GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1982

2 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED

3 Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: og mandag-torsdag, mandelg-torsdag, (fredag ). Skolens adresse: Skolegade 15, 7200 Grindsted. Birte Howard - Inger-Marie Toft - AClge Aage Vinter. Giro Telefon (05) Kostelevernes drengeafdeling. Telefon (kj. (kl og ) Lærere: (05) Elever: (05) Det nye kollegium. Telefon lærere: (05) Elever: (05) Kostelevernes pigeafdeling. Telefon (k! og ) Lærere: (05) Elever: (05) Skolebestyrer: Jørgen Howard - TræHetid Træffetid på skolen: kl og (fredag ), telefon (05) Viceinspektør: Peter Nielsen, telefon (05) (privat). Skolens bestyrelse: Kammerherre merherre J. Høirup, Jørgen Howard, Bine Birte Howard og arkitekt ~rkitekt M.A.A. M Chr. ehi. Høimp. Høirup. Skolens tilsynsførende: nde: Amtsviceborgmester Amtsviceborgmesrer A. Chf. r. Andersen, Grindsted. Skolelæge: Lægehuset - Telefon (05) Skolesundhedsplejerske: Lone Oest Olesen (træhes (træffes via skolens kontor). konror). Lærerrådet: Formand: : Troels Gydum. Tillidsmand: Ivan IVJn Larsen. Sekretær: r: Marna Brunebjerg. Bnmebjerg. Kostlærere: Kost1ærere: Pigeafdelingen: Marna Brunebjerg, Bmnebjerg, Lilly LiJly Bandholz, Bnndholz, Hanne-Lise Hansen. Drengeafdelingen: Drenge,1fdelingen: Arne Nielsen, Torben Marhiassen, Mathiassen, Ivan Larsen, Jens Peter Dahlmann, Troels GydlIm Gydun1 og Jens FrydenllInd. Frydenjund. ÅRSFESTEN lørdag dell dril jl/ili jil II i 1982 Kl. KI Gl'IlcmfforS/IIlIlill$ Gt'l1cm/f()rSrllllliJl, i L. Kl. J;.i. IS.00 7 goo SpiSIIiiIS Spi5/Jil1, (lilli/cmills r l i" II f'i,{ i~ IS 1l0aVt,"niS). IItldv l'/1dig). Kl. K./ Kaffe, KnHt', ta/c/' tn1e,. + fl'51 (( '~ I i SY!lIlIl1~tik5af(,lI. \'1/ II/1 I(? ~ tj{\ ::; ( 11L'1l. Kl. KJ Fl'sfm Fc~iClI sluf. ~lllf. < 2

4 Grindsted Kost-og og Realskole er er oprettet oprettet som som privatskole privatskole i 1902 i 1902 og og har har siden siden haft haft ret ret til til at at dimittere dimittere til til alm. alm. forberedelseseksamen forberedelseseksamen (præliminæreksamen) (præliminæreksamen) og og fra fra til til mellemmellemog og realeksamen. realeksamen. I I ] dimitteredes dimitteredes første første gang ga ng elever elever med med realeksamen realeksamen efter efter 1958-loven loven. Skolen Skolen har ha r børnehaveklasse, børnehaveklasse, fuld fuld grundskole grundskole og og k185se. klasse. Efter Efter den den ny ny skolelovs skolelovs ikrafttræden ikrafttræden indstiller indstiller skolen skolen nu nu eleverne eleverne til til folkeskolens folkeskolens afgangsprøve afgangsprøve og og folkeskolens folkeskolens udvidede udvidede afgangsprøve. afgangsprøve. Skolepenge Byelever: Byelever: Betales af de pågældende kommuner. Betale~ c1f de p,-1gl:eldc'l1de kommuner. Kostelever: Kostelever: Se Se sidl' side S

5 Hjem - Skole Efter Efter forslag fra fra forældrene holder holder skolen skolen»c1bent»åbent hus-dag«den den i i hver hver månedned; men men såvel såvel by- by-som kosrelevforældre kostelevforældre er er til til enhver tid tid meget meget velkomne til til at at kontakte skolen skolen og og deres deres barns barns lærere, lærere, hvis hvis der der opstår opstår spørgsmål i i forbin forbin mådelsdelse med med skolegangen, som som de de ønsker ønsker nærmere nærmere belyst. belyst. Besøg Besøg på på skolen: skolen: forældre forældre er er altid altid velkomne velkomne (dog (dog ser ser vi vi gerne, gerne, at at man man ved ved besøg besøg på på kollegierne henvender sig sig til til den den vagthavende kostlærer). Faste Faste arrangementer: Forældremøde torsdag før før efterårsferie. Forældremøde kl.: kl.: torsdag torsdag før før vinterferie. ForæJdreweekend: Forældreweekend: og og april april Skolefest for for børnehavekl.-4. kl.: kl.: torsdag før før påskeferie. Grindsted Kost- og og Realskole og og dens forældreforening Hvorfor en en forældreforening? Som Som det det sikkert sikkert ikke ikke er er alle alle bekendt, er er foreningens formålsparagraf --at at knyttte og og holde holde forbindelse mellem mellem elevernes hjem hjem og og skolen, skolen, samt samt at at give give knyt elevernes elevernes forældre forældre indseende indseende med med og og indflydelse på på skolens skolens virke virke og og ledelsededet er er dermed antydet, at at man man som som forældre gelulem gennem foreningen har har mulig mulig ledelsehehed for for at at få få sine sine meninger høn hørt og og herigennem til til en en vis vis grad grad have have merundflydeisflydelse på, på, hvilken hvilken politik politik der der føres, føres, og og hvordan hvordan denne denne føres føres ud ud i i livet livet på på vore vore medind børns børns skole. skole. Vi Vi vil vil derfor r gerne gerne opfordre såvel såvel gamle som som nye nye elevers forældre til til at at komme frem frem med med ideer ideer og og tanker, tanker, som som I I kunne kunne tænke tænke jer, jer, skolen skolen kunne kunne bruge bruge i i sin sin dagligdag til til gavn gavn for for vore vore børn. børn. Selv Selv på på en en god god skole skole -- som som vi vi absolut mener mener GRINDSTED KOST- OG OG REALSKOLE er er -- kan kan der der naturlgvis naturligvis opstå opstå problemer. Også Også her her kommer forældreforeningen foræld reforeningen ind ind i i billedet. billedet. På På sin sin årlige årlige generalforsamling har har foreningegen valgt valgt en en styrelse, som som I l til til enhver enhver tid tid kan kan koma kontakte, kte, også også hvis hvis der der er er opst8et opstået forenin et et problem skole, skole, barn barn og og hjem hjem imellem. ellem. Derfor kære kære forældre, vær vær med med til til at at gøre gøre vor vor skole skole endnu bedre bedre -- brug brug jeres jeres stemme stemme gennem genn em forældreforeningen. forældreforeningen. \ Yled Æ d venlig l' h'j.vie ven Ig hilsen J Forældrebestyrelsen Forældreforeningens bestyrelse: lan Jan Toft, Toft, ÅhC1vevej Åhavevej 26, 26, Grindsted, telefon (05) (OS) , formand Preben Hemsen, Hansen, Skolegade 111, t Grindsted, telefon telefon (05:1 (05) Ase Ase Mogense/l, Mogensen, Dalsvinget Dalsvinget 14, 14, Grindsted, telefon telefon (05) (05) Ritn Rita Kro& Krog, Åhavevej 2, 2, Grindsted, telefon (05) (05) Lena Lena Dahl, Dahl, Sønderskov 8, 8, Gravens, Egtved, Egtved, telefon telefon (05) (05) Iørgen Jørgen Ben/"like, Bennike, Søndergyden 34, 34, Rødding, telefon (04) (04) Ingrid Ingrid Madsen, Samsøvej 4, 4, Grindsted, telefon telefon (05) (05) , sekretær 4

6 OU~. UMr',1:.. BAN!':GÅR.DEN :10 10 ToRVE:f f-- f- VARDE VARDE. BORGER BoRGERGADE GADE VEJLE =; ~ : AL Al ;NDKØf\SEL indkør.sel R.H~5LJDr RlR5UDT N A Grindsted Kost- og og Realskole Kontor Hovedbygning Spisesal 3A. 3A. B. B. og og J. Howard (privat) Lange gang ng Pigekollegiet Fritidshus Bibliotek Real.istkoUegiet Realistkollegiet Børnehaveklasse Anneks Kostskolen Kostskolen har har plads til til piger og og drenge. Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. -- Kosteleverne deltager i i ca. ca. l:! I, times arbejde daglig (havearbejde, oprydni.ng oprydning osv.). Hjemrejse-weekend: Skolen skal have SKRIFfLIG IFTLIG MEDDELELSE fra fra forældrene senest 3 dage før før hver hjemrejse, (<1ltså (altså tirsdag). SI<oJen Skolen er er lukket i i alle alle ferier ifølge ferieplanen. ferieplancn. (Se (Se side side 10). 10). Hver elev må må ved bortrejse sørge for for at at medtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. 5 kel,

7 Villfl'r Villler JIIed 1 led liogle tlos/e (lf af sine!illger lillger + vores fille IIye nye røde tmllsit. fml1sit. Hvem kan komme på kostskole? kosts/cole? Skolen optager opt<1ger fortrinsvis fomjnsvis kostelever fra kl. - I l ganske særlige tilfælde optages dog også kostelever til de mindre klasser! For at 8t opholdet kan forløbe så godt som muligt,særter sætter vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et møde med såvel elev som pårørende p<1j'ørende her på skolen. Vi har h,l r i nogle tilfælde måttet afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passede ind i vort miljø. Kostelevernes udstyr ~ldstyr Skoletaske, kuffert, papirkurv, arkitektlampe. 1 dyne, 1 l pude, 1 rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, h:mdklæder, 1 vasketøjspose. ALLE EJENDELE TYDELIGT TfDELIGT 1\1ÆRKET MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe tll'ppe til l weekendture, samt cykel. (Knallert (KnaUerr er desværre forbudt). 6

8 Pigekollesiel. Pigekollegiet. VI VI VIL VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, Pakker, som som forældre forældre eller eller pårørende sender sender eleverne, eleverne, må må ALDRIG ALDRIG indeholde PENGE. Vil Vil man man af af en en eller eller emden anden grund grund sende sende ekstra ekstra penge, penge, må må der det ske ske enten enten gennem skolens kontor eller eller ril til ganglæreren. Hjen1rejse Hjemrejse Kostelever sk<1l skal både både efter efter ferier ferier og og weekend-rejser møde møde på på skolen skolen indeden k1. k! aftenen aftenen før før første første skoledag. skoledag. Bliver Bliver man man forhindret, forhindret, skal skal in meddelelse' meddelelse gives gives på på kollegietelefonerne (se (seside side 2), 2), mellem mellem kl. kj og og 1~ Hjemmet bedes omgående underrf::'tte underrette skolen, skolen, sftfremt såfremt en en elevs elevs tjb8gerejse tilbagerejse af af tvingende ngende grund er er blevet blevet udskudt. udskudt. Ved Ved hjemkomsten skal skal man man melde melde sig sig hos hos den den v8gthavende vagthavende lærer. lærer. Lomn1epenge Lommepenge Indtil Indtil år år kr. kr. 25,- 25, år år kr. kr over over år år kr. kr. 45,- 45,- 7

9 Ren/istflø}l>J!. RCfllis/floje/l. Betaling for kostelever 10 månedlige rater a il kr ,- hvilket inkluderer ophold, skolepenge, bogleje, ugepenge samt vask, (uldne ting undtaget). For nyindmeldtc nyindmeldte kostelever betales: Depositum kr ,- (reguleres i i takt med opholclsbewlingen opholdsbetalingen og tilbagebetj tilbagebetales ved afrejse).!.ievforsikring Elevforsikring kr. 50,- (årlig præmie). Koncerter, teatcrturv, teaterturc, udflugter o.lign.: GI. ca. kr. 700,- årligt. Der betales kvartalsvis: august, november, februar samt )l1()j maj måneder. For elever ankommet efter august betales juni m,lned måned med. Enhver udmeldelse måske ved et skolekvartals begyndelse. begyndelse, gældende e fr8 fra dets udgang, dog kan udmeldelse forctaget foretaget efter (L"l1rLLar februar først træde i i kraft pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. bindende, Såfremt en indmeldelse trækkes tilb8ge tilbage l<on kort Ic~ før det nye skoleårs begyndelse' begyndelse betales l. kvartjl. kvartal. En uges lejrskoleophold eophold er obligatorisk mindst en gang i i klasse. Udgiften andrager (cl. ca. 800,-. Alle elever i i 9. og 10.!(!. klasse skal have da/ty - ty/da og da/eng - eng/da no/da ordbø ger (Gyldendal). l). Sl'!" Bortkomne bøger S~1 sa mt beskadigc\:-;l' beskadigelse elf af skolens materiel skal erst8ttes erstattes af forældrene. Såfremt der ved bortrejse konst8 konstateres teres beskadigelse af indbo m.m., modregnes dene dette fra depnslwm. depositum. nc's 8

10 Vores Vores køkkell. køkken Mor Mor Karen hendes piger. K11rt'!1 + hej1d('~ pigrr. Ved indmeldelse Dåbs- Dåbs-og og vaccinationskort. Forældres CPR-nr. CPR-nr. (kun n for for elever elever under under årt år), samt samt sygesikringsgmppe sygesikringsgruppe og og famuiens miliens læge. 99

11 Kostskolens dagligdag 7.00 Vækning Værelset ordnes Morgenmad. R.OO 8.00 Skoletiden begynder. tj Formiddagste Middagsmad Skoletiden slut Oprydning, hiwearbejde havea og lignende Fritid Læsesrue. Læsestu e. 17.3( Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tillcldelse. tilladelse Læscsfu Læsestue. e Lyset slukkes hos de mindre elever Lyser slukkes hos de ældste. Ferie- og fridage 1982/ : 1983: Første skoled<1g skoledag torsdclg torsdag den 5. august lkoslc'!ever (kostelever møder dagen før) Efterårsferi r~rsferie e , oktober Juleferie december-4. januar Vinterferie l ~.- ::'.0. februar P~skderje Påskeferie !1lJrts-5. ma rts-s. april Store Bededag ilpril-l. april-l. maj 1(1'. Kr. Himmelfartsdagsferie HiI1lIllelfartsdagsferie m,~j maj Pinsderie Pinseferie 'l maj 5ilbll' Sidste sknkd'lg skoledag fredag ed~ den 17. juni (Enkelte klasser kan forvente at kornrne komme hjern hjem '1 l d,lg dag tidligere) Dt! lia'lmte dnge illdl/sive. HJ 10

12 Ordensregler FORSØMMELSER Såvel Såvel for for skolens skolens som som for for hjemmets skyld, skyld, må må enhvehver forsømmelse skriftligt eller eller pr. pr. telefon telefon meddeleles skolen. en skolen. GYMNASTIK ønskt's Ønskes en en elev elev fritaget fritaget for for gymnastik,skal skal der der foreliggligge skriftlig skriftlig meddelelse fr:~ fra hjemmet. hjemmct. For For friragd fritagel foresse i i en en længere periode kræves lægeattest. KARAKTER- KARAKTER-OG OG KOi'-T"[AKTB0CER K01'-lT,\KTBØGER T Tre g::mge ga nge arllgt, årligt, i i DLCEMBER, DECEMBER, MARTS MARTSogjUNI, JUNe far får eleverne i i kj. k\. Ilcnholdsvis henholdsvis skolcudtcllelse skolcudtalelse og og karakrerblad re rblad med med hjem hjem til til fore\ isnillg. forevisni ng. l I øvrigt er er forældrene.. lltia altid velkomne ne ril til at at kontakte skolen. skolen. STE RUDER KNUSTE RUDER Al AI sbde skade på på skolens skolcllslti:ltcriel materiel skal skal straks ks 3nmcldt'5 anmeldes og og 11l~ må erstattes. KONFIRMATION Såfremt hjelllmet ikke har meget 011- Såfrcmt hjell1met ikkl' har ll11'get presserende 011- sker sker om, 0111, Clt at barnet b:hllct forberedt>:; forberedes hos hos hjclllmers elll mets præsr, præst, vil vil skolen foreslå. foreslå,,h at konfinn.mdforlwrl'lklscn konfirmandforbcredclscll foregågår hos hos en en af af fore Grind~; Grindsted ll'd sogns sogns præst præster, ' r, der der t'r er \ illige ge til til.. H at modtelge modtage bøt"llt'ne børnene (fonrinsvis (fortrinsvis fr8 fra klasse). lv1ancl),f~ Mandag efter efter k\li1fiml,hioll konfifmmionsdagen s d~g e n cr er hid:;g; fridag; kost kost vi i elever elever Illoder møder P~l på skokn skolen manlbg mandag aften. aften. 11

13 FRIKVARTER FRiKVARTER Skolen giver gerne byeleverne mulighed for Cl!' at besør,l besørge ' ærinder for hjemmet, men eleven skal i i hvert tilfælde spørge om tillcldelse tilladelse til til at at forlade ~lde skolen. GLEMMESKABET er er til til5tadighed 5tddighed Cl alt It for velforsynet \TI med ting" ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det hm kan derfor ler!)j' ikke kraftigt /Jok nok 1IL'IlstiIJes "enstilles til h/f hjemmel1e, ll ln /ClIl', at at skd skolerekvisitter, overtøi overtoj OSt. osv. lilærke:; ",ærkes 11/cd men nm11l, navn. PENGE OG VÆRDIGENSTANDE i ~'1vtz O.JfV~/1~ må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, '>~6J -"-.z men skal deponeres hos en en lærer rer eller po på kontoret til til (1'f/ W--O Q'tfI~iJ ~J/ ~ skoletidens ophør. o ~ ~ Der må ikke modtages "5 besøgaf ~) f fremmede pc1 på værelserne rne uden till,1delse, tilladelse. Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer. Eleverne fra den ene gang mel må ikke komme på de ~)ndre andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nøgle- til ri15it sit v værelse. Denne nøgle er 11"\,1[1 man ansvarlig fot for og har pligt til til at erst<1ti'e', erstatte, hvis den bliver tabt. Den elektriske instclllation installation rnå må under ingen omstændigheder røres. 0deb:'gges Ødelægges noget af af skolens materiel, sbtl skal det str<-lks straks meddeles. (I (i tilfælde, hvor forsikringen ik ikke ke dækker, er forældrene erstatningspligtige). ~Hningspligt ig e ). Man M må under ingen omstændigheder Inne låne hverken tøj tøj eller penge at af hin anden. <inden. Elever fra skoleår m,1 må ryge, når de har hjemmets tilladelse. 12

14 ~~ 7(0.Pl ~ ~ FlAff'~~fl ~ w "I. Anne Norlyk 1. Anne No rlyk Esther Esther Nielsen Nielsen 3. Mona Lynggård 3. Moml LYllggårcl Lilly Lilly lh Bandholt-t: nclho!t:z Hanne-Lise Hansen j-h1nn t'-li~e Hansen 6. Jørgen 6. Howard Jørgen Howard 7. Inger Berntsen 7. Inger Bernt::;l'l1 8. Ivan Larsen 8. IVd n Larsen 9. Peter Nielsen 9. Peter Nielsen Arne Arne Olfert Olfert Nielsen Nielsen JeJl Jens :' FnldenJund Frydenlund Greu Greta Brunbjerg Brunbjerg 13. Finn Brunebjerg 13. Finn I3runebjcrg 14. Bodil Hin Bodil Hin 15. Ingcr-M8rie Inger-Marie Toft Toft S<llly Sally Hansen Hemsen !5lrte Birte HO\\lard Howard ]ens Jens Peeler Peder Dahlmann Dahlmann 19. Marna Bruncbjerg 19. M;HI1,-1 BnlllL'bjerg Torben Torben rvhhhia..:;sen Mathiassen EIII'n Ellen Marker Marker Mogens Hansen ~~ ugcns Karen Borking!-Llnsen.J. kll"'.'n Borkin" 24. Troels Gydum 24. T rol'ls Cydll~

15 LIICillOp LIIciaoptog tog i \'Y gymnastiksale/!. "II/11~li k:=; ofc li. Sk(l!Jemp til cykdeftl'rsyll. 14

16 Fritidsbeskæftigelser Bad r I sommerhalvåret benytter vi vi GrLndsted Grindsted Friluftsbad i i udstrakt grad, ligesom svømmeundervisningen for for og og klasse også foregår her. I I vinterhalvåret arrangerer skolen kørsel til til Helle-hallens svømmehcll svømmehal, (eleverne betaler selv kørselen). ar. Badminton Året rundt arrangerer vi vi jævnligt badmintonturneringer i i gymnastiksalen samt i i Lynghallen. v,1! /'(' /SC - rl'!llistfloiel

17 Ophol Oplwldsshlell d s ~tllfjl - pisckollegict. pigekollegiet. Fodbold l I sommerhalvåret udendørs. I vinterhalvåret indendørs i Lyngh,dlen. Lynghallen. Go-cart Med forældrenes tilladelse kan det dyrkl'~ dyrkes pa på Grindsted Go-ean Go-cart bane, (beliggende lige udenfor byen). Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. Musikundervisning foregår på Grindsted Musikskole. Sejlsport foregår via Grindsted Sejlsponsklub. Sejlsportsklub. 16

18 Ve Værelse 're/se - - pisekollegi?l. pigekollegi!!t. Spisestul'n, 17 17

19 Skak foregår i Grindsted Skakklub. kldub. Ridning foregår på Grindsted Rideskole. Tennis foregår via Grindsted Tennisklub. Sport Næsten alle former for r sport kan dyrkes.] l perioden 1. sept.-l. maj lejer skolen Lynghallen 3 dage ugentlig. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligger 2 store søer, som vi benytter megl'l meget ru til skøjteløb i vintersæsonen. Endvidere kan rnan man Pc) på Ungdomsskolen (14-18 clrige), årige), i perioden septembermarts vælge mellem følgende fag: Oral',Mik, Drat~atik, elektronik, engelsk, folkedans, lls, foto,.frallsk, fransk, IwsgC'/'I''1ing, hl/sgerning, keramik, lcjolesyl1illgsyning, klmshnalil"s, kul1shnalil18- kørekort, 71 maskinskrivning, nlkl'n::;)'..:ril rjillg, metalsløjd, /sløjd, modelbygl1ir2~ modelbygning, motorlæn'lære, psyko!ngilfllrs1i5 psykologiklirslis og sløjd. kjole 78

20 e/ni/s, GydmIl og Tim i»det IlY's«mini-opholdsstue. Stmfego i»/iilset«

21 J<nncCl1frt7fiOI1 K0l1centmtiol1 i i k/il~:;(" klasse. 1. klasse 1981/82 Ved Ved skoleårets start start togjeg imod llsmå 11 små forventningsfulde elever, som m skulle begynde i i klasse, klasse. For Før sommerferien havde jeg jeg været på på besøg i i børnehaveklassen nogle nogle f8 få rimer, så så vi vi kendte kun lidt lidt til til hinanden. Når mcln man er er klasselærer i i klasse, må må man være indstillet på, på, at at man både skal være lærer og og»mor«. Der skal trøstes, knappes jakker, ke r, bi.ndes bindes sko, sko, findes luffer og og gymnastikrøj tøj m.m. Børnene er er hele riden tiden afhængige 8f, af, at at der er er ell, en, ti de de kan kan henvende si sig til. til. Klassen består af af 8 piger og og 3 drengl'. drenge. Det Det er er en en sjov blanding CIf af små små livlige --og og små små srille sti lle hoveder, der der dog dog har har to to ting ting fælles: fæll es: de de er er Cille alle ivrige efter at at lære, og og de de er er alle alle meger meget sultne, når når kj. k!. er er Det Det helr har været er et spændende nde skolc skoleår ill' med m':1nge mange sjove ople\'clsl'f. oplevelser. ML ML 20 20

22 Weekendtur til Sletten Skøn Skoll S(ilfllr sl'jlfur pr! pir Sil Silkeborg-soen kcljl)1g-s C!.IcrJ IL'. //'. Oll DI/.Mr får kroncr krolier

23 '~';:-:~" :"!Lo: \. - :.. ~-.... #".,. "...,.~ t -'-- At>-,. - Kim os og Cnrs/l.'lI Carsten i i kl,tc!l/{p-ko11lcdie. kctclwp-komcdic. Afslopni/lg. Afslnpllin8- Weekend-mr Weekend-tur til Sletten A 111 It' swrcr. Esbcn 1m 3. 22

24 Fastelavn hele dav'n BH ~ J. klasse i fm /lllstiske dragter. Fl1slclnVllsvof/lT 08 sodlivilild

25 L1d:':lIit Udsnit Jrn fm det store!m/dc kolde ljord. bord. Peler Pt'ft'r g;'r gi'r del! efc/l Ilde hele liw/cl/. Ilrll1t'1I. 24

26 Cllr5f('11 (og kllll Cars/m). Ca r5lcil (o, klltl Carsten). jorgell Illlwl7rd og Skipper Sorellscl/. 10/'81.' 11!-/o,(Llr7rn )::; Skipper Sør l'1i5cil. Stoml P. - lii'idi

27 Killl O~{ Cars!cl! ljiillci i hfmci. J-Immt> Hil/lill' 08 og Birte Hownrrl. Howard. Dc Id/ ;:.111U' :..;ri!

28 Læserkonkurrence! Læserkonkurreneel Er Er dette: dette: l. 1. Symfoni Symfoni i i Gips-dur. Gips-dur Sådan Sådan kom kom 33 stk. stk. af af den den bste faste stab stab ud ud af af handic<"lpåret. handicapåret Hvert Hvert (orår forår har har sine sine nye nye diller; dilleri sidste sidste år år var va r det det yo-yo'er, yo-yo'er, i i år år Første Første solskinsdag solskinsdag på på plejehjemmet. plejehjemmet

29 Milj"J-terapellfen Miljø-tempel/tell u/jderviser. IlI1dcroiser. (Foto:: TUn/my TO/IIIIIY TOl'ml!st:n) TOIlIlcsel/).. LflrS og KeIll/ct" i s/ojdloklllet. 28

30 Lonc Oe:;l Oh'scll. Skolesundhedsplejen Skole5~lrldhedsp lejen Jeg blev ansat som skolesundhedsplejerske med»hovedkontor«her Jeg blev ansat SOC1 skolesundhedsplejerske med»hovedkontor«her på skolen. Trods det noget skæve ansætte1sestidspunkt - midt i skoleåret - l11å på skolen. Trods det noget skæve Jnsættelst'stidspunkr - midt i skoleåret - må jeg jeg sige, sige, at at modt<lgelsen modtagelsen her her på på skolen skolen var var over over al al forventning, forventnin& hvilket hvilket hjalp hjalp mig utrolig meget, da min stillingsbeskrivelse er noget diffus. Det eneste hel t mig utrolig meget, da min stulingsbeskrivclse er noget diffus. Det eneste helt fclste, fa ste, jeg jeg hclvde havde at at holde holde mig mig til, va r Kost- og Realskolens mangel på skolcsundhedsplejerske tit var Kost- og Realskolens mangd P<l skolcsundhedsplejerske og og denned dermed screeningsundersøgelserne screeningsundersøgelserne af af skolens skolens elever. elever. Udover Udover det det var det meningen, at jeg skulle fungere som vejleder/konsul ent i V e1\" det meningen, at jeg skulle fungere vejleder/konsulent i sundhedslære sundhedslære p_l på kbssepiail, klasseplan, både både på på skolen skolen her, her, men men også også pil på kommunens kommunens øvrige skoler. øvrige skoler. Efterhånden bl iver jeg da også»brugt«som sådan, men da min stilling er Efterhånden bliver jeg da o g s ~ nbrugt«som s, dan, men da min stilling er nyoprettet, nyoprettet, el" er jeg jeg klar klar over, over, at at der der går går en en tid, tid, inden inden min min eksistens eksistens bliver bliver taget taget i i betragtning ik ke blot af lærere, skolepsykologer, læger,sociale instanser m.ill., betragtning ikke blot c\f lærere, skolepsykologer, læger, socisle i.nstanser m.m., men også af forældrene. men Og<l af forældrene. Mit Mit h,ld håb for for det det nye nye skoleår skoleår er, er, at at det der gode gode s8marbejde, samarbejde,jegalleredepå jeg allerede på nuværende nuværende tidspunkt tidspunkt ha r med skolens personale, må fortsætte og måske udvides har med skolens personale, må fortsætte og måske udvides lidt lidt mere, mere, sådan at både forældre og elever kunne blive inddraget i en sådan s~dan at både forældre og elever kunne blive' indd.raget i en sådan grad, at der også uden for de årlige helbredsundersøgelser vill e være en kontakt. grad, at der agsi\ uden for dl' arlige helbredsundersøgelser ville være en kontakt. I de I de år, år, jeg jeg nu nu har har været været dnsat ansat som som skolesundhedspkjerske, skolesundhedsplejerske, hm har jeg, jeg, så så vidt vid t det det var var mulig t, prøvet at undervise eleverne i den sundhedslære, derpassede til muligt, prøvet at undervise' eleverne i den sundhedslære, derpassede til deres aldertrin, når de alligevel var til helbredsundersøgelse. dt'rcs aldcrtrin, når de c1lhgevel var til helbredsundersøgelse. Mit indtryk er, at eleverne som helhed er meget interesseret i Mir det, jeg i ndrryk er, at eleverne som helhed er meget interesseret i det, jeg fortæller. fortæll er. På På den den clnden anden side side ri' cr det det glade, glade, tillidsfuldt' tillidsfulde elever, elever, 58 så jeg jeg har har heller hell er ikke følt det svært M opns kontakt med dem. ikke følt det svært at opnå kontakt Illed delll. LOlle Lone Gest Olesen Qe::;! Olesen 29 29

31 Sko/ens SkoleIIs hiij/iofek. bibliotek. Skolebiblioteket Skolebiblioteket, hvis fonnål formål er er <It at tjene skolens undervisning og og give skolens elever adgang til til nytrig nyttig og og udviklende læsning, er er i i stadig udvikling, hvilket ses ses af af den den voksende bogbesta nd, nd, der der nu nu er erpå p~ C,) ea.io.ooo bind, og ogaf,l f udlånstal\et, udlånstallet, der har p~sseret passeret På På biblioteket har man mulighed for ar at finde det, mi)n man sk81 ska l bruge til til at at løse stillede opgaver i i»faglige timer«, og og samtidig har man lejlighed lighed til til ;H at udvikle sig gennem oplevclsl'slæsning. oplevelseslæsning. Skolebiblioteket optræder som kontaktled ktled mellem ~k{)len skolen og og»)amtscentr<llelen for Undervisningsmidler«, hvorfra lærerne rne i i vid udstrækning henter supplerende materiskr materialer rilllndervisningen. til undervisningen.»)amtscentra Biblioreks<l.rbejdl't Biblioteksarbejdet fungerer på på den milde, måde, at at alle skolens klj~c;l'r klasser har en en ugentlig time, hvor de de kan komme ml" på på bibi biblioteker ioreket og og låne. Desuden h har <'1 r klasserne mulighed for for at at have et et kl,,)55e- klasse-og/ellt'r er klas5ehåndbibliorek klassehåndbibliotek omfattende kjassetrinets klassetrincts aktuelle hhv. skøn- og og faglitterære titler sdende stående i i kbsselokaler klasselokalernnl"ne. l I forbindelse med emnearbejde er er biblioteket behjælpelig med at at fremskaffe egnede gruppestet, gruppesæt, der litterært dækker emnet. fe PN PN

32 Nu Nu har har jeg jeg Jrbejdet arbejdet på på skolebiblioteket skol ebiblioteket i godt i godt 1 1 Ih 'h år. år. Jeg Jeg synes, synes, at at skolebiblioteket skolebiblioteket fungerer fungerer tilfredsstillende. tilfredsstillende. Jeg Jeg ved, ved, ar at der der er er elever, elever, som som synes synes at at skolebiblioteket skolebiblioteket er er noget nogerværre værre noget. noget. Men Men det det er er dem, dem, som som ikke ikke gider gider se se godt godt nok nok efter efter på på hylderne, hylderne, for fori i virkeligheden heden virke er er der der mange mange gode gode romaner romaner og og fagbøger fa gbøger på på skolebiblioteket. skolebiblioteket. Hvis Hvis en en elev elev gerne gerne vil v il hclve have fat farpåen på en bog, bog, som som ikke ikke bndes findes på på skolebiblioteket, skolebiblioteket, så så var det måske en god ide at Vnr det måske en god ide at spørge spørge Peter Peter Nielsen, Nielsen, om om han han kan kan sl<<lffe skaffe den den hjem. hjem. J eg Jeg håber, håber, at at skolei1ret skoleåret 1982/ /83 bliver et godt bliver et godt år år for for skolebiblioteket. skolebiblioteket. Til Til de de c1.ever, elever, som som skal ska l gå på skolen: ta' og g~ på. skole n: t<1' og lån lån nogle nogle flere fl ere bøger. bøger. I gør både os og ~ gør bade os og jer jer sdv selv en en tjeneste. tjeneste. Lo Lars Rosellbæk 9A r5 Rosfnbæ/, 9A 31 31

33 U11gdon1sskolen UngdomssIwlen i skolen På skolen er der rigl' rige m In uligheder for en positiv udnyttelse,1f af fritiden, idet vi her het har r en afdeling (lf Cl f Grindsted kommunclle kommunale Ungdomssl<ole. Ungdomsskole. Dette betyder, at a t vore elever over 14 i11' &r hm har Gl. ca. 65 f...1g fa g Jr ar vælge imellem, elll, det være sig skolemæssige som dansk, engt'bk, engelsk, tysk, historl(' historie OSV., men ugsj også krcthive kreative som sløjd, keramik, læderarbejde og merl' mere sportsprægede prægede som \'ollcy- volley- og bll~kctb'111. basketball. Der har i dl' de SL'!1\.:ste seneste år været god tilslutning tilungdornsskolcn, ungdomsskolen, og i ar år har GI. ca. ~O 80 O u % af vore elever deltaget i undervisningen, der har funder fundet sted, dels på den kommuncde kommunale Vestre Skole, dels her pc) på skolen og dels pi" pil lejrskole kp skole i det smukke område: Vork bakker r ved Egtved. Delte Dette s,11ll;nbejde sa marbejde med byens ungt' unge menncj':'tt mennesker ~l!bt'r a nser ieg jeg for meget va.'rdi værdi fuldt, og m,mge mange kontakter og \',1rige varige venskaber r er opst,wt opstået i ungdomsskolen. Vi har i <1r år på p ~ skolen haft prøveforberedende undl'rvisning undervisning i 1ll'1skinskrivning og fransk. Desuden har vi hnft haft hold i slø.id, sløjd, volley- Dg og b'1skl'rball. basketball. maskinskriv Ocr har i ~lr år b('kl<lgeligvis beklageligvis været en e n faldende e JllødE'procent mødeprocent og et lidt større frafald.. Med h håbet ~ lbl't orll, om, at denne tlt,lcn::; te ndens i det IW1l11l1cnd kommende e.li' år vil v vende, "' vil jeg L1dtr~ udtrykke en t tak ~1k fm for t;odt godt samchh'jdt, sama rbejde i unsdon1ssk()len ungdomsskolen i lkll den fm!dmt' forlobne <.;æson. sæson. Pi\! Overlevelsesklirsus Overleuelseskursus Skolen kører på 3. ilr år et e t overlcvl overlevelseskursus lses kurs1i5 i rn<j J11adlavning~ dbvn ing! Hermed menes at vi, med enkle redskaber og billige ige dråvarer, v,u et, : prover,lt at I<.wc lave så sund lind og god m~hi mad som mulil;t. muligt. Kurset løber over 10 uger med 3 timer pr. ugl'. uge. Efter dette' dette kursus hm har du dul11 l1lilskc åske ~n en chance for;,lt ih f få Cl dine penge til ih J.t strække længere. 5. s H. 32 Hvad hijr har jeg fåflt fået ud af eksh elcsh'a-cngelslc ~a-engclsk PJ~,J Jeg swncdt> startede med m ekstr;1-cllgt'lsk ekstr;,l-engelsk i 9. klasse klassc' og sslutter lun~r nu til sommer, mrncr, nårjeg forl rlcl ader skolen. jeg Jeg kunne ne dårligt tælle ti.l til l0 10 pil på engels', e ngelsk, da jeg begyndte, nll nu er jeg f'l faktisk kri s!.: blevet helt god til det, synes jt:'g jeg selv. jeg Jeg 1<.<.1 kan n d,) d~l tilli' 117{e t'ngelsk engelsk og det kunne jeg overhovcdl't overhovedet ikke for. I 9. klasse kbssc starrede rtede jeg med mcd 1 time hver d~lg-nll dag - nu kb klarer rc r jeg mig rncd mcd en e n I II!. / ~.Jeg Jeg ne~ Lln kan i hvert fald,1nbcblc anbelllc ~mclre, andre, 50m som hm har besvær med sproget, at M søgt' søge om 0111 ekstraul1dcrvisning. e li ndervisn ing. l'v1idlll Mie/"",l cl Rt'i..f{ Reiff lob

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere