TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Valg af leverandør til 3 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Halvårsregnskab LUKKET SAG Ansøgning om aflønning af barselsvikar fra timelønskontoen på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Ansøgning om deltagelse i Studie- og inspirationstur - LUKKET SAG Budgetnotat af 29. august budget LUKKET SAG Reduktion i tandplejens normering - LUKKET SAG Engangsbeløb til leder - LUKKET SAG Indstilling til tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...19 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6185 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6185 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme Åben sag Sagsnr.: 14/24582 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2014 at forlænge Klimakommune erklæringen frem til 31. maj 2018 (se bilag 1). I forlængelse af Klimakommune erklæringen er der udarbejdet en Handlingsplan for Klimakommunearbejdet, der har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den I det arbejde vil det være formålstjenstligt at udarbejde et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift i kommunens ejendomme. Teknisk Forvaltning indstiller, at der udarbejdes retningslinjer for energirigtig drift i kommunens ejendomme. De egentlige retningslinjer indstilles senere til Økonomiudvalget med anbefaling overfor Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energirigtig drift er en guide til energi- og miljørigtig drift af tekniske anlæg i ejendomme. Energirigtig drift har fokus på de eksisterende anlæg og det energiforbrug, som ikke forbedrer indeklimaet. Dette energifrås fjernes gennem energirigtig drift. Der skabes en drift i kommunens ejendomme, hvor flest mulige brugere og medarbejdere er tilfredse, med mindst muligt energiforbrug og miljøbelastning. Ved at sætte fokus på driften og udarbejde et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift, er der et stort potentiale for besparelser. Spares der blot 1 % på el- og varmeforbruget i kommunens ejendomme, som følge af energirigtig drift, opnås en samlet driftsbesparelse på kr. pr. år. Det er tanken at udarbejde enkle og lettilgængelige vejledninger og retningslinjer til sikring af energirigtig drift af kommunens ejendomme. Herunder er et udpluk af eksempler på retningslinjer (egentlige retningslinjer udarbejdes senere): Krav til tidsstyringen af ventilationsanlæg ventilationsanlæg kører kun i brugsperioden. Ventilationsanlæg indstilles systematisk efter behov (antal personer i rummet) Alle varmeanlæg har sommerluk/sommerdrift funktion og denne anvendes I opvarmningsperioden sættes indetemperaturen (vejledende værdier): o på kontorer ved arbejdsmødetid til max X grader o i rum med små børn til max X grader ved start på dagen Flere kommuner har i dag fælles retningslinjer for energirigtig drift af kommunale ejendomme. Næstved Kommune eksempelvis har de sidste 2-3 år arbejdet med et sæt enkle vejledende regler til brug i driften af deres ejendomme. Retningslinjerne i Næstved 4

6 er særligt målrettet til at understøtte det tekniske personale i deres daglige arbejde, og er desuden en hjælp til de enkelte institutioner i deres bestræbelser på at spare el, vand og varme. Arbejdet hen imod et sæt fælles retningslinjer for energirigtig drift skal også ses i sammenhæng med kommunens overgang til decentral forbrugsafregning, hvor betalingen af forbrug af el, vand og varme lægges ud til de enkelte institutioner (fra oktober 2014). Derved får de enkelte institutioner et større incitament til at spare på el, vand og varme og vil dermed desuden være positivt stemt over for et fælles sæt retningslinjer for energirigtig drift. ØKONOMI Kan ikke beregnes. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning udarbejder retningslinjer for Energirigtig drift af kommunens ejendomme, og 2. at retningslinjerne indstilles til Teknik- og Miljøudvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt, Klimakommune erklæring - forlængelse.docx /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 5

7 4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav Åben sag Sagsnr.: 14/23937 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Hermed fremsendes reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav vedr. serviceområdet Folkebiblioteker. Se bilag Der er tale om dels en revision af tidligere fremsendte forslag med henblik på en mere standardiseret fremstilling, dels en justering af serviceområdet, der tager højde for den nye biograflov der træder i kraft pr. 1. januar Fra Kulturministeriet er endvidere modtaget lovbekendtgørelse samt vejledning til kommunerne om tildeling af de minimisstøtte. Formålet med justeringen er at bibeholde et biograftilbud i Tårnby Kommune samtidig med at kulturhusdelen udvikles på kort og på langt sigt. Det vurderes at Kastrup Bio i sin nuværende form tiltrækker tæt på gæster fra kommunen. Der er således tale om et kulturtilbud, der tiltrækker et betragteligt antal borgere. Kastrup Bio foreslås todelt med nyt navn Kulturhuset Kastrup Bio. Se økonomisk opsplitning på bilag I. Alle de poster der ikke er klassisk biografdrift, rykkes ud af biografen. Derved opstår en budgetmæssig todeling: En klassisk biograf, Kastrup Bio med et tilskud på op til kr ,- p. a. og en kulturinstitution, Kulturhuset Kastrup som genererer andet indhold end biografen. Institutionerne er delt på budgetniveau, og har hver deres EAN nummer. De to integrerede institutioner leverer tilsammen et bredt kulturtilbud til borgerne i Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kulturhuset Kastrup Bio indeholder nu biograf, teater, Med Skolen i Biografen, Krokodillebio, Lisbethklub, brætspil, avis og magasinlæsning i foyeren og mulighed for at surfe på nettet. Det er tanken at udvide med: Mulighed for læsning af flere relevante magasiner, litteratur om film, teater og skuespillere. På sigt vil hjemlån af dvd er, filmmusik og f. eks. romanen bag filmen formentlig også være en mulighed. Der arbejdes også med en børnefilmklub og med muligheden for at vise sportsbegivenheder og andre større arrangementer i biografen. Ændringen af navnet til Kulturhuset Kastrup Bio indføres pr Ændringerne i øvrigt implementeres ligeledes i princippet pr idet der vil være både en indkørings- og en fortsat udviklingsperiode. 6

8 Hjemmesiden ændres omkring årsskiftet til at have det nye navn og facadeskiltet skiftes. Øvrige dele af visuel identitet ændres til at have det nye navn i takt med at materialerne alligevel skal genbestilles. Sagen skal fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget ØKONOMI Justeringen af serviceområdet Folkebiblioteker er udgiftsneutral i forhold til det forslag Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet i maj måned. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At de reviderede Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav godkendes 2. At det reviderede budget for Kulturhuset Kastrup Bio godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætninger og resultatkrav 15.docx /14 2 Åben Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx /14 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det sagen oversendes til beslutning i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Åben sag Sagsnr.: 14/23892 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen ansøger om godkendelse af anskaffelse af minibus til det samlede klubområde, Klub Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Klubberne i Tårnby Kommune har længe haft et ønske om at kunne anskaffe en minibus. I forlængelse af oprettelsen af Klub Tårnby er dette ønske blevet aktuelt igen. Dels er der nu bedre mulighed for at anskaffe fælles ejendele som Klub Tårnby, frem for som enkelt klub. Dels har nye, kortere åbningstider som følge af skolereformen øget klubbernes behov for at kunne transportere sig mere fleksibelt på tværs af kommunen. Primære fordele ved at have en bus til rådighed vil være: At klubberne kan fortsætte det tværgående samarbejde omkring aktiviteter imellem klubberne, også på tværs af de nye klubdistrikter, herunder blandt andet en række interne klub idrætsturneringer. At medlemmerne kan komme til aktiviteter i hele kommunen, da transporttiden ofte kan være afgørende set i forhold til åbningstiden. Her tænkes primært på kommunens andre kultur- og fritidstilbud såsom biblioteker, svømmehaller, biograf, Kulturzonen og idrætsanlæg. At få øgede muligheder for at gøre brug af aktivitetsmuligheder og tilbud udenfor kommunen. Samlet set vil det give bedre muligheder for fleksibilitet og spontanitet med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov under hensyntagen til mål for området og visionen for Klub Tårnby. Bussen vil blive anvendt i forbindelse med fritidsklubbernes virke om eftermiddagen og i forbindelse med ungdomstilbud om aftenen. Det skal understreges at det fortsat vil være prioriteret at medlemmerne selv transporterer sig, herunder cykler eller bruger offentligt transport, når det er muligt. Nærmere regler for brug mv. udarbejdes af Klub Tårnby i samarbejde med forvaltningen. Anskaffelsen vil ske i samarbejde med forvaltningen / indkøbsafdeling. ØKONOMI Anskaffelsen vil være udgiftsneutral. Klub Tårnby afholder udgifter til anskaffelse og efterfølgende drift ud af eget budget. 8

10 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at, udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at anskaffe en minibus til klubområdet, Klub Tårnby. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender indstilling om anskaffelse af minibus til Økonomiudvalget med anbefaling. Anskaffelsespris udgør mellem kr. og finansieres af det samlede klubområde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning. 9

11 6. Valg af leverandør til 3 akslet lastbil efter udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: 10

12 7. Halvårsregnskab LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20155 Sagsansvarlig: nhs.as Fraværende: Afbud: 11

13 8. Ansøgning om aflønning af barselsvikar fra timelønskontoen på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24772 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 12

14 9. Ansøgning om deltagelse i Studie- og inspirationstur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: 13

15 10. Budgetnotat af 29. august budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: 14

16 11. Reduktion i tandplejens normering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24871 Sagsansvarlig: mth.of Fraværende: Afbud: 15

17 12. Engangsbeløb til leder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/355 Sagsansvarlig: ITO.OF Fraværende: Afbud: 16

18 13. Indstilling til tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1797 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: 17

19 14. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/72 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 18

20 15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/25347 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 19

21 Bilagsoversigt 3. Retningslinier for energirigtig drift i kommunens ejendomme 1. Dagsordenspunkt, Klimakommune erklæring - forlængelse.docx (142343/14) 4. Serviceområdet Folkebiblioteker, budget Politiske visioner og mål samt målsætninger og resultatkrav 1. Målsætninger og resultatkrav 15.docx (138572/14) 2. Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx (139458/14) 20

22 Bilag: 3.1. Dagsordenspunkt, Klimakommune erklæring - forlængelse.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 Kommunalbestyrelsen d Klimakommune erklæring - forlængelse Åben sag Sagsnr.: 14/8207 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: Arne Hansen RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Tårnby Kommune forlænger den 4årige Klimakommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter arbejdet i Projekt Klimakommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år 2014 (se bilag 1). Kravene for at være Klimakommune kan ses i bilag 2, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening som overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet. For at være Klimakommune er det et krav, at kommunen udarbejder en handleplan for kommunens klimaarbejde. Tårnby Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløber pr. 31. maj 2014 (bilag 3). Dette betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN. Der er i øjeblikket 76 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2009 til 2010 på 3,0 % og fra 2010 til 2011 på 3,6 %. Det seneste tal fra 2011 til 2012 viser en CO2-reduktion på hele 4,3 % (Klimaregnskabet for 2013 forventes klar til april 2014). Det vurderes derfor at være realistisk at nå et reduktionsmål for CO2-udledningen på min. 2 % pr. år fremadrettet. Også et mere ambitiøst mål på min. 3 % CO2 reduktion pr. år vurderes at være realistisk. Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum sat af Danmarks Naturfredningsforening som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune. En væsentlig årsag til disse CO2-reduktioner må antages, at kunne henledes til Klimakommune arbejdet og dermed handleplanen for Projekt Klimakommune. Eksempelvis kan det nævnes at projekterne i energisparepuljen har givet anledning til en årlig driftsbesparelse som følge af energibesparelser (og vandbesparelser) på ca kr. pr. år i 2012, og yderligere ca kr. pr. år i 2013 og med en tilbagebetalingstid på hhv. 3,7 år og 4,3 år (se bilag 4). 1

24 Kommunalbestyrelsen d Udover den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes at Klimakommune arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort. Kommunen har desuden pr. 21. februar 2014 projekt-ansat en energikonsulent indtil udgangen af år Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommune arbejdet som projektleder, udover arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen. Klimakommuneaftalen med DN kan forlænges med minimum 2 år frem til Teknisk Forvaltning vurderer, at en 4årig forlængelse vil give den bedste fleksibilitet og kontinuitet fremover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, ved at underskrive en ny borgmestererklæring om at nedbringe kommunens klimaudledninger (CO2-udledning) for kommunen som virksomhed med et reduktionsmål på min. 2 % pr. år frem til og med 31. maj /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommuneaftale.pdf 48399/14 2 Åben Hvad er en klimakommune /14 3 Åben Klimahandlingsplan pdf 48408/14 4 Åben Energispareprojekter 2012 og økonomi oversigt 48389/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, dog således at reduktionsmålet fastsættes til mindst 3 % pr. år til og med 31. maj Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ændringsforslag til indstillingen: Forslag fra udvalgsformand Jan Jakobsen om at aftale indgås, idet reduktionsmålet i aftalen fastsættes til mindst 2% i alle årene. I 2015 er kommunens eget mål dog minimum 3%. 2

25 Kommunalbestyrelsen d For stemte: A (8), O (2), C (1) og B (1) Imod stemte: F (1), V (3) og Ø (1) Undlod at stemme: Ingen Forslaget godkendt. Forslag fra Heidi Ladegaard om, at sagen tilbagesendes Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beregning på, hvad det vil koste at nå en co2 reduktion på henholdsvis 3% og 2% i alle årene. For stemte: F (1), V (3), Ø (1) og B (1) Imod stemte: A (8), C (1) og O (2) Undlod at stemme: Ingen Forslaget bortfaldet. Afstemning om indstillingen med det vedtagne ændringsforslag: Enstemmigt vedtaget. 3

26 Bilag: 4.1. Målsætninger og resultatkrav 15.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 Budgetforslag 2015, Kulturelt Udvalg, Folkebiblioteker, side 22- Formål og indhold Serviceområdet Folkebiblioteker indeholder Tårnby Kommunebiblioteker samt Kulturhuset Kastrup Bio og Stads- og Lokalarkivet, der begge drives som integrerede institutioner fra Hovedbiblioteket. Biblioteksvæsenet varetager driften af Tårnby Kommunes folkebiblioteker med Hovedbiblioteket, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside, Digital Borgerservice og Kulturhuset Kastrup Bio. Tårnby Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, som er en del af Børne- og Kulturforvaltninen, er placeret på Tårnby Hovedbibliotek: Servicering af Kultur- og Fritidsudvalget, administration af de eksterne institutioner Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen og Tårnby Naturskole samt af kultur-, fritids- og idrætsområdet generelt. Tårnby Kommunebibliotekers overordnede målsætning m.m. bygger på bestemmelserne i den til enhver tid gældende Bibliotekslov: Citat fra formålsparagraffen: 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier". Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2011 og lyder således: Levende rum vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne. På såvel Tårnby Hovedbibliotek som på Vestamager Bibliotek er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker i et tæt samspil med borgerne. Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud At deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale, f.eks.: litteratur-, musik- og strikkecafé Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, børneteater, foredrag, film, forfatter- og debatarrangementer At medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre digitale services At låne bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film At låne musik og noder At læse aviser, tidsskrifter, pjecer og få forbrugeroplysning At benytte studiearbejdspladser og mødelokaler Spille spil, høre musik og se film Information fra kommune og stat Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes Netmusik, Netbibliotekerne og diverse databaser Download af netmusik, netlydbøger og e-bøger Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede 1

28 At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde På kommunens plejehjem: Oplæsning og andre relevante aktiviteter At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet Bibliotekerne samarbejder med og servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper og foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Der arbejdes i stigende omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Stjerner i natten, Sundhedsugen etc. I 2015 vil der forsat blive arbejdet med, i samspil med skolerne og forvaltningen, at skabe biblioteksaktiviteter relateret til Folkeskolereformen. Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadig mere integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets potentiale. Kulturhuset Kastrup Bio drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhuset Kastrup Bio er kommunens lokale kulturhus og biograf med to sale med henholdsvis 352 pladser (heraf 2 kørestolspladser) og 105 pladser (heraf 1 kørestolsplads). Der vises film og laves andre kulturelle aktiviteter hele året rundt. Kulturhuset Kastrup Bio er hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Huset har "Babybio" og Tirsdagsbio. Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kulturhuset Kastrup Bio deltager i Med Skolen i Biografen, som er et projekt under Det Danske Filminstitut. For kommunens børnehaver er der institutionsbio: Krokodillebio med børnehaven i biografen. I foyeren er der café samt avis- og tidsskriftshold ligesom 3 pc ere på nettet kan anvendes i husets åbningstid. Det er også muligt at låne brætspil i bredt udvalg til at spille i foyeren. Der arbejdes med mulighed for læsning af flere relevante magasiner, litteratur om film, teater og skuespillere. På sigt vil hjemlån af dvd er, filmmusik og f. eks. romanen bag filmen også være en mulighed. Der arbejdes også med en børnefilmklub. Kulturhuset Kastrup Bios to sale og øvrige faciliteter kan efter aftale lånes af kommunens forvaltninger og institutioner og lejes af virksomheder og private. Politiske visioner og mål Det er Kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden. 2

29 Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. Der arbejdes fortsat med en ændring og udvikling af vagtbegrebet, den måde personalet møder borgerne på. Dette sker for at skaffe resurser til de stadigt flere målrettede aktiviteter som læring, arrangementsvirksomhed og aktiv formidling, dels for generelt at kvalificere borgerne og biblioteket både i og udenfor biblioteksrummet. Der henvises endvidere til Vision for Tårnby Kommunebiblioteker godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget ultimo Med placeringen af Kultur og Fritid i biblioteksregi er det hensigten at styrke det samlede område. Kulturhuset Kastrup Bio skal imødekomme lokalområdets biografbehov med et varieret filmudbud, der også inkluderer visning af de nyeste film. Huset skal også rumme en lang række øvrige kulturelle aktiviteter, således at huset som helhed giver et bredt kulturtilbud til Tårnbys borgere i alle aldre. Målsætninger og resultatkrav Målsætning Resultatkrav Opfølgning Inddrage brugere såvel som ikke brugere i udviklingen af bibliotekstilbuddet Beretning og statistik Gøre bibliotekets mangeartede tilbud mere synlige ved målrettet pr. og kommunikationsindsats, information på bibliotekerne, i Kastrup Bio, på øvrige relevante institutioner, på hjemmesiden og ved kontakt til den lokale presse Eksponere lokalarkivfunktionen på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek Afholdelse af diverse cafeer og arrangementer med borgerne som aktører. Minimum 10 Levende rum arrangementer årligt Ny kommunikationsstrategi for Tårnby Kommunebiblioteker 3 nye lokale udstillinger årligt samt minimum 4 erindringscafeer Beretning og statistik Beretning og statistik Servicere kommunens foreninger og borgere med gode Tilfredshed evalueres af 5 foreninger Beretning og statistik 3

30 mødefaciliteter Bidrage til de nationale digitale bibliotekstjenester: Biblioteksvagten Ugentlig vagt i Biblioteksvagten, Beretning og statistik Udvikle en velfungerende Digital Borgerservice Tårnby Kommunebiblioteker skal være kompetencemæssigt ajour med it-udviklingen med henblik på aktuel, kvalificeret undervisning af og formidling for borgerne Udvikle Tårnby Kommunes hjemmeside med hensyn til layout og indhold. Udvikle biblioteket som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø Etablere en tværgående organisering til opsamling og koordinering af data og kampagner med henblik på at støtte borgerens anvendelse af kommunens selvbetjeningsløsninger. Afholdelse af it- kurser. Deltagerantallet øges med 5 % i forhold til 2014 Finde sammenlignelige tal fra andre kommuner efter at Bedst på nettet er ophørt Mindst på linje med kommunens gennemsnit Beretning og statistik Beretning og statistik Beretning og statistik/digitaliseringsgruppen APV og trivselsundersøgelse hver 3. år Udvidet samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker og skolebiblioteker. Biblioteket og skolebibliotekerne skal være pilotprojekt i 2015 i et fælles nationalt bibliotekssystem efter et Kombit-udbud i 2013 Beretning og statistik. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget Højtlæsning for børn i biblioteksrummet Udvikling af biblioteksorientering i samarbejde med PUC og skolerne Der læses op på VB og HB, begge steder én gang om ugen i gennemsnit. Der læses op hver dag i december måned Mindst ¾ af kommunens klasser skal deltage i biblioteks-orientering 4

31 Brætspilsklub for store børn. 10 medlemmer på HB og 8 medlemmer på VB Udvidet samarbejde med Mindst 3 nye konkrete skolerne og PUC i forbindelse initiativer med Folkeskolereformen Stads- og Lokalarkivet udvikles fortsat som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker. 6 numre af Glemmer du Antallet af downloads øges med 10 procent Beretning og statistik Evalueres i samarbejde med PUC Beretning og statistik Beretning og statistik Stads- og Lokalarkivets virksomhed sikrer, at Tårnby Kommune har et velordnet arkiv Tilbud til kommunens dagsinstitutioner (børn 3-6 år): Krokodillebio - med børnehaven i biografen Tilbud til skolerne: Med Skolen i Biografen Formiddagstilbud til forældre på barsel og borgere med: BABYBIO og TIRSDAGSBIO Mulighed for at læse i filmlitteratur og spille brætspil i foyeren. Der laves i den forbindelse højtlæsning og / eller spilarrangementer Arkiverne lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven 2 sæsoner pr. år. Hver sæson min. 2 biografture pr. aldersgruppe (3-4 år og 5-6 år). Materiale for sæsonerne udsendes på mail til institutionerne senest 1 måned før sæsonstart 10 film pr. skoleår fordelt på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Programmet sendes til skolerne via UCC og mail Der afvikles BABYBIO og TIRSDAGSBIO min. 26 gange pr. år. Filmene er fra det aktuelle program Min. 2 højtlæsnings- eller spilarrangementer pr. år Beretning og statistik Kastrup Bio udsender evalueringsmail til institutionerne efter hver sæson. Rapport til Kultur og Fritid samt Danske Børnefilmklubber Der evalueres årligt med de øvrige omegnsbiografer som også deltager i Med Skolen i Biografen. Rapport til kulturog fritidsafdelingen Intern evaluering. Rapport til Kultur og Fritid Evalueres af Team Viden og Kastrup Bio årligt. Rapport til Kultur og Fritid 5

32 Bilag: 4.2. Budget 2015 for Kulturhus Kastrup Bio.xlsx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

33 Budgetforslag 2015 Samlet budget Kastrup Bio Kulturhus Udgiftsbaseret Profitcenter Omkostningssted PSP-element Artskonto Bemærkning DKK Samlet resultat Kastrup Bio Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Materialer - varekøb Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Materialer - varekøb Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Administration - tj. yd. m. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Øvr. indtægter - u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Øvr. indtægter - u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Andet Aktiviteter - tj. yd. u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Materialer - fødevarer Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Materialer - fødevarer Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Salg af varer og ydelser Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Bar Salg af varer og ydelser Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Belysningsbistand Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Belysningsbistand Aktiviteter - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Belysningsbistand Aktiviteter - tj. yd. m. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Billetsalg Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Billetsalg Salg af varer og ydelser Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Billetsalg Salg af varer og ydelser Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Filmleje Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Filmleje Materialer - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Filmleje Materialer - tj. yd. m. moms , Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv. Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. m. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Koda-afgift mv Administration - tj. yd. m. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Reklameindtægter Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Reklameindtægter Øvr. indtægter - u. moms Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Reklameindtægter Øvr. indtægter - u. moms Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Udlejning Resultat Kastrup Bio # 185/0020/Ikke allokeret XG Udlejning Øvr. indtægter - u. moms Resultat

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Dagsorden. Teaterrådet

Dagsorden. Teaterrådet Dagsorden Den 6. september 2012, kl. 15:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene Koefoed Lykke Jensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere