n Inval:i-ciepensionist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n Inval:i-ciepensionist"

Transkript

1 n Inval:i-ciepensionist liovelle a1 Jørge::. chrn:l-ct

2 L i,j-j.t *avn er Jørgen l?asmus Valentin ;3chmidt. JeS er encnll ltu'rt Ag år 6amnrel, rien $ef er bange foro at, jeg :X}:u bliver ret meget ælclre. 3:åA UoI s&,*nå11 med"mln nor j- e"b stårt hus på?{ed.eriksberg, Jefi er ofte"alene ljenme, forcs"i min mor arbejcler nege! for at skaffe peuge til tårr,:inernel li5å.r i-ag't;tog jeg små paåcehattesksrer :nocl syd- oe nrarritece v&- [e detonatiol r forptanie-si1;.gennem ;iorden. Ålle inennesker lader som Ingentin6o nen je6 iad"er mig'-rxite narie-, ie$.vedr.at trren snart.lrr:mmer iii o. 5åg troin""å'b man hof*er meget aivårlige iing aein-telige for befaiyning**i itar jeg tænker F* d.?t, bl:lver d.e'b be::,ægtet pir alle cte radi-ostationer, iei; stiller:,nci pål. yo{ r,ianse frr ej.rlen liik jbs.cien.i*6' c'b ;;S-bi;tia[ttiaget. Åt.r*an ]orsto'åu i:våd. i?n tænlxte og; optog elet samnen med billeser af*nig. icea glemte ie6 <iet-igertr^:neli er venct tilbage ti} icleen meå meli**r:uil. Inden for cte å:-åste fire mfraeder er mln mistanke votcset til vistrect. ile vil pørsc,, hv*rfra je$ veci det? varet vil sil<kert igpe overbevise Demn mon nåi j6g'tæn1cer på al! d.et, som f.ex. trrra.r:ce In* ter ve1 om mi[, ;r jeg i]*re i-tvivf, I]et er ikke bare_hjernme p3 rnit inr*,*is*, &t;eg''ålivei.ia$t"[agetr sen.overa]t også..i r,idlandet, ]å. a]le ra- godt' orr itiostationer'i Europ*. kån nån åpfatte, hvac. jeil tænker }ige.så 6;t;;6 siger-høii t*" opfattes-af en'anåenr-åer hører.p+ f:-s. liine tånker bll-ver homnenteret. råt nest almindelige *rr at oplæseren in6sgycre" Jt rrjsrr eller ttnejtt rij-rlt i d.et han eller hun er ved at *ig*, Dcr fo#å"-oi:si årt* irele sætå:in$er møntet ucelukkence pår PiS. Det år"åj*1*e"t i Danmih.lis.ad"io, nen mect ranee Inter kan ieg^føre" langge samtaler, Det liltåt:lo at jeg tæn1cer noget, CIs sfr.l.commer frarrslcroændene i-radioen mecl eleres evå# o6-opfordri-nger" Jeg ved j-lekeo liyo1 man[ie lllol]- nesker d.er er inclblance'b. fryskerne si$er over hunåred tus:ln{ir- me3 je6 kau ikke kontroll*r*,l*t " i{vj-s åf f e vidste det, lc":nne Ce :L Danmar}rs itad-lo ta- Ie åbent ora mi"g, nen det foree;år nere gecrrlstr. u3 ieg sli;tter, at d"et er få, å*" er inclviet. irrayrskmænåene er C6n, d"år'taler.r,:est åbenl;st me<l ni3 og'o* ai*;, I}e l*omi*er af ori til mec spe.rso:nme oplysninger f.e--t. at åe ser "Ig i *i"'i:-fle fjeril.srrrlu og at et såilant-{ierns,rn.}coster }rundrec t,;siad" francs.pet er o[så fla'dem, at jeg ]rar f&et at rride-r *t-ieg blot behøvor at tænke.ietl jeg vil sige. iet er trt neget uirel":.agelifitr at alt hvad. iåg {æo:.*", blivår-o}fattet åf crar:ge me$;loslcer, men jeg 1":.ar næsten rræ::net mi-g til clet I,*e " siåste år na.r jeg lagt rnærke til, at soinre$e er blevet iredere og vintrene rnilii.ere. ::tirita er der tøree, CIA.nen$e menpes.ker d'ør nvår cfåg af un,åerernærin6, *i)-lig5evel $ør ne.& i}*ee tilstrækkeligt. $tormagterne # er raitioal;tivltet neå over.hinanåen *den at ancire end en lille ]*llke vect det. Gnnske vist siger i?.ad.io lli)i? at net vj.lle trave irelt en'3re konselivenser, men ie6 lnder niil ikke overl:evise otn andet. 1.tru. er jeå Ior alvor ved at blive Dan6e. {*S lean Trerl{9_iord.eit ryste gaaeke *vafitf -for at unclgi.i feren har ie6 i:eslu"ttet nig- ti-l at lace ii$ in tægge på iiospitalet, dei 1i6g;er:regei afeides, Iangt PoTtY fra'åe st re b;'eif Jåg går--i"nri i åtuen og*i:"nger 1æ6evagten op.-;in kv-'inde si-ger, at ået ican tagli ilo6e* tid., før Cei kan koinme en læge på besøg,. Jeg"b*sf l-t'ber mi6 til at skjule r,rin :Ldentitet ' I radioen siger åen at dot ei fartigt at gå på Saqqn.-i,iin nor ha.r Ffet nayr.l incl i noget af'm:it tøj, ået smj"åer j*i'i,"-sid:ald"espancen" l'iine bøger går sciitme vei. Vågtr:.øStniågsmeCaljerne-kånr.fler oageftbr sainmen mecl min scrapbo-9. -itine pe3- *oilfiåe paplrer troå jog i et srier*r sd merl det }:ele, sverig;es iladio Denerr åt ået er fi;.ld.eår:-t, en manrå lg9rr_*t ief*-er forsvundet. ' Jinfary grlc ieå tif potitiet"-j*g åag;aer.at iem if1*q ville f:-nd.e mig i ået"raeiel at-j6g vilie hn"ve nere"prlvatliv" i'rien på cie,:- r:ol"itistation 5vor 3eg h.envcå*"$e mi.go sag.je i;et;ientene barc, at ie*..r-}ciie skltl* le isofirmo cler og Sl,re YrøYl. fran;1*;æn<iene har fortalt mi6r at r*an ikke han følge rnie i tja- Cerne, rnen itaåio JlDiL niger, at.jet er o-rreralt, 9S.9"9t lrcr jeg i*.ere 5:å". En dafi jeg havd.e Crrri:i<et mig fi.:.ld nede oå. t{ef6."idtttentr, bræ}e}tede jeg mig tå S4 eår"og cia jeg kon lrjemn vur d-er en cle*be i irance Inter, åer besxprirea.å, åt- jeå aldrig vitl-e finde en pige ri:ei cle ma.oeror.

3 2 De' 5;år i}:ke så gocit }æng;ere r.teri. at hørc r;:dio. Iørst begyarite frar:sls,?ænc"ene at sigeo &t jeg vnr rtfou.t'og rrcorlrr,:l"b det er rl-en airniudelige menin5l; on r*ig. ller var også. ei:.? åer s*"gcie, et iran i:avde subtile grr;a* d-e til at tro, at'len gocie GuC ville late mig fal-d-e *ecl.l h.clvece. Og n'; er tys^kerne oiqeå be gynåt at flenere r,ri6 ned- creres sil]lge, bficle fra D.0it os..nhd, JeE tror ikko, at de er eai6e ofrr hvg,d nan skal rnene om nig. 1-i'rg].3 C få.r jee-at vid.e, et jeg i}<1se skal rejse til Paris nere, rri:ivis åir rører åeres piger, 'Jefq sl$.r åe dig ihiel'r, s-i"ger r:an. vitlc gcrire-vice, livarl d.er blive:: sagt orn mig, når ief iiclte hører d"et, men det får jeg siiri;ert r:ldr:g: opklnret. I C'en sidste t:ld irerr jeg iklre i:ørt neg;et rad-'r-oo jel; er blevei; r:ryrgg for d.en, ieg f'sler rnigi du:iit åg# ee verlr hvacl*jeg tæn-her. Jee kan ikke hel-t besten*rer.hva*. Je6 v:il tæn* ke, tanlcerie gli-cår.'fren j. bev:icisti:.ei1en af siffi slv-. De.ta55er ilyt' ieq I*oker sofii min:;r6ni,ag, ucien a'b overveje forskel-len r:rellen d-et tænllte og ilett nan siger l:.øjt. ::e"lte forirolå gsnerer inig r,teget, jeg vil SØre opnærksom på "' det j. fremriden. Jeg tror ixke, de kan rnåle, hvor rneget jeg forstår, jeg lla*. god.t l;-tte uci.en at tænke. In-Erncle:i ti-*g cr spørgsmå}eb- om mine forestilliags- -nitlecier. i"iåslce itar de også Cen, ligesom d-e vecl, }:"vad jeg cirømrner' Jeil er blevet lirr:t af koneer.bsalen i progra;n*), lgf cr e:1 mcrs e mu.sr6 af Oi:o in *ff d.re;er oa p& ijveriges xreloåira"c]":i-o. De skide svens.lrere med dcres f-ii:.e soåiataåmoirater, der er lige så. i:or6*rlige ssm Ce andre borgerlige partier: l:v*rige" I det l:iele taglet er ået neste af vercen borgerli-g, cier er intet hfii: iilnixge for f":æe som mi-15' iiu er tj-clel i::ce tii at fortælle, åt jei; kencler maci$e af lanclets s:-nd.ss-",rxeirosp:l'taler i-i:.defra" Jc[ rar fået invalirtepension i- otte iir' Oet hele bb$y*d.'be, mer:s jeg stucl.erecle psykolcg:l på i,ølrennavns lin:iversitet. I:1 ciael begiirclte mine leannerater at lrnc-re s1-g; over cle ruærkclise ideer og tanl<ei, ;e6 leon mec. f beglrn,ls1sen ts'oede åe, je$ ville lave sl{tc$_med" CBn,. x"-tioece jeg, at *er i:tev tr:,rkt aviser spec:elt til ti$. I{år ieg købte en ervis" s*aå'avismande:r nri3 e;:r speeialfre::rstjllet. på åen nåd.e blev jeg før'b pri vilåsporr ofi v:i"åen kabsrirånd.ene mored.e si ;. illle andre encl n:i-g fik nor:aarle ay-i-ser, irvor cle ogsfr ktrv:ne læsc on forsøget. Jeg blev indlagt af pol:itiet på:l en }u-itket afdeling pii JrederiksberE; I{ospite.lr ford.i ief hayde lavet indbrlid i en tobal<*forre'baing ve* at sr.'iad.re udstillingsvin- Cuet mecl en i:rosten. Je55'i:1ev r:å h.ospital-et et styldre tid, iacttil jeg 'blev overført til llenirt i{ans llospital i toskj-lde. i{erfra blev;jeg,-idskrevet efter fem måneder, Jeg var d.oi langtfra raskr cs efter et styl'j*e ti,ct harrrrede jeg på iitatsnospitalet i i{;,}eøi:ing Sjæ}18.n<1.;i"iciste SanS ieg vt:.r inellagt å iæng;ere tici var på" ijtatshcspital-et j" Vo:rdj-ngirorg" Jeg nar i alle d.e år, d-er er giret fået man#e f*rskel-)-ige slags prllerj f"ei(" T:roril, neller-il, sord.inol, sereåase o neir.li:.ctil-., liiorpror.tazin, nlti.neton, l-ysanti-n, broccetåisrp*i- os mange andre slails ".Det rin$er på riøren, læg+n er her allerecle" Det er en uni;i fyro rler ser irciteret L:.C" Jeg fartir straks CIirer iram og truer ilcrl" at slå iram ned, hvis nem :i.hke f år n:ig ind.lagb i en f art. Det lader j..irice til at g6re størce inritr;1"ir piti han, mert.*.*n 6:iver sig Cog til at telefonere. J-mens pejcler jeg uå [lennen vincii:ernc, i{lr. er padåeti.atteskj,"erne i:levet røåe. JeS er bangå fcr, åt;jeg Jrlr;ire nå-r a'f lccr,:r::e væit j- tiile. i)er er gået l*ng tid. og Iægån taler ståcåq i telefor:, Jef skal tj"l at ta"ge tøj pi",r. for at fj-nrle ei1 ta:ri" i'ien.,lu. er l:an fær*ig og i;iecd-eler rrig kort, et jeg vil bli-ve kør'b op på t{y}c,nbing. lin røc ambr.i}ance ho}d.er fclran indgangsd"øren, je3 spri-nger iad ha6i. JJer er tet falckmænd i bj-lcn, rr-en ers kører" Jeg tilbyder cir.*rr"lfføren f em Srundred-e kroner f or at icøre h*r'bigere, tnen i:an af sl år det o3 skæl'er samtid.i.g ti-l Cen andcn nar:.<i.»elrrom 1:an:lkire vl} irr:rge:.lclrylll;-ngshornet g&r det allig;evel steerirt. 55 n:inr-r,tter t; L l{olbæk og; en,åal.i 2o min';tter t:'l} *l:rieø'o-'r-ng # jrel} a.nrl "

4 5 i]å modta;;eafd.elingeir lu-hrer en hvrdkiæ<lt plejer mi6 :i.ncl- og Crejer nøglen or0 :l- Cøren bag n:i"9. JeS er enormt lettet over at være koramet i siklrerneco i:er!r*.n;lngen agenter nfi n.i-g. Jef; tror <i-e klrn vil bornbe d"e stofe b;rsv. Før'st sle:rive;r plejeresi alle nine ejendele cp på en sed.del og ta* ger nin tegnelrog; og; *it *ireckhæfte" nernæst får jeg et varmt baei og bliver ilclædt ho,spitalets tøi. ll:"i venter lclrv:. ;ri:ii.ersøgelsen ateå dea vagtiravei:.c-e læge" Jeg stj-hker "n.arii en lør;i:. ikke et orc om, irvorfor jeg virl<eligg er l"tonmet. Jeg gdrr rnct : opholdsstr-:"en ofi sætter mig, Ier sidccr soni sæcvanlig en flolt mere e1ler in"i"n<lre forr;'hte personer. iilol*cen er k'u."r:, 1'), rl-csrrærre er aftensnacen spi-st, jeu oe<ii;-;:r, L1*J Jcf er neget slrl"ten. Jeg; "ril j"kke se [V-avis, clet er altid en konfrontat:]-o:r" Je$ iråirer russerne har bonbet- d.eu derincle" IsteCet for elt se fjernsy::.9år jef iud og Iægger nig på ni-n senfi. Jeg kan:lkire mere høre nsgcin brag. Fet und.ror iaigr at jcf rkkc fii"r aogen pil-ler til sovetid., 1)e vil raåske ee mi-g }i{:.t an fsrst.,ie}vfø}gelig; kan jeg ilc}ce sove uid.en pil}er, H,loklren 24 står jeg op o6 6år'l.ri på" Sangen for at'bal-e r:ied. den plejer, cler har nu.ttevagt"!*t }a*er iirke til at i"nteressere hamn for je6.1 bliver beordret tiltrage i sen$" De jer; har 1:i-6qgct l-iåt, st ir je$ op:lgen. c.enne ganb lco:nroer han f arencle me* ilet oæd-venlige læclerbælte og spæneler tnj 6 fast Lil sen :en, $å jefs iirire kan stå. op. Je[ fj-r:d.er nrg ].:i;n.t d.etn foråi jeg nøci.igt vil ud.slrives meel C.et sårflme. [i<ier: g;år ]aagsomto når man ]ig;[ior a bælte os :Lkke kan sove, Iiloirxen haly tre be3;y:rd.er fi;glene ert si.rri:rg r o$ klokken ire er det l;.st. Jeg gl-ærier nig t:r-l åorsellmad.en. illoletrcen seks korurner Cer et ityt hold plejere" Ie lcikker lige ind t:} rni, Jeg rfi'i:er, at jeil skai på to-ll-ettet og får l-ov til et stå op. ;lamt:-c:rg får jeg ei: af nine cig*.rc'bter, men d.erefter trl}:age ti1- bæ}'bet. iil-o.leken sj/v er der norgennaclr o$ jep; f$.r i:eldigvis l-ov tj-l at stå op og spise sac{.men nei cle anclre incie t op}ro}<lsstue:r. JeS tager go':j.t for nig af rctterne: liavregrøci, r.ræ]k? Jir.aer, Jraffe, ostemadder $fi orånge juice" Det i:.ar min r:rcr i.hkc råd til. at give migr jeg troro jeg vi1 oyerve je Cet med. ple jehjemmet en L{ån6 t:r-l, itlejerne l:ar saaklret om rnig t::.1 s;rgleplejersken, der nu er kommet. i{iin siger, at }:i.:n vil- fø}6e rnig i:ver på en anii.en afdeling" ijnciervejs sp,ørger iee hence, om hurr tror, vi vil overleve, i,iun si-ger, et d"et tror l:rusi nok, men giver mig ellers rltke noget l:i:,'b.?å. den n;..e af'åeling farer ;jee straks hen til radi-oen og stiller ll{ på e:r udenl an.isk s'ba.tio:r, Je6 foistå.r }:;-r.rti-gt, et Cet var i åir.lste ø jebli.kn at jeg uncslap, IJli;t har overgrvet si.6 for en tj-me sicie::r os r",rsserne rykirer lti.rt:!.git frerit flennem iurona, i:,u.n:::ogle få tyslce panserciivisioaer hol-sler i:d. enc.nu: ieg }ø'ber hen t;i-l kontoret og hanrer med begge næver på Cøre1, eler hl,rtigt bliver åltnet" JeS befaler i:reri en høj og i:yd-en.le siemne at få r-rdlleveret nin au.'l;onertislie k*.l:lber 45. ldu sleer tiågerie nurtigt. [r kr-afti-ge pl-ejere C-ulcl;er op CIg siåir k:"ecls oix rnig, i-d-et jåg irer ind'iaget boks-estilling" Jefl gr:iber en stol og irnster Cen.mod- cien nærnect+ an6ri-i:er, Jeg ka.n Cog iklte i:old"e rlen fra livet, Ce.farrer inci på n:lg og løfter-;rig opr så I** iklre iran siå særl:-g når,jt. Dc'bærer m::-g hr;rti"g;t iiis. pa et værelåe - ' og lægger mi-g i seni{ med en icraftig ee}e om livet, i,idi eftår iiomater en t{,$epleierske og giver nig en indsprøjtnir:g;. Jeg fal,ler i si}vn og vå,gner ikice før m:icctragsr:iaden bli.ver brag;t :"rid- tj-t m-lg, Jeg triier pl"ejeråe måc" at lade den slt.'rck:, når rlisserne komner. liet er neget ibei:rageiigt-at tj.f:ge i bælte læni;ere ticl acl ganf;en. Jeg vil iir.d og l:røre rad.j"o for ert følge olagets Sanfi, men cløren til værelse'b er luiqicet ofi jee er alene, Jefi rå.ber l-i6;e s;i je$ an: Flejor, plejor, plejer, plejer, pl-ejer o plejer, plejår. lrjt, lien cle er åbenbart ligeglace, for d.ei enes"be jeg fiir i:rl åf ået'ei";rorcen i stenmebånclet. lifter aftensn:ecl"en får jei: endnu" e:r indlsprøjtnir:g; og sover lige til næste clag }rlokken sqks";'ilo.iricen syv får jt;g lov til at konine op sf;

5 ,t pise!$-i:øre racj-,:. i'"øi:enilavn er iirke blevet bombet eridi:.r.r, for jeg; hører en ma*nd- læse nyhederneo idet l:an arrstrenger si.g pfl a.t lyd.e'"irero1i-gånd-e, Iiine cigaretter har de låist incle i et slcebr of hver $an{,t jeg vil have en snøcir mfi jeg spør6e pænt om at få. }åst of, J*S sættor nig ti-1 at skrj-ve brev 'b11 præsident Pr:mpid.o',-r-. Jeg d.et 65ør ucl for et testa:nente oi.i l,cver ham alle rai.ne penge, eler l":i-gger:l- l,;ati6- nalbankeno l:.vis i:.an vj"i sende r;rig tusin,j pakker gar-:.1o:r-ses" Jcå-tror ilcko, han hnr støme cl:ancer for at overleve encl nig, men ået unctlaåer jeg klogeligt at skrive noget sm. )er elr st';legn:"ng;. iii: af k*gerne er leornrnet. iri btiver 1taldt incl på kontolet t:ll efter en* JeLl spørfiei" lægen orir jeg kain låne i:u::<ireå i";ro:ter, men i.ran si"g;er, at i:.ari. -i-ldre har nogeil perr{!e. Jeg lliver s;oi:.rgtr oii} jeg l,:orer sternner! el-ler on ci-er er anilre t.ing, d-er nerlerer ini-g. J*$ svårrer, åt jeg ikjre hr:rer sterlnero nien at der er nesrier af t:lng, d.er gerlerer m:s" JeS vil ikke nclrrilere præcisere, hvaå d.et Ir der geneiler miil" Interv:ie,oret cr hilrtiitt oversi;iiet, lin af mine nedpatienter l:en*ricer: 'fldr; tlåber jeå, u"t de kan få ham giort rask i.gen", iit l:*.n *rener migi el: jeg ilcke -L tvivl offir ffien jeg lader so'r1 in6cni-inr;" lllokker:r elleve er jeg; s',;"}te:] og gå.r ud. på gangen fo:: at ser ci:r madvog;nen er ]ionmet. JeE; i:etragter u"tålnodigt i-rfclel:r-nge:rs rir. i:,'nd.el:r-g er klokieen tolv. iif ure,j-.icir,n får jeg to to:niil:-srålns serenase otl tiåt l;,-santi-n rnoel'i:.!-virlsningerne. Veci sovetj-c få:.r jea ig5en ried"ic:.n" jln plejer iromncr ned mine seren&.ser -i:an siger, eit ilet er l:-ge så i;oåt son en sovepil]s, rxeil. jcg na"r erfaring for, at sereftfise ikire er gotit at sove på, jeg i:liver snåtrere mere veigen ef deri. *rnirr- ng klokker.r tre sover jef" Je6 bli-ver væklret lcloklien syv 9S.el::i:leget træt" $rlåan fortsæ'l;"ber cici, je:,3 sover først iren på rnor$enen o[i bliver væ.l'ået ttd.t:; gt. Jeg lionmer ved. et 'bil-fæide ta1 at se f,orsid.en på nl-n jor;-rnal, d.er?!:1*: l-lagnosc: Skizr:frei1a.:,ægen siger, Bt jegl noic J:ar nogeto åen at ikke s}lal i*g v?ere f,ors.leræki.cet, Jeg stiller i*,i-.-ofi lta"elio ll}li" Jcg ved-:i.kne, irvaci jeg liar gjort, inen en ree3et t.ysil herre s.1"ger,,-rt il".i 'bror irart i:estent, jeg i:lj_vcr sf:råt"- :.iommunisterne lror *.-Lt:";-d-r.u:.t jeg l:"1-iver sin.:,it, clet er'ilike første;{}ng, &"b de har sagt riet" ivensiserne si.ger, &t je* er tosset, C,et lader til-at-"til* fredsetille dem.jei; er beg;y36tr at irøre mers iiad:lo illr end. jeg er vant ti1, Jeg Føver rki;e at tet::}ie prir I';ontroverstelle enrlerr rren cj-et"ei s-rrært ai; uad.- gå.'ianherne fiyåer r:i:rnest::i.;ndt j.. berr::.rlsti:eden på en nåcle, d.er åelvist er u.nctdra.i;eb vi-ljens kontrol, {*g iran 3o,li"t noit bcstenlne nig tji at tænke et irestemt i:fi efi]t:e, iliea sa"i*tidrg er Cer tntniresi.bstans ovenover og aeclen*nåerr Jeg vgd" ikke hvor ncgct, 'Jc forstår af nir:.e tai:ker, c1,e'b rnf,. væie s'.iært at forstår" a}]e tan-her pi, en C;enfl, fo::c.i tl"et er såd"ant'et koraplext ongåd"e. iionuncntarer:1e i rad.ir.oea er tit svære for mi-g at opfatte. jcg Iægger loget til" cg ' ræi;rcer noget fre...it je ej-ler nej iier leoånor nj-rjt i *n sætning er selv*agt srn?r a"b forstå. Jeg iiæ't:it tænkt ps" selvnord., jeg slial jo Cø enganfi, irvorfor s.i ilrke li's'b t.r.ci-j-igere" :.iv*<t er ncgle få årtiei:l samåenligniåg i[å*. un::-versets a.lcler? i{vad. betyder jef i v*rden? Irigent:-n6. J)e rler,::-låer 6ig i-ncl at være betydninilsfi;1,3e., lj-cer ;rf forfængeligl:ec'i, iryad. er r:tennesi,;et sån.nenlignet fed ev:-gher..1en? IJød.en er en_f*ri:a:rd.e1ser_sofil kr;-n ffi 3ør sig lrlart, li[eneget t"*9 n&n [cro v:ll:ta,r åråi" Je*3 tviv]er på, at incni:esliet.ue[ formeie deli gt, p: et ell-er anclet t:r-dspr::.iet v.:i neny:"eskearten u;d.d.,;l r os i-1.lke "ire.,6::.- aiiilet så når soicn cr orirnrit. d.

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I SANAA V side i A B C E E i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn miss. as- as s e ti g t a j ima- m s pi- s as s a pit-! Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger behovsanalyse

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt pan lago &tlto? HR Peler KnLrdsen leg wi]. ikke lagge s^.j-- 1 -, a, )eg er Deget bekymret pa dine vegne... Du han ].ige ].adet din fgrste chance for at winde

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT GRUBBE & ANDERSKOUV A D V O K A T F I R M A A D M I N I S T R A T I O N Den 22. aovember 2006 NOTAT Vedrorende: Kemdelse Vestre Laadsret den 3. november 2006 om andelsbollgforeningens salg af ejendom og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

.09511194G. BBR 794m2 30,

.09511194G. BBR 794m2 30, V GT G NFORMAT ON D mµ m µ µ m m µ mm m M m mµ µ µ mm K E ENDOMSMãGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mµ m mµ m m N M m mµ m N H m mµ µ m m µ µ µ m m µ m N H H K U B 88 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 8

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere