GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1982

2 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED

3 Skolens organisation Skolens administration: Kontortid: og mandag-torsdag, mandelg-torsdag, (fredag ). Skolens adresse: Skolegade 15, 7200 Grindsted. Birte Howard - Inger-Marie Toft - AClge Aage Vinter. Giro Telefon (05) Kostelevernes drengeafdeling. Telefon (kj. (kl og ) Lærere: (05) Elever: (05) Det nye kollegium. Telefon lærere: (05) Elever: (05) Kostelevernes pigeafdeling. Telefon (k! og ) Lærere: (05) Elever: (05) Skolebestyrer: Jørgen Howard - TræHetid Træffetid på skolen: kl og (fredag ), telefon (05) Viceinspektør: Peter Nielsen, telefon (05) (privat). Skolens bestyrelse: Kammerherre merherre J. Høirup, Jørgen Howard, Bine Birte Howard og arkitekt ~rkitekt M.A.A. M Chr. ehi. Høimp. Høirup. Skolens tilsynsførende: nde: Amtsviceborgmester Amtsviceborgmesrer A. Chf. r. Andersen, Grindsted. Skolelæge: Lægehuset - Telefon (05) Skolesundhedsplejerske: Lone Oest Olesen (træhes (træffes via skolens kontor). konror). Lærerrådet: Formand: : Troels Gydum. Tillidsmand: Ivan IVJn Larsen. Sekretær: r: Marna Brunebjerg. Bnmebjerg. Kostlærere: Kost1ærere: Pigeafdelingen: Marna Brunebjerg, Bmnebjerg, Lilly LiJly Bandholz, Bnndholz, Hanne-Lise Hansen. Drengeafdelingen: Drenge,1fdelingen: Arne Nielsen, Torben Marhiassen, Mathiassen, Ivan Larsen, Jens Peter Dahlmann, Troels GydlIm Gydun1 og Jens FrydenllInd. Frydenjund. ÅRSFESTEN lørdag dell dril jl/ili jil II i 1982 Kl. KI Gl'IlcmfforS/IIlIlill$ Gt'l1cm/f()rSrllllliJl, i L. Kl. J;.i. IS.00 7 goo SpiSIIiiIS Spi5/Jil1, (lilli/cmills r l i" II f'i,{ i~ IS 1l0aVt,"niS). IItldv l'/1dig). Kl. K./ Kaffe, KnHt', ta/c/' tn1e,. + fl'51 (( '~ I i SY!lIlIl1~tik5af(,lI. \'1/ II/1 I(? ~ tj{\ ::; ( 11L'1l. Kl. KJ Fl'sfm Fc~iClI sluf. ~lllf. < 2

4 Grindsted Kost-og og Realskole er er oprettet oprettet som som privatskole privatskole i 1902 i 1902 og og har har siden siden haft haft ret ret til til at at dimittere dimittere til til alm. alm. forberedelseseksamen forberedelseseksamen (præliminæreksamen) (præliminæreksamen) og og fra fra til til mellemmellemog og realeksamen. realeksamen. I I ] dimitteredes dimitteredes første første gang ga ng elever elever med med realeksamen realeksamen efter efter 1958-loven loven. Skolen Skolen har ha r børnehaveklasse, børnehaveklasse, fuld fuld grundskole grundskole og og k185se. klasse. Efter Efter den den ny ny skolelovs skolelovs ikrafttræden ikrafttræden indstiller indstiller skolen skolen nu nu eleverne eleverne til til folkeskolens folkeskolens afgangsprøve afgangsprøve og og folkeskolens folkeskolens udvidede udvidede afgangsprøve. afgangsprøve. Skolepenge Byelever: Byelever: Betales af de pågældende kommuner. Betale~ c1f de p,-1gl:eldc'l1de kommuner. Kostelever: Kostelever: Se Se sidl' side S

5 Hjem - Skole Efter Efter forslag fra fra forældrene holder holder skolen skolen»c1bent»åbent hus-dag«den den i i hver hver månedned; men men såvel såvel by- by-som kosrelevforældre kostelevforældre er er til til enhver tid tid meget meget velkomne til til at at kontakte skolen skolen og og deres deres barns barns lærere, lærere, hvis hvis der der opstår opstår spørgsmål i i forbin forbin mådelsdelse med med skolegangen, som som de de ønsker ønsker nærmere nærmere belyst. belyst. Besøg Besøg på på skolen: skolen: forældre forældre er er altid altid velkomne velkomne (dog (dog ser ser vi vi gerne, gerne, at at man man ved ved besøg besøg på på kollegierne henvender sig sig til til den den vagthavende kostlærer). Faste Faste arrangementer: Forældremøde torsdag før før efterårsferie. Forældremøde kl.: kl.: torsdag torsdag før før vinterferie. ForæJdreweekend: Forældreweekend: og og april april Skolefest for for børnehavekl.-4. kl.: kl.: torsdag før før påskeferie. Grindsted Kost- og og Realskole og og dens forældreforening Hvorfor en en forældreforening? Som Som det det sikkert sikkert ikke ikke er er alle alle bekendt, er er foreningens formålsparagraf --at at knyttte og og holde holde forbindelse mellem mellem elevernes hjem hjem og og skolen, skolen, samt samt at at give give knyt elevernes elevernes forældre forældre indseende indseende med med og og indflydelse på på skolens skolens virke virke og og ledelsededet er er dermed antydet, at at man man som som forældre gelulem gennem foreningen har har mulig mulig ledelsehehed for for at at få få sine sine meninger høn hørt og og herigennem til til en en vis vis grad grad have have merundflydeisflydelse på, på, hvilken hvilken politik politik der der føres, føres, og og hvordan hvordan denne denne føres føres ud ud i i livet livet på på vore vore medind børns børns skole. skole. Vi Vi vil vil derfor r gerne gerne opfordre såvel såvel gamle som som nye nye elevers forældre til til at at komme frem frem med med ideer ideer og og tanker, tanker, som som I I kunne kunne tænke tænke jer, jer, skolen skolen kunne kunne bruge bruge i i sin sin dagligdag til til gavn gavn for for vore vore børn. børn. Selv Selv på på en en god god skole skole -- som som vi vi absolut mener mener GRINDSTED KOST- OG OG REALSKOLE er er -- kan kan der der naturlgvis naturligvis opstå opstå problemer. Også Også her her kommer forældreforeningen foræld reforeningen ind ind i i billedet. billedet. På På sin sin årlige årlige generalforsamling har har foreningegen valgt valgt en en styrelse, som som I l til til enhver enhver tid tid kan kan koma kontakte, kte, også også hvis hvis der der er er opst8et opstået forenin et et problem skole, skole, barn barn og og hjem hjem imellem. ellem. Derfor kære kære forældre, vær vær med med til til at at gøre gøre vor vor skole skole endnu bedre bedre -- brug brug jeres jeres stemme stemme gennem genn em forældreforeningen. forældreforeningen. \ Yled Æ d venlig l' h'j.vie ven Ig hilsen J Forældrebestyrelsen Forældreforeningens bestyrelse: lan Jan Toft, Toft, ÅhC1vevej Åhavevej 26, 26, Grindsted, telefon (05) (OS) , formand Preben Hemsen, Hansen, Skolegade 111, t Grindsted, telefon telefon (05:1 (05) Ase Ase Mogense/l, Mogensen, Dalsvinget Dalsvinget 14, 14, Grindsted, telefon telefon (05) (05) Ritn Rita Kro& Krog, Åhavevej 2, 2, Grindsted, telefon (05) (05) Lena Lena Dahl, Dahl, Sønderskov 8, 8, Gravens, Egtved, Egtved, telefon telefon (05) (05) Iørgen Jørgen Ben/"like, Bennike, Søndergyden 34, 34, Rødding, telefon (04) (04) Ingrid Ingrid Madsen, Samsøvej 4, 4, Grindsted, telefon telefon (05) (05) , sekretær 4

6 OU~. UMr',1:.. BAN!':GÅR.DEN :10 10 ToRVE:f f-- f- VARDE VARDE. BORGER BoRGERGADE GADE VEJLE =; ~ : AL Al ;NDKØf\SEL indkør.sel R.H~5LJDr RlR5UDT N A Grindsted Kost- og og Realskole Kontor Hovedbygning Spisesal 3A. 3A. B. B. og og J. Howard (privat) Lange gang ng Pigekollegiet Fritidshus Bibliotek Real.istkoUegiet Realistkollegiet Børnehaveklasse Anneks Kostskolen Kostskolen har har plads til til piger og og drenge. Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. -- Kosteleverne deltager i i ca. ca. l:! I, times arbejde daglig (havearbejde, oprydni.ng oprydning osv.). Hjemrejse-weekend: Skolen skal have SKRIFfLIG IFTLIG MEDDELELSE fra fra forældrene senest 3 dage før før hver hjemrejse, (<1ltså (altså tirsdag). SI<oJen Skolen er er lukket i i alle alle ferier ifølge ferieplanen. ferieplancn. (Se (Se side side 10). 10). Hver elev må må ved bortrejse sørge for for at at medtage sine ejendele, såsom cykel, radio osv. 5 kel,

7 Villfl'r Villler JIIed 1 led liogle tlos/e (lf af sine!illger lillger + vores fille IIye nye røde tmllsit. fml1sit. Hvem kan komme på kostskole? kosts/cole? Skolen optager opt<1ger fortrinsvis fomjnsvis kostelever fra kl. - I l ganske særlige tilfælde optages dog også kostelever til de mindre klasser! For at 8t opholdet kan forløbe så godt som muligt,særter sætter vi det som en betingelse, at vi inden optagelsen har modtaget skolepapirer m.m., hvorefter vi arrangerer et møde med såvel elev som pårørende p<1j'ørende her på skolen. Vi har h,l r i nogle tilfælde måttet afvise optagelse, fordi vi mente, at eleven ikke passede ind i vort miljø. Kostelevernes udstyr ~ldstyr Skoletaske, kuffert, papirkurv, arkitektlampe. 1 dyne, 1 l pude, 1 rullemadras, 3 dynebetræk, 3 pudebetræk, 3 lagner, 1 plaid, 6 håndklæder, h:mdklæder, 1 vasketøjspose. ALLE EJENDELE TYDELIGT TfDELIGT 1\1ÆRKET MÆRKET MED NAVN. Man må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe tll'ppe til l weekendture, samt cykel. (Knallert (KnaUerr er desværre forbudt). 6

8 Pigekollesiel. Pigekollegiet. VI VI VIL VIL GERNE INDSKÆRPE FØLGENDE: Pakker, Pakker, som som forældre forældre eller eller pårørende sender sender eleverne, eleverne, må må ALDRIG ALDRIG indeholde PENGE. Vil Vil man man af af en en eller eller emden anden grund grund sende sende ekstra ekstra penge, penge, må må der det ske ske enten enten gennem skolens kontor eller eller ril til ganglæreren. Hjen1rejse Hjemrejse Kostelever sk<1l skal både både efter efter ferier ferier og og weekend-rejser møde møde på på skolen skolen indeden k1. k! aftenen aftenen før før første første skoledag. skoledag. Bliver Bliver man man forhindret, forhindret, skal skal in meddelelse' meddelelse gives gives på på kollegietelefonerne (se (seside side 2), 2), mellem mellem kl. kj og og 1~ Hjemmet bedes omgående underrf::'tte underrette skolen, skolen, sftfremt såfremt en en elevs elevs tjb8gerejse tilbagerejse af af tvingende ngende grund er er blevet blevet udskudt. udskudt. Ved Ved hjemkomsten skal skal man man melde melde sig sig hos hos den den v8gthavende vagthavende lærer. lærer. Lomn1epenge Lommepenge Indtil Indtil år år kr. kr. 25,- 25, år år kr. kr over over år år kr. kr. 45,- 45,- 7

9 Ren/istflø}l>J!. RCfllis/floje/l. Betaling for kostelever 10 månedlige rater a il kr ,- hvilket inkluderer ophold, skolepenge, bogleje, ugepenge samt vask, (uldne ting undtaget). For nyindmeldtc nyindmeldte kostelever betales: Depositum kr ,- (reguleres i i takt med opholclsbewlingen opholdsbetalingen og tilbagebetj tilbagebetales ved afrejse).!.ievforsikring Elevforsikring kr. 50,- (årlig præmie). Koncerter, teatcrturv, teaterturc, udflugter o.lign.: GI. ca. kr. 700,- årligt. Der betales kvartalsvis: august, november, februar samt )l1()j maj måneder. For elever ankommet efter august betales juni m,lned måned med. Enhver udmeldelse måske ved et skolekvartals begyndelse. begyndelse, gældende e fr8 fra dets udgang, dog kan udmeldelse forctaget foretaget efter (L"l1rLLar februar først træde i i kraft pr. 1. juli. Enhver indmeldelse er bindende. bindende, Såfremt en indmeldelse trækkes tilb8ge tilbage l<on kort Ic~ før det nye skoleårs begyndelse' begyndelse betales l. kvartjl. kvartal. En uges lejrskoleophold eophold er obligatorisk mindst en gang i i klasse. Udgiften andrager (cl. ca. 800,-. Alle elever i i 9. og 10.!(!. klasse skal have da/ty - ty/da og da/eng - eng/da no/da ordbø ger (Gyldendal). l). Sl'!" Bortkomne bøger S~1 sa mt beskadigc\:-;l' beskadigelse elf af skolens materiel skal erst8ttes erstattes af forældrene. Såfremt der ved bortrejse konst8 konstateres teres beskadigelse af indbo m.m., modregnes dene dette fra depnslwm. depositum. nc's 8

10 Vores Vores køkkell. køkken Mor Mor Karen hendes piger. K11rt'!1 + hej1d('~ pigrr. Ved indmeldelse Dåbs- Dåbs-og og vaccinationskort. Forældres CPR-nr. CPR-nr. (kun n for for elever elever under under årt år), samt samt sygesikringsgmppe sygesikringsgruppe og og famuiens miliens læge. 99

11 Kostskolens dagligdag 7.00 Vækning Værelset ordnes Morgenmad. R.OO 8.00 Skoletiden begynder. tj Formiddagste Middagsmad Skoletiden slut Oprydning, hiwearbejde havea og lignende Fritid Læsesrue. Læsestu e. 17.3( Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tillcldelse. tilladelse Læscsfu Læsestue. e Lyset slukkes hos de mindre elever Lyser slukkes hos de ældste. Ferie- og fridage 1982/ : 1983: Første skoled<1g skoledag torsdclg torsdag den 5. august lkoslc'!ever (kostelever møder dagen før) Efterårsferi r~rsferie e , oktober Juleferie december-4. januar Vinterferie l ~.- ::'.0. februar P~skderje Påskeferie !1lJrts-5. ma rts-s. april Store Bededag ilpril-l. april-l. maj 1(1'. Kr. Himmelfartsdagsferie HiI1lIllelfartsdagsferie m,~j maj Pinsderie Pinseferie 'l maj 5ilbll' Sidste sknkd'lg skoledag fredag ed~ den 17. juni (Enkelte klasser kan forvente at kornrne komme hjern hjem '1 l d,lg dag tidligere) Dt! lia'lmte dnge illdl/sive. HJ 10

12 Ordensregler FORSØMMELSER Såvel Såvel for for skolens skolens som som for for hjemmets skyld, skyld, må må enhvehver forsømmelse skriftligt eller eller pr. pr. telefon telefon meddeleles skolen. en skolen. GYMNASTIK ønskt's Ønskes en en elev elev fritaget fritaget for for gymnastik,skal skal der der foreliggligge skriftlig skriftlig meddelelse fr:~ fra hjemmet. hjemmct. For For friragd fritagel foresse i i en en længere periode kræves lægeattest. KARAKTER- KARAKTER-OG OG KOi'-T"[AKTB0CER K01'-lT,\KTBØGER T Tre g::mge ga nge arllgt, årligt, i i DLCEMBER, DECEMBER, MARTS MARTSogjUNI, JUNe far får eleverne i i kj. k\. Ilcnholdsvis henholdsvis skolcudtcllelse skolcudtalelse og og karakrerblad re rblad med med hjem hjem til til fore\ isnillg. forevisni ng. l I øvrigt er er forældrene.. lltia altid velkomne ne ril til at at kontakte skolen. skolen. STE RUDER KNUSTE RUDER Al AI sbde skade på på skolens skolcllslti:ltcriel materiel skal skal straks ks 3nmcldt'5 anmeldes og og 11l~ må erstattes. KONFIRMATION Såfremt hjelllmet ikke har meget 011- Såfrcmt hjell1met ikkl' har ll11'get presserende 011- sker sker om, 0111, Clt at barnet b:hllct forberedt>:; forberedes hos hos hjclllmers elll mets præsr, præst, vil vil skolen foreslå. foreslå,,h at konfinn.mdforlwrl'lklscn konfirmandforbcredclscll foregågår hos hos en en af af fore Grind~; Grindsted ll'd sogns sogns præst præster, ' r, der der t'r er \ illige ge til til.. H at modtelge modtage bøt"llt'ne børnene (fonrinsvis (fortrinsvis fr8 fra klasse). lv1ancl),f~ Mandag efter efter k\li1fiml,hioll konfifmmionsdagen s d~g e n cr er hid:;g; fridag; kost kost vi i elever elever Illoder møder P~l på skokn skolen manlbg mandag aften. aften. 11

13 FRIKVARTER FRiKVARTER Skolen giver gerne byeleverne mulighed for Cl!' at besør,l besørge ' ærinder for hjemmet, men eleven skal i i hvert tilfælde spørge om tillcldelse tilladelse til til at at forlade ~lde skolen. GLEMMESKABET er er til til5tadighed 5tddighed Cl alt It for velforsynet \TI med ting" ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det hm kan derfor ler!)j' ikke kraftigt /Jok nok 1IL'IlstiIJes "enstilles til h/f hjemmel1e, ll ln /ClIl', at at skd skolerekvisitter, overtøi overtoj OSt. osv. lilærke:; ",ærkes 11/cd men nm11l, navn. PENGE OG VÆRDIGENSTANDE i ~'1vtz O.JfV~/1~ må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, '>~6J -"-.z men skal deponeres hos en en lærer rer eller po på kontoret til til (1'f/ W--O Q'tfI~iJ ~J/ ~ skoletidens ophør. o ~ ~ Der må ikke modtages "5 besøgaf ~) f fremmede pc1 på værelserne rne uden till,1delse, tilladelse. Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer. Eleverne fra den ene gang mel må ikke komme på de ~)ndre andre gange uden tilladelse. Hver elev får udleveret en nøgle- til ri15it sit v værelse. Denne nøgle er 11"\,1[1 man ansvarlig fot for og har pligt til til at erst<1ti'e', erstatte, hvis den bliver tabt. Den elektriske instclllation installation rnå må under ingen omstændigheder røres. 0deb:'gges Ødelægges noget af af skolens materiel, sbtl skal det str<-lks straks meddeles. (I (i tilfælde, hvor forsikringen ik ikke ke dækker, er forældrene erstatningspligtige). ~Hningspligt ig e ). Man M må under ingen omstændigheder Inne låne hverken tøj tøj eller penge at af hin anden. <inden. Elever fra skoleår m,1 må ryge, når de har hjemmets tilladelse. 12

14 ~~ 7(0.Pl ~ ~ FlAff'~~fl ~ w "I. Anne Norlyk 1. Anne No rlyk Esther Esther Nielsen Nielsen 3. Mona Lynggård 3. Moml LYllggårcl Lilly Lilly lh Bandholt-t: nclho!t:z Hanne-Lise Hansen j-h1nn t'-li~e Hansen 6. Jørgen 6. Howard Jørgen Howard 7. Inger Berntsen 7. Inger Bernt::;l'l1 8. Ivan Larsen 8. IVd n Larsen 9. Peter Nielsen 9. Peter Nielsen Arne Arne Olfert Olfert Nielsen Nielsen JeJl Jens :' FnldenJund Frydenlund Greu Greta Brunbjerg Brunbjerg 13. Finn Brunebjerg 13. Finn I3runebjcrg 14. Bodil Hin Bodil Hin 15. Ingcr-M8rie Inger-Marie Toft Toft S<llly Sally Hansen Hemsen !5lrte Birte HO\\lard Howard ]ens Jens Peeler Peder Dahlmann Dahlmann 19. Marna Bruncbjerg 19. M;HI1,-1 BnlllL'bjerg Torben Torben rvhhhia..:;sen Mathiassen EIII'n Ellen Marker Marker Mogens Hansen ~~ ugcns Karen Borking!-Llnsen.J. kll"'.'n Borkin" 24. Troels Gydum 24. T rol'ls Cydll~

15 LIICillOp LIIciaoptog tog i \'Y gymnastiksale/!. "II/11~li k:=; ofc li. Sk(l!Jemp til cykdeftl'rsyll. 14

16 Fritidsbeskæftigelser Bad r I sommerhalvåret benytter vi vi GrLndsted Grindsted Friluftsbad i i udstrakt grad, ligesom svømmeundervisningen for for og og klasse også foregår her. I I vinterhalvåret arrangerer skolen kørsel til til Helle-hallens svømmehcll svømmehal, (eleverne betaler selv kørselen). ar. Badminton Året rundt arrangerer vi vi jævnligt badmintonturneringer i i gymnastiksalen samt i i Lynghallen. v,1! /'(' /SC - rl'!llistfloiel

17 Ophol Oplwldsshlell d s ~tllfjl - pisckollegict. pigekollegiet. Fodbold l I sommerhalvåret udendørs. I vinterhalvåret indendørs i Lyngh,dlen. Lynghallen. Go-cart Med forældrenes tilladelse kan det dyrkl'~ dyrkes pa på Grindsted Go-ean Go-cart bane, (beliggende lige udenfor byen). Håndbold foregår på Ungdomsskolen samt i Lynghallen. Musikundervisning foregår på Grindsted Musikskole. Sejlsport foregår via Grindsted Sejlsponsklub. Sejlsportsklub. 16

18 Ve Værelse 're/se - - pisekollegi?l. pigekollegi!!t. Spisestul'n, 17 17

19 Skak foregår i Grindsted Skakklub. kldub. Ridning foregår på Grindsted Rideskole. Tennis foregår via Grindsted Tennisklub. Sport Næsten alle former for r sport kan dyrkes.] l perioden 1. sept.-l. maj lejer skolen Lynghallen 3 dage ugentlig. Skøjteløb Lige udenfor Grindsted ligger 2 store søer, som vi benytter megl'l meget ru til skøjteløb i vintersæsonen. Endvidere kan rnan man Pc) på Ungdomsskolen (14-18 clrige), årige), i perioden septembermarts vælge mellem følgende fag: Oral',Mik, Drat~atik, elektronik, engelsk, folkedans, lls, foto,.frallsk, fransk, IwsgC'/'I''1ing, hl/sgerning, keramik, lcjolesyl1illgsyning, klmshnalil"s, kul1shnalil18- kørekort, 71 maskinskrivning, nlkl'n::;)'..:ril rjillg, metalsløjd, /sløjd, modelbygl1ir2~ modelbygning, motorlæn'lære, psyko!ngilfllrs1i5 psykologiklirslis og sløjd. kjole 78

20 e/ni/s, GydmIl og Tim i»det IlY's«mini-opholdsstue. Stmfego i»/iilset«

21 J<nncCl1frt7fiOI1 K0l1centmtiol1 i i k/il~:;(" klasse. 1. klasse 1981/82 Ved Ved skoleårets start start togjeg imod llsmå 11 små forventningsfulde elever, som m skulle begynde i i klasse, klasse. For Før sommerferien havde jeg jeg været på på besøg i i børnehaveklassen nogle nogle f8 få rimer, så så vi vi kendte kun lidt lidt til til hinanden. Når mcln man er er klasselærer i i klasse, må må man være indstillet på, på, at at man både skal være lærer og og»mor«. Der skal trøstes, knappes jakker, ke r, bi.ndes bindes sko, sko, findes luffer og og gymnastikrøj tøj m.m. Børnene er er hele riden tiden afhængige 8f, af, at at der er er ell, en, ti de de kan kan henvende si sig til. til. Klassen består af af 8 piger og og 3 drengl'. drenge. Det Det er er en en sjov blanding CIf af små små livlige --og og små små srille sti lle hoveder, der der dog dog har har to to ting ting fælles: fæll es: de de er er Cille alle ivrige efter at at lære, og og de de er er alle alle meger meget sultne, når når kj. k!. er er Det Det helr har været er et spændende nde skolc skoleår ill' med m':1nge mange sjove ople\'clsl'f. oplevelser. ML ML 20 20

22 Weekendtur til Sletten Skøn Skoll S(ilfllr sl'jlfur pr! pir Sil Silkeborg-soen kcljl)1g-s C!.IcrJ IL'. //'. Oll DI/.Mr får kroncr krolier

23 '~';:-:~" :"!Lo: \. - :.. ~-.... #".,. "...,.~ t -'-- At>-,. - Kim os og Cnrs/l.'lI Carsten i i kl,tc!l/{p-ko11lcdie. kctclwp-komcdic. Afslopni/lg. Afslnpllin8- Weekend-mr Weekend-tur til Sletten A 111 It' swrcr. Esbcn 1m 3. 22

24 Fastelavn hele dav'n BH ~ J. klasse i fm /lllstiske dragter. Fl1slclnVllsvof/lT 08 sodlivilild

25 L1d:':lIit Udsnit Jrn fm det store!m/dc kolde ljord. bord. Peler Pt'ft'r g;'r gi'r del! efc/l Ilde hele liw/cl/. Ilrll1t'1I. 24

26 Cllr5f('11 (og kllll Cars/m). Ca r5lcil (o, klltl Carsten). jorgell Illlwl7rd og Skipper Sorellscl/. 10/'81.' 11!-/o,(Llr7rn )::; Skipper Sør l'1i5cil. Stoml P. - lii'idi

27 Killl O~{ Cars!cl! ljiillci i hfmci. J-Immt> Hil/lill' 08 og Birte Hownrrl. Howard. Dc Id/ ;:.111U' :..;ri!

28 Læserkonkurrence! Læserkonkurreneel Er Er dette: dette: l. 1. Symfoni Symfoni i i Gips-dur. Gips-dur Sådan Sådan kom kom 33 stk. stk. af af den den bste faste stab stab ud ud af af handic<"lpåret. handicapåret Hvert Hvert (orår forår har har sine sine nye nye diller; dilleri sidste sidste år år var va r det det yo-yo'er, yo-yo'er, i i år år Første Første solskinsdag solskinsdag på på plejehjemmet. plejehjemmet

29 Milj"J-terapellfen Miljø-tempel/tell u/jderviser. IlI1dcroiser. (Foto:: TUn/my TO/IIIIIY TOl'ml!st:n) TOIlIlcsel/).. LflrS og KeIll/ct" i s/ojdloklllet. 28

30 Lonc Oe:;l Oh'scll. Skolesundhedsplejen Skole5~lrldhedsp lejen Jeg blev ansat som skolesundhedsplejerske med»hovedkontor«her Jeg blev ansat SOC1 skolesundhedsplejerske med»hovedkontor«her på skolen. Trods det noget skæve ansætte1sestidspunkt - midt i skoleåret - l11å på skolen. Trods det noget skæve Jnsættelst'stidspunkr - midt i skoleåret - må jeg jeg sige, sige, at at modt<lgelsen modtagelsen her her på på skolen skolen var var over over al al forventning, forventnin& hvilket hvilket hjalp hjalp mig utrolig meget, da min stillingsbeskrivelse er noget diffus. Det eneste hel t mig utrolig meget, da min stulingsbeskrivclse er noget diffus. Det eneste helt fclste, fa ste, jeg jeg hclvde havde at at holde holde mig mig til, va r Kost- og Realskolens mangel på skolcsundhedsplejerske tit var Kost- og Realskolens mangd P<l skolcsundhedsplejerske og og denned dermed screeningsundersøgelserne screeningsundersøgelserne af af skolens skolens elever. elever. Udover Udover det det var det meningen, at jeg skulle fungere som vejleder/konsul ent i V e1\" det meningen, at jeg skulle fungere vejleder/konsulent i sundhedslære sundhedslære p_l på kbssepiail, klasseplan, både både på på skolen skolen her, her, men men også også pil på kommunens kommunens øvrige skoler. øvrige skoler. Efterhånden bl iver jeg da også»brugt«som sådan, men da min stilling er Efterhånden bliver jeg da o g s ~ nbrugt«som s, dan, men da min stilling er nyoprettet, nyoprettet, el" er jeg jeg klar klar over, over, at at der der går går en en tid, tid, inden inden min min eksistens eksistens bliver bliver taget taget i i betragtning ik ke blot af lærere, skolepsykologer, læger,sociale instanser m.ill., betragtning ikke blot c\f lærere, skolepsykologer, læger, socisle i.nstanser m.m., men også af forældrene. men Og<l af forældrene. Mit Mit h,ld håb for for det det nye nye skoleår skoleår er, er, at at det der gode gode s8marbejde, samarbejde,jegalleredepå jeg allerede på nuværende nuværende tidspunkt tidspunkt ha r med skolens personale, må fortsætte og måske udvides har med skolens personale, må fortsætte og måske udvides lidt lidt mere, mere, sådan at både forældre og elever kunne blive inddraget i en sådan s~dan at både forældre og elever kunne blive' indd.raget i en sådan grad, at der også uden for de årlige helbredsundersøgelser vill e være en kontakt. grad, at der agsi\ uden for dl' arlige helbredsundersøgelser ville være en kontakt. I de I de år, år, jeg jeg nu nu har har været været dnsat ansat som som skolesundhedspkjerske, skolesundhedsplejerske, hm har jeg, jeg, så så vidt vid t det det var var mulig t, prøvet at undervise eleverne i den sundhedslære, derpassede til muligt, prøvet at undervise' eleverne i den sundhedslære, derpassede til deres aldertrin, når de alligevel var til helbredsundersøgelse. dt'rcs aldcrtrin, når de c1lhgevel var til helbredsundersøgelse. Mit indtryk er, at eleverne som helhed er meget interesseret i Mir det, jeg i ndrryk er, at eleverne som helhed er meget interesseret i det, jeg fortæller. fortæll er. På På den den clnden anden side side ri' cr det det glade, glade, tillidsfuldt' tillidsfulde elever, elever, 58 så jeg jeg har har heller hell er ikke følt det svært M opns kontakt med dem. ikke følt det svært at opnå kontakt Illed delll. LOlle Lone Gest Olesen Qe::;! Olesen 29 29

31 Sko/ens SkoleIIs hiij/iofek. bibliotek. Skolebiblioteket Skolebiblioteket, hvis fonnål formål er er <It at tjene skolens undervisning og og give skolens elever adgang til til nytrig nyttig og og udviklende læsning, er er i i stadig udvikling, hvilket ses ses af af den den voksende bogbesta nd, nd, der der nu nu er erpå p~ C,) ea.io.ooo bind, og ogaf,l f udlånstal\et, udlånstallet, der har p~sseret passeret På På biblioteket har man mulighed for ar at finde det, mi)n man sk81 ska l bruge til til at at løse stillede opgaver i i»faglige timer«, og og samtidig har man lejlighed lighed til til ;H at udvikle sig gennem oplevclsl'slæsning. oplevelseslæsning. Skolebiblioteket optræder som kontaktled ktled mellem ~k{)len skolen og og»)amtscentr<llelen for Undervisningsmidler«, hvorfra lærerne rne i i vid udstrækning henter supplerende materiskr materialer rilllndervisningen. til undervisningen.»)amtscentra Biblioreks<l.rbejdl't Biblioteksarbejdet fungerer på på den milde, måde, at at alle skolens klj~c;l'r klasser har en en ugentlig time, hvor de de kan komme ml" på på bibi biblioteker ioreket og og låne. Desuden h har <'1 r klasserne mulighed for for at at have et et kl,,)55e- klasse-og/ellt'r er klas5ehåndbibliorek klassehåndbibliotek omfattende kjassetrinets klassetrincts aktuelle hhv. skøn- og og faglitterære titler sdende stående i i kbsselokaler klasselokalernnl"ne. l I forbindelse med emnearbejde er er biblioteket behjælpelig med at at fremskaffe egnede gruppestet, gruppesæt, der litterært dækker emnet. fe PN PN

32 Nu Nu har har jeg jeg Jrbejdet arbejdet på på skolebiblioteket skol ebiblioteket i godt i godt 1 1 Ih 'h år. år. Jeg Jeg synes, synes, at at skolebiblioteket skolebiblioteket fungerer fungerer tilfredsstillende. tilfredsstillende. Jeg Jeg ved, ved, ar at der der er er elever, elever, som som synes synes at at skolebiblioteket skolebiblioteket er er noget nogerværre værre noget. noget. Men Men det det er er dem, dem, som som ikke ikke gider gider se se godt godt nok nok efter efter på på hylderne, hylderne, for fori i virkeligheden heden virke er er der der mange mange gode gode romaner romaner og og fagbøger fa gbøger på på skolebiblioteket. skolebiblioteket. Hvis Hvis en en elev elev gerne gerne vil v il hclve have fat farpåen på en bog, bog, som som ikke ikke bndes findes på på skolebiblioteket, skolebiblioteket, så så var det måske en god ide at Vnr det måske en god ide at spørge spørge Peter Peter Nielsen, Nielsen, om om han han kan kan sl<<lffe skaffe den den hjem. hjem. J eg Jeg håber, håber, at at skolei1ret skoleåret 1982/ /83 bliver et godt bliver et godt år år for for skolebiblioteket. skolebiblioteket. Til Til de de c1.ever, elever, som som skal ska l gå på skolen: ta' og g~ på. skole n: t<1' og lån lån nogle nogle flere fl ere bøger. bøger. I gør både os og ~ gør bade os og jer jer sdv selv en en tjeneste. tjeneste. Lo Lars Rosellbæk 9A r5 Rosfnbæ/, 9A 31 31

33 U11gdon1sskolen UngdomssIwlen i skolen På skolen er der rigl' rige m In uligheder for en positiv udnyttelse,1f af fritiden, idet vi her het har r en afdeling (lf Cl f Grindsted kommunclle kommunale Ungdomssl<ole. Ungdomsskole. Dette betyder, at a t vore elever over 14 i11' &r hm har Gl. ca. 65 f...1g fa g Jr ar vælge imellem, elll, det være sig skolemæssige som dansk, engt'bk, engelsk, tysk, historl(' historie OSV., men ugsj også krcthive kreative som sløjd, keramik, læderarbejde og merl' mere sportsprægede prægede som \'ollcy- volley- og bll~kctb'111. basketball. Der har i dl' de SL'!1\.:ste seneste år været god tilslutning tilungdornsskolcn, ungdomsskolen, og i ar år har GI. ca. ~O 80 O u % af vore elever deltaget i undervisningen, der har funder fundet sted, dels på den kommuncde kommunale Vestre Skole, dels her pc) på skolen og dels pi" pil lejrskole kp skole i det smukke område: Vork bakker r ved Egtved. Delte Dette s,11ll;nbejde sa marbejde med byens ungt' unge menncj':'tt mennesker ~l!bt'r a nser ieg jeg for meget va.'rdi værdi fuldt, og m,mge mange kontakter og \',1rige varige venskaber r er opst,wt opstået i ungdomsskolen. Vi har i <1r år på p ~ skolen haft prøveforberedende undl'rvisning undervisning i 1ll'1skinskrivning og fransk. Desuden har vi hnft haft hold i slø.id, sløjd, volley- Dg og b'1skl'rball. basketball. maskinskriv Ocr har i ~lr år b('kl<lgeligvis beklageligvis været en e n faldende e JllødE'procent mødeprocent og et lidt større frafald.. Med h håbet ~ lbl't orll, om, at denne tlt,lcn::; te ndens i det IW1l11l1cnd kommende e.li' år vil v vende, "' vil jeg L1dtr~ udtrykke en t tak ~1k fm for t;odt godt samchh'jdt, sama rbejde i unsdon1ssk()len ungdomsskolen i lkll den fm!dmt' forlobne <.;æson. sæson. Pi\! Overlevelsesklirsus Overleuelseskursus Skolen kører på 3. ilr år et e t overlcvl overlevelseskursus lses kurs1i5 i rn<j J11adlavning~ dbvn ing! Hermed menes at vi, med enkle redskaber og billige ige dråvarer, v,u et, : prover,lt at I<.wc lave så sund lind og god m~hi mad som mulil;t. muligt. Kurset løber over 10 uger med 3 timer pr. ugl'. uge. Efter dette' dette kursus hm har du dul11 l1lilskc åske ~n en chance for;,lt ih f få Cl dine penge til ih J.t strække længere. 5. s H. 32 Hvad hijr har jeg fåflt fået ud af eksh elcsh'a-cngelslc ~a-engclsk PJ~,J Jeg swncdt> startede med m ekstr;1-cllgt'lsk ekstr;,l-engelsk i 9. klasse klassc' og sslutter lun~r nu til sommer, mrncr, nårjeg forl rlcl ader skolen. jeg Jeg kunne ne dårligt tælle ti.l til l0 10 pil på engels', e ngelsk, da jeg begyndte, nll nu er jeg f'l faktisk kri s!.: blevet helt god til det, synes jt:'g jeg selv. jeg Jeg 1<.<.1 kan n d,) d~l tilli' 117{e t'ngelsk engelsk og det kunne jeg overhovcdl't overhovedet ikke for. I 9. klasse kbssc starrede rtede jeg med mcd 1 time hver d~lg-nll dag - nu kb klarer rc r jeg mig rncd mcd en e n I II!. / ~.Jeg Jeg ne~ Lln kan i hvert fald,1nbcblc anbelllc ~mclre, andre, 50m som hm har besvær med sproget, at M søgt' søge om 0111 ekstraul1dcrvisning. e li ndervisn ing. l'v1idlll Mie/"",l cl Rt'i..f{ Reiff lob

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Nyhedsbrev April Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Dalby Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev April Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Dalby Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev April Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Dalby Munkebo & Nymarken Strandgård Påskeferie Klubben holder påskeferie fra mandag den 6. april mandag den 13. april. Svømmehal Hver onsdag tager

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen:

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen: Skolereform Elevernes tanker om skolereformen 5. klasse har talt med deres klasselærer om Skolereformen. De skulle fortælle, hvad de vidste, hvad de havde hørt, hvad de troede, og hvad de havde af ønsker

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby Nyhedsbrev September 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby OBS.: Alle klubber lukker kl. 16.30 d. 11. september pga. kursus Strandgård Fest Torsdag den 4. sept. kl. 17-20.30

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2010 UGERNE 26 OG 27 INFORMATION SOMMERSKOLEN 2010 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27. HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2008 UGERNE 27 OG 28 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Information PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse bosiddende i Middelfart

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere