KREJL. Kommentar s. 2. Mikkelsen s. 3. Administrationenflytter... s.10 Valuta for pengene s.13 Kollerups sølvbryllup... s.16. Etgravminde... s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Kommentar s. 2. Mikkelsen s. 3. Administrationenflytter... s.10 Valuta for pengene s.13 Kollerups sølvbryllup... s.16. Etgravminde... s."

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 13. ÅRGANG NR.1 SEPTEMBER 1993 INDHOLD: Kommentar s. 2 Havnefogedens "Kastor". Af Bent Mikkelsen s. 3 Etgravminde... s.8 Administrationenflytter... s.10 Valuta for pengene s.13 Kollerups sølvbryllup... s.16

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: Årsabonnement: 55 kr. lssn Tryk: Løgslør Bogtrykkeri. KÆRE UESER! Velkommen til 13. årgang af KREJL. Nu har tidsskriftet været i gang så længe, at en del læsere spørger, om det er muligt at finde stof stadigvæk. Svaret er ja. Der er ingen tegn på, at det slipper op foreløbig, og læserne er blevet flinkere til at aflevere ting til lokalarkivet, som så kan bruges til artikler. Eksempler i dette nummer er artiklerne om administrationen, om gravmindet og om Statsbankerotten. Det har således været nødvendigt at udskyde fortsættelsen af Skjold Hansens beskrivelse af Malle skole til de næste numre. Har du taget mit KREJL? FORSIDEN viser bagsiden, undskyld agterstavnen af havnefoged Sørensens galease "Kastor". Se Bent Mikkelsens artikel side 3. 2

3 calc6.r,k6bf1dztvfbttt.tistld',awi^gi1 6,whernd*losabgafctløblifrawiwiØsaylbtrd-Dafttud.lafl8t8u.e tossct&nforbwaivntnnd,tuderitbnrwnarcktildfasbbttiltai.^.bilt.&tuifattt.tnblscæ ptiøcloølbø Løgstør-skibe: Rejser til og fra Limfiorden med havnefogedens >>Kastor<< i efteråret dbøtm,del,a En jungmands rejsedagbog fortæller om skibes rcjser i et helt almindeligl efterfu. Der stod L,øsstør på navnebræddet agter på galeasen >Kasto:r< i 22 b. Skibet kom til Løgstør i da skibsfører Niels Peter B. Sørensen køb' te dei af Rasmus Albersen i Marstal. >>Kastor(<, der aldris fik andet navn. var bvgget i 1906 af skibsbyginesær Otto Hairsen i Stubbekøbing. DensahE var skibet en tre-mastet skonnert, men blev"i 1E25 nedriseet til salease. Det skete i forbindelse med insållationfuden første motor. LøEstør I 1935, da det blev købt af skibsfører Sørensen, frk skibet stenfisker-rig. Det vil sige en lcraftig bom og lcraftigere lossespil for at kunne håndtere storc sten. der med disse skibe løftes op fra havbunden. De blev brnrgt bl.a- til byggerl af havne oe til kvstsilrine. Netop det sidste blev >Kasiorus falte somrierbeskåftigelse i en del år. Stenene blev ikke fisket fra sæ.-n, men kom fra den svenske havnebv Lvsekil nord for Gtiteborg. De resterende månåeisejlede >Kastor< i tradidonel fart mellem danske, norske og tyske havne. En iuncmand Beåtnifisen efærføleende om >Kastor<<s seiladser-i efærået 1952 kommer fra en privat reisedaeboe. som blev ført af løreen Nielsen, gådsun?. f,in mønstrede 5. september 1951 om bord og mødte skibet i Vejle. "Kastor"s be

4 'Kasrq. Uggq ter stilbiltgsfr Ltgstlr-galeø,der PSarææ$nJohmsR.Srræq,Ulofieilogst riladigesultdztogifdtiw,natdqalligæelkmtforbi.iswrpøidzaæjbd. 'Køsore if8tlqt rcd sønfrøly&kil tiltlt b4n - Ugefotw llgs* ø gøgepå lut rej*. tugmøtd - og sære lettrutros - J)rga Niebq ses lpr til vensre N lø dak*a 4 tkstot< bngs koj i llgstar. Hø es wn rcd skibets bedsønwd (stymand) Anka (Hwen?)frø Aggersund. De to hena udgjonle lalvdcbn $ >Kasor<s bæønhg undq rcmb fululd. I swpøioda sejledc Johws SAnNæ hwtru Inge rcd w bk pd rejsem relbn Sverigc ogthyborfir. 4

5 5q'q-ffiffi T".*,pah#åts il åf"ffiq*t ;ffiså?,! SMu il Fyls Antts Avis nd 10. jw 1989, da vraga $ tkætor< fø flrse gug blcv tatdt i en stone $ed6gled' Dø q foiltd i* genlukhring på,lwrfor skibetforlisu iwentba t962,dadaforsvød redtotwldmbqd. SAbtw æibtlranolgkovtilcadær ræ for ot fskz sø, og ingen hlne siden pget til skib ellq nwdstab. sætning var i efterået 1952pA fire - afog til fem Dersoner. Det var oftest to voksne og to drenge -samt skiooers hustru. Når hun var i Iand (i vinterhalvårbi) var der mønstret en kok. Jørgen Nielsen startede som iungmand og avancerede senere til letmatros. Hyrin var riydelig, fortæller han.l75 kr om måneden samt en bonus på 25 Ic. pr. last -Og det var til at leve af, siger Jgrgen Ni- Elsen. -Jes kunne i hvertrald spare 50 kr. op om måneden.-skiooer om bord vai oå det tidspunkt Johannes R. Sørensen, søn af-niels Petix B. Sgrensen, der i mellemtiden var blevet havnefo' sed i Løsstør. Efterføleende blev han kun beilævnt soå havnefoged Sørensen. Efteråret beevnder. IGejls uddrae'af rejsedagbogen begynder 20. sepfember 1952 i Aggenund. >Kastor<< har indtaået en last lxidt b Stemt for Samsø. lasten er dei første efter sommerens stenrejser mellem Lvsekil os Thvborøn (beevndte orimo mai). Skibåt seiler?a Aeeårsund-ft. 15be lieeefi Aalbore åellem 18-6e 2l samme dae. Dåeen efter 1zt) tigger slcibet igrenå til ud på1fter6idda sen, os kommer til Kolby Kaas kl. 22.Derligger ikastor< i firc daee os afseiler tom 25. september kl. 16. til Wisåar i Øsniskland. 26. se-pæmber kl. 06 er skibet kommet til Nyborg på grund af blæseveir. Først 28. september lige over midnat forsæties reisen. Wisrirar nåes sånme dag kl. 14. Daeen eftei 29. afseilet >Kastor< med las kafi til Limfiorden. 1. oktbber kl. l8 stopper skibet os anlåer i Draget mellem Aaltbrg og Løestør. Næste morsen kl. 06. foruænes rcisen må Løsstør. hvor der stoddes i to timer. kl ko--årikibet til Virksunil?or losning. Thisted Dbt sker doe ikke. oe 4. oktober kl. 12 seiler >Kastor< tilbage tiilølstør (ank. kl. 17). DaE'en efter (5.) kl. 15. er der isen afeans. men nu til Thistå,'hvortil det komrier kl.'18. lasten bliver i løbet af 6. oktober losset, og 7. okober kl. 09 seiler ukastor. via to timeri ltgstør til Aalborg, hior det kommer kl. 17. Den 10. okober er der afsans med en last cement til Holbæk, hvor skibe1 k6'mmer 11. oktober kl. ll. 14. okober (kl. I l) er der afsejling til Stralsund i Østtyskland.

6 ,Kastor< blq natuligt økrepuerd i Ltgstr'r, og ddforte dl"føilic-bilbdct" laroq. Påfordal<kzt ses fud.smdøanis sm med. skibsbyggerlarling Pett Kjar. Høfortsøtte i rolbn pm slibsbygger i Ilgstlr til ombhg Der ankommer >)Kastor<< 15. oktober kl. 08. To dage senere kl sejler skibet til Korsør og ankommer samme dag ki. 23. meå last briketter. Den er ude af skibet 18. oktober og >Kastor< sejler kl. 16. til Wismar. Virksund Ankommer den 19. ki. 08, og afseiler 20. oktober kl. 12. med endnu en iasikali hl Virksund i Limfiorden. 21. oktober kl. 18:30 er >Kastor<< i Aalborg. AfgLt 22. kl. 07 og kommer til Vrrksund kf 14. (uden ophold ilø"sstør). Efter tre dage i Virksund er kali-lasten los-set til biler og hesievogne, og skibt afsejler 25. oktober kl.b6 til Aggersund for at laste laidt. Ankommer Aggersui-d kl. 10:30 og afsejler kl. 14. Denne kriåilast skal også til Kolby Kaas på Samsø, som nåes 26. oktober (kun et kort stoo i Aalbore) kl. 12. Der lisqer >Kastor< i tre daeå. oe afseile;30. oktober kf09 i battast til Wisriar. Der ei skibet fra 31. oktober kl. 04. til 4. november kl. 12, da det afsejler med endnu en last kali. Den skal til Ugstør, hvor den ankommer sarnmen med >Kastor< 6. november ki. I I efter nattestoo i Aalborg. Kalilasten er losset dagen efter, nien først 8. november seiler >Kastor<-tom til Aalbors for at laste cemenf Der er ventetid i Aalbore. Iivorfor lasten ilke er om bord før 13. noverfiber, da det kl. 16. afsejler til Hundested. Der er skibet fremme næste morgen kl sække af lasten bliver losset i Huidested, mens den resterende del bliver sejlet til Holbæk kl 18. samme dag. Næste dag ki. 13 er den sidste cement ude. os skibet sejler til Hundested i vente på næste iasi >Kastor<iligger i Hundested til 17. åovember kl. 16, det sejler tom for ordre via Storebælt. Fra 18. november kl. 06 til 20. november kl. 19. lisger skibet i Nybors. os kommer 21. november ill Wismar kl 1f:30.-Da-een efter kl. 15 eår ruren nordover med endnu e.-n last kat. Doe ftke længe, for allerede kl. 16 anlcrer skibet i'å grund af tåge. Dagen efter 23. kl. 04 er >Kastor< Ear til at sejle, men klyverbommen påsejles af lodsbåden os knækker helt af. Ankrins isen for at redarere o! afsejling igen kl. 12.-Kali-lasten stiat tit LøEstør, hvor skibet kommer 25. november kl. 11. Lokal rejse Efter kali-lasten taser >>Kastor< en lokal-reise. 28. november seiler-skibet til Aalbors (ankoinst kl. 14) for at lasie suoerfosfat &unstsødnine) til Løgstbr. Afsejler Aalborg 4. dtiembåi kl. 1Z og kommer til løgstør kl. 16. Dasen efter forhalei >Kastor< til Ag-gersund for at låte ler til København. Turen bliver besværlis med vinterveiret. Afsejler fra Aggersund kl. lj:30 (6. decem6er), ligger nanen over i Aalborg og afsejler (7.) kl. 08:30 oe får tåee underveis ved bl.a- Kaneeat Syd fyrskib. Næ-ste das (8.J ki.06 ankrer skiset på grund af tåge ved Skovshoved på Sjælland. Den er doq lenet ved 08:30-tiden os kl. 10:30 kommer rkastor. til København. 6

7 lgrgennielsenfotogr$eret i æptenbr Høæjbr rusomen$to kapøjnpåsandputnperen rnæx froårlus. Påbilleda sidder t flmct """1*rvi"-gnji*tilsigeroret,ogqigøg-wlaputpeåt"si-aimftaKattegat.>Nøo<adetsidsteskibiÅrlrc- hvq lørgqnielæn lw æjla sinbegyndelsen $ 1960'øæ. Beværlis reise Næste råse,-der begynder i København 10. december bliver også Eisværlig. Skibet afgår kl. 09. og anlcer ved l7-tiden ved Møn på grund af dårliel veir. Dasen efter flvner skibet 3 sømil nordsver.'os den- følsende dås kæmoer >Kastor< frem svd6vår i hni6mt tempio. Seife lidt, anlse, seile lidt isen. Vfrsmar i Østwskland nåes 13. ddcember å. 07. Dagen efter ei der afgang med endnu en last kali. Denne gang til Aggersund, hvor skibet kommer 16. decemtrer kl. 12. Skibet er udlosset 18. december kl. 12, da skibet sejler till øgstør. Det afsejler igen 19. december kl. 18. til Aalborg, hvortil det kom til middag. Dagen efter rejste letrnatros Jørgen Nielsen hjem til Hadsunil oå iuleferie. mens >Kastor<< med reduceret besåming sejtåe till/gstør med en last gødning. Sandpumper Jørgen Nielsens tid i >Kastor< sluttede i marts 1953, da han afmønstrede med et b'rækket ben. Han fortsane karieren til søs. Det skete via ØK, navieationsskole oe Aarhus Sten- &Gruskompagn'i, hvor han sejlede med stentransportskibe og sandpumpere. Han sejler i dag som den ene af to kaptajner på sandpumperen >Navo<, der er den sidste i flåden fra Aarhus Sten-& Grus Komoasni. der i 1972 blev fusioneret med Carl Niel- 'sefr-nfreriet i København. Skæbne >Kastor< fortsatte frem til 1957, da den blev overtaget af Johannes R. Sørensen(havnefogedens søn). Skibet blev solgt i 1962 til skipper Carl Rasmussen. Ærø, da Johs. Sørensen fik leveret sandoumoer-nvbvmingen >Hansia< fta Marstal. okastoi. foåvåidt, ila den i 29. novemær 1962 afeik fra Nakskov med eieren os en mand om boid for at fiske sten ved bedserrev. Ineen hørte siden til besæmineen eller skibet før skibet i seotember 1988 blev f,undet på bunden af Fehmern bælt (på 22 meær vand) åf sportsdykkere fra Madbo Sportsdykkerklub. Der er dog forsat insen forklaiine oå. hvorfor rkastor< forl liste i noiember l962]rik.åsor" målte 87 bruno recistertons. os lastede ca. 120 tons. Skibet var 79,2 fd larig,-bredden var 19,9 fod og dybgangen var 7,9 fod med last om bord.

8 ET GRAYMINDE I dag er det normalt, når et menneske dør, at sætte en annonce i avisen. Sådan var det ikke i forrige århundrede. I en by som I4gstør var der ingen avis fgr i slutningen af 1800-tallet, så folk måtte finde på noget andet. Derfor blev der ofte anbragt et gravvers, eller et gravminde, på kisten eller graven. Det skete også for Ane Hansdatter Christensen i løgstør i Hele teksten lgd, gengivet med original stavemåde: "Her under Giemes de Jordiske Dele af den Hederlige Kone Ane Hans Datter føt i Woersaa Aalbek Sogen udi Wensysel den 24 Juni 1781 Gift i Aalborg den 29 Juli 1803 Med ung Karl Skipper Jens Chrestensen af l-øestøer og dgde i løgstøer d 16 Juni 1835 Hvor hun i 32 Aar var ham en Retskafen Hustru trolig Delte Livets Sorger og Glæder Med hendes nu dybt Sgrgende Ægtefæle og Blev Moder til 8te Børn 2de Sønner og 6 Døtter der alle Følte hvad de Havde tabt og med Tak og Welsig-' nelse stedse wille i hukome den Beste og Omhygligste Moder der tillige for hendes Chrestsommelige Wandel vist Har Krav Paa alle Retskafne Agtelser Som Kiendte hende. Fred med Hendes Støv." blev han udnævnt til lodsformand ved l-øgstgr l,odsdistrikt. I hans tid skete udviklingen fra lokale "Interims-Regler" (foreløbige) til en samlet lodslov for hele landet. Det skete i Senere kom der specielle regler for de enkelte lodserier, (for løgstørs vedkommende i 1838). Hans kone har altså set mere til sin mand end de fleste skipperkoner, men det er jo nok hende, der har haft det meste besvær med at opdrage de otte bgrn og holde sammen på hjemmet. Hun blev altså 54 år gammel. Lodsformand Christensen fortsatte lodsningen indtil 1851, hvor han blev afløst af Th. Møller Aistrup. Det er lykkedes at finde ud af, hvem skipper Jens Christensen var. Han blev ret snart efter brylluppet lods il4gstør, vi kender ikke årstallet, men i 1820 Lodsformanden på sine ældre dage. I

9 I\,-øq-ætzrø ',,, {' ;' (--,t/ T-7ry%,ffi#% - T*7;: ø *.+ :<4: eø/qåd fu,' 6., tt (/91V3ffi '"6V<.22ffi *#%{%,W'/U / -K? r'1at?s-å r'ru ry rtv-køz*vp ry utvt,4/7%.-4/=eo-, I, ' o4-r'/+l. :æ ' *r K (prær?% *%.7ry2w j?-rfre:rer#-6%-tfu4*"\ ' -Å'kryKreft,,=*4$go c-' c (gre&,n'r'e I i

10 AD M I IV S T RAT I O IV E I{ F LY T TE R Den kommunale administration har været nødt til at flytte ud, fordi de gamle bygninger er ved at blive revet ned for at give plads til et nyt rådhus. Ved den lejlighed er der dukket et gammelt matrikelskort op, der giver et pudsigt perspektiv til administrationens "flygtningestatus". Det er fra 1887 og viser dels, hvor nedrivningen er foregået, og dels, hvor en stor del af administrationen er flyttet hen. Der er to kortudsnit. Det øverste har Vægtergade (-gyde) foroven og Vesterbro (Torvet) til højre. Fredensgade blev ikke anlagt fpr i 1890-erne, men begyndte, hvor der står Vesterbro. Matrikel nr. 66 øverst t.h. rummede de to bygninger, der nu er revet ned. Her var der kommuneskole fra 1870, alderdomshjem fra 1975, Røde Korshjem fra 1952 og til sidst en del af administrationen.(se KREJL, fug.4, s.44). En af matriklerne øverst ved Vægtergade, antagelig nr. 60, havde rummet 10

11 byens ældste skole indtil 1820.Engen sydfor ned til vandløbet fik så navnet Skoleengen. I 1885 blev han hjemløs igen, fordi Lunøes svigersgn, E.D.Dahlgren var flyttet ind, og da han blev udnævnt til postmester i 1889, blev postkontoret anbragt her i den gamle kgbmandsbutik, mens han selv boede i huset. Postkontoret blev her til 1918, da Staten byggede posthuset ved stationen, men da var Dahlgren forlængst død. Butik og kontorer havde været i det fremspringende parti med skråt afskåret hjørne. Her blev alle husene i Fredensgade bygget fra sidst i 1890-erne og frem, og nogle af dem havde det offentlige vandløb gennem baghaven. Det løber der stadig, men nu er det rørlagt. Det nederste udsnit viser hjørnet af Søndergade og Østerbrogade, (som fejlagtigt er blevet kaldt Østergade). Sgndergade hedder i dag Fischersgade. Det store bygningskompleks, der går rundt om hjørnet, havde været en af byens stprste købmandsgårde. Den var ejet af familien Lunøe, men den sidste købmand, Anders Lunøe, var dgd nogle fa h før, og en del af bygningen var udlejet til Herredsfogeden. Han var blevet hjemløs, da boghandler Spliid havde købt den gamle Herredsfogedbolig i Da købmandsgården blev nedlagt og familien flyttede fra ejendommen, blev en stor del af bygningerne revet ned eller stærkt ombygget. Det eneste, der nogenlunde har bevaret udseendet, er beboelsen, hvor der siden har boet bl.a. en benzinmand og en tandlæge. Gården havde mange udbygninger, bl. a. langs med Østerbrogade. Efter ombygninger var der skræderværksted og Chr. Gattens galanteriforretning, indtil Andelsbanken byggede hus i 1944, og det er her en del af økonomi- og socialforvaltningen er blevet anbragt i et års tid. Den kommunale administration har udvidet sig en del med årene. Det gik selvfølgelig ekstra stærkt ved kommunesammenlægningen, så derfor kan man efter temperament ærgre sig eller more sig over, at administrationen i L887, hvor det var lærer Sommer, der var kæmner, kunne rummes i en kasse, der stod ovenpå klædeskabet i hans soveværelse! 11

12 Dette billede er tegnet fra Østerbrogade mod Skoleengen i 1865 af købmand Lunds datter. Helt tv. ses enden af Lunøes udbygning. De to høje bygninger i baggrunden er det nu nedrevne hus på torvet, hvor der dengang var købmand og posthus, og fra 1870 kommuneskole, alderdomshjem og Rgde Kors-hjem, og hjørnehuset med "Blue Cornert'. Det nuværende lyskryds ca Til højre ses Dahlgrens hus med posthus, der har indgang i hjørnet under træerne. Det ser romantisk ud, men der blev klaget over, hvor forældet det var. Kort efter flyttede posthuset til det nuværende posthus..vl i' '!i Ved nedrivningen af administrationsbygningen fløj et stykke papir ud fra tagetagen og blev samlet op. Det viste sig at være et forslag til udvidelse af den daværende skole, antagelig ved diskussionen i 1913, om man skulle bygge til eller bygge nyt i Østergade. Her er en af tegningerne. 12

13 VALUTA FOR PENGEI,{E Inkalhistorisk arkiv fik forleden nogle ting fra en glad giver. Dem vil vi senere vende tilbage til, men tingene var pakket ind i et nummer af dagbladet POLITIKEN. Almindelig nysgerrighed fik mig til at kaste et blik på overskrifterne på forsiden. Den dominerende overskrift lød: "Regeringens Krise-forslag: En Renteskat, der skal indbringe 35 mill. kr." Aha, tænkte jeg, endnu et udslag af EMS-ens sammenbrud. Men beløbet var jo ikke ret stort, og forklaringen var den, at avisen var dateret d. 20. september 1933, altså midt i den store, verdensomspændende krise, der for Danmarks vedkommende bl. a. betød op mod 507o ledige. Alle landene forsøgte at købe så lidt som muligt hos hinanden, så eksporten gik næsten i stå. Det er jo næsten en trøst, at det var endnu værre for 60 år siden, end i dag. Og var der ikke noget om, at staten ligefrem gik bankerot for 180 år siden? Hvordan virkede det på befolkningen? STATSBANKEROT 1813 I årene op mod år 1800 havde landet oparbejdet en betydelig handel, og den holdt sig, sålænge Danmark kunne holde sig neutralt overfor Napoleon og hans modstandere. I 1807 blev der lagt pres på landet om at vælge side, og da regeringen tøvede, valgte England for os ved at bombardere København og bortføre den danske flåde. Derudover beslaglagde englænderne i 1807 omkring 500 handelsskibe. Tallet blev i løbet af krigen forøget til ca skibe. Som et modtræk satte danskerne ind med systematisk at kapre engelske skibe med de små kaperfartøjer. Det var ikke så dårligt. I alt regner man med, at kaperne tog skibe og ladninger til en værdi af 100 mill. rdl. Det svarede nogenlunde til nationalproduktet for et år. Trods fastlandsspærringen var det muligt at handle med Sverige, Østersølandene og Amerika, og landbruget nød godt af den stigende inflation. I 1808 var seddelkursen 75Vo af pari, men faldt voldsomt for hvert år for i 1813 at ende på 1% afpai. Da afdragene på lån ikke steg med samme fart, var der en del landmænd, der benyttede lejligheden til at betale lånene ud, så de blev selvejere og betydelig bedre stillet end deres mindre heldige kolleger. Det havde givet en flugt væk fra sedlerne til varer, ejendomme og sølv, og en del købmænd var begyndt at udstede private penge. 13

14 I Lggstør havde bl.a. købmand Frantz Berthelsen ( ),udstedt en 4- skillings seddel, l-auritz Sønderholm ( ), en S-skillings seddel og Palle Møller Lunøe ( ), en 4- skillings seddel. både arbejderne og embedsmændene, at de fik mindre og mindre for deres løn. Krigen slugte stadig flere penge, og resultatet blev altså statsbankerotten, som regeringen kaldte "forordningen af 5. januar 1813 om forandring af pengevæsenettt. Rigsbanken blev erstattet af en privat bank, der blev døbt Nationalbanken. Der blev udsendt nye pengesedler, men meget færre end de gamle for at stoppe inflationen, og så skulle alle husejere af med en ekstraskat. Der blev anbragt en bankhæftelse på alle ejendomme. Pengene kunne betales i 6 rater, men det skulle være sølv for at styrke den svage valuta. De, der ikke betalte med det samme, skulle forrente summen med 6/z Vo. Det tog dog sin tid med indbetalingerne, så lang tid, at de sidste ikke er betalt endnu, og sandsynligvis aldrig bliver betalt Det var tre af byens store købmænd, Frantz Berthelsen blev kaldt konsul, vi ved ikke, hvad han var konsul for, og så var han svoger til Palle Møller Lunøe. Han var gift med Lunøes lillesøster Nicoline. Lunøe selv blev kaldt Cancelliråd, forligskommissær og eligeret medlem af bystyret, men de havde altså ikke tiltro til den officielle mønt, og udstedte deres private penge omkring Det var lønmodtagerne, det gik ud over, både på landet og i byerne.det gjaldt Arkivet er i besiddelse af to indløste hæftelser. Den ene er på Albert Peter Scharlings ejendom. Peter Scharling var søn af herredsfogeden, Johannes Scharling i Slet Herred, Aars Herred og løgstør Birk. Hans akademiske borgerbrev, som var på latin noterer bl.a. at:"albertum Petrum Scharling anno MDCCLXXXVIII in oppido Loegstoer a patre Johanne Scharling illius pagi judice et matre Carina Hansen genitum". Det betyder noget i retning af, at Albert Peter Scharling blev født 1788 i byen løgstør af faderen Johannes Scharling, dommer i distriktet, og moderen Karen Hansen. 14

15 Han blev student i København 1811 efter at have gået på latinskolen i Aal- borg fra Hans ejendomsskat blev endelig indbetalt d. 14. januar 1842, og Den anden ejendomsskat var dobbelt så stor. Den var på 5L rdl. og blev betalt d. 22. maj 1843 af C. Sønderholm. Han var søn af Lars Sønderholm, og han var garver, men blev senere gæstgiver, og hans gæstgiveri udviklede sig mange år hele tieløbet var på 25 rdl. og 77 skilling. I folketællingerne optræder han skiftevis som "student" og "candidatus senere til Hotel du Nord, og det har juris". Det er ikke til at vide, om det var en stor belastning at betale bankhæftelsen ud, men i 1834 var Peter Scharling ejer af en "gård" i Iøgstør, det betyder et hus med udbygninger, mens han ved ligget på samme sted igennem alle atene. De to var naturligvis ikke de eneste, der måtte af med sølvpengene, men vi kender kun dem. Disse bankhæftelser var sikkert medvirkende til, at kursen folketællingen i 1840 boede til leje hos en anden mand. Der kan jo sagtens på de nye rigsdaler nåede pari omkring være andre årsager, for vi ved ikke, hvad han levede af. i. t- JP''77"2 i-l h,, i ilt 5" '4.,.a';,ar6 1/,a(2t1: tl,, l1 ''^., !)- f \..,,-.. /tj...til Sqntun tor itrbbrhli btn frlrr, lurrnr rlhr 8u!0tc',: ti i nirl,n qi 5tr Junu'rr ltil3 I 7 og $unbltionu ior!rr!u DPi'n!e!. a,\.\ l\.. gtirtriqrt oi ionmr Odto S 2, fnurr Drtr!9u ior gtyionrltrufrr ui ' ;'1'"' c '/y,,,\ ^, Surii g 6. og 7 i,,:t,,"r,,,,,, ; "1'V',/,..\:. N ':, 7'.7 ''' ""' '\ - (t''.it" () I " "'t"" '\ ''" ' t:t' ; :rltitfcn*.rtr gaihti,, itor,.f/ giøt'l'. efitliiln, l^$rt i /,, : \,y frr.,r,,fp,'t'rr.,.,,',7. t.,.:,(,/..-, \/ / io l, i.1, olr rller ooh,sqluio, titliglneb prolobnr lltnter; iio rn.bbrlfn \ \ ortiot gerbcb iulbf!'nnn{tr O!ih!in8/ iss st brmrldt? inblm nu er ullrle; )" I i.i fcr bcnnnle $citrlie, b.r/ nnn! iorl0rrlr'3, i lili'ih. oi bennc'j tirrg' ;)t I rlnning, Intr oi lebfomncnle yhii Sqnhbog ubilethn, ellrr i (nbel SilD : Lfqqneftrbl notcre.1, til Giierrchring i Srsniib$. ),i.t^ t' s. \ \,". filtionclb,rnt,n i siøbenlloun, b*.27':' 'i,tz-.o "JZz i 'ill,,j..,i\ 1x I.ir;i '/ -:- - --'-J=i,,., 15

16 Nedrivningen af huse til ære for en ny administrationsbygning gik også ud over Kollerups ejendom på hjørnet af Vægtergade. Kort efter århundredskiftet lå Edv. Knudsens bogtrykkeri her, men vognmand peter Kollerup overtog den, og han og hans kone kunne i 1918 fejre sølvbryllup. Her står selskabet i den lillå have udenfor indgangsdøren. Der nåede at bo fire generationer i huset. 16

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Tillykke med 40 års jubilæet

Tillykke med 40 års jubilæet Tillykke med 40 års jubilæet Af Erik Nielsen, Borgmester i Rødovre Kommune Fredag den 14. august 2009 fejrer Dorthe Mariehjemmet 40 år som selvstændig enhed under Fonden Mariehjemmene. En periode som ligeledes

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Klostermarksskolens historie

Klostermarksskolens historie Klostermarksskolens historie 1871 1880 Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som forberedelsesskole til Aalborg Katedralskole. Før 1871 var det sådan, at latinskolen (gymnasiet) optog elever (drenge)

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere