FM Bilag 7 FM lm l15fm-labu-oooll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FM2015111. Bilag 7 FM2015111. lm.01.25.01l15fm-labu-oooll"

Transkript

1 FM Bilag 7 FM lm l15fm-labu-oooll

2 Deloitte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33,'6.-7. etage Postboks Nuul, Strcengt personligt og fortroligt Grønlands Selvstyre, Revisionsudvalget Att.: Udvalgssekretær Kasper Juul-Nielsen Dato 9 O SEP, 20'14 Formanden for Naalaldcel'suisut hal' opbygget et mellemværende med Selvstyret på ,27 kr. Mellemværendet er opbygget i perioden fra 18. maj 2013 til 21. maj Mellemværendet sammensætter sig primælt af udgifter til køb af billetter (private andele), hvor Selvstyret hal' afholdt billetudgifter til Formandens familie. Det fremgår af Selvstyrets Regnskabshåndbog afsnit 5.2., at der kan bestilles ledsagerbilletter via Selvstyrets rejsesystem, men det fremgår eksplicit af sådanne private andele skal afregnes forud fol: rejsens påbegyndelse. Dette ses således ikke at være overholdt. Herudover el' der et udlæg 'edl.'ør~mdle.iiii11 lilpå kr. - arrangementet er afholdt i Formandens repræsenationslolcaler (Hans Egedes Hus). Det el' ikke i overensstemmelse med Selvstyrets regler og/eller almindelige forvaltningsretlige regler at afholde udlæg til private udgifter via Selvstyrets midler. Vi har modtaget dokumentation fol' at mellemværenderne er afregnet dags dato. Nuuk, den 8. september 2014 M1f1rf )p. etel' A. Wlstoft Statsautoriseret 1'e\Iisol' ~~~? ".,~~:?~~ / ~~' Bo Colbe statsautoriseret revisor Medlem af DeiolUe Touohe Tohmatsu LImIted

3 Aleq:1 H3mmond230g~ o::.to ST1llIiAk1:Ivt~ Form.il Hovedkonf Sted l2 28/0s..n 28/ /0So-13 16/08-:13 Z3/OS-13 23/DB-:13 23/08-I3 23/0s /DB-:13 23/0& / /J.O..13 n/li-13 ut/12-13 ls/02-14 ;Z0/02 11O. 20/ /02-JA. 20/ / / / / / / / / jOS-14 17/ / S Dl S70 ZS 01 Dl 9"" :l. Z5 Dl Dl Dl Dl &13 25 Dl SB14 2S Dl &16 25 Dl Dl 999 : S Z5 01 Dl 999 l427s Dl SR94 2S Dl ZS S Z5 Dl ~OSSl82 2S 01 Dl sg112 Z5 Dl D2 999 :1430S9g:z. 2S Dl Z5 Dl Dl Dl Sal. 2S Dl S Dl '7231<25 Ol Dl S Ol S7Z462S 01 Ol S1377 2S l.2571a " Falttur.! Tek:= Filktur.:J "9 J 'F.J!<tufill4274S Filkturnl l P25-modr S FOlI:turn1427S F::Iktu.." &1& F::..ktuT\ll427SS,l& Fnktur.l14275Z Fn!ctur.l Kredltnot.11427S KrodItnot<!: Fllkturn Løntr;:cl{::t FOlktuT\l1" F<tktur.t ibff:lkt:l42758l.6 ThfF,kt14275S37 1bfF.aJ.:t1427SSl7 Tbf1Credltnotl:1427SR93 lbfkredltnob 1427SBS4 Modr~ j14Ol3474 Modr~4Z74569/ S Modr.14274S70jM0l modr.142":4s modr.l4274s modr.f s70 Skyfdrcbeløb Modr jl4274S FakttU :l.142s1377 Modremtet fiol ;d:;e:xfn:z::ninc modr. fr.i Skyldigt beløb Beløb Vedrører 2.250,00 Btl!ettertil.fumI!ien~erm;:xnn ,00 SDlcttatl1 f.linltien O:;term:lIln ,00 Smettertrlf.:unOlen O~c:rmann -694,00 Modrecnetaf:k::Jttc:::tyrcl:en SlUt:ttertl!'fumOlen O::term;:xnn 2ll32S,OO Bffic:ttc:rtll f:lmmen O:term::snn.q.53:t.1JC Bmc:tn:rtIlr.unmen~nn 2335,00 Botel~. :J2.gna,OO 9U1ettertll fumolen O:term:1nn ,00 Rcfu:;Ion afbdlettilgw jtf.>ktur.l :12.425,00 Refu:;Ion :::.fhdlet'b1t&m _jf. f.iktu.., 142'J4570 n.o55,oo O~enn:lnn f.lmloeru:nndel afhotcludcifter ,00 Forct::lcctaflønOldmlnI::;tr.rt:!onen 1.514,00 Rc:::bur.lnt!Clfe oe mtnlbnrn:cnlnce!" HotclAn;tJc ,00 BmetudClfteroe kredltnotl forfamillen Q~:mn BU:11;tJdUr;crevedlll[:t -l2.9ss,oo Snilt:tldllr;!!re'Vedlaet ~2B.3SS.00 Bn:l,t1dli~ vedl:lct: 7.2(;2.00 Si1:lctldlicerevec!klst l2..42s,oo nu:1ctldnc:crevedlll[:t ,2.9 ReI::e:rfrecnlnC:1J; V'2.,71 ReI::~1nC140l347S 4.j!IS,78: ReJ~fn:t:ning 14Ol3475 -l-357~s4. Rcj::e:rfretnloc::t40l411iO -l.oli4,1i2 RcI::C<lfn:t:ntnel SG'S,49 Rel:>e:l~1nc: G2: 10S.3G3.;2.7 -log.363.,27 Menem~c:t'll[", PM t1i Fominnden:; dcpartc:ment -6S3,.Z9 Relse<1frccn1nC O.70S,Od:tJi,m MMiijWMjlMr -.'EM ~1.930,7S R*enfrcnlnC S -:Z-S12.00 Modrc:cnct<:f:::kutte:;tyrcl:c:n 5.6OB,9S Afrcx:nct D14- Ryllir::endtPr l3 0&24.O9.l3 oc23.l : oc:::ommer20l~ Af:q:netO.9.Cl!l.20l4 tnlc::::::o Mcllemv::crcnde r "It 1G.80S,OO Prlv;:xt-ikkeunder:;:øz:t:m:eTmcre l2jj:rn;z.s Ncdcn:0t5endoud:;krIftpr ll/ S 01 Dl 999 Modr l/:1A ;j/e Afresnet: OS.og Afrecnct'09..D9..20l i ~ ,OO Mcllcmv:orendo hereftar =,00 r::j Do:b-;tCl'.,.... l~t.. l.! {t:onto! :::!:%:J~j Cci:i~:JGon"'" I O~Pi:~I';;;;;;;;;;;;;; )G,.~D 3'O!;!i5mlq,,;:: --, S=:d:I t~\'t\ ;;~~~ond._. ~d!) ~~~~..:::Q~"D :==-..:.:-:-: ~ C??ISS,. A:l:erocn ~+.::R_._.:-;: O;l~~~ :-:'::-::::_:.:: f!.c:-e:z.o ~"'<z' H.l=E~-v.:jn p~ -""-"-'...-_._~_._ _--. Po=I'r~!) ~= ~~~~:~:=~~-~~~~-=.=:~'! ",,,,,"'..,,,""'" iclclc:1' ~..... Tc::;r v~ r~~ 1~.SZZZ~ S~:e t,/o'so:,.:- -, ~ku..-:ij7lcc:j.(,;.:' :s..bq~tl251cs-'j; s.r~2'iiæ:i::---~ S~I)=-::--=,Kc!'tea!7. =:~~~~:.: t";v~~ Do~"'ØCI"':':..J.. _-_ $:: ~::'.~;--,... _et'.tlg«~enod ~l:i"'erl) ~ct' "'"'. ~ ~o En::~e:no"t::o\"er::rc::Rwøoll. Kl~Q~ """""- 8.ctl:-.kentJ""'.~ rjcddcb::=

4 ~\ I'NATSISARTUT Formanden for Naalakkersuisut Her 'It Haster * Dato: 15, september J,or,: 01,:32, Formanden for Naalakkersuisuts mellemværende med Selvstyret Revisionsudvalget har fra. den af Inatsisartut udpegede revisor modtaget en orientering, hvoraf det fremgår, at Formanden for Naalakkersuisut har opbygget et mellemværende med Selvstyret pa kr ,27. Mellemværendet er opbygget på baggrund af køb af private (fly)billetler, hvor Selvstyret har afholdt billetudgifter til Formandens familis, afholdelse af private arrangementer i Selvstyrets repræsentationslokaler samt hoteludgifter, herunder betaling for restaurant og minibar mv. Det fremgår af de oplysninger, som Udvalget har modtaget, at væsentlige dele af mellem n værendet stammer helt tilbage fra Formandens tiltræden medio april 2013, samt at der har været rykket for betaling af de skyldige beløb flere gange i perioden medio 2013 til medio De beskrevne forhold harmonerer ikke med Selvstyrets interne regler og almindelige forvaltningsretlige regler, og Udvalget anser det beskrevne som særdeles alvodlqt og d~bt!<ritisa.belt, og det er Udvalgets holdning, at Inatsisartut bør orienteres om de beskrevne forhold. I sager, som denne, hvor Udvalget modtager oplysninger fra den af Inatsisartut udpegede revisor eller andre udenfor Naalakkersuisut, er det Udvalgets praksis, at Naalakkersuisut får mulighed for at ~ommentere på og redegøre for de beskrevne forhold, før Udvalget offent~ liggør eller orienterer Inatsisa.rtut om den pågældende sag. Udvalget skal således anmode om prompte at modtage Formanden for Naalakkersuisuts kommentarer til de beskrevne forhold. Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse for, hvornår der har været rykket for betaling hos Formanden for Naalakkersuisut, hvem der har rykket og hvordan dette konkret er sket. For en god ordens skyld vedlægges den af Inatsisartut udpegede revisors orientering af udvalget. Udvalget har' af principielle grunde valgt a.t sløre enl<eltpersoners na.vne. Udvalget forventer at modtage kommentarerne, på grønlandsk og dansk, senest onsdag den 24. september Kopi af besvarelsen bedes sendt til INATSISARTUT ' PARLIAMENT OF GREF.;NI.AND Postbok~ Nuul\ ' <» SO 00.' 1~ Side 1/2

5 Æenlig,--h_ilÅs=en:::_~ Kristian Jeremiassen Formand for udvalget INATSISt\RTUT. PARLIAMENT OF GREENI.AND Postboks NI)IJk. (l) ~ ' Side 2/2

6 Naalakkersuisut Slulittaasuat Formand for Naalakkersulsut NAALAKKEHSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Formanden for Inatsisartuts Revisionsudvalg Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen Bureau for Inatsisartut Her Revisionsudvalgets brev af 15. september 2014 Inatsisartuts Revisionsudvalg har anmodet om mine bemærkninger i anledning af den orientering, som Revisionsudvalget har modtaget fra revisionsselskabet Deloitte. Jeg kan bekræfte, at jeg i perioden 28. maj maj 2014 har haft opbygget et mellemværende med selvstyret på i alt , 27. kr., som er tilbagebetalt Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) E mall: Der har været tale om 5 tilfælde af ledsageudgifter til rejse, hotelophold og fortæring for min familie i forbindelse med mine tjenesterejser. Udgifterne er opstået som følge af, at rejsebookningen for mig og for min familie blev foretaget samtidig af Formandens Departement for at gøre det muligt, at vi kunne rejse på samme afgange. Efter min sommerrejse I 2013 til Uummannaq, Upernavik, Aasiaat og IIlussat modtog Formandens Departement den 2. juli 2013 en samlet faktura for mine og min families rejser. Selvom fakturaen ikke var udspecificeret i ijenstlige og private rejser, betalte departementet indledningsvis fakturaen. En gennemgang af fakturaen viste. at den blandt andet indeholdt opkrævning for betaling for en rejse j led rejsende. Da hun imidlertid ikke havde været med på rejsen, blev rejsebureauet anmodet om at udfærdige kreditnotat og efterfølgende fremsende en ny faktura på det samlede skyldige beløb. Den 23. august 2013 modtog Formandens Departement kreditnota og ny faktura fra rejsebureauet. Det fakturerede beløb skulle herefter gennemgås til afklaring af, hvilke udgifter der var tjenstlige og skulle betales af Formandens Departement, og hvilke udgifter, der var private. En nøjere gennemgang var nødvendig, Idet mit rejseprogram blandet andet var blevet sat op på baggrund af invitationer til at deltage I by jubilæer i Uummannaqs og Aaslaat. Derfor var visse af mine rejseudgifter tjenstlige, mens andre var private. Hertil kom, at visse af Tom Ostermanns rejseudgifter også skulle afholdes af Formandens Departement, idet Tom Ostermann efter gældende regler og praksis kan rejse med som ledsagende familie til visse officielle arrangementer. 1

7 Mens dette blev udredt har jeg tilbagebetalt kr. om måneden til Formandens Departement, ligesom mine udlæg og dagpenge fra senere tjenesterejser løbende er blevet modregnet. Den 19. februar 2014 modtog Formandens Departement på baggrund af udredningen ny kreditnotat og ny faktura. Jeg fortsatte mine månedlige betalinger, og Formandens Departement fortsatte den ovenfor oplyste modregning. Den 1. juni 2014 oplyste den centrale regnskabsenhed Formandens Departement det endeligt skyldige beløb, som jeg betalte den 8. september Formandens Departement har anvendt uforholdsmæssig lang tid at udrede det endeligt skyldige beløb. Dette skyldes blandt andet, at udredningen måtte foretages af medarbejdere, der ikke havde kendskab til mit rejseprogram og hotelophold samt til de Indkøbte billetter. Ledelsen i Formandens Departement har på den baggrund indskærpet, at departementet ved bestilling af private rejser til ledsagere i forbindelse med ijenesterejser skal sikre, at fakturaerne umiddelbart splittes op, så faktura for private rejser sendes til formanden uden mellem regning i departementet. Modtager departementet en faktura, der ikke er friholdt for udgifterne til sådanne private rejser, tilbagesender departementet umiddelbart fakturaen til udstederen med anmodning om udstedelse af kreditnota og fremsendelse af ny separeret faktura. Jeg har Ikke tidligt nok været opmærksom på de gældende regler for afholdelse af udgifter tilledsagebilletter m.v., hvilket jeg meget beklager. Jeg har i den forlængelse bedt den nye ledelse i departementet om at tage foranstaltninger til ar justere forretningsgange m.v. for at sikre, at senere Formænd for Naalakkersuisut ikke kan havne i samme situation. Med venlig hilsen Aleqa Hammond 2

8 INATSISARTUT Formanden for Naalakkersuisut /Her * HASTER * Dato: 26. september 2014 J.nr.: Formanden for Naalakkersuisuts mellemværende med Selvstyret Revisionsudvalget har modtaget Formanden for Naalakkersuisuts besvarelse af , vedr. det konstaterede mellemværende med Selvstyret. Udvalget finder de konstaterede forhold dybt bekymrende. Oplysningerne om, at Formanden for Naalakkersuisut ikke har været opmærksom på de gældende regler ser udvalget umiddelbart som en efterrationalisering, som på ingen måde kan undskylde det passerede. Det burde ikke kunne komme som en overraskelse, at Naalakkersuisoq ikke kan anvende Landskassen som personlig kassekredit. Besvarelsen giver udvalget anledning til at stille nedenfor anførte opfølgende spørgsmål: 1. Udvalget får på baggrund af besvarelsen umiddelbart det indtryk, at den angivelige ukendskab i Naalakkersuisutområdet til gældende regler, har pågået i længere tid, også før Kan dette bekræftes? Har Naalakkersuisut kendskab til lignende problemstillinger i de øvrige Naalakkersuisutområder og kan Naalakkersuisut i givet fald oplyse, hvor store beløb dette omfatter? 2. Besvarelsen forholder sig ikke til det forhold, at Formanden for Naalakkersuisut har anvendt Selvstyrets repræsentationslokaler til private formål. Udvalget skal derfor anmode om at få oplyst, hvilke regler og hvilken praksis, der gælder i forbindelse med anvendelse af repræsentationslokalerne? 3. Udvalget ønsker desuden oplysninger om, hvad det anførte beløb, vedr. repræsentationslokalerne, på kr indbefatter. Er udgifter til personale, husleje og rengøring mv. omfattet af beløbet? 4. Hvorledes er den i besvarelsen beskrevne afdragsordning med månedlige betalinger på kr kommet i stand? Havde det ikke været mere nærliggende indledningsvis at betale hele, eller størsteparten, at det opkrævede beløb, hvorefter eventuelle restbeløb i Landskassens eller Formandens favør kunne afklares? Udvalget forventer at modtage besvarelsen af nærværende spørgsmål i dag fredag den 26. september 2014 kl Kopi af besvarelsen bedes sendt til INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' C» SO 00. ~ Side 1/2

9 Med venlig hilsen?-ct~~c:~- å~--~-' ~.J- ~~-~~~~-,~~ ~_" Kristian Jeremiassen Formand for udvalget INATSISARTUT ' PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks 1060 ' 3900 Nuuk' <» so 00 ' ~ ' ' Side 2/2

10 Naalal<l<ersulsut Slulittaasual Formand for Naalal<l<ersulsut 1\1 AA L!.\I(!<:E FtS U I S LJ T GOVERNM!iNT OF GRI:I:NLAND Formanden for Inatsisartuts Revisionsudvalg Medlem af Inatslsartut Kristian Jeremiassen Bureau for Inatsisartut Her Inatsisarluts Revisionsudvalg har i fortsættelse af mit brev til Revlsl ø onsudvalget af 24. september 2014 anmodet om mine bemærkninger til 4 opfølgende spørgsmål.' 1. Som det fremgår af min tidligere fremsendte redegørelse, disponere w de jeg og Formandens Departement på baggrund af en praksis, som senere er vurderet uhensigtsmæssig og er blevet ændret Sags nr Dok. nr Postbol<s Nuul\ Tlf. (+299) Fax (+299) E-mali: wnw.naalakkersulsut.gl Jeg I<an oplyse, at tidligere formand for Naalal<kersuisut, Kuupik Kleist, efter samme praksis foretog en rejse fra Nuuk til København ~"-~o9-ctilbage~lperiodena, c~ ~'JcV.Sfr;(',~~"~_-",,,,-"Y private ledsagere. Formandens Departement bea talte også i dette tilfælde indledningsvis for de private ledsageres reja se, hvilket beløb sig til kr. Kuupll< Klels! blev opkrævet betaling for dette udlæg den 23. november Kuupil< Kleist er siden blevet rykket for tilbagebetalingen den 4. juli 2013, 24. september 2013 og 23. december Beløbet er fortsat 11<1<e tilbagebetalt. 2. Jeg kan oplyse, at der ikke findes centralt fastsatte regler forbenytø telse af regeringens repræsentationslokaler. Adgang til benyttelse af Hans Egedes Hus er normalt forbeholdt medlemmerne af Naalakkersuisut, departementscheferne og generalsekretæren for I natsisartut. Jeg anven<;jte Hans Egedes Hus til festligholdelse afmf't. 1l Hans Egedes Hus er også tidligere blevet benyttet til andet end regeringens repræsentative formål. Senest da medlem af Inatslsartut, Kuupll< Klelst, trådte tilbage som formand for la, og Sara Olsvig blev Indsat som IA's nye formand. 1

11 3. Jeg kan bekræfte, at fakturaen på kr. vedrørende min benyttelse af Hans Egedes Hus til ovennævnte formål omfatter udgifter tillokaleleje, personale og rengøring. 4. Da Formandens Departement den 23. august 2013 havde modtaget en kreditnota og en ny faktura fra rejsebureauet var det nødvendigt at gennemgå det fakturerede beløb, hvilket Jeg tidligere har redegjort for. Formandens Departement iværksatte dette arbejde, og jeg aftalte i den forbindelse med direktøren i Formandens Departement, at Jeg ville påbegynde en tilbagebetaling på kr. om måneden, samtidig med, at departementet ville foretage en løbende modregning I mine udlæg og dagpenge~ Der var ingen, der på tidspunktet for indgåelse af denne aftale havde forestillet sig, at udredningen ville være så langstrakt, at Formandens Departement først den 19. februar 2014 ville modtage en ny I<reditno-... _~jå]}~f:ennyjerktura,..og.e:t1fencenlffiieregnslffiljs.e:njje_ajø.r.sf1ljirl1: ==:::~---'=-'-'.= ~:=:-~====-=--~-.~-':.~... juni 2014 ville oplyse det endeligt skyldige beløb. Havde dette stået os klart på tidspunktet for aftalens Indgåelse, havde jeg meget vel disponeret anderledes. Jeg skal på ny henlede Revisionsudvalgets opmærl<somhed på, at mit mellemværende med selvstyret er tilbagebetalt.. Med venlig hilsen (ljr7~" #h~fif/~l!~'<'dbi,~14il.~ Aleqa Hammond

12 INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 26. september 2014 J.nr.: Orientering tillnatsisartut om Formanden for Naalakkersuisuts mellemværende med Selvstyret Revisionsudvalget har fra den af Inatsisartut udpegede revisor modtaget en orientering, hvoraf det fremgår, at Formanden for Naalakkersuisut har opbygget et mellemværende med Selvstyret på kr ,27. Mellemværendet er opbygget på baggrund af køb af private (fly)billetter, hvor Selvstyret har afholdt billetudgifter samt hoteludgifter til Formandens familie, herunder betaling for restaurant og minibar mv. Desuden fremgår det af orienteringen, at der har været betalt for afholdelse af et privat arrangement i Selvstyrets repræsentationslokaler. -Det fremgåraf-de-oplysninger,- som-8dvalget-har-fflodtaget,at-væseahi~e-dele-af-mellem~---- værendet stammer helt tilbage fra Formandens tiltræden medio april 2013, samt at der har været rykket for betaling af de skyldige beløb flere gange i perioden medio 2013 til medio Mellemværendet er afregnet den 8. september Udvalget har på baggrund af orienteringen fra revisor fremsendt en række spørgsmål til Formanden for Naalakkersuisut. Besvarelsen giver et billede af, at problemet har eksisteret i en længere årrække; også før den nuværende formands tiltræden. Den tidligere formand for Naalakkersuisut har således angiveligt et ubetalt mellemværende på kr kr. med Selvstyret, hvor der er rykket flere gange. De beskrevne forhold harmonerer ikke med Selvstyrets retningslinjer og Udvalget anser det som særdeles bekymrende og dybt problematisk, at Landskassen tilsyneladende har været anvendt som en form for kassekredit for medlemmer af Naalakkersuisut. Udvalget har på baggrund af de modtagne oplysninger besluttet at anmode den af Inatsisartut udpegede revisor om at foretage en undersøgelse af, hvorledes det forholder sig i de øvrige Naalakkersuisutområder, for at afklare om tilsvarende forhold er, eller har været, generelt forekommende i Naalakkersuisut. Uanset udfaldet af den kommende undersøgelse, er det udvalget magtpåliggende at pointere, at der straks bør iværksættes en proces i Naalakkersuisut med henblik på at afdække lignende problemstillinger for at få disse bragt hurtigt til ophør. Grundet sagens alvorlige og principielle karakter, har udvalget besluttet at orientere Inatsisartut særskilt om sagen. Afhængigt af tidspunktet for færdiggørelsen af revisors un- INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' Q) ~ Side 1/2

13 dersøgeise vil Udvalget vende tilbage til sagen i sin betænkning vedr. Landsl<assens regnskab. Det bilagsmateriale som Udvalget har modtaget fra revisor og Naalakkersuisut vedlægges nærværende orientering. Udvalget har af principielle årsager sløret navne på enkeltpersoner, som ikke er eller har været medlemmer af Naalakkersuisut. edvenlig~ \... Kristian Jeremiassen Formand for Revisionsudvalget INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' d) ~ Side 2/2

14 loitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax I I Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Opfølgning Selvstyret o pa N aalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Vi skal hermed foretage en supplerende rapportering til vores undersøgelser af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden Vi har foretaget en gennemgang af udvalgte Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende pr. 7. november 2014 ud fra den bogførte saldo på medlemmets debitorkonto. Vi har kontrolleret følgende medlemmers debitorkonto: II Aleqa Hammond Ane Hansen II Anthon Frederiksen GI Kuupik Kleist Mimi Karlsen It Ove Karl Berthelsen It Steen Lynge Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle embedsrelaterede mellemværender indfriet. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Llmited

15 Deloitte 2 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Aleqa Hammond I august 2014 og september 2014 blev der foretaget 2løntræk på hver kr. Disse mangler fortsat at blive bogført på debitorkontoen. Kuupik Kleist Saldoen på kr. er fortsat åben. Steen Lynge Steen Lynge har foretaget indbetaling af den tidligere opgjorte saldo på kr., umiddelbart efter saldoen blev opgj ort og forelagt ham. Med venlig hilsen Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor BC/vIm T:\AFD7200\FAELLES\SEK\ \Naalakkarsulsut unders\opfølgnlng på sa!dl.docx

16 "I _: li!i I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden 2013 og Indledning Vi orienterede med brev af 8. september 2014 Revisionsudvalget om, at Formanden for Naalakkersuisut havde oparbejdet et mellemværende med Selvstyret på baggrund af køb af private (fly)billetter, hoteludgifter m.m. Vi konkluderede, at dette var i strid med Regnskabshåndbogen, hvoraf det fremgår, at evt. private andele afrejseudgifter skal afregnes før gennemførelse afrejsen. 1.1 lcomiuissoriurnn Revisionsudvalget har i kommissorium fra den 1. oktober 2014 anmodet os om at foretage en undersøgelse af samtlige Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for Det er specificeret, at undersøgelsen skal gennemføres ved udtræk fra Selvstyrets økonomisystem samt gennemgang af de foretagne udtræk og bagvedliggende bevægelser samt en vurdering heraf i forhold til gældende regler. Ifølge kommissoriet kan (og skal) vi inddrage andre elementer i undersøgelsen, herunder medlemmernes embedsmæssige udgifter til rejser og repræsentation samt benyttelse af Selvstyrets repræsentationslokaler til private formål i perioden og - hvis det er relevant - en tilbundsgående undersøgelse af regeloverholdelsen i forhold hertil. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

17 1 I." Deloitte Undersøgelsens omfang Vores hovedkommissorium har, som det fremgår af ovenstående, været at indhente oversigter over mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmerne og Selvstyret - samt at gennemgå disse og de bagvedliggende specifikationer og dokumentation i tilknytning hertil for at konstatere, om et eventuelt mellemværende er opstået i overensstemmelse - eller i strid med - gældende regler. I Selvstyret må der ifølge de grundlæggende bevillingsregler alene afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, hvis der fmdes den fornødne bevilling. Det betyder grundlæggende, at der skal foreligge en bevilling eller anden gyldig hjemmel til at bruge Selvstyrets midler, hvis forbruget skal være i over" ensstemmelse med denne generelle forvaltningsregel. Et mellemværende mellem Selvstyret og Naalakkersuisutmedlemmer opstår, hvis Naalakkersuisutmedlemmer privat afholder udgifter for Selvstyret og efterfølgende anmoder om refusion heraf. Dette kan ske i overensstemmelse med gældende regler. Derimod er det modsatte - altså at Selvstyret afholder private udgifter for Naalakkersuisutmedlemmer og efterfølgende opkræver disse hos det enkelte medlem - som udgangspunkt i strid med gældende regler. Situationen opstår eksempelvis, når et Naalakkersuisutmedlem anmoder administrationen om bestilling af rejser til familiemedlemmer via Selvstyrets rejsesystem, uden dette har et tjenstligt formål, eller hvis Naalakkersuisutmedlemmet afholder private udgifter via kreditkort, udstedt i Selvstyrets navn. Der er i reglerne hjemlet enkelte muligheder for, at Selvstyret undtagelsesvist kan afholde private udgifter for bl.a. Naalakkersuisutmedlemmer. Disse undtagelser er typisk underkastet særlige regler om efterfølgende afregning. Det skal for god ordens skyld nævnes, at vi kun har gennemgået mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmerne og Selvstyret, hvor disse er opstået som led i udførelsen af hvervet. Mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmer og Selvstyret af privat karakter, som eksempelvis ESU/BSU lån, skatter og afgifter samt afregning af underholdsbidrag m.v., er betragtet som værende private, og de er derfor udeladt af undersøgelsen. Vi har dog skimmet alle konti med mellemværender igennem for at kontrollere, om der ved en fejl skulle indgå forhold af tjenstlig karakter på disse konti. Det viste sig tidligt i undersøgelsen, at det ville blive nødvendigt at inddrage andre kilder end de konkrete konti for mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmer og Selvstyret for at sikre en tilfredsstillende afdækning af, hvorvidt de registrerede mellemværender var fuldstændige - altså om eksempelvis alle private udgifter rent faktisk var bogført som tilgodehavender på de pågældende mellemregningskonti.

18 'I I ~. Deloitte 3 I overensstemmelse med kommissoriet har vi derfor udvidet undersøgelsen til også at omfatte en gennemgangaf: 1. Naalakkersuisutmedlemmers brug af kreditkort (Eurocard), udstedt i Selvstyrets navn. 2. Rejseafregninger. 3. Afholdelse af udgifter til repræsentation - gaver. 4. Anvendelse af Selvstyrets repræsentative lokaler (Hans Egedes Hus). Den generelle brug af kreditkort i Selvstyret, herunder departementschefer og Naalakkersuisutmedlemmers sekretærers brug af kreditkort, er udeladt fra undersøgelsen for at begrænse omfanget af denne. Afgrænsningen er foretaget, selvom Naalakkersuisutmedlemmerne ofte har departementschefer og sekretærer med på tjenesterejser, og disse derfor kunne tænkes at foretage betalinger på Naalakkersuisutmedlemmers vegne i eget navn. Der er tale om ganske mange transaktioner - og materialet har været mere utilgængeligt end først antaget. Det har således vist sig, at den største del af dokumentationen kun forelå decentralt i papirformat og var utilgængeligt fra centralt hold i digital form. Det skal for god ordens skyld nævnes, at undersøgelsen er begrænset til stikprøver for perioden Vi har dog også fundet det relevant at gennemgå enkelte forhold vedrørende De gennemgåede stikprøver giver efter vores opfattelse et forsvarligt grundlag for undersøgelsen og konklusionen herpå, da stikprøvestørrelsen har et tilstrækkeligt omfang, både i forhold til de enkelte år, der indgår i undersøgelsen, og de enkelte Naalakkersuisutmedlemmer, der er omfattet af undersøgelsen. Undersøgelsen har krævet en meget stor indsats fra ASA Regnskab, der har stået for indhentelsen af størstedelen af den dokumentation, der indgår i undersøgelsen. Vi har sikret os, at ASA Regnskab har videregivet al dokumentation tilos uden "filtrering". Det har derudover været nødvendigt med en række konkrete, afklarende henvendelser til de forskellige departementer. Det er generelt vores oplevelse, at alle involverede parter har bidraget loyalt til undersøgelsen - og at det har været højt prioriteret at fmde den efterspurgte dokumentation og besvare vores spørgsmål. Anbefaling Vi anbefaler, at der i forlængelse af nærværende undersøgelse foretages en intern gennemgang af Eurocard-anvendelsen for centrale personer i administrationen for regnskabsåret 2013 og 2014.

19 - J _ 1 1 ~- Deloitte Grundlaget for undersøgelsen Vi har anmodet om, at få følgende materiale stillet til rådighed af Selvstyret til brug for vores undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for 2013: Adgang til bogføringssystemet, med mulighed for at foretage relevante udtræk og udskrifter. Lønsedler for alle medlemmer på alle lønnumre i perioden. Udtræk fra bogføringssystemet, udvisende alle medlemmers mellemværende samt tjenesterejser/rejseafregninger i perioden. Særskilt oversigt over Eurocard-transaktioner. III Særskilt oversigt over Dankort-transaktioner for alle medlemmer, der har udstedt Dankort... Udskrift fra kalender med oversigt over brugen af Hans Egedes hus. III Vejledning omkring tjenesterejser, udleveret til Naalakkersuisutmedlemmerne. \I Intern instruks om oprettelse af kreditkort, herunder oprettelse af Eurocard. \I Beskrivelse af de interne forretningsgange for Eurocard-betalinger. Grundlæggende har vi modtaget det materiale, som vi har anmodet om at få stillet til rådighed. Udtrækket over Naalakkersuisutmedlemmers brug af Eurocard indeholdte posteringer fra følgende medlemmer: ti Aleqa Hammond AneHansen ti Anthon Frederiksen Finn Karlsen ti J ens B. Frederiksen GI Jens-ErikKirkegaard ti Karl Lyberth GI Maliina Abelsen ti Mrutha Lund Olsen e Mette Lynge ID ID ID ID Mimi Karlsen Palle Christiansen Steen Lynge Vittus Qujaukisoq Der er ikke udtaget stikprøver for Finn Karlsen og Jens-Erik Kirkegaard, da vi vurderer deres anvendelse af Eurocard som uvæsentlig. Vi anser udtrækket fra bogførings systemet, der gengiver alle medlemmers rejseafregninger i perioden, for at være fuldstændigt, selvom udtrækket mangler oplysninger om tjenesterejser, der er afregnet

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes I 07.11.2014 l1li I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Grønlands Selvstyre

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Tilstede: Landstingsmedlemmer Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, KJ, formand, Atassut Landstingsmedlem Kim Kielsen, KK, Siumut Landstingsmedlem

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere