FM Bilag 7 FM lm l15fm-labu-oooll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FM2015111. Bilag 7 FM2015111. lm.01.25.01l15fm-labu-oooll"

Transkript

1 FM Bilag 7 FM lm l15fm-labu-oooll

2 Deloitte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33,'6.-7. etage Postboks Nuul, Strcengt personligt og fortroligt Grønlands Selvstyre, Revisionsudvalget Att.: Udvalgssekretær Kasper Juul-Nielsen Dato 9 O SEP, 20'14 Formanden for Naalaldcel'suisut hal' opbygget et mellemværende med Selvstyret på ,27 kr. Mellemværendet er opbygget i perioden fra 18. maj 2013 til 21. maj Mellemværendet sammensætter sig primælt af udgifter til køb af billetter (private andele), hvor Selvstyret hal' afholdt billetudgifter til Formandens familie. Det fremgår af Selvstyrets Regnskabshåndbog afsnit 5.2., at der kan bestilles ledsagerbilletter via Selvstyrets rejsesystem, men det fremgår eksplicit af sådanne private andele skal afregnes forud fol: rejsens påbegyndelse. Dette ses således ikke at være overholdt. Herudover el' der et udlæg 'edl.'ør~mdle.iiii11 lilpå kr. - arrangementet er afholdt i Formandens repræsenationslolcaler (Hans Egedes Hus). Det el' ikke i overensstemmelse med Selvstyrets regler og/eller almindelige forvaltningsretlige regler at afholde udlæg til private udgifter via Selvstyrets midler. Vi har modtaget dokumentation fol' at mellemværenderne er afregnet dags dato. Nuuk, den 8. september 2014 M1f1rf )p. etel' A. Wlstoft Statsautoriseret 1'e\Iisol' ~~~? ".,~~:?~~ / ~~' Bo Colbe statsautoriseret revisor Medlem af DeiolUe Touohe Tohmatsu LImIted

3 Aleq:1 H3mmond230g~ o::.to ST1llIiAk1:Ivt~ Form.il Hovedkonf Sted l2 28/0s..n 28/ /0So-13 16/08-:13 Z3/OS-13 23/DB-:13 23/08-I3 23/0s /DB-:13 23/0& / /J.O..13 n/li-13 ut/12-13 ls/02-14 ;Z0/02 11O. 20/ /02-JA. 20/ / / / / / / / / jOS-14 17/ / S Dl S70 ZS 01 Dl 9"" :l. Z5 Dl Dl Dl Dl &13 25 Dl SB14 2S Dl &16 25 Dl Dl 999 : S Z5 01 Dl 999 l427s Dl SR94 2S Dl ZS S Z5 Dl ~OSSl82 2S 01 Dl sg112 Z5 Dl D2 999 :1430S9g:z. 2S Dl Z5 Dl Dl Dl Sal. 2S Dl S Dl '7231<25 Ol Dl S Ol S7Z462S 01 Ol S1377 2S l.2571a " Falttur.! Tek:= Filktur.:J "9 J 'F.J!<tufill4274S Filkturnl l P25-modr S FOlI:turn1427S F::Iktu.." &1& F::..ktuT\ll427SS,l& Fnktur.l14275Z Fn!ctur.l Kredltnot.11427S KrodItnot<!: Fllkturn Løntr;:cl{::t FOlktuT\l1" F<tktur.t ibff:lkt:l42758l.6 ThfF,kt14275S37 1bfF.aJ.:t1427SSl7 Tbf1Credltnotl:1427SR93 lbfkredltnob 1427SBS4 Modr~ j14Ol3474 Modr~4Z74569/ S Modr.14274S70jM0l modr.142":4s modr.l4274s modr.f s70 Skyfdrcbeløb Modr jl4274S FakttU :l.142s1377 Modremtet fiol ;d:;e:xfn:z::ninc modr. fr.i Skyldigt beløb Beløb Vedrører 2.250,00 Btl!ettertil.fumI!ien~erm;:xnn ,00 SDlcttatl1 f.linltien O:;term:lIln ,00 Smettertrlf.:unOlen O~c:rmann -694,00 Modrecnetaf:k::Jttc:::tyrcl:en SlUt:ttertl!'fumOlen O::term;:xnn 2ll32S,OO Bffic:ttc:rtll f:lmmen O:term::snn.q.53:t.1JC Bmc:tn:rtIlr.unmen~nn 2335,00 Botel~. :J2.gna,OO 9U1ettertll fumolen O:term:1nn ,00 Rcfu:;Ion afbdlettilgw jtf.>ktur.l :12.425,00 Refu:;Ion :::.fhdlet'b1t&m _jf. f.iktu.., 142'J4570 n.o55,oo O~enn:lnn f.lmloeru:nndel afhotcludcifter ,00 Forct::lcctaflønOldmlnI::;tr.rt:!onen 1.514,00 Rc:::bur.lnt!Clfe oe mtnlbnrn:cnlnce!" HotclAn;tJc ,00 BmetudClfteroe kredltnotl forfamillen Q~:mn BU:11;tJdUr;crevedlll[:t -l2.9ss,oo Snilt:tldllr;!!re'Vedlaet ~2B.3SS.00 Bn:l,t1dli~ vedl:lct: 7.2(;2.00 Si1:lctldlicerevec!klst l2..42s,oo nu:1ctldnc:crevedlll[:t ,2.9 ReI::e:rfrecnlnC:1J; V'2.,71 ReI::~1nC140l347S 4.j!IS,78: ReJ~fn:t:ning 14Ol3475 -l-357~s4. Rcj::e:rfretnloc::t40l411iO -l.oli4,1i2 RcI::C<lfn:t:ntnel SG'S,49 Rel:>e:l~1nc: G2: 10S.3G3.;2.7 -log.363.,27 Menem~c:t'll[", PM t1i Fominnden:; dcpartc:ment -6S3,.Z9 Relse<1frccn1nC O.70S,Od:tJi,m MMiijWMjlMr -.'EM ~1.930,7S R*enfrcnlnC S -:Z-S12.00 Modrc:cnct<:f:::kutte:;tyrcl:c:n 5.6OB,9S Afrcx:nct D14- Ryllir::endtPr l3 0&24.O9.l3 oc23.l : oc:::ommer20l~ Af:q:netO.9.Cl!l.20l4 tnlc::::::o Mcllemv::crcnde r "It 1G.80S,OO Prlv;:xt-ikkeunder:;:øz:t:m:eTmcre l2jj:rn;z.s Ncdcn:0t5endoud:;krIftpr ll/ S 01 Dl 999 Modr l/:1A ;j/e Afresnet: OS.og Afrecnct'09..D9..20l i ~ ,OO Mcllcmv:orendo hereftar =,00 r::j Do:b-;tCl'.,.... l~t.. l.! {t:onto! :::!:%:J~j Cci:i~:JGon"'" I O~Pi:~I';;;;;;;;;;;;;; )G,.~D 3'O!;!i5mlq,,;:: --, S=:d:I t~\'t\ ;;~~~ond._. ~d!) ~~~~..:::Q~"D :==-..:.:-:-: ~ C??ISS,. A:l:erocn ~+.::R_._.:-;: O;l~~~ :-:'::-::::_:.:: f!.c:-e:z.o ~"'<z' H.l=E~-v.:jn p~ -""-"-'...-_._~_._ _--. Po=I'r~!) ~= ~~~~:~:=~~-~~~~-=.=:~'! ",,,,,"'..,,,""'" iclclc:1' ~..... Tc::;r v~ r~~ 1~.SZZZ~ S~:e t,/o'so:,.:- -, ~ku..-:ij7lcc:j.(,;.:' :s..bq~tl251cs-'j; s.r~2'iiæ:i::---~ S~I)=-::--=,Kc!'tea!7. =:~~~~:.: t";v~~ Do~"'ØCI"':':..J.. _-_ $:: ~::'.~;--,... _et'.tlg«~enod ~l:i"'erl) ~ct' "'"'. ~ ~o En::~e:no"t::o\"er::rc::Rwøoll. Kl~Q~ """""- 8.ctl:-.kentJ""'.~ rjcddcb::=

4 ~\ I'NATSISARTUT Formanden for Naalakkersuisut Her 'It Haster * Dato: 15, september J,or,: 01,:32, Formanden for Naalakkersuisuts mellemværende med Selvstyret Revisionsudvalget har fra. den af Inatsisartut udpegede revisor modtaget en orientering, hvoraf det fremgår, at Formanden for Naalakkersuisut har opbygget et mellemværende med Selvstyret pa kr ,27. Mellemværendet er opbygget på baggrund af køb af private (fly)billetler, hvor Selvstyret har afholdt billetudgifter til Formandens familis, afholdelse af private arrangementer i Selvstyrets repræsentationslokaler samt hoteludgifter, herunder betaling for restaurant og minibar mv. Det fremgår af de oplysninger, som Udvalget har modtaget, at væsentlige dele af mellem n værendet stammer helt tilbage fra Formandens tiltræden medio april 2013, samt at der har været rykket for betaling af de skyldige beløb flere gange i perioden medio 2013 til medio De beskrevne forhold harmonerer ikke med Selvstyrets interne regler og almindelige forvaltningsretlige regler, og Udvalget anser det beskrevne som særdeles alvodlqt og d~bt!<ritisa.belt, og det er Udvalgets holdning, at Inatsisartut bør orienteres om de beskrevne forhold. I sager, som denne, hvor Udvalget modtager oplysninger fra den af Inatsisartut udpegede revisor eller andre udenfor Naalakkersuisut, er det Udvalgets praksis, at Naalakkersuisut får mulighed for at ~ommentere på og redegøre for de beskrevne forhold, før Udvalget offent~ liggør eller orienterer Inatsisa.rtut om den pågældende sag. Udvalget skal således anmode om prompte at modtage Formanden for Naalakkersuisuts kommentarer til de beskrevne forhold. Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse for, hvornår der har været rykket for betaling hos Formanden for Naalakkersuisut, hvem der har rykket og hvordan dette konkret er sket. For en god ordens skyld vedlægges den af Inatsisartut udpegede revisors orientering af udvalget. Udvalget har' af principielle grunde valgt a.t sløre enl<eltpersoners na.vne. Udvalget forventer at modtage kommentarerne, på grønlandsk og dansk, senest onsdag den 24. september Kopi af besvarelsen bedes sendt til INATSISARTUT ' PARLIAMENT OF GREF.;NI.AND Postbok~ Nuul\ ' <» SO 00.' 1~ Side 1/2

5 Æenlig,--h_ilÅs=en:::_~ Kristian Jeremiassen Formand for udvalget INATSISt\RTUT. PARLIAMENT OF GREENI.AND Postboks NI)IJk. (l) ~ ' Side 2/2

6 Naalakkersuisut Slulittaasuat Formand for Naalakkersulsut NAALAKKEHSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Formanden for Inatsisartuts Revisionsudvalg Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen Bureau for Inatsisartut Her Revisionsudvalgets brev af 15. september 2014 Inatsisartuts Revisionsudvalg har anmodet om mine bemærkninger i anledning af den orientering, som Revisionsudvalget har modtaget fra revisionsselskabet Deloitte. Jeg kan bekræfte, at jeg i perioden 28. maj maj 2014 har haft opbygget et mellemværende med selvstyret på i alt , 27. kr., som er tilbagebetalt Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) E mall: Der har været tale om 5 tilfælde af ledsageudgifter til rejse, hotelophold og fortæring for min familie i forbindelse med mine tjenesterejser. Udgifterne er opstået som følge af, at rejsebookningen for mig og for min familie blev foretaget samtidig af Formandens Departement for at gøre det muligt, at vi kunne rejse på samme afgange. Efter min sommerrejse I 2013 til Uummannaq, Upernavik, Aasiaat og IIlussat modtog Formandens Departement den 2. juli 2013 en samlet faktura for mine og min families rejser. Selvom fakturaen ikke var udspecificeret i ijenstlige og private rejser, betalte departementet indledningsvis fakturaen. En gennemgang af fakturaen viste. at den blandt andet indeholdt opkrævning for betaling for en rejse j led rejsende. Da hun imidlertid ikke havde været med på rejsen, blev rejsebureauet anmodet om at udfærdige kreditnotat og efterfølgende fremsende en ny faktura på det samlede skyldige beløb. Den 23. august 2013 modtog Formandens Departement kreditnota og ny faktura fra rejsebureauet. Det fakturerede beløb skulle herefter gennemgås til afklaring af, hvilke udgifter der var tjenstlige og skulle betales af Formandens Departement, og hvilke udgifter, der var private. En nøjere gennemgang var nødvendig, Idet mit rejseprogram blandet andet var blevet sat op på baggrund af invitationer til at deltage I by jubilæer i Uummannaqs og Aaslaat. Derfor var visse af mine rejseudgifter tjenstlige, mens andre var private. Hertil kom, at visse af Tom Ostermanns rejseudgifter også skulle afholdes af Formandens Departement, idet Tom Ostermann efter gældende regler og praksis kan rejse med som ledsagende familie til visse officielle arrangementer. 1

7 Mens dette blev udredt har jeg tilbagebetalt kr. om måneden til Formandens Departement, ligesom mine udlæg og dagpenge fra senere tjenesterejser løbende er blevet modregnet. Den 19. februar 2014 modtog Formandens Departement på baggrund af udredningen ny kreditnotat og ny faktura. Jeg fortsatte mine månedlige betalinger, og Formandens Departement fortsatte den ovenfor oplyste modregning. Den 1. juni 2014 oplyste den centrale regnskabsenhed Formandens Departement det endeligt skyldige beløb, som jeg betalte den 8. september Formandens Departement har anvendt uforholdsmæssig lang tid at udrede det endeligt skyldige beløb. Dette skyldes blandt andet, at udredningen måtte foretages af medarbejdere, der ikke havde kendskab til mit rejseprogram og hotelophold samt til de Indkøbte billetter. Ledelsen i Formandens Departement har på den baggrund indskærpet, at departementet ved bestilling af private rejser til ledsagere i forbindelse med ijenesterejser skal sikre, at fakturaerne umiddelbart splittes op, så faktura for private rejser sendes til formanden uden mellem regning i departementet. Modtager departementet en faktura, der ikke er friholdt for udgifterne til sådanne private rejser, tilbagesender departementet umiddelbart fakturaen til udstederen med anmodning om udstedelse af kreditnota og fremsendelse af ny separeret faktura. Jeg har Ikke tidligt nok været opmærksom på de gældende regler for afholdelse af udgifter tilledsagebilletter m.v., hvilket jeg meget beklager. Jeg har i den forlængelse bedt den nye ledelse i departementet om at tage foranstaltninger til ar justere forretningsgange m.v. for at sikre, at senere Formænd for Naalakkersuisut ikke kan havne i samme situation. Med venlig hilsen Aleqa Hammond 2

8 INATSISARTUT Formanden for Naalakkersuisut /Her * HASTER * Dato: 26. september 2014 J.nr.: Formanden for Naalakkersuisuts mellemværende med Selvstyret Revisionsudvalget har modtaget Formanden for Naalakkersuisuts besvarelse af , vedr. det konstaterede mellemværende med Selvstyret. Udvalget finder de konstaterede forhold dybt bekymrende. Oplysningerne om, at Formanden for Naalakkersuisut ikke har været opmærksom på de gældende regler ser udvalget umiddelbart som en efterrationalisering, som på ingen måde kan undskylde det passerede. Det burde ikke kunne komme som en overraskelse, at Naalakkersuisoq ikke kan anvende Landskassen som personlig kassekredit. Besvarelsen giver udvalget anledning til at stille nedenfor anførte opfølgende spørgsmål: 1. Udvalget får på baggrund af besvarelsen umiddelbart det indtryk, at den angivelige ukendskab i Naalakkersuisutområdet til gældende regler, har pågået i længere tid, også før Kan dette bekræftes? Har Naalakkersuisut kendskab til lignende problemstillinger i de øvrige Naalakkersuisutområder og kan Naalakkersuisut i givet fald oplyse, hvor store beløb dette omfatter? 2. Besvarelsen forholder sig ikke til det forhold, at Formanden for Naalakkersuisut har anvendt Selvstyrets repræsentationslokaler til private formål. Udvalget skal derfor anmode om at få oplyst, hvilke regler og hvilken praksis, der gælder i forbindelse med anvendelse af repræsentationslokalerne? 3. Udvalget ønsker desuden oplysninger om, hvad det anførte beløb, vedr. repræsentationslokalerne, på kr indbefatter. Er udgifter til personale, husleje og rengøring mv. omfattet af beløbet? 4. Hvorledes er den i besvarelsen beskrevne afdragsordning med månedlige betalinger på kr kommet i stand? Havde det ikke været mere nærliggende indledningsvis at betale hele, eller størsteparten, at det opkrævede beløb, hvorefter eventuelle restbeløb i Landskassens eller Formandens favør kunne afklares? Udvalget forventer at modtage besvarelsen af nærværende spørgsmål i dag fredag den 26. september 2014 kl Kopi af besvarelsen bedes sendt til INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' C» SO 00. ~ Side 1/2

9 Med venlig hilsen?-ct~~c:~- å~--~-' ~.J- ~~-~~~~-,~~ ~_" Kristian Jeremiassen Formand for udvalget INATSISARTUT ' PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks 1060 ' 3900 Nuuk' <» so 00 ' ~ ' ' Side 2/2

10 Naalal<l<ersulsut Slulittaasual Formand for Naalal<l<ersulsut 1\1 AA L!.\I(!<:E FtS U I S LJ T GOVERNM!iNT OF GRI:I:NLAND Formanden for Inatsisartuts Revisionsudvalg Medlem af Inatslsartut Kristian Jeremiassen Bureau for Inatsisartut Her Inatsisarluts Revisionsudvalg har i fortsættelse af mit brev til Revlsl ø onsudvalget af 24. september 2014 anmodet om mine bemærkninger til 4 opfølgende spørgsmål.' 1. Som det fremgår af min tidligere fremsendte redegørelse, disponere w de jeg og Formandens Departement på baggrund af en praksis, som senere er vurderet uhensigtsmæssig og er blevet ændret Sags nr Dok. nr Postbol<s Nuul\ Tlf. (+299) Fax (+299) E-mali: wnw.naalakkersulsut.gl Jeg I<an oplyse, at tidligere formand for Naalal<kersuisut, Kuupik Kleist, efter samme praksis foretog en rejse fra Nuuk til København ~"-~o9-ctilbage~lperiodena, c~ ~'JcV.Sfr;(',~~"~_-",,,,-"Y private ledsagere. Formandens Departement bea talte også i dette tilfælde indledningsvis for de private ledsageres reja se, hvilket beløb sig til kr. Kuupll< Klels! blev opkrævet betaling for dette udlæg den 23. november Kuupil< Kleist er siden blevet rykket for tilbagebetalingen den 4. juli 2013, 24. september 2013 og 23. december Beløbet er fortsat 11<1<e tilbagebetalt. 2. Jeg kan oplyse, at der ikke findes centralt fastsatte regler forbenytø telse af regeringens repræsentationslokaler. Adgang til benyttelse af Hans Egedes Hus er normalt forbeholdt medlemmerne af Naalakkersuisut, departementscheferne og generalsekretæren for I natsisartut. Jeg anven<;jte Hans Egedes Hus til festligholdelse afmf't. 1l Hans Egedes Hus er også tidligere blevet benyttet til andet end regeringens repræsentative formål. Senest da medlem af Inatslsartut, Kuupll< Klelst, trådte tilbage som formand for la, og Sara Olsvig blev Indsat som IA's nye formand. 1

11 3. Jeg kan bekræfte, at fakturaen på kr. vedrørende min benyttelse af Hans Egedes Hus til ovennævnte formål omfatter udgifter tillokaleleje, personale og rengøring. 4. Da Formandens Departement den 23. august 2013 havde modtaget en kreditnota og en ny faktura fra rejsebureauet var det nødvendigt at gennemgå det fakturerede beløb, hvilket Jeg tidligere har redegjort for. Formandens Departement iværksatte dette arbejde, og jeg aftalte i den forbindelse med direktøren i Formandens Departement, at Jeg ville påbegynde en tilbagebetaling på kr. om måneden, samtidig med, at departementet ville foretage en løbende modregning I mine udlæg og dagpenge~ Der var ingen, der på tidspunktet for indgåelse af denne aftale havde forestillet sig, at udredningen ville være så langstrakt, at Formandens Departement først den 19. februar 2014 ville modtage en ny I<reditno-... _~jå]}~f:ennyjerktura,..og.e:t1fencenlffiieregnslffiljs.e:njje_ajø.r.sf1ljirl1: ==:::~---'=-'-'.= ~:=:-~====-=--~-.~-':.~... juni 2014 ville oplyse det endeligt skyldige beløb. Havde dette stået os klart på tidspunktet for aftalens Indgåelse, havde jeg meget vel disponeret anderledes. Jeg skal på ny henlede Revisionsudvalgets opmærl<somhed på, at mit mellemværende med selvstyret er tilbagebetalt.. Med venlig hilsen (ljr7~" #h~fif/~l!~'<'dbi,~14il.~ Aleqa Hammond

12 INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 26. september 2014 J.nr.: Orientering tillnatsisartut om Formanden for Naalakkersuisuts mellemværende med Selvstyret Revisionsudvalget har fra den af Inatsisartut udpegede revisor modtaget en orientering, hvoraf det fremgår, at Formanden for Naalakkersuisut har opbygget et mellemværende med Selvstyret på kr ,27. Mellemværendet er opbygget på baggrund af køb af private (fly)billetter, hvor Selvstyret har afholdt billetudgifter samt hoteludgifter til Formandens familie, herunder betaling for restaurant og minibar mv. Desuden fremgår det af orienteringen, at der har været betalt for afholdelse af et privat arrangement i Selvstyrets repræsentationslokaler. -Det fremgåraf-de-oplysninger,- som-8dvalget-har-fflodtaget,at-væseahi~e-dele-af-mellem~---- værendet stammer helt tilbage fra Formandens tiltræden medio april 2013, samt at der har været rykket for betaling af de skyldige beløb flere gange i perioden medio 2013 til medio Mellemværendet er afregnet den 8. september Udvalget har på baggrund af orienteringen fra revisor fremsendt en række spørgsmål til Formanden for Naalakkersuisut. Besvarelsen giver et billede af, at problemet har eksisteret i en længere årrække; også før den nuværende formands tiltræden. Den tidligere formand for Naalakkersuisut har således angiveligt et ubetalt mellemværende på kr kr. med Selvstyret, hvor der er rykket flere gange. De beskrevne forhold harmonerer ikke med Selvstyrets retningslinjer og Udvalget anser det som særdeles bekymrende og dybt problematisk, at Landskassen tilsyneladende har været anvendt som en form for kassekredit for medlemmer af Naalakkersuisut. Udvalget har på baggrund af de modtagne oplysninger besluttet at anmode den af Inatsisartut udpegede revisor om at foretage en undersøgelse af, hvorledes det forholder sig i de øvrige Naalakkersuisutområder, for at afklare om tilsvarende forhold er, eller har været, generelt forekommende i Naalakkersuisut. Uanset udfaldet af den kommende undersøgelse, er det udvalget magtpåliggende at pointere, at der straks bør iværksættes en proces i Naalakkersuisut med henblik på at afdække lignende problemstillinger for at få disse bragt hurtigt til ophør. Grundet sagens alvorlige og principielle karakter, har udvalget besluttet at orientere Inatsisartut særskilt om sagen. Afhængigt af tidspunktet for færdiggørelsen af revisors un- INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' Q) ~ Side 1/2

13 dersøgeise vil Udvalget vende tilbage til sagen i sin betænkning vedr. Landsl<assens regnskab. Det bilagsmateriale som Udvalget har modtaget fra revisor og Naalakkersuisut vedlægges nærværende orientering. Udvalget har af principielle årsager sløret navne på enkeltpersoner, som ikke er eller har været medlemmer af Naalakkersuisut. edvenlig~ \... Kristian Jeremiassen Formand for Revisionsudvalget INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' d) ~ Side 2/2

14 loitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax I I Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Opfølgning Selvstyret o pa N aalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Vi skal hermed foretage en supplerende rapportering til vores undersøgelser af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden Vi har foretaget en gennemgang af udvalgte Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende pr. 7. november 2014 ud fra den bogførte saldo på medlemmets debitorkonto. Vi har kontrolleret følgende medlemmers debitorkonto: II Aleqa Hammond Ane Hansen II Anthon Frederiksen GI Kuupik Kleist Mimi Karlsen It Ove Karl Berthelsen It Steen Lynge Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle embedsrelaterede mellemværender indfriet. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Llmited

15 Deloitte 2 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Aleqa Hammond I august 2014 og september 2014 blev der foretaget 2løntræk på hver kr. Disse mangler fortsat at blive bogført på debitorkontoen. Kuupik Kleist Saldoen på kr. er fortsat åben. Steen Lynge Steen Lynge har foretaget indbetaling af den tidligere opgjorte saldo på kr., umiddelbart efter saldoen blev opgj ort og forelagt ham. Med venlig hilsen Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor BC/vIm T:\AFD7200\FAELLES\SEK\ \Naalakkarsulsut unders\opfølgnlng på sa!dl.docx

16 "I _: li!i I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes Undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret, perioden 2013 og Indledning Vi orienterede med brev af 8. september 2014 Revisionsudvalget om, at Formanden for Naalakkersuisut havde oparbejdet et mellemværende med Selvstyret på baggrund af køb af private (fly)billetter, hoteludgifter m.m. Vi konkluderede, at dette var i strid med Regnskabshåndbogen, hvoraf det fremgår, at evt. private andele afrejseudgifter skal afregnes før gennemførelse afrejsen. 1.1 lcomiuissoriurnn Revisionsudvalget har i kommissorium fra den 1. oktober 2014 anmodet os om at foretage en undersøgelse af samtlige Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for Det er specificeret, at undersøgelsen skal gennemføres ved udtræk fra Selvstyrets økonomisystem samt gennemgang af de foretagne udtræk og bagvedliggende bevægelser samt en vurdering heraf i forhold til gældende regler. Ifølge kommissoriet kan (og skal) vi inddrage andre elementer i undersøgelsen, herunder medlemmernes embedsmæssige udgifter til rejser og repræsentation samt benyttelse af Selvstyrets repræsentationslokaler til private formål i perioden og - hvis det er relevant - en tilbundsgående undersøgelse af regeloverholdelsen i forhold hertil. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

17 1 I." Deloitte Undersøgelsens omfang Vores hovedkommissorium har, som det fremgår af ovenstående, været at indhente oversigter over mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmerne og Selvstyret - samt at gennemgå disse og de bagvedliggende specifikationer og dokumentation i tilknytning hertil for at konstatere, om et eventuelt mellemværende er opstået i overensstemmelse - eller i strid med - gældende regler. I Selvstyret må der ifølge de grundlæggende bevillingsregler alene afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, hvis der fmdes den fornødne bevilling. Det betyder grundlæggende, at der skal foreligge en bevilling eller anden gyldig hjemmel til at bruge Selvstyrets midler, hvis forbruget skal være i over" ensstemmelse med denne generelle forvaltningsregel. Et mellemværende mellem Selvstyret og Naalakkersuisutmedlemmer opstår, hvis Naalakkersuisutmedlemmer privat afholder udgifter for Selvstyret og efterfølgende anmoder om refusion heraf. Dette kan ske i overensstemmelse med gældende regler. Derimod er det modsatte - altså at Selvstyret afholder private udgifter for Naalakkersuisutmedlemmer og efterfølgende opkræver disse hos det enkelte medlem - som udgangspunkt i strid med gældende regler. Situationen opstår eksempelvis, når et Naalakkersuisutmedlem anmoder administrationen om bestilling af rejser til familiemedlemmer via Selvstyrets rejsesystem, uden dette har et tjenstligt formål, eller hvis Naalakkersuisutmedlemmet afholder private udgifter via kreditkort, udstedt i Selvstyrets navn. Der er i reglerne hjemlet enkelte muligheder for, at Selvstyret undtagelsesvist kan afholde private udgifter for bl.a. Naalakkersuisutmedlemmer. Disse undtagelser er typisk underkastet særlige regler om efterfølgende afregning. Det skal for god ordens skyld nævnes, at vi kun har gennemgået mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmerne og Selvstyret, hvor disse er opstået som led i udførelsen af hvervet. Mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmer og Selvstyret af privat karakter, som eksempelvis ESU/BSU lån, skatter og afgifter samt afregning af underholdsbidrag m.v., er betragtet som værende private, og de er derfor udeladt af undersøgelsen. Vi har dog skimmet alle konti med mellemværender igennem for at kontrollere, om der ved en fejl skulle indgå forhold af tjenstlig karakter på disse konti. Det viste sig tidligt i undersøgelsen, at det ville blive nødvendigt at inddrage andre kilder end de konkrete konti for mellemværender mellem Naalakkersuisutmedlemmer og Selvstyret for at sikre en tilfredsstillende afdækning af, hvorvidt de registrerede mellemværender var fuldstændige - altså om eksempelvis alle private udgifter rent faktisk var bogført som tilgodehavender på de pågældende mellemregningskonti.

18 'I I ~. Deloitte 3 I overensstemmelse med kommissoriet har vi derfor udvidet undersøgelsen til også at omfatte en gennemgangaf: 1. Naalakkersuisutmedlemmers brug af kreditkort (Eurocard), udstedt i Selvstyrets navn. 2. Rejseafregninger. 3. Afholdelse af udgifter til repræsentation - gaver. 4. Anvendelse af Selvstyrets repræsentative lokaler (Hans Egedes Hus). Den generelle brug af kreditkort i Selvstyret, herunder departementschefer og Naalakkersuisutmedlemmers sekretærers brug af kreditkort, er udeladt fra undersøgelsen for at begrænse omfanget af denne. Afgrænsningen er foretaget, selvom Naalakkersuisutmedlemmerne ofte har departementschefer og sekretærer med på tjenesterejser, og disse derfor kunne tænkes at foretage betalinger på Naalakkersuisutmedlemmers vegne i eget navn. Der er tale om ganske mange transaktioner - og materialet har været mere utilgængeligt end først antaget. Det har således vist sig, at den største del af dokumentationen kun forelå decentralt i papirformat og var utilgængeligt fra centralt hold i digital form. Det skal for god ordens skyld nævnes, at undersøgelsen er begrænset til stikprøver for perioden Vi har dog også fundet det relevant at gennemgå enkelte forhold vedrørende De gennemgåede stikprøver giver efter vores opfattelse et forsvarligt grundlag for undersøgelsen og konklusionen herpå, da stikprøvestørrelsen har et tilstrækkeligt omfang, både i forhold til de enkelte år, der indgår i undersøgelsen, og de enkelte Naalakkersuisutmedlemmer, der er omfattet af undersøgelsen. Undersøgelsen har krævet en meget stor indsats fra ASA Regnskab, der har stået for indhentelsen af størstedelen af den dokumentation, der indgår i undersøgelsen. Vi har sikret os, at ASA Regnskab har videregivet al dokumentation tilos uden "filtrering". Det har derudover været nødvendigt med en række konkrete, afklarende henvendelser til de forskellige departementer. Det er generelt vores oplevelse, at alle involverede parter har bidraget loyalt til undersøgelsen - og at det har været højt prioriteret at fmde den efterspurgte dokumentation og besvare vores spørgsmål. Anbefaling Vi anbefaler, at der i forlængelse af nærværende undersøgelse foretages en intern gennemgang af Eurocard-anvendelsen for centrale personer i administrationen for regnskabsåret 2013 og 2014.

19 - J _ 1 1 ~- Deloitte Grundlaget for undersøgelsen Vi har anmodet om, at få følgende materiale stillet til rådighed af Selvstyret til brug for vores undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret for perioden, der vedrører Landskassens regnskab for 2013: Adgang til bogføringssystemet, med mulighed for at foretage relevante udtræk og udskrifter. Lønsedler for alle medlemmer på alle lønnumre i perioden. Udtræk fra bogføringssystemet, udvisende alle medlemmers mellemværende samt tjenesterejser/rejseafregninger i perioden. Særskilt oversigt over Eurocard-transaktioner. III Særskilt oversigt over Dankort-transaktioner for alle medlemmer, der har udstedt Dankort... Udskrift fra kalender med oversigt over brugen af Hans Egedes hus. III Vejledning omkring tjenesterejser, udleveret til Naalakkersuisutmedlemmerne. \I Intern instruks om oprettelse af kreditkort, herunder oprettelse af Eurocard. \I Beskrivelse af de interne forretningsgange for Eurocard-betalinger. Grundlæggende har vi modtaget det materiale, som vi har anmodet om at få stillet til rådighed. Udtrækket over Naalakkersuisutmedlemmers brug af Eurocard indeholdte posteringer fra følgende medlemmer: ti Aleqa Hammond AneHansen ti Anthon Frederiksen Finn Karlsen ti J ens B. Frederiksen GI Jens-ErikKirkegaard ti Karl Lyberth GI Maliina Abelsen ti Mrutha Lund Olsen e Mette Lynge ID ID ID ID Mimi Karlsen Palle Christiansen Steen Lynge Vittus Qujaukisoq Der er ikke udtaget stikprøver for Finn Karlsen og Jens-Erik Kirkegaard, da vi vurderer deres anvendelse af Eurocard som uvæsentlig. Vi anser udtrækket fra bogførings systemet, der gengiver alle medlemmers rejseafregninger i perioden, for at være fuldstændigt, selvom udtrækket mangler oplysninger om tjenesterejser, der er afregnet

20 Deloitte 5 direkte med departementet. Det vil være i strid med de interne afregningsregler at foretage afregning direkte med departementet. Der foreligger ingen indikationer på, at der er foretaget sådanne afregninged Overodnet konklusion I Selvstyret må der kun afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, hvis der findes den fornødne bevilling. Det betyder grundlæggende, at der skal foreligge en bevilling eller anden gyldig hjemmel til at bruge Selvstyrets midler, for at dette forbrug kan siges at være i overensstemmelse med denne generelle forvaltningsregel. Det er derfor som udgangspunkt i strid med dette grundprincip, hvis Selvstyret afholder private udlæg for Naalakkersuisutmedlemmer. Der er identificeret mellemværender og/eller privat brug af Selvstyrets midler for følgende Naalakkersuisutmedlemmer:.. Aleqa Hammond Cl Cl Kuupik Kleist Steen Lynge Vores gennemgang har endvidere omfattet følgende Naalakkersuisutmedlemmer, uden vi finder anledning til at knytte yderligere bemærkninger til dem: Cl Cl Agathe Fontain Ane Hansen CII Anthon Frederiksen.. Finn Karlsen ID Jens B. Frederiksen ID Karl Lyberth III KimKielsen It Maliina Abelsen ID Martha Lund Olsen It Mette Lynge Cl Mimi Karlsen Nick Nielsen It Ove Karl Berthelsen It It Palle Christiansen Siverth K. Heihnann Vittus Qujaukitsoq

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes I 07.11.2014 l1li I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Grønlands Selvstyre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen 02-05-2014 Indhold 1. Indledning...2 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse...2 3. Ansøgning

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere