n Inval:i-ciepensionist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n Inval:i-ciepensionist"

Transkript

1 n Inval:i-ciepensionist liovelle a1 Jørge::. chrn:l-ct

2 L i,j-j.t *avn er Jørgen l?asmus Valentin ;3chmidt. JeS er encnll ltu'rt Ag år 6amnrel, rien $ef er bange foro at, jeg :X}:u bliver ret meget ælclre. 3:åA UoI s&,*nå11 med"mln nor j- e"b stårt hus på?{ed.eriksberg, Jefi er ofte"alene ljenme, forcs"i min mor arbejcler nege! for at skaffe peuge til tårr,:inernel li5å.r i-ag't;tog jeg små paåcehattesksrer :nocl syd- oe nrarritece v&- [e detonatiol r forptanie-si1;.gennem ;iorden. Ålle inennesker lader som Ingentin6o nen je6 iad"er mig'-rxite narie-, ie$.vedr.at trren snart.lrr:mmer iii o. 5åg troin""å'b man hof*er meget aivårlige iing aein-telige for befaiyning**i itar jeg tænker F* d.?t, bl:lver d.e'b be::,ægtet pir alle cte radi-ostationer, iei; stiller:,nci pål. yo{ r,ianse frr ej.rlen liik jbs.cien.i*6' c'b ;;S-bi;tia[ttiaget. Åt.r*an ]orsto'åu i:våd. i?n tænlxte og; optog elet samnen med billeser af*nig. icea glemte ie6 <iet-igertr^:neli er venct tilbage ti} icleen meå meli**r:uil. Inden for cte å:-åste fire mfraeder er mln mistanke votcset til vistrect. ile vil pørsc,, hv*rfra je$ veci det? varet vil sil<kert igpe overbevise Demn mon nåi j6g'tæn1cer på al! d.et, som f.ex. trrra.r:ce In* ter ve1 om mi[, ;r jeg i]*re i-tvivf, I]et er ikke bare_hjernme p3 rnit inr*,*is*, &t;eg''ålivei.ia$t"[agetr sen.overa]t også..i r,idlandet, ]å. a]le ra- godt' orr itiostationer'i Europ*. kån nån åpfatte, hvac. jeil tænker }ige.så 6;t;;6 siger-høii t*" opfattes-af en'anåenr-åer hører.p+ f:-s. liine tånker bll-ver homnenteret. råt nest almindelige *rr at oplæseren in6sgycre" Jt rrjsrr eller ttnejtt rij-rlt i d.et han eller hun er ved at *ig*, Dcr fo#å"-oi:si årt* irele sætå:in$er møntet ucelukkence pår PiS. Det år"åj*1*e"t i Danmih.lis.ad"io, nen mect ranee Inter kan ieg^føre" langge samtaler, Det liltåt:lo at jeg tæn1cer noget, CIs sfr.l.commer frarrslcroændene i-radioen mecl eleres evå# o6-opfordri-nger" Jeg ved j-lekeo liyo1 man[ie lllol]- nesker d.er er inclblance'b. fryskerne si$er over hunåred tus:ln{ir- me3 je6 kau ikke kontroll*r*,l*t " i{vj-s åf f e vidste det, lc":nne Ce :L Danmar}rs itad-lo ta- Ie åbent ora mi"g, nen det foree;år nere gecrrlstr. u3 ieg sli;tter, at d"et er få, å*" er inclviet. irrayrskmænåene er C6n, d"år'taler.r,:est åbenl;st me<l ni3 og'o* ai*;, I}e l*omi*er af ori til mec spe.rso:nme oplysninger f.e--t. at åe ser "Ig i *i"'i:-fle fjeril.srrrlu og at et såilant-{ierns,rn.}coster }rundrec t,;siad" francs.pet er o[så fla'dem, at jeg ]rar f&et at rride-r *t-ieg blot behøvor at tænke.ietl jeg vil sige. iet er trt neget uirel":.agelifitr at alt hvad. iåg {æo:.*", blivår-o}fattet åf crar:ge me$;loslcer, men jeg 1":.ar næsten rræ::net mi-g til clet I,*e " siåste år na.r jeg lagt rnærke til, at soinre$e er blevet iredere og vintrene rnilii.ere. ::tirita er der tøree, CIA.nen$e menpes.ker d'ør nvår cfåg af un,åerernærin6, *i)-lig5evel $ør ne.& i}*ee tilstrækkeligt. $tormagterne # er raitioal;tivltet neå over.hinanåen *den at ancire end en lille ]*llke vect det. Gnnske vist siger i?.ad.io lli)i? at net vj.lle trave irelt en'3re konselivenser, men ie6 lnder niil ikke overl:evise otn andet. 1.tru. er jeå Ior alvor ved at blive Dan6e. {*S lean Trerl{9_iord.eit ryste gaaeke *vafitf -for at unclgi.i feren har ie6 i:eslu"ttet nig- ti-l at lace ii$ in tægge på iiospitalet, dei 1i6g;er:regei afeides, Iangt PoTtY fra'åe st re b;'eif Jåg går--i"nri i åtuen og*i:"nger 1æ6evagten op.-;in kv-'inde si-ger, at ået ican tagli ilo6e* tid., før Cei kan koinme en læge på besøg,. Jeg"b*sf l-t'ber mi6 til at skjule r,rin :Ldentitet ' I radioen siger åen at dot ei fartigt at gå på Saqqn.-i,iin nor ha.r Ffet nayr.l incl i noget af'm:it tøj, ået smj"åer j*i'i,"-sid:ald"espancen" l'iine bøger går sciitme vei. Vågtr:.øStniågsmeCaljerne-kånr.fler oageftbr sainmen mecl min scrapbo-9. -itine pe3- *oilfiåe paplrer troå jog i et srier*r sd merl det }:ele, sverig;es iladio Denerr åt ået er fi;.ld.eår:-t, en manrå lg9rr_*t ief*-er forsvundet. ' Jinfary grlc ieå tif potitiet"-j*g åag;aer.at iem if1*q ville f:-nd.e mig i ået"raeiel at-j6g vilie hn"ve nere"prlvatliv" i'rien på cie,:- r:ol"itistation 5vor 3eg h.envcå*"$e mi.go sag.je i;et;ientene barc, at ie*..r-}ciie skltl* le isofirmo cler og Sl,re YrøYl. fran;1*;æn<iene har fortalt mi6r at r*an ikke han følge rnie i tja- Cerne, rnen itaåio JlDiL niger, at.jet er o-rreralt, 9S.9"9t lrcr jeg i*.ere 5:å". En dafi jeg havd.e Crrri:i<et mig fi.:.ld nede oå. t{ef6."idtttentr, bræ}e}tede jeg mig tå S4 eår"og cia jeg kon lrjemn vur d-er en cle*be i irance Inter, åer besxprirea.å, åt- jeå aldrig vitl-e finde en pige ri:ei cle ma.oeror.

3 2 De' 5;år i}:ke så gocit }æng;ere r.teri. at hørc r;:dio. Iørst begyarite frar:sls,?ænc"ene at sigeo &t jeg vnr rtfou.t'og rrcorlrr,:l"b det er rl-en airniudelige menin5l; on r*ig. ller var også. ei:.? åer s*"gcie, et iran i:avde subtile grr;a* d-e til at tro, at'len gocie GuC ville late mig fal-d-e *ecl.l h.clvece. Og n'; er tys^kerne oiqeå be gynåt at flenere r,ri6 ned- creres sil]lge, bficle fra D.0it os..nhd, JeE tror ikko, at de er eai6e ofrr hvg,d nan skal rnene om nig. 1-i'rg].3 C få.r jee-at vid.e, et jeg i}<1se skal rejse til Paris nere, rri:ivis åir rører åeres piger, 'Jefq sl$.r åe dig ihiel'r, s-i"ger r:an. vitlc gcrire-vice, livarl d.er blive:: sagt orn mig, når ief iiclte hører d"et, men det får jeg siiri;ert r:ldr:g: opklnret. I C'en sidste t:ld irerr jeg iklre i:ørt neg;et rad-'r-oo jel; er blevei; r:ryrgg for d.en, ieg f'sler rnigi du:iit åg# ee verlr hvacl*jeg tæn-her. Jee kan ikke hel-t besten*rer.hva*. Je6 v:il tæn* ke, tanlcerie gli-cår.'fren j. bev:icisti:.ei1en af siffi slv-. De.ta55er ilyt' ieq I*oker sofii min:;r6ni,ag, ucien a'b overveje forskel-len r:rellen d-et tænllte og ilett nan siger l:.øjt. ::e"lte forirolå gsnerer inig r,teget, jeg vil SØre opnærksom på "' det j. fremriden. Jeg tror ixke, de kan rnåle, hvor rneget jeg forstår, jeg lla*. god.t l;-tte uci.en at tænke. In-Erncle:i ti-*g cr spørgsmå}eb- om mine forestilliags- -nitlecier. i"iåslce itar de også Cen, ligesom d-e vecl, }:"vad jeg cirømrner' Jeil er blevet lirr:t af koneer.bsalen i progra;n*), lgf cr e:1 mcrs e mu.sr6 af Oi:o in *ff d.re;er oa p& ijveriges xreloåira"c]":i-o. De skide svens.lrere med dcres f-ii:.e soåiataåmoirater, der er lige så. i:or6*rlige ssm Ce andre borgerlige partier: l:v*rige" I det l:iele taglet er ået neste af vercen borgerli-g, cier er intet hfii: iilnixge for f":æe som mi-15' iiu er tj-clel i::ce tii at fortælle, åt jei; kencler maci$e af lanclets s:-nd.ss-",rxeirosp:l'taler i-i:.defra" Jc[ rar fået invalirtepension i- otte iir' Oet hele bb$y*d.'be, mer:s jeg stucl.erecle psykolcg:l på i,ølrennavns lin:iversitet. I:1 ciael begiirclte mine leannerater at lrnc-re s1-g; over cle ruærkclise ideer og tanl<ei, ;e6 leon mec. f beglrn,ls1sen ts'oede åe, je$ ville lave sl{tc$_med" CBn,. x"-tioece jeg, at *er i:tev tr:,rkt aviser spec:elt til ti$. I{år ieg købte en ervis" s*aå'avismande:r nri3 e;:r speeialfre::rstjllet. på åen nåd.e blev jeg før'b pri vilåsporr ofi v:i"åen kabsrirånd.ene mored.e si ;. illle andre encl n:i-g fik nor:aarle ay-i-ser, irvor cle ogsfr ktrv:ne læsc on forsøget. Jeg blev indlagt af pol:itiet på:l en }u-itket afdeling pii JrederiksberE; I{ospite.lr ford.i ief hayde lavet indbrlid i en tobal<*forre'baing ve* at sr.'iad.re udstillingsvin- Cuet mecl en i:rosten. Je55'i:1ev r:å h.ospital-et et styldre tid, iacttil jeg 'blev overført til llenirt i{ans llospital i toskj-lde. i{erfra blev;jeg,-idskrevet efter fem måneder, Jeg var d.oi langtfra raskr cs efter et styl'j*e ti,ct harrrrede jeg på iitatsnospitalet i i{;,}eøi:ing Sjæ}18.n<1.;i"iciste SanS ieg vt:.r inellagt å iæng;ere tici var på" ijtatshcspital-et j" Vo:rdj-ngirorg" Jeg nar i alle d.e år, d-er er giret fået man#e f*rskel-)-ige slags prllerj f"ei(" T:roril, neller-il, sord.inol, sereåase o neir.li:.ctil-., liiorpror.tazin, nlti.neton, l-ysanti-n, broccetåisrp*i- os mange andre slails ".Det rin$er på riøren, læg+n er her allerecle" Det er en uni;i fyro rler ser irciteret L:.C" Jeg fartir straks CIirer iram og truer ilcrl" at slå iram ned, hvis nem :i.hke f år n:ig ind.lagb i en f art. Det lader j..irice til at g6re størce inritr;1"ir piti han, mert.*.*n 6:iver sig Cog til at telefonere. J-mens pejcler jeg uå [lennen vincii:ernc, i{lr. er padåeti.atteskj,"erne i:levet røåe. JeS er bangå fcr, åt;jeg Jrlr;ire nå-r a'f lccr,:r::e væit j- tiile. i)er er gået l*ng tid. og Iægån taler ståcåq i telefor:, Jef skal tj"l at ta"ge tøj pi",r. for at fj-nrle ei1 ta:ri" i'ien.,lu. er l:an fær*ig og i;iecd-eler rrig kort, et jeg vil bli-ve kør'b op på t{y}c,nbing. lin røc ambr.i}ance ho}d.er fclran indgangsd"øren, je3 spri-nger iad ha6i. JJer er tet falckmænd i bj-lcn, rr-en ers kører" Jeg tilbyder cir.*rr"lfføren f em Srundred-e kroner f or at icøre h*r'bigere, tnen i:an af sl år det o3 skæl'er samtid.i.g ti-l Cen andcn nar:.<i.»elrrom 1:an:lkire vl} irr:rge:.lclrylll;-ngshornet g&r det allig;evel steerirt. 55 n:inr-r,tter t; L l{olbæk og; en,åal.i 2o min';tter t:'l} *l:rieø'o-'r-ng # jrel} a.nrl "

4 5 i]å modta;;eafd.elingeir lu-hrer en hvrdkiæ<lt plejer mi6 :i.ncl- og Crejer nøglen or0 :l- Cøren bag n:i"9. JeS er enormt lettet over at være koramet i siklrerneco i:er!r*.n;lngen agenter nfi n.i-g. Jef; tror <i-e klrn vil bornbe d"e stofe b;rsv. Før'st sle:rive;r plejeresi alle nine ejendele cp på en sed.del og ta* ger nin tegnelrog; og; *it *ireckhæfte" nernæst får jeg et varmt baei og bliver ilclædt ho,spitalets tøi. ll:"i venter lclrv:. ;ri:ii.ersøgelsen ateå dea vagtiravei:.c-e læge" Jeg stj-hker "n.arii en lør;i:. ikke et orc om, irvorfor jeg virl<eligg er l"tonmet. Jeg gdrr rnct : opholdsstr-:"en ofi sætter mig, Ier sidccr soni sæcvanlig en flolt mere e1ler in"i"n<lre forr;'hte personer. iilol*cen er k'u."r:, 1'), rl-csrrærre er aftensnacen spi-st, jeu oe<ii;-;:r, L1*J Jcf er neget slrl"ten. Jeg; "ril j"kke se [V-avis, clet er altid en konfrontat:]-o:r" Je$ iråirer russerne har bonbet- d.eu derincle" IsteCet for elt se fjernsy::.9år jef iud og Iægger nig på ni-n senfi. Jeg kan:lkire mere høre nsgcin brag. Fet und.ror iaigr at jcf rkkc fii"r aogen pil-ler til sovetid., 1)e vil raåske ee mi-g }i{:.t an fsrst.,ie}vfø}gelig; kan jeg ilc}ce sove uid.en pil}er, H,loklren 24 står jeg op o6 6år'l.ri på" Sangen for at'bal-e r:ied. den plejer, cler har nu.ttevagt"!*t }a*er iirke til at i"nteressere hamn for je6.1 bliver beordret tiltrage i sen$" De jer; har 1:i-6qgct l-iåt, st ir je$ op:lgen. c.enne ganb lco:nroer han f arencle me* ilet oæd-venlige læclerbælte og spæneler tnj 6 fast Lil sen :en, $å jefs iirire kan stå. op. Je[ fj-r:d.er nrg ].:i;n.t d.etn foråi jeg nøci.igt vil ud.slrives meel C.et sårflme. [i<ier: g;år ]aagsomto når man ]ig;[ior a bælte os :Lkke kan sove, Iiloirxen haly tre be3;y:rd.er fi;glene ert si.rri:rg r o$ klokken ire er det l;.st. Jeg gl-ærier nig t:r-l åorsellmad.en. illoletrcen seks korurner Cer et ityt hold plejere" Ie lcikker lige ind t:} rni, Jeg rfi'i:er, at jeil skai på to-ll-ettet og får l-ov til et stå op. ;lamt:-c:rg får jeg ei: af nine cig*.rc'bter, men d.erefter trl}:age ti1- bæ}'bet. iil-o.leken sj/v er der norgennaclr o$ jep; f$.r i:eldigvis l-ov tj-l at stå op og spise sac{.men nei cle anclre incie t op}ro}<lsstue:r. JeS tager go':j.t for nig af rctterne: liavregrøci, r.ræ]k? Jir.aer, Jraffe, ostemadder $fi orånge juice" Det i:.ar min r:rcr i.hkc råd til. at give migr jeg troro jeg vi1 oyerve je Cet med. ple jehjemmet en L{ån6 t:r-l, itlejerne l:ar saaklret om rnig t::.1 s;rgleplejersken, der nu er kommet. i{iin siger, at }:i.:n vil- fø}6e rnig i:ver på en anii.en afdeling" ijnciervejs sp,ørger iee hence, om hurr tror, vi vil overleve, i,iun si-ger, et d"et tror l:rusi nok, men giver mig ellers rltke noget l:i:,'b.?å. den n;..e af'åeling farer ;jee straks hen til radi-oen og stiller ll{ på e:r udenl an.isk s'ba.tio:r, Je6 foistå.r }:;-r.rti-gt, et Cet var i åir.lste ø jebli.kn at jeg uncslap, IJli;t har overgrvet si.6 for en tj-me sicie::r os r",rsserne rykirer lti.rt:!.git frerit flennem iurona, i:,u.n:::ogle få tyslce panserciivisioaer hol-sler i:d. enc.nu: ieg }ø'ber hen t;i-l kontoret og hanrer med begge næver på Cøre1, eler hl,rtigt bliver åltnet" JeS befaler i:reri en høj og i:yd-en.le siemne at få r-rdlleveret nin au.'l;onertislie k*.l:lber 45. ldu sleer tiågerie nurtigt. [r kr-afti-ge pl-ejere C-ulcl;er op CIg siåir k:"ecls oix rnig, i-d-et jåg irer ind'iaget boks-estilling" Jefl gr:iber en stol og irnster Cen.mod- cien nærnect+ an6ri-i:er, Jeg ka.n Cog iklte i:old"e rlen fra livet, Ce.farrer inci på n:lg og løfter-;rig opr så I** iklre iran siå særl:-g når,jt. Dc'bærer m::-g hr;rti"g;t iiis. pa et værelåe - ' og lægger mi-g i seni{ med en icraftig ee}e om livet, i,idi eftår iiomater en t{,$epleierske og giver nig en indsprøjtnir:g;. Jeg fal,ler i si}vn og vå,gner ikice før m:icctragsr:iaden bli.ver brag;t :"rid- tj-t m-lg, Jeg triier pl"ejeråe måc" at lade den slt.'rck:, når rlisserne komner. liet er neget ibei:rageiigt-at tj.f:ge i bælte læni;ere ticl acl ganf;en. Jeg vil iir.d og l:røre rad.j"o for ert følge olagets Sanfi, men cløren til værelse'b er luiqicet ofi jee er alene, Jefi rå.ber l-i6;e s;i je$ an: Flejor, plejor, plejer, plejer, pl-ejer o plejer, plejår. lrjt, lien cle er åbenbart ligeglace, for d.ei enes"be jeg fiir i:rl åf ået'ei";rorcen i stenmebånclet. lifter aftensn:ecl"en får jei: endnu" e:r indlsprøjtnir:g; og sover lige til næste clag }rlokken sqks";'ilo.iricen syv får jt;g lov til at konine op sf;

5 ,t pise!$-i:øre racj-,:. i'"øi:enilavn er iirke blevet bombet eridi:.r.r, for jeg; hører en ma*nd- læse nyhederneo idet l:an arrstrenger si.g pfl a.t lyd.e'"irero1i-gånd-e, Iiine cigaretter har de låist incle i et slcebr of hver $an{,t jeg vil have en snøcir mfi jeg spør6e pænt om at få. }åst of, J*S sættor nig ti-1 at skrj-ve brev 'b11 præsident Pr:mpid.o',-r-. Jeg d.et 65ør ucl for et testa:nente oi.i l,cver ham alle rai.ne penge, eler l":i-gger:l- l,;ati6- nalbankeno l:.vis i:.an vj"i sende r;rig tusin,j pakker gar-:.1o:r-ses" Jcå-tror ilcko, han hnr støme cl:ancer for at overleve encl nig, men ået unctlaåer jeg klogeligt at skrive noget sm. )er elr st';legn:"ng;. iii: af k*gerne er leornrnet. iri btiver 1taldt incl på kontolet t:ll efter en* JeLl spørfiei" lægen orir jeg kain låne i:u::<ireå i";ro:ter, men i.ran si"g;er, at i:.ari. -i-ldre har nogeil perr{!e. Jeg lliver s;oi:.rgtr oii} jeg l,:orer sternner! el-ler on ci-er er anilre t.ing, d-er nerlerer ini-g. J*$ svårrer, åt jeg ikjre hr:rer sterlnero nien at der er nesrier af t:lng, d.er gerlerer m:s" JeS vil ikke nclrrilere præcisere, hvaå d.et Ir der geneiler miil" Interv:ie,oret cr hilrtiitt oversi;iiet, lin af mine nedpatienter l:en*ricer: 'fldr; tlåber jeå, u"t de kan få ham giort rask i.gen", iit l:*.n *rener migi el: jeg ilcke -L tvivl offir ffien jeg lader so'r1 in6cni-inr;" lllokker:r elleve er jeg; s',;"}te:] og gå.r ud. på gangen fo:: at ser ci:r madvog;nen er ]ionmet. JeE; i:etragter u"tålnodigt i-rfclel:r-nge:rs rir. i:,'nd.el:r-g er klokieen tolv. iif ure,j-.icir,n får jeg to to:niil:-srålns serenase otl tiåt l;,-santi-n rnoel'i:.!-virlsningerne. Veci sovetj-c få:.r jea ig5en ried"ic:.n" jln plejer iromncr ned mine seren&.ser -i:an siger, eit ilet er l:-ge så i;oåt son en sovepil]s, rxeil. jcg na"r erfaring for, at sereftfise ikire er gotit at sove på, jeg i:liver snåtrere mere veigen ef deri. *rnirr- ng klokker.r tre sover jef" Je6 bli-ver væklret lcloklien syv 9S.el::i:leget træt" $rlåan fortsæ'l;"ber cici, je:,3 sover først iren på rnor$enen o[i bliver væ.l'ået ttd.t:; gt. Jeg lionmer ved. et 'bil-fæide ta1 at se f,orsid.en på nl-n jor;-rnal, d.er?!:1*: l-lagnosc: Skizr:frei1a.:,ægen siger, Bt jegl noic J:ar nogeto åen at ikke s}lal i*g v?ere f,ors.leræki.cet, Jeg stiller i*,i-.-ofi lta"elio ll}li" Jcg ved-:i.kne, irvaci jeg liar gjort, inen en ree3et t.ysil herre s.1"ger,,-rt il".i 'bror irart i:estent, jeg i:lj_vcr sf:råt"- :.iommunisterne lror *.-Lt:";-d-r.u:.t jeg l:"1-iver sin.:,it, clet er'ilike første;{}ng, &"b de har sagt riet" ivensiserne si.ger, &t je* er tosset, C,et lader til-at-"til* fredsetille dem.jei; er beg;y36tr at irøre mers iiad:lo illr end. jeg er vant ti1, Jeg Føver rki;e at tet::}ie prir I';ontroverstelle enrlerr rren cj-et"ei s-rrært ai; uad.- gå.'ianherne fiyåer r:i:rnest::i.;ndt j.. berr::.rlsti:eden på en nåcle, d.er åelvist er u.nctdra.i;eb vi-ljens kontrol, {*g iran 3o,li"t noit bcstenlne nig tji at tænke et irestemt i:fi efi]t:e, iliea sa"i*tidrg er Cer tntniresi.bstans ovenover og aeclen*nåerr Jeg vgd" ikke hvor ncgct, 'Jc forstår af nir:.e tai:ker, c1,e'b rnf,. væie s'.iært at forstår" a}]e tan-her pi, en C;enfl, fo::c.i tl"et er såd"ant'et koraplext ongåd"e. iionuncntarer:1e i rad.ir.oea er tit svære for mi-g at opfatte. jcg Iægger loget til" cg ' ræi;rcer noget fre...it je ej-ler nej iier leoånor nj-rjt i *n sætning er selv*agt srn?r a"b forstå. Jeg iiæ't:it tænkt ps" selvnord., jeg slial jo Cø enganfi, irvorfor s.i ilrke li's'b t.r.ci-j-igere" :.iv*<t er ncgle få årtiei:l samåenligniåg i[å*. un::-versets a.lcler? i{vad. betyder jef i v*rden? Irigent:-n6. J)e rler,::-låer 6ig i-ncl at være betydninilsfi;1,3e., lj-cer ;rf forfængeligl:ec'i, iryad. er r:tennesi,;et sån.nenlignet fed ev:-gher..1en? IJød.en er en_f*ri:a:rd.e1ser_sofil kr;-n ffi 3ør sig lrlart, li[eneget t"*9 n&n [cro v:ll:ta,r åråi" Je*3 tviv]er på, at incni:esliet.ue[ formeie deli gt, p: et ell-er anclet t:r-dspr::.iet v.:i neny:"eskearten u;d.d.,;l r os i-1.lke "ire.,6::.- aiiilet så når soicn cr orirnrit. d.

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl

Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl To drenge der var brødre, fordi de havde samme forældre, havde desuden en onker til fætes der en skønne dag fik fjærnet et ben' Af den grund steg drengenes interesse

Læs mere

5. Jeg er en Detektiv

5. Jeg er en Detektiv 5 eg er en Detektiv Tekst: Ingvar Hovland Musikk: on Konrad Strøm Arr: Idar Torskangerpoll Sang solist Hei 5 Bal - le rost er n her lø - ser my - ste - ri - er eg har et spen - nen - de liv art art art

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Musik: arl Nielsen 1926 Tekst: rr. for Wind-and and soloist rne ich 2008 If you use this arrangement, lease send af greeting to arne@dichmusik.dk Find more free arrangements on www.dichmusik.dk 1. Flute

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA-

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA- BOLG GHARLOTTENLUND ]AHLfrB SKAV HPPESTL MZDER STRZMLNET DESGN ANDREA OG RASMUS LARSSONSVLLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMKSAF FARVESTRA- LENDE TAPETER, PATCHWORK, VNTAGEFUND, MODERNE MZBLER OG LAMPER HAR

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner

at barnet forstår at: - man selv lærer mest, når man har det godt med andre - man selv kan gøre noget for at være en ven og for at få venner 30 Tema Rut råber og raser og kaster med sand Hun sprutter og taler så grimt som man kan Alle de griner og råber at Rut Er skolens trold og den sureste prut Når alle de leger, går Rut for sig selv For

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Den mørke gade. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvor er Lars? 2. Hvem møder han?

Den mørke gade. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvor er Lars? 2. Hvem møder han? Opgaver til Den mørke gade Navn: Før du læser bogen Opgave 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Lars? 2. Hvem møder han? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv om billedet på forsiden af bogen.

Læs mere

Diktat Agent Kodeknæk. Kursus nr. 1 GULE ORD. Nana kan Rita. Hun har matematik 2.b. Rita løber hen dem. Stop så I to, råber.

Diktat Agent Kodeknæk. Kursus nr. 1 GULE ORD. Nana kan Rita. Hun har matematik 2.b. Rita løber hen dem. Stop så I to, råber. Kursus nr. 1 GULE ORD Nana kan Rita. Hun har matematik 2.b. Rita løber hen dem. Stop så I to, råber. I ikke slås. Line er en idiot, råber. Det er også, råber Line. på nu, siger Rita. Riko skal ikke råbe,

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere