Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar M 2 SOLVARME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME"

Transkript

1 Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME

2 7.M2 SOLVARME Revision F Dato Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian Teil Fyhn Projektforslag 7. m² solvarme Beskrivelse Ref. Doc-ID 5937 KVRNDR-Project-4-rapport Rambøll Englandsgade 25 DK-5 Odense C T F

3 INDHOLD. Indledning 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 3 3. Varmeforsyningsloven Kommuneplan Lokalplan Miljøvurdering af planer og programmer Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) 4 4. Forholdet til anden lovgivning 4 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 4 6. Tidsplan for etableringen 5 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 5 9. Samfundsøkonomi og miljøforhold 5 9. Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser 6. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere 7. Selskabsøkonomi 7.2 Brugerøkonomi 7. Følsomhedsanalyse 7. Vurdering 8 Bilag Oversigtskort Bilag 2 Forudsætninger for økonomiske beregninger 2 Bilag 3 økonomiske beregninger for referencen 3 Bilag 4 økonomiske beregninger for projekt 4 Bilag 5 Selskabsøkonomi overblik 5

4 7.M2 SOLVARME. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Kværndrup Fjernvarme, der hermed ansøger Faaborg-Midtfyn Kommune om godkendelse af opførelse af ca. 7. m² centralt solvarmeanlæg til varmeproduktion til Kværndrup Fjernvarmes fjernvarmenet. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 5. april 23 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektet omfatter etablering af ca. 7. m² solvarmeanlæg sammen med en 6 m 3 akkumuleringstank som supplement til varmeproduktionen. Solvarmeanlægget ønskes placeret syd for Bøjdenvej, lige vest for fjernvarmeværket. Området er skitseret i bilag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som primært er baseret på halm. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget. Referencen er nuværende anlæg. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlægget på ca.,2 mio. kr. (nutidsværdi over 2 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Kværndrup Fjernvarme, som viser, at de årlige omkostninger reduceres med ca. mio. kr. i første driftsår på grund af værdien af energibesparelser, og herefter reduceres de årlige omkostninger med ca. 3. kr. pr år i gennemsnit. Alt i alt giver opførelsen af solvarmeanlægget en positiv likviditetsvirkning på lidt over mio. kr. over 2 år.

5 7.M2 SOLVARME 2 2. PROJEKTANSVARLIG Faaborg-Midtfyn Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Kværndrup Fjernvarme a.m.b.a. Bøjdenvej 22B 5772 Kværndrup Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Kværndrup Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5 Odense C Att. Tina Hartun Nielsen Tlf.:

6 7.M2 SOLVARME 3 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3. Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 84 af 4. december 2 samt til Bekendtgørelse nr. 374 af 5. april 23 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Faaborg-Midtfyn Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt, er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget for Kværndrup Fjernvarme, vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.2 Kommuneplan Området er ikke omfattet af rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 23 for Faaborg- Midtfyn Kommune. Kommuneplantillægget, der skal udarbejdes, skal fastlægge et nyt rammeområde til det planlagte tekniske anlæg og vil sætte rammer for områdets anvendelse, bebyggelsens art, bygningshøjde og zoneforhold samt lokalplanlægning for anlægget. Kommuneplantillægget offentliggøres sammen med lokalplan og evt. VVM-redegørelse/miljøvurdering. 3.3 Lokalplan Området er ikke lokalplanlagt og er beliggende i landzone. Der skal udarbejdes en lokalplan med beplantningsplan, der giver mulighed for etablering af et ca. 7. m 2 solvarmeanlæg med tilknyttede installationer herunder en akkumuleringstank på ca. 6 m 3. Lokalplanen skal desuden sætte bestemmelser for f.eks. adgangsforhold, afskærmning i form af beplantning, terrænregulering og evt. dyrehold til græsning af arealerne mellem solvarmepanelerne. Eventuel overførsel af området til byzone ved lokalplanens vedtagelse afhænger af bl.a. landbrugspligten og ønske om evt. dyrehold på området, og skal afklares med lodsejer og kommunen. Lokalplanen offentliggøres sammen med lokalplan og evt. VVM-redegørelse/miljøvurdering. 3.4 Miljøvurdering af planer og programmer Faaborg-Midtfyn har oplyst, at udvidelsen af Kværndrup Fjernvarme med solvarmeanlæg er omfattet af lokalplanpligt. Der skal desuden udarbejdes et kommuneplantillæg. Det vurderes, at projektet er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 23), da projektet er omfattet af følgende punkter i lovens bilag 4: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3). b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3). Dette indebærer jf. bekendtgørelsens 3 stk., at planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ikke obligatorisk miljøvurderingspligt hvis kommunen vurderer, at der jf. 3 stk. 2 er tale om et mindre område på lokalt plan, men planerne skal screenes. Ud fra denne screening vurderer myndigheden, om der er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg.

7 7.M2 SOLVARME 4 Udarbejdelse af en eventuel miljøvurdering vil forløbe parallelt med arbejdet med lokalplanen og kommuneplantillægget. Hvis der ligeledes skal udarbejdes VVM-redegørelse, kan VVMredegørelsen med fordel udarbejdes sammen med en miljøvurdering, og der udarbejdes dermed én samlet miljøredegørelse/rapport om projektets miljøpåvirkninger inden projektet realiseres. 3.5 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 5 af 5. december 2): 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. At anlægget er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 medfører jf. 2, at anlægget skal anmeldes til kommunen ift. VVM-reglerne, og at der skal udarbejdes en VVM-screening, som danner grundlag for Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM-redegørelse. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget vurderes ikke at være i konflikt med eksisterende lovgivning. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Kværndrup Fjernvarme anvender en halmkedel som hovedanlæg. Som spidslast anvendes en ældre halmkedel, samt en oliekedel som nødkedel; men disse har ikke haft driftstimer de seneste år. Med en etablering af solvarmeanlægget på 7. m², kan produktionen af varme fra kedlen reduceres med ca. 3.2 MWh/år. Den samlede varmeproduktion ligger omkring 7.2 MWh/år, hvilket er forudsat stabilt i beregningerne. Solvarmeanlægget opføres på et område beliggende vest for fjernvarmeværket og kobles sammen med dette. Solvarmeudvidelsen har en installeret varmeeffekt på ca. 5 MW i peak. Den maksimale nødvendige effekt ab værk er ca. 5, MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg mv. er anslået i nedenstående tabel. Investeringer Projekt Beløb mio. kr. 7. m 2 solvarme,6 6 m 3 Akkumuleringstank, I alt 3,6 Tabel Oversigt over det samlede investeringsbehov. Øvrige forudsætninger kan findes i bilag 2.

8 7.M2 SOLVARME 5 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektet er godkendt, opstarter projekteringen og solvarmeanlægget vil blive opført når nødvendige myndighedsmæssige tilladelser foreligger. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er indgået en 2-årig lejeaftale med Egeskov Slot, med option på forlængelse med yderligere år. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med andre parter. 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9. Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 25 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Juni 23. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. Der er i analyserne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsarbejderne antages udført 24, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 2 år. Der er regnet med prisniveau 23. Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg med en reference med uændret drift af varmeproduktionen på de eksisterende anlæg. Alle anlæg antages at have en teknisk levetid på 3 år, hvorfor der efter 2 år er indregnet en scrapværdi på ca. /3 af anlægsinvesteringen. Bilag 2 viser en samlet oversigt over forudsætningerne.

9 7.M2 SOLVARME Resultat af samfundsøkonomisk analyse Nedenstående tabel viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis referencen og projektet er undersøgt. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (23 priser) Enhed Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 44,6 35,7 8,8 Drift og vedligehold Mio. kr. 3,8,7 2,2 Kapitalomkostninger Mio. kr.,,6 -,6 Miljøomkostninger Mio. kr. 4,,3 2,8 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,5,3,2 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -,7 -,5 -, Elsalg Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 72,3 7,,2 2% Tabel 2 Samfundsøkonomiske nøgletal for henholdsvis Reference og Projekt. Det fremgår af ovenstående tabel, at der over 2 år er en samfundsøkonomisk besparelse på,2 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget. Det betyder, at det er i samfundets interesse, at solvarmeanlægget etableres frem for at fortsætte med den nuværende produktion. 9.3 Miljømæssige konsekvenser Det kan anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der er CO 2 -neutral. Halm, som er det primære brændsel i Kværndrup, er også CO 2 -neutralt. Ved fyring med halm udledes imidlertid SO 2 og NO x, der medregnes som CO 2 -ækvivalenter, hvorfor der ved etablering af solvarme sker en reduktion i den CO 2 -ækvivalente udledning. Beregninger fremgår af bilag 3 og 4. Reduktionen i CO 2 -ækvivalenter fra Kværndrup Fjernvarme er beregnet til 2 % eller omkring 49 tons / år ved etablering af solvarmeanlæg. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Emissioner Sum over 2 år Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg,39,,27 2% Tabel 3 Udledninger fra henholdsvis Reference og Projekt

10 7.M2 SOLVARME 7. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE. Selskabsøkonomi Figur Selskabsøkonomisk resultat pr år for projektet samt den akkumulerede likviditetsvirkning. Ovenstående figur viser det selskabsøkonomiske overskud pr. år og det akkumulerede overskud over 2 år ved etablering af solvarmeanlægget. Som det fremgår, er der en selskabsøkonomisk fordel ved at etablere solvarmeanlægget. Første års store overskud skyldes værdien af den energibesparelsen, der opnås ved etablering af solvarmeanlægget. De detaljerede beregninger fremgår af bilag 5..2 Brugerøkonomi Da projektet gennemføres af et varmeværk, der drives efter hvile i sig selv princippet, vil et eventuelt overskud skulle udbetales til forbrugerne via en nedsættelse af varmeprisen. Projektet reducerer Kværndrup Fjernvarmes årlige driftsudgifter, og giver dermed mulighed for reduktion af forbrugernes varmepris. Der er ikke foretaget brugerøkonomiske kalkulationer eftersom projektet, som følge af det selskabsøkonomiske overskud, stiller forbrugerne gunstigere end referencen.. FØLSOMHEDSANALYSE Både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi vurderes at være forholdsvist robust for projektet, og en beregning viser at investeringen skal over 4,3 mio. kr. mod budgetteret 3,6 mio. kr. førend referencen selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk er bedre end projektet. Brændselsomkostningerne til halm skal falde med % førend samme situation opstår. Hvis forsyningssikkerhedsafgiften indføres, stiger den akkumulerede likviditetsvirkning til 3,4 mio. kr., og det medfører dermed en øget selskabsøkonomisk gevinst. Dette skyldes at forsyningssikkerhedsafgiften pålægges brændslet og derved er der en større forskel mellem reference og projekt, når der regnes med forsyningssikkerhedsafgift end ved beregningen uden idet solvarme ikke bruger et brændsel.

11 7.M2 SOLVARME 8 Samfundsøkonomisk bliver projektet lidt mindre attraktivt; men der er stadig et samfundsøkonomisk overskud på,8 mio. mod,2 mio. uden forsyningssikkerhedsafgift. Dette skyldes af afgiftsforvridningseffekten er større, når der regnes med forsyningssikkerhedsafgift; hvilket gør et brændsel uden afgifter lidt mindre attraktivt.. VURDERING Det udarbejdede projektforslag viser, at der ved etablering af 7. m 2 solvarmeanlæg ved Kværndrup Fjernvarme opnås en samfundsøkonomisk besparelse samtidig med at projektet giver Kværndrup Fjernvarme en selskabsøkonomisk gevinst. Solvarmeanlægget er med til at øge forsyningssikkerheden og samtidig med til at sikre en stabil varmepris, da produktionsudgifterne er kendt mange år frem. Endvidere medfører solvarmeanlægget en betydelig reduktion af emissioner. Grundet ovenstående indstiller vi til kommunen at godkende dette projekt. Samtidig vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning.

12 BILAG OVERSIGTSKORT

13 BILAG 2 FORUDSÆTNINGER FOR ØKONOMISKE BEREGNINGER

14 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Solvarmeprojekt Rambøll Kunde Kværndrup fjernvarme Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til F Fra Tina Hartun Nielsen Kopi til Ref Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: TIHL Kontrolleret af: Godkendt af: Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Reference.2 Kollektive anlæg Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad Investe ringer** D&V fast D&V variable mio. kr. kr/gj kr/mwh 3 Halmkedel Halm decentrale anlæg 92% Solvarmeprojekt Intet % 5 Varmeproduktion Varmeproduktion Halmkedel Solvarmeprojekt 5 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsmforudsætninger af 2

15 ENERGI 2. Alternativ 2.2 Kollektive Varmeproduktion Halmkedel Solvarmeprojekt Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virkningsg rad Investe ringer** D&V fast D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr/mwh 3 Halmkedel Halm decentrale anlæg 92% Solvarmeprojekt Intet % 3,6 5 3 Økonomi 3. Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens juni 23 Der regnes med en værdi af energibesparelser på 35 kr/mwh Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 23 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger 3 år 3 år c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsmforudsætninger af 2

16 BILAG 3 ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR REFERENCEN

17 3 Page of A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD Kværndrup fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 23-priser 3 Solvarmeprojekt Nuværdiberegninger er fra 24 til 233 Reference index samf,,79,76,73,73,6,65,5,6,577,555,534,53,494,475,456,439,422,46,39,375 Ens juni 23 index selskab,,837,83,789,766,744,722,7,68,66,642,3,65,587,57,5,538,522,57,492,478 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 8 Halm decentrale anlæg 3,% PrisgrundlagEns juni 23 Anlægsnummer 3 Halmkedel 2 Levetid investering 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% 92,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 CH4-emission Kg/ N2O-emission Kg/ 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, SO2-emission Kg/ NOx-emission Kg/ PM2,5-emission Kg/ 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 774, 258,6 243,73 25,94 246,24 28,73 2,6 89,59 68,9 73,78 77,68 46,64 47,9 43,76 44,93 44,8 47,9 5,65 5,65 5,65 5,65 CH4-emission Kg/GWh 5,8 34, 6,86,8,75 5,32 9,34 84, 77,47 82,87 86,5 9,57 96,5, 7,93,86 8,25 4,75 4,75 4,75 4,75 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4,38 4,9 4, 4,3 3, 3,39 3,25 2,96 3, 3, 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386, 25,26 29,2 6,64 56, 45,47 32,78 3,47 9,74 9,92 3,63 7,26 97,3 96,27 96,37 95,5 96,5 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665, 392,46 388,3 38,45 376,33 345,63 32,25 37,37 284,24 296,9 29,95 272,74 28,86 289,4 3,69 37,8 39,83 325,3 325,3 325,3 325,3 PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 4,8 4,27 43,28 6,85 79,98 99,89 29,8 227,3 234,45 24,78 249, 256,43 263,76 27,9 278,4 285,74 293,7 3,39 37,72 35,5 Prisfaktor Investeringer,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Drift og vedligeholdelse - fast årlig.,8 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el,8 Varmepris kr/gj varme,8 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 383,2 36,7 349,5 368,3 356,38 373,97 384,55 339,73 36,97 383,77 32,5 34,46 369,72 385,73 44,89 424,4 437,5 45,55 492,92 492,4 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587, 566,7 55,4 573, 559, 58,52 593, 5,25 57,52 6,84 522,34 9,8 586,89 66,8 9,75 656,93 3,35 692,3 744, 744,4 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh 64,5 46,3 43, 4,3 37,6 35, 32,3 9,7 7, 4,5,8 9,2 6,8 4,3, 9,7 7,4 5,2 3,,8 98,7 Brændselspris kr/gj br Halm decentrale anlæg 34,2 39, 39,4 39,7 4, 4,3 4,6 4,9 4,2 4,5 4,9 42,2 42,5 42,8 43,2 43,5 43,8 44,2 44,5 44,9 45,2 Afgifter (Energi) kr/gj br Halm decentrale anlæg Afgifter (CO2) kr/gj br Halm decentrale anlæg Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Halm decentrale anlæg,45 3,7 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Halm decentrale anlæg,45 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 5,3 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

18 3 Page 2 of A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion 84 Elproduktion Elproduktion GWh Brændsel varme Brændsel total Brændsel total Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages ej pga. varmepris PM2,5-emission Kg medtages ej pga. varmepris CO2-ækvivalente emissioner Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,4564,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel 38, Halm decentrale anlæg, 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, Salg af el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostninger SO2 9,,,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 NOx 4,2,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 PM2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter 3,4,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 CO2-omkostninger 3 CO2 brændsel 4 CO2-ækv brændsel 5 CO2-ækv substitueret el 6 I alt CO2-ækv 7, medtages normal ikke,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9 D&V,8 Varmepris,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor, 7,%, 3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor, 7,%, 4 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor 38, 7,% 44,6 5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 4,,% 4, 6 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor,4 7,%,5 7 D&V m. nettoafgiftsfaktor 8 Afgiftforvridningseffekt 9 I alt,8 3,4 7,% -2,% 3,8 -,7 72,3 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

19 3 Page 3 of 6 A B C D E K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD SELSKABSØKONOMI 2 3 Kværndrup fjernvarme 4 Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel 5 Solvarmeprojekt 6 Nuværdi Varmeproduktion 8 Elproduktion 9 Elproduktion 3 Brændsel varme 3 Brændsel total 32 Brændsel total 33 Brændsel ½ KVV fordel 34 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 35 CO 2 -emissioner - brændsel total 36 CO 2 -kvotemængder (5% KVV anlæg) GWh 37 CO 2 -kvoter 38 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 39 CO 2 -emissioner - varmeandel merbrændsel 4 CO2-emissioner substitueret el 4 Investeringer 42 Investeringer inflateret 43 Byggerenter 44 Finansieringsbehov i alt 45 Serielån 46 Annuitet 47 Prisindex,9,253,487,693,92,3,34,5,89,25,239,258,2847,39,3397,39,3969,4265,45,4875,59 48 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau) 49 Afgiftsberegning - alle elementer annuitet Faktor omkst. 5 Afgifter (Energi) 5 Afgifter (CO2) 52 Afgifter (NOx+SO2++) 53 Afgifter (Forsyningssikkerhed) Loft afgifter (Energi) 55 Loft afgifter (CO2) 56 Afgifter sum,,,,,25 3,,8,2493,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25,25 3,8,8,25 57 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 58 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 Kapitalomkostninger 6 Køb af brændsel 6 Salg af el Tilskud el (5 øre/kwh) 63 Afgifter 64 Brændsel ½ KVV fordel 65 CO2 kvote omkostninger 66 D&V variabel D&V fast 68 Øvrige omkostninger 69 Omkostninger og indtægter i alt 7 7 Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 73 Alle omkostninger 74 Varmeproduktion 75 Balanc. varmepris 76 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter Finansiering 79 KASSEKREDITMETODEN 8 Indtægter 8 Underskud 82 Lån på kassekredit Mio. kr. kr./gj kr./gj NPV ,47 63,47 Nuværdi,,,,,, 28, 2,63,25,87 3,75 3,75 6,6 6,6 24 -,8 -,2 2,65,25,87 3,77 3,77 6,89 6, ,6 -,3 2,,25,87 3,79 3,79 6,2 6,2 26 -,4 -,5 2,69,25,87 3,8 3,8 6, 6, 27 -, -,6 2,7,25,87 3,83 3,83 6,87 6, , -,7 2,73,25,87 3,85 3,85,2,2 29 -,8 -,8 2,75,25,87 3,87 3,87,, 22 -,6 -,8 2,77,25,87 3,89 3,89,88, ,4 -,9 2,79,25,87 3,9 3,9 63,23 63, , -,9 2,82,25,87 63,57 63,57 223, -,9 2,84,25,87 3,96 3, ,3 -,8 2,86,25,87 3,98 3,98 64,28 64,28 225,5 -,8 2,88,25,87 4, 4, 64,64 64,64 226,7 -,7 2,9,25,87 4,2 4,2 65, 65, 227,9 -,6 2,93,25,87 4,5 4,5 65,36 65,36 228, -,5 2,95,25,87 4,7 4,7 65,73 65,73 229,4 -,4 2,97,25,87 4,9 4,9 66, 66, 23,6 -,2 3,,25,87 4, 4, 66,48 66,48 23,9, 3,2,25,87 4,4 4,4 66,86 66,86 232,2,2 3,4,25,87 4,6 4,6,24,24 233,23,4 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

20 4 Page 4 of Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 46 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 47 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 48 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 49 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 5,4 5,3 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49, A B C D E J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Kværndrup fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Solvarmeprojekt Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 23-priser 4 Solvarmeprojekt Nuværdiberegninger er fra 24 til 233 Reference index samf,,822,79,76,73,73,6,65,5,6,577,555,534,53,494,475,456,439,422,46,39,375,36,347 Ens juni 23 index selskab,,863,837,83,789,766,744,722,7,68,66,642,3,65,587,57,5,538,522,57,492,478,464,45 Anlægs- og brændselsdata Enhed Sum NPV år Brændselsnummer Intet Indestående kasekredit/nominel 3,% PrisgrundlagEns rente juni 23 Anlægsnummer 4 Solvarmeprojekt Låns løbetid 2 Levetid investering 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Lånetype : Uvægtet/:vægtet elsalgspris Varmeproduktion Cm Totalvirkningsgrader,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/ ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr brændsel) CO2-emissioner / 2 CH4-emission Kg/ 3 N2O-emission Kg/ 4 SO2-emission Kg/ 5 NOx-emission Kg/ 6 PM2,5-emission Kg/ 7 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner /GWh 774, 39,5 258,6 243,73 25,94 246,24 28,73 2,6 89,59 68,9 73,78 77,68 46,64 47,9 43,76 44,93 44,8 47,9 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 CH4-emission Kg/GWh 5,8 36,2 34, 6,86,8,75 5,32 9,34 84, 77,47 82,87 86,5 9,57 96,5, 7,93,86 8,25 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4,79 4,38 4,9 4, 4,3 3, 3,39 3,25 2,96 3, 3, 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386, 96,4 25,26 29,2 6,64 56, 45,47 32,78 3,47 9,74 9,92 3,63 7,26 97,3 96,27 96,37 95,5 96,5 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665, 4,7 392,46 388,3 38,45 376,33 345,63 32,25 37,37 284,24 296,9 29,95 272,74 28,86 289,4 3,69 37,8 39,83 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 84,7 4,8 4,27 43,28 6,85 79,98 99,89 29,8 227,3 234,45 24,78 249, 256,43 263,76 27,9 278,4 285,74 293,7 3,39 37,72 35,5 322,37 329,7 Prisfaktor Investeringer,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Drift og vedligeholdelse - fast årlig.,8 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el,8 Varmepris kr/gj varme,8 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 376,35 383,2 36,7 349,5 368,3 356,38 373,97 384,55 339,73 36,97 383,77 32,5 34,46 369,72 385,73 44,89 424,4 437,5 45,55 492,92 492,4 53,3 529,97 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 575, 587, 566,7 55,4 573, 559, 58,52 593, 5,25 57,52 6,84 522,34 9,8 586,89 66,8 9,75 656,93 3,35 692,3 744, 744,4 794,36 793,76 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brændselspris kr/gj br Intet,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 3,,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c:\pwwork\energy_pw\tihl\d373\kvrndr-project-2-reference.xlsm :2

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato. august PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC-ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Revision D Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 6 STØVRING KRAFTVARME VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 3 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN

PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Gråsten Varme A/S November 25 PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN PROJEKTFORSLAG FOR UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Revision 3 Dato 25-4-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL DIN Forsyning A/S. marts 216 PROJEKTFORSLAG 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL Revision 3 Dato 216-3- Udarbejdet af Niels Beck-Larsen/ Tina Hartun Nielsen Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 7. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED LYSTRUP FJERNVARME Revision 1

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME BOV SKOLE Revision 1 Dato 2014-06-24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen

Læs mere

Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY

Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY Version 2A Dato 2015-04-22 Udarbejdet af Jane Moustgaard Kontrolleret af Tina Hartun

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Maj 2017 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 2 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1 INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere