KREJL. Kommentar s. 2. Mikkelsen s. 3. Administrationenflytter... s.10 Valuta for pengene s.13 Kollerups sølvbryllup... s.16. Etgravminde... s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Kommentar s. 2. Mikkelsen s. 3. Administrationenflytter... s.10 Valuta for pengene s.13 Kollerups sølvbryllup... s.16. Etgravminde... s."

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 13. ÅRGANG NR.1 SEPTEMBER 1993 INDHOLD: Kommentar s. 2 Havnefogedens "Kastor". Af Bent Mikkelsen s. 3 Etgravminde... s.8 Administrationenflytter... s.10 Valuta for pengene s.13 Kollerups sølvbryllup... s.16

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: Årsabonnement: 55 kr. lssn Tryk: Løgslør Bogtrykkeri. KÆRE UESER! Velkommen til 13. årgang af KREJL. Nu har tidsskriftet været i gang så længe, at en del læsere spørger, om det er muligt at finde stof stadigvæk. Svaret er ja. Der er ingen tegn på, at det slipper op foreløbig, og læserne er blevet flinkere til at aflevere ting til lokalarkivet, som så kan bruges til artikler. Eksempler i dette nummer er artiklerne om administrationen, om gravmindet og om Statsbankerotten. Det har således været nødvendigt at udskyde fortsættelsen af Skjold Hansens beskrivelse af Malle skole til de næste numre. Har du taget mit KREJL? FORSIDEN viser bagsiden, undskyld agterstavnen af havnefoged Sørensens galease "Kastor". Se Bent Mikkelsens artikel side 3. 2

3 calc6.r,k6bf1dztvfbttt.tistld',awi^gi1 6,whernd*losabgafctløblifrawiwiØsaylbtrd-Dafttud.lafl8t8u.e tossct&nforbwaivntnnd,tuderitbnrwnarcktildfasbbttiltai.^.bilt.&tuifattt.tnblscæ ptiøcloølbø Løgstør-skibe: Rejser til og fra Limfiorden med havnefogedens >>Kastor<< i efteråret dbøtm,del,a En jungmands rejsedagbog fortæller om skibes rcjser i et helt almindeligl efterfu. Der stod L,øsstør på navnebræddet agter på galeasen >Kasto:r< i 22 b. Skibet kom til Løgstør i da skibsfører Niels Peter B. Sørensen køb' te dei af Rasmus Albersen i Marstal. >>Kastor(<, der aldris fik andet navn. var bvgget i 1906 af skibsbyginesær Otto Hairsen i Stubbekøbing. DensahE var skibet en tre-mastet skonnert, men blev"i 1E25 nedriseet til salease. Det skete i forbindelse med insållationfuden første motor. LøEstør I 1935, da det blev købt af skibsfører Sørensen, frk skibet stenfisker-rig. Det vil sige en lcraftig bom og lcraftigere lossespil for at kunne håndtere storc sten. der med disse skibe løftes op fra havbunden. De blev brnrgt bl.a- til byggerl af havne oe til kvstsilrine. Netop det sidste blev >Kasiorus falte somrierbeskåftigelse i en del år. Stenene blev ikke fisket fra sæ.-n, men kom fra den svenske havnebv Lvsekil nord for Gtiteborg. De resterende månåeisejlede >Kastor< i tradidonel fart mellem danske, norske og tyske havne. En iuncmand Beåtnifisen efærføleende om >Kastor<<s seiladser-i efærået 1952 kommer fra en privat reisedaeboe. som blev ført af løreen Nielsen, gådsun?. f,in mønstrede 5. september 1951 om bord og mødte skibet i Vejle. "Kastor"s be

4 'Kasrq. Uggq ter stilbiltgsfr Ltgstlr-galeø,der PSarææ$nJohmsR.Srræq,Ulofieilogst riladigesultdztogifdtiw,natdqalligæelkmtforbi.iswrpøidzaæjbd. 'Køsore if8tlqt rcd sønfrøly&kil tiltlt b4n - Ugefotw llgs* ø gøgepå lut rej*. tugmøtd - og sære lettrutros - J)rga Niebq ses lpr til vensre N lø dak*a 4 tkstot< bngs koj i llgstar. Hø es wn rcd skibets bedsønwd (stymand) Anka (Hwen?)frø Aggersund. De to hena udgjonle lalvdcbn $ >Kasor<s bæønhg undq rcmb fululd. I swpøioda sejledc Johws SAnNæ hwtru Inge rcd w bk pd rejsem relbn Sverigc ogthyborfir. 4

5 5q'q-ffiffi T".*,pah#åts il åf"ffiq*t ;ffiså?,! SMu il Fyls Antts Avis nd 10. jw 1989, da vraga $ tkætor< fø flrse gug blcv tatdt i en stone $ed6gled' Dø q foiltd i* genlukhring på,lwrfor skibetforlisu iwentba t962,dadaforsvød redtotwldmbqd. SAbtw æibtlranolgkovtilcadær ræ for ot fskz sø, og ingen hlne siden pget til skib ellq nwdstab. sætning var i efterået 1952pA fire - afog til fem Dersoner. Det var oftest to voksne og to drenge -samt skiooers hustru. Når hun var i Iand (i vinterhalvårbi) var der mønstret en kok. Jørgen Nielsen startede som iungmand og avancerede senere til letmatros. Hyrin var riydelig, fortæller han.l75 kr om måneden samt en bonus på 25 Ic. pr. last -Og det var til at leve af, siger Jgrgen Ni- Elsen. -Jes kunne i hvertrald spare 50 kr. op om måneden.-skiooer om bord vai oå det tidspunkt Johannes R. Sørensen, søn af-niels Petix B. Sgrensen, der i mellemtiden var blevet havnefo' sed i Løsstør. Efterføleende blev han kun beilævnt soå havnefoged Sørensen. Efteråret beevnder. IGejls uddrae'af rejsedagbogen begynder 20. sepfember 1952 i Aggenund. >Kastor<< har indtaået en last lxidt b Stemt for Samsø. lasten er dei første efter sommerens stenrejser mellem Lvsekil os Thvborøn (beevndte orimo mai). Skibåt seiler?a Aeeårsund-ft. 15be lieeefi Aalbore åellem 18-6e 2l samme dae. Dåeen efter 1zt) tigger slcibet igrenå til ud på1fter6idda sen, os kommer til Kolby Kaas kl. 22.Derligger ikastor< i firc daee os afseiler tom 25. september kl. 16. til Wisåar i Øsniskland. 26. se-pæmber kl. 06 er skibet kommet til Nyborg på grund af blæseveir. Først 28. september lige over midnat forsæties reisen. Wisrirar nåes sånme dag kl. 14. Daeen eftei 29. afseilet >Kastor< med las kafi til Limfiorden. 1. oktbber kl. l8 stopper skibet os anlåer i Draget mellem Aaltbrg og Løestør. Næste morsen kl. 06. foruænes rcisen må Løsstør. hvor der stoddes i to timer. kl ko--årikibet til Virksunil?or losning. Thisted Dbt sker doe ikke. oe 4. oktober kl. 12 seiler >Kastor< tilbage tiilølstør (ank. kl. 17). DaE'en efter (5.) kl. 15. er der isen afeans. men nu til Thistå,'hvortil det komrier kl.'18. lasten bliver i løbet af 6. oktober losset, og 7. okober kl. 09 seiler ukastor. via to timeri ltgstør til Aalborg, hior det kommer kl. 17. Den 10. okober er der afsans med en last cement til Holbæk, hvor skibe1 k6'mmer 11. oktober kl. ll. 14. okober (kl. I l) er der afsejling til Stralsund i Østtyskland.

6 ,Kastor< blq natuligt økrepuerd i Ltgstr'r, og ddforte dl"føilic-bilbdct" laroq. Påfordal<kzt ses fud.smdøanis sm med. skibsbyggerlarling Pett Kjar. Høfortsøtte i rolbn pm slibsbygger i Ilgstlr til ombhg Der ankommer >)Kastor<< 15. oktober kl. 08. To dage senere kl sejler skibet til Korsør og ankommer samme dag ki. 23. meå last briketter. Den er ude af skibet 18. oktober og >Kastor< sejler kl. 16. til Wismar. Virksund Ankommer den 19. ki. 08, og afseiler 20. oktober kl. 12. med endnu en iasikali hl Virksund i Limfiorden. 21. oktober kl. 18:30 er >Kastor<< i Aalborg. AfgLt 22. kl. 07 og kommer til Vrrksund kf 14. (uden ophold ilø"sstør). Efter tre dage i Virksund er kali-lasten los-set til biler og hesievogne, og skibt afsejler 25. oktober kl.b6 til Aggersund for at laste laidt. Ankommer Aggersui-d kl. 10:30 og afsejler kl. 14. Denne kriåilast skal også til Kolby Kaas på Samsø, som nåes 26. oktober (kun et kort stoo i Aalbore) kl. 12. Der lisqer >Kastor< i tre daeå. oe afseile;30. oktober kf09 i battast til Wisriar. Der ei skibet fra 31. oktober kl. 04. til 4. november kl. 12, da det afsejler med endnu en last kali. Den skal til Ugstør, hvor den ankommer sarnmen med >Kastor< 6. november ki. I I efter nattestoo i Aalborg. Kalilasten er losset dagen efter, nien først 8. november seiler >Kastor<-tom til Aalbors for at laste cemenf Der er ventetid i Aalbore. Iivorfor lasten ilke er om bord før 13. noverfiber, da det kl. 16. afsejler til Hundested. Der er skibet fremme næste morgen kl sække af lasten bliver losset i Huidested, mens den resterende del bliver sejlet til Holbæk kl 18. samme dag. Næste dag ki. 13 er den sidste cement ude. os skibet sejler til Hundested i vente på næste iasi >Kastor<iligger i Hundested til 17. åovember kl. 16, det sejler tom for ordre via Storebælt. Fra 18. november kl. 06 til 20. november kl. 19. lisger skibet i Nybors. os kommer 21. november ill Wismar kl 1f:30.-Da-een efter kl. 15 eår ruren nordover med endnu e.-n last kat. Doe ftke længe, for allerede kl. 16 anlcrer skibet i'å grund af tåge. Dagen efter 23. kl. 04 er >Kastor< Ear til at sejle, men klyverbommen påsejles af lodsbåden os knækker helt af. Ankrins isen for at redarere o! afsejling igen kl. 12.-Kali-lasten stiat tit LøEstør, hvor skibet kommer 25. november kl. 11. Lokal rejse Efter kali-lasten taser >>Kastor< en lokal-reise. 28. november seiler-skibet til Aalbors (ankoinst kl. 14) for at lasie suoerfosfat &unstsødnine) til Løgstbr. Afsejler Aalborg 4. dtiembåi kl. 1Z og kommer til løgstør kl. 16. Dasen efter forhalei >Kastor< til Ag-gersund for at låte ler til København. Turen bliver besværlis med vinterveiret. Afsejler fra Aggersund kl. lj:30 (6. decem6er), ligger nanen over i Aalborg og afsejler (7.) kl. 08:30 oe får tåee underveis ved bl.a- Kaneeat Syd fyrskib. Næ-ste das (8.J ki.06 ankrer skiset på grund af tåge ved Skovshoved på Sjælland. Den er doq lenet ved 08:30-tiden os kl. 10:30 kommer rkastor. til København. 6

7 lgrgennielsenfotogr$eret i æptenbr Høæjbr rusomen$to kapøjnpåsandputnperen rnæx froårlus. Påbilleda sidder t flmct """1*rvi"-gnji*tilsigeroret,ogqigøg-wlaputpeåt"si-aimftaKattegat.>Nøo<adetsidsteskibiÅrlrc- hvq lørgqnielæn lw æjla sinbegyndelsen $ 1960'øæ. Beværlis reise Næste råse,-der begynder i København 10. december bliver også Eisværlig. Skibet afgår kl. 09. og anlcer ved l7-tiden ved Møn på grund af dårliel veir. Dasen efter flvner skibet 3 sømil nordsver.'os den- følsende dås kæmoer >Kastor< frem svd6vår i hni6mt tempio. Seife lidt, anlse, seile lidt isen. Vfrsmar i Østwskland nåes 13. ddcember å. 07. Dagen efter ei der afgang med endnu en last kali. Denne gang til Aggersund, hvor skibet kommer 16. decemtrer kl. 12. Skibet er udlosset 18. december kl. 12, da skibet sejler till øgstør. Det afsejler igen 19. december kl. 18. til Aalborg, hvortil det kom til middag. Dagen efter rejste letrnatros Jørgen Nielsen hjem til Hadsunil oå iuleferie. mens >Kastor<< med reduceret besåming sejtåe till/gstør med en last gødning. Sandpumper Jørgen Nielsens tid i >Kastor< sluttede i marts 1953, da han afmønstrede med et b'rækket ben. Han fortsane karieren til søs. Det skete via ØK, navieationsskole oe Aarhus Sten- &Gruskompagn'i, hvor han sejlede med stentransportskibe og sandpumpere. Han sejler i dag som den ene af to kaptajner på sandpumperen >Navo<, der er den sidste i flåden fra Aarhus Sten-& Grus Komoasni. der i 1972 blev fusioneret med Carl Niel- 'sefr-nfreriet i København. Skæbne >Kastor< fortsatte frem til 1957, da den blev overtaget af Johannes R. Sørensen(havnefogedens søn). Skibet blev solgt i 1962 til skipper Carl Rasmussen. Ærø, da Johs. Sørensen fik leveret sandoumoer-nvbvmingen >Hansia< fta Marstal. okastoi. foåvåidt, ila den i 29. novemær 1962 afeik fra Nakskov med eieren os en mand om boid for at fiske sten ved bedserrev. Ineen hørte siden til besæmineen eller skibet før skibet i seotember 1988 blev f,undet på bunden af Fehmern bælt (på 22 meær vand) åf sportsdykkere fra Madbo Sportsdykkerklub. Der er dog forsat insen forklaiine oå. hvorfor rkastor< forl liste i noiember l962]rik.åsor" målte 87 bruno recistertons. os lastede ca. 120 tons. Skibet var 79,2 fd larig,-bredden var 19,9 fod og dybgangen var 7,9 fod med last om bord.

8 ET GRAYMINDE I dag er det normalt, når et menneske dør, at sætte en annonce i avisen. Sådan var det ikke i forrige århundrede. I en by som I4gstør var der ingen avis fgr i slutningen af 1800-tallet, så folk måtte finde på noget andet. Derfor blev der ofte anbragt et gravvers, eller et gravminde, på kisten eller graven. Det skete også for Ane Hansdatter Christensen i løgstør i Hele teksten lgd, gengivet med original stavemåde: "Her under Giemes de Jordiske Dele af den Hederlige Kone Ane Hans Datter føt i Woersaa Aalbek Sogen udi Wensysel den 24 Juni 1781 Gift i Aalborg den 29 Juli 1803 Med ung Karl Skipper Jens Chrestensen af l-øestøer og dgde i løgstøer d 16 Juni 1835 Hvor hun i 32 Aar var ham en Retskafen Hustru trolig Delte Livets Sorger og Glæder Med hendes nu dybt Sgrgende Ægtefæle og Blev Moder til 8te Børn 2de Sønner og 6 Døtter der alle Følte hvad de Havde tabt og med Tak og Welsig-' nelse stedse wille i hukome den Beste og Omhygligste Moder der tillige for hendes Chrestsommelige Wandel vist Har Krav Paa alle Retskafne Agtelser Som Kiendte hende. Fred med Hendes Støv." blev han udnævnt til lodsformand ved l-øgstgr l,odsdistrikt. I hans tid skete udviklingen fra lokale "Interims-Regler" (foreløbige) til en samlet lodslov for hele landet. Det skete i Senere kom der specielle regler for de enkelte lodserier, (for løgstørs vedkommende i 1838). Hans kone har altså set mere til sin mand end de fleste skipperkoner, men det er jo nok hende, der har haft det meste besvær med at opdrage de otte bgrn og holde sammen på hjemmet. Hun blev altså 54 år gammel. Lodsformand Christensen fortsatte lodsningen indtil 1851, hvor han blev afløst af Th. Møller Aistrup. Det er lykkedes at finde ud af, hvem skipper Jens Christensen var. Han blev ret snart efter brylluppet lods il4gstør, vi kender ikke årstallet, men i 1820 Lodsformanden på sine ældre dage. I

9 I\,-øq-ætzrø ',,, {' ;' (--,t/ T-7ry%,ffi#% - T*7;: ø *.+ :<4: eø/qåd fu,' 6., tt (/91V3ffi '"6V<.22ffi *#%{%,W'/U / -K? r'1at?s-å r'ru ry rtv-køz*vp ry utvt,4/7%.-4/=eo-, I, ' o4-r'/+l. :æ ' *r K (prær?% *%.7ry2w j?-rfre:rer#-6%-tfu4*"\ ' -Å'kryKreft,,=*4$go c-' c (gre&,n'r'e I i

10 AD M I IV S T RAT I O IV E I{ F LY T TE R Den kommunale administration har været nødt til at flytte ud, fordi de gamle bygninger er ved at blive revet ned for at give plads til et nyt rådhus. Ved den lejlighed er der dukket et gammelt matrikelskort op, der giver et pudsigt perspektiv til administrationens "flygtningestatus". Det er fra 1887 og viser dels, hvor nedrivningen er foregået, og dels, hvor en stor del af administrationen er flyttet hen. Der er to kortudsnit. Det øverste har Vægtergade (-gyde) foroven og Vesterbro (Torvet) til højre. Fredensgade blev ikke anlagt fpr i 1890-erne, men begyndte, hvor der står Vesterbro. Matrikel nr. 66 øverst t.h. rummede de to bygninger, der nu er revet ned. Her var der kommuneskole fra 1870, alderdomshjem fra 1975, Røde Korshjem fra 1952 og til sidst en del af administrationen.(se KREJL, fug.4, s.44). En af matriklerne øverst ved Vægtergade, antagelig nr. 60, havde rummet 10

11 byens ældste skole indtil 1820.Engen sydfor ned til vandløbet fik så navnet Skoleengen. I 1885 blev han hjemløs igen, fordi Lunøes svigersgn, E.D.Dahlgren var flyttet ind, og da han blev udnævnt til postmester i 1889, blev postkontoret anbragt her i den gamle kgbmandsbutik, mens han selv boede i huset. Postkontoret blev her til 1918, da Staten byggede posthuset ved stationen, men da var Dahlgren forlængst død. Butik og kontorer havde været i det fremspringende parti med skråt afskåret hjørne. Her blev alle husene i Fredensgade bygget fra sidst i 1890-erne og frem, og nogle af dem havde det offentlige vandløb gennem baghaven. Det løber der stadig, men nu er det rørlagt. Det nederste udsnit viser hjørnet af Søndergade og Østerbrogade, (som fejlagtigt er blevet kaldt Østergade). Sgndergade hedder i dag Fischersgade. Det store bygningskompleks, der går rundt om hjørnet, havde været en af byens stprste købmandsgårde. Den var ejet af familien Lunøe, men den sidste købmand, Anders Lunøe, var dgd nogle fa h før, og en del af bygningen var udlejet til Herredsfogeden. Han var blevet hjemløs, da boghandler Spliid havde købt den gamle Herredsfogedbolig i Da købmandsgården blev nedlagt og familien flyttede fra ejendommen, blev en stor del af bygningerne revet ned eller stærkt ombygget. Det eneste, der nogenlunde har bevaret udseendet, er beboelsen, hvor der siden har boet bl.a. en benzinmand og en tandlæge. Gården havde mange udbygninger, bl. a. langs med Østerbrogade. Efter ombygninger var der skræderværksted og Chr. Gattens galanteriforretning, indtil Andelsbanken byggede hus i 1944, og det er her en del af økonomi- og socialforvaltningen er blevet anbragt i et års tid. Den kommunale administration har udvidet sig en del med årene. Det gik selvfølgelig ekstra stærkt ved kommunesammenlægningen, så derfor kan man efter temperament ærgre sig eller more sig over, at administrationen i L887, hvor det var lærer Sommer, der var kæmner, kunne rummes i en kasse, der stod ovenpå klædeskabet i hans soveværelse! 11

12 Dette billede er tegnet fra Østerbrogade mod Skoleengen i 1865 af købmand Lunds datter. Helt tv. ses enden af Lunøes udbygning. De to høje bygninger i baggrunden er det nu nedrevne hus på torvet, hvor der dengang var købmand og posthus, og fra 1870 kommuneskole, alderdomshjem og Rgde Kors-hjem, og hjørnehuset med "Blue Cornert'. Det nuværende lyskryds ca Til højre ses Dahlgrens hus med posthus, der har indgang i hjørnet under træerne. Det ser romantisk ud, men der blev klaget over, hvor forældet det var. Kort efter flyttede posthuset til det nuværende posthus..vl i' '!i Ved nedrivningen af administrationsbygningen fløj et stykke papir ud fra tagetagen og blev samlet op. Det viste sig at være et forslag til udvidelse af den daværende skole, antagelig ved diskussionen i 1913, om man skulle bygge til eller bygge nyt i Østergade. Her er en af tegningerne. 12

13 VALUTA FOR PENGEI,{E Inkalhistorisk arkiv fik forleden nogle ting fra en glad giver. Dem vil vi senere vende tilbage til, men tingene var pakket ind i et nummer af dagbladet POLITIKEN. Almindelig nysgerrighed fik mig til at kaste et blik på overskrifterne på forsiden. Den dominerende overskrift lød: "Regeringens Krise-forslag: En Renteskat, der skal indbringe 35 mill. kr." Aha, tænkte jeg, endnu et udslag af EMS-ens sammenbrud. Men beløbet var jo ikke ret stort, og forklaringen var den, at avisen var dateret d. 20. september 1933, altså midt i den store, verdensomspændende krise, der for Danmarks vedkommende bl. a. betød op mod 507o ledige. Alle landene forsøgte at købe så lidt som muligt hos hinanden, så eksporten gik næsten i stå. Det er jo næsten en trøst, at det var endnu værre for 60 år siden, end i dag. Og var der ikke noget om, at staten ligefrem gik bankerot for 180 år siden? Hvordan virkede det på befolkningen? STATSBANKEROT 1813 I årene op mod år 1800 havde landet oparbejdet en betydelig handel, og den holdt sig, sålænge Danmark kunne holde sig neutralt overfor Napoleon og hans modstandere. I 1807 blev der lagt pres på landet om at vælge side, og da regeringen tøvede, valgte England for os ved at bombardere København og bortføre den danske flåde. Derudover beslaglagde englænderne i 1807 omkring 500 handelsskibe. Tallet blev i løbet af krigen forøget til ca skibe. Som et modtræk satte danskerne ind med systematisk at kapre engelske skibe med de små kaperfartøjer. Det var ikke så dårligt. I alt regner man med, at kaperne tog skibe og ladninger til en værdi af 100 mill. rdl. Det svarede nogenlunde til nationalproduktet for et år. Trods fastlandsspærringen var det muligt at handle med Sverige, Østersølandene og Amerika, og landbruget nød godt af den stigende inflation. I 1808 var seddelkursen 75Vo af pari, men faldt voldsomt for hvert år for i 1813 at ende på 1% afpai. Da afdragene på lån ikke steg med samme fart, var der en del landmænd, der benyttede lejligheden til at betale lånene ud, så de blev selvejere og betydelig bedre stillet end deres mindre heldige kolleger. Det havde givet en flugt væk fra sedlerne til varer, ejendomme og sølv, og en del købmænd var begyndt at udstede private penge. 13

14 I Lggstør havde bl.a. købmand Frantz Berthelsen ( ),udstedt en 4- skillings seddel, l-auritz Sønderholm ( ), en S-skillings seddel og Palle Møller Lunøe ( ), en 4- skillings seddel. både arbejderne og embedsmændene, at de fik mindre og mindre for deres løn. Krigen slugte stadig flere penge, og resultatet blev altså statsbankerotten, som regeringen kaldte "forordningen af 5. januar 1813 om forandring af pengevæsenettt. Rigsbanken blev erstattet af en privat bank, der blev døbt Nationalbanken. Der blev udsendt nye pengesedler, men meget færre end de gamle for at stoppe inflationen, og så skulle alle husejere af med en ekstraskat. Der blev anbragt en bankhæftelse på alle ejendomme. Pengene kunne betales i 6 rater, men det skulle være sølv for at styrke den svage valuta. De, der ikke betalte med det samme, skulle forrente summen med 6/z Vo. Det tog dog sin tid med indbetalingerne, så lang tid, at de sidste ikke er betalt endnu, og sandsynligvis aldrig bliver betalt Det var tre af byens store købmænd, Frantz Berthelsen blev kaldt konsul, vi ved ikke, hvad han var konsul for, og så var han svoger til Palle Møller Lunøe. Han var gift med Lunøes lillesøster Nicoline. Lunøe selv blev kaldt Cancelliråd, forligskommissær og eligeret medlem af bystyret, men de havde altså ikke tiltro til den officielle mønt, og udstedte deres private penge omkring Det var lønmodtagerne, det gik ud over, både på landet og i byerne.det gjaldt Arkivet er i besiddelse af to indløste hæftelser. Den ene er på Albert Peter Scharlings ejendom. Peter Scharling var søn af herredsfogeden, Johannes Scharling i Slet Herred, Aars Herred og løgstør Birk. Hans akademiske borgerbrev, som var på latin noterer bl.a. at:"albertum Petrum Scharling anno MDCCLXXXVIII in oppido Loegstoer a patre Johanne Scharling illius pagi judice et matre Carina Hansen genitum". Det betyder noget i retning af, at Albert Peter Scharling blev født 1788 i byen løgstør af faderen Johannes Scharling, dommer i distriktet, og moderen Karen Hansen. 14

15 Han blev student i København 1811 efter at have gået på latinskolen i Aal- borg fra Hans ejendomsskat blev endelig indbetalt d. 14. januar 1842, og Den anden ejendomsskat var dobbelt så stor. Den var på 5L rdl. og blev betalt d. 22. maj 1843 af C. Sønderholm. Han var søn af Lars Sønderholm, og han var garver, men blev senere gæstgiver, og hans gæstgiveri udviklede sig mange år hele tieløbet var på 25 rdl. og 77 skilling. I folketællingerne optræder han skiftevis som "student" og "candidatus senere til Hotel du Nord, og det har juris". Det er ikke til at vide, om det var en stor belastning at betale bankhæftelsen ud, men i 1834 var Peter Scharling ejer af en "gård" i Iøgstør, det betyder et hus med udbygninger, mens han ved ligget på samme sted igennem alle atene. De to var naturligvis ikke de eneste, der måtte af med sølvpengene, men vi kender kun dem. Disse bankhæftelser var sikkert medvirkende til, at kursen folketællingen i 1840 boede til leje hos en anden mand. Der kan jo sagtens på de nye rigsdaler nåede pari omkring være andre årsager, for vi ved ikke, hvad han levede af. i. t- JP''77"2 i-l h,, i ilt 5" '4.,.a';,ar6 1/,a(2t1: tl,, l1 ''^., !)- f \..,,-.. /tj...til Sqntun tor itrbbrhli btn frlrr, lurrnr rlhr 8u!0tc',: ti i nirl,n qi 5tr Junu'rr ltil3 I 7 og $unbltionu ior!rr!u DPi'n!e!. a,\.\ l\.. gtirtriqrt oi ionmr Odto S 2, fnurr Drtr!9u ior gtyionrltrufrr ui ' ;'1'"' c '/y,,,\ ^, Surii g 6. og 7 i,,:t,,"r,,,,,, ; "1'V',/,..\:. N ':, 7'.7 ''' ""' '\ - (t''.it" () I " "'t"" '\ ''" ' t:t' ; :rltitfcn*.rtr gaihti,, itor,.f/ giøt'l'. efitliiln, l^$rt i /,, : \,y frr.,r,,fp,'t'rr.,.,,',7. t.,.:,(,/..-, \/ / io l, i.1, olr rller ooh,sqluio, titliglneb prolobnr lltnter; iio rn.bbrlfn \ \ ortiot gerbcb iulbf!'nnn{tr O!ih!in8/ iss st brmrldt? inblm nu er ullrle; )" I i.i fcr bcnnnle $citrlie, b.r/ nnn! iorl0rrlr'3, i lili'ih. oi bennc'j tirrg' ;)t I rlnning, Intr oi lebfomncnle yhii Sqnhbog ubilethn, ellrr i (nbel SilD : Lfqqneftrbl notcre.1, til Giierrchring i Srsniib$. ),i.t^ t' s. \ \,". filtionclb,rnt,n i siøbenlloun, b*.27':' 'i,tz-.o "JZz i 'ill,,j..,i\ 1x I.ir;i '/ -:- - --'-J=i,,., 15

16 Nedrivningen af huse til ære for en ny administrationsbygning gik også ud over Kollerups ejendom på hjørnet af Vægtergade. Kort efter århundredskiftet lå Edv. Knudsens bogtrykkeri her, men vognmand peter Kollerup overtog den, og han og hans kone kunne i 1918 fejre sølvbryllup. Her står selskabet i den lillå have udenfor indgangsdøren. Der nåede at bo fire generationer i huset. 16

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000 Esther Kirstine Pedersen blev født den 5. marts 1920 i Usserød, som dengang hørte til Birkerød kommune. Hendes forældre er Søren Pedersen og Karen Marie Sørensen, og hun er deres andet barn, idet hendes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Søndergade og Sønder Mølle

Søndergade og Sønder Mølle Søndergade Her ses igen købmandsgården og lige efter denne ses Kannikegades udløb i Søndergade. Overfor købmandsgården ses Hotel Dagmar som det så ud omkring år 1908 før ombygningen. Bygningen der var

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere