Finansielt regnskab for departementet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielt regnskab for departementet"

Transkript

1 Finansielt regnskab for departementet 2014

2 2. Finansielt regnskab for departementet Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af departementet Departementets omfang Årets overordnede faglige resultater Årets overordnede økonomiske resultater Opgaver og ressourcer Forventninger til det kommende år Regnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede bevillinger Bilag Noter til regnskabet Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv

3 Indhold Påtegning af det samlede regnskab Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som Transportministeriets departement, CVR. Nr , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Omkostningsbaserede hovedkonti Departementet Udgiftsbaserede hovedkonti Transportforskning Udviklingsselskabet By & Havn I/S Anlægsreserve Generelle puljer Transportpuljer Reserver og budgetreguleringer Takstnedsættelser og investeringer i Indkøb af jernbanetrafik, DSB forbedringer af den kollektive trafik Metroselskabet I/S Indskud Indkøb af Jernbanetrafik, Midt og Vestjylland Tilkøb Metroselskabet Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør- Peberhom Indskud Aarhus Letbane Tilskud til særlige rabatter Materielkøb Reserve til jernbanetrafik Letbaner Budgetregulering vedr. DSB Omdannelse af Naviair Samfundsbetingede overfarter Genudlån (Naviair) Vederlag for færgebetjening af Bornholm Køb af værdipapirer m.v i forbindelse Statslige aktiver vedr. Bornholm med fusionen ml. Post Danmark A/S og Posten AB Indskud i Metroselskabet I/S Bornholmstrafikken Holding A/S Aktieudbytte Renteindtægter m.v. Statens administration Salg af statlige aktiver Påtegning: Det tilkendegives hermed, at: 1. at det finansielle regnskab er rigtigt, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af det finansielle regnskab. København den / 2015 København den / 2015 Flemming Schiller Administrationschef Jacob Heinsen Departementschef

4 4. Finansielt regnskab for departementet 2. Beretning 2.1. Præsentation af departementet Transportministeriets mission er at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund. Transportministeriet skal skabe grundlaget for og sikre gennemførelsen af transportministerens, regeringen og Folketingets transportpolitik. Høj mobilitet er en forudsætning for et velfungerende moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. Mobilitet sikrer frihed for den enkelte og er nødvendigt for et velfungerende arbejdsmarked og et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det skal være let for borgerne at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidsliv, og virksomhederne skal let kunne transportere deres varer. Mobilitet indebærer samtidig omkostninger i form af støj, forurening og ulykker, som skal begrænses mest muligt. Transportministeriet skal forene målet om høj mobilitet med målene om en effektiv transportsektor, en sikker trafikafvikling og hensyntagen til miljøet. Departementets rolle i realiseringen af denne mission er, i samarbejde med institutionerne, at bistå ministeren med rådgivning og analyser samt en overordnet styring af ministerområdet, så regeringens politik på de forskellige transportområder kan føres ud i livet. Departementet er således ministerens sekretariat til at understøtte denne opgave. Departementet ledes af departementschefen sammen med to afdelingschefer og en administrationschef, som tilsammen udgør direktionen. Herudover bestod departementet ultimo 2014 af et ministersekretariat, et pressesekretariat, et center for økonomi og HR samt ni kontorer. Opgaver Af tabel 1 fremgår departementets bruttoudgifter fordelt på departementets syv udadvendte opgaver. Som det ses i tabellen, er departementets største opgave direkte ministerbetjening. Herefter følger politikudvikling, tilsyn med institutioner og virksomheder, betjening af folketing, udbud og kontrakter vedrørende tog-og færgetrafik, internationalt arbejde og endelig departementets øvrige myndighedsopgaver. Omkostninger til ledelse og administration er fordelt ligeligt ud på de enkelte opgaver. Direkte ministerbetjening omfatter den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv., herunder departementets presseaktiviteter. Opgaven politikudvikling omfatter blandt andet udarbejdelse af lovforslag og det arbejde, der er medgået til det generelle politikformulerende arbejde. Tilsyn med institutioner og virksomheder omfatter den generelle tilsynsindsats i forhold til bevillingsfinansierede institutioner og selskaber, hvor staten har en ejerandel. Hertil kommer udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.

5 Indhold 5. Betjening af Folketinget omfatter f.eks. besvarelse af folketingsspørgsmål og administration af love. Internationalt arbejde omfatter departementets internationale samarbejde, herunder samarbejdet med EU. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik omfatter opgaver om udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene. Departementets øvrige myndighedsopgaver indeholder aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder, andre myndigheder mv. Tabel 1 Fordeling af bruttoudgifter på opgaver Opgavehierarkiet Bruttoudgifter mio. kr. Politikudvikling 26,3 mio. kr. Betjening af Folketinget 17,9 mio. kr. Tilsyn med institutioner og virksomheder 19,9 mio. kr. Departementets øvrige myndighedsopgaver 8,5 mio. kr. Internationalt arbejde 14,3 mio. kr. Direkte ministerbetjening 29,6 mio. kr. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik 15,1 mio. kr.

6 6. Finansielt regnskab for departementet Det finansielle regnskab aflægges for de hovedkonti, som departementet er ansvarlig for, jf. nedenstående oversigt. Hovedkonto Navn Bevillingstype Omkostningsbaserede hovedkonti Departementet Driftsbev. Udgiftsbaserede hovedkonti Transportforskning Reservationsbev Den centrale anlægsreserve Anlægsbev Transportpuljer Anlægsbev Takstnedsættelser og investeringer til forberinger af den Anlægsbev. kollektive trafik Metroselskabet I/S Indskud Anden bev Tilkøb i Metroselskabet Reservationsbev Indskud Aarhus Letbane Reservationsbev Materielkøb Anlægsbev Letbaner Reservationsbev Omdannelse af Naviair Reservationsbev Køb af værdipapirer m.v. i forbindelse med fusion mellem Post Anden bev. Danmark A/S og Posten AB Indskud i Metroselskabet I/S Anden bev Aktieudbytte m.v. Anden bev Salg af statslige aktiver Anden bev Udviklingsselskabet By & Havn I/S Anden bev Generelle puljer Reservationsbev Reserve og budgetregulering Reservationsbev Indkøb af jernbanetrafik, DSB Reservationsbev Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland Reservationsbev Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm Reservationsbev Tilskud til særlige rabatter Reservationsbev Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik Reservationsbev Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB Reservationsbev Samfundsbegrundede overfarter Reservationsbev Vederlag for færgebetjening af Bornholm Reservationsbev Statslige aktiver vedr. Bornholm Reservationsbev Bornholmstrafikken Holding A/S Anden bev Udlån (Naviair) Anden bev renteindtægter mv. Statens administration Anden bev Departementets omfang Nedenfor præsenteres departementets samlede økonomiske aktiviteter fordelt på almindelig drift, administrerede ordninger og anlæg.

7 Indhold 7. Tabel 2 Departementets samlede aktivitet Drift (mio.kr.) Bevilling Regnskab Drift i alt Udgifter 125,1 131,6 Administrerede ordninger mv. (mio.kr.) Bevilling Regnskab Administrerede ordninger i alt Trafikkontrakter Øvrige administrede ordninger Udgifter 6.489, ,3 Indtægter 1.539, ,4 Udgifter 5.317, ,3 Indtægter 522,7 634,1 Udgifter 1.172, ,0 Indtægter 1.017, ,3 Anlæg (mio.kr.) Bevilling Regnskab Anlæg i alt Udgifter 614,7 0, Årets overordnede faglige resultater Transportministeriet har haft et travlt og spændende 2014, og har budt velkommen til en ny minister, da Magnus Heunicke afløste Pia Olsen Dyhr den 3. februar. Togfonden DK Den 14. januar 2014 blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af Togfonden DK mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Med aftalen om etablering af Togfonden afsættes der 28,5 mia. kr. til et omfattende løft af jernbanen i Danmark. Med gennemførelsen af den såkaldte timemodel kan togpassagererne se frem til at kunne foretage rejsen med tog mellem de store danske byer på en time i moderne klimavenlige el-tog. Det kræver, at en lang række banestrækninger bliver opgraderet, så togene kan køre stærkere. Desuden bliver hovedstrækningerne på jernbanenettet elektrificeret som en følge af aftalen. Endelig indebærer aftalen om Togfonden også, at der anlægges en helt ny jernbane til Billund, som kobler Billund Lufthavn på jernbanenettet. I maj 2014 besluttede partierne bag forliget om Togfonden (Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) at fremrykke vedtagne investeringer for i alt 3,3 mia. kr. som herefter igangsættes og færdiggøres inden 2020 i stedet for i perioden Metro, letbaner og bedre forhold for cyklisterne Regeringen og Københavns Kommune blev den 14. maj 2014 enige om at anlægge en metro til Sydhavnen med stationer til 8,6 mia. kr. Sydhavnsmetroen vil være en integreret afgrening fra den nye metrocityring. Samtidig vil Københavns Kommune sikre at der anlægges en tunnel på

8 8. Finansielt regnskab for departementet Nordhavnsvej under Svanemøllebugten og et antal yderligere metrostationer i forlængelse af metroafgreningen på Nordhavnen. Staten overdrager som led i aftalen 40 procent af sin ejerandel i Udviklingsselskabet By og Havn I/S til Københavns Kommune. Forligskredsen bag Aftaler om en bedre og billigere kollektiv trafik (Regeringen (Socialdemokraterne og Det radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) indgik den 12. juni 2014 Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler. Aftalen tilfører 1 mia. kr. til forbedring og udbygning af den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Med aftalen reserveres 263 mio. kr. til et afgreningskammer til en sydhavnsmetro. Desuden er det aftalt, at der i forbindelse med etableringen af en letbane langs Ring 3 skal tilføjes en station ved DTU. Det vil styrke såvel passagergrundlaget for letbanen som trafikbetjeningen af DTU. Der tilføres endvidere med aftalen af midler til Aarhus Letbane, med henblik på at håndtere en fordyrelse af projektet i forhold til oprindeligt budgetteret. På cykelområdet er der i aftalen afsat 180 mio. kr. til etablering af supercykelstier og bedre parkeringsforhold for cyklisterne i tilslutning til den kollektive transport. Med aftalen blev det også besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en række analyser og beslutningsgrundlag, herunder en omlægning af S-banen til metrolignende drift, en yderligere analyse af mulighederne for etablering af letbaner i hovedstadsområdet og et arbejde med etableringen af en såkaldt Ring Syd på jernbanenettet, der skal lette adgangen til Københavns Lufthavn fra det sydlige hovedstadsområde og Sjælland. Nye veje og cykelstier Med Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden besluttede partierne bag aftalerne om En Grøn Transportpolitik (Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) at igangsætte bygningen af Haderup Omfartsvej, Ribe Omfartsvej og 1. etape af motorvejen mellem Næstved og Rønnede. Det er endvidere besluttet at igangsætte en udbygning af Kalundborgmotorvejen omkring Regstrup og Djurslandsmotorvejens forlængelse som motortrafikvej. Desuden blev der fastlagt en linjeføring for henholdsvis en tredje Limfjordforbindelse og en udbygning af rute 26 mellem Aarhus og Viborg og afsat midler til forlodsovertagelse af ejendommene i de valgte linjeføringer. Endelig blev der er bevilget penge til en lang række mindre forbedringer på statsvejnettet i form af nye tilslutningsanlæg og udbedring af trafikale flaskehalse. I den samme aftale blev der også afsat 175 mio. kr. til en stribe kommunale cykelprojekter, der skal forbedre forholdene for cyklisterne rundt omkring i landet, ligesom der er afsat penge til en forøgelse af trafiksikkerheden, herunder en øget forebyggelse af højresvingsulykker. Metrocityringen Byggeriet af Metrocityringen har i 2014 givet anledning til betydelig offentlig debat om byggeriets konsekvenser for naboerne. Departementet har sammen med Banedanmark, Vejdirektoratet og Metroselskabet deltaget meget aktivt i bestræbelserne på at finde en løsning på de udfordringer projektet stod overfor. Efter udarbejdelse af en supplerende VVM-redegørelse har Folketinget, i forlængelse af aftalen Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen indgået mellem (Regerin-

9 Indhold 9. gen (Socialdemokraterne og Det radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti), vedtaget en ændring af Lov om en Cityring, der sætter klare fremtidige rammer for byggeriet herunder regler for håndhævelse af støjgrænser og en nabopakke, der forøger adgangen til genhusning og erstatning. Roskilde Fjord Forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) I december 2014 vedtog Folketinget Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Anlægsloven indebærer etablering af en højbro over Roskilde Fjord syd for Frederikssund med tilhørende vejanlæg på begge sider af fjorden. Projektet gennemføres i regi af den selvstændige offentlige virksomhed (SOV) Fjordforbindelsen Frederikssund og finansieres dels gennem et statsligt tilskud på op til 659,5 mio. kr., dels gennem brugernes betaling for passage af broen. Den samlede organisations- og finansieringsmodel er den første af sin art herhjemme. Rejsekortet Transportministeren formulerede i december 2014 sammen med de øvrige partier en oprydningsliste, som dannede grundlag for en række forbedringer fra ejerkredsen bag Rejsekortet. Tiltagene indebærer blandt andet, at prisen for manglende check-ud halveres og at der gennemføres en kampagne, som skal udbrede kendskabet til brugen af rejsekortet. Desuden arbejdes der med introduktion af supplerende løsninger til check-ind og check-ud i form af applikationer til smartphones. Bornholmerforliget Kort før jul 2014 indgik regeringen aftalen Den fremtidige færgebetjening af Bornholm med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om betingelserne for et nyt tiårigt udbud af færgedriften til Bornholm, som skal træde i kraft, når den nuværende kontrakt udløber i Med aftalen øges den statslige betaling med ca. 80 mio. kr. om året. Aftalen indebærer, at færgetaksterne for både passagerer og gods reduceres og at der fortsat sejler færger fra både Køge og Ystad til Rønne. For at imødekomme disse ønsker har det med den økonomiske ramme, der er til rådighed, været nødvendigt at indstille IC-togforbindelsen København Ystad og fjerne kravet om en erstatningsfærge i udbudsmaterialet. Andre væsentlige resultater Folketinget har i 2014 vedtaget syv lovforslag på Transportministeriets område. Foruden de ovenfor nævnte drejer det sig blandt andet om Lov om letbane på Ring 3, Lov om ændring af Postloven og Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne. Desuden indgik forligspartierne (Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten), som en del af finansloven for 2015, en aftale om etablering af en letbane i Aalborg efter samme model som letbanerne i Aarhus og Odense. Staten bidrager med knap halvdelen af de samlede anlægsudgifter i alt 830 mio. kr.

10 10. Finansielt regnskab for departementet 2.4. Årets overordnede økonomiske resultater Nedenstående tabel viser departementets økonomiske hoved- og nøgletal for årene 2012 til Tabel 3 Departementets økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio.kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 133,0 139,6 125,1 - Heraf indtægtsført bevilling 133,0 139,6 125,1 - Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 126,6 132,0 131,2 - Heraf løn 76,9 82,4 80,8 - Heraf afskrivninger 1,5 0,6 0,6 - Heraf øvrige omkostninger 48,2 49,0 49,8 Resultat af ordinær drift 6,4 7,6-6,1 Resultat før finansielle poster 1,8 4,5-8,8 Årets resultat 1,7 4,2-6,5 Balance Anlægsaktiver 1,4 1,2 0,6 Omsætningsaktiver (2012) excl. likvide beholdn. 4,5 8,5 3,2 Egenkapital 25,8 30,0 23,5 Langfristet gæld 1,7 1,2 0,6 Kortfristet gæld 26,5 26,4 22,1 Låneramme 6,3 17,7 13,7 Træk på låneramme (FF4) 1,4 1,2 0,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 22,2% 7,0% 4,6% Negativ udsvingsrate 8,4 9,9 7,6 Overskudsgrad 1,3 3,0-5,2 Bevillingsandel 100,0% 100,0% 100,0% Frivillige nøgletal Akkumuleret overskudsgrad 17,2% 19,1% 16,6% Akkumuleret reservationsandel 0,0% 0,0% 0,0% Soliditetsgrad 44,4 46,9 40,0 Afskrivningsrate 84,7% 86,7% 93,3% Kapitalandel 1,0% 0,5% 0,5% Personaleoplysninger Antal årsværk 135,7 142,6 141,5 Årsværkspris 558,5 570,5 561,8 Lønomkostningsandel 57,0% 58,3% 63,5% Lønsumsloft** 79,1 99,2 95,9 Lønforbrug* 75,8 81,4 79,5 *Lønforbrug ekskl. rådighedsløn ** I 2013 og 2014 indeholder lønsumsloftet opsparet lønsum fra tidligere år. Departementets indtægtsførte bevilling i 2014 er væsentligt lavere end i Departementets bevilling blev, i forlængelse af Akt 54 af 11. december 2014, reduceret med 12 mio. kr. Det skete som led i den samlede plan for nedbringelse af det akkumulerede underskud som Vejdirektoratets vintertjeneste gennem den seneste årrække har oparbejdet. I 2014 har det betydet, at departementets bevillingsniveau er faldet.

11 Indhold 11. Departementets lønudgifter har været faldende fra 2013 til Det faldende lønforbrug skyldes primært, at departementets omkostninger til hensættelser vedrørende løn har været lavere i 2014 sammenlignet med året før. I 2013 var departementets hensættelser til rådighedsløn markant højere end i 2014 som følge af hensættelse til en afskediget auditør og fratrædelsesløn til en særlig rådgiver. Departementets nettoresultat i 2014 er et underskud på 6,5 mio. kr. Kommentarer til nøgletal Udnyttelse af låneramme Departementets udnyttelse af lånerammen har været faldende fra 2013 til Udnyttelsesgraden ultimo 2014 er 4,6 %. Den faldende udnyttelse af lånerammen skyldes, at departementet ikke har foretaget nogen væsentlige investeringer i Negativ udsvingsrate Forholdet mellem det akkumulerede overførte overskud og startkapitalen er fortsat stabil, selvom stabilitetsgraden er faldende som følge af underskud i Niveauet indikerer økonomisk stabilitet indenfor de bevillingsmæssige disponeringsrammer, og er langt fra den negative udsvingsrate. Overskudsgrad I forlængelse af departementets underskud i 2014 er overskudsgraden faldende. Det skyldes, at departementet udover disponering indenfor de bevillingsmæssige rammer i 2014, har reduceret det uudnyttede råderum i form af det akkumulerede overførte overskud. Bevillingsandel Departementet er 100 % bevillingsfinansieret. Den økonomiske planlægning foregår indenfor disse rammer. Akkumulerede overskudsgrad Departementets akkumulerede overskudsgrad er som følge af årets negative resultat faldende i Departementet forventer en yderligere reduktion i det akkumulerede overførte overskud i de kommende år - indenfor rammerne af udgiftsloftet. Akkumulerede reservationsandel Departementets akkumulerede reservationsandel er 0 %. Departementet har ingen udestående opgaver, hvortil der er foretaget reservationer. Soliditetsgrad Egenkapitalens andel af de samlede passiver har været faldende fra 2013 til Ultimo 2014 var departementets soliditetsgrad 40,0 %. Faldet skyldes primært, at departementet har reduceret opsparingen med 6,5 mio. kr., som følge af departementets resultat i Afskrivningsrate Der er løbende afskrevet på aktivernes værdi i Samtidig er der ikke foretaget væsentlige investeringer i 2014, hvorfor afskrivningsraten har været stigende.

12 12. Finansielt regnskab for departementet Kapitalandel Departementets kapitalandel er uændret fra 2013 til Renter og afskrivningers andel af de samlede ordinære driftsindtægter udgør ultimo ,5 %, hvilket indikerer råderum for nye investeringer. Der forventes fortsat en stabil udvikling i investeringer og afskrivninger i 2015 og frem. Årsværkspris Departementets årsværkspris har været marginalt faldende fra 2013 til Faldet skyldes, at de årlige reguleringer af hensættelser vedr. rådighedsløn mv. i 2014 har været på et lavere niveau, hvilket påvirker den gennemsnitlige årsværkspris i nedadgående retning. Lønomkostningsandel Lønomkostningernes andel af de samlede indtægter har været stigende fra 2013 til Dette skyldes hovedsageligt, at departementets bevilling i 2014 har været væsentlig lavere end i Opgaver og ressourcer Departementets ressourcer fordelt på de opgaver som er optaget på FL 2014, fremgår af tabel 4. Tabel 4 Sammenfatning af økonomi for departementets opgaver Opgave (beløb i mio. kr**.) Indtægtsført bevilling* Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets resultat Generel ledelse og administration 38,5 2,5 41,3-0,3 Politikudvikling 17,3 18,5-1,2 Betjening af Folketing 11,8 12,6-0,8 Tilsyn med virksomheder og institutioner 13,1 14,0-0,9 Departementets øvrige myndighedsopgaver 5,6 6,0-0,4 Internationalt arbejde 9,4 10,1-0,7 Direkte ministerbetjening 19,5 20,9-1,4 Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgedrift 9,9 10,6-0,7 I alt 125,1 2,5 134,1-6,5 * Departementet har ikke registreret fordelingen af indtægtsført bevilling på opgaveniveau. Fordelingen er derfor foretaget manuelt. ** Tabellen indeholder afrundede tal der kan give sumdifferencer. Departementets reservationer fremgår af tabel 5. Tabel 5 Departementets reservationer Opgave ( beløb i mio. kr.) Reservation år Reservation Bevilling primo Forbrug 2013 Forbrug 2014 Reservation Ultimo Forventet afslutning Transportpolitik Ekstern kvalitetsikring - 0,0 0,0 0,0 0,0 - Departementet har ikke registreret opgaver i 2014, der reserveres bevilling til i de kommende år.

13 Indhold Forventninger til det kommende år I 2015 vil udarbejdelsen af en ny kontrakt med DSB om jernbanebetjeningen i Danmark og implementeringen heraf være en central opgave for departementet. Kontrakten regulerer den mængde togdrift og det serviceniveau, som DSB skal levere for den årlige statslige kontraktbetaling. Endvidere vil arbejdet med udarbejdelsen og fremlæggelsen af anlægsloven vedrørende Femern Bælt forbindelsen blive en vigtig del af departementets arbejde. Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg blev fremsat den 25. februar Det forventes, at det endelige lovgrundlag for letbanerne i Aarhus og Odense bliver vedtaget i foråret Udmøntningen af aftalen om Aalborg Letbane vil, sammen med letbaneområdet, være en væsentlig del af departementets aktivitet i Det er endvidere forventningen, at Landstrafikmodellen i 2015 færdiggøres til et niveau, hvor den kan anvendes i praksis på konkrete projekter. Departementet vil i 2015 fortsætte arbejdet med at analysere fordele, ulemper og konsekvenser ved at omlægge en del af den nuværende S-bane til metrolignende drift, og analysere muligheden for yderligere anlæg af letbaner i hovedstadsområdet for på den måde at kunne øge transportkapaciteten til gavn for de stadigt flere indbyggere.

14 14. Finansielt regnskab for departementet 3. Regnskab 3.1. Regnskabspraksis Departementets regnskab for 2014 følger regnskabspraksis beskrevet i regnskabsbekendtgørelsen og Moderniseringsstyrelsens vejledningsmateriale. Departementet har i 2014 ikke ændret regnskabspraksis, udover ændringer som følge af generelle nye regler i staten. I departementets balance er alle aktiver på over kr. medtaget. Disse afskrives lineært. Departementet har ingen frivillige bunker. Tilgodehavender er indregnet med det nominelle beløb. Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Hensatte forpligtigelser indregnes som følge af en retlig eller faktisk begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, når det er sandsynligt, at forpligtigelsen skal indfries. Kortfristede gældsforpligtigelser omfatter bl.a. departementets skyldige feriepengeforpligtigelser og værdiansættes til nettorealisationsværdi. Der er taget særlig aktivt stilling til periodiseringer i forhold til at sikre, at registreringerne af væsentlige regnskabsposter belaster det korrekte regnskabsår, og alle omkostninger over kr. periodiseres i forbindelse med årsafslutningen. På det udgiftsbaserede område foretages en vurdering i forhold til væsentlighed, idet bevillingernes størrelse varierer. Som udgangspunkt arbejdes med en grænse på 1. mio. kr Resultatopgørelsen Som det fremgår af resultatopgørelsen nedenfor, udviser departementets regnskab et underskud på 6,5 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at departementets bevilling i 2014 er reduceret med 12 mio. kr. Det skete som led i den samlede plan for nedbringelse af det akkumulerede underskud, som Vejdirektoratets vintertjeneste gennem den seneste årrække har oparbejdet. Forventningerne til departementets omkostninger i 2015 er for de fleste vedkommende på linje med Der forventes dog øgede omkostninger som følge projektaktiviteter og politikforberedende arbejder.

15 Indhold 15. Tabel 6 Departementets resultatopgørelse Note Ordinære driftsindtægter R2013 R2014 B2015 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Indtægtsført bevilling Bevilling -139,6-125,1-138,2 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års bevilling 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -139,6-125,1-138,2 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -139,6-125,1-138,2 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 7,9 7,7 7,1 Andre forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger i alt 7,9 7,7 7,1 Personaleomkostninger Lønninger 72,0 71,9 70,8 Pension 10,7 10,9 10,9 Lønrefusion -3,5-3,1-2,8 Andre personaleomkostninger 3,2 1,1-0,2 Personaleomkostninger i alt 82,4 80,8 78,7 Andre ordinære driftsomkostninger 41,0 42,1 49,0 Af- og nedskrivninger 0,6 0,6 0,6 Ordinære driftsomkostninger i alt 131,9 131,2 135,4 Resultat af ordinær drift -7,7 6,1-2,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,2-0,1 0,0 Andre driftsomkostninger 3,4 2,8 2,7 Resultat før finansielle poster -4,5 8,8-0,1 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,1 0,0 0,1 Resultat før ekstraordinære poster -4,4 8,8 0,0 Ekstraordinære poster 1 Ekstraordinære indtægter -0,1-2,4 0,0 1 Ekstraordinære udgifter 0,3 0,1 0,0 Årets resultat -4,2 6,5 0,0 Bevillingsniveau Resultatopgørelsen viser, at departementet i 2014 modtog bevillinger på 125,1 mio. kr. Sammenlignet med 2013 er dette et fald på 14,5 mio. kr. Faldet skyldes primært, at departementet i 2014 har overført 12 mio. kr. til Vejdirektoratets vintertjeneste som led i den samlede plan for tilvejebringelse af vintertjenestens akkumulerede underskud. Desuden er der overført 1,5 mio. kr. til Miljøministeriet som følge af Kongelig resolution af 3. februar 2014, hvor Kystdirektoratet flyttede ressort. I 2015 er bevillingsniveau tilbage på samme niveau som 2013.

16 16. Finansielt regnskab for departementet Omkostningsudvikling - generelt Omkostningsniveauet har overordnet været på niveau med Der er dog sket mindre forskydninger mellem de forskellige typer af omkostninger. Departementets omkostninger til løn er faldet en smule, mens andre ordinære driftsomkostninger er steget tilsvarende. Departementets omkostninger til af- og nedskrivninger har været uændret fra 2013 til Departementets generelle omkostninger forventes at stige marginalt i 2015 på grund af øgede projektaktiviteter. Løn og personaleomkostninger Personaleomkostningerne er faldet fra 2013 til Faldet skyldes primært, at udgifter til andre personaleomkostninger er 2,1 mio. kr. lavere i 2014 end i 2013, fordi der i 2014 er optaget færre hensættelser til rådighedsløn og fratrædelsesomkostninger. Omkostninger til lønudgifter og pension ligger på nogenlunde sammen niveau som i 2013, mens departementets lønrefusion er faldet med 0,4 mio. kr. Lønforbruget forventes at falde over de kommende år, idet departementet i 2014 har foretaget en række personalejusteringer med henblik på at tilpasse lønsumsforbruget til de kommende års lønsumsbevilling. Andre ordinære driftsomkostninger Posten er steget med 1,1 mio. kr. fra 2013 til Det skyldes, at departementet i 2014 har haft et marginalt større forbrug af projektrelaterede omkostninger sammenlignet med Investeringsafledte driftsomkostninger Afskrivningerne i 2014 er uændret i forhold til Dette skyldes, at departementet ikke har foretaget nogen nye investeringer i Andre driftsindtægter I 2014 havde departementet 0,1 mio. kr. i andre driftsindtægter. Departementet har i 2014 forbindelse med gennemgang af lager solgt inventar m.m. på auktion. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger er faldet med 0,6 mio. kr. fra 2013 til Faldet skyldes, at departementets betalinger til Statens Administration har været mindre end i Finansielle poster Departementets finansielle poster er på samme niveau som i Departementet har på grund af den lave rente ikke modtaget nogen finansielle indtægter i 2014, mens renteomkostningerne på den langfristede gæld har været stort set uændret. Ekstraordinære indtægter og udgifter Departementet har opnået ekstraordinære indtægter i 2014 i forbindelse med afgørelsen af en voldgiftssag mellem Arriva A/S og Transportministeriet. Departementet har endvidere afholdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lukning af Auditøren under Transportministeriet. Departementet forventer ikke at afholde nogen ekstraordinære poster i Tabel 7 Departementets resultatdisponering Disponeret til bortfald (mio. kr.) 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud -6,5

17 Indhold 17. Der er i 2014 overført et underskud til egenkapitalen. Det akkumulerede overførte overskud er således faldet fra 2013 til Der er ikke foretaget nogen reservationer i Tilbageførte hensættelse og periodiseringsposter Udover de gennemførte reguleringer jf. note 5 til balancen, er der ikke tilbageført nogen hensættelser eller reguleret periodiseringsposter som følge af ændret skøn Balancen Departementets balancesum udgør i ,0 mio. kr. Departementet har ikke foretaget nyanskaffelser i På passivsiden er den langfristede gæld reduceret i Egenkapitalen i 2014 er reduceret med årets underskud, jf. resultatopgørelsen. Gamle hensættelser er indtægtsført, og der er optaget nye hensættelser i henhold til specifikationen i bilag 4.1. note 5 og 6. Tabel 8 Departementets balance Note Note AKTIVER Mio.kr. PASSIVER Mio.kr. Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,5 0,0 Startkapital -2,7-2,7 Erhvervede koncessioner mv. 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Udviklingsprojekt u. udførelse 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 2a Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0 Grunde, arealer og bygninger 0,1 0,1 4 Overført overskud -27,3-20,8 Infrastruktur 0,0 0,0 Egenkapital i alt -30,0-23,5 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 5,0 Hensættelser -6,4-12,8 Transportmateriel 0,6 0,4 Langfristet gæld Inventar og IT udstyr 0,1 0,1 FF4 Langfristet gæld -1,2-0,6 Igangv. arb. for egen regning 0,0 0,0 Dontationer 0,0 0,0 2b Materielle anlægsaktiver i alt 0,8 0,6 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Statsforskrivning 2,7 2,7 Langfristet gæld i alt -1,2-0,6 Finansielle anlægsaktiver i alt 2,7 2,7 Kortfristet gæld Anlægsaktiver i alt 4,0 3,3 7 Lev. af varer og tjenesteydl.* -6,9-5,6 Omsætningsaktiver Anden kortfristet gæld** -2,3-4,4 Varebeholdninger 0,0 0,0 6 Skyldige feriepenge -11,5-11,1 8 Tilgodehavender* 8,5 3,2 Reserveret bevilling 0,0 0,0 Værdipapirer 0,0 0,0 Igangv. arbejder for frem. regn. 0,0 0,0 Likvide beholdninger 7 Periodeafgræns.poster, forpligt. -5,5-1,0 3 FF5 Uforrentet konto 26,3 24,3 Sys.tek. ml.regn.og afstem.konti -0,2 0,0 FF7 Finansieringskontoen 25,2 28,2 Kortfristet gæld i alt -26,4-22,1 Andre likvider 0,0 0,0 Gæld i alt -27,6-22,7 Likvide beholdninger i alt 51,5 52,5 Omsætningsaktiver i alt 60,0 55,7 * ** Aktiver i alt 64,0 59,0 Passiver i alt -64,0-59,0 Departementet har fastsat en væsentlighedsgrænse på kr. Der er i forlængelse heraf ikke foretaget nogen omklassificering af hverken tilgodehavende eller forpligtigelser Finanskonto 9870 udviser en debetsaldo på 0,2 mio. kr. Da der er tale om en systemteknisk lønkonto er der ikke foretaget korrektion af tilgodehavender og forpligtigelser

18 18. Finansielt regnskab for departementet 3.4. Egenkapitalforklaring Tabel 9 Egenkapitalforklaring Egenkapitalen primo R-året (mio. kr.) R 2013 R 2014 Startkapital primo -2,7-2,7 Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo -2,7-2,7 Opskrivninger primo 0,0 0,0 Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger i alt 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo -23,1-27,3 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 Overført fra årets resultat -4,2 6,5 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo -27,3-20,8 Egenkapital ultimo R- året -30,0-23,5 Departementets egenkapital er faldet fra 2013 til 2014 i forlængelse af årets underskud på 6,5 mio. kr Opfølgning på likviditetsordningen Låneramme Departementet har ikke overskredet disponeringsreglerne vedrørende lånerammen i Departementets udnyttelse af lånerammen ultimo 2014 udgør 7,0 %, jf. tabel 9. Tabel 10 Udnyttelse af låneramme Mio. kr. Sum af saldo på FF4 pr. 31. december ,6 Lånerammen 13,7 Udnyttelsesgrad i pct. 4,6% Likviditetsopgørelse: I henhold til den statslige likviditets- og finansieringsordning skal der foretages en opgørelse af de likvide beholdninger, som vedrører nettoomsætningsformuen, mindst én gang årligt. Grundet forskydninger i departementets nettoomsætningsformue i supplementsperioden, skal der foretages regulering i 1. kvartal Der er således, efter at opgørelsen er lavet i supplementsperioden, foretaget reguleringer af kortfristede gældsforpligtigelser, tilgodehavender og hensættelser, hvorfor der skal foretages likviditetsflytning mellem FF7 og FF5 i For en opgørelse af likviditetsflytningerne og reguleringerne henvises til bilag 4 note 3.

19 Indhold Opfølgning på lønsumsloft Departementet har ikke overskredet lønsumsloftet i 2014 (inkl. opsparing). Primo året var der et ikke-udnyttet lønsumsloft på 17,8 mio. kr. Departementet har et merforbrug i forhold til årets lønsumsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2014, således at der ved udgangen af 2014 resterer 16,5 mio. kr. i uudnyttet lønsum. Tabel 11 Departementets lønsumsloft Hovedkonto mio. kr. Lønsumsloft FL 79,1 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 78,1 Lønforbrug under lønsumsloft 79,5 Difference (merforbrug) 1,4 Akk. Opsparing primo ,8 Akk. Opsparing ult. 2014* 16,5 *Der kan forekomme afrundingsdifferencer 3.7. Bevillingsregnskabet Nedenstående findes bevillingsregnskabet for Departementet. Departementets drift havde i 2014 et underskud på 6,5 mio. kr. underskuddet skyldes, at departementet i 2014 har reduceret bevillingen som led i den samlede plan for tilvejebringelse af vintertjenestens akkumulerede underskud. Departementets akkumulerede overskud er derfor reduceret med 6,5 mio. kr. i Tabel 12 Departementets bevillingsregnskab Mio. kr. Regnskab 2013 Budget 2014 Budget Regnskab 2014 (FL+TB) 2015 Nettoudgiftsbevilling* 139,6 125,1 125,1 138,2 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,3 0,0 2,5 0,0 Udgift** 135,7 139,0 134,1 138,2 Årets resultat 4,2-13,9-6,5 0,0 * Nettoudgiftsbevillingen i 2015 omfatter bevillingen på FL15 tillagt besluttede TB-transaktioner i finansåret ** Udgiftsniveauet baseres på det indmeldte grundbudget 2014 til FM 3.8. Udgiftsbaserede bevillinger Departementet administrerer en række konti, som ikke er omkostningsbaserede. Nedenfor vises hovedtallene for departementets hovedkonti, hvor der har været bevægelser i En uddybning af de enkelte hovedkonti fremgår af bilag 4.2. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.

20 20. Finansielt regnskab for departementet Tabel 13 Departementets udgiftsbaserede hovedkonti Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio.kr.) Bevilling Regnskab Transportforskning Reservationsbev. Udgifter 16,7 16, Anlægsreserve Anlægsbev. Udgifter 975,6 0, Transportpuljer Anlægsbev. Udgifter -5,7 0, Takstnedsættelser og investeringer Anlægsbev. Udgifter -355,2 0,0 til forbedringer af den kollektive trafik Metroselskabet I/S Indskud Anden bev. Udgifter 597,0 556, Tilkøb i Metroselskabet Reservationsbev. Udgifter 71,1 56,1 Indtægter 15,0 0, Indskud Aarhus Letbane Reservationsbev. Udgifter 216,8 216, Materielkøb Anlægsbev. Udgifter 0,0 0, Letbaner Reservationsbev. Udgifter 231,6 231, Omdannelse af Naviair Reservationsbev. Udgifter 0,0 0, Udlån (Naviair) Reservationsbev. Udgifter 48,3 48,3 Indtægter 48,3 48, Køb af værdipapirer m.v i forbindelse Anden bev. Udgifter 0,0 0,0 med fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB Metroselskabet I/S Investeringstilbud Anden bev. Udgifter 0,0 0, Aktieudbytte Anden bev. indtægter 951,6 951, Salg af statlige aktiver Anden bev. Udgifter 0,0 0, Udviklingsselskabet By & Havn I/S Anden bev. Udgifter 0,0 0, Generelle puljer Reservationsbev. Udgifter -15,6 21, Reserve og budgetregulering Reservationsbev. Udgifter 1,7 0, Indkøb af jernbanetrafik, DSB Reservationsbev. Udgifter 4.022, , Indkøb af jernbanetrafik, Midt og Reservationsbev. Udgifter 257,9 245,1 Vestjylland Indtægter 6,2 0, Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør- Reservationsbev. Udgifter 694,8 811,9 Peberhom Indtægter 516,5 634, Tilskud til særlige rabatter Reservationsbev. Udgifter 115,2 115, Indkøb af jernbanetrafik, DSB Reservationsbev. Udgifter 0,0 0, Budgetregulering vedrørende Reservationsbev. Udgifter 0,0 0,0 effektivisering af DSB Samfundsbetingede overfarter Reservationsbev. Udgifter 18,5 19, Vederlag for færgebetjening Reservationsbev. Udgifter 208,3 205,2 Bornholm Statslige aktiver vedr. Bornholm Reservationsbev. Udgifter 4,5 2,4 Indtægter 2,2 2, Bornholmstrafikken Holding A/S Reservationsbev. Udgifter 0,0 0, renterindtægter m.v. statens administration Indtægter 0,0 48,3

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Finansielt regnskab for departementet

Finansielt regnskab for departementet Finansielt regnskab for departementet 2009 Indhold 2. Indhold 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af departementet... 3 1.2. Årets overordnede faglige resultater... 4 1.3. Årets overordnede økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere