at vurdere, om AVA ønsker at iværksætte Tvangskørsel, jf. endvidere beskrivelsen i Driftsaftalens bilag 2. Såfremt AVA accepterer produktion ved Tvangskørsel efter den nævnte procedure, opgøres den til Tvangskørsel faktisk variable Omkostning til elproduktion i overensstemmelse med Tvangskørselsomkostninger Tvangskørsel er behandlet under Omkostninger til Tvangskørsel opgøres på timebasis Omkostninger til Tvangskørsel opgøres altid som el produceret på kul. Omkostninger til Tvangskørsel modregnes i DONG Energys andel af Kraftvarme-fordelen (opgjort på kul) inden AVA betaler Omkostninger til Tvangskørsel. Det at der indtræder Tvangskørsel ændrer ikke delingen af Afgiftsfordelen. Indtægter ved salg af systemydelser til elsystemet, når varmesiden betaler for Tvangskørsel modregnes ikke i tvangskørselsomkostninger. 42. Sekretariatet anmodede på mødet den 13. september 2012 om parternes begrundelse for, at tabet ved tvangskørsel også i det foreliggende tilfælde ønskes dækket af varmesiden. Sekretariatet fremførte, at det da DONG Energy fortsat har rådigheden over elproduktion, og dermed får indtægterne fra elsalget ville Side 7 af 14

8 kunne det anses som mest rimeligt og i overensstemmelse med at AVA alene overtager rådighedsretten over varmeproduktionskapaciteten, at udgifterne til tvangskørsel dækkes af DONG Energy. 43. Parterne oplyste, at det er nettoudgiften, der vil blive henført til AVA, dvs. udgifterne til elproduktionen fratrukket salgsindtægter. Det forhold, at DONG Energy fortsat kan have en nettoindtægt fra salget af systemydelser til elsystemet, når AVA betaler tvangskørselsomkostninger, modsvares af, at AVA alene betaler en mindre del af værkets faste omkostninger, samt drift og vedligehold (23,43) samt den fordeling af omkostningerne, som parterne har aftalt (AVA betaler 20% af levetidsforlængelsen af Blok 3). Resten dækkes af el- og systemydelsesbetalingerne. 44. Endvidere oplyste parterne, at produktion på kul er valgt som beregningsgrundlag, da dette er mest gunstigt for AVA og dermed for varmekunderne. Ad 3: Krav om betaling for varmeoverlast 45. Ifølge parternes oplysninger på møde med sekretariatet den 13. september 2012 foreligger der varmeoverlast, når en række forvarmere kobles ud for at øge varmeproduktionen. Det forhold, at forvarmerne kobles ud bevirker, at varmeproduktionen kan øges, men også at brændselsomkostningerne stiger i forhold til kørsel med normal kapacitet, da den øgede produktion kræver mere brændsel pr. enhed, fordi forvarmerne er koblet ud. 46. Sekretariatet har den 27. august 2012 (bilagsside 51-54) anmodet parterne om en skriftlig redegørelse vedrørende de tre punkter (jf. punkt 33), aftageforpligtelse, betaling for tvangskørsel og betaling for varmeoverlast og endvidere række yderligere punkter, som sekretariatet ønskede opklaret som led i sagsbehandlingen. Parterne har den 29. august 2012 afgivet et fælles svar på de stillede spørgsmål (bilagsside 55-72). 47. Sekretariatet ønskede, at parterne redegjorde for, hvordan kravet om AVA skal betale for varmeoverlast hænger sammen med, at AVA overtager den fulde rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. 48. Parterne er enige om, at der ikke køres varmeoverlast uden aftale. Parterne er endvidere enige om, at der skal foreligge en procedure, som sikrer AVA prisoplysninger vedrørende de forventede faktiske indregningsberettigede omkostninger forbundet med varmeoverlast, der gør AVA i stand til forsvarligt at vurdere, om AVA ønsker, at der skal køres varmeoverlast Såfremt AVA accepterer, at der køres varmeoverlast efter den nævnte procedure, afregnes det til overlast opgjorte brændselsforbrug, Afregningen sker ved særskilt opgørelse, såfremt AVA anmoder herom. 49. Parterne har den 8. oktober 2012 (bilagsside 73-84) yderligere uddybet deres opfattelse af, at der ved aftalen sker en overdragelse af rådighedsretten til varmeproduktionskapaciteten på Blok 3 til AVA. Side 8 af 14

9 Høring 50. Nærværende notat har været sendt i høring hos Århus Kommune, AVA og DONG Energy. Parterne har afgivet et samlet høringssvar (bilagsside 85-88). 51. Parterne har ikke været uenige i notatets argumentation, indhold og tilkendegivelse, men har foreslået en række faktuelle præciseringer og udbygning af sagsfremstillingen. Parternes bemærkninger er indarbejdet i notatet. 52. Vedrørende parternes bemærkning i høringssvaret: Med denne formulering antager vi, at der i henhold til afskrivningsbekendtgørelsens bestemmelser, hvorefter afskrivninger kan foretages med indtil 20% om året, således at DONG Energy varmeregnskabsmæssigt kan foretage den fulde afskrivning i det/de år, hvor straksbetalingen foretages bemærker sekretariatet, at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straksbetaling for investeringer i levetidsforlængelse og bioomstilling på produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostningerne over varmepriserne. Dette medfører, at modtageren af betalingerne herefter ikke kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmevirksomheden. Side 9 af 14

10 Lovgrundlag Side 10 af I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv. der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehirakiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis, og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 54. Varmeforsyningslovens (Lovbekendtgørelse nr. nr af 14. december 2011 med senere ændring) 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger, der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. Bestemmelsen er sålydende: 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, 20 a, stk. 7, og 20 b. 55. Med hjemmel i vfl. 20, stk. 1, er udstedt Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital (afskrivningsbekendtgørelsen) 56. Afskrivningsbekendtgørelsen fastlægger således som følge af sin henvisning til prisbestemmelsen i vfl. 20, stk. 1, der omhandler prisfastsættelsen for kollektive varmeforsyninger, rammerne for kollektive varmeforsyningers ret til at afskrive. 57. Afskrivningsbekendtgørelsen vedrører efter sin ordlyd afskrivninger på anlæg. 1 og 2 i afskrivningsbekendtgørelsen er sålydende: 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag. 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf Energitilsynet har i tilkendegivelse af 26. maj 2008 vedrørende straksafskrivning på IT-anlæg (bilagsside 89-91) taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt afskrivningsbekendtgørelsens regler kan anvendes på en immateriel anlægsrettighed. 59. Energitilsynet har den 26. maj 2008 (bilagsside 95-98)vedrørende KE Varme P/S afskrivning på rettighed tilkendegivet, at KE Varme P/S straksbetalinger for køb af rådighedsret over Amagerværkets Blok 1 (AMV!) af KE Varme P/S kan afskrives i varmepriserne over en periode på 20 år, da købet af rettigheden svarer til, at KE Varme P/S selv bygger, ejer og driver en tilsvarende varmeproduktionskapacitet.

11 60. Baggrunden for Energitilsynets tilkendegivelse var, at hverken varmeforsyningslovens ordlyd eller lovbemærkninger gav holdepunkter for at fortolke afskrivningsbekendtgørelsens anvendelse af ordet anlæg snævert. 61. Energitilsynet lagde afgørende vægt på, at indehaveren er af den immaterielle rettighed over anlægget stilles som om indehaveren selv bygger, ejer og driver det pågældende anlæg. Side 11 af 14

12 Begrundelse 62. I henhold til Energitilsynets praksis kan en immateriel rettighed (rådighedsret over et anlæg) danne grundlag for anvendelse af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. 63. Det der skal vurderes i denne sag er, efter sekretariatets vurdering, om der i det forelagte forslag til aftale mellem AVA og DONG Energy kan siges at ske en rådighedsoverdragelse (etablering af immateriel rettighed) for AVA over varmeproduktion på Blok 3, der svarer til, at AVA selv bygger, ejer og driver varmeproduktionskapaciteten på Blok 3 og dermed er berettiget til at anvende reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. 64. Energitilsynet bemærker, at DONG Energy s modtagelse af straksbetalingen medfører, at DONG Energy ikke fremover kan indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse omkostninger i varmepriserne til AVA. 65. Ved aftalen overdrages rådighedsretten over varmeproduktionen på Blok 3 til AVA, som herefter kan afgøre, hvorvidt AVA ønsker at udnytte produktionen på Blok 3, eller AVA i stedet ønsker at producere på andre anlæg f.eks. affaldsforbrændingsanlæg, fordi der kan produceres billigere på disse anlæg. 66. Straksbetalingen fra varmeaftageren (AVA) til varmeproducenten (DONG) er ikke en betaling for levering af varme i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, men en betaling fra varmeaftageren (AVA) for erhvervelse af en råderet et immaterielt aktiv. Varmeproducenten skal derfor ikke lade betalingen indgå i prisen for levering af varme. Varmeproducentens (DONGs) investering, der ligger til grund for betalingen, skal ikke indgå i varmeproducentens varmeregnskabsmæssige anlægskartotek, og varmeproducenten (DONG) skal ikke i varmeforsyningslovens henseende dokumentere, at der til den modtagne betaling er tilsvarende nødvendige udgifter. 67. Ved sin gennemgang af sagen har sekretariatet vurderet, at den foreliggende model kan godkendes, men at der i aftalen var en række punkter, der krævede nærmere vurdering. De tre punkter er følgende: a. Aftageforpligtelse (prisbestemmelse) b. Krav om betaling for tvangskørsel c. Krav om betaling for varmeoverlast. Ad a: Aftageforpligtelse (prisbestemmelse) Side 12 af Parterne har på møde med Sekretariatet for Energitilsynet forklaret, at der ikke er tale om en egentlig aftageforpligtelse, men om at hvis AVAs årlige aftag fra Studstrupværkets Blok 3 bliver mindre end TJ årligt i tre på hinanden følgende år, må der ske en ny beregning af prisen pr. enhed, idet det mindre aftag vil betyde en ændret omkostningsstruktur. 69. På denne baggrund finder sekretariatet ikke, at bestemmelsen kan siges at udgøre en rådighedsindskrænkning for AVA.

13 Ad b: Krav om betaling for tvangskørsel 70. I henhold til definitionen af begrebet Tvangskørsel og parternes oplysninger vedrører bestemmelsen tilfælde, hvor elprisen er så lav, at det ikke kan betale sig for det centrale værk at producere elektriciteten, og hvis værket ikke var forpligtet til i at levere varme, ville værket i disse tilfælde lukke ned for produktionen. 71. Da produktionen i disse tilfælde fortsætter alene af hensyn til varmesiden, og elsiden derved påføres et tab, kan det efter sekretariatets vurdering ikke betragtes som urimeligt eller i modstrid med, at AVA overtager den fulde rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten, at tabet på elsiden pålægges varmesiden som en særomkostning. Ad c: Krav om betaling for varmeoverlast 72. Varmeoverlast foreligger, når der af hensyn til en øgning af varmeproduktionen sker en udkobling af forvarmere. Dette bevirker, at varmeproduktionen kan øges, men at brændselsforbruget pr. enhed samtidig øges. 73. Da den øgede produktion i disse tilfælde, som ved tvangskørsel, sker alene af hensyn til varmesiden, finder sekretariatet, at det i disse tilfælde ikke kan betragtes som urimeligt eller i modstrid med, at AVA overtager den fulde rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten, at den øgede brændsels-omkostning pålægges varmesiden som en særomkostning. 74. Sekretariatet finder endvidere, at de yderligere opklarende spørgsmål sekretariatet har stillet til parterne er forklaret på en måde, der ikke bevirker, at der kan siges at ske indskrænkning af rådighedsretten. 75. Samet finder sekretariatet ikke, at de punkter der gav anledning til nærmere undersøgelse kan anses for at betyde en indskrænkning i AVAs rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Blok 3. Side 13 af 14

14 Tilkendegivelse 76. Energitilsynet tilkendegav: AVA i henhold til reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen kan afskrive på sin straksbetaling til DONG Energy og indregne afskrivningerne i varme prisen som foreskrevet i afskrivningsbekendtgørelsen, og at det er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven, at en varmevirksomhed foretager straks betaling af større finansierings-omkostninger i produktionsanlæg fremfor løbende at betale omkostningerne over varmepriserne. Modtageren af betalingerne kan herefter ikke indregne afskrivninger, der relaterer sig til disse investeringer i sine priser til varmeaftageren. Side 14 af 14

Referat Energitilsynsmøde den 27. november 2012

Referat Energitilsynsmøde den 27. november 2012 Referat Energitilsynsmøde den 27. november 2012 19-12-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 137 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/16004 Varme Sagsbehandler: MEL/ Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Resumé 1. DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy),

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGER Odense Kraftvarmeværk A/S, DONG Energy

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Vedr. j. nr. 12-05203 Farum Fjernvarme Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall og Dong afskrivningsgrundlag m.v..

Vedr. j. nr. 12-05203 Farum Fjernvarme Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall og Dong afskrivningsgrundlag m.v.. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Linda Petersen [sendt til post@energitilsynet.dk; lip@energitilsynet.dk] Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED

BILAGSOVERSIGT TIL TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. OKTOBER 2017 BILAGSOVERSIGT TIL TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED 10. oktober 2017 Varme 17/10296 came/lip/ssh BILAGS

Læs mere

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 14. oktober 2016 Varme TBHO BILAG 1 - RETSGRUNDLAG MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMALPRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG Hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk

ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energitilsynet, j.nr. 4/0904-0200-0007 Senere

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Emner Nyt fra Energitilsynet ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Ny regulering Nye forrentningsregler

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning)

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Opsigelse af overenskomst med Aarhus Kommune

Opsigelse af overenskomst med Aarhus Kommune Aarhus 19. december 2014 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0038 ano/jhp Opsigelse af overenskomst med Aarhus Kommune 1. Indledning og sammenfatning

Læs mere

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 27. november 2012 Dato: 27. november 2012 Sag: 12/13569 Sagsbehandler: /TBUH Afd.: Ret og Administration Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed - Herning

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Spørgsmål om anvendelse af substitutionsprisprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og IVV

Spørgsmål om anvendelse af substitutionsprisprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og IVV Horten advokatpartnerselskab Att: Line Markert Philip Heymanns Allé 7 2900 Hellerup 15. juli 2015 Sag 13/02846 / MEL-RVN LETT Advokatpartnerselskab Att: Kurt Bardeleben Rådhuspladsen 4 1550 København V

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Farum Fjernvarme A.m.b.a. OVER Energitilsynets

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift (Varmeforsyning) Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere