GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1982

2 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED

3 Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: og mandag-torsdag, mandelg-torsdag, (fredag ). Skolens adresse: Skolegade 15, 7200 Grindsted. Birte Howard - Inger-Marie Toft - AClge Aage Vinter. Giro Telefon (05) Kostelevernes drengeafdeling. Telefon (kj. (kl og ) Lærere: (05) Elever: (05) Det nye kollegium. Telefon lærere: (05) Elever: (05) Kostelevernes pigeafdeling. Telefon (k! og ) Lærere: (05) Elever: (05) Skolebestyrer: Jørgen Howard - TræHetid Træffetid på skolen: kl og (fredag ), telefon (05) Viceinspektør: Peter Nielsen, telefon (05) (privat). Skolens bestyrelse: Kammerherre merherre J. Høirup, Jørgen Howard, Bine Birte Howard og arkitekt ~rkitekt M.A.A. M Chr. ehi. Høimp. Høirup. Skolens tilsynsførende: nde: Amtsviceborgmester Amtsviceborgmesrer A. Chf. r. Andersen, Grindsted. Skolelæge: Lægehuset - Telefon (05) Skolesundhedsplejerske: Lone Oest Olesen (træhes (træffes via skolens kontor). konror). Lærerrådet: Formand: : Troels Gydum. Tillidsmand: Ivan IVJn Larsen. Sekretær: r: Marna Brunebjerg. Bnmebjerg. Kostlærere: Kost1ærere: Pigeafdelingen: Marna Brunebjerg, Bmnebjerg, Lilly LiJly Bandholz, Bnndholz, Hanne-Lise Hansen. Drengeafdelingen: Drenge,1fdelingen: Arne Nielsen, Torben Marhiassen, Mathiassen, Ivan Larsen, Jens Peter Dahlmann, Troels GydlIm Gydun1 og Jens FrydenllInd. Frydenjund. ÅRSFESTEN lørdag dell dril jl/ili jil II i 1982 Kl. KI Gl'IlcmfforS/IIlIlill$ Gt'l1cm/f()rSrllllliJl, i L. Kl. J;.i. IS.00 7 goo SpiSIIiiIS Spi5/Jil1, (lilli/cmills r l i" II f'i,{ i~ IS 1l0aVt,"niS). IItldv l'/1dig). Kl. K./ Kaffe, KnHt', ta/c/' tn1e,. + fl'51 (( '~ I i SY!lIlIl1~tik5af(,lI. \'1/ II/1 I(? ~ tj{\ ::; ( 11L'1l. Kl. KJ Fl'sfm Fc~iClI sluf. ~lllf. < 2

4 Grindsted Kost-og og Realskole er er oprettet oprettet som som privatskole privatskole i 1902 i 1902 og og har har siden siden haft haft ret ret til til at at dimittere dimittere til til alm. alm. forberedelseseksamen forberedelseseksamen (præliminæreksamen) (præliminæreksamen) og og fra fra til til mellemmellemog og realeksamen. realeksamen. I I ] dimitteredes dimitteredes første første gang ga ng elever elever med med realeksamen realeksamen efter efter 1958-loven loven. Skolen Skolen har ha r børnehaveklasse, børnehaveklasse, fuld fuld grundskole grundskole og og k185se. klasse. Efter Efter den den ny ny skolelovs skolelovs ikrafttræden ikrafttræden indstiller indstiller skolen skolen nu nu eleverne eleverne til til folkeskolens folkeskolens afgangsprøve afgangsprøve og og folkeskolens folkeskolens udvidede udvidede afgangsprøve. afgangsprøve. Skolepenge Byelever: Byelever: Betales af de pågældende kommuner. Betale~ c1f de p,-1gl:eldc'l1de kommuner. Kostelever: Kostelever: Se Se sidl' side S

5 Hjem - Skole Efter Efter forslag fra fra forældrene holder holder skolen skolen»c1bent»åbent hus-dag«den den i i hver hver månedned; men men såvel såvel by- by-som kosrelevforældre kostelevforældre er er til til enhver tid tid meget meget velkomne til til at at kontakte skolen skolen og og deres deres barns barns lærere, lærere, hvis hvis der der opstår opstår spørgsmål i i forbin forbin mådelsdelse med med skolegangen, som som de de ønsker ønsker nærmere nærmere belyst. belyst. Besøg Besøg på på skolen: skolen: forældre forældre er er altid altid velkomne velkomne (dog (dog ser ser vi vi gerne, gerne, at at man man ved ved besøg besøg på på kollegierne henvender sig sig til til den den vagthavende kostlærer). Faste Faste arrangementer: Forældremøde torsdag før før efterårsferie. Forældremøde kl.: kl.: torsdag torsdag før før vinterferie. ForæJdreweekend: Forældreweekend: og og april april Skolefest for for børnehavekl.-4. kl.: kl.: torsdag før før påskeferie. Grindsted Kost- og og Realskole og og dens forældreforening Hvorfor en en forældreforening? Som Som det det sikkert sikkert ikke ikke er er alle alle bekendt, er er foreningens formålsparagraf --at at knyttte og og holde holde forbindelse mellem mellem elevernes hjem hjem og og skolen, skolen, samt samt at at give give knyt elevernes elevernes forældre forældre indseende indseende med med og og indflydelse på på skolens skolens virke virke og og ledelsededet er er dermed antydet, at at man man som som forældre gelulem gennem foreningen har har mulig mulig ledelsehehed for for at at få få sine sine meninger høn hørt og og herigennem til til en en vis vis grad grad have have merundflydeisflydelse på, på, hvilken hvilken politik politik der der føres, føres, og og hvordan hvordan denne denne føres føres ud ud i i livet livet på på vore vore medind børns børns skole. skole. Vi Vi vil vil derfor r gerne gerne opfordre såvel såvel gamle som som nye nye elevers forældre til til at at komme frem frem med med ideer ideer og og tanker, tanker, som som I I kunne kunne tænke tænke jer, jer, skolen skolen kunne kunne bruge bruge i i sin sin dagligdag til til gavn gavn for for vore vore børn. børn. Selv Selv på på en en god god skole skole -- som som vi vi absolut mener mener GRINDSTED KOST- OG OG REALSKOLE er er -- kan kan der der naturlgvis naturligvis opstå opstå problemer. Også Også her her kommer forældreforeningen foræld reforeningen ind ind i i billedet. billedet. På På sin sin årlige årlige generalforsamling har har foreningegen valgt valgt en en styrelse, som som I l til til enhver enhver tid tid kan kan koma kontakte, kte, også også hvis hvis der der er er opst8et opstået forenin et et problem skole, skole, barn barn og og hjem hjem imellem. ellem. Derfor kære kære forældre, vær vær med med til til at at gøre gøre vor vor skole skole endnu bedre bedre -- brug brug jeres jeres stemme stemme gennem genn em forældreforeningen. forældreforeningen. \ Yled Æ d venlig l' h'j.vie ven Ig hilsen J Forældrebestyrelsen Forældreforeningens bestyrelse: lan Jan Toft, Toft, ÅhC1vevej Åhavevej 26, 26, Grindsted, telefon (05) (OS) , formand Preben Hemsen, Hansen, Skolegade 111, t Grindsted, telefon telefon (05:1 (05) Ase Ase Mogense/l, Mogensen, Dalsvinget Dalsvinget 14, 14, Grindsted, telefon telefon (05) (05) Ritn Rita Kro& Krog, Åhavevej 2, 2, Grindsted, telefon (05) (05) Lena Lena Dahl, Dahl, Sønderskov 8, 8, Gravens, Egtved, Egtved, telefon telefon (05) (05) Iørgen Jørgen Ben/"like, Bennike, Søndergyden 34, 34, Rødding, telefon (04) (04) Ingrid Ingrid Madsen, Samsøvej 4, 4, Grindsted, telefon telefon (05) (05) , sekretær 4

6 OU~. UMr',1:.. BAN!':GÅR.DEN :10 10 ToRVE:f f-- f- VARDE VARDE. BORGER BoRGERGADE GADE VEJLE =; ~ : AL Al ;NDKØf\SEL indkør.sel R.H~5LJDr RlR5UDT N A Grindsted Kost- og og Realskole Kontor Hovedbygning Spisesal 3A. 3A. B. B. og og J. Howard (privat) Lange gang ng Pigekollegiet Fritidshus Bibliotek Real.istkoUegiet Realistkollegiet Børnehaveklasse Anneks Kostskolen Kostskolen har har plads til til piger og og drenge. Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. -- Kosteleverne deltager i i ca. ca. l:! I, times arbejde daglig (havearbejde, oprydni.ng oprydning osv.). Hjemrejse-weekend: Skolen skal have SKRIFfLIG IFTLIG MEDDELELSE fra fra forældrene senest 3 dage før før hver hjemrejse, (<1ltså (altså tirsdag). SI<oJen Skolen er er lukket i i alle alle ferier ifølge ferieplanen. ferieplancn. (Se (Se side side 10). 10). Hver elev må må ved bortrejse sørge for for at at medtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. 5 kel,

7 Villfl'r Villler JIIed 1 led liogle tlos/e (lf af sine!illger lillger + vores fille IIye nye røde tmllsit. fml1sit. Hvem kan komme på kostskole? kosts/cole? Skolen optager opt<1ger fortrinsvis fomjnsvis kostelever fra kl. - I l ganske særlige tilfælde optages dog også kostelever til de mindre klasser! For at 8t opholdet kan forløbe så godt som muligt,særter sætter vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et møde med såvel elev som pårørende p<1j'ørende her på skolen. Vi har h,l r i nogle tilfælde måttet afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passede ind i vort miljø. Kostelevernes udstyr ~ldstyr Skoletaske, kuffert, papirkurv, arkitektlampe. 1 dyne, 1 l pude, 1 rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, h:mdklæder, 1 vasketøjspose. ALLE EJENDELE TYDELIGT TfDELIGT 1\1ÆRKET MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe tll'ppe til l weekendture, samt cykel. (Knallert (KnaUerr er desværre forbudt). 6

8 Pigekollesiel. Pigekollegiet. VI VI VIL VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, Pakker, som som forældre forældre eller eller pårørende sender sender eleverne, eleverne, må må ALDRIG ALDRIG indeholde PENGE. Vil Vil man man af af en en eller eller emden anden grund grund sende sende ekstra ekstra penge, penge, må må der det ske ske enten enten gennem skolens kontor eller eller ril til ganglæreren. Hjen1rejse Hjemrejse Kostelever sk<1l skal både både efter efter ferier ferier og og weekend-rejser møde møde på på skolen skolen indeden k1. k! aftenen aftenen før før første første skoledag. skoledag. Bliver Bliver man man forhindret, forhindret, skal skal in meddelelse' meddelelse gives gives på på kollegietelefonerne (se (seside side 2), 2), mellem mellem kl. kj og og 1~ Hjemmet bedes omgående underrf::'tte underrette skolen, skolen, sftfremt såfremt en en elevs elevs tjb8gerejse tilbagerejse af af tvingende ngende grund er er blevet blevet udskudt. udskudt. Ved Ved hjemkomsten skal skal man man melde melde sig sig hos hos den den v8gthavende vagthavende lærer. lærer. Lomn1epenge Lommepenge Indtil Indtil år år kr. kr. 25,- 25, år år kr. kr over over år år kr. kr. 45,- 45,- 7

9 Ren/istflø}l>J!. RCfllis/floje/l. Betaling for kostelever 10 månedlige rater a il kr ,- hvilket inkluderer ophold, skolepenge, bogleje, ugepenge samt vask, (uldne ting undtaget). For nyindmeldtc nyindmeldte kostelever betales: Depositum kr ,- (reguleres i i takt med opholclsbewlingen opholdsbetalingen og tilbagebetj tilbagebetales ved afrejse).!.ievforsikring Elevforsikring kr. 50,- (årlig præmie). Koncerter, teatcrturv, teaterturc, udflugter o.lign.: GI. ca. kr. 700,- årligt. Der betales kvartalsvis: august, november, februar samt )l1()j maj måneder. For elever ankommet efter august betales juni m,lned måned med. Enhver udmeldelse måske ved et skolekvartals begyndelse. begyndelse, gældende e fr8 fra dets udgang, dog kan udmeldelse forctaget foretaget efter (L"l1rLLar februar først træde i i kraft pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. bindende, Såfremt en indmeldelse trækkes tilb8ge tilbage l<on kort Ic~ før det nye skoleårs begyndelse' begyndelse betales l. kvartjl. kvartal. En uges lejrskoleophold eophold er obligatorisk mindst en gang i i klasse. Udgiften andrager (cl. ca. 800,-. Alle elever i i 9. og 10.!(!. klasse skal have da/ty - ty/da og da/eng - eng/da no/da ordbø ger (Gyldendal). l). Sl'!" Bortkomne bøger S~1 sa mt beskadigc\:-;l' beskadigelse elf af skolens materiel skal erst8ttes erstattes af forældrene. Såfremt der ved bortrejse konst8 konstateres teres beskadigelse af indbo m.m., modregnes dene dette fra depnslwm. depositum. nc's 8

10 Vores Vores køkkell. køkken Mor Mor Karen hendes piger. K11rt'!1 + hej1d('~ pigrr. Ved indmeldelse Dåbs- Dåbs-og og vaccinationskort. Forældres CPR-nr. CPR-nr. (kun n for for elever elever under under årt år), samt samt sygesikringsgmppe sygesikringsgruppe og og famuiens miliens læge. 99

11 Kostskolens dagligdag 7.00 Vækning Værelset ordnes Morgenmad. R.OO 8.00 Skoletiden begynder. tj Formiddagste Middagsmad Skoletiden slut Oprydning, hiwearbejde havea og lignende Fritid Læsesrue. Læsestu e. 17.3( Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tillcldelse. tilladelse Læscsfu Læsestue. e Lyset slukkes hos de mindre elever Lyser slukkes hos de ældste. Ferie- og fridage 1982/ : 1983: Første skoled<1g skoledag torsdclg torsdag den 5. august lkoslc'!ever (kostelever møder dagen før) Efterårsferi r~rsferie e , oktober Juleferie december-4. januar Vinterferie l ~.- ::'.0. februar P~skderje Påskeferie !1lJrts-5. ma rts-s. april Store Bededag ilpril-l. april-l. maj 1(1'. Kr. Himmelfartsdagsferie HiI1lIllelfartsdagsferie m,~j maj Pinsderie Pinseferie 'l maj 5ilbll' Sidste sknkd'lg skoledag fredag ed~ den 17. juni (Enkelte klasser kan forvente at kornrne komme hjern hjem '1 l d,lg dag tidligere) Dt! lia'lmte dnge illdl/sive. HJ 10

12 Ordensregler FORSØMMELSER Såvel Såvel for for skolens skolens som som for for hjemmets skyld, skyld, må må enhvehver forsømmelse skriftligt eller eller pr. pr. telefon telefon meddeleles skolen. en skolen. GYMNASTIK ønskt's Ønskes en en elev elev fritaget fritaget for for gymnastik,skal skal der der foreliggligge skriftlig skriftlig meddelelse fr:~ fra hjemmet. hjemmct. For For friragd fritagel foresse i i en en længere periode kræves lægeattest. KARAKTER- KARAKTER-OG OG KOi'-T"[AKTB0CER K01'-lT,\KTBØGER T Tre g::mge ga nge arllgt, årligt, i i DLCEMBER, DECEMBER, MARTS MARTSogjUNI, JUNe far får eleverne i i kj. k\. Ilcnholdsvis henholdsvis skolcudtcllelse skolcudtalelse og og karakrerblad re rblad med med hjem hjem til til fore\ isnillg. forevisni ng. l I øvrigt er er forældrene.. lltia altid velkomne ne ril til at at kontakte skolen. skolen. STE RUDER KNUSTE RUDER Al AI sbde skade på på skolens skolcllslti:ltcriel materiel skal skal straks ks 3nmcldt'5 anmeldes og og 11l~ må erstattes. KONFIRMATION Såfremt hjelllmet ikke har meget 011- Såfrcmt hjell1met ikkl' har ll11'get presserende 011- sker sker om, 0111, Clt at barnet b:hllct forberedt>:; forberedes hos hos hjclllmers elll mets præsr, præst, vil vil skolen foreslå. foreslå,,h at konfinn.mdforlwrl'lklscn konfirmandforbcredclscll foregågår hos hos en en af af fore Grind~; Grindsted ll'd sogns sogns præst præster, ' r, der der t'r er \ illige ge til til.. H at modtelge modtage bøt"llt'ne børnene (fonrinsvis (fortrinsvis fr8 fra klasse). lv1ancl),f~ Mandag efter efter k\li1fiml,hioll konfifmmionsdagen s d~g e n cr er hid:;g; fridag; kost kost vi i elever elever Illoder møder P~l på skokn skolen manlbg mandag aften. aften. 11

13 FRIKVARTER FRiKVARTER Skolen giver gerne byeleverne mulighed for Cl!' at besør,l besørge ' ærinder for hjemmet, men eleven skal i i hvert tilfælde spørge om tillcldelse tilladelse til til at at forlade ~lde skolen. GLEMMESKABET er er til til5tadighed 5tddighed Cl alt It for velforsynet \TI med ting" ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det hm kan derfor ler!)j' ikke kraftigt /Jok nok 1IL'IlstiIJes "enstilles til h/f hjemmel1e, ll ln /ClIl', at at skd skolerekvisitter, overtøi overtoj OSt. osv. lilærke:; ",ærkes 11/cd men nm11l, navn. PENGE OG VÆRDIGENSTANDE i ~'1vtz O.JfV~/1~ må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, '>~6J -"-.z men skal deponeres hos en en lærer rer eller po på kontoret til til (1'f/ W--O Q'tfI~iJ ~J/ ~ skoletidens ophør. o ~ ~ Der må ikke modtages "5 besøgaf ~) f fremmede pc1 på værelserne rne uden till,1delse, tilladelse. Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer. Eleverne fra den ene gang mel må ikke komme på de ~)ndre andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nøgle- til ri15it sit v værelse. Denne nøgle er 11"\,1[1 man ansvarlig fot for og har pligt til til at erst<1ti'e', erstatte, hvis den bliver tabt. Den elektriske instclllation installation rnå må under ingen omstændigheder røres. 0deb:'gges Ødelægges noget af af skolens materiel, sbtl skal det str<-lks straks meddeles. (I (i tilfælde, hvor forsikringen ik ikke ke dækker, er forældrene erstatningspligtige). ~Hningspligt ig e ). Man M må under ingen omstændigheder Inne låne hverken tøj tøj eller penge at af hin anden. <inden. Elever fra skoleår m,1 må ryge, når de har hjemmets tilladelse. 12

14 ~~ 7(0.Pl ~ ~ FlAff'~~fl ~ w "I. Anne Norlyk 1. Anne No rlyk Esther Esther Nielsen Nielsen 3. Mona Lynggård 3. Moml LYllggårcl Lilly Lilly lh Bandholt-t: nclho!t:z Hanne-Lise Hansen j-h1nn t'-li~e Hansen 6. Jørgen 6. Howard Jørgen Howard 7. Inger Berntsen 7. Inger Bernt::;l'l1 8. Ivan Larsen 8. IVd n Larsen 9. Peter Nielsen 9. Peter Nielsen Arne Arne Olfert Olfert Nielsen Nielsen JeJl Jens :' FnldenJund Frydenlund Greu Greta Brunbjerg Brunbjerg 13. Finn Brunebjerg 13. Finn I3runebjcrg 14. Bodil Hin Bodil Hin 15. Ingcr-M8rie Inger-Marie Toft Toft S<llly Sally Hansen Hemsen !5lrte Birte HO\\lard Howard ]ens Jens Peeler Peder Dahlmann Dahlmann 19. Marna Bruncbjerg 19. M;HI1,-1 BnlllL'bjerg Torben Torben rvhhhia..:;sen Mathiassen EIII'n Ellen Marker Marker Mogens Hansen ~~ ugcns Karen Borking!-Llnsen.J. kll"'.'n Borkin" 24. Troels Gydum 24. T rol'ls Cydll~

15 LIICillOp LIIciaoptog tog i \'Y gymnastiksale/!. "II/11~li k:=; ofc li. Sk(l!Jemp til cykdeftl'rsyll. 14

16 Fritidsbeskæftigelser Bad r I sommerhalvåret benytter vi vi GrLndsted Grindsted Friluftsbad i i udstrakt grad, ligesom svømmeundervisningen for for og og klasse også foregår her. I I vinterhalvåret arrangerer skolen kørsel til til Helle-hallens svømmehcll svømmehal, (eleverne betaler selv kørselen). ar. Badminton Året rundt arrangerer vi vi jævnligt badmintonturneringer i i gymnastiksalen samt i i Lynghallen. v,1! /'(' /SC - rl'!llistfloiel

17 Ophol Oplwldsshlell d s ~tllfjl - pisckollegict. pigekollegiet. Fodbold l I sommerhalvåret udendørs. I vinterhalvåret indendørs i Lyngh,dlen. Lynghallen. Go-cart Med forældrenes tilladelse kan det dyrkl'~ dyrkes pa på Grindsted Go-ean Go-cart bane, (beliggende lige udenfor byen). Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. Musikundervisning foregår på Grindsted Musikskole. Sejlsport foregår via Grindsted Sejlsponsklub. Sejlsportsklub. 16

18 Ve Værelse 're/se - - pisekollegi?l. pigekollegi!!t. Spisestul'n, 17 17

19 Skak foregår i Grindsted Skakklub. kldub. Ridning foregår på Grindsted Rideskole. Tennis foregår via Grindsted Tennisklub. Sport Næsten alle former for r sport kan dyrkes.] l perioden 1. sept.-l. maj lejer skolen Lynghallen 3 dage ugentlig. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligger 2 store søer, som vi benytter megl'l meget ru til skøjteløb i vintersæsonen. Endvidere kan rnan man Pc) på Ungdomsskolen (14-18 clrige), årige), i perioden septembermarts vælge mellem følgende fag: Oral',Mik, Drat~atik, elektronik, engelsk, folkedans, lls, foto,.frallsk, fransk, IwsgC'/'I''1ing, hl/sgerning, keramik, lcjolesyl1illgsyning, klmshnalil"s, kul1shnalil18- kørekort, 71 maskinskrivning, nlkl'n::;)'..:ril rjillg, metalsløjd, /sløjd, modelbygl1ir2~ modelbygning, motorlæn'lære, psyko!ngilfllrs1i5 psykologiklirslis og sløjd. kjole 78

20 e/ni/s, GydmIl og Tim i»det IlY's«mini-opholdsstue. Stmfego i»/iilset«

21 J<nncCl1frt7fiOI1 K0l1centmtiol1 i i k/il~:;(" klasse. 1. klasse 1981/82 Ved Ved skoleårets start start togjeg imod llsmå 11 små forventningsfulde elever, som m skulle begynde i i klasse, klasse. For Før sommerferien havde jeg jeg været på på besøg i i børnehaveklassen nogle nogle f8 få rimer, så så vi vi kendte kun lidt lidt til til hinanden. Når mcln man er er klasselærer i i klasse, må må man være indstillet på, på, at at man både skal være lærer og og»mor«. Der skal trøstes, knappes jakker, ke r, bi.ndes bindes sko, sko, findes luffer og og gymnastikrøj tøj m.m. Børnene er er hele riden tiden afhængige 8f, af, at at der er er ell, en, ti de de kan kan henvende si sig til. til. Klassen består af af 8 piger og og 3 drengl'. drenge. Det Det er er en en sjov blanding CIf af små små livlige --og og små små srille sti lle hoveder, der der dog dog har har to to ting ting fælles: fæll es: de de er er Cille alle ivrige efter at at lære, og og de de er er alle alle meger meget sultne, når når kj. k!. er er Det Det helr har været er et spændende nde skolc skoleår ill' med m':1nge mange sjove ople\'clsl'f. oplevelser. ML ML 20 20

22 Weekendtur til Sletten Skøn Skoll S(ilfllr sl'jlfur pr! pir Sil Silkeborg-soen kcljl)1g-s C!.IcrJ IL'. //'. Oll DI/.Mr får kroncr krolier

23 '~';:-:~" :"!Lo: \. - :.. ~-.... #".,. "...,.~ t -'-- At>-,. - Kim os og Cnrs/l.'lI Carsten i i kl,tc!l/{p-ko11lcdie. kctclwp-komcdic. Afslopni/lg. Afslnpllin8- Weekend-mr Weekend-tur til Sletten A 111 It' swrcr. Esbcn 1m 3. 22

24 Fastelavn hele dav'n BH ~ J. klasse i fm /lllstiske dragter. Fl1slclnVllsvof/lT 08 sodlivilild

25 L1d:':lIit Udsnit Jrn fm det store!m/dc kolde ljord. bord. Peler Pt'ft'r g;'r gi'r del! efc/l Ilde hele liw/cl/. Ilrll1t'1I. 24

26 Cllr5f('11 (og kllll Cars/m). Ca r5lcil (o, klltl Carsten). jorgell Illlwl7rd og Skipper Sorellscl/. 10/'81.' 11!-/o,(Llr7rn )::; Skipper Sør l'1i5cil. Stoml P. - lii'idi

27 Killl O~{ Cars!cl! ljiillci i hfmci. J-Immt> Hil/lill' 08 og Birte Hownrrl. Howard. Dc Id/ ;:.111U' :..;ri!

28 Læserkonkurrence! Læserkonkurreneel Er Er dette: dette: l. 1. Symfoni Symfoni i i Gips-dur. Gips-dur Sådan Sådan kom kom 33 stk. stk. af af den den bste faste stab stab ud ud af af handic<"lpåret. handicapåret Hvert Hvert (orår forår har har sine sine nye nye diller; dilleri sidste sidste år år var va r det det yo-yo'er, yo-yo'er, i i år år Første Første solskinsdag solskinsdag på på plejehjemmet. plejehjemmet

29 Milj"J-terapellfen Miljø-tempel/tell u/jderviser. IlI1dcroiser. (Foto:: TUn/my TO/IIIIIY TOl'ml!st:n) TOIlIlcsel/).. LflrS og KeIll/ct" i s/ojdloklllet. 28

30 Lonc Oe:;l Oh'scll. Skolesundhedsplejen Skole5~lrldhedsp lejen Jeg blev ansat som skolesundhedsplejerske med»hovedkontor«her Jeg blev ansat SOC1 skolesundhedsplejerske med»hovedkontor«her på skolen. Trods det noget skæve ansætte1sestidspunkt - midt i skoleåret - l11å på skolen. Trods det noget skæve Jnsættelst'stidspunkr - midt i skoleåret - må jeg jeg sige, sige, at at modt<lgelsen modtagelsen her her på på skolen skolen var var over over al al forventning, forventnin& hvilket hvilket hjalp hjalp mig utrolig meget, da min stillingsbeskrivelse er noget diffus. Det eneste hel t mig utrolig meget, da min stulingsbeskrivclse er noget diffus. Det eneste helt fclste, fa ste, jeg jeg hclvde havde at at holde holde mig mig til, va r Kost- og Realskolens mangel på skolcsundhedsplejerske tit var Kost- og Realskolens mangd P<l skolcsundhedsplejerske og og denned dermed screeningsundersøgelserne screeningsundersøgelserne af af skolens skolens elever. elever. Udover Udover det det var det meningen, at jeg skulle fungere som vejleder/konsul ent i V e1\" det meningen, at jeg skulle fungere vejleder/konsulent i sundhedslære sundhedslære p_l på kbssepiail, klasseplan, både både på på skolen skolen her, her, men men også også pil på kommunens kommunens øvrige skoler. øvrige skoler. Efterhånden bl iver jeg da også»brugt«som sådan, men da min stilling er Efterhånden bliver jeg da o g s ~ nbrugt«som s, dan, men da min stilling er nyoprettet, nyoprettet, el" er jeg jeg klar klar over, over, at at der der går går en en tid, tid, inden inden min min eksistens eksistens bliver bliver taget taget i i betragtning ik ke blot af lærere, skolepsykologer, læger,sociale instanser m.ill., betragtning ikke blot c\f lærere, skolepsykologer, læger, socisle i.nstanser m.m., men også af forældrene. men Og<l af forældrene. Mit Mit h,ld håb for for det det nye nye skoleår skoleår er, er, at at det der gode gode s8marbejde, samarbejde,jegalleredepå jeg allerede på nuværende nuværende tidspunkt tidspunkt ha r med skolens personale, må fortsætte og måske udvides har med skolens personale, må fortsætte og måske udvides lidt lidt mere, mere, sådan at både forældre og elever kunne blive inddraget i en sådan s~dan at både forældre og elever kunne blive' indd.raget i en sådan grad, at der også uden for de årlige helbredsundersøgelser vill e være en kontakt. grad, at der agsi\ uden for dl' arlige helbredsundersøgelser ville være en kontakt. I de I de år, år, jeg jeg nu nu har har været været dnsat ansat som som skolesundhedspkjerske, skolesundhedsplejerske, hm har jeg, jeg, så så vidt vid t det det var var mulig t, prøvet at undervise eleverne i den sundhedslære, derpassede til muligt, prøvet at undervise' eleverne i den sundhedslære, derpassede til deres aldertrin, når de alligevel var til helbredsundersøgelse. dt'rcs aldcrtrin, når de c1lhgevel var til helbredsundersøgelse. Mit indtryk er, at eleverne som helhed er meget interesseret i Mir det, jeg i ndrryk er, at eleverne som helhed er meget interesseret i det, jeg fortæller. fortæll er. På På den den clnden anden side side ri' cr det det glade, glade, tillidsfuldt' tillidsfulde elever, elever, 58 så jeg jeg har har heller hell er ikke følt det svært M opns kontakt med dem. ikke følt det svært at opnå kontakt Illed delll. LOlle Lone Gest Olesen Qe::;! Olesen 29 29

31 Sko/ens SkoleIIs hiij/iofek. bibliotek. Skolebiblioteket Skolebiblioteket, hvis fonnål formål er er <It at tjene skolens undervisning og og give skolens elever adgang til til nytrig nyttig og og udviklende læsning, er er i i stadig udvikling, hvilket ses ses af af den den voksende bogbesta nd, nd, der der nu nu er erpå p~ C,) ea.io.ooo bind, og ogaf,l f udlånstal\et, udlånstallet, der har p~sseret passeret På På biblioteket har man mulighed for ar at finde det, mi)n man sk81 ska l bruge til til at at løse stillede opgaver i i»faglige timer«, og og samtidig har man lejlighed lighed til til ;H at udvikle sig gennem oplevclsl'slæsning. oplevelseslæsning. Skolebiblioteket optræder som kontaktled ktled mellem ~k{)len skolen og og»)amtscentr<llelen for Undervisningsmidler«, hvorfra lærerne rne i i vid udstrækning henter supplerende materiskr materialer rilllndervisningen. til undervisningen.»)amtscentra Biblioreks<l.rbejdl't Biblioteksarbejdet fungerer på på den milde, måde, at at alle skolens klj~c;l'r klasser har en en ugentlig time, hvor de de kan komme ml" på på bibi biblioteker ioreket og og låne. Desuden h har <'1 r klasserne mulighed for for at at have et et kl,,)55e- klasse-og/ellt'r er klas5ehåndbibliorek klassehåndbibliotek omfattende kjassetrinets klassetrincts aktuelle hhv. skøn- og og faglitterære titler sdende stående i i kbsselokaler klasselokalernnl"ne. l I forbindelse med emnearbejde er er biblioteket behjælpelig med at at fremskaffe egnede gruppestet, gruppesæt, der litterært dækker emnet. fe PN PN

32 Nu Nu har har jeg jeg Jrbejdet arbejdet på på skolebiblioteket skol ebiblioteket i godt i godt 1 1 Ih 'h år. år. Jeg Jeg synes, synes, at at skolebiblioteket skolebiblioteket fungerer fungerer tilfredsstillende. tilfredsstillende. Jeg Jeg ved, ved, ar at der der er er elever, elever, som som synes synes at at skolebiblioteket skolebiblioteket er er noget nogerværre værre noget. noget. Men Men det det er er dem, dem, som som ikke ikke gider gider se se godt godt nok nok efter efter på på hylderne, hylderne, for fori i virkeligheden heden virke er er der der mange mange gode gode romaner romaner og og fagbøger fa gbøger på på skolebiblioteket. skolebiblioteket. Hvis Hvis en en elev elev gerne gerne vil v il hclve have fat farpåen på en bog, bog, som som ikke ikke bndes findes på på skolebiblioteket, skolebiblioteket, så så var det måske en god ide at Vnr det måske en god ide at spørge spørge Peter Peter Nielsen, Nielsen, om om han han kan kan sl<<lffe skaffe den den hjem. hjem. J eg Jeg håber, håber, at at skolei1ret skoleåret 1982/ /83 bliver et godt bliver et godt år år for for skolebiblioteket. skolebiblioteket. Til Til de de c1.ever, elever, som som skal ska l gå på skolen: ta' og g~ på. skole n: t<1' og lån lån nogle nogle flere fl ere bøger. bøger. I gør både os og ~ gør bade os og jer jer sdv selv en en tjeneste. tjeneste. Lo Lars Rosellbæk 9A r5 Rosfnbæ/, 9A 31 31

33 U11gdon1sskolen UngdomssIwlen i skolen På skolen er der rigl' rige m In uligheder for en positiv udnyttelse,1f af fritiden, idet vi her het har r en afdeling (lf Cl f Grindsted kommunclle kommunale Ungdomssl<ole. Ungdomsskole. Dette betyder, at a t vore elever over 14 i11' &r hm har Gl. ca. 65 f...1g fa g Jr ar vælge imellem, elll, det være sig skolemæssige som dansk, engt'bk, engelsk, tysk, historl(' historie OSV., men ugsj også krcthive kreative som sløjd, keramik, læderarbejde og merl' mere sportsprægede prægede som \'ollcy- volley- og bll~kctb'111. basketball. Der har i dl' de SL'!1\.:ste seneste år været god tilslutning tilungdornsskolcn, ungdomsskolen, og i ar år har GI. ca. ~O 80 O u % af vore elever deltaget i undervisningen, der har funder fundet sted, dels på den kommuncde kommunale Vestre Skole, dels her pc) på skolen og dels pi" pil lejrskole kp skole i det smukke område: Vork bakker r ved Egtved. Delte Dette s,11ll;nbejde sa marbejde med byens ungt' unge menncj':'tt mennesker ~l!bt'r a nser ieg jeg for meget va.'rdi værdi fuldt, og m,mge mange kontakter og \',1rige varige venskaber r er opst,wt opstået i ungdomsskolen. Vi har i <1r år på p ~ skolen haft prøveforberedende undl'rvisning undervisning i 1ll'1skinskrivning og fransk. Desuden har vi hnft haft hold i slø.id, sløjd, volley- Dg og b'1skl'rball. basketball. maskinskriv Ocr har i ~lr år b('kl<lgeligvis beklageligvis været en e n faldende e JllødE'procent mødeprocent og et lidt større frafald.. Med h håbet ~ lbl't orll, om, at denne tlt,lcn::; te ndens i det IW1l11l1cnd kommende e.li' år vil v vende, "' vil jeg L1dtr~ udtrykke en t tak ~1k fm for t;odt godt samchh'jdt, sama rbejde i unsdon1ssk()len ungdomsskolen i lkll den fm!dmt' forlobne <.;æson. sæson. Pi\! Overlevelsesklirsus Overleuelseskursus Skolen kører på 3. ilr år et e t overlcvl overlevelseskursus lses kurs1i5 i rn<j J11adlavning~ dbvn ing! Hermed menes at vi, med enkle redskaber og billige ige dråvarer, v,u et, : prover,lt at I<.wc lave så sund lind og god m~hi mad som mulil;t. muligt. Kurset løber over 10 uger med 3 timer pr. ugl'. uge. Efter dette' dette kursus hm har du dul11 l1lilskc åske ~n en chance for;,lt ih f få Cl dine penge til ih J.t strække længere. 5. s H. 32 Hvad hijr har jeg fåflt fået ud af eksh elcsh'a-cngelslc ~a-engclsk PJ~,J Jeg swncdt> startede med m ekstr;1-cllgt'lsk ekstr;,l-engelsk i 9. klasse klassc' og sslutter lun~r nu til sommer, mrncr, nårjeg forl rlcl ader skolen. jeg Jeg kunne ne dårligt tælle ti.l til l0 10 pil på engels', e ngelsk, da jeg begyndte, nll nu er jeg f'l faktisk kri s!.: blevet helt god til det, synes jt:'g jeg selv. jeg Jeg 1<.<.1 kan n d,) d~l tilli' 117{e t'ngelsk engelsk og det kunne jeg overhovcdl't overhovedet ikke for. I 9. klasse kbssc starrede rtede jeg med mcd 1 time hver d~lg-nll dag - nu kb klarer rc r jeg mig rncd mcd en e n I II!. / ~.Jeg Jeg ne~ Lln kan i hvert fald,1nbcblc anbelllc ~mclre, andre, 50m som hm har besvær med sproget, at M søgt' søge om 0111 ekstraul1dcrvisning. e li ndervisn ing. l'v1idlll Mie/"",l cl Rt'i..f{ Reiff lob