Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Årsrapport 2010 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Indhold side 2-6 Ledelsesberetning side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning side 7 Nøgletal side 8 Resultatopgørelse side 9 Balance side Noter side 13 Anvendt regnskabspraksis side 14 Miljøforhold side 15 Resultatbudget Selskabsoplysninger: CVR-nr Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg Tlf Revision: DELOITTE Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et privat, forbrugerejet andelsselskab med det formål at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. I 2010 blev fremstillet i alt TJ varme. Heraf blev 73 % fremstillet på Sønderborg Kraftvarmeværk, og 27 % blev fremstillet med naturgas eller olie på Sønderborg Fjernvarmes 5 kedelcentraler og transportable centraler samt Solparkens solfangere i Vollerup. 65 % af varmen fra kraftvarmeværket blev fremstillet ved affaldsforbrænding. Regnskab 2010 Vi havde budgetteret med et underskud på 12,1 mio. kr. før henlæggelse, og 12 mio. kr. i henlæggelser. Dette underskud blev i budgettet neutraliseret af en overførsel fra 2009 på 24,2 mio. kr. Dermed blev det budgetterede nettoresultat et overskud på kr. Selvom vi i 2010 har haft en stigning i produktionsomkostningerne på 19 mio. kr., i forhold til budgettet, blev årets nettoresultat kun et underskud på 1,3 mio. kr., som bestyrelsen foreslår overført til næste år. Hovedårsagen til, at underskuddet blev begrænset, er store besparelser på flere driftskonti. Vi har også haft et væsentlig større varmesalg i de kolde vintermåneder, men det opvejer ikke den tilsvarende varmeproduktionspris, fordi omkostningerne ved at fremstille de sidste GJ varme - det vil sige marginalprisen - er højere end den variable varmepris, som forbrugerne betaler. Foto fra venstre: Direktør Steffen B.Moe, Ole Stenderup, Kirsten Bitsch, Gerhard Christensen, Jens Erik Nielsen, H.C.Mortensen, bestyrelsesformand Frede Thuesen og Herman Boysen. Budget 2011 Til og med 2010 gik varmeåret fra den 1. juni til den 31. maj. Dette, selvom regnskabsåret er lig med kalenderåret. I årets budget indgik dermed de nye varmepriser, der var gældende fra den 1. juni i budgetåret til og med den 31. maj i det efterfølgende år. Energitilsynet, som er vores tilsynsmyndighed, har presset på for, at varmeåret skal følge regnskabsåret. 2

3 Det betyder, at varmepriserne skal være gældende fra den 1. januar og om nødvendigt kan fjernvarmeprisen yderligere tilpasses pr. den 1. april Ved generalforsamlingen i marts 2010 kunne vi oplyse, at varmepriserne ville være uændret i det kommende varmeår fra den 1. juni 2010 til den 31. maj Det har vi nu måttet ændre på, således at varme priserne kun var gældende til den 1. januar Herefter træder de nye varmepriser i kraft og er gældende til den 1. januar Den faste betaling er uændret på 20 kr./m 2 opvarmet boligareal (25 kr./m 2 inkl. moms). Den variable varmepris stiger fra 75 kr./gj (93,75 kr. inkl. moms) til 80 kr./ GJ, (100,00 kr. inkl. moms) fordi vi kan forvente øgede driftsomkostninger, hovedsageligt på kraftvarmeværket. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ejes i forening af Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune. Kontrakten mellem de to parter trådte i kraft den 1. januar 2010, og kraftvarmeværkets driftsomkostninger fordeles således: - Sønderborg Fjernvarme betaler alle nettoomkostninger for drift af gasturbine og dampturbine. Sønderborg Fjernvarme betaler 70 % af driften af affaldsanlægget. Sønderborg Kommune betaler 30% af driften af affaldsanlægget. - Samlet set betyder det, at Sønderborg Fjernvarme betaler 75 % af kraftvarmeværkets totale nettoudgifter, og Sønderborg Kommune betaler 25 %. Produktion og økonomi på kraftvarmeværket Både gasturbinen og dampturbinen har i 2010 gennemgået planlagte hovedreparationer til en samlet pris på ca. 18 mio. kr. Specielt for dampturbinens vedkommende viste det sig, at den var mere slidt end forudset, og adskillige dele måtte udskiftes og repareres hos Siemens i Tyskland. Det kostede ca. 15 mio. kr. Dampturbinens levetid forlænges væsentligt og beløbet afskrives derfor over 9 år. Som nævnt i indledningen blev 73 % af fjernvarmen fremstillet på kraftvarmeværket i Det svarer til 887 Terra joule (TJ). Af disse 887 TJ er 65 % fremstillet ved affaldsforbrænding, og 35 % på gasturbinen. Der er forbrændt tons affald, hovedsageligt fra Sønderborg- og Åbenrå Kommune, og der er fremstillet 132 mio. kilowatt-timer el på kraftvarmeværkets gasturbine og dampturbine. Kraftvarmeværkets samlede driftsomkostninger, inkl. afskrivninger, men uden modregning af elindtægter og andre indtægter, var i 2010 på 215 mio. kr. El-indtægter og andre indtægter var på 69 mio. kr., og dermed var nettoudgifterne, der skal dækkes af Fjernvarmen og kommunen, på 146 mio. kr. Til sammenligning var nettoomkostningerne i 2009 på 84 mio. kr. Af de 146 mio. kr. skal Fjernvarmen betale 110 mio. kr., og affaldssiden, Sønderborg kommune, skal betale 36 mio. kr. I Fjernvarmens regnskab fremgår en pris på 113 mio. kr. Det skyldes, at vi har købt gas til egne spidslastkedler for 20 mio. kr. og herefter modregner tidligere års afskrivninger af investeringen i kraftvarmeværket. Når el-prisen er lav, er det ikke rentabelt at fremstille el på gasturbinen, fordi udgifterne til gas til el-fremstilling bliver højere end indtjeningen på salg af el. Men da vi skal bruge varmen, betyder det, at varmeproduktionen i disse perioder flyttes fra kraftvarmeværkets gasturbine over på kedelcentralerne forskellige steder i byen, hvilket i betydelig grad har været tilfældet i Fjernvarmen og kraftvarmeværket arbejder snævert sammen i det daglige, og Sønderborg Fjernvarme vil hermed sig tak til de ansatte på Sønderborg Kraftvarmeværk med dir. Anders Grum Kjærgaard i spidsen for et konstruktivt samarbejde. Geotermi I begyndelsen af 2007 etablerede Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy samarbejdet Sønderborg Geotermi. Hver part skulle dække 50 % af investeringen i projektet, og samarbejdsaftalen var bindende i hele geotermianlæggets levetid. I foråret 2010 besluttede DONG Energy at trække sig ud af geotermibranchen i Danmark. Årsagen var, at geotermi kun udgjorde en meget lille del af DONG Energy s forretningsområde. 3

4 Derfor gik Fjernvarmen og DONG Energy i forhandlinger om at ophæve den bindende samarbejdsaftale, og der blev indgået aftale om, at Sønderborg Fjernvarme kunne overtage hele geotermiprojektet fra den 1. juni Betingelsen var, at Sønderborg Fjernvarme skulle godtgøre de investeringer, som DONG Energy havde foretaget. Hvorfor indgik Sønderborg Fjernvarme så denne aftale? For det første var boringerne på dette tidspunkt afsluttet, og prøvepumpningerne viste, at der var god forekomst af geotermisk varme i undergrunden. Dermed var risikoen for tab ikke længere til stede - et tab som DONG Energy i givet fald skulle dække halvdelen af. For det andet skulle Fjernvarmen forrente DONG Energy s 50 % investering i projektet med en realrente på 8 % i 25 år. Det er en høj forrentning, men det var DONG Energy s betaling for at afdække halvdelen af risikoen. Hvis Sønderborg Fjernvarme blev eneejer af hele geotermiprojektet, kunne vi finansiere det til en fast rente på 3,5 %, svarende til en realrente på 1,4 % i stedet for en realrente på 8 %. Derved sparer forbrugerne ca. 4 mio. kr. hvert år i de næste 25 år. Derfor besluttede vi at overtage hele projektet og selv stå for hele finansieringen. I 2010 var projektarbejdet og forundersøgelserne afsluttet, og der blev udført 2 boringer i Spang. Vi borede til ca. 2 km dybde, hvor geologerne havde vurderet, at her var de bedste forekomster af varmt vand med en temperatur på ca grader. Men det var desværre ikke tilfældet. Der var stort set intet varmt vand i denne dybde. Der var dog konstateret rigeligt med varmt vand i ca. 1,2 km dybde. Her er temperaturen ca. 48 grader. Resultatet blev, at vi kommer til at indvinde geotermisk varme fra en dybde på ca. 1,2 km. Vi forventer at kunne indvinde ca. 10 MW geotermisk energi, hvilket stort set svarer til udgangspunktet, da vi vedtog at udføre projektet. Det varme geotermiske vand fra den ene boring overføres i en varmeveksler til fjernvarmevandet, og det afkølede vand ledes herefter tilbage i undergrunden i den anden boring. I 2011 sker følgende: Der bygges en pumpestation på pladsen i Spang, og der etableres en 4 km lang transmissionsledning ind til en ny bygning, der opføres ved siden af kraftvarmeværket. I den nye bygning placeres store varmepumper, der hæver temperaturen på vandet til ca. 80 grader, inden det sendes ud til forbrugerne. Vi forventer at kunne dække ca. 1/3 af byens varmebehov med geotermisk opvarmet vand, når vi fra januar 2012 påbegynder produktionen. Det senest reviderede anlægsbudget i 2010-priser er på 410 mio. kr. for geotermianlægget, transmissionsledning, overfladeanlæg med varmepumper samt en ny flisfyret kedelcentral. Heraf har vi allerede afholdt 142 mio. kr. til de geotermiske brønde. Vi har tidligere henlagt i alt 16,7 mio. kr. til geotermianlægget og 20,2 mio. kr. til den flisfyrede kedelcentral. Solvarme Solparken er navnet på Fjernvarmens solvarmeanlæg i Vollerup. Her har vi en varmecentral, hvor varmen fremstilles dels af m 2 solfangere og dels på kedler, der fyrer med CO2 neutralt bio-olie. I 2010 har solfangerne fremstillet GJ varme, hvilket svarer til ca. 120 almindelige boligers totale varmebehov, inkl. varmt vand. Vi har yderligere installeret 60 m 2 solceller, der fremstiller elektricitet af solenergi. I 2010 har solcellerne fremstillet kw el, der bruges til at trække pumperne til solfangerne. Lavenergiboliger Nye boliger med et lavt energiforbrug, hænger godt sammen med fjernvarme. Vi hører løbende en diskussion om hvorvidt denne påstand er rigtig, men erfaringen er, at ejerne af de allerfleste nye boliger foretrækker fjernvarme. Vi ved fra adskillige undersøgelser, at det er en samfundsøkonomisk fordel, at lavenergiboliger opvarmes med fjernvarme i stedet for med eksempelvis jordvarme. Men hvorledes er privatøkonomien for ejeren af en lavenergibolig? Jo, vi har dokumenteret adskillige gange, at boligejeres udgifter totalt set er lavere ved fjernvarme end ved eksempelvis jordvarme. Om boligejere ønsker den ene eller den anden form for opvarmning er heldigvis et frit valg, men hvis man vælger fjernvarme, skal man kun investere én gang i et varmeanlæg, og alle driftsomkostninger er indeholdt 4

5 i fjernvarmeprisen. Yderligere er komforten og forsyningssikkerheden høj, hver dag. Vi arbejder fortsat på at effektivisere fjernvarmeløsninger til lavenergiområder og forventer, at forsyningen i de fleste tilfælde kan blive rentabel, således at vi også i fremtiden kan forsyne flest mulige med miljøvenlig fjernvarme til en konkurrencedygtig forbrugerpris. Flere og flere får fjernvarme Også i 2010 har Fjernvarmen udbygget ledningsnettet væsentligt. Vi kan nævne: - Dybbøl Bygade, Palmose, Hørtoftvej, Istedvej, Bustrupvej, Sønderballe, Nørreballe, Østerballe, Femvej, Mælkevejen, Vissingsgade, Dybbølgade, Kærvej, Elholm, Ellegårdvej, Damgade, Blåmose, Sdr. Landevej, Østerbakken m.fl. Af større tilslutninger og projekter kan nævnes: - Müller Gas Equipment i Vollerup, B&C Textiler på Elholm og Sønderborg Forsyning på Ellegårdvej. - Gennemgribende ombygninger af fjernvarmesystemet i SAB s 324 etageboliger i afd. 24. Det centrale, étstrengede fjernvarmesystem er ændret til direkte fjernvarmeforsyning til hver lejlighed. Et godt projekt, der har givet en væsentlig bedre afkøling og dermed store energibe sparelser. Vi har i løbet af 2010 tilsluttet 179 nye forbrugere, som vi hermed byder velkommen. Fleksibel tilslutningsordning for boliger For de private, som er interesseret i at få fjernvarme, har vi tidligere besluttet, at tilslutningsbidraget, evt. sammen med varmtvandsunit, nye radiatorventiler, fjernelse af de gamle installationer, indreguleringer, vvs-arbejdet m.v. kan betales løbende over ca. 10 år som en del af den faste betaling. Mange har allerede benyttet sig af dette tilbud. Tilslutningsbidraget kan naturligvis også betales som hidtil på én gang, når fjernvarme lægges ind i boligen, men kommende fjernvarmeforbrugere har nu et valg. Spørg på Fjernvarmens kontor om, hvorledes økonomien er for dig - evt. når du skal skifte dit gasfyr og har mulighed for at gå over til fjernvarme. Intet tilslutningsbidrag for lagerhaller Fjernvarmen har tidligere besluttet, at virksomheders lagerarealer er fritaget for at betale tilslutningsbidrag. Samtidigt er der loft over, hvor stor en del de faste bidrag må udgøre af virksomhedens totale varmepris. Det har betydet, at flere virksomheder ser fordelen ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas, hvilket bidrager til at styrke fjernvarmen som helhed. Energibesparelser I 2006 besluttede Folketinget, at energiselskaberne skal få forbrugerne til at spare på energien. Det har nu udviklet sig til, at Sønderborg Fjernvarme i 2010 skulle spare ca. 2 % af den normale varmeproduktion. Besparelserne sker blandt andet ved, at fjernvarmen gør en indsats for, at forbrugerne investerer i energibesparelser i boligen. Hvis det ikke lykkes at opnå disse 2% energibesparelse, skal Fjernvarmen købe de manglende energibesparelser hos energiselskaber, der er i besiddelse af flere energibesparelser, end de selv har brug for. Sønderborg Fjernvarme har i 2010 kunnet finde energibesparelser for ca. halvdelen af den kvote, som vi skal opfylde. Derfor har vi skullet købe for ca. 0,8 mio. kr. energibesparelser hos energiselskaber og virksomheder, der har haft nogle i overskud. Vi vil appellere til, at I kontakter os, før I går i gang med energibesparelser, og vi hjælper så med de økonomiske vurderinger. Når energibesparelsen herefter udføres, får Fjernvarmen et vist antal energisparepoint, og forbrugerne sparer dermed penge til køb af manglende energibesparelser. Læs mere om dette på vores hjemmeside. Centraler Ingen af vores 5 kedelcentraler, Sundquistsgade, Kløver marken, Nørrekobbel, Dybbøl / Frydendal og Vollerup er ændret i årets løb, og den samlede kapacitet er uændret 105 MW. Vi anvender også midlertidige små varmecentraler i forbindelse med visse nybygninger af boliger og erhverv. Disse midlertidige centraler placeres i nærheden af nybyggeriet og fjernes igen, når fjernvarmeledninger er udlagt i disse områder. 5

6 Som nævnt på seneste års generalforsamlinger, skal der bygges en ny varmecentral på Vestermark ved siden af kraftvarmeværket. På samme grund vil det geotermiske overfladeanlæg med varmepumper blive placeret. Byrådet har i januar 2010 godkendt, at vi bygger en kedelcentral på Vestermark, der fyrer med biomasse som træflis. Byggeriet er projekteret i 2010 og påbegyndes i løbet af Det seneste reviderede anlægsbudget er på 75 mio. kr. i 2010-priser priser. Heraf har vi, som beskrevet under afsnittet om Geotermi, tidligere henlagt 29,2 mio. kr. Yderligere skal der foretages indvendige tilpasninger af central Nord ved Nørrekobbel. Indkaldelse til generalforsamling Tidligere husstandsomdelte vi årsrapporten og indkald else til generalforsamling i papirudgave. Fra og med 2011 annonceres indkaldelse til generalforsamling i aviser, og årsrapporten kan ses på vores hjemmeside fra slutningen af marts måned. De der ønsker at få årsrapporten tilsendt i papirudgave, er velkommen til at rekvirere den hos Sønderborg Fjernvarme - eller evt. selv kigge forbi og tage en med hjem. Der ligger også eksemplarer af årsrapporten ved indgangen til generalforsamlingen. Varmeregnskab Fra og med i 2011 udsendes de enkelte boligers varmeregnskab med Nets (det tidligere PBS). Forbrugerne vil i fremtiden modtage varmeregnskabet i slutning af februar, og evt. tilbagebetalinger sker i slutningen af marts. På varmeregnskabet står jeres boligs specifikke Pinkode, som skal anvendes, når man klikker ind på Fjernvarmens hjemmeside, hvor blandt andet forbruget kan indtastes. I løbet af 2011 bliver hjemmesiden opdateret med de enkelte boligers aktuelle forbrugsoplysninger, varmeregnskab og styringstabel. A contobetalinger i 2011 bliver i februar, april, juni, august og november. A contobetalinger for 2012 og fremefter bliver i januar, marts, maj, august og november. Det kommende år Der forestår mange og store projekter i Der skal bygges en pumpe- og vekslerstation på geotermipladsen i Spang. Der skal etableres en ca. 4 km lang transmissionsledning fra geotermipladsen i Spang til det kommende varmepumpeanlæg ved kraftvarmeværket. Der skal etableres en bygning ved kraftvarmeværket, som både skal indeholde varmepumper og den nye flisfyrede kedelcentral, der blandt andet skal fremstille drivenergi i form af damp til varmepumperne. Fjernvarmeforsyningen til- og i Høruphav og Kirke Hørup påbegyndes i Kommunen vedtog i 2009 Varmeplan Sønderborg Kommune, en plan der drejer sig om, hvorledes varmeforsyningen i hele storkommunen skal udvikle sig. En spændende og visionær plan, der også passer ind i Projekt Zeros Masterplan om at reducere udledningen af CO2. Hovedelementet i varmeplanen er, at der på sigt etableres en stor fjernvarmeledning fra Sønderborg til Nordborg. Det vil sige, at Sønderborg Fjernvarme, Augustenborg Fjernvarme, Danfoss, Nordborg Fjernvarme og Boligselskabet Danbo i Nordborg - sammen med flest mulig bebyggelser, der endnu ikke har fjernvarme på strækningen mellem Sønderborg og Nordborg, kan forsynes fra dette fælles fjernvarmesystem. Fjernvarmeforsyning mellem Sønderborg og Nordborg skal dog først etableres, når det tilstrækkelige varmegrundlag er tilstede - eksempelvis ved, at der etableres fjernvarme i Guderup, Svenstrup m.v., som i en periode forsynes fra midlertidige fjernvarmecentraler. Hovedsigtet er, at fjernvarme skal udbredes til flest mulige til gavn for helheden. Sønderborg Fjernvarme er, sammen med adskillige andre aktører, gået konstruktivt ind i arbejdet for at underøge, om projektet kan realiseres og hvorledes. Nyt logo Vi har i en årrække anvendt den røde Yo-Yo og de 2 pile som logo, men nu er det tid til et nyt logo. Vi vil i de kommende år anvende det stilistiske logo, der ses på forsiden af denne årsrapport. Logoet symboliserer fjernvarmens fremløb, varmt vand, den røde linje - og returløbet, det afkølede vand, den blå linje samt grøn energi og solvarme. Logoet kan kombineres i mange varianter og vil blive anvendt på papir, plancher, skilte og hjemmesiden. 6

7 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende Sønderborg, den 7. marts 2011 billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat et. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frede Thuesen Formand, privatforb. Jens Erik Nielsen Næstformand, boligforening H. C. Mortensen Bestyrelsesmedl., privatforb. Gerhard Christensen Bestyrelsesmedl., boligforening Kirsten Bitsch Bestyrelsesmedl., boligforening Ole Stenderup Bestyrelsesmedl., privatforb. Herman Boysen Bestyrelsesmedl., privatforb. Steffen B. Moe Direktør Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning. Til andelshaverne i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen (side 2-13). Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. De i regnskabet anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Sønderborg, den 7. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte Ole Skovgaard-Simonsen statsautoriseret revisor Lone M. Hansen statsautoriseret revisor Nøgletal Tilsluttede målere Tilsluttede m 2 bolig og erhverv (1.000) Effektbidrag: kr/m 2 bolig/erhverv / Solgt til sygehuset (1.000 GJ) Solgt til andelshavere (1.000 GJ) Energiforbrug i (1.000 GJ) Pris pr. GJ (kr.) /70 70/75 75 Variable bidrag (1.000 kr.) Årets resultat (1.000 kr.)... (12.858) (17.727) (9.193) (25.580) Egenkapital ekskl. henlæggelser (1.000 kr.) Henlæggelser (1.000 kr.) Langfristet gæld (1.000 kr.) Graddage (iflg. Teknologisk Institut)

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 2010 Note (1.000 kr.) Resultat Budget Resultat 2010 (ikke revideret) Nettoomsætning Produktionsomkostninger... (96.817) (79.640) (57.195) Bruttoresultat Distributionsomkostninger... (37.809) (35.200) (30.612) 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser... (6.120) (8.000) (6.476) Driftsresultat... (16.348) (14.140) Finansielle poster Resultat før henlæggelser og beregnet skat... (13.580) (12.140) Henlæggelser... (12.000) (12.000) 0 Beregnet skat Årets resultat... (25.580) (24.140) Overførsel fra sidste år Til disposition herefter... (1.313) Som af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 8

9 Balance pr. 31. december 2010 Pr Pr Note (1.000 kr.) Aktiver 7 Materielle anlægsaktiver Geotermi under opførelse Flisanlæg under opførelse Finansielle anlægsaktiver... Aktier Obligationer Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Mellemværende med forbrugere (årets resultat) Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Beholdning af brændselsolie Beholdning af materialer Likvide beholdninger... Bankindestående Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver 8 Egenkapital Langfristet gældsforpligtelse Lån Kommunekredit Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Forudbetaling fra forbrugere Mellemværende med forbrugere (årets resultat) Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelse Passiver i alt Personaleomkostninger 11 Kautions og eventualforpligtelser 9

10 Noter til årsrapporten Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Budget (ikke revideret) (1.000 kr.) Nettoomsætning Abonnementsbidrag Effektbidrag Varmesalg til forbrugere Varmesalg sygehuset Produktionsomkostninger Varmekøb... ( ) (90.000) (64.607) El... (211) (150) (125) Vedligeholdelse... (2.591) (2.100) (2.322) Leje af lokaler... (55) (100) (55) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (124) (150) (124) Lokaleomkostninger... (208) (350) (318) Personaleomkostninger... (2.330) (2.240) (2.364) Gevinst ved salg af driftsmidler Afskrivninger... (3.301) (3.250) (3.176) ( ) (97.640) (72.331) Gadeledningstab overført til distributionsomkostning (96.817) (79.640) (57.195) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (24.329) (18.000) (15.136) Vedligeholdelse af gadeledninger... (922) (2.000) (2.212) Vedligeholdelse af husmålere... (1.226) (5.000) (5.390) El og vand... (1.983) (1.300) (1.409) Kemikalier og analyser... (139) (100) (152) Autodrift og entreprenørmaskiner... (416) (400) (339) Lokaleomkostninger... (597) (400) (414) Personaleomkostninger... (3.079) (3.000) (2.466) Afskrivninger... (5.135) (5.000) (3.159) Gevinst ved salg af driftsmidler (37.809) (35.200) (30.612) Administrationsomkostninger og energibesparelser... Revision... (118) (117) Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance... (193) (229) It omkostninger... (385) (356) Juridisk rådgivning... (34) (232) Telefon... (32) (36) Porto og fragt... (94) (90) Kontorartikler og småanskaffelser... (65) (52) Rådgivning om energibesparelser... (111) (394) Mødeomkostninger m.v... (27) (91) Kontingenter... (243) (284) Generalforsamling, forbrugerinformation mv... (492) (418) Tab på debitorer... (69) (48) Lokaleomkostninger... (279) (231) Personaleomkostninger... (3.915) (3.846) Afskrivninger... (63) (52) (6.120) (8.000) (6.476) 10

11 Note 5 Note 6 Budget (ikke revideret) (1.000 kr.) Finansielle poster Renter af bankindestående Renter af obligationer Urealiseret kursgevinst på obligationer Realiseret kursgevinst på obligationer Renter og gebyrer vedr. debitorer Gebyr formuepleje og finansiering... (334) (66) Renteudgift lån... (369) 0 Urealiseret kurstab på obligationer... (292) 0 Realiseret kurstab på obligationer... 0 (338) (995) (404) Henlæggelser Hørup, Høruphav og Kirke Hørup etape II... (9.000) Transmissionsledning Spang-Vestermark... (3.000) 0 (12.000) (12.000) 0 Note 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og Gade- Maskiner Driftsmidler 2009 bygninger ledninger og kedler Samlet kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb (23) (204) (213) Samlet kostpris Samlede af- og nedskrivninger (20.612) (40.438) (6.272) (22.838) (85.116) Årets af- og nedskrivninger... (2.317) (4.233) (877) (1.542) (6.917) Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang Samlede af- og nedskrivninger (22.929) (44.671) (7.126) (24.205) (91.820) Bogført værdi Offentlig vurdering Ombygning lejede lokaler Samlet kostpris Tilang i årets løb... 0 Samlet kostpris Samlede af- og nedskrivninger (1.660) Årets af- og nedskrivninger... (74) Samlede af- og nedskrivninger (1.734) Bogført værdi Note 8 Investeringsplan og egenkapital Anlægssum Idriftsættelsesår Henlæggelser Henlæggelser Investeringsplan til og med Geotermianlæg Solvarme etape III Central Vestermark (7.500) Transmissionsledning Spang-Vestermark Elholm, Ellegårdsvej Hørup, Høruphav, Kirke Hørup etape I Hørup, Høruphav, Kirke Hørup etape II Nytilslutninger (7.500) Egenkapital Egenkapital Henlæggelser central, og geotermi Egenkapital

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere