Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar M 2 SOLVARME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME"

Transkript

1 Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME

2 7.M2 SOLVARME Revision F Dato Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian Teil Fyhn Projektforslag 7. m² solvarme Beskrivelse Ref. Doc-ID 5937 KVRNDR-Project-4-rapport Rambøll Englandsgade 25 DK-5 Odense C T F

3 INDHOLD. Indledning 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 3 3. Varmeforsyningsloven Kommuneplan Lokalplan Miljøvurdering af planer og programmer Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) 4 4. Forholdet til anden lovgivning 4 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 4 6. Tidsplan for etableringen 5 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 5 9. Samfundsøkonomi og miljøforhold 5 9. Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser 6. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere 7. Selskabsøkonomi 7.2 Brugerøkonomi 7. Følsomhedsanalyse 7. Vurdering 8 Bilag Oversigtskort Bilag 2 Forudsætninger for økonomiske beregninger 2 Bilag 3 økonomiske beregninger for referencen 3 Bilag 4 økonomiske beregninger for projekt 4 Bilag 5 Selskabsøkonomi overblik 5

4 7.M2 SOLVARME. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Kværndrup Fjernvarme, der hermed ansøger Faaborg-Midtfyn Kommune om godkendelse af opførelse af ca. 7. m² centralt solvarmeanlæg til varmeproduktion til Kværndrup Fjernvarmes fjernvarmenet. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 5. april 23 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektet omfatter etablering af ca. 7. m² solvarmeanlæg sammen med en 6 m 3 akkumuleringstank som supplement til varmeproduktionen. Solvarmeanlægget ønskes placeret syd for Bøjdenvej, lige vest for fjernvarmeværket. Området er skitseret i bilag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som primært er baseret på halm. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget. Referencen er nuværende anlæg. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlægget på ca.,2 mio. kr. (nutidsværdi over 2 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Kværndrup Fjernvarme, som viser, at de årlige omkostninger reduceres med ca. mio. kr. i første driftsår på grund af værdien af energibesparelser, og herefter reduceres de årlige omkostninger med ca. 3. kr. pr år i gennemsnit. Alt i alt giver opførelsen af solvarmeanlægget en positiv likviditetsvirkning på lidt over mio. kr. over 2 år.

5 7.M2 SOLVARME 2 2. PROJEKTANSVARLIG Faaborg-Midtfyn Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Kværndrup Fjernvarme a.m.b.a. Bøjdenvej 22B 5772 Kværndrup Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Kværndrup Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5 Odense C Att. Tina Hartun Nielsen Tlf.:

6 7.M2 SOLVARME 3 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3. Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 84 af 4. december 2 samt til Bekendtgørelse nr. 374 af 5. april 23 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Faaborg-Midtfyn Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt, er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget for Kværndrup Fjernvarme, vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.2 Kommuneplan Området er ikke omfattet af rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 23 for Faaborg- Midtfyn Kommune. Kommuneplantillægget, der skal udarbejdes, skal fastlægge et nyt rammeområde til det planlagte tekniske anlæg og vil sætte rammer for områdets anvendelse, bebyggelsens art, bygningshøjde og zoneforhold samt lokalplanlægning for anlægget. Kommuneplantillægget offentliggøres sammen med lokalplan og evt. VVM-redegørelse/miljøvurdering. 3.3 Lokalplan Området er ikke lokalplanlagt og er beliggende i landzone. Der skal udarbejdes en lokalplan med beplantningsplan, der giver mulighed for etablering af et ca. 7. m 2 solvarmeanlæg med tilknyttede installationer herunder en akkumuleringstank på ca. 6 m 3. Lokalplanen skal desuden sætte bestemmelser for f.eks. adgangsforhold, afskærmning i form af beplantning, terrænregulering og evt. dyrehold til græsning af arealerne mellem solvarmepanelerne. Eventuel overførsel af området til byzone ved lokalplanens vedtagelse afhænger af bl.a. landbrugspligten og ønske om evt. dyrehold på området, og skal afklares med lodsejer og kommunen. Lokalplanen offentliggøres sammen med lokalplan og evt. VVM-redegørelse/miljøvurdering. 3.4 Miljøvurdering af planer og programmer Faaborg-Midtfyn har oplyst, at udvidelsen af Kværndrup Fjernvarme med solvarmeanlæg er omfattet af lokalplanpligt. Der skal desuden udarbejdes et kommuneplantillæg. Det vurderes, at projektet er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 23), da projektet er omfattet af følgende punkter i lovens bilag 4: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3). b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3). Dette indebærer jf. bekendtgørelsens 3 stk., at planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ikke obligatorisk miljøvurderingspligt hvis kommunen vurderer, at der jf. 3 stk. 2 er tale om et mindre område på lokalt plan, men planerne skal screenes. Ud fra denne screening vurderer myndigheden, om der er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg.

7 7.M2 SOLVARME 4 Udarbejdelse af en eventuel miljøvurdering vil forløbe parallelt med arbejdet med lokalplanen og kommuneplantillægget. Hvis der ligeledes skal udarbejdes VVM-redegørelse, kan VVMredegørelsen med fordel udarbejdes sammen med en miljøvurdering, og der udarbejdes dermed én samlet miljøredegørelse/rapport om projektets miljøpåvirkninger inden projektet realiseres. 3.5 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 5 af 5. december 2): 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. At anlægget er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 medfører jf. 2, at anlægget skal anmeldes til kommunen ift. VVM-reglerne, og at der skal udarbejdes en VVM-screening, som danner grundlag for Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM-redegørelse. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget vurderes ikke at være i konflikt med eksisterende lovgivning. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Kværndrup Fjernvarme anvender en halmkedel som hovedanlæg. Som spidslast anvendes en ældre halmkedel, samt en oliekedel som nødkedel; men disse har ikke haft driftstimer de seneste år. Med en etablering af solvarmeanlægget på 7. m², kan produktionen af varme fra kedlen reduceres med ca. 3.2 MWh/år. Den samlede varmeproduktion ligger omkring 7.2 MWh/år, hvilket er forudsat stabilt i beregningerne. Solvarmeanlægget opføres på et område beliggende vest for fjernvarmeværket og kobles sammen med dette. Solvarmeudvidelsen har en installeret varmeeffekt på ca. 5 MW i peak. Den maksimale nødvendige effekt ab værk er ca. 5, MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg mv. er anslået i nedenstående tabel. Investeringer Projekt Beløb mio. kr. 7. m 2 solvarme,6 6 m 3 Akkumuleringstank, I alt 3,6 Tabel Oversigt over det samlede investeringsbehov. Øvrige forudsætninger kan findes i bilag 2.

8 7.M2 SOLVARME 5 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektet er godkendt, opstarter projekteringen og solvarmeanlægget vil blive opført når nødvendige myndighedsmæssige tilladelser foreligger. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er indgået en 2-årig lejeaftale med Egeskov Slot, med option på forlængelse med yderligere år. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med andre parter. 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9. Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 25 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Juni 23. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. Der er i analyserne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsarbejderne antages udført 24, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 2 år. Der er regnet med prisniveau 23. Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg med en reference med uændret drift af varmeproduktionen på de eksisterende anlæg. Alle anlæg antages at have en teknisk levetid på 3 år, hvorfor der efter 2 år er indregnet en scrapværdi på ca. /3 af anlægsinvesteringen. Bilag 2 viser en samlet oversigt over forudsætningerne.

9 7.M2 SOLVARME Resultat af samfundsøkonomisk analyse Nedenstående tabel viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis referencen og projektet er undersøgt. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (23 priser) Enhed Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 44,6 35,7 8,8 Drift og vedligehold Mio. kr. 3,8,7 2,2 Kapitalomkostninger Mio. kr.,,6 -,6 Miljøomkostninger Mio. kr. 4,,3 2,8 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,5,3,2 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -,7 -,5 -, Elsalg Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 72,3 7,,2 2% Tabel 2 Samfundsøkonomiske nøgletal for henholdsvis Reference og Projekt. Det fremgår af ovenstående tabel, at der over 2 år er en samfundsøkonomisk besparelse på,2 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget. Det betyder, at det er i samfundets interesse, at solvarmeanlægget etableres frem for at fortsætte med den nuværende produktion. 9.3 Miljømæssige konsekvenser Det kan anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der er CO 2 -neutral. Halm, som er det primære brændsel i Kværndrup, er også CO 2 -neutralt. Ved fyring med halm udledes imidlertid SO 2 og NO x, der medregnes som CO 2 -ækvivalenter, hvorfor der ved etablering af solvarme sker en reduktion i den CO 2 -ækvivalente udledning. Beregninger fremgår af bilag 3 og 4. Reduktionen i CO 2 -ækvivalenter fra Kværndrup Fjernvarme er beregnet til 2 % eller omkring 49 tons / år ved etablering af solvarmeanlæg. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Emissioner Sum over 2 år Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg,39,,27 2% Tabel 3 Udledninger fra henholdsvis Reference og Projekt

10 7.M2 SOLVARME 7. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE. Selskabsøkonomi Figur Selskabsøkonomisk resultat pr år for projektet samt den akkumulerede likviditetsvirkning. Ovenstående figur viser det selskabsøkonomiske overskud pr. år og det akkumulerede overskud over 2 år ved etablering af solvarmeanlægget. Som det fremgår, er der en selskabsøkonomisk fordel ved at etablere solvarmeanlægget. Første års store overskud skyldes værdien af den energibesparelsen, der opnås ved etablering af solvarmeanlægget. De detaljerede beregninger fremgår af bilag 5..2 Brugerøkonomi Da projektet gennemføres af et varmeværk, der drives efter hvile i sig selv princippet, vil et eventuelt overskud skulle udbetales til forbrugerne via en nedsættelse af varmeprisen. Projektet reducerer Kværndrup Fjernvarmes årlige driftsudgifter, og giver dermed mulighed for reduktion af forbrugernes varmepris. Der er ikke foretaget brugerøkonomiske kalkulationer eftersom projektet, som følge af det selskabsøkonomiske overskud, stiller forbrugerne gunstigere end referencen.. FØLSOMHEDSANALYSE Både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi vurderes at være forholdsvist robust for projektet, og en beregning viser at investeringen skal over 4,3 mio. kr. mod budgetteret 3,6 mio. kr. førend referencen selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk er bedre end projektet. Brændselsomkostningerne til halm skal falde med % førend samme situation opstår. Hvis forsyningssikkerhedsafgiften indføres, stiger den akkumulerede likviditetsvirkning til 3,4 mio. kr., og det medfører dermed en øget selskabsøkonomisk gevinst. Dette skyldes at forsyningssikkerhedsafgiften pålægges brændslet og derved er der en større forskel mellem reference og projekt, når der regnes med forsyningssikkerhedsafgift end ved beregningen uden idet solvarme ikke bruger et brændsel.

11 7.M2 SOLVARME 8 Samfundsøkonomisk bliver projektet lidt mindre attraktivt; men der er stadig et samfundsøkonomisk overskud på,8 mio. mod,2 mio. uden forsyningssikkerhedsafgift. Dette skyldes af afgiftsforvridningseffekten er større, når der regnes med forsyningssikkerhedsafgift; hvilket gør et brændsel uden afgifter lidt mindre attraktivt.. VURDERING Det udarbejdede projektforslag viser, at der ved etablering af 7. m 2 solvarmeanlæg ved Kværndrup Fjernvarme opnås en samfundsøkonomisk besparelse samtidig med at projektet giver Kværndrup Fjernvarme en selskabsøkonomisk gevinst. Solvarmeanlægget er med til at øge forsyningssikkerheden og samtidig med til at sikre en stabil varmepris, da produktionsudgifterne er kendt mange år frem. Endvidere medfører solvarmeanlægget en betydelig reduktion af emissioner. Grundet ovenstående indstiller vi til kommunen at godkende dette projekt. Samtidig vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning.

12 BILAG OVERSIGTSKORT

13 BILAG 2 FORUDSÆTNINGER FOR ØKONOMISKE BEREGNINGER

14 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Solvarmeprojekt Rambøll Kunde Kværndrup fjernvarme Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til F Fra Tina Hartun Nielsen Kopi til Ref Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: TIHL Kontrolleret af: Godkendt af: Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Reference.2 Kollektive anlæg Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad Investe ringer** D&V fast D&V variable mio. kr. kr/gj kr/mwh 3 Halmkedel Halm decentrale anlæg 92% Solvarmeprojekt Intet % 5 Varmeproduktion Varmeproduktion Halmkedel Solvarmeprojekt 5 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsmforudsætninger af 2

15 ENERGI 2. Alternativ 2.2 Kollektive Varmeproduktion Halmkedel Solvarmeprojekt Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virkningsg rad Investe ringer** D&V fast D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr/mwh 3 Halmkedel Halm decentrale anlæg 92% Solvarmeprojekt Intet % 3,6 5 3 Økonomi 3. Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens juni 23 Der regnes med en værdi af energibesparelser på 35 kr/mwh Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 23 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger 3 år 3 år c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsmforudsætninger af 2

16 BILAG 3 ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR REFERENCEN

17 3 Page of A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Kværndrup fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 23-priser 3 Solvarmeprojekt Nuværdiberegninger er fra 24 til 233 Reference index samf,,79,76,73,73,6,65,5,6,577,555,534,53,494,475,456,439,422,46,39,375 Ens juni 23 index selskab,,837,83,789,766,744,722,7,68,66,642,3,65,587,57,5,538,522,57,492,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 8 Halm decentrale anlæg 3,% PrisgrundlagEns juni 23 Anlægsnummer 3 Halmkedel 2 Levetid investering 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 CH4-emission Kg/ N2O-emission Kg/ 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, SO2-emission Kg/ NOx-emission Kg/ PM2,5-emission Kg/ 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 774, 258,6 243,73 25,94 246,24 28,73 2,6 89,59 68,9 73,78 77,68 46,64 47,9 43,76 44,93 44,8 47,9 5,65 5,65 5,65 5,65 CH4-emission Kg/GWh 5,8 34, 6,86,8,75 5,32 9,34 84, 77,47 82,87 86,5 9,57 96,5, 7,93,86 8,25 4,75 4,75 4,75 4,75 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4,38 4,9 4, 4,3 3, 3,39 3,25 2,96 3, 3, 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386, 25,26 29,2 6,64 56, 45,47 32,78 3,47 9,74 9,92 3,63 7,26 97,3 96,27 96,37 95,5 96,5 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665, 392,46 388,3 38,45 376,33 345,63 32,25 37,37 284,24 296,9 29,95 272,74 28,86 289,4 3,69 37,8 39,83 325,3 325,3 325,3 325,3 PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 4,8 4,27 43,28 6,85 79,98 99,89 29,8 227,3 234,45 24,78 249, 256,43 263,76 27,9 278,4 285,74 293,7 3,39 37,72 35,5 Prisfaktor Investeringer,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Drift og vedligeholdelse - fast årlig.,8 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el,8 Varmepris kr/gj varme,8 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 383,2 36,7 349,5 368,3 356,38 373,97 384,55 339,73 36,97 383,77 32,5 34,46 369,72 385,73 44,89 424,4 437,5 45,55 492,92 492,4 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587, 566,7 55,4 573, 559, 58,52 593, 5,25 57,52 6,84 522,34 9,8 586,89 66,8 9,75 656,93 3,35 692,3 744, 744,4 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh 64,5 46,3 43, 4,3 37,6 35, 32,3 9,7 7, 4,5,8 9,2 6,8 4,3, 9,7 7,4 5,2 3,,8 98,7 Brændselspris kr/gj br Halm decentrale anlæg 34,2 39, 39,4 39,7 4, 4,3 4,6 4,9 4,2 4,5 4,9 42,2 42,5 42,8 43,2 43,5 43,8 44,2 44,5 44,9 45,2 Afgifter (Energi) kr/gj br Halm decentrale anlæg Afgifter (CO2) kr/gj br Halm decentrale anlæg Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Halm decentrale anlæg,45 3,7 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Halm decentrale anlæg,45 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 5,3 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

18 3 Page 2 of A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion 84 Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages ej pga. varmepris PM2,5-emission Kg medtages ej pga. varmepris CO2-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,4564,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel 38, Halm decentrale anlæg, 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, Salg af el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostninger SO2 9,,,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 NOx 4,2,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 PM2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter 3,4,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 CO2-omkostninger 3 CO2 brændsel 4 CO2-ækv brændsel 5 CO2-ækv substitueret el 6 I alt CO2-ækv 7, medtages normal ikke,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9 D&V,8 Varmepris,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor, 7,%, 3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor, 7,%, 4 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor 38, 7,% 44,6 5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 4,,% 4, 6 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor,4 7,%,5 7 D&V m. nettoafgiftsfaktor 8 Afgiftforvridningseffekt 9 I alt,8 3,4 7,% -2,% 3,8 -,7 72,3 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

19 3 Page 3 of 6 A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD SELSKABSØKONOMI 2 3 Kværndrup fjernvarme 4 Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel 5 Solvarmeprojekt 6 Nuværdi Varmeproduktion 8 Elproduktion 9 Elproduktion 3 Brændsel varme 3 Brændsel total 32 Brændsel total 33 Brændsel ½ KVV fordel 34 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 35 CO 2 -emissioner - brændsel total 36 CO 2 -kvotemængder (5% KVV anlæg) GWh 37 CO 2 -kvoter 38 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 39 CO 2 -emissioner - varmeandel merbrændsel 4 CO2-emissioner substitueret el 4 Investeringer 42 Investeringer inflateret 43 Byggerenter 44 Finansieringsbehov i alt 45 Serielån 46 Annuitet 47 Prisindex,9,253,487,693,92,3,34,5,89,25,239,258,2847,39,3397,39,3969,4265,45,4875,59 48 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau) 49 Afgiftsberegning - alle elementer annuitet Faktor omkst. 5 Afgifter (Energi) 5 Afgifter (CO2) 52 Afgifter (NOx+SO2++) 53 Afgifter (Forsyningssikkerhed) Loft afgifter (Energi) 55 Loft afgifter (CO2) 56 Afgifter sum,,,,,25 3,,8,2493,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25 57 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 58 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 Kapitalomkostninger 6 Køb af brændsel 6 Salg af el Tilskud el (5 øre/kwh) 63 Afgifter 64 Brændsel ½ KVV fordel 65 CO2 kvote omkostninger 66 D&V variabel D&V fast 68 Øvrige omkostninger 69 Omkostninger og indtægter i alt 7 7 Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 73 Alle omkostninger 74 Varmeproduktion 75 Balanc. varmepris 76 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter Finansiering 79 KASSEKREDITMETODEN 8 Indtægter 8 Underskud 82 Lån på kassekredit Mio. kr. kr./gj kr./gj NPV ,47 63,47 Nuværdi,,,,,, 28, 2,63,25,87 3,75 3,75 6,6 6,6 24 -,8 -,2 2,65,25,87 3,77 3,77 6,89 6, ,6 -,3 2,,25,87 3,79 3,79 6,2 6,2 26 -,4 -,5 2,69,25,87 3,8 3,8 6, 6, 27 -, -,6 2,7,25,87 3,83 3,83 6,87 6, , -,7 2,73,25,87 3,85 3,85,2,2 29 -,8 -,8 2,75,25,87 3,87 3,87,, 22 -,6 -,8 2,77,25,87 3,89 3,89,88, ,4 -,9 2,79,25,87 3,9 3,9 63,23 63, , -,9 2,82,25,87 63,57 63,57 223, -,9 2,84,25,87 3,96 3, ,3 -,8 2,86,25,87 3,98 3,98 64,28 64,28 225,5 -,8 2,88,25,87 4, 4, 64,64 64,64 226,7 -,7 2,9,25,87 4,2 4,2 65, 65, 227,9 -,6 2,93,25,87 4,5 4,5 65,36 65,36 228, -,5 2,95,25,87 4,7 4,7 65,73 65,73 229,4 -,4 2,97,25,87 4,9 4,9 66, 66, 23,6 -,2 3,,25,87 4, 4, 66,48 66,48 23,9, 3,2,25,87 4,4 4,4 66,86 66,86 232,2,2 3,4,25,87 4,6 4,6,24,24 233,23,4 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

20 4 Page 4 of Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 46 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 47 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 48 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 49 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 5,4 5,3 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49, A B C D E J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Kværndrup fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Solvarmeprojekt Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 23-priser 4 Solvarmeprojekt Nuværdiberegninger er fra 24 til 233 Reference index samf,,822,79,76,73,73,6,65,5,6,577,555,534,53,494,475,456,439,422,46,39,375,36,347 Ens juni 23 index selskab,,863,837,83,789,766,744,722,7,68,66,642,3,65,587,57,5,538,522,57,492,478,464,45 Anlægs- og brændselsdata Enhed Sum NPV år Brændselsnummer Intet Indestående kasekredit/nominel 3,% PrisgrundlagEns rente juni 23 Anlægsnummer 4 Solvarmeprojekt Låns løbetid 2 Levetid investering 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Lånetype : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/ ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 CH4-emission Kg/ 3 N2O-emission Kg/ 4 SO2-emission Kg/ 5 NOx-emission Kg/ 6 PM2,5-emission Kg/ 7 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 774, 39,5 258,6 243,73 25,94 246,24 28,73 2,6 89,59 68,9 73,78 77,68 46,64 47,9 43,76 44,93 44,8 47,9 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 CH4-emission Kg/GWh 5,8 36,2 34, 6,86,8,75 5,32 9,34 84, 77,47 82,87 86,5 9,57 96,5, 7,93,86 8,25 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4,79 4,38 4,9 4, 4,3 3, 3,39 3,25 2,96 3, 3, 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386, 96,4 25,26 29,2 6,64 56, 45,47 32,78 3,47 9,74 9,92 3,63 7,26 97,3 96,27 96,37 95,5 96,5 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665, 4,7 392,46 388,3 38,45 376,33 345,63 32,25 37,37 284,24 296,9 29,95 272,74 28,86 289,4 3,69 37,8 39,83 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 84,7 4,8 4,27 43,28 6,85 79,98 99,89 29,8 227,3 234,45 24,78 249, 256,43 263,76 27,9 278,4 285,74 293,7 3,39 37,72 35,5 322,37 329,7 Prisfaktor Investeringer,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Drift og vedligeholdelse - fast årlig.,8 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el,8 Varmepris kr/gj varme,8 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 376,35 383,2 36,7 349,5 368,3 356,38 373,97 384,55 339,73 36,97 383,77 32,5 34,46 369,72 385,73 44,89 424,4 437,5 45,55 492,92 492,4 53,3 529,97 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 575, 587, 566,7 55,4 573, 559, 58,52 593, 5,25 57,52 6,84 522,34 9,8 586,89 66,8 9,75 656,93 3,35 692,3 744, 744,4 794,36 793,76 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brændselspris kr/gj br Intet,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 3,,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Skive Geotermi og varmetransmission

Skive Geotermi og varmetransmission Til : Skive Kommune Dokumenttype : Projektforslag, revideret Dato : 24. november 2011 Vedrørende : Projektforslag for opførelse af geotermi anlæg og drivvarmeanlæg ved Spøttrup til varmeforsyning af byer

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere