RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992"

Transkript

1 RØRBÆK FOlKEBlAD ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl JANUAR ÅRGANG Der var engang.. Her ved indgangen til det nye år vil det måske være interessant at kaste et blik tilbage i tiden. Dette gamle billede stammer fra VoJstrup, nøjagtig fra hvilket år ved vi ikke, men måske kan nogle af bladetslæsereoplyse om hvilketårstal det drejer sig om. Se side 2

2 Gudstjenester 12. januar kl januaer kl februar kl Fam iliegudstjeneste " 'k Folkeblad, bæk, 9500Hobro Udgiver. Støtteforeningen Målet Redaktion og Annoncer Mona Høegh Alice Østergaard Marianne Je nsen Niels Mølgaard Finn Isager Torben Sørensen Grethe Chris tensen Søre n Jørgensen Ansvarshavende Mona Høegh Forbehold for trykfejl. Redaktionen har intet ansvar for materiale der er indsendt uopfordret. Oplag. ca. 300 eksmp. Sats. KE Skilte & Reklame Tryk. Hobro Lyn tryk Fortsat fra forsiden... Vi kan hjælpe læserne lidt. Pigen der er nummer to fra højre er Signe Nørgaard, der tidligere ejede huset hvor nu Erns t Lauersen nu har til huse. Det er forø vrigt ganske interessant at kigge i gamle billeder, der er sik-ken mange aflæserne der er enige heri, så måske var det en ide at starte et lokal historisk arkiv her i Rørbæk. Tak til Henny Sørensen for lån af billedet. o Abent hus for unge i præstegården Mandag den 13. jan. kl Aftenes emne er: Er kirken kun for gamle koner ellcr dcn også for unge menneskcr? Hvad tror vi på Hvad tror vi på - og hvvad tror vi ikkc på i dcn danske folkekirke? Der er emnet for et arrangement i præstegården Tirsdag den kl Alle uanset alder og kirkeligbaggrund er velkomne. Yderligere omtale findes i Kirkebladet 2

3 1. ~t E. i.1 AT Eng vej ble v nedlagt Nytårsaften, ganske vistikkebog staveligttalt.men en eller anden ikke særligt veltænkende person har åbenbart haft en ubæ ndig trang til at kn ække skiltet. men hvad. bare r de morer sig. AT Henning Ørnsholdt. bestyrelsesmedlem af RIF har pr, I. januar ovenaget Rørviks Fysioterapi i Hobro. AT præmiewhist afdelingen i støtteforeningen i den nænncste fremtid kan se frem til et kæm pe tab. Tabet er ikke af økonomisk art me n derimod et regulært vægttab. Svend Erik March, Jan Myrup, Gunnar Krogh og Ben t Ole, nogle af klubbens absolutte storspillere. har besluttet sig til at smide lidt af de overfl ødige kilo. men læserne kan tage det helt roligt, fernævnte bliver ikke det bare skind og ben de første par uger. AT købmand Isager havde ikke inviterede nattelige gæster forleden. Gæ sterne var øjensynligt kommet for at tømme butikken. men en gen nabo tog sig den frihed at alarmere ordenspolitic t, hvilke t bevirkede at gæsterne kan se frem til eophold på statens regning. Det er rart at se at nabohjæl pen fungerer i Rørbæk. ATJanRasmussen. skadetstorspiller på Sorteballens serie l hold. erved at være spilleklar. Jan overvejer at genoptage træningen i a1lemænneste fremtid. hvilket kl ubkammeraterne uden tvivl ser frem til. AT de fem foreninger havde en særdeles vell ykket julefrokost den 7.decembe r. John ny Philipse n leverede musikke n og der var fest og farver til et godt stykke ud på natten. AT Storskrald kører årets første tur den 31. januar og Miljøbilens første tur bliver den 27. januar. Datoerne for resten af året kan ses i fojdere n der kommer til sam tlige husstande. AT to tidl igere Rørbækd renge, Lars Nielsen og Axel Høegh, forleden afholdt fælles barne dåb i Sejlstrup kirke i Vendsyssel. De to Rørbæksønners sønner blev døbtjesperog Rolf. De efterfølgende familiefester blev dog afholdt hver for sig. 3

4 RØRBÆK FORSAMLINGSHUS WLfVERER()~gA ~ " \, tlfii/) tf/}l1/lltfget HENVENDELSE TLF RØRBÆK OLIEFYRSERVICE Hovedeftersyn, O.R. tyrtest, reparationer, økonomiprøve, serviceabonnem ent, nyt oliefyr. 30 dages garanti på udført arbejde. -et varmt sted i en kold tid.. RØRBÆK SOLCENTER Eva Myrup, Stikvejen 1, Rørbæk l1f SVEND CHRISTIANSENS MURERFORRETNING APS. Alt i nybygning, tilbygning og reparation. Nyvangsve' 13, Rørbæk, 9500 Hobro, TIt

5 Rørbæk Teltudlejning -e«-~~ tit 4ffl<i ~ Æde 4W<e~ TELTE FRA FESTTELTE TIL SALGSBODER LYS& VARME BORDE, STOLE & BÆNKE IGULVE I ~TRÆF FES~ K RAFT PRØV ER. EFTER Kl H OPPEPU DER ~.-/ TLF TLF I. Grøndalsvej 2, Rørbæk I 5

6 NYRØGEDE ØRREDER SÆLGES HVER LØRDAG FORMIDDAG BESTILLING KISTVADDAMBRUG OØSTRUPVEJ HOBRO TLF den frie landmand leverer til <Y RØRBÆK ANDELSMEJERI r ,, , l ~T I SKILTE l UJEMMELIG I oosx TIL PRIVATE I I I UVGG E l HUSNUMRE : MØrke aftene r og I DØRSKILTE I kold e weekende r I I Ja så ligger Rørbæks I HUSNAVNE l døs nbuti k i Nørager l I VI har alt I KE SKILTE I Næste n. l l nøgneren I I TLR L..J '-- -' 6

7 Kom ind og ~ekør en Mazda III'"=~ '":; :[t]:l:lll.,,\ H. Thurøvej 2, 9500 Hobro. Tlf Aftentlf Sparekassen Rørbæk Filial af Sparekalisen Hobro Tlf Tøj til piger i alle aldre! CS1QQ ) Kig også ind j vor afdeling i Hobro... TLF ;{1STENSEN= BREDGADE 30, 9610 NØRAGER \ I, Qørviks fxsioterapi Alt indenfor fysioterapi, f.eks. ryg problemer, id rætsskader og genoptræning. Lægehuset. Korsgade 9, Hobro, TIt

8 8 ~ A.~..~ ANDELSKASSEN Meilby "'den T.1eforo Rort/alI. 9SOO Hob<o Te ~lon!ni 5$ 13 n Vore annoncører støtter lokale initiativer - vi bør også støtte dem. DAKO EN FRISK BUTIK POULA & L. ISAGER RØRBÆK - TlF HOBRO ClI :, I HIM MERLA.N DSBANKEN -æ.,~ 6..,J- Godt år for RIF Rørbæk Idrætsfore ning kan tage fat på det nye år med opti misme og gå på mod. Efter i flere år at have en betrængt økonomi kunne foreningen gå ud af med cl overskud på kr.form and en, Claus Larsen var på generalforsamlingen stolt af det flotte økonomiske resultat, isæ r nårman ser det i lyset af de nye regler i fritidslovenderbj.a. bevirkerenkraftig reelletion i tilskuder til trænere og instruktører, Formanden benyttede lejl igheden til at rette en varm tak til Lilly og Gunnar Krog for deres store arbejde for foreningen. Lilly og Gunnar pas se r klu bhuset og den lille cantine med stordygtighed, hvilket harbev irke t et godt økon omisk res ultat, men ikke mindst er det et god t sted at komme både for aktive og passive medlemmer. Gunnar Krog er ligeledes primus moto r i salget af over 100 målaktier som har givet et not overskud. Claus larsen udtalte i dcn forbindelse at køb af målaktiereren god indirekte måde at støtte det sportslige arbejde på, På detsportslige område gik det også fint i det forløbne år. Klubbens serie fcm hold blev nummer 3 i kredsen og

9 klubbens andet hold, serie seks, blev nummer 10 i deres kreds og rykker dermed Op. således at holdet i den nye sæson har to hold i serie fcm. Per Høgh bliver på trænerposten afløst af Kaj Sørensen. der i sidste sæson var træn er for PIFO. Formanden sluttede sit ind læg med at takke bestyrelsesmedlemmer, sponsorer og de mange frivillige hjælpere for en god indsats i sæsonen. Claus Larsen håber at foreningen også i det nye år vil være et godt sarnlingspunkt for byen og egnen også ud over del rent sportslige. ATbestyrelseni idrætsforeningenhar konstitueret sig med Claus Larsen som fo rmand. Jan Myrup ble v næstformand. begge genvalgt til posterne og ligeledes blev Maja Sørense n og Susann e Krogh begge genvalgt til posterne som kasserer og sekretæ r. Derudover består bestyrelsen af Henning Ørnsholdt. Be nt Ole Jensen og Niels Christiansen 'HAR DE OPGAVEN - HAR VI LØSNINGEN Parcelhusbyggeri Industri og staldbygninger Tagudskiftninger Døre og vinduer Træ og plast Køk ken og inventar iøvrigt L3'I~ Tegnin ger og projektering. I I,-. Deres sikkerhed -m ed garanti Bruq derfor den organiserede håndværker ~ T.mre,.,...."",,,..,., L Lars og Søren Norup 9A :'" Rørbæk TIt u

10 Rørbæk El Ser vice på andre hænder Torben SØrensen har pr. 1. januar solgt sin forretning til Nørager El. Torben har drevet forretnin gen igennem de sidste 7 år, men har nu valgt at afhænde virksomheden. Rørbæk borgerne kan nuse frem ti124 timers service på alt elarbejde, en service som Torben af gode grunde var afhold t fra at kunne tilbyde, hvilket forøvrigt altid har ærget ham. Torben kan nu se frem til hans første ferie i syv år. 10 SLAGTNING & NØOSLAGTNING Dyr modtages/afhentes til slagtning og partering, hver mandag og torsdag. Nødsl agtning modtages alle ugens dage. Halve grise laves i palæ g. Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRETNING G. & H. HØJBJERG, SNÆBU MVEJ 40 TLF ,.".,. :'\ ~..' I". Borgerfest med Dit & Dat Lørdag den 5. februar er dagen hvor den fælles kommunale borgerfest løber af staben i Sortebakkehallen i Nørager. ' Festen arrangeres af Borgerforeningerne i Haverslev, Nørager og Kgs. Tisted. sam t idrætsforeningen Sylvia i Ravnkilde og Støtteforeningen Målet fra Rørbæk. Festen plejer at sam le ca. 650 gæster Underholdningen er sædvanen tro i absolut topklasse, det er nemlig lagt i hænderne på de to morsomme gutter H.C. Wartenberg og John Nargård. der tidligere var medlemmer af Aarhusgruppen Østj ysk Musi k Forsy ning, men nu står de på egne ben i duoen Dit & Dat, detbliver Morsomt. Djingo leverer musik til dansen og Knud Erik Høegh varetager konferencier jobbet.

11 Bag denne overskri ft gemmer sig titlen på årets dilettant komedie, der er programsat til den 7. marts. Arrangørerne, Husmandsforeningen har sammenkaldt aktørerne til de første læseprøver. Stykket der går over tre akter, er en folkelig komedie skrevet af forfatte rne Sofus Petersen og Anton Jarne Stykket handler i store træk om en særdeles stejl og velhavende gårdejer der har en vis evne til at rage sig uklar med alt og aue og det går ikke stille af. Stykket er fyldt med sjove replikker og andre muntre og sørgmuntre indslag, alt i alt en rigtig folkekomedie. Aktørerne er Dorte og Svend Erik Mørch, Marianne og John Jensen, Mona og Knud Erik Høegh, Torben Sørensen, Harry Sørensen og Gerda Jensen. Instruktionen lægges i hæn derne på Knud Erik Høegh og Henning Kjærsgård og suffløren er Inger Brøndum. Til dem der tænker, hvis der er en Store Claus. må der da nødvendigvis også være en lille Claus, kan vi sige at det er der, en lille Claus på kun 5 år, hvem der spiller denne rolle står endnu ikke heil fast, dog kan del oplyses at det ikke er Svend Erik Mørch. Folkebladet er dit blad Du sidder netop med 3. nummer af. Rørbæk Folkeblad. Ideen med bladet er jo bl.a. at give borgerne og foreningerne et talerør, og netop derfor er det vigtigt at der gives besked til bladet når der sker nogetnyt. Detkan være en fødselsdag, eller måske har du noget på hjerte, du gerne vil indvie andre i, fat pennen, brug bladet. RØRBÆK VOGNMANDSFORRETNING Harly Schmidt Grøndalsvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro Tlf I l

12 Det kører for Sortebakken Pr. l.januarstartedectnytinitiativ fra håndboldklubben Sortebakken. Det nye fremstød går ud på at alle spilleme i klubben fårtilhudten ny bil på særdeles rim elige vilkår. Dette tilbud kan kun realiseres i kraft af god sponcor støute fra Sparrekassen Hobro. Fiat Hobro og Forsikringsselskabet Himmerland i Aars. Tilbudet er blevet godt modtaget af spilleme. således at de to første biler er kommet på gaden og til 1.3. kommer det atter otte. Bilerne der er af mærket Fiat. henholdsvis Uno og Tipo. leveres i alle farver dog ikke hv id. Bagmændene bag bilordningen er Arne Svane. Claus Galten og Ejvind Vammen. Biltilbudet til spilleme har alle rede nu resulteret i spillertilgang til sæsonen Sortebakkens førstehold spilleri serie el Holdet ligger i denne sæson placeret midt i rækken og det må siges at være tilfredsstillende, da holdet uheldigvis har været ramt af en del skader. Ved kommunernesterskabet forleden. som klubben var arrangør af, klarede klubben sig udmærket i allerækker. Der blev spillet i 8 rækker og vores lokale klub blev kom munemestre i fem af rækkerne. Forudendenarrangercndeklubdeltog Ravnkilde. Haverslev og Grynde rup og de tre klubber fik hver et kummunemesterskab Sortebakken HK er en sammenslutning af Håndboldklubberne fra Rørbæk og Nørager, denne sammenslutning har vist sig at være en g od ide, det være sig både på det sportslige og det økonomiske område. Firmaregn skaber Landbrugsregnskaber Skatteopgørelser Udfærdiges på eget moderne EDB anlæg. Financerings - & invisteringsrådgivning, Revision sllfttl3et Jens Sveis trup Damgård Skovmosevej 45, Rørbæk 9500 Hobro, Tlf