DANSK ØKONOMI FEBRUAR Økonomiske problemer efter oliekrisen. Virkninger af foreslåede økonomiske indgreb DET ØKONOMISKE RÅD KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK ØKONOMI FEBRUAR 1974. Økonomiske problemer efter oliekrisen. Virkninger af foreslåede økonomiske indgreb DET ØKONOMISKE RÅD KØBENHAVN"

Transkript

1 DANSK ØKONOMI FEBRUAR 1974 Økonomiske problemer efter oliekrisen Virkninger af foreslåede økonomiske indgreb DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET KØBENHAVN FEBRUAR 1974

2 FORMANDSKABETS REDEGØRELSER 1. Det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-politiske afgørelser. 18. december Foreligger kun stencileret. 2. Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper februar ,50 kr. 3. Den økonomiske situation. 16. september Foreligger kun stencileret. 4. Strukturproblemer i dansk landbrug. Maj kr. 5. Indkomstramme og indkomststatistik. November kr. 6. Bygge- og boligpolitikken. Juni ,50 kr. (udsolgt). 7. Den økonomiske udvikling i Oktober kr. 8. Bidrag til belysning af formueudviklingen i Danmark i de senere år. August Genoptrykt kr. 9. Konjunktursituation, indkomstpolitik og indkomststatistik. September og december ,50 kr. (udsolgt). 10. Konjunktursituationen i efteråret September kr. 11. Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser. November Genoptrykt kr. 12. Dansk økonomi i efteråret (Herunder en særlig landbrugsredegørelse). September kr. (udsolgt). 13. Indkomststatistik December kr. (udsolgt). 14. Konjunkturudsigterne for April Foreligger kun stencileret. 15. Danmarks internationale konkurrenceevne. Maj kr. 16. Dansk økonomi i efteråret September kr. (udsolgt). 17. Boligmarkedet og boligbyggeriet. Maj kr. (Fortsættes på omslagets 3. side)

3 DET ØKONOMISKE Formandskabet RÅD DANSK ØKONOMI FEBRUAR 1974 Økonomiske problemer efter oliekrisen Virkninger af foreslåede økonomiske indgreb STATENS København, februar 1974 TRYKNINGSKONTOR

4

5 TIL REGERINGEN. I redegørelsen "Dansk Økonomi, efteråret 1973", der blev afgivet i december, kunne den ændring af udsigterne for produktion og beskæftigelse, prisudvikling og betalingsbalance, som oliekrisen indebærer, kun gøres til genstand for foreløbige betragtninger. Der foreligger nu en vis afklaring af oliesituationen og dermed af de ydre vilkår for dansk økonomi: afsvækkelsen af den udenlandske konjunktur og en markant forringelse af bytteforholdet i udenrigshandelen. På denne baggrund blev der holdt nyt møde i Det økonomiske Råd den 5. d.m. Nærværende redegørelse indeholder side 5 ff- en uændret gengivelse af det diskussionsoplæg, der blev udarbejdet til mødet, og side 31 ff. et resume af drøftelserne på mødet. Professor J. Vibe-Pedersen har på grund af sygdom ikke kunnet deltage i udarbejdelsen af redegørelsen. København, den 8. februar 197^ Bent Rold Andersen Anders Ølgaard

6

7 FORMANDSKABETS OPLÆG TIL RÅDSMØDET den 5- februar 197^

8

9 7 Indledning 1. Baggrunden for, at man så hurtigt efter det sidste rådsmøde har ønsket at holde nyt møde i Det økonomiske Råd, er, at der nu foreligger en vis afklaring med hensyn til oliekrisens virkninger for dansk økonomi. Selv om der fortsat er tale om brist i tilførslerne - tilsyneladende også forholdsmæssigt sfcørre brist end i de fleste andre lande - synes olieforsyningssituationen at være undergået en sådan ændring, at den ikke længere truer med at gribe direkte ind i produktionen og beskæftigelsen. Problemstillingen i forbindelse med olieimporten er nu først og fremmest af udearigsøkonomisk karakter og dermed fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt mindre direkte. Alligevel vil beskæftigelsesvirkningerne blive vidtrækkende nok endda. "Omkastningen" i de udenrigsøkonomiske vilkår som følge af olieprisforhøjelserne er så betydelig, både for de vesteuropæiske lande som helhed og for Danmark i særdeleshed, at et tilbageslag i beskæftigelsen næppe vil kunne undgås under nogen omstændigheder, heller ikke selv om oliepriserne senere skulle komme til at give noget efter. For at gøre dette tilbageslag så begrænset som overhovedet muligt vil det være af afgørende betydning, at der kan føres en økonomisk politik, der i alle sine elementer - derunder i høj grad de indkomstpolitiske - er afstemt efter den foreliggende udenrigsøkonomiske situation.

10 Den internationale konjunktursituation efter olieprisforhøjeiserne 2. Det stærkt forhøjede olieprisniveau antages i almindelighed at føre til et omslag på OECD-landenes samlede betalingsbalance over for de olieeksporterende lande på omkring 50 milliarder dollars. Selv om det som nævnt er muligt, at olieprisniveauet ikke kan holde, vil der under alle omstændigheder blive tale om en meget stærk betalingsbalanceforringelse for de olieimporterende lande. Dette føjer et kraftigt depressivt element ind i konjunkturudviklingen i bl.a. Vesteuropa på et tidspunkt, hvor den tidligere rådende konjunkturopgang i forvejen var aftagende" 1 "^. Set ud fra et økonomisk velfærdssynspunkt ville det i denne situation være hensigtsmæssigt, om de vestlige lande i samarbejde søgte at opretholde den økonomiske vækst og høje beskæftigelsesgrad gennem en efterspørgselsstimulerende økonomisk politik. For landene under ét ville dette ikke i nævneværdig grad forøge betalingsbalanceunderskuddet. Et stort betalingsbalanceunderskud over for de olieeksporterende lande kan industrinationerne ikke undgå under 2) nogen omstændigheder Imidlertid er der i øjeblikket ikke mange tegn på, at der kan opnås international enighed om en sådan politik. I visse lande er der snarere en tendens til, at man søger at løse de af olieprisstigningerne forårsagede betalingsbalanceproblemer på måder, der skaber øgede vanskeligheder for andre lande^. I øvrigt spiller det en rolle for den tilbageholdenhed, man generelt kan konstatere i den økonomiske politik, at der hersker en betydelig usikkerhed om de valutariske konsekvenser af.olieprisforhøjelserne. De valutariske problemer forstærkes af, at de systemer, der internationalt er op- 1) Man kan som gjort af OECD også anskue dette på den måde, at der sker en kraftig indkomstomfordeling til fordel for oliestaterne, der for fleres vedkommende er lande med lav udgiftstilbøjelighed på grund af manglende muligheder for rent fysisk at absorbere den af olien flydende indkomststrøm. Indkomstomfordelingen mellem landene vil derfor totalt set resultere i et væsentligt efterspørgselsbortfald med ledsagende multiplikatorvirkninger for international økonomi. 2) Til gengæld kan man håbe på, at de olieeksporterende lande vil være villige til at yde langfristede lån til de olieimporterende lande. 3) Den franske og den japanske devaluering er de vigtigste eksempler, men også de bilaterale oliekontrakter, der er indgået eller forhandles med olielandene i den senere tid, rummer eksempler herpå.

11 bygget til udligning af betalingsuligevægte, i særlig grad tager sigte på uligevægte imellem de vestlige lande indbyrdes og kun i ringe grad på finansiering af et så omfattende underskuds/overskuds forhold som det, der nu foreligger mellem de olieimporterende og de olieeksporterende lande. På denne baggrund må man foreløbig regne med, at de depressive virk ninger der udgår fra olieprisforhøjelsen 1^ kommer til at slå igennem i den internationale konjunkturudvikling. Den heraf følgende afdæmpning må desuden antages at blive forstærket gennem større til bageholdenhed i de private investeringer og det private forbrug. Hertil kommer som nævnt, at den politik, som visse af de olieimporterende lande er slået ind på, skærper problematikken for andre lande. For de vesteuropæiske lande under ét skønner OECD, at væksten i bruttonationalproduktet i 197^ vil blive på omkring 2J pet, hvad der betegner et kraftigt tilbageslag, især naturligvis i forhold til 1973, men også i forhold til væksten i tidligere år. Erfaringsmæssigt vil en så lav vækstrate være ledsaget af stigende ledighed, uudnyttet produktionskapacitet og skærpet konkurrenceklima. Virkninger for dansk økonomi: indledende oversigt 3. Afsvækkelsen af den internationale højkonjunktur er kun en side af den forringelse, der er indtrådt i de udenrigsøkonomiske vilkår. Den medfører, at der nu må regnes med væsentligt forringede afsætningsvilkår for den danske industrieksport. En anden afgørende ændring i de udenrigsøkonomiske vilkår ligger i udviklingen i bytteforholdet i udenrigshandelen. Med et olieprisniveau, der - også som følge af dollarkursudviklingen - i øjeblikket svarer til 2J'gange niveauet før den første store 1) At olieprisforhøjelsen i sig selv har sådanne depressive virkninger kan også illustreres ved, at prisstigningen kan sammenlignes med en kraftig afgiftsforhøjelse.

12 10 forhøjelse i oktober 1973, og med prisstigninger for importen over et bredt felt i øvrigt 1 udsættes Danmark for en kraftig bytteforholdsforringelse, selv om der modstykkevist også vil blive tale om væsentlige eksportprisforhøjelser. Fastholdes oliepriserne på det nuværende niveau, må der som anført i Det økonomiske Sekretariats nyligt offentliggjorte oversigt imødeses en bytteforholdsforringelse på pet. En bytteforholdsforringelse af denne størrelse svarer nogenlunde til ét års normal produktivitets- og reallønsfremgang for dansk 2) økonomi som helhed. Sagens helt afgørende pointe er imidlertid, at den tilpasning der må finde sted, hvis mere langvarige beskæftigelsesproblemer skal undgås, må ske gennem en gradvis overførsel af ressourcer til betalingsbalanceerhvervene. Den eneste mulighed for at producere sig ud af byrden ved de forhøjede oliepriser ligger i en ekspansion af netop disse erhverv. Ved de nuværende priskonstellationer er de omstillingskrav, det hidtil har vist sig meget vanskeligt at løse med den fulde beskæftigelse i behold, stort set fordoblet i forhold til, hvad man hidtil har påregnet. Samtidig forstærkes problemerne ved at producere sig ud af krisen ikke blot af, at denne som nævnt har forringet det almindelige internationalt konjunkturklima og dermed afsætningsvilkårene for den danske produktion, men også i høj grad af, at ingen af de lande, Danmark konkurrencemæssigt har tættest inde på livet (England måske undtaget) synes at have udsigt til en så kraftig inflation, som det er tilfældet i Danmark, såfremt der ikke kan gennemføres en afbøjning af den indenlandske bestemte omkostnings- og prisudvikling. 1) Råvarepriserne kan senere på året blive undtagelsen fra den almindelige tendens i importprisudviklingen. 2) I 1973 var bruttofaktorindkomsten godt 160 milliarder krj en produktivitetsstigning på 3*3 pet. heraf svarer altså til godt 5 milliarder kr. Med en samlet eksport af varer og tjenester i 1973 på godt 50 milliarder kr, vil en bytteforholdsforringelse på godt 10 pet. formindske de dertil svarende importmuligheder med godt 5 milliarder kr.

13 11 Udgangspunkter for de efterfølgende forsøg på kvantificering 4. Omend der synes at foreligge rimelig afklaring med hensyn til de generelle udsigter for dansk økonomi efter de stød, udviklingen omkring olieimporten har udsat alle vestlige økonomier for, kan det med fuld ret hævdes, at det er overordentlig usikkert at give en talmæssig bedømmelse af den økonomiske udvikling i 197^* herunder en vurdering af de økonomiske virkninger af alternative økonomiske indgreb. Heroverfor står, at en sådan talmæssig bedømmelse og belysning synes at være den eneste mulighed for bl.a. at få en mere præcis fornemmelse af, hvorledes beskæftigelsesforholdene vil komme til at udvikle sig under alternative forudsætninger om den økonomiske politik. Eventuelt kan en kvantificering af de foretagne vurderinger også være medvirkende til at give en mere præcis fornemmelse af, hvor kraftige indgreb der er behov for, og hvilke indgreb, der er mest egnede til at påvirke den økonomiske udvikling i den ønskede retning. 5. Med de usikkerhedsmomenter, der gør sig gældende, kan det imidlertid være hensigtsmæssigt at basere analysen på relativt optimistiske forudsætninger om de ydre økonomiske vilkår. Rækkevidden af de problemer, dansk økonomi er stillet overfor, illustreres formentlig klarere, hvis de forudsætninger, der gøres om oliepriser og internationale konjunkturer, ikke kan kritiseres for at være for pessimistiske. Som grundlag for analysen er det antaget, at olipriserne som reaktion på den af prisstigningerne fremkaldte efterspørgselsreduktion kommer til at give så meget efter i årets løb, at den gennemsnitlige prisstigning for året som helhed reduceres til 100 pet. i forhold til ^ Sammenhængende hermed antages det, at væksten i Vesteuropa bliver noget større end i øjeblikket antaget af OECD. Der er regnet med en vækst på 3 pet. fra 1973 til 197*+ 1) En sådan antagelse forudsætter et prisfald for den olieimport, der sker gennem de normale kanaler, på pet. allerede i den nærmest kommende tid.

14 12 I det følgende bringes dog samtidig et alternativt skøn, baseret på mere pessimistiske forudsætninger, jvfr. punkt 8. Hvad angår de øvrige importvarer er der regnet med, at prisniveauet i gennemsnit vil ligge ca. 8 pet. over niveauet for For eksportpriserne er der ligeledes regnet med en stigning på 8 pet. Sammen med den gjorte forudsætning om oliepriserne indebærer dette en bytteforholds forringelse på ca. 9 pet. Ved sammenligning med de tidligere nævnte pet. skal endnu en gang mindes om, at der her ikke er tale om prognoser, men kun om beregningsmæssige forudsætninger for analysen af de problemer, dansk økonomi er stillet overfor. 6. Som endnu et udgangspunkt for analysen skal henvises til oversigten i tabel 1 over lønudviklingen i en række lande frem til efteråret Tallene er anført før og efter korrektion for valutakursændringer. Som vist har lønstigningerne i Danmark navnlig i 1973 været kraftigere end hos vore vigtigste handelspartnere. Som nævnt må det forventes, at tendensen bliver markant kraftigere i indeværende år. Ved udgangen af 19må omkostningsniveauet, målt ved lønudviklingen, med fastholdt kronekurspolitik og lønudviklingen overladt til sig selv forventes at ligge op mod 50 pet. over niveauet i begyndelsen af ^. Det er klart, at omkostningsstigninger af en sådan styrke gør det vanskeligere at opretholde ekspansionen i industrieksporten og ligeledes kan gøre det vanskeligere for industrien at opretholde sin stilling på hjemmemarkedet i konkurrence med importen. 1) Forudsætningerne for dette skøn er de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger, udløsning af tre dyrtidsportioner efter både januar- og juli-pristallet samt en lønglidning på omkring tre procent gennem 1974.

15 13 Tabel 1. Indeks for industriarbejderes gennemsnitlige timefortjeneste Danmark 1^ Norge Sverige V.tyskland England Frankrig Holland USA Før korrektion for kursændringer = kv ,.kv ,.kv ,.kv ,.kv kv ,.kv kv ,.kv ,.kv ,.kv ) Efter korrektion for kursændringer : kv ,.kv ,, kv kv kv ,kv kv kv kv kv kv Kilde: Danmarks Statistiks kvartalsvise konjunkturoversigter, tabel 51. 1) Arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge indgår først fra april 1973 i den anvendte kilde. Da formålet er at vise udviklingen i lønomkostningerne, er ovenstående indeksserie derfor korrigeret, således at arbejdsgivernes omkostninger til sygedagpenge er medregnet i hele perioden. 2) I forhold til den danske krone medio kvartalet. Kursændringerne er beregnet med kurserne pr. 15. februar 1971 lig 100. Anmærkning: Lønindeks afspejler forskellene i omkostningsudviklingen landene imellem, hvis produktivitetsudviklingen og udviklingen i kapitalintensiteten forløber parallelt. Konkurrenceevnen er herudover, foruden af valutakursændringer, bestemt af forholdene i udgangssituationen. Over en så kort årrække er der ikke grund til at antage, at produktivitetsudvikling og udviklingen i kapitalintensitet ændres drastisk landene imellem.

16 Udgangsskøn når der ikke sker indgreb 7. Den i tabel 2 viste forsyningsbalance for * kan groft taget siges at give udtryk for de revisioner i forhold til efterårsrapportens vurderinger, der følger af den forringede internationale konjunktursituation, det forringede bytteforhold i udenrigshandelen og udsigterne til en forstærket inflation. Hertil kommer revisioner som følge af finanslovforslagetog finansplanen af 14. januar. Der er imidlertid ikke i denne indledende forsyningsbalance taget hensyn til de af regeringen fremsatte besparelsesforslag, forslaget om at erstatte 3 dyrtidsportioner med et skattefrit statstilskud til lønmodtagerne eller andre af de i forbindelse hermed fremkomne forslag (eksempelvis forslaget om at undlade skattetræk af dyrtidsportionerne eller tankerne om tvungen opsparing). Med det forbehold, at forudsætningerne om oliepriserne og konjunkturudviklingen i Vesteuropa måske er relativt optimistiske, skulle tallene således illustrere den situation, hvor der ikke foretages korrigerende økonomiske indgreb. I konjunkturbedømmelsen fra november blev det antaget, at der trods et kraftigt fald i boligbyggeriet og afdæmpningen i den offentlige sektors ekspansion ville kunne opretholdes en nogenlunde sædvanlig vækst i den samlede produktion og dermed en høj beskæftigelsesgrad i kraft af fortsat ekspansion i de øvrige sektorer. Det blev dog understreget, at opretholdelsen af en beskæftigelsesgrad af nogenlunde samme størrelse som hidtil ville stille store krav til arbejdskraftens bevægelighed. Med de ændrede udenrigsøkonomiske vilkår lader antagelsen om en nogenlunde normal økonomisk vækst og kun begrænset stigning i ledigheden sig ikke længere opretholde. Afdæmpningen i de udenlandske konjunkturer kan næppe undgå at afsvække industrieksportens stigning, og i samme retning trækker den forringelse af konkurrenceevnen der synes uundgåelig ved den her forudsatte lønstigning på godt 20 pet. Ved udnyttelse af erfaringsmæssige sammenhænge har man skønnet at den mængdemæssige stigning i industrieksporten under de her gjorte forudsætninger kun vil komme til at andrage omkring 5 pet.

17 15 Tabel 2. Hovedposter på forsyningsbalancen uden indgreb"^ Nationalregnskabstal Real- Prisstigning stigning Mia.kr. Pet. Pet Privat forbrug /4 l X /2 9V4 12 Boligbyggeri Erhvervsinvesteringer incl. reparation og vedligeholdelse X /2 l 3 / Offentligt køb af varer og tjenester ^2 4V Lager- og besætningsændringer Indenlandsk efterspørgsel 187, X /2 9V2 13 X /2 Vareeksport 38, /2 4 X /2 15 X /4 7 3 /4 Heraf: Industrivarer Landbrugsvarer og konserves 2) Andre varer 23, /2 6 5V V2 8 Vareimport (cif) Varebalance -7.,2-9.6 Tj enestebalance Bruttonationalprodukt /* ll 1 /4 Afgifter i subsidier Bruttofaktorindkomst Saldo på vare- og tjenestebalance (Færøerne og Grønland = udland) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (Færøerne og Grønland = indland) ) 1974-skønnet er for statsfinansernes vedkommende baseret på finansplanen af 14. januar excl. de af regeringen foreslåede besparelser på 2.9 mia.kr. Jvfr. i øvrigt teksten. 2) Incl. eksportstøtte fra FEOGA: 1973: godt 1.6 mia.kr, 1974-skøn: godt 2 mia.kr. 3) I subsidierne er medregnet FEOGA-tilskud til skummetmælk (foderbrug) og frøavl. Anmærkning: Forsyningsbalancen er opstillet for Danmark excl. Færøerne og Grønland. Ved overgangen til saldoen på betalingsbalancens løbende poster incl. Færøerne og Grønland (officiel betalingsbalancesaldo) skal der dels korrigeres for Færøernes og Grønlands samhandel med Danmark og den øvrige verden, dels tages hensyn til nettorenteudgifter og andre nettoindkomstoverførsler til udlandet. Ved procentberegninger er anvendt foregående års vægte fremfor 1955-vægte

18 16 Den mængdemæssige stigning i landbrugseksporten og den øvrige eksport må forventes at ligge lidt lavere. Med anslåede prisstigninger på ca. 8 pet. skønnes den samlede værdi af den danske vareeksport at stige med omkring 12 pet. i 197^. Med de ændrede udsigter for både inden- og udenlandsk afsætning og for konkurrenceevnen må der også ventes at ske en kraftig afdæmpning af stigningen i de erhvervsmæssige investeringer. Der er i det her omtalte indledende forsyningsbalanceskøn kun regnet med en realstigning på knap 2 pet. Det private forbrug vil være under påvirkning af modsat rettede tendenser. De reale forbrugsmuligheder, dvs. de disponible realindkomster, kan trods de kraftige pengeindkomststigninger ikke forventes at stige noget videre, idet prisstigninger og skattestigning vil lægge beslag på så godt som hele pengeindkomststigningen. Inflationen og beskatningen vil på den anden side animere til nedsparing snarere end opsparing, og dette kunne tale for, at det reale forbrug alligevel kommer til at vise nogen stigning. Heroverfor står, at usikkerheden om fremtidige indkomst- og beskæftigelsesmuligheder kan føre til større tilbageholdenhed i forbruget. Der er i udgangsskønnet regnet med, at det samlede resultat af disse modgående tendenser vil blive en mængdemæssig stigning på højst én a to procent. Det offentliges køb af varer og tjenester skulle under de her gjorte forudsætninger - der foreløbig ikke tager besparelsesforslagene i betragtning - vise en stigning på fire a fem procent, målt realt. For den samlede indenlandske efterspørgsel betyder de gjorte antagelser en real vækst på mellem en halv og én procent eller en omtrentlig stagnation 1, i væsentlig grad betinget af nedgangen i boligbyggeriet. Med udsigterne til stærkt afsvækket eksportstigning kan det herefter ikke påregnes, at den totale produktion i situationen uden indgreb kommer til at stige mere end et par procent. Man må på denne baggrund regne med, at ledigheden som årsgennemsnit vil stige til omkring 5 procent.

19 17 Dette dækker imidlertid over et uensartet forløb gennem året. Aktiviteten vil i de nærmeste måneder være præget af, at der ved indgangen til året var ret omfattende investeringer, derunder et omfattende boligbyggeri igang. I andet halvår er der grund til at forvente en nedgang i de erhvervsmæssige investeringer og for boligbyggeriets vedkommende må der forudses en drastisk tilbagegang i andet halvår. Tilsvarende vil der antagelig gå nogle måneder før eksportafdæmpningen bliver meget udtalt, og for det private forbrug kan der ligeledes være grund til at regne med forskydninger i årets løb: i første halvår måske et forbrug på linie med forbruget i slutningen af 1973 og derefter en vigende tendens. I de nærmeste måneder skulle der således være grund til fortsat at regne med stigende produktion og høj beskæftigelse, afløst af stagnerende produktion og faldende beskæftigelse i løbet af andet halvår. Beskæftigelsesmæssigt kan vurderingen under de her gjorte forudsætninger (forløb uden indgreb og med optimistiske antagelser med hensyn til oliepriser og udlandskonjunktur) præciseres derhen, at der for andet halvår 1974 og første halvår 1975 må befrygtes et ledighedsniveau på 6-7 pet. på årsbasis. I efterårs- og vintermånederne må den aktuelle ledighed ventes at blive endnu højere på grund af den sæsonbetingede stigning. Konjunkturafdæmpningen vil naturligvis også virke dæmpende på importen. I forsyningsbalancen i tabel 2 er der regnet med, at der efter den meget kraftige vækst i de importerede mængder i 1973 (20 pet.) vil ske et lille fald i 1974 (omkring en pet.). Ved en stigning i importpriserne på i gennemsnit mindst 17 pet. (under den relativt optimistiske forudsætning om et kommende olieprisfald) er der ikke destomindre udsigt til en stigning i importværdien på omkring 7 milliarder kr. og til et samlet betalingsbalanceunderskud under de her gjorte forudsætninger på 4 i milliarder kr. 1^. 1) Der er herved bl.a. regnet med en stigning i de danske nettofragtindtægter og andre tjenesteposter på op imod 1 milliard, i væsentlig grad som følge af vendingen i dollarkursen.

20 18 8. Fastholdes oliepriserne på det nuværende niveau, der svarer til ca. 2\ gange niveauet for 1973, må der som nævnt imødeses en bytteforholdsforringelse på pet. Lægges dette skøn til grund for analysen og antages det i overensstemmelse hermed at vækstraten i OECD-Europa bliver noget mindre, eksempelvis 2,5 pet. som anslået af OECD, skærpes både beskæftigelses- og betalingsbalanceproblemerne. Arbejdsløsheden må frygtes at stige til 6 pet. som årsgennemsnit, men med en sæsonudjævnet arbejdsløshed i sidste halvår på 7-8 pet. Betalingsbalanceunderskuddet skønnes i denne situation at blive på ca. 6 milliarder kroner. Principielt om indgrebsmulighederne 9. Der har i diskussionen om indgreb over for disse udsigter til både en stigning i ledigheden og et stærkt forøget betalingsbalanceunderskud været en tendens til at anskue finans- og pengepolitiske indgreb på den ene side og indkomstpolitiske indgreb på den anden side som foranstaltninger, der mere eller mindre kunne erstatte hinanden, jvfr. eksempelvis tankerne om at sætte en tvungen opsparing i stedet for dyrtidsindgrebene. Der er derfor anledning til at fremhæve, at både tvungen opsparing, egentlige skatteforhøjelser og besparelser med hensyn til de offentlige udgifter i sig selv virker yderligere dæmpende på økonomien og derved umiddelbart vil øge ledighedsproblemerne, medens man næppe herved vil opnå nogen umiddelbar reduktion af omkostningsniveauet. Derimod vil der umiddelbart ske en vis reduktion af betalingsbalanceunderskuddet som resultat af en sådan politik. Som fremhævet i efterårsrapporten kan man under forudsætning af en tilstrækkelig udenlandsk efterspørgsel og en tilstrækkelig høj grad af indenlandsk mobilitet regne med, at denne betalingsbalancevirkning på lidt længere sigt bliver ret betydelig, samtidig med at de negative følger for produktion og beskæftigelse formindskes. Er de nævnte betingelser imidlertid ikke opfyldt, vil finanspolitiske ind greb til påvirkning af betalingsbalancen - såfremt sådanne indgreb står alene - i en situation som den nu foreliggende først og frem-

21 19 mest virke ved en nedpresning af produktion og beskæftigelse. Ved siden af valutakurspolitik, som i situationen er et temmelig dubiøst og tilsyneladende heller ikke noget politisk accepteret middel, er indkomstpolitik det eneste middel som umiddelbart forbedrer både beskæftigelsen og betalingsbalancen. I det følgende stilles der ikke selvstændige forslag til indgreb over for de truende udsigter. Derimod analyseres beskæftigelsesog betalingsbalancevirkningerne af nogle af de forslag, der er fremsat politisk. Besparelsesforslagene 10. Regeringens forslag tilsigter besparelser på statsbudgettet på knap 3 mlrd. kr. i finansåret «Heraf må det dog skønnes, at kun ca. 2/3 vil have umiddelbare aktivitetsvirkninger. Med henblik på en vurdering heraf er der foretaget følgende gruppering 1^ af den del af forslagene, der på kort sigt kan antages at have sådanne aktivitetsvirkninger: Ændring i mia.kr. (prisniveau april 1973) Offentligt varekøb 0,9 Offentligt ansatte 0,3 Skattefri transfereringer 0,6 "Afgiftsforhøjelse" 0,1 I alt 1,9 Det er således forudsat at besparelserne på 2,9 mia.kr. på statsbudgettet kun svarer til indgreb med aktivitetsvirkning på i alt 1) Grupperingen er foretaget på basis af de i efterårsrapporten kapitel IV nævnte hovedtyper af finanspolitiske instrumenter.

22 20 1,9 mia.kr. på de samlede offentlige budgetter. Den største usikkerhed i denne vurdering ligger i kommunernes og de tilskudsberettigede institutioners reaktion på nedsættelsen af refusioner og tilskud. Det er her antaget, at kommunerne selv vil bære 3/4 af de bortfaldne statstilskud, således at besparelsen på de samlede offentlige budgetter kun andrager 1/4 af denne type statslige besparelser. Dette skøn er begrundet i kommunernes forholdsvis gode likviditetssituation og vanskeligheder ved at gennemføre yderligere besparelser på kort sigt. Besparelsen på udlån til almennyttigt byggeri er i aktivitetsmæssig henseende sidestillet med en afgiftsforhøjelse. Udover visse mindre udlån og omlægningen af studielånene, der ikke kan forudsættes at have aktivitetsvirkninger, kan det nævnes, at forslaget indeholder nedsættelse af u-landsbistand m.v. på godt 0,1 mia. kr, som heller ikke har indenlandske aktivitetsvirkninger, men indebærer en forbedring af betalingsbalancen. 11. I tabel 3 er herefter vist en oversigt over beregnede eller i visse tilfælde skønnede virkninger af regeringens forslag til besparelser på statsbudgettet. Oversigten skal forstås således at den viser de ændringer i forhold til udgangsskønnet i tabel 2, der må forventes, såfremt spareforslagene gennemføres, uden at der sker andre ændringer i forhold til udgangsskønnet. En vurdering af spareforslagenes aktivitetsvirkninger fører under anvendelse af de i efterårsrapporten beregnede étårsmultiplikatorer til, at den indenlandske efterspørgsel bliver begrænset med omkring 2,5 milliarder kroner i faste priser, svarende til en reduktion på 1,3 pet, jvfr. tabel 3- Den samlede produktion vil blive reduceret med knap 1 pet. og det ovenfor skønnede ledighedsniveau på 6-7 pet. som årsrate i sidste halvdel af 1974 og første halvdel af 1975 må ventes forøget til 7-8 pet, hvortil kommer den rent sæsonbetingede ledighed. Som modstykke hertil skulle det ved udgangsskønnet beregnede betalingsbalanceunderskud blive reduceret med omkring en milliard.

23 21 Tabel 3. Etårsvirkningen af regeringens spareforslag på 2.9 milliarder kroner Pris- ændring Realændring Ændring i - pet Privat forbrug Indenlandsk efterspørgsel Bruttonationalprodukt Beskæftigelsen^ -Ih pet. Betalingsbalancens løbende poster + 1 mia.kr. 1) Ændring i (her: forøgelse af) arbejdsløshedsprocent, årsrate. Om virkningerne af udgiftsbegrænsningerne henvises i øvrigt til punkt 3, hvor det er fremhævet, at de forringede udenrigsøkonomiske forhold har gjort en overflytning af produktionsressourcer til konkurrenceerhvervene endnu mere påkrævet. Desuden henvises til punkt 9, hvor det er fremhævet, at betalingsbalancevirkningen på længere sigt bliver større, samtidig med at der vil være en tendens til, at de negative.følger for produktion og beskæftigelse formindskes. Tvungen opsparing, respektive momsforhøjelse 12. I diskussionen om den økonomiske politik i den foreliggende situation har også tanken om tvungen opsparing været stærkt fremme Da der imidlertid ikke foreligger noget specificeret forslag, er det ikke muligt at opstille et skøn over virkningerne af et sådant indgreb. Selv om forslaget specificeres er det formentlig vanskeligt at angive størrelsesordenen af et sådant forslags virkninger, idet det beror på,hvorledes den tvungne opsparing påvirker den øvrige private opsparing. Men det er givet, at virkningerne vil svare til skatteforhøjelsers - omend i modificeret form - og der-

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1974 DET ØKONOMISKE RAD KØBENHAVN FORMANDSKABET

DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1974 DET ØKONOMISKE RAD KØBENHAVN FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1974 DET ØKONOMISKE RAD FORMANDSKABET KØBENHAVN SEPTEMBER 1974 FORMANDSKABETS REDEGØRELSER 1. Det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-politiske afgørelser.

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1979. Konjunkturtendenserne i udlandet. Dansk økonomi i 1979-80 og de nærmest følgende år DET ØKONOMISKE RÅD

DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1979. Konjunkturtendenserne i udlandet. Dansk økonomi i 1979-80 og de nærmest følgende år DET ØKONOMISKE RÅD DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1979 Konjunkturtendenserne i udlandet Dansk økonomi i 1979-80 og de nærmest følgende år DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET KØBENHAVN 1979 FORMANDSKABETS REDEGØRELSER 1. Det realøkonomiske

Læs mere

De konservative og personskatten

De konservative og personskatten i:\oplæg-skat-mh-bm.doc Af Bent Madsen 25.maj 2000 og Martin Hornstrup De konservative og personskatten RESUMÉ De konservative vil fjerne mellemskatten og reducere topskatten, så ingen skal betale mere

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANSK ØKONOMI. Fortsat international underbeskæftigelse. Dansk økonomi frem til 1980. Overvejelser omkring den økonomiske politik.

DANSK ØKONOMI. Fortsat international underbeskæftigelse. Dansk økonomi frem til 1980. Overvejelser omkring den økonomiske politik. DANSK ØKONOMI 1977 Fortsat international underbeskæftigelse. Dansk økonomi frem til 1980. Overvejelser omkring den økonomiske politik. Livsindkomstberegninger og formueforskydninger under inflation. DET

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1972. Den økonomiske situation Livsindkomstberegninger STATENS TRYKNINGSKONTOR

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1972. Den økonomiske situation Livsindkomstberegninger STATENS TRYKNINGSKONTOR DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI foråret 1972 Den økonomiske situation Livsindkomstberegninger STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN, MARTS 1972 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

DANSK ØKONOMI. Konjunkturtendenserne, oliesituationen. Blokeringer og løsningsmuligheder: Indkomstpolitik, devaluering, tilskudspolitik

DANSK ØKONOMI. Konjunkturtendenserne, oliesituationen. Blokeringer og løsningsmuligheder: Indkomstpolitik, devaluering, tilskudspolitik DANSK ØKONOMI Konjunkturtendenserne, oliesituationen Blokeringer og løsningsmuligheder: Indkomstpolitik, devaluering, tilskudspolitik International valutapolitik - EMS DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Udviklingen i Danmarks internationale konkurrenceevne

Udviklingen i Danmarks internationale konkurrenceevne DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET Udviklingen i Danmarks internationale konkurrenceevne STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN, MAJ 1969 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret 1962 har formandskabet

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

NEDSAT MOMS EN DÅRLIG OG DYR MÅDE AT SKABE JOBS PÅ

NEDSAT MOMS EN DÅRLIG OG DYR MÅDE AT SKABE JOBS PÅ 29. september 2003 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: NEDSAT MOMS EN DÅRLIG OG DYR MÅDE AT SKABE JOBS PÅ Forsøget i en række EU-lande med nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Dekomponering af nettoeksporten

Dekomponering af nettoeksporten Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. januar 2015 Dekomponering af nettoeksporten Resumé: I forbindelse med udarbejdelsen af et temakapitel i Danmarks udenrigsøkonomi 2013 er forholdet mellem

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark?

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? 9. oktober 2017 I den hjemlige debat kan man godt få indtryk af, at Danmarks sociale udgifter er verdens absolut højeste. En ny opgørelse af

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

DANSK ØKONOMI SEPTE MBER 1975 DET ØKONOMISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABET

DANSK ØKONOMI SEPTE MBER 1975 DET ØKONOMISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1975 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET KØBENHAVN SEPTE MBER 1975 FORMANDSKABETS REDEGØRELSER 1. Det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomiskpolitiske afgørelser.

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2006

ECB Månedsoversigt September 2006 LEDER Styrelsesrådet besluttede på mødet den 31. august 2006 at fastholde s officielle renter. De informationer, der var blevet tilgængelige siden det forrige møde, underbyggede yderligere ræsonnementet

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2004

ECB Månedsoversigt September 2004 LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 2. september 2004 at fastholde minimumsbudrenten på Eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere