Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar M 2 SOLVARME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME"

Transkript

1 Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME

2 7.M2 SOLVARME Revision F Dato Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian Teil Fyhn Projektforslag 7. m² solvarme Beskrivelse Ref. Doc-ID 5937 KVRNDR-Project-4-rapport Rambøll Englandsgade 25 DK-5 Odense C T F

3 INDHOLD. Indledning 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 3 3. Varmeforsyningsloven Kommuneplan Lokalplan Miljøvurdering af planer og programmer Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) 4 4. Forholdet til anden lovgivning 4 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 4 6. Tidsplan for etableringen 5 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 5 9. Samfundsøkonomi og miljøforhold 5 9. Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser 6. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere 7. Selskabsøkonomi 7.2 Brugerøkonomi 7. Følsomhedsanalyse 7. Vurdering 8 Bilag Oversigtskort Bilag 2 Forudsætninger for økonomiske beregninger 2 Bilag 3 økonomiske beregninger for referencen 3 Bilag 4 økonomiske beregninger for projekt 4 Bilag 5 Selskabsøkonomi overblik 5

4 7.M2 SOLVARME. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Kværndrup Fjernvarme, der hermed ansøger Faaborg-Midtfyn Kommune om godkendelse af opførelse af ca. 7. m² centralt solvarmeanlæg til varmeproduktion til Kværndrup Fjernvarmes fjernvarmenet. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 5. april 23 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektet omfatter etablering af ca. 7. m² solvarmeanlæg sammen med en 6 m 3 akkumuleringstank som supplement til varmeproduktionen. Solvarmeanlægget ønskes placeret syd for Bøjdenvej, lige vest for fjernvarmeværket. Området er skitseret i bilag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som primært er baseret på halm. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget. Referencen er nuværende anlæg. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlægget på ca.,2 mio. kr. (nutidsværdi over 2 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Kværndrup Fjernvarme, som viser, at de årlige omkostninger reduceres med ca. mio. kr. i første driftsår på grund af værdien af energibesparelser, og herefter reduceres de årlige omkostninger med ca. 3. kr. pr år i gennemsnit. Alt i alt giver opførelsen af solvarmeanlægget en positiv likviditetsvirkning på lidt over mio. kr. over 2 år.

5 7.M2 SOLVARME 2 2. PROJEKTANSVARLIG Faaborg-Midtfyn Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Kværndrup Fjernvarme a.m.b.a. Bøjdenvej 22B 5772 Kværndrup Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Kværndrup Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5 Odense C Att. Tina Hartun Nielsen Tlf.:

6 7.M2 SOLVARME 3 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3. Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 84 af 4. december 2 samt til Bekendtgørelse nr. 374 af 5. april 23 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Faaborg-Midtfyn Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt, er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget for Kværndrup Fjernvarme, vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.2 Kommuneplan Området er ikke omfattet af rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 23 for Faaborg- Midtfyn Kommune. Kommuneplantillægget, der skal udarbejdes, skal fastlægge et nyt rammeområde til det planlagte tekniske anlæg og vil sætte rammer for områdets anvendelse, bebyggelsens art, bygningshøjde og zoneforhold samt lokalplanlægning for anlægget. Kommuneplantillægget offentliggøres sammen med lokalplan og evt. VVM-redegørelse/miljøvurdering. 3.3 Lokalplan Området er ikke lokalplanlagt og er beliggende i landzone. Der skal udarbejdes en lokalplan med beplantningsplan, der giver mulighed for etablering af et ca. 7. m 2 solvarmeanlæg med tilknyttede installationer herunder en akkumuleringstank på ca. 6 m 3. Lokalplanen skal desuden sætte bestemmelser for f.eks. adgangsforhold, afskærmning i form af beplantning, terrænregulering og evt. dyrehold til græsning af arealerne mellem solvarmepanelerne. Eventuel overførsel af området til byzone ved lokalplanens vedtagelse afhænger af bl.a. landbrugspligten og ønske om evt. dyrehold på området, og skal afklares med lodsejer og kommunen. Lokalplanen offentliggøres sammen med lokalplan og evt. VVM-redegørelse/miljøvurdering. 3.4 Miljøvurdering af planer og programmer Faaborg-Midtfyn har oplyst, at udvidelsen af Kværndrup Fjernvarme med solvarmeanlæg er omfattet af lokalplanpligt. Der skal desuden udarbejdes et kommuneplantillæg. Det vurderes, at projektet er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 23), da projektet er omfattet af følgende punkter i lovens bilag 4: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3). b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3). Dette indebærer jf. bekendtgørelsens 3 stk., at planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ikke obligatorisk miljøvurderingspligt hvis kommunen vurderer, at der jf. 3 stk. 2 er tale om et mindre område på lokalt plan, men planerne skal screenes. Ud fra denne screening vurderer myndigheden, om der er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg.

7 7.M2 SOLVARME 4 Udarbejdelse af en eventuel miljøvurdering vil forløbe parallelt med arbejdet med lokalplanen og kommuneplantillægget. Hvis der ligeledes skal udarbejdes VVM-redegørelse, kan VVMredegørelsen med fordel udarbejdes sammen med en miljøvurdering, og der udarbejdes dermed én samlet miljøredegørelse/rapport om projektets miljøpåvirkninger inden projektet realiseres. 3.5 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 5 af 5. december 2): 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. At anlægget er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 medfører jf. 2, at anlægget skal anmeldes til kommunen ift. VVM-reglerne, og at der skal udarbejdes en VVM-screening, som danner grundlag for Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM-redegørelse. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget vurderes ikke at være i konflikt med eksisterende lovgivning. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Kværndrup Fjernvarme anvender en halmkedel som hovedanlæg. Som spidslast anvendes en ældre halmkedel, samt en oliekedel som nødkedel; men disse har ikke haft driftstimer de seneste år. Med en etablering af solvarmeanlægget på 7. m², kan produktionen af varme fra kedlen reduceres med ca. 3.2 MWh/år. Den samlede varmeproduktion ligger omkring 7.2 MWh/år, hvilket er forudsat stabilt i beregningerne. Solvarmeanlægget opføres på et område beliggende vest for fjernvarmeværket og kobles sammen med dette. Solvarmeudvidelsen har en installeret varmeeffekt på ca. 5 MW i peak. Den maksimale nødvendige effekt ab værk er ca. 5, MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg mv. er anslået i nedenstående tabel. Investeringer Projekt Beløb mio. kr. 7. m 2 solvarme,6 6 m 3 Akkumuleringstank, I alt 3,6 Tabel Oversigt over det samlede investeringsbehov. Øvrige forudsætninger kan findes i bilag 2.

8 7.M2 SOLVARME 5 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektet er godkendt, opstarter projekteringen og solvarmeanlægget vil blive opført når nødvendige myndighedsmæssige tilladelser foreligger. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er indgået en 2-årig lejeaftale med Egeskov Slot, med option på forlængelse med yderligere år. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med andre parter. 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9. Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 25 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Juni 23. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. Der er i analyserne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsarbejderne antages udført 24, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 2 år. Der er regnet med prisniveau 23. Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg med en reference med uændret drift af varmeproduktionen på de eksisterende anlæg. Alle anlæg antages at have en teknisk levetid på 3 år, hvorfor der efter 2 år er indregnet en scrapværdi på ca. /3 af anlægsinvesteringen. Bilag 2 viser en samlet oversigt over forudsætningerne.

9 7.M2 SOLVARME Resultat af samfundsøkonomisk analyse Nedenstående tabel viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis referencen og projektet er undersøgt. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (23 priser) Enhed Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 44,6 35,7 8,8 Drift og vedligehold Mio. kr. 3,8,7 2,2 Kapitalomkostninger Mio. kr.,,6 -,6 Miljøomkostninger Mio. kr. 4,,3 2,8 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,5,3,2 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -,7 -,5 -, Elsalg Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 72,3 7,,2 2% Tabel 2 Samfundsøkonomiske nøgletal for henholdsvis Reference og Projekt. Det fremgår af ovenstående tabel, at der over 2 år er en samfundsøkonomisk besparelse på,2 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget. Det betyder, at det er i samfundets interesse, at solvarmeanlægget etableres frem for at fortsætte med den nuværende produktion. 9.3 Miljømæssige konsekvenser Det kan anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der er CO 2 -neutral. Halm, som er det primære brændsel i Kværndrup, er også CO 2 -neutralt. Ved fyring med halm udledes imidlertid SO 2 og NO x, der medregnes som CO 2 -ækvivalenter, hvorfor der ved etablering af solvarme sker en reduktion i den CO 2 -ækvivalente udledning. Beregninger fremgår af bilag 3 og 4. Reduktionen i CO 2 -ækvivalenter fra Kværndrup Fjernvarme er beregnet til 2 % eller omkring 49 tons / år ved etablering af solvarmeanlæg. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Emissioner Sum over 2 år Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg,39,,27 2% Tabel 3 Udledninger fra henholdsvis Reference og Projekt

10 7.M2 SOLVARME 7. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE. Selskabsøkonomi Figur Selskabsøkonomisk resultat pr år for projektet samt den akkumulerede likviditetsvirkning. Ovenstående figur viser det selskabsøkonomiske overskud pr. år og det akkumulerede overskud over 2 år ved etablering af solvarmeanlægget. Som det fremgår, er der en selskabsøkonomisk fordel ved at etablere solvarmeanlægget. Første års store overskud skyldes værdien af den energibesparelsen, der opnås ved etablering af solvarmeanlægget. De detaljerede beregninger fremgår af bilag 5..2 Brugerøkonomi Da projektet gennemføres af et varmeværk, der drives efter hvile i sig selv princippet, vil et eventuelt overskud skulle udbetales til forbrugerne via en nedsættelse af varmeprisen. Projektet reducerer Kværndrup Fjernvarmes årlige driftsudgifter, og giver dermed mulighed for reduktion af forbrugernes varmepris. Der er ikke foretaget brugerøkonomiske kalkulationer eftersom projektet, som følge af det selskabsøkonomiske overskud, stiller forbrugerne gunstigere end referencen.. FØLSOMHEDSANALYSE Både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi vurderes at være forholdsvist robust for projektet, og en beregning viser at investeringen skal over 4,3 mio. kr. mod budgetteret 3,6 mio. kr. førend referencen selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk er bedre end projektet. Brændselsomkostningerne til halm skal falde med % førend samme situation opstår. Hvis forsyningssikkerhedsafgiften indføres, stiger den akkumulerede likviditetsvirkning til 3,4 mio. kr., og det medfører dermed en øget selskabsøkonomisk gevinst. Dette skyldes at forsyningssikkerhedsafgiften pålægges brændslet og derved er der en større forskel mellem reference og projekt, når der regnes med forsyningssikkerhedsafgift end ved beregningen uden idet solvarme ikke bruger et brændsel.

11 7.M2 SOLVARME 8 Samfundsøkonomisk bliver projektet lidt mindre attraktivt; men der er stadig et samfundsøkonomisk overskud på,8 mio. mod,2 mio. uden forsyningssikkerhedsafgift. Dette skyldes af afgiftsforvridningseffekten er større, når der regnes med forsyningssikkerhedsafgift; hvilket gør et brændsel uden afgifter lidt mindre attraktivt.. VURDERING Det udarbejdede projektforslag viser, at der ved etablering af 7. m 2 solvarmeanlæg ved Kværndrup Fjernvarme opnås en samfundsøkonomisk besparelse samtidig med at projektet giver Kværndrup Fjernvarme en selskabsøkonomisk gevinst. Solvarmeanlægget er med til at øge forsyningssikkerheden og samtidig med til at sikre en stabil varmepris, da produktionsudgifterne er kendt mange år frem. Endvidere medfører solvarmeanlægget en betydelig reduktion af emissioner. Grundet ovenstående indstiller vi til kommunen at godkende dette projekt. Samtidig vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning.

12 BILAG OVERSIGTSKORT

13 BILAG 2 FORUDSÆTNINGER FOR ØKONOMISKE BEREGNINGER

14 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Solvarmeprojekt Rambøll Kunde Kværndrup fjernvarme Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til F Fra Tina Hartun Nielsen Kopi til Ref Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: TIHL Kontrolleret af: Godkendt af: Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Reference.2 Kollektive anlæg Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad Investe ringer** D&V fast D&V variable mio. kr. kr/gj kr/mwh 3 Halmkedel Halm decentrale anlæg 92% Solvarmeprojekt Intet % 5 Varmeproduktion Varmeproduktion Halmkedel Solvarmeprojekt 5 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsmforudsætninger af 2

15 ENERGI 2. Alternativ 2.2 Kollektive Varmeproduktion Halmkedel Solvarmeprojekt Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virkningsg rad Investe ringer** D&V fast D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr/mwh 3 Halmkedel Halm decentrale anlæg 92% Solvarmeprojekt Intet % 3,6 5 3 Økonomi 3. Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens juni 23 Der regnes med en værdi af energibesparelser på 35 kr/mwh Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 23 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger 3 år 3 år c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsmforudsætninger af 2

16 BILAG 3 ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR REFERENCEN

17 3 Page of A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Kværndrup fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 23-priser 3 Solvarmeprojekt Nuværdiberegninger er fra 24 til 233 Reference index samf,,79,76,73,73,6,65,5,6,577,555,534,53,494,475,456,439,422,46,39,375 Ens juni 23 index selskab,,837,83,789,766,744,722,7,68,66,642,3,65,587,57,5,538,522,57,492,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 8 Halm decentrale anlæg 3,% PrisgrundlagEns juni 23 Anlægsnummer 3 Halmkedel 2 Levetid investering 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 CH4-emission Kg/ N2O-emission Kg/ 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, SO2-emission Kg/ NOx-emission Kg/ PM2,5-emission Kg/ 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 774, 258,6 243,73 25,94 246,24 28,73 2,6 89,59 68,9 73,78 77,68 46,64 47,9 43,76 44,93 44,8 47,9 5,65 5,65 5,65 5,65 CH4-emission Kg/GWh 5,8 34, 6,86,8,75 5,32 9,34 84, 77,47 82,87 86,5 9,57 96,5, 7,93,86 8,25 4,75 4,75 4,75 4,75 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4,38 4,9 4, 4,3 3, 3,39 3,25 2,96 3, 3, 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386, 25,26 29,2 6,64 56, 45,47 32,78 3,47 9,74 9,92 3,63 7,26 97,3 96,27 96,37 95,5 96,5 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665, 392,46 388,3 38,45 376,33 345,63 32,25 37,37 284,24 296,9 29,95 272,74 28,86 289,4 3,69 37,8 39,83 325,3 325,3 325,3 325,3 PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 4,8 4,27 43,28 6,85 79,98 99,89 29,8 227,3 234,45 24,78 249, 256,43 263,76 27,9 278,4 285,74 293,7 3,39 37,72 35,5 Prisfaktor Investeringer,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Drift og vedligeholdelse - fast årlig.,8 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el,8 Varmepris kr/gj varme,8 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 383,2 36,7 349,5 368,3 356,38 373,97 384,55 339,73 36,97 383,77 32,5 34,46 369,72 385,73 44,89 424,4 437,5 45,55 492,92 492,4 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587, 566,7 55,4 573, 559, 58,52 593, 5,25 57,52 6,84 522,34 9,8 586,89 66,8 9,75 656,93 3,35 692,3 744, 744,4 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh 64,5 46,3 43, 4,3 37,6 35, 32,3 9,7 7, 4,5,8 9,2 6,8 4,3, 9,7 7,4 5,2 3,,8 98,7 Brændselspris kr/gj br Halm decentrale anlæg 34,2 39, 39,4 39,7 4, 4,3 4,6 4,9 4,2 4,5 4,9 42,2 42,5 42,8 43,2 43,5 43,8 44,2 44,5 44,9 45,2 Afgifter (Energi) kr/gj br Halm decentrale anlæg Afgifter (CO2) kr/gj br Halm decentrale anlæg Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Halm decentrale anlæg,45 3,7 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Halm decentrale anlæg,45 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 5,3 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

18 3 Page 2 of A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion 84 Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages ej pga. varmepris PM2,5-emission Kg medtages ej pga. varmepris CO2-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,4564,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel 38, Halm decentrale anlæg, 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, Salg af el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostninger SO2 9,,,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 NOx 4,2,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 PM2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter 3,4,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 CO2-omkostninger 3 CO2 brændsel 4 CO2-ækv brændsel 5 CO2-ækv substitueret el 6 I alt CO2-ækv 7, medtages normal ikke,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9 D&V,8 Varmepris,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor, 7,%, 3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor, 7,%, 4 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor 38, 7,% 44,6 5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 4,,% 4, 6 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor,4 7,%,5 7 D&V m. nettoafgiftsfaktor 8 Afgiftforvridningseffekt 9 I alt,8 3,4 7,% -2,% 3,8 -,7 72,3 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

19 3 Page 3 of 6 A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD SELSKABSØKONOMI 2 3 Kværndrup fjernvarme 4 Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel 5 Solvarmeprojekt 6 Nuværdi Varmeproduktion 8 Elproduktion 9 Elproduktion 3 Brændsel varme 3 Brændsel total 32 Brændsel total 33 Brændsel ½ KVV fordel 34 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 35 CO 2 -emissioner - brændsel total 36 CO 2 -kvotemængder (5% KVV anlæg) GWh 37 CO 2 -kvoter 38 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 39 CO 2 -emissioner - varmeandel merbrændsel 4 CO2-emissioner substitueret el 4 Investeringer 42 Investeringer inflateret 43 Byggerenter 44 Finansieringsbehov i alt 45 Serielån 46 Annuitet 47 Prisindex,9,253,487,693,92,3,34,5,89,25,239,258,2847,39,3397,39,3969,4265,45,4875,59 48 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau) 49 Afgiftsberegning - alle elementer annuitet Faktor omkst. 5 Afgifter (Energi) 5 Afgifter (CO2) 52 Afgifter (NOx+SO2++) 53 Afgifter (Forsyningssikkerhed) Loft afgifter (Energi) 55 Loft afgifter (CO2) 56 Afgifter sum,,,,,25 3,,8,2493,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25 57 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 58 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 Kapitalomkostninger 6 Køb af brændsel 6 Salg af el Tilskud el (5 øre/kwh) 63 Afgifter 64 Brændsel ½ KVV fordel 65 CO2 kvote omkostninger 66 D&V variabel D&V fast 68 Øvrige omkostninger 69 Omkostninger og indtægter i alt 7 7 Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 73 Alle omkostninger 74 Varmeproduktion 75 Balanc. varmepris 76 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter Finansiering 79 KASSEKREDITMETODEN 8 Indtægter 8 Underskud 82 Lån på kassekredit Mio. kr. kr./gj kr./gj NPV ,47 63,47 Nuværdi,,,,,, 28, 2,63,25,87 3,75 3,75 6,6 6,6 24 -,8 -,2 2,65,25,87 3,77 3,77 6,89 6, ,6 -,3 2,,25,87 3,79 3,79 6,2 6,2 26 -,4 -,5 2,69,25,87 3,8 3,8 6, 6, 27 -, -,6 2,7,25,87 3,83 3,83 6,87 6, , -,7 2,73,25,87 3,85 3,85,2,2 29 -,8 -,8 2,75,25,87 3,87 3,87,, 22 -,6 -,8 2,77,25,87 3,89 3,89,88, ,4 -,9 2,79,25,87 3,9 3,9 63,23 63, , -,9 2,82,25,87 63,57 63,57 223, -,9 2,84,25,87 3,96 3, ,3 -,8 2,86,25,87 3,98 3,98 64,28 64,28 225,5 -,8 2,88,25,87 4, 4, 64,64 64,64 226,7 -,7 2,9,25,87 4,2 4,2 65, 65, 227,9 -,6 2,93,25,87 4,5 4,5 65,36 65,36 228, -,5 2,95,25,87 4,7 4,7 65,73 65,73 229,4 -,4 2,97,25,87 4,9 4,9 66, 66, 23,6 -,2 3,,25,87 4, 4, 66,48 66,48 23,9, 3,2,25,87 4,4 4,4 66,86 66,86 232,2,2 3,4,25,87 4,6 4,6,24,24 233,23,4 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

20 4 Page 4 of Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 46 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 47 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 48 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 49 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 5,4 5,3 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49, A B C D E J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Kværndrup fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Solvarmeprojekt Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 23-priser 4 Solvarmeprojekt Nuværdiberegninger er fra 24 til 233 Reference index samf,,822,79,76,73,73,6,65,5,6,577,555,534,53,494,475,456,439,422,46,39,375,36,347 Ens juni 23 index selskab,,863,837,83,789,766,744,722,7,68,66,642,3,65,587,57,5,538,522,57,492,478,464,45 Anlægs- og brændselsdata Enhed Sum NPV år Brændselsnummer Intet Indestående kasekredit/nominel 3,% PrisgrundlagEns rente juni 23 Anlægsnummer 4 Solvarmeprojekt Låns løbetid 2 Levetid investering 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Lånetype : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/ ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 CH4-emission Kg/ 3 N2O-emission Kg/ 4 SO2-emission Kg/ 5 NOx-emission Kg/ 6 PM2,5-emission Kg/ 7 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 774, 39,5 258,6 243,73 25,94 246,24 28,73 2,6 89,59 68,9 73,78 77,68 46,64 47,9 43,76 44,93 44,8 47,9 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 CH4-emission Kg/GWh 5,8 36,2 34, 6,86,8,75 5,32 9,34 84, 77,47 82,87 86,5 9,57 96,5, 7,93,86 8,25 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4,79 4,38 4,9 4, 4,3 3, 3,39 3,25 2,96 3, 3, 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386, 96,4 25,26 29,2 6,64 56, 45,47 32,78 3,47 9,74 9,92 3,63 7,26 97,3 96,27 96,37 95,5 96,5 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665, 4,7 392,46 388,3 38,45 376,33 345,63 32,25 37,37 284,24 296,9 29,95 272,74 28,86 289,4 3,69 37,8 39,83 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 84,7 4,8 4,27 43,28 6,85 79,98 99,89 29,8 227,3 234,45 24,78 249, 256,43 263,76 27,9 278,4 285,74 293,7 3,39 37,72 35,5 322,37 329,7 Prisfaktor Investeringer,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Drift og vedligeholdelse - fast årlig.,8 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el,8 Varmepris kr/gj varme,8 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 376,35 383,2 36,7 349,5 368,3 356,38 373,97 384,55 339,73 36,97 383,77 32,5 34,46 369,72 385,73 44,89 424,4 437,5 45,55 492,92 492,4 53,3 529,97 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 575, 587, 566,7 55,4 573, 559, 58,52 593, 5,25 57,52 6,84 522,34 9,8 586,89 66,8 9,75 656,93 3,35 692,3 744, 744,4 794,36 793,76 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brændselspris kr/gj br Intet,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 3,,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2