Budgetprocedure for budgetåret Samt budgetoverslagsårene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018."

Transkript

1 Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

2 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget Indledning Politiske temamøder og budgetseminar Fælles temadrøftelser:... 4 Politikker og kontrakter... 4 Fagudvalgenes rolle:... 4 Eksempler på temaer... 5 Budgetseminarer Tidsplan Forudsætninger i basisbudget Rammer for budgetlægningen i Særligt om de eksterne udsigter i Særlige udfordringer for økonomien i i Rebild Kommune Tilvejebringelse af økonomisk råderum/budgetbalance i Pris og Lønregulering Budgetforberedelsesfasen Budgetforhandlingsfasen Høring og inddragelse Opfølgnings- og informationsfasen Løn og prisfremskrivning opdateres løbende

3 1. Indledning. Der er i forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2015 samt overslagsårene udarbejdet et sæt retningslinjer for budgetlægningen i form af nærværende budgetprocedure. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til budgetproces for med udgangspunkt i seneste års proces og erfaringerne herfra. Der er således indarbejdet en politisk proces før sommerferien, der blandt andet indebærer at Byråd og fagudvalg kan få større kendskab til budgetgrundlaget og samtidig få større mulighed for indflydelse og en mere rammesættende rolle for indholdet i basisbudgettet. Det kan endvidere betyde, at der fremkommer et mere politisk bearbejdet høringsmateriale til høringen mellem 1. og 2. behandlingen. Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål: Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes. Budgetprocessen kan opdeles i 2 overordnede spor. Det teknisk/administrative spor Administrationen udarbejder et basisbudget ud fra retningslinjerne i denne budgetprocedure i perioden marts august I basisbudgettet foretages tekniske reguleringer, som fremskrivning af budgettet, beregning af demografi for de normtalsbudgetterede områder, indarbejdelse af politiske beslutninger med virkning for , herunder eventuel regulering for engangs- og flerårsbevillinger fra tidligere budgetår m.v., samt øvrige politiske beslutninger. Det politiske spor I marts 2014 fastlægges sporet for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. Budgetproceduren indeholder de overordnede rammer for den kommende budgetproces, samtidig med at de overordnede rammer for udarbejdelse af basisbudget fastlægges. Samtidig skal der tages stilling til eventuelle mål for råderum, reduktioner og lignende. I foråret starter budgetdrøftelserne i fagudvalgene indenfor de kendte økonomiske rammer i eksisterende budgetter. Der er i tidsplanen indlagt mulighed for opsamling af drøftelserne i fagudvalgene, på henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet i maj/juni. Medio juni 2014 modtages de første meldinger på de økonomiske rammer for Rebild Kommune i forlængelse af, at regeringsaftalen forventes vedtaget medio juni Regeringsaftalen samt de første signaler vedrørende budgettet for 2015 præsenteres for Byrådet på temamøde i juni måned, sammen med opfølgning på udvalgenes budgetdrøftelser i foråret. 3

4 I august afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor basisbudgettet og udfordringer for bliver præsenteret og drøftet. Herefter bliver den følgende budgetproces primært politisk. 2. Politiske temamøder og budgetseminar. Fælles temadrøftelser: I budgetprocessen i foråret lægges der op til, at Økonomiudvalget/Byrådet på forhånd kan udvælge temaer, som kan have et større tværgående politisk fokus, og hvor eventuel tilførsel af ressourcer er et fælles anliggende. Der vil være mulighed for, at den strategiske ledergruppe, i samarbejde med lederforum, udarbejder forslag til tværgående budgettemaer, som kan drøftes i budgetprocessen i foråret. Umiddelbart er der ikke en entydig beslutning på, hvad et tema skal og kan omfatte/- indeholde. Det kan være temaer af strategisk betydning for kommunens udvikling, f.eks. Rebild Kommune i 2020, planstrategien, fremtidens ældrepleje, digitalisering m.m. Det kan også være mere konkrete temaer som mellemkommunale samarbejde, folkeskolereform, kontanthjælpsreform, effektivisering, m.m. Nyt Byråd Det kunne overvejes, at et gennemgående tema kunne være en gennemgang af de enkelte fagudvalgs budgetrammer og udgangspunkt, set ud fra, at det er første år i en ny byrådsperiode med mange nye byrådsmedlemmer. Det kunne eksempelvis være en præsentation af budgetgrundlaget i form af de politisk gældende tildelingsmodeller, rammebudgetter, modellerne for budget på de konjunkturfølsomme områder, på sundhedsområdet m.v. Politikker og kontrakter Der er i en tidlig budgetproces også mulighed for, at evaluere og drøfte eksisterende politikker i Byrådet, mens fagudvalgene kan drøfte overordnede mål for kontraktstyringen på deres ressort områder (eksempelvis i relation til ny skolereform) Dette kan iværksættes via diskussionsoplæg fra centrene (Direktørerne) med fokus på politiske indsatsområder for det kommende år. Fagudvalgenes rolle: Fagudvalgenes rolle før sommerferien er en del af budgetforberedelsesfasen, hvor selve behandlingen af de økonomiske rammer, afventer finansieringsgrundlaget og derfor er planlagt efter budgetseminaret i august måned. Fagudvalgenes budgetarbejde får således større koncentration i perioden fra april og frem til juni måned, hvor der kan drøftes serviceniveauer, nuværende politikker og kontrakter m.v. Det bør samtidig iagttages jf. ovenfor, at der er tale om nye poliske udvalg og nye byrådspolitikere, hvorfor en mere generel præsentation af nuværende budgetgrundlag, indenfor udvalget, kan være et meget relevant emne. Dette indebærer, at fagudvalgene får et nærmere og 4

5 mere detaljeret kendskab til budgetrammerne og derved bliver mere bevidste og skarpe på indholdet og de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Den tidlige opstart betyder mere tid til drøftelser i fagudvalgene og mere tid til bearbejdning af budgettet og herunder lejlighed til, at drøfte eventuelle forslag til prioriteringer indenfor eget udvalgsområde. Dette vil, alt andet lige, skabe større ejerskab til budgettet for såvel det politiske som det administrative niveau, fagligt i form af, at centerchefer (og direktører) får lejlighed til tidligt, at vurdere, om der er styrings og/eller udviklingsmæssige forhold (økonomiske såvel som faglige), der med fordel kan drøftes politisk i foråret. I budgetprocessen er der samtidig lagt op til, at Byrådet på årets visionsseminar kan drøfte temaer, som kan have et tværgående politisk fokus, hvilket kan involvere flere fagudvalg. Hovedtemaer til Byrådets visionsseminar er Servicetjek af den eksisterende vision samt Bosætning og erhvervsudvikling. Sideløbende hermed kan der løbende foregå temadrøftelser i fagudvalgs regi, hvor eventuelle økonomiske konsekvenser forudsættes prioriteret inden for udvalgets ramme. Samtidig med fagudvalgenes løbende drøftelser omkring det indholdsmæssige, skal fagudvalgene, som hidtil, løbende foretage nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. Udvalgene fokus vil derfor være at arbejde med fagspecifikke oplæg indenfor egne budgetområder, mens større og tværgående tiltag fortsat skal forankres i Byrådet. Fagudvalgene kan forelægge ideer til principiel drøftelse i det samlede byråd via økonomiudvalget på møder i henholdsvis maj og juni måned, samt eventuelt på temadrøftelse på Byrådets seminar i juni måned. Det kunne eksemplificeres ved, eksempelvis Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser om ny skolereform, fremtidens dagtilbud og lignende. Nedenfor skitseres en række eksempler på temaer og områder som fagudvalgene kunne drøfte i foråret udover en mere generel gennemgang af udvalgenes budgetgrundlag. Eksempler på temaer Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Reformer eksempelvis beskæftigelsesområdet, førtidspension og fleksjob. Carsten Kock udvalgets rapport m.v. Tildelingsmodeller, kvalitetsstandarder, Skolereform, fremtidens dagtilbud, de specialiserede områder for børn og unge samt specialundervisning, inklusion m.v. Harmonisering af tilskudsområder, kulturelle fyrtårne, fremtidens klubtilbud, kommunale haller m.v. Tildelingsmodeller, kvalitetsstandarder, fremtidens ældrepleje, det specialiserede social område for voksne, botilbud, sundhedsområdet m.v. Affaldsområdet, kommunale ejendomme, veje, grøn energi, kollektiv trafik m.v. Digitaliseringsstrategi, bosætnings- og erhvervspolitik, demografisk udvikling, anlæg, fremtidens styreformer m.v. 5

6 Budgetseminarer Visionsseminar - marts 2014 Tema: Drøftes og fastlægges på Økonomiudvalget primo året og er for 2014 fastlagt jf. nedenfor Servicetjek af den eksisterende vision Den nuværende vision har fireårs fødselsdag i år. Emner byrådet kan vende i den forbindelse kunne være: 1. Indholdet er formuleret at det tidligere byråd, men er det også udtryk for det nye byråds vision for Rebild Kommune? 2. Er den implementeret tilfredsstillende i organisationen eller vil vi gøre det anderledes? 3. Er formen som den skal være? Bosætning og erhvervsudvikling Rebild Kommune vil gerne have flere nye borgere og flere arbejdspladser. Hvordan skal denne opgave gribes an? Er der en målsætning og hvor højt prioriteret er opgaven? Hvilke ressourcer ønsker byrådet at afsætte og hvilke konkrete ideer er der til, hvordan vi bedst når vore mål? 1. budgettemamøde afholdes medio/ultimo juni 2014 Tema: Opsamling og prioritering af fagudvalgenes budgetdrøftelser Orientering om økonomiaftalen. Oplæg: Fagudvalgene/fagudvalgsformændene præsenterer deres budgetoplæg og evt. hvilke drøftelser fagudvalget har lagt til grund for prioriteringen Kort præsentation af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Drøftelse/prioritering af anlægsniveau 1. budgetseminar afholdes august 2014 Tema: Basisbudget Oplæg: Status på økonomien (ØKV2/halvårsregnskab) Præsentation af basisbudgettet for kommende år 3. Tidsplan. Der er udarbejdet en tidsplan for budgetprocessen. Tidsplanen er udtryk for den proces, der er ønskværdig dels set fra administrationens side og dels medvirkende til, at den demokratiske proces med dertilhørende høringer og medinddragelse af brugere, borgere og ansatte kan for- 6

7 løbe tilfredsstillende. Der er tale om en tidsmæssig stram proces omkring høringsfaser, grundet de lovgivningsmæssige rammer for den politiske behandling af budgettet med 1. og 2. behandlingen. Dato/periode Aktivitet hvem Budgetforberedelse og drøftelser 19. marts Behandling af forudsætninger for kommende års budgetproces Økonomiudvalg 6-7. marts Visionsseminar Byråd m.v. 19. marts Dialogmøde bl.a. med Hovedudvalget ØK + HU 8. april Regionalt møde mellem kommuner og KL om forventninger og krav til økonomiforhandlingerne Mødet afholdes i på Comwell Rebild kl april Sidste frist for indberetning af de første prognosetal for regnskab april K-98 møde. Forberedelse af borgmestermøde den 13. maj. 13. maj Borgmestermøde. Sammenfatning af drøftelserne på de April juni 14. Maj og/eller 18. juni regionale møder, samt drøftelse af prognosen for regnskab Indledende gennemgang og drøftelse af udvalgenes nuværende budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. Herunder gennemgang af ressourcetildelingsmodeller m.v. Der vil endvidere være mulighed for at drøfte eventuelle temaer Eventuel opfølgning fra fagudvalgenes budgetdrøftelser behandles og drøftes i Økonomiudvalg Besluttede medlemmer af Økonomiudvalg Økonomi Kommunaldirektør Borgmester Fagudvalg Økonomiudvalg Før byrådsmøde Primo august Medio juni Orienteringsmøde om regeringsaftalen KL Økonomiudvalg 26. juni Budgettemamøde: opsamling på fagudvalgenes bud- Økonomiud- getdrøftelser i foråret, samt orientering om økonomiaftalen. Fællescenter Økonomi ansøger om lånedispensationer ud fra foreløbig anlægsprogram/investeringsoversigt for 2015 valg/byråd Økonomi Budgetbehandling 19. august Budgetseminar. Præsentation af basisbudget og udvalgte Byråd kl temaer m.v. (heldags) 20. august Frist for 1. prognose indberetning af budget 2015, samt Økonomi 2. prognose for regnskab 2014 til KL 27. august K-98 møde forberedelse af borgmestermøde, samt Kommunaldirektør drøftelse af landsprognosen vedrørende budget 2015 og regnskab september Borgmestermøde drøftelse af landsprognosen vedr. budget 2015, samt regnskab september Seneste frist for godkendelse af ½ årsregnskabet for Økonomi september ØK udmelder budgetrammer til fagudvalg og forholder sig til eventuel svar på lånedispensation 1, 2, 3.sept. Budgetdrøftelser i fagudvalg Fagudvalg 10. september Fællesmøde mellem ØK og Hovedudvalget ØK + HU ØK indstiller budgettet til 1. behandling 11. september Sidste frist 2. prognosetal for budget 2015 sendes til KL. Økonomi 7

8 Dato/periode Aktivitet hvem 12. september kl. 10 Orienteringsmøde for institutionsledere + HU med henblik for den kommende høringsfase HU, Kontraktholdere m.v. 16. september K98 møde - forberedelse af Borgmestermøde samt Kommunaldirektør drøftelse af landsprognosen for budget september Borgmestermøde drøftelse af landsprognosen vedr. Borgmester budget september 1. behandling BY Byråd 19. september kl.10 Budgetorientering før høring for institutionsledere + HU HU, Kontraktholdere m. v 19. september Høring. Frist for høringssvar den 29. september kl. Alle 29. september , 23 og 24. Budgetdrøftelser i fagudvalg Fagudvalg sept. 30. september Høringssvar udsendes til BY på mail Økonomi/ centre. 1. oktober Budgetaften behandling af høringssvar Byråd 2. oktober kl. 12 Sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag Byråd 3. oktober Ekstraordinært møde i ØK. Indstilling af budgettet til 2. Byråd behandling 9. oktober 2. behandling i BY Byråd 10. oktober kl.10 Budgetorientering for institutionsledere + HU HU, Kontraktholdere m. v Opfølgnings- og informationsfase 23. oktober Repræsentantskabsmøde KL med budgetresultat og Borgmester forventet regnskab på dagsordnen Oktober Udsendelse af budgetinformation til hhv. medarbejdere, Økonomi brugere, borgere og institutioner 7. november Frist for indberetning af prognosetal for regnskab 2014 Økonomi til KL Nov/December K98-møde drøftelse af status for regnskab 2014 m.m. kommunaldirektør December Budget udsendes og offentliggøres på Økonomi 4. Forudsætninger i basisbudget. Med udgangspunkt i målet om et færdigt basisbudget til budgetseminaret i august er der opstillet følgende retningslinjer. Drift. Til den politiske behandling jf. nedenfor udarbejdes et basisbudget med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammer for budgetlægningen, blandt andet omfattende: Basisbudgettet (rammerne) dannes ud fra oprindelig budget Konkrete politiske beslutninger fra Byråd og Økonomiudvalg med konsekvens for budget indarbejdes i basisbudgettet med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 8

9 Der indarbejdes desuden ændringer i form af KL s skøn over pris- og lønudviklingen. Det seneste skøn fra KL over stigningen i løn og priser fremgår af bilag 2. En eventuel justering af P/L er beskrevet under afsnittet råderum senere. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Rebild Kommune indarbejdes i basisbudgettet, hvis beløbet er over kr. Der laves særlig oversigt over de indarbejdede DUT-sager til orientering. Særlige temaer i regeringsaftalen, hvor der afsættes konkrete puljer, som ikke indgår i (DUT) budgetteres med Rebild Kommunes andel heraf. Eksempler herpå fra de seneste år er pulje til folkeskolereformen og sundhedsområdet. For de normbudgetterede områder (skoler, børneinstitutioner og ældrecentre) er der politiske vedtagne tildelingsmodeller, som indarbejdes i basisbudgettet. Dette indebærer, at den demografiske udvikling for disse områder indarbejdes i basis. o For folkeskoleområdet tager budgetteringen udgangspunkt i elevtallet pr. juni 2014 (senest kendte elevtal). Budgettet for skoleåret 2014/15 laves med udgangspunkt i den senest vedtagne ressourcetildelingsmodel, der er udarbejdet i forbindelse med den nye skolereform og finansieringen heraf. o For SFO-området tages der udgangspunkt i den seneste vedtagne ressourcetildelingsmodel, der er udarbejdet i forbindelse med den nye skolereform og finansieringen heraf, samt forvaltningens aktuelle skøn over det forventede børnetal o For daginstitutionsområdet tages der ligeledes udgangspunkt i den vedtagne ressourcetildelingsmodel og forvaltningens aktuelle skøn over det forventede børnetal. o For ældreområdet tages der udgangspunkt i den vedtagne ressourcetildelingsmodel og det senest opgjorte befolkningsgrundlag pr. 1. januar o For det specialiserede socialområde tages der udgangspunkt i den budgettildelingsmodel, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget Modellen tager udgangspunkt i den konkrete aktivitet, som er kendt fra afrapporteringen af den løbende disponering. Bidrag til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet budgetteres med udgangspunkt i niveauet i budget 2014, korrigeret i forhold til KL s skøn over de enkelte kommuners finansieringsandel. For de lovbundne/konjunkturafhængige områder (bistandsydelser, sikringsydelser, flygtninge og beskæftigelse mv.) udarbejdes basisbudgettet på baggrund af niveauet i budget 2014, dog således at de områder, der er omfattet af budgetgarantien, vurderes i forhold til Rebild Kommunes andel af landsudviklingen ud fra KL s beregnede skøn over udviklingen jævnfør regeringsaftalen. Der udarbejdes særskilt oversigt over konsekvenserne heraf. 9

10 For renovation m.v. tages der udgangspunkt i niveauet i budget Er der eventuelle tvivlstilfælde omkring hvad der kan og ikke kan indarbejdes i basisbudgettet skal dette i budgetprocessen frem til basisbudgettet drøftes med kommunaldirektøren og /eller Økonomichefen. Særligt om budgetønsker. Da de økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes, at være yderst begrænsede, forudsættes det som udgangspunkt, at eventuelle budgetønsker holdes indenfor de enkelte udvalgs rammer. Eventuelle ønsker indgår, som udgangspunkt, i de politiske drøftelser i fagudvalgene indenfor de eksisterende rammer. Anlæg. Forslag til investeringsoversigt til basisbudget behandles indledende på ØK inden sommerferien. Finansiering Skatter, tilskud og udligning Udgangspunktet for basisbudgettet vil være regeringens udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, dog således at der laves konkrete beregninger på de økonomiske konsekvenser af selvbudgettering i forhold til statsgaranti. Lån. I basisbudgettet forudsættes der en låneoptagelse i i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og Rebild Kommunes økonomiske politik. Dette betyder, at der som udgangspunkt budgetteres med en låneoptagelse svarende til kommunens mulige låneramme inklusive eventuelle vurderede lånedispensationer. 5. Rammer for budgetlægningen i 2015 Særligt om de eksterne udsigter i 2015 I arbejdet med budgettet for vil der være række udfordringer, som er mere eller mindre nye i forhold til tidligere års budgetarbejde. I behandlingen og prioriteringen vil der være en række udefra kommende vilkår, som vil påvirke budgetgrundlaget for Rebild Kommune. Signalerne om den kommunale økonomi forventes i bedste fald en nulvækst i de kommunale budgetter, samtidig med, at der vil være et demografisk pres på særlige områder. Der er en særlig knast om det ekstraordinære finansieringstilskud i 2013 og 2014 på 3 mia. kr., som ikke er en del af den nuværende finansieringsaftale for Det forventes således, i lighed med de seneste år, at kommunerne vil være underlagt en meget stram økonomisk politik med stigende krav til prioritering og effektivisering og en begrænsning i de kommunale indtægtsmuligheder. 10

11 KL har i 2014 stadig fokus på en tæt medlemskontakt på det økonomiske område. Der er udarbejdet en procesplan for budget- og regnskabssamarbejdet i Procesplanen indeholder bl.a. regionale møder i april, hvor forventninger og krav til økonomiforhandlingerne vil blive drøftet, samt løbende borgmestermøder og K98 møder med dialog om såvel budget 2015, samt forventninger til regnskab Særlige udfordringer for økonomien i i Rebild Kommune For nærværende er kun medtaget de væsentligste udfordringer pt. Nye reformer (jobcenterområdet, beredskabsområdet, digitalisering, ny skolereform m.v.) Budgetoverslagsår i budget I budgetoverslagsår 2015, i det vedtagne budget for , er der et budgetteret likviditetsmæssigt overskud på kun 3,1 mio. kr. mod 33 mio. kr. i Demografisk udvikling I hovedtal ses det af nedenstående figur over udvikling i Rebild Kommune, at den ældste del af befolkningen stiger betydeligt i de kommende år og rent økonomisk vil stigningen i ældre være større end faldet i børn og unge, hvilket vil give udfordringer i forhold til nulvækst. De demografiske udsigter vil udfordre økonomien og budgetlægningen i Rebild Kommune, særligt i forhold til forventningerne om, at de økonomiske rammer i bedste fald vil svare til 0- vækst på landsplan. 11

12 Der vil derfor være et fortsat og øget krav til prioritering og effektivisering. En anden udfordring i denne sammenhæng er de lokale ønsker til opprioriteringer af bestemte områder eksempelvis veje, bygninger serviceniveauer m.v. I nedenstående tabel er der vist udvalgte overordnede nøgletal for budget Det bemærkes at det ikke er budget 2013, da disse tal ikke er tilgængelige endnu. Udvalgte overordnede nøgletal 12

13 RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU 4.20 Rebild Smnl. Region Hele Kommune gruppen Nordjyll. landet BRUTTODRIFTSUDGIFTER BUDGET 2013 Alle tal er beregnet i kroner pr. indb. Alle nøgletal er korrigeret for "sælg-og-lej-tilbage". DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse (ekskl Ældreboliger, bortset fra grp 001, 005 og 006) Fællesudgifter og administration (ekskl , grp 001 og 002) Skattefinansierede bruttodriftsudgifter i alt kr. pr. indb Ældreboliger (ekskl. grp 001, 005 og 006) kr. pr. indb DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder mv. i alt grp : udbetaling af tj.mandspension vedr. kommunale forsyningsvirksomheder Brugerfinansieret område i alt kr. pr. indb BRUTTODRIFTSUDGIFTER I ALT KR. PR. INDB (Korrigeret for "Sælg-og-lej-tilbage" i alt) Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 6 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under indb. Ressourcepresset er højt KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Tilvejebringelse af økonomisk råderum/budgetbalance i

14 Det vurderes nødvendigt med et vist råderum, som kan og skal fungere, som en nødvendig finansiel buffer, samt være med til at sikre Byrådet et vist rum til omprioriteringer, i en situation, hvor der må forventes snævre økonomiske rammer for den kommunale opgavevaretagelse Såfremt der skal tilvejebringes et råderum kunne det eksempelvis være via; Reduktion af fremskrivning på løn og priser Der kan laves en generel reduktion af alle driftsbudgetter via lavere fremskrivning på løn og drift, som indarbejdes i basisbudgettet. Det vil naturligvis give den udfordring, at selve besparelsen skal udmøntes lokalt, gennem effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner. En rammereduktion på driftsrammen på 1 % vil betyde et potentiale på knap 14,9 mio. kr., som nedenfor er vist fordelt udvalgsvis i forhold til netto overslagsår I mio. kr. Overslagsår 2015 netto 1 % rammereduktion Rebild Kommune ,9 Arbejdsmarkedsudvalg 285 2,8 Børn og Ungdomsudvalg 471 4,7 Kultur og Fritidsudvalg 46 0,5 Sundhedsudvalg 420 4,2 Teknik og Miljøudvalg 58 0,6 Økonomiudvalg 207 2,1 Målrettede reduktioner og effektiviseringer Her kunne der eventuelt tages udgangspunkt i en tilsvarende reduktion på 1 % målrettet konkrete områder. Det kunne være fra tidligere års sparekataloger/forslag, strukturforslag, servicereduktioner, fastfrysning af tildelingsmodeller eller helt nye forslag og ideer. En sådan beslutning vil typisk indebære, at konkrete udmøntninger heraf behandles og besluttes i budgetbehandlingsfasen efter budgetseminaret i august måned på baggrund af mere detaljerede forslag. 6. Pris og Lønregulering Der tages udgangspunkt i KL s skøn over pris og lønudviklingen Det overordnede skøn for 2015 er ikke opdateret/beregnet af KL endnu, men de første skøn forventes at være tilgængelige i løbet af marts Udgangspunktet for vil endvidere blive korrigeret for ændringer i forhold til tidligere år. 7. Budgetforberedelsesfasen. I budgetforberedelsesfasen før sommerferien foretages såvel den administrative som politiske budgetforberedelse, hvor der arbejdes ud fra de givne rammer med henblik på præsentation af et basisbudget på budgetseminaret i august måned. 14

15 Driftsbudget: Driftsbudgettet opdeles først efter udvalg og derefter i sektorer (kapitalmidler). Budgetændringer skal ske under hensyntagen til den overordnede målsætning på området og indenfor de givne bevillingsniveauer. Ønskes en budgetomplacering mellem to aktivitetsområder eller en tillægsbevilling, skal det fremgå og være en tydelig del af beslutningsgrundlaget som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Anlægsbudgettet: Der udarbejdes en anlægsoversigt til støtte for budgetprocessen med udgangspunkt i den vedtagne investeringsoversigt i budget Budget 2018 vil i basis 2018 sættes lig de rammer der er på de enkelte udvalg i Budgetforhandlingsfasen. Denne fase starter efter Byrådets budgetseminar i august måned Økonomiudvalgets budgetbehandling: Med baggrund i basisbudgettet samt fagudvalgenes budgetbidrag behandler Økonomudvalget basisrammerne inden disse fremsendes til fagudvalgene. Økonomiudvalget træffer beslutning om at indarbejde tekniske korrektioner m.v. Økonomiudvalget beslutter på dette tidspunkt, hvorvidt der sammen med basisbudgetterne også skal udmeldes konkrete effektiviserings og/eller sparekrav indenfor det enkelte udvalgs ramme. Fagudvalgenes behandling: Fagudvalgenes behandling af basisbudgettet begynder i september måned på baggrund af basisbudgettet, samt drøftelserne på budgetseminaret i august og udmeldingerne fra ØK. Fagudvalgene behandler basisbudgettet og angiver eventuelle ændringer i henhold til den vedtagne procedure i budgetprocessen, samt opsamlinger fra de tidlige budgetdrøftelser i foråret, samt angiver eventuelle analyser, der ønskes udarbejdet til brug for den videre budgetproces. Ligeledes kan der i denne fase, indenfor rammerne, fremsættes konkrete ændringsforslag til budgettet. Udvalgenes budgetbidrag skal som udgangspunkt overholde udvalgets egen økonomiske driftsramme, som er udmeldt i forbindelse med basisbudgettet. Udvalgenes ændringer har form af ændringer til det eksisterende basisbudget. Aktivitetsudvidelser, der ikke kan finansieres indenfor den eksisterende ramme, indarbejdes ikke i budgetbidraget, men fremsendes til Økonomiudvalget til behandling d. 11. september. Byrådets budgetbehandling: Det reviderede budget (budgetforslag) anvendes i forbindelse med byrådets 1. behandling af budgettet d. 18. september og den efterfølgende vedtagelse den 9. oktober

16 Sidste frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet er d. 2. oktober 2014 kl. 12. Ændringsforslagene udsendes til byrådets medlemmer elektronisk og behandles på Økonomiudvalgets møde d. 3. oktober Der er endvidere indarbejdet budgetaften d. 1. oktober 2014, hvor blandt andet høringssvarene behandles. Fristen for høringssvar er fastsat til den 29. september kl. 10. og udsendes til Byrådet den 30. september i elektronisk form (mail). 9. Høring og inddragelse. Der ønskes så stor åbenhed om budgetfasen, som muligt. Høringen af budgettet placeret mellem 1. og 2. behandling af budgettet, da det forventes, at det er på dette tidspunkt, indholdsmæssigt, er et grundlag for de høringsberettigede. Derudover kan der vælges en række andre former for inddragelse af borgere og brugere i budgetprocessen i form af bl.a.: Der afholdes dialogmøder mellem Byrådet og bl.a. Hovedudvalget ØK samt forældrebestyrelser, skolebestyrelser, interesseorganisationer mv. Det kan overvejes, om der skal afholdes borgermøder / temamøder. Der kan som alternativ lægges op til dialogmøder indenfor afgrænsede emner. Høringsmaterialet udsendes ultimo uge 38 med mulighed for drøftelser i uge Opfølgnings- og informationsfasen. Efter vedtagelse af budgettet foretages den efterfølgende budgetinformation til medarbejdere, brugere, institutioner og borgere i Rebild Kommune. Der udarbejdes materiale til: Pressen. Denne (lovpligtige) information er rettet imod borgere i kommunen og vil indeholde budgettets hovedtal. Internettet: Anvendes til bred informationsdeling. Her offentliggøres budgettets hovedtal, kommunale takster samt budgettets bemærkninger. Det trykte budget offentliggøres for politikere, forvaltninger og medarbejdere mv. Det trykte budget udsendes ultimo december. Der vil endvidere blive afholdt informationsmøde om budgettet for lederforum og HU den 19. september (før høring) og den 10. oktober (efter budget vedtagelsen). Fællescenter Økonomi forestår at udarbejde, mangfoldiggøre og udsende ovenstående information i samarbejde med øvrige forvaltninger. Dertil kommer indberetning af det vedtagne budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik m.v. 16

17 Bilag Løn og prisfremskrivning opdateres løbende 17

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017.

Budgetprocedure for budgetåret 2014. Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. Budgetprocedure for budgetåret 2014 Samt budgetoverslagsårene 2015 2017. 1 Budgetvejledning for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret Samt budgetoverslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 Samt budgetoverslagsårene 2018 2020. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2017 2020. 1. Indledning....3 2. Politiske temamøder og budgetseminar....4 Fælles

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere