UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi"

Transkript

1 UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN AROS Energi

2 Indhold 3 Indhold 4 Forord 5 Idegrundlag 5 Historie 6 Forretningsomfang 8 Udviklingsperspektiver 9 Økonomi 10 Ejerstruktur 11 Organisation 13 Fremadrettet strategi 13 Juridiske forhold 13 Udkast til vedtægter for AROS Energi SEKRETARIAT Lystrup Fjernvarme A.M.B.A. Hovmarken lystrup 2

3 Forord I forbindelse med nuværende samarbejdsaftalers udløb i de kommende år og opsigelse fra DONG/Studstrupværkets side med udgangen af 2014 samt udarbejdelse af klimavarmeplan (herunder CO 2 neutralitet i 2030) har Århus Byråd anmodet Driftsrådet for Varmeplan Århus om at udarbejde forslag til nye aftaler med Varme (en del af AffaldVarme Århus) samt de Forbrugerejede Fjernvarme Værker (FFV): Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Lystrup Fjernvarme A.m.b.a. Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. Malling Varmeværk A.m.b.a. Odder Varmeværk A.m.b.a. Rundhøj Fjernvarme A.m.b.a. Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.a. Århus Byråd har anmodet om tre alternative forslag: 1. Uændret struktur 2. Udvidede beføjelser til Driftsrådet 3. En egentlig selskabsgørelse af transmissionsanlæggene Dette er et udkast til forretningsplan for fremtidigt samarbejde om varmeforsyning til ovenstående parter ved dannelse af et fælles energiselskab. 3

4 Idegrundlag AROS Energi A.m.b.A bliver stiftet i 2010 med det formål at købe, frembringe og transmittere varme, med fokus på forsyningssikkerhed, miljø og pris, til de fjernvarmeselskaber, som er andelshavere i AROS Energi. Historie Allerede i 1978 blev grundlaget for AROS Energi skabt ved indgåelsen af de første aftaler om etableringen af en fælles varmetransmission i Århusområdet med henblik på at udnytte overskudsvarmen fra Studstrupværkets elproduktion. I 2010 forsyner disse kommunale og forbrugerejede fjernvarmeselskaber mere end af de i alt ca indbyggere i det midt- og østjyske område med fjernvarme. AROS Energi er et andelsselskab ejet af forbrugerejede og kommunale fjernvarmeværker. I ejerkredsen er andelsselskabsformen en velafprøvet og succesfuld selskabsmodel. AROS Energi indkøber, producerer, transmitterer og leverer varme i sit forsyningsområde med fokus på forsyningssikkerhed, miljø og pris. AROS Energis etablering i 2010 vil sikre en hurtig indfrielse af de ambitiøse mål om nul CO 2 -udledning i varmeforsyningen samt virkeliggørelsen af en CO 2 - neutral varmeforsyning i forlængelse af Klimapartnerskab aftale mellem Århus Kommune og DONG Energy. AROS Energi agerer hurtigt og beslutningsdygtigt på nye muligheder og teknologier, som kan optimere forsyningssikkerheden, miljøforholdene og varmeprisen. AROS Energi har en smidig og effektiv drift og tilstræber kontinuerligt at opnå flere økonomiske, miljømæssige og forsyningsmæssige synergieffekter for varmeforsyningen i sit område. AROS Energi udvider sin kreds af andelshavere og dermed sit transmissionsområde i takt med, at dette kan sikre andelshaverne en endnu bedre varmeforsyning med hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og pris. Siden dengang er aftalerne og transmissionsanlæggene blevet udbygget, så AROS Energi ved sin stiftelse i 2010 er et selskab, der indkøber, transmitterer og leverer fjernvarme til 12 fjernvarmeværker i kommunerne Odder, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Transmissionsanlæggene og den tilknyttede varmeforsyning dækker mere end 90% af varmeforbruget i sit område. Allerede fra etableringen af de første aftaler tilbage i var det hensigten, at Driftsrådet skulle arbejdet for, at transmissionsanlæggene på et tidspunkt skulle overgå til et forbrugerejet energiselskab. Denne beslutning blev i bekræftet af Energistyrelsens godkendelse. Det var grundlaget for, at Århus Kommune dengang investerede i transmissionsanlæggene, som alle forbrugere i Århus Kommune efterfølgende på lige fod har afdraget gælden på. AROS Energi er dannet for at gøre det allerede udstrakte samarbejde mellem fjernvarmeværkerne endnu mere forpligtende og muliggøre opfyldelsen af det ambitiøse mål om nul CO 2 -udledning i Ved at etablere AROS Energi er vejen bl.a. banet for et nyt fælles energicenter, som kan erstatte fjernvarme fra kulfyret kraftvarmeværk med fjernvarme produceret på biomasse, sol og vind. Bag etableringen af AROS Energi står fjernvarmeværker i kommunerne Odder, Skanderborg, Syddjurs og Århus. 1 Skøn i forhold til det oplyste for Århus Kommune (91% af indbyggerne modtager fjernvarme) 2 Kommunernes oplyste indbyggertal Overenskomst mellem Århus Kommunale Værker og Brabrand Fjernvarme A.m.b.A., Christiansbjerg Fjernvarme A.m.b.A., Højbjerg Fjernvarme A.m.b.A., Kystparkens Varmeværk A.m.b.A., Lystrup, Fjernvarme A.m.b.A., Løgten- Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A., Malling Varmeværk A.m.b.A., Rundhøj Fjernvarme A.m.b.A., Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.A., Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral og Aaby Fjernvarme A.m.b.A den 30. januar Brev fra Energistyrelsen til Århus Byråd den 19. marts 1981 ( RC/ akh1g) 4

5 Visionen for AROS Energi er at være en regional formidler den mest optimale fjernvarmeløsning med hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og pris - til gavn for samfund, virksomheder, kunder og opfyldelse af klimamål. Forretningsomfang AROS Energi leverer det samlede varmegrundlag, dvs. al fjernvarme til de forbrugerejede og kommunale fjernvarmeværker, som er tilsluttet transmissionsanlæggene, og som er andelshavere i AROS Energi. AROS Energi kan etablere fælles funktioner for sine ejere/kunder fx i form af fælles driftsvagt, materiale- og underleverandørindkøb, vedligeholdelse, måling og fakturering hvis dette medfører øget forsyningssikkerhed, mere miljøvenlighed og billigere varme. AROS Energi arbejder under varmeforsyningslovens rammer og hvile-i-sig-selv-princippet og afregner salget af varme til andelshaverne med tariffer fastsat i overensstemmelse hermed. AROS Energi beskæftiger sig med indkøb, produktion og transmission af energi med henblik på at levere den sikreste, mest miljøvenlige og billigste varme i henhold til Varmeforsyningsloven. AROS Energi har til opgave at placere sig som en central spiller i udviklingen af fremtidens lokale energisystemer med udnyttelse af nye fjernvarmeteknologier mm. AROS Energi skal til enhver tid sikre en økonomisk, teknisk og miljømæssig rationel drift og vedligeholdelse af transmissionsanlæggene. AROS Energi kan ikke være beskæftiget med opgaver ud over de ovenfor nævnte. AROS Energi kan etablere et eller flere fælles energicentre med produktion af el og varme i et datterselskab, hvis dette viser sig at være hensigtsmæssigt i forhold til forsyningssikkerhed, økonomi og CO 2 - neutralitet. 5

6 AROS Energis anlæg kort fortalt Ved etableringen er AROS Energi et selskab, som ejer og driver et transmissionsanlæg, der strækker sig fra Hornslet i nord gennem Århus til Odder i øst og Skanderborg i syd. Transmissionsanlægget består af over 124 km rør med tilhørende pumpeanlæg, varmeveksleranlæg, kedelanlæg m.v. AROS Energi i tal km ledningstracé, ledningerne har en diameter fra 200 til 1000 mm kubikmeter vandvolumen. 25 bar er det maksimale driftstryk. 125 ºC er maksimale fremløbstemperatur fra Studstrupværket. 45 ºC er returløbstemperatur til Studstrupværket MW varmevekslerkapacitet. 47 varmeveksleranlæg. 4 pumpeanlæg (Booster). 27 afspærringsanlæg med fjernbetjening. 70 intelligente understationer, der er bundet sammen i et samlet it-netværk til overvågning og styring. I 2006 var indkøbet af varme ca TJ og salget af varme ca TJ. Produktionen af varme fordeler sig i 2006 med: 75 % til AffaldVarme Århus, Århus Kommune 11 % til forbrugerejede fjernvarmeværker i Århus Kommune 9 % til forbrugerejede fjernvarmeværker i Odder, Skanderborg og Syddjurs Kommune 1 % til Gartnernes Varmeforsyning 4 % til varmetab fra transmissionsnettet Miljøbelastning 7 Det er målet for AROS Energi at levere CO 2 -neutral fjernvarme i 2030 samt at begrænse udledningen af andre skadelige stoffer mest muligt. I 2006 var miljøbelastningen ved den samlede varmeproduktion til transmissionsanlægget: 29 ton SO2 (Svovldioxid) 937 ton NOX (Kvælstofoxider) ton CO2 (Kultveilte) Dertil kommer et elforbrug til pumper på 16 mio. kwh. Varmekøb og -salg 6 AROS Energi indkøber i 2010 ca. 75% af sin varme fra Studstrupværket (DONG Energy) og ca. 25% kommer fra Forbrændingsanlæg Lisbjerg (Århus Kommune), Reno Syd, Flisvarmeværket Skanderborg og andet (som fx halmværket i Solbjerg, industriel varme og oliekedler). Det må dog forventes, at Studstrupværkets varmeleverance i løbet af nogle år vil blive reduceret til omkring 60-50%, hvorfor nye klimavenlig alternativ varmeproduktion skal etableres til forsyning af AROS Energis kunder. 20 % af varmeproduktionen var baseret på CO 2 -neutralt brændsel som halm og affald. Miljøbelastningen fra Studstrupværket er baseret på det merforbrug af brændsel, som blev brugt i varmeproduktion, ud over brændselsforbruget til ren elproduktion. Set i forhold til almindelig oliefyring i et parcelhus reducerer AROS Energis fjernvarmelevering til samme hus i 2006 miljøbelastningen med 85% SO 2 og 50% CO 2. Varmeplan Århus har siden 2005 arbejdet med et miljøledelsessystem efter certifikat ISO Det er AROS Energis målsætning at videreføre et tilsvarende system for miljøledelse. 5 Fra brochure og hjemmeside om VPÅ 6 Fra brochure og hjemmeside om VPÅ 7 Fra brochure og hjemmeside om VPÅ 6

7 AROS Energi Organisation Udkast til forretningsplan AROS Energi Transmissionsanlæg Århus/Danmark Produktionsanlæg Lokalt fjernvarmeværk tilsluttet AROS E Biomasse Spørring 1 Hornslet Fjernvarme A.M.B.A. 2 Løgten-skødstrup Fjernvarmeværk A.M.B.A. Dong Studstrupværket Forbrændingsanlæg Lisbjerg 3 L y strup Fjernvarme A.M.B.A. 4 Vejlby Fjernvarmecentral A.M.B.A Sabroe Halmvarme Gellerup Harlev Halmvarme 5 Varme (en del af AffaldVarme Århus) Århusværket 9 Jens Juuls Ve j Hørning Fjernvarme A.M.B.A. 6 Rundhøj Fjernvarme A.M.B.A. 7 Holme-lundshøj Fjernvarme A.M.B.A. 8 Tr anbjerg Varmeværk A.M.B.A. Forbrændingsanlæg Reno Syd 12 Flisvarmeanlæg Skanderborg Skanderborg Fjernvarme A.M.B.A. Halmvarmeværk Solbjerg 10 Malling Varmeværk A.M.B.A. 11 Odder Varmeværk A.M.B.A Nyt Energicenter Århus/Danmark Produktionsanlæg Lokalt fjernvarmeværk tilsluttet AROS Energi Nyt Energicenter Biomasse Spørring 1 Hornslet Fjernvarme A.M.B.A. 7

8 forbrændingsanlægget i Lisbjerg, Renosyd og det biomassefyrede anlæg i Skanderborg. Derfor skal der etableres alternativ klimavenlig produktion til dækning af ca % af det årlige varmebehov hos de forbrugere, som modtager varme via transmissionssystemet. AROS Energi skal deltage aktivt i nytænkning og udvikling af den fremtidige varmeproduktion og -transmission. Nye og vedvarende energiteknologier skal udvikles, samarbejdet skal styrkes, mens forsyningssikkerheden og effektiviteten skal sikres. AROS Energi skal arbejde for at realisere målsætningen om CO 2 -neutralitet på en måde, der også tilgodeser forsyningssikkerhed og økonomi. Ved at arbejde med klimamål i et fælles selskab sikres desuden ensartethed omkring de grønne tiltag og CO 2 -besparelserne i Århus og nabokommunernes fjernvarmeforsyning. Udviklingsperspektiver CO 2 -neutralitet i 2030 AROS Energi arbejder frem mod et indkøb af varme og en drift af transmissionsanlæggene, som er CO 2 - neutral senest i Med dannelsen af selskabet gøres ambitiøse klimamål både målbare og tidsmæssigt fastsatte, hvilket formentligt vil medvirke til at sikre en stor fremdrift og opfyldelse af målene inden Med DONG Energys udmelding om lukningen af Studstrupværkets blok 4 og opsigelse af aftalerne om levering af fjernvarme med virkning fra 2014 øges behovet for en hurtig etablering af alternativ og klimavenlig varmeproduktion fx som energicentre med varmeproduktion fra sol, vind, biomasse og fjernkøling og/eller som flere vedvarende decentrale anlæg, med hvem der indgås aftale om køb af varme. Et sådan energicenter kan enten opføres og ejes af tredje mand eller af andelshaverne i et datterselskab til AROS Energi. Det forventes, at Studstrupværkets blok 3 ombygges til 100% biomassefyring, og at det vil kunne levere 50-60% af det samlede fjernvarmebehov i transmissionssystemet, mens ca. 20% fortsat købes hos bl.a. Udvidelse af AROS Energi med nye kunder/ ejere Transmissionsanlæggene er dimensioneret til at kunne forsyne flere kunder, end dem, som i dag modtager fjernvarme via fjernvarmeværker tilsluttet AROS Energi. Dette skyldes en kontinuerligt bedre effektivitet i transmissionsanlæggene samt bedre isolering og varmeudnyttelse hos kunderne. AROS Energis transmissionsanlæg er driftsmæssigt dimensioneret til en returløbstemperatur på 70 grader, men drives i dag med en returløbstemperatur på ned til 40 grader og dermed meget større effektivitet/ mindre varmetab. Også fremadrettet forventes effektiviseringer i transmissionen, eget energicenter og varmebesparelser hos slutkunderne at medføre, at AROS Energis andelshavere kontinuerligt vil have mulighed for at forsyne flere andelshavere. Dertil kommer, at fjernvarmeværkerne i nabokommunerne, som i dag ikke er tilsluttet AROS Energi, vil kunne have interesse i tilslutning af hensyn til forsyningssikkerhed og økonomi. Nye andelshavere vil kunne bidrage med tilgang af andelshavere samt øget CO 2 -neutral fjernvarmeproduktion ved salg af mere bæredygtig og lokal produceret fjernvarme. 8

9 AROS Energi skal arbejde for en kontinuerlig udbredelse af fjernvarmeproduktion og transmission, med fokus på forsyningssikkerhed, miljø og pris, til et større geografisk område bl.a. gennem optagelse af flere nye decentrale forbrugerejede eller kommunale fjernvarmeværker i sin andelshaverkreds. Det giver mulighed for yderligere at fremskynde og udbrede CO 2 -neutraliteten. Økonomi Forudsætninger og principper for udarbejdelse af skitse til åbningsbalance Skitse til åbningsbalance pr. 1. januar 2010 for AROS Energi a.m.b.a. er udarbejdet på grundlag af modtagne oplysninger fra Varmeplan Århus samt varmeværkerne i Hornslet, Hørning, Skanderborg og Odder. Skitsen til åbningsbalance er udarbejdet efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til de nedskrevne værdier i henhold til Lov om Varmeforsyning. De indskudte anlægsaktiver måles til 0 kr., for Hornslet, Hørning og Skanderborg. Takstmæssige mellemværender (anlægsaktiver) Takstmæssige mellemværender udgør pensionsforpligtelser til indregning i de fremtidige takster. Varebeholdninger Varebeholdninger er medtaget til kostpris. Varebeholdninger for Varmeplan Århus omfatter materialer mv. Der er ikke medtaget varebeholdninger for øvrige værker. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Tilgodehavender for Varmeplan Århus udgør salg af varme i november og skønnet salg af varme i december SKITSE TIL ÅBNINGSBALANCE PR I T.KR. AKTIVER Århus Hornslet Hørning Skanderborg Odder Konsolilideret Infrastrukturanlæg Materielle anlægsaktiver Takstmæssigt mellemværende Anlægsaktiver Varelager Tilgodehavender fra salg og Tjenesteydelser Tilgodehavender Likvider (mellemregning Århus kommune) Omsætningsaktiver Aktiver PASSIVER Århus Hornslet Hørning Skanderborg Odder Konsolilideret Egenkapital Hensættelser til tjenestemandspension Hensatte forpligtelser Netto overdragelsessum Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Takstmæssige mellemværender Mellemregning Århus kommune Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

10 Netto overdragelsessum Netto overdragelsessum udgør forskellen mellem overdragne aktiver og gæld. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionsforpligtelser og måles til nutidsværdien af forventede betalinger. Der er indregnet pensionsforpligtelser for nuværende ansatte tjenestemænd i Varmeplan Århus samt pensionsforpligtelser til tidligere ansatte tjenestemænd. Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til nominel restgæld. Langfristede gældsforpligtelser omfatter restgæld på lån optaget af Århus Kommune vedrørende Varmeplan Århus, transmissionsafdelingen samt overdragelsessummen i forbindelse med stiftelse af selskabet. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Mellemregning Århus Kommune Vi er bekendt med, at der i 1999 er udgiftsført ca. 97,3 mio. kr. i energiafgifter vedrørende 1999, og at disse indgår på mellemregningskontoen. Der verserer en retssag, der endnu ikke er afgjort. Såfremt Varmeplan Århus får medhold, vil der blive indtægtsført 97,3 mio. kr. i energiafgifter. Såfremt selskabet får medhold i ovennævnte sag vedrørende energiafgifter, vil der ligeledes blive tilbagebetalt ca. 5,8 mio. kr. som regulering af substitutionsprisen fra forbrændingsanlægget i Takstmæssige mellemværender (kortfristede gældsforpligtelser) Takstmæssige mellemværender omfatter den forventede akkumulerede overdækning pr. 31. december Investeringsplan og afskrivninger Det nye selskabs bestyrelse og direktion skal snarest efter etableringen fremlægge en investerings- og afskrivningsplan, som afspejler de forretnings- og driftsmæssige udfordringer, som selskabet skal løse for at varetage forsyningssikkerhed, økonomi og miljøforholdene i den fremtidig varmeforsyning og transmission i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Driftsbudget og varmepris Varmeprisen fastsættes årligt efter hvile-i-sig-selvprincippet ud fra driftsbudgettet som summen af selskabets afskrivninger, varmekøb og driftsomkostninger. Det foreløbige budget for 2010 forudsætter følgende køb og salg af varme: BUDGET 2010 / KØB KØB AF VARME TJ Studstrupværket Forbrændingsanlæg Lisbjerg Reno Syd 566 Flis Skanderborg 510 Halmvarme 110 Olie 80 Industrivarme 160 Køb i alt Lønmodtagerforpligtelser Der er ikke indregnet forpligtelser vedrørende de medarbejdere, der overflyttes fra Århus Kommune til AROS Energi a.m.b.a. i forbindelse med stiftelsen, da antallet af disse ikke kendes. Der vil være forpligtelser vedrørende feriepenge, overarbejde m.m. BUDGET 2010 / SALG Salg af varme TJ Århus Kommune Nabokommunerne Salg i alt

11 Reno Syd Skanderborg Flisanlæg Nyt engergicenter Affaldsforbrændingen Lisbjerg Studstrupværket AROS Energi : hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 2: Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A. 3: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 4: vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.A 5: varme (en del af Affaldvarme Århus) 6: Rundhøj Fjernvarme A.m.b.A. 7: holme-lundshøj Fjernvarme A.m.b.A. 8: Tranbjerg varmeværk A.m.b.A. 9: hørning Fjernvarme A.m.b.A. 10: malling varmeværk A.m.b.A. 11: Odder varmeværk A.m.b.A 12: Skanderborg Fjernvarme A.m.b.A. Ejerstruktur AROS Energis ejerkreds er p.t. de 12 lokale fjernvarmeværker, som aftager og distribuerer fjernvarmen fra AROS Energi til fjernvarmeforbrugerne. Ejerkreds Ved dannelsen af AROS Energi overførte kommunerne Odder, Skanderborg, Syddjurs og Århus sine transmissionsanlæg til det nye selskab. Alle andelshaver i det nye selskab tildeles andel i selskabet svarende til deres køb af varme i de seneste tre år ( ): 79,78% Århus Kommune 0,83% Vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.a. 1,92% Holme-Lundshøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. 2,89% Lystrup Fjernvarme A.m.b.a. 1,65% Løgten-Skødstrup Fjernvarme A.m.b.a. 0,94% Malling Fjernvarme A.m.b.a. 0,44% Rundhøj Fjernvarme A.m.b.a. 2,12% Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. 1,38% Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. 3,67% Odder Varmeværk A.m.b.a. 2,34% Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. 2,02% Hørning Fjernvarme A.m.b.a. 11

12 OS Energi Andelshavernes ejerandel justeres årligt inden indkaldelsen til repræsentantskabsmøde. Andelshaverne tildeles ejerandele på basis af den gennemsnitlige andel af varme, som hver andelshaver har aftaget gennem de seneste tre år. Andelshavernes andel i AROS Energi vil således svare til deres andel af hele ejerkredsens køb af varme fra selskabet de seneste tre år. Organisation Repræsentantskabet Repræsentantskabet er AROS Energis øverste myndighed og består af to repræsentanter for hver andelshaver i AROS Energi. Repræsentanterne har stemmer på repræsentantskabsmøderne i forhold til den forholdsmæssige andel i AROS Energi, som det selskab, de repræsenterer, har. Bestyrelsens primære opgaver er at: Lede selskabet og udpege direktion. Fastsætte selskabets tariffer. Tage beslutning om budgetter og investeringsplaner. Fastsætte forretningsorden for direktion og bestyrelse. Direktionen Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet og sikre andelshaverne en effektiv selskabsdrift i overensstemmelse med idegrundlaget. AROS Energi Organisation Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde har som primær opgave er at: Godkende bestyrelsens beretning Godkende årsregnskab og forslag til disponering af resultat Tage stilling til forslag fra bestyrelsen Fastsætte bestyrelsens honorar Repræsentantskab Bestyrelsen Bestyrelsen er udpeget af andelshaverne jf. vedtægterne og består af 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Århus Kommune og 2 udpeges af de andelshavere, som er forbrugerejede fjernvarmeværker. Bestyrelsens formand er også formand for repræsentantskabet. Bestyrelse Øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ikke, men kan, være medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsens formand og næstformand kan ikke være udpeget af samme andelshaver. Direktion Andelshaverne kan desuden udpege 2 medarbejderrepræsentanter, som deltager i bestyrelsens arbejde uden stemmeret. Driftsorganisation 12

13 Medarbejderne De medarbejdere, som arbejder med transmission i Varmeplan Århus, bliver overført til AROS Energi på ansættelsesvilkår, som matcher deres tidligere vilkår. Medarbejderne i AROS Energi vil være beskæftiget med driften af transmissionssystemet og implementeringen af nye tiltag i forlængelse af AROS Energis strategi og udviklingsplaner. Tjenestemandsansatte medarbejdere i Varmeplan Århus har ikke pligt til at lade sig overdrage, men kan vælge at lade sig udlåne fra kommunen til AROS Energi. Tjenestemændene er formentlig forpligtet til at lade sig udlåne, og de er ved udlån ansættelsesretsligt set fortsat placeret i Århus Kommune. Tjenestemændene kan desuden vælge at lade sig ansætte på overenskomstvilkår i selskabet, hvis en passende økonomisk kompensation tilbydes. Det er væsentligt for AROS Energi at fastholde, motivere og udvikle sine medarbejdere, så disse med deres erfaring og kompetence kan være med til at realisere ambitiøse mål for transmissionens drift og udvikling, herunder løbende effektivisering og opnåelse af synergieffekter. Overenskomstansatte medarbejdere i Varmeplan Århus har ret og pligt til at lade sig overføre til selskabet, efter Lov om virksomhedsoverdragelse; dvs. på uændrede arbejds- og ansættelsesvilkår. Der skal forud for overdragelsen ske behørig orientering af medarbejderne og inddragelse af disses repræsentanter. Ovenstående gælder også en forholdsmæssig andel af medarbejderne i diverse fællesfunktioner, som Varmeplan Århus bidrager økonomisk til dvs. både fællesfunktioner i AffaldVarme Århus og i Teknik og Miljø. Århus Kommune har, som udbygning af den medarbejderbeskyttelse, der ligger i Lov om virksomhedsoverdragelse m.v., iværksat en udviklingspolitik, der bl.a. giver mulighed for at vælge omplacering i tilsvarende stillinger andetsteds i kommunen, eller omskoling til andre job i eller udenfor kommunen. Denne politik gælder kun for medarbejder fra Varmeplan Århus, Teknik og Miljø samt de forbrugerejede værker, hvis Byrådet træffer beslutning herom. 13

14 AROS Energis værdisæt Ledelse og medarbejdere skal i deres daglige arbejde leve op til AROS Energis fem værdier: Service Hos AROS Energi er vi servicemindede og ser problemer og deres løsninger gennem andelshavernes briller. Faglighed AROS Energis anlæg og løsninger er blandt de førende i landet mht. miljø og økonomi. Troværdighed AROS Energis medarbejdere er kompetente, ærlige og ansvarsbevidste. Kolleger og samarbejdspartnere kan have tillid til os. Respekt AROS Energis ledelse og ansatte viser respekt overfor hinanden og over for samarbejdspartnere vi giver plads til dialog og forskellighed, men bakker også op om indgåede aftaler og trufne beslutninger. Strategi for udnyttelsen af nye muligheder og teknologier, som kan gøre varmeforsyningen endnu bedre med hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og pris (valg af scenarie under ny varmeplans teknologidel). Strategi for kontinuerligt at opnå endnu mere smidig og effektiv drift og flere økonomiske, miljømæssige og forsyningsmæssige synergieffekter for varmeforsyningen i sit område. Strategi for udvidelse af AROS Energis kreds af andelshavere og dermed sit transmissionsområde i takt med, at dette kan sikre andelshaverne en endnu mere optimal varmeforsyning med hensyn til forsyningssikkerhed, miljø og pris. Juridiske forhold AROS Energi arbejder under Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip med køb, transmission og levering af fjernvarme. Engagement AROS Energis ledelse og ansatte arbejder med personligt og fagligt engagement på at gøre en positiv forskel for fjernvarmen i transmissionsområdet. Fremadrettet strategi Foruden varetagelse af driften bliver det nye selskabs bestyrelse og direktion ansvarlige for at udarbejde: Strategi for indfrielse af de ambitiøse mål om nul CO 2 -udledning i varmeforsyningen i sit område senest i 2030 (opfyldelse af målene i ny varmeplan). AROS Energi er kontraktligt forpligtet til at fremskaffe og transmittere fjernvarme til sin ejerkreds, som modsvarende er forpligtet til at aftage sin fjernvarme fra selskabet til de fastsatte tariffer og til videre salg til fjernvarmekunderne. Disse forpligtelser er nærmere beskrevet i de aftaler, som p.t. forhandles mellem Århus Kommune, DONG Energy og de forbrugerejede varmeværker. 14

15 Udkast til vedtægter for AROS Energi 1. Navn og deltagere 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er AROS Energi A.m.b.a. (herefter Selskabet) produktion, herunder som led i samarbejdsaftaler med tredjemand. Sådanne aktiviteter skal almindeligvis gennemføres i selvstændige datterselskaber. Selskabet kan således inden for sit formål deltage i fællesskaber i Danmark. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under navnet [Transmissionsselskabet Varmeplan Århus A.m.b.a.]. 1.3 Andelshaverne er: Århus Kommune Vejlby Fjernvarmecentral Holme-Lundshøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. Lystrup Fjernvarme A.m.b.a. Løgten-Skødstrup Fjernvarme A.m.b.a. Malling Fjernvarme A.m.b.a. Rundhøj Fjernvarme A.m.b.a. Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. Odder Varmeværk A.m.b.a. Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Århus Kommune 2. Formål 2.1 Selskabet forestår på andelshavernes vegne ejerskabet til, driften af samt udbygningen af et varmetransmissions- og produktionsanlæg, der forsyner andelshaverne med fjernvarme i Århus Kommune, Syddjurs Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune. Selskabets formål er inden for andelshavernes forsyningsområder at sikre levering af fjernvarme til andelshaverne til konkurrencedygtige priser og med stor grad af forsyningssikkerhed. 2.1 Selskabet kan som led i realiseringen af formålet etablere og drive varmeproducerende spids- og reservelastanlæg. 2.3 Selskabet kan ligeledes som led i realiseringen af selskabets formål forestå kombineret kraftvarme- 2.4 Selskabet kan udføre anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i fornøden forbindelse med de ovenfor nævnte former for virksomhed og under forudsætning af, at sådan virksomhed kan udøves af et selskab med (delvis) kommunal ejerkreds. 3. Kapital 3.1 Selskabet ejes af andelshaverne med den ejerfordeling pr. [den XX] der fremgår af bilag Selskabets kapital er etableret ved, at andelshaverne i forbindelse med Selska-bets stiftelse har indskudt de af dem ejede transmissionsanlæg i Selskabet, jf. ejerfordelingen ifølge bilag 1. Ejerfordelingen på stiftelsestidspunktet er baseret på andelshavernes gennemsnitlige energiomsætning med tidligere Varmeplan Århus for de seneste 3 regnskabsår forud for stiftelsen. Ejerfordelingen reguleres én gang årligt i forhold til de enkelte andelshaveres energiomsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår forud for det pågældende år. I 2. og 3. år efter stiftelse indgår i beregningsgrundlaget 2, henholdsvis 1 år af de enkelte andelshaveres energiomsætning med Varmeplan Århus i beregningsgrundlaget. I forbindelse med overdragelsen af transmissionsanlæg fra de andelshavere der er ejer af sådanne, overtager Selskabet tilsvarende gældsforpligtelser, således at Selskabets aktiver og passiver balancerer. Åbningsbalancen for Selskabet ved stiftelsen pr. [den XX] udgør bilag 2 til disse vedtægter. 3.3 Såfremt andelskapitalen er positiv, forrentes denne med en af Energitilsynet godkendt rentesats, der højest må udgøre 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto. Rente udbetales årligt til andelshaverne. 15

16 3.4 Ingen andelshaver er forpligtet til at foretage yderligere indskud af andelskapital. Såfremt en andelshaver efter aftale med Selskabet stiller garanti for Selskabets forpligtelser, kan andelshaveren betinge sin garantistillelse af, at øvrige andelshavere tilvejebringer tilsvarende sikkerhedsstillelse, opgjort i overensstemmelse med ejerfordelingen. 3.5 Selskabets indtægter skal, bortset fra hvad der medgår til forrentning af andelskapitalen, alene anvendes til Selskabets formål. 4. Hæftelse 4.1 For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med deres indskud. emner, der af bestyrelsen er henskudt til repræsentantskabets stillingtagen, jf. nedenfor punkt 6.7. Eventuelt 5.5 Der skal ske indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde efter samme regler som indkaldelse af ordinære repræsentantskabsmøder, såfremt andelshavere, der repræsenterer mindst [10]% af den samlede energiomsætning som opgjort foran i punkt 5.1, fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Tilsvarende gælder, hvis mindst to medlemmer af bestyrelsen kræver et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger efter begæringen om ekstraordinært repræsentantskabsmøde er modtaget. 5. Repræsentantskab 5.1 Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af to repræsentanter for hver andelshaver. Andelshaverne udpeger eller vælger selv repræsentanterne, der løbende kan udskiftes. 5.2 Den enkelte andelshavers stemmemæssige indflydelse gennem repræsentantskabet vægtes på grundlag af andelshaveren forholdsmæssige andel af selskabets energiomsætning. Opgørelsen baseres på den enkelte andelshavers forholdsmæssige andel af den samlede energiomsætning i de tre seneste regnskabsår, der er endeligt opgjort på det tidspunkt, hvor der indkaldes til repræsentantskabsmøde. 5.3 Der afholdes årligt ét ordinært repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden udgangen af maj måned. Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 5.4 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde er følgende: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, herunder stillingtagen til resultatdisponering Behandling af forslag fra andelshaverne samt forslag fra bestyrelsen, herunder stillingtagen til 5.6 Repræsentantskabet udfærdiger en forretningsorden for blandt andet repræsentantskabets møder. Forretningsordenen supplerer vedtægternes bestemmelse om repræsentantskabets virksomhed indkaldelse og andre tekniske spørgsmål. Forretningsordenen indeholder tillige vilkårene for andelshavernes udpegelse af bestyrelsesmedlemmer, jf. nedenfor punkt Bestyrelsens formand, jf. punkt 6.2, er også formand for repræsentantskabet. 5.8 Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved simpel stemmeflerhed med nedennævnte undtagelser. Følgende anliggender skal forelægges for repræsentantskabet og godkendes med mindst 2/3 majoritet: Ændring af selskabets vedtægter Optagelse af nye andelshavere Etablering af datterselskaber, hvorved Selskabet indskyder mere end kr. [10] mio. eller i øvrigt påtager sig tilsvarende økonomiske forpligtelser Væsentlige ændringer i de samarbejds- og leveringsvilkår, der følger af selskabets leveringsaftale til andelshaverne af [ ] Såfremt en beslutning, herunder en vedtægtsændring vedrører forhold, der er særligt indgribende, jf. herved reguleringen i selskabslovens 107, stk. 2, kræver deres vedtagelse dog tilslutning af 16

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013 Vedtægter Gældende fra 10. juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a.

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere/varmeaftagere...3

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Holsted Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter 15. maj 2012 2 Vedtægter for Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Marts 2012. Vedtægter. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.

Marts 2012. Vedtægter. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Marts 2012 Vedtægter Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/vandaftagere. 2 4 Andelshavernes hæftelser og økonomiske ansvar..

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Vedtægter 2014 Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1- Navn og hjemsted 1 2 - Formål og forsyningsområde 1 3 - Andelshavere 1 4 - Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Vedtægter. for Farum Fjernvarme a.m.b.a. FARUM FJERNVARME. a.m.b.a. 4019 - Vedtægter Farum Fjernvarme.indd 1 09/09/14 10.04

Vedtægter. for Farum Fjernvarme a.m.b.a. FARUM FJERNVARME. a.m.b.a. 4019 - Vedtægter Farum Fjernvarme.indd 1 09/09/14 10.04 Vedtægter for Farum Fjernvarme a.m.b.a. FARUM FJERNVARME a.m.b.a. 4019 - Vedtægter Farum Fjernvarme.indd 1 09/09/14 10.04 4019 - Vedtægter Farum Fjernvarme.indd 2 09/09/14 10.04 VEDTÆGTER FOR FARUM FJERNVARME

Læs mere

ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ADM0243E3210D esdhscan 18 11 2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 4 2 Formål og forsyningsområde 4 3 Andelshavere/varmeaftagere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Vedtægter Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere