Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Årsrapport 2010 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Indhold side 2-6 Ledelsesberetning side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning side 7 Nøgletal side 8 Resultatopgørelse side 9 Balance side Noter side 13 Anvendt regnskabspraksis side 14 Miljøforhold side 15 Resultatbudget Selskabsoplysninger: CVR-nr Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg Tlf Revision: DELOITTE Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et privat, forbrugerejet andelsselskab med det formål at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. I 2010 blev fremstillet i alt TJ varme. Heraf blev 73 % fremstillet på Sønderborg Kraftvarmeværk, og 27 % blev fremstillet med naturgas eller olie på Sønderborg Fjernvarmes 5 kedelcentraler og transportable centraler samt Solparkens solfangere i Vollerup. 65 % af varmen fra kraftvarmeværket blev fremstillet ved affaldsforbrænding. Regnskab 2010 Vi havde budgetteret med et underskud på 12,1 mio. kr. før henlæggelse, og 12 mio. kr. i henlæggelser. Dette underskud blev i budgettet neutraliseret af en overførsel fra 2009 på 24,2 mio. kr. Dermed blev det budgetterede nettoresultat et overskud på kr. Selvom vi i 2010 har haft en stigning i produktionsomkostningerne på 19 mio. kr., i forhold til budgettet, blev årets nettoresultat kun et underskud på 1,3 mio. kr., som bestyrelsen foreslår overført til næste år. Hovedårsagen til, at underskuddet blev begrænset, er store besparelser på flere driftskonti. Vi har også haft et væsentlig større varmesalg i de kolde vintermåneder, men det opvejer ikke den tilsvarende varmeproduktionspris, fordi omkostningerne ved at fremstille de sidste GJ varme - det vil sige marginalprisen - er højere end den variable varmepris, som forbrugerne betaler. Foto fra venstre: Direktør Steffen B.Moe, Ole Stenderup, Kirsten Bitsch, Gerhard Christensen, Jens Erik Nielsen, H.C.Mortensen, bestyrelsesformand Frede Thuesen og Herman Boysen. Budget 2011 Til og med 2010 gik varmeåret fra den 1. juni til den 31. maj. Dette, selvom regnskabsåret er lig med kalenderåret. I årets budget indgik dermed de nye varmepriser, der var gældende fra den 1. juni i budgetåret til og med den 31. maj i det efterfølgende år. Energitilsynet, som er vores tilsynsmyndighed, har presset på for, at varmeåret skal følge regnskabsåret. 2

3 Det betyder, at varmepriserne skal være gældende fra den 1. januar og om nødvendigt kan fjernvarmeprisen yderligere tilpasses pr. den 1. april Ved generalforsamlingen i marts 2010 kunne vi oplyse, at varmepriserne ville være uændret i det kommende varmeår fra den 1. juni 2010 til den 31. maj Det har vi nu måttet ændre på, således at varme priserne kun var gældende til den 1. januar Herefter træder de nye varmepriser i kraft og er gældende til den 1. januar Den faste betaling er uændret på 20 kr./m 2 opvarmet boligareal (25 kr./m 2 inkl. moms). Den variable varmepris stiger fra 75 kr./gj (93,75 kr. inkl. moms) til 80 kr./ GJ, (100,00 kr. inkl. moms) fordi vi kan forvente øgede driftsomkostninger, hovedsageligt på kraftvarmeværket. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ejes i forening af Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune. Kontrakten mellem de to parter trådte i kraft den 1. januar 2010, og kraftvarmeværkets driftsomkostninger fordeles således: - Sønderborg Fjernvarme betaler alle nettoomkostninger for drift af gasturbine og dampturbine. Sønderborg Fjernvarme betaler 70 % af driften af affaldsanlægget. Sønderborg Kommune betaler 30% af driften af affaldsanlægget. - Samlet set betyder det, at Sønderborg Fjernvarme betaler 75 % af kraftvarmeværkets totale nettoudgifter, og Sønderborg Kommune betaler 25 %. Produktion og økonomi på kraftvarmeværket Både gasturbinen og dampturbinen har i 2010 gennemgået planlagte hovedreparationer til en samlet pris på ca. 18 mio. kr. Specielt for dampturbinens vedkommende viste det sig, at den var mere slidt end forudset, og adskillige dele måtte udskiftes og repareres hos Siemens i Tyskland. Det kostede ca. 15 mio. kr. Dampturbinens levetid forlænges væsentligt og beløbet afskrives derfor over 9 år. Som nævnt i indledningen blev 73 % af fjernvarmen fremstillet på kraftvarmeværket i Det svarer til 887 Terra joule (TJ). Af disse 887 TJ er 65 % fremstillet ved affaldsforbrænding, og 35 % på gasturbinen. Der er forbrændt tons affald, hovedsageligt fra Sønderborg- og Åbenrå Kommune, og der er fremstillet 132 mio. kilowatt-timer el på kraftvarmeværkets gasturbine og dampturbine. Kraftvarmeværkets samlede driftsomkostninger, inkl. afskrivninger, men uden modregning af elindtægter og andre indtægter, var i 2010 på 215 mio. kr. El-indtægter og andre indtægter var på 69 mio. kr., og dermed var nettoudgifterne, der skal dækkes af Fjernvarmen og kommunen, på 146 mio. kr. Til sammenligning var nettoomkostningerne i 2009 på 84 mio. kr. Af de 146 mio. kr. skal Fjernvarmen betale 110 mio. kr., og affaldssiden, Sønderborg kommune, skal betale 36 mio. kr. I Fjernvarmens regnskab fremgår en pris på 113 mio. kr. Det skyldes, at vi har købt gas til egne spidslastkedler for 20 mio. kr. og herefter modregner tidligere års afskrivninger af investeringen i kraftvarmeværket. Når el-prisen er lav, er det ikke rentabelt at fremstille el på gasturbinen, fordi udgifterne til gas til el-fremstilling bliver højere end indtjeningen på salg af el. Men da vi skal bruge varmen, betyder det, at varmeproduktionen i disse perioder flyttes fra kraftvarmeværkets gasturbine over på kedelcentralerne forskellige steder i byen, hvilket i betydelig grad har været tilfældet i Fjernvarmen og kraftvarmeværket arbejder snævert sammen i det daglige, og Sønderborg Fjernvarme vil hermed sig tak til de ansatte på Sønderborg Kraftvarmeværk med dir. Anders Grum Kjærgaard i spidsen for et konstruktivt samarbejde. Geotermi I begyndelsen af 2007 etablerede Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy samarbejdet Sønderborg Geotermi. Hver part skulle dække 50 % af investeringen i projektet, og samarbejdsaftalen var bindende i hele geotermianlæggets levetid. I foråret 2010 besluttede DONG Energy at trække sig ud af geotermibranchen i Danmark. Årsagen var, at geotermi kun udgjorde en meget lille del af DONG Energy s forretningsområde. 3

4 Derfor gik Fjernvarmen og DONG Energy i forhandlinger om at ophæve den bindende samarbejdsaftale, og der blev indgået aftale om, at Sønderborg Fjernvarme kunne overtage hele geotermiprojektet fra den 1. juni Betingelsen var, at Sønderborg Fjernvarme skulle godtgøre de investeringer, som DONG Energy havde foretaget. Hvorfor indgik Sønderborg Fjernvarme så denne aftale? For det første var boringerne på dette tidspunkt afsluttet, og prøvepumpningerne viste, at der var god forekomst af geotermisk varme i undergrunden. Dermed var risikoen for tab ikke længere til stede - et tab som DONG Energy i givet fald skulle dække halvdelen af. For det andet skulle Fjernvarmen forrente DONG Energy s 50 % investering i projektet med en realrente på 8 % i 25 år. Det er en høj forrentning, men det var DONG Energy s betaling for at afdække halvdelen af risikoen. Hvis Sønderborg Fjernvarme blev eneejer af hele geotermiprojektet, kunne vi finansiere det til en fast rente på 3,5 %, svarende til en realrente på 1,4 % i stedet for en realrente på 8 %. Derved sparer forbrugerne ca. 4 mio. kr. hvert år i de næste 25 år. Derfor besluttede vi at overtage hele projektet og selv stå for hele finansieringen. I 2010 var projektarbejdet og forundersøgelserne afsluttet, og der blev udført 2 boringer i Spang. Vi borede til ca. 2 km dybde, hvor geologerne havde vurderet, at her var de bedste forekomster af varmt vand med en temperatur på ca grader. Men det var desværre ikke tilfældet. Der var stort set intet varmt vand i denne dybde. Der var dog konstateret rigeligt med varmt vand i ca. 1,2 km dybde. Her er temperaturen ca. 48 grader. Resultatet blev, at vi kommer til at indvinde geotermisk varme fra en dybde på ca. 1,2 km. Vi forventer at kunne indvinde ca. 10 MW geotermisk energi, hvilket stort set svarer til udgangspunktet, da vi vedtog at udføre projektet. Det varme geotermiske vand fra den ene boring overføres i en varmeveksler til fjernvarmevandet, og det afkølede vand ledes herefter tilbage i undergrunden i den anden boring. I 2011 sker følgende: Der bygges en pumpestation på pladsen i Spang, og der etableres en 4 km lang transmissionsledning ind til en ny bygning, der opføres ved siden af kraftvarmeværket. I den nye bygning placeres store varmepumper, der hæver temperaturen på vandet til ca. 80 grader, inden det sendes ud til forbrugerne. Vi forventer at kunne dække ca. 1/3 af byens varmebehov med geotermisk opvarmet vand, når vi fra januar 2012 påbegynder produktionen. Det senest reviderede anlægsbudget i 2010-priser er på 410 mio. kr. for geotermianlægget, transmissionsledning, overfladeanlæg med varmepumper samt en ny flisfyret kedelcentral. Heraf har vi allerede afholdt 142 mio. kr. til de geotermiske brønde. Vi har tidligere henlagt i alt 16,7 mio. kr. til geotermianlægget og 20,2 mio. kr. til den flisfyrede kedelcentral. Solvarme Solparken er navnet på Fjernvarmens solvarmeanlæg i Vollerup. Her har vi en varmecentral, hvor varmen fremstilles dels af m 2 solfangere og dels på kedler, der fyrer med CO2 neutralt bio-olie. I 2010 har solfangerne fremstillet GJ varme, hvilket svarer til ca. 120 almindelige boligers totale varmebehov, inkl. varmt vand. Vi har yderligere installeret 60 m 2 solceller, der fremstiller elektricitet af solenergi. I 2010 har solcellerne fremstillet kw el, der bruges til at trække pumperne til solfangerne. Lavenergiboliger Nye boliger med et lavt energiforbrug, hænger godt sammen med fjernvarme. Vi hører løbende en diskussion om hvorvidt denne påstand er rigtig, men erfaringen er, at ejerne af de allerfleste nye boliger foretrækker fjernvarme. Vi ved fra adskillige undersøgelser, at det er en samfundsøkonomisk fordel, at lavenergiboliger opvarmes med fjernvarme i stedet for med eksempelvis jordvarme. Men hvorledes er privatøkonomien for ejeren af en lavenergibolig? Jo, vi har dokumenteret adskillige gange, at boligejeres udgifter totalt set er lavere ved fjernvarme end ved eksempelvis jordvarme. Om boligejere ønsker den ene eller den anden form for opvarmning er heldigvis et frit valg, men hvis man vælger fjernvarme, skal man kun investere én gang i et varmeanlæg, og alle driftsomkostninger er indeholdt 4

5 i fjernvarmeprisen. Yderligere er komforten og forsyningssikkerheden høj, hver dag. Vi arbejder fortsat på at effektivisere fjernvarmeløsninger til lavenergiområder og forventer, at forsyningen i de fleste tilfælde kan blive rentabel, således at vi også i fremtiden kan forsyne flest mulige med miljøvenlig fjernvarme til en konkurrencedygtig forbrugerpris. Flere og flere får fjernvarme Også i 2010 har Fjernvarmen udbygget ledningsnettet væsentligt. Vi kan nævne: - Dybbøl Bygade, Palmose, Hørtoftvej, Istedvej, Bustrupvej, Sønderballe, Nørreballe, Østerballe, Femvej, Mælkevejen, Vissingsgade, Dybbølgade, Kærvej, Elholm, Ellegårdvej, Damgade, Blåmose, Sdr. Landevej, Østerbakken m.fl. Af større tilslutninger og projekter kan nævnes: - Müller Gas Equipment i Vollerup, B&C Textiler på Elholm og Sønderborg Forsyning på Ellegårdvej. - Gennemgribende ombygninger af fjernvarmesystemet i SAB s 324 etageboliger i afd. 24. Det centrale, étstrengede fjernvarmesystem er ændret til direkte fjernvarmeforsyning til hver lejlighed. Et godt projekt, der har givet en væsentlig bedre afkøling og dermed store energibe sparelser. Vi har i løbet af 2010 tilsluttet 179 nye forbrugere, som vi hermed byder velkommen. Fleksibel tilslutningsordning for boliger For de private, som er interesseret i at få fjernvarme, har vi tidligere besluttet, at tilslutningsbidraget, evt. sammen med varmtvandsunit, nye radiatorventiler, fjernelse af de gamle installationer, indreguleringer, vvs-arbejdet m.v. kan betales løbende over ca. 10 år som en del af den faste betaling. Mange har allerede benyttet sig af dette tilbud. Tilslutningsbidraget kan naturligvis også betales som hidtil på én gang, når fjernvarme lægges ind i boligen, men kommende fjernvarmeforbrugere har nu et valg. Spørg på Fjernvarmens kontor om, hvorledes økonomien er for dig - evt. når du skal skifte dit gasfyr og har mulighed for at gå over til fjernvarme. Intet tilslutningsbidrag for lagerhaller Fjernvarmen har tidligere besluttet, at virksomheders lagerarealer er fritaget for at betale tilslutningsbidrag. Samtidigt er der loft over, hvor stor en del de faste bidrag må udgøre af virksomhedens totale varmepris. Det har betydet, at flere virksomheder ser fordelen ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas, hvilket bidrager til at styrke fjernvarmen som helhed. Energibesparelser I 2006 besluttede Folketinget, at energiselskaberne skal få forbrugerne til at spare på energien. Det har nu udviklet sig til, at Sønderborg Fjernvarme i 2010 skulle spare ca. 2 % af den normale varmeproduktion. Besparelserne sker blandt andet ved, at fjernvarmen gør en indsats for, at forbrugerne investerer i energibesparelser i boligen. Hvis det ikke lykkes at opnå disse 2% energibesparelse, skal Fjernvarmen købe de manglende energibesparelser hos energiselskaber, der er i besiddelse af flere energibesparelser, end de selv har brug for. Sønderborg Fjernvarme har i 2010 kunnet finde energibesparelser for ca. halvdelen af den kvote, som vi skal opfylde. Derfor har vi skullet købe for ca. 0,8 mio. kr. energibesparelser hos energiselskaber og virksomheder, der har haft nogle i overskud. Vi vil appellere til, at I kontakter os, før I går i gang med energibesparelser, og vi hjælper så med de økonomiske vurderinger. Når energibesparelsen herefter udføres, får Fjernvarmen et vist antal energisparepoint, og forbrugerne sparer dermed penge til køb af manglende energibesparelser. Læs mere om dette på vores hjemmeside. Centraler Ingen af vores 5 kedelcentraler, Sundquistsgade, Kløver marken, Nørrekobbel, Dybbøl / Frydendal og Vollerup er ændret i årets løb, og den samlede kapacitet er uændret 105 MW. Vi anvender også midlertidige små varmecentraler i forbindelse med visse nybygninger af boliger og erhverv. Disse midlertidige centraler placeres i nærheden af nybyggeriet og fjernes igen, når fjernvarmeledninger er udlagt i disse områder. 5

6 Som nævnt på seneste års generalforsamlinger, skal der bygges en ny varmecentral på Vestermark ved siden af kraftvarmeværket. På samme grund vil det geotermiske overfladeanlæg med varmepumper blive placeret. Byrådet har i januar 2010 godkendt, at vi bygger en kedelcentral på Vestermark, der fyrer med biomasse som træflis. Byggeriet er projekteret i 2010 og påbegyndes i løbet af Det seneste reviderede anlægsbudget er på 75 mio. kr. i 2010-priser priser. Heraf har vi, som beskrevet under afsnittet om Geotermi, tidligere henlagt 29,2 mio. kr. Yderligere skal der foretages indvendige tilpasninger af central Nord ved Nørrekobbel. Indkaldelse til generalforsamling Tidligere husstandsomdelte vi årsrapporten og indkald else til generalforsamling i papirudgave. Fra og med 2011 annonceres indkaldelse til generalforsamling i aviser, og årsrapporten kan ses på vores hjemmeside fra slutningen af marts måned. De der ønsker at få årsrapporten tilsendt i papirudgave, er velkommen til at rekvirere den hos Sønderborg Fjernvarme - eller evt. selv kigge forbi og tage en med hjem. Der ligger også eksemplarer af årsrapporten ved indgangen til generalforsamlingen. Varmeregnskab Fra og med i 2011 udsendes de enkelte boligers varmeregnskab med Nets (det tidligere PBS). Forbrugerne vil i fremtiden modtage varmeregnskabet i slutning af februar, og evt. tilbagebetalinger sker i slutningen af marts. På varmeregnskabet står jeres boligs specifikke Pinkode, som skal anvendes, når man klikker ind på Fjernvarmens hjemmeside, hvor blandt andet forbruget kan indtastes. I løbet af 2011 bliver hjemmesiden opdateret med de enkelte boligers aktuelle forbrugsoplysninger, varmeregnskab og styringstabel. A contobetalinger i 2011 bliver i februar, april, juni, august og november. A contobetalinger for 2012 og fremefter bliver i januar, marts, maj, august og november. Det kommende år Der forestår mange og store projekter i Der skal bygges en pumpe- og vekslerstation på geotermipladsen i Spang. Der skal etableres en ca. 4 km lang transmissionsledning fra geotermipladsen i Spang til det kommende varmepumpeanlæg ved kraftvarmeværket. Der skal etableres en bygning ved kraftvarmeværket, som både skal indeholde varmepumper og den nye flisfyrede kedelcentral, der blandt andet skal fremstille drivenergi i form af damp til varmepumperne. Fjernvarmeforsyningen til- og i Høruphav og Kirke Hørup påbegyndes i Kommunen vedtog i 2009 Varmeplan Sønderborg Kommune, en plan der drejer sig om, hvorledes varmeforsyningen i hele storkommunen skal udvikle sig. En spændende og visionær plan, der også passer ind i Projekt Zeros Masterplan om at reducere udledningen af CO2. Hovedelementet i varmeplanen er, at der på sigt etableres en stor fjernvarmeledning fra Sønderborg til Nordborg. Det vil sige, at Sønderborg Fjernvarme, Augustenborg Fjernvarme, Danfoss, Nordborg Fjernvarme og Boligselskabet Danbo i Nordborg - sammen med flest mulig bebyggelser, der endnu ikke har fjernvarme på strækningen mellem Sønderborg og Nordborg, kan forsynes fra dette fælles fjernvarmesystem. Fjernvarmeforsyning mellem Sønderborg og Nordborg skal dog først etableres, når det tilstrækkelige varmegrundlag er tilstede - eksempelvis ved, at der etableres fjernvarme i Guderup, Svenstrup m.v., som i en periode forsynes fra midlertidige fjernvarmecentraler. Hovedsigtet er, at fjernvarme skal udbredes til flest mulige til gavn for helheden. Sønderborg Fjernvarme er, sammen med adskillige andre aktører, gået konstruktivt ind i arbejdet for at underøge, om projektet kan realiseres og hvorledes. Nyt logo Vi har i en årrække anvendt den røde Yo-Yo og de 2 pile som logo, men nu er det tid til et nyt logo. Vi vil i de kommende år anvende det stilistiske logo, der ses på forsiden af denne årsrapport. Logoet symboliserer fjernvarmens fremløb, varmt vand, den røde linje - og returløbet, det afkølede vand, den blå linje samt grøn energi og solvarme. Logoet kan kombineres i mange varianter og vil blive anvendt på papir, plancher, skilte og hjemmesiden. 6

7 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende Sønderborg, den 7. marts 2011 billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat et. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frede Thuesen Formand, privatforb. Jens Erik Nielsen Næstformand, boligforening H. C. Mortensen Bestyrelsesmedl., privatforb. Gerhard Christensen Bestyrelsesmedl., boligforening Kirsten Bitsch Bestyrelsesmedl., boligforening Ole Stenderup Bestyrelsesmedl., privatforb. Herman Boysen Bestyrelsesmedl., privatforb. Steffen B. Moe Direktør Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning. Til andelshaverne i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen (side 2-13). Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. De i regnskabet anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Sønderborg, den 7. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte Ole Skovgaard-Simonsen statsautoriseret revisor Lone M. Hansen statsautoriseret revisor Nøgletal Tilsluttede målere Tilsluttede m 2 bolig og erhverv (1.000) Effektbidrag: kr/m 2 bolig/erhverv / Solgt til sygehuset (1.000 GJ) Solgt til andelshavere (1.000 GJ) Energiforbrug i (1.000 GJ) Pris pr. GJ (kr.) /70 70/75 75 Variable bidrag (1.000 kr.) Årets resultat (1.000 kr.)... (12.858) (17.727) (9.193) (25.580) Egenkapital ekskl. henlæggelser (1.000 kr.) Henlæggelser (1.000 kr.) Langfristet gæld (1.000 kr.) Graddage (iflg. Teknologisk Institut)

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 2010 Note (1.000 kr.) Resultat Budget Resultat 2010 (ikke revideret) Nettoomsætning Produktionsomkostninger... (96.817) (79.640) (57.195) Bruttoresultat Distributionsomkostninger... (37.809) (35.200) (30.612) 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser... (6.120) (8.000) (6.476) Driftsresultat... (16.348) (14.140) Finansielle poster Resultat før henlæggelser og beregnet skat... (13.580) (12.140) Henlæggelser... (12.000) (12.000) 0 Beregnet skat Årets resultat... (25.580) (24.140) Overførsel fra sidste år Til disposition herefter... (1.313) Som af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 8

9 Balance pr. 31. december 2010 Pr Pr Note (1.000 kr.) Aktiver 7 Materielle anlægsaktiver Geotermi under opførelse Flisanlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver... Aktier Obligationer Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Mellemværende med forbrugere (årets resultat) Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Beholdning af brændselsolie Beholdning af materialer Likvide beholdninger... Bankindestående Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver 8 Egenkapital Langfristet gældsforpligtelse Lån Kommunekredit Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Forudbetaling fra forbrugere Mellemværende med forbrugere (årets resultat) Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelse Passiver i alt Personaleomkostninger 11 Kautions og eventualforpligtelser 9

10 Noter til årsrapporten Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Budget (ikke revideret) (1.000 kr.) Nettoomsætning Abonnementsbidrag Effektbidrag Varmesalg til forbrugere Varmesalg sygehuset Produktionsomkostninger Varmekøb... ( ) (90.000) (64.607) El... (211) (150) (125) Vedligeholdelse... (2.591) (2.100) (2.322) Leje af lokaler... (55) (100) (55) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (124) (150) (124) Lokaleomkostninger... (208) (350) (318) Personaleomkostninger... (2.330) (2.240) (2.364) Gevinst ved salg af driftsmidler Afskrivninger... (3.301) (3.250) (3.176) ( ) (97.640) (72.331) Gadeledningstab overført til distributionsomkostning (96.817) (79.640) (57.195) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (24.329) (18.000) (15.136) Vedligeholdelse af gadeledninger... (922) (2.000) (2.212) Vedligeholdelse af husmålere... (1.226) (5.000) (5.390) El og vand... (1.983) (1.300) (1.409) Kemikalier og analyser... (139) (100) (152) Autodrift og entreprenørmaskiner... (416) (400) (339) Lokaleomkostninger... (597) (400) (414) Personaleomkostninger... (3.079) (3.000) (2.466) Afskrivninger... (5.135) (5.000) (3.159) Gevinst ved salg af driftsmidler (37.809) (35.200) (30.612) Administrationsomkostninger og energibesparelser... Revision... (118) (117) Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance... (193) (229) It omkostninger... (385) (356) Juridisk rådgivning... (34) (232) Telefon... (32) (36) Porto og fragt... (94) (90) Kontorartikler og småanskaffelser... (65) (52) Rådgivning om energibesparelser... (111) (394) Mødeomkostninger m.v... (27) (91) Kontingenter... (243) (284) Generalforsamling, forbrugerinformation mv... (492) (418) Tab på debitorer... (69) (48) Lokaleomkostninger... (279) (231) Personaleomkostninger... (3.915) (3.846) Afskrivninger... (63) (52) (6.120) (8.000) (6.476) 10

11 Note 5 Note 6 Budget (ikke revideret) (1.000 kr.) Finansielle poster Renter af bankindestående Renter af obligationer Urealiseret kursgevinst på obligationer Realiseret kursgevinst på obligationer Renter og gebyrer vedr. debitorer Gebyr formuepleje og finansiering... (334) (66) Renteudgift lån... (369) 0 Urealiseret kurstab på obligationer... (292) 0 Realiseret kurstab på obligationer... 0 (338) (995) (404) Henlæggelser Hørup, Høruphav og Kirke Hørup etape II... (9.000) Transmissionsledning Spang-Vestermark... (3.000) 0 (12.000) (12.000) 0 Note 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og Gade- Maskiner Driftsmidler 2009 bygninger ledninger og kedler Samlet kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb (23) (204) (213) Samlet kostpris Samlede af- og nedskrivninger (20.612) (40.438) (6.272) (22.838) (85.116) Årets af- og nedskrivninger... (2.317) (4.233) (877) (1.542) (6.917) Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang Samlede af- og nedskrivninger (22.929) (44.671) (7.126) (24.205) (91.820) Bogført værdi Offentlig vurdering Ombygning lejede lokaler Samlet kostpris Tilang i årets løb... 0 Samlet kostpris Samlede af- og nedskrivninger (1.660) Årets af- og nedskrivninger... (74) Samlede af- og nedskrivninger (1.734) Bogført værdi Note 8 Investeringsplan og egenkapital Anlægssum Idriftsættelsesår Henlæggelser Henlæggelser Investeringsplan til og med Geotermianlæg Solvarme etape III Central Vestermark (7.500) Transmissionsledning Spang-Vestermark Elholm, Ellegårdsvej Hørup, Høruphav, Kirke Hørup etape I Hørup, Høruphav, Kirke Hørup etape II Nytilslutninger (7.500) Egenkapital Egenkapital Henlæggelser central, og geotermi Egenkapital

12 Note 9 (1.000 kr.) Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Grund, bygninger og tekniske anlæg Tilgang Anvendte henlæggelser... (63.994) (63.994) Akk.afskrivninger... ( ) ( ) Årets afskrivninger... (18.909) (18.429) Overtagne afskrivninger... ( ) ( ) Reduktion aktiver... (16.463) (16.463) Bogført værdi Likvide beholdninger og tilgodehavender m.v Aktiver ialt Nettoindskud Værdiregulering af swapaftale... (993) 0 Gæld... ( ) ( ) Nettoandel... (90.501) ( ) Selskabet har i årets løb aftaget varme fra Sønderborg Kraftvarmeværk på t.kr Hertil kommer gas brugt på centraler, men købt igennem Sønderborg Kraftvarmeværk I/S på t.kr Note 10 Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse... (323) (276) Lønninger... (8.120) (7.530) Overført til gadeledninger Pensionsbidrag... (1.747) (1.669) Andre sociale bidrag... (45) (40) Kursus- og personaleomkostninger... (788) (701) Kørselsudgifter... (34) (33) (9.324) (8.676) og er fordelt således: Produktionsomkostninger... (2.330) (2.364) Distributionsomkostninger... (3.079) (2.466) Administrationsomkostninger... (3.915) (3.846) (9.324) (8.676) Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 11. Kautions- og eventualforpligtelser Sønderborg Fjernvarme og ASA hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværks I/S s forpligtelser 12

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs klasse A samt varmeforsyningsloven. Herudover er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C af hensyn til årsrapportens informationsværdi. Tilvalg omfatter reglerne omkring ledelsesberetning. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Nettoomsætning ved salg til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Varmesalg til forbrugere er opgjort på baggrund af måling korrigeret for statistisk usikkerhed pr Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger til produktionsapparatet, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indreges omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, afskrivninger, leje af lokaler og udlejning af lokaler samt løn til driftspersonale. Under produktionsomkostninger indgår endvidere omkostninger vedrørende varmekøb fra kraftvarme værket. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Gadeledningstab betragtes som en distributionsomkostning og beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger omfatter reparation og vedligeholdelse af gadeledninger og brønde, samt ved ligeholdelse af målere og unitter, personaleudgifter og afskrivninger på ledningsnettet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kurs- gevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Henlæggelser Henlæggelser foretages efter afskrivningsbekendt gørelse nr. 175 af til Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at der kan henlægges til fremtidige investeringer med op til i alt 75% i op til 5 år før idriftsdriftsættelse af anlægget. Henlæggelserne udgiftsføres i resultatopgørelsen i henlæggelsesåret og modregnes i anlæggets afskrivningsgrundlag i driftssættelsesåret. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulede af- og nedskrivninger. Gadeledninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i omkostninger for nyanlæg og nettoværdien afskrives. Maskiner, kedler, driftsmidler og ombygning af lejede lokaler på Central Nord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Solvarmeanlæg år Grunde år Ombygniner og bygninger år Ombygning lejede lokaler år Maskiner og kedler... 9 år Gadeledninger år Driftsmidler... 5 år Aktier og obligationer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Beholdningen af obligationer henstår til dækning af fjernvarmeselskabets andel af kraftvarmeværkets lån. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Mellemværende med forbrugere Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til Lov om Varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er ind regnet som mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen. Sønderborg Kraftvarmeværk Andelen af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er medtaget på grundlag af kraftvarmeværkets årsrapport pr , dog korrigeret for Sønderborg Fjernvarmes regnskabspraksis. Aktiver og gæld i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S indregnes i Sønderborg Fjernvarme med 88%. Sønderborg Fjernvarme og ASA hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S forpligtelser. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 13

14 Miljøforhold for tiden 1. januar december Naturgasforbrug Millioner normalkubikmeter... 7,54 2,59 Emissioner i luften Ton CO Ton SO2 (svovl)... 0,0890 0,0310 Ton NOx (kvælstof)... 12,6 4,30 Til sammenligning er SO2 indholdet gange mindre og NOx indholdet 3 gange mindre end ved olieforbrænding Vandforbrug Ton Spædevand El-forbrug MWh... 1,85 1,4 Kemikalieforbrug Ton Hydro-X (til modvirkning af tæring i rør) Kraftvarmeværket Der er ikke redegjort for den del af fjernvarmen, som kommer fra forbrændning af ca ton affald og naturgasproduceret el og varme. Et kraftvarmeværk fremstiller elektricitet og varme samtidigt. Elektricitet fra Sønderborg Kraftvarmeværk erstatter elektricitet fra et kulfyret kraftværk.det reducerer udledning af kultveilte (drivhuseffekt) og svovlforbindelser (sur regn) væsentligt til gavn for miljøet. Teknisk set Cirkulationspumpe Pumpen, der er placeret I Kedelhuset ved Solparken, cirkulerer solfangervæsken rundt i solfangeranlægget. Pumpen kører med variabel hastighed via en frekvensomformer der reguleres efter solindfaldet, således at der opnås en konstant temperatur på væsken. Solindfaldet registreres på vejrstationen der er placeret på toppen af akumulerings- tanken. Høj solindfald = høj hastighed, ringe solindfald = lav hastighed. Fakta - Pumpe : Effekt 22 kw, cirkulerer max 150 m³/h solfangervæske i de 6000 m² solfangere - Pumpens energi behov dækkes af solparkens solcelleanlæg. - Solfangervæske: En glykol/vand opløsning 40/60 %, frostsikker til - 21 C (miljøvenlig propylenglykol) - Energien i solfangervæsken overføres til fjernvarmevandet via en varmeveksler 14

15 Resultatbudget for tiden 1. januar december 2011 (1.000 kr.) Indtægter... Abonnementsbidrag Effektbidrag Variable bidrag Varmesalg sygehuset Produktionsomkostninger Varmekøb... (96.780) El... (150) Vedligeholdelse... (1.480) Leje af lokaler... (100) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (150) Lokaleomkostninger... (345) Personaleomkostninger... (2.350) Afskrivninger... (2.940) ( ) Overført til gadeledningstab (81.880) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (21.765) Vedligeholdelse af gadeledninger... (200) Vedligeholdelse af husmålere... (1.035) Vand og el... (1.850) Kemikalier og analyser... (120) Autodrift og entreprenørmaskiner... (460) Lokaleomkostninger... (420) Personaleomkostninger... (3.170) Afskrivninger... (10.560) (39.580) Administrationsomkostninger og energibesparelser (6.300) ( ) Resultat før henlæggelser og finansielle poster... (4.955) Finansielle indtægter og -omkostninger netto... (1.225) Årets resultat... (6.180) Henlæggelser... 0 Tilbageførte henlæggelser Overført resultat fra sidste år... (1.313) Årets nettoresultat

16 grafisk arbejde

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere