Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling"

Transkript

1 Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Budgetforslag Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Aftale mellem regeringen og KL Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer 33 Bevillingsoversigt 35 Takstoversigt 36 3

4 4

5 Budgetforslag 2010 Dato: Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.791, , , ,1 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.575, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overfør selsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,2-238,5 Driftsudgifter i alt* , , , ,0 Renter m.v. -19,5-18,7-17,9-17,3 Resultat af ordinær drift*** 101,3 75,8 62,7 32,5 Anlæg Anlægsudgifter** -104,1-98,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -99,1-98,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 2,2-23,1 9,4-18,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 0,3-23,1 9,5-17,9 Pengestrømme Resultat i alt 0,3-23,1 9,5-17,9 Afdrag på lån -51,4-46,3-44,1-41,3 Lånoptagelse 47,8 40,4 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -6,7-30,0-8,2-29,7 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

6 Budgetforslag 2010 Dato: Økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Ændringer i forhold til budgetoplægget. Skatter 1000 kr Skatteprocent 26,0 26,0 26,0 26,0 Note 1. Provenuændring Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Provenuændring Note. Et mindre antal kommuner kan foretage justering af indkomstskat indenfor ramme på 500 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet søges om tilsagn til skatteforhøjelse senest svar Uden tilsagn reduceres provenuet i 2010 med 75% og i 2011 med 50%, derefter fuldt provenu. Det er forudsat, at der gives tilsagn. 1B. Tilskud 1000 kr Vanskeligt stillede kommuner

7 Skattefinansierede driftsudgifter Side 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + TMU 7 Park & Vej (S &SF. Entreprenørgården) Vandløbsvedligeholdelse Kollektiv trafik Note Byfornyelse Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Asfalt Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT 15 Skiveegnens Erhvervscenter Ungdomshuset - lønudgift Museum Salling Skive og Omegns Teaterkreds Udvalgets rådighedsbeløb Skive Billedskole Mere liv i midtbyen Ungdomsrådet Start- og udviklingspulje Rådighedsbeløbet (2) Diverse kontoen Hjemmelåneordning (2) Note 2a. 33 Markedsføring (2) Befordring af pensionister Reduktion personalenormering Skive Bibliotek SUND 37 Besparelse midler til sundhedsfremme % reduktion på sundhedscenter Besparelse på beløb afsat til husleje SOC 44 Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år Handicaphjælpemidler voksne-børn Note 2b. ARB 55 Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling Jobcenter Skive A/S Note 3. BFU 59 Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling Familiecentret Tandplejen Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) Note Uddannelsespuljen ØK 71 Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter Reduktion af fælles uddannelsespulje Kontorholdsudgifter Reduktion af forsikringspræmier Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift Reduktion af pulje til arbejdsskade Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Note 5. Opgaveomlægning Spildevand og Renovation Overhead på elever der går på Krabbeshus Driftsbesparelser energibesparende anlæg Besparelser i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over beredskabsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Beredskabsfor slag 7

8 Side 1000 kr Udvidelser: angives med + TMU 7 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger Fursund Færgeri - Brændsel KEFT 31 Skive Musikskole Skive Musik College Museum Salling Jenle Ørslevkloster KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg Regional Programvirksomhed Note 6. Det Jyske Ensemble SUND 48/50 Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator SOC ARB BFU ØK Note. 54 Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden Udvidelse af EGU til 25 elever Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering Alkoholfrie diskoteker Lederarrangementer for frivilige ledere m.v Byrådsseminar Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling Planstrategi, Campus Note 7. Elevpladser Note 8. Handicappris Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt Sidetallene refererer til katalog over driftskabsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Driftsforslag 8

9 Skattefinansieret anlæg Side 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Overførsel fra Note 9. TMU 20 Energibesparende foranstaltninger KEFT B09 Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Note Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Note Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen SOC B09 Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem /90 Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 BFU 100 Pulje - restbeløb vedr. køkkener /105-6 Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 Note 11a Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over anlægsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Anlægsforslag 9

10 Side 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY B09 Trafik investeringer/vejprojekter B09 Fortsætte Åplan B Køb af ejendom til parkeringsformål A Oprensning ved Strandtangen Indskud til Energifonden Skive Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Note Fursund Færgeri - renovering af færgeleje Fursund Færgeri - udstyr til billettering Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt KEFT 43 Vandingsanlæg Skive Stadion Spejdersamrådet Mobillen 300 Museum Salling Note 13 SUND 83 Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Note Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 SOC BFU Hjaltesvej, indtægt Misbrugscentret Tandplejen - røntgenapparat m.m ØK 111 Rådhus Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter B09 Å-planen / Midtbyplanen Pulsen i Salling Note 15 Oprettelse af bydelspulje - og organisation Note 16 Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes: Borgernær service omfatter: skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge og ældre (excl. ældreboliger). Finansiering 1 til 1 fra bloktilskud og egenfinansiering. Afsættes det fulde beløb ikke skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. 10

11 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt Noter. Note 1. Såfremt Skive Kom. ikke får adgang inden for puljen på 500 mill. til skatteforhøjelse, fastsættes skatteprocenten uændret, og i konsekvens heraf udsættes tilbygningen raf udsættes til Rådhuset. tilbygning til Rådhus Genoptages ved næste års budgetlægning, med henblik på låneadgang. Note 2. Undersøges for nye muligheder for betjening på lokalruter Note 2a. Restbeløb reserves til udbringning. Note 2b. Svar: Merforbrug på voksne / mindre på børneområdet. Note 3. Andre organisationsformer evt. udbud blandt private aktører undersøges inden budgetlægningen for Note 4. Der tilbydes tilkøb af udvidet åbningstid Note 5. Regeringen og KL har aftalt, at staten medvirker til afbureaukratisering for 500 mill i kommunerne. Note 6. Opstarten og 1. år finansieres af visionspuljen Evaluering inden næste års budget. Note 7. Der afsættes af visionspuljen beløb til planstrategi for uddannelsesbyen Campus Skive. Note 8. Antallet af elevpladser øges, - gerne med etniske unge, - ved lige kvalifikationer. Note 9. Der overføres for 16 mill. anlægsopgaver fra 2009 til 2010 for at opfylde rammen for borgernær service. Note 10 KEFT - udvalget udmønter i samarbejde med SIS Note 11. Der forventes medfinansiering fra DBU på 2 mill. til etablering af 2 kunstofbaner. Note 11a. Aktiveringsprojekt. Note 12. Der er ansøgt fra puljen for ø - kommuner til anskaffelse af ny færge. Det overvejes, hvordan en reservefærge kan drives i et fælles færgeselskab. Note 13. Når der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. Note 14. Regionen kontaktes med henblik på opfølgning af indgået aftale omkring kommunal Sundhedshus. Note 15. Under forudsætning af bæredygtig drift fremadrettet, og uden kommunal driftstilskud. Note 16. Der afsættes i det første år (2010) 1 mill. brutto udgifter og ½ mill. i netto indtægter efter beskrivelse af organisering. 11

12 Generelle bemærkninger. 1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.791, , , ,1 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.575, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overfør selsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,2-238,5 Driftsudgifter i alt* , , , ,0 Renter m.v. -19,5-18,7-17,9-17,3 Resultat af ordinær drift*** 101,3 75,8 62,7 32,5 Anlæg Anlægsudgifter** -104,1-98,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -99,1-98,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 2,2-23,1 9,4-18,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 0,3-23,1 9,5-17,9 Pengestrømme Resultat i alt 0,3-23,1 9,5-17,9 Afdrag på lån -51,4-46,3-44,1-41,3 Lånoptagelse 47,8 40,4 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -6,7-30,0-8,2-29,7 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

13 2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.660, , , ,4 Efterregulering 9,9-4,0 Skrå skatteloft -5,9-6,0-6,1-6,2 Dødsboskat 2,6 2,0 2,0 2,0 Selskabsskat 32,4 20,0 20,0 20,0 Grundskyld 87,5 87,5 87,5 87,5 Dækningsafgift 4,2 4,2 4,2 4,2 Skatter i alt 1.791, , , ,1 Udskrivningsgrundlag 6.385, , , ,0 Skatteprocent 26,0 26,0 26,0 26,0 Grundværdier 5.065, , , ,4 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 146,0 149,0 182,8 179,4 Betinget balancetilskud 8,7 8,7 8,7 8,7 Ældretilskud 11,6 11,9 12,5 12,6 Nettoudligning 479,2 533,0 545,3 576,7 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 57,4 61,0 69,7 78,3 Kvalitetsfond 34,9 17,4 17,4 17,4 Særligt vanskeligt stillede kommuner 9,0 9,0 9,0 9,0 Tilskud til øer 6,8 6,8 6,8 6,8 Madordning, daginstitutioner -3,5-3,5-3,5 Beskæftigelsestilskud 67,1 69,1 71,2 73,3 Efterregulering, beskæftigelsestilskud 26,0 26,8 27,6 28,4 Efterreguleringer tidligere år 5,5 9,0 Udligning vedr. udlændinge -14,1-14,4-14,7-15,1 Grundbidrag, sundhed -58,0-60,1-62,2-64,4 Udviklingsbidrag -5,8-6,0-6,2-6,4 Udligning, selskabsskat 10,7 10,3 7,1 9,5 Efterregulering, moms -1,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning i alt 784,0 827,0 870,5 909,7 Der er forudsat en skattestigning på 0,5% fra 25,5% til 26,0% svarende til et merprovenu på 29,4 mio. kr. i Det forudsættes således tilsagn fra Indenrigsministeriet om skatteforhøjelsen fra den afsatte pulje på 500 mio. kr. til økonomisk trængte kommuner. Der forventes svar fra ministeriet senest d. 23. september Såfremt kommunen ikke får tilsagn fra ministeriet fastsættes skatteprocenten uændret til 25,5%, og i konsekvens heraf udsættes tilbygning til rådhuset, der i så fald genoptages ved næste års budgetlægning med henblik på låneadgang. Grundskyldspromillen forudsættes uændret 20,68. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der foreslås valg af statsgaranti under henvisning til følgende forhold: 13

14 Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Ved selvbudgettering kan der forventes en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Generelt er der usikkerhed om hvornår konjunkturerne vender i Danmark, og Skive Kommune er i p.t. særligt hårdt ramt af krisen med negativ vækst i indkomster og markant stigende ledighed. Indbyggertallet forventes at svare til statsgarantien. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2007 korrigeret for skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra 2008/2009 samt Forårspakke 2.0 der har virkning fra Lavere skat på arbejde reducerer udskrivningsgrundlaget med 2,1% som følge af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og personfradraget, mens Forårspakken forøger kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,4%, bl.a. som følge af fastfrysning af beløbsgrænser og loft over ratepensioner. Skatteændringerne reguleres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2010-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 9,0% (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er foretaget på baggrund af opgørelsen af godt 99% af skatteyderne 2008 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien juli 2009 har KL i september foretaget en nedjustering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 0,5% i forlængelse af finansloven og Finansministeriets offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, august I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2010 i løbende priser. Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,5 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,9 Vækst Skive Kommune -0,2% -1,1% 5,7% Statsgaranti 2,6% -0,9% 7,2% KL s vækstskøn, september ,8% -0,1% 6,7% Skive Kommune, korrigeret f. skattereformer -0,5% 2,5% 2,1% Skive Kommunes vækst fra ligger således 2,0% under KL s seneste skøn for landstendensen. I de følgende 2 år forudsættes en vækst der fortsat ligger under forventningerne på landsplan, her anslået til 1% under i begge årene. Jf. ledighedsudviklingen i 2009 anført nedenfor. I øvrigt skal der renses for virkningen af periodens skattereformer for at få det virkelige billede af væksten i indkomsterne, der i helt usædvanlig er negativ i Skive Kommune med -0,5% og i de følgende 2 år forventes at være h.h.v. 2,5% og 2,1%. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Men selv om Skive Kommune skulle gå hen at indhente det tabte i forhold til landstendensen i årene og vil der ved selvbudgettering fortsat skulle ske en negativ efterregule- 14

15 ring af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Alternativt ville en højere vækst på landsplan kunne trække Skive Kommune med op, idet kommunen kompenseres med 90% i forhold til en afvigende tendens i forhold til landsudviklingen. Det vurderes dog usikkert på nuværende tidspunkt, jf. bl.a. figuren nedenfor der viser den forventede udvikling i den økonomiske vækst i Danmark og udskrivningsgrundlaget. Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Skive DK BNP -2% -3% -4% -5% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skattereformer, så det kan sammenlignes fra år til år. Væksten er nedjusteret med de årlige prisstigninger opgjort af KL. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Ledighed. Skive Kommune har en markant stigning i ledigheden, jf. figuren nedenfor. I første halvår af 2009 har Skive Kommune haft den største stigning i ledigheden blandt samtlige kommuner i forhold til samme periode i Ledighedsprocenten ligger nu ca. 1% over landsgennemsnittet offentlige tilgængelige tal fra Danmarks Statistik dateret fra 1986 og fremefter har ikke tidligere vist en ledighedsniveau i Skive Kommune over landsgennemsnittet. Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M03 Kilde: Danmarks Statistik. 2007M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 15

16 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2010 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2009 udgør , hvilket er 79 mindre end samme tidspunkt året før. Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år: Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2010 svarende til statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 16

17 3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.454,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 147,9 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,0 Udvalgenes budgetforslag 2.454,2 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2009 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,3% og 2,5% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for mindre justeringer i skønnene for og Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 147,9 mio. kr. for den skattefinansierede drift, fordelt med 38,3 mio. kr. til serviceudgifter og 109,6 mio. kr. til udgifter til indkomstoverførsler. Det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.467,3 mio. kr. Merudgifterne til service på 38,3 mio. kr. vedrører følgende forhold: I forhold til budget 2009 er der indarbejdet følgende merudgifter til demografi og flere brugere: Mio. kr Folkeskoler -7,4-9,7-12,9-16,7 Krabbeshus Heldagsskole 3,8 3,8 3,8 3,8 Elever i fri-/efterskoler 1,3 1,3 1,3 1,3 Dagpasning 5,0 5,0 5,0 5,0 Ældre 4,8 10,3 15,1 22,0 Socialområdet 3,2 6,4 9,6 9,6 I alt 10,7 17,1 21,9 25,0 Beløbene er delvist forlods indarbejdet i budget 2009 med 4,1 mio. kr. Udgiften til demografi er således netto forøget med 6,6 mio. kr. under budgetlægningen for Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2010 er der givet et generelt løft til kommunernes udgifter til demografi mv. på 0,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde, sidstnævnte med virkning fra I alt svarer det til et løft i serviceudgifterne på 1,3 mia. kr., hvilket udgør 11,3 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. I budget 2010 er der endvidere indarbejdet en mindreindtægt fra på 6,1 mio. kr. fra refusion af dyre enkeltsager på det sociale område. Der er indarbejdet en række lovændringer til en merudgift på i alt 19,6 mio. kr., hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet til 18,4 mio. kr. Lovændringerne vedrører afgiftsændring vedr. gadebelysning med 2,1 mio. kr., vederlagsfri fysioterapi med 1,9 mio. kr., udmåling af tilskud til ansættelse af handicaphjælpere til borgerstyret personlig assistance med 1,5 mio. kr., loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger med 2,4 mio. kr. (bloktilskuddet hertil er 1,0 mio. kr.), jobcenterreform med 7,5 mio. kr., ændring af økonomisk fripladsgrænse i daginstitutioner med 1,6 mio. kr., 1,0 mio. kr. på familieområdet, 0,5 mio. kr. vedr. afgift på drikkevandsbeskyttelse, 0,6 mio. kr. til lønsumsafgift vedr. kollektiv trafik samt 0,5 mio. kr. til øvrige lovændringer. 17

18 Desuden er der indarbejdet en række andre tekniske ændringer, der netto giver anledning til en merudgift på 6,0 mio. kr. Beløbet er ufinansieret og består af mer- og mindreudgifter til følgende formål: Der er merudgifter på i alt 11,5 mio. kr. til miljø- og byggesagsgebyrer mv. på 1,6 mio. kr., prisfastsættelsen på fritvalgsordningen med 1,1 mio. kr., undervisning af plejeanbragte børn over kommunegrænser med 0,7 mio. kr., befordring af skoleelever med 2,8 mio. kr., KMD betalingsaftale med 1,3 mio. kr., pensioner og pensionsforsikringspræmier med 1,7 mio. kr., lægeerklæringer med 0,9 mio. kr. og administrationsbidrag vedr. forsyningsområdet med en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på 5,5 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed med 0,9 mio. kr., driftsoverskud fra Idavang og Mentor på 1,4 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag samt 3,2 mio. kr. der er flyttet fra driften til finansiering af IT anlægsprojekter på dagtilbud og skoler. Merudgifterne til indkomstoverførsler på 109,6 mio. kr. vedr.: 93,0 mio. kr. i merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af udgifterne til dagpenge samt aktivering af forsikrede ledige. En del af disse udgifter dækkes af refusion, mens kommunernes nettoudgifter finansieres af et beskæftigelsestilskud til hver enkelt kommune. Beskæftigelsestilskuddet der budgetteres under tilskud og udligning er tilsvarende forudsat til 67,0 mio. kr. på baggrund af KL s udmelding + 26,0 mio. kr. i forventet efterregulering. Sygedagpenge/ledighedsydelse: Der er indarbejdet en ændring på en mindreudgift på 11,0 mio. kr. Besparelsen er en følge af forventninger om større fokus på aktivering i forbindelse med omlægning af refusion på sygedagpenge og en tilsvarende ændring vedr. ledighedsydelse, idet der indføres differentieret refusionsprocent med 65% refusion ved aktivering og 35% for passive perioder. Beløbet fremkommer som en sum af 3,2 mio. kr. der udgør mindreudgift til sygedagpenge plus de 7,8 mio. kr. der gives i bloktilskud til formålet, som imidlertid ikke anvendes. Konjunkturbestemte merudgifter på 19,8 mio. kr. til flere modtagere af førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Med yderligere 3,5 mio. kr. i merudgifter forlods indarbejdet i budgettet for 2009 svarer den samlede stigning i udgifterne til 23,3 mio. kr. Det svarer stort set til Skive Kommunes andel af KL s forventninger til ændringen i de konjunkturbestemte udgifter til overførsler på 23,0 mio. kr., fordelt med et løft ved midtvejsreguleringen i 2009 med 13,5 mio. kr. og yderligere 9,5 mio. kr. i budget I henhold til aftalen mellem regeringen og KL vil der også skulle foretages en midtvejsvurdering af skønnene for indkomstoverførsler for De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 18

19 Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og miljøudvalget, service 1 Søndertoften, Hald, byggemodning, afledt drift, BY Furvej, etablering af cykelsti, BY Toiletbygning, Eskov Strandpark Toiletbygning, Jesle Odde Toilet, Glyngøre Havn Trafiksikkerhedsprojekter, afledt drift Energibesparende foranstaltninger, afledt drift, BY Naboejendom til Brårup Skole, udvendig vedl., BY Energimærkeordning, FR # Julebelysning flyttes fra TMU Til KEFT Lovændring, moms, energiafgifter, gadelys mv * 11 Lovændring, afgift, drikkevandsbeskyttelse * EBF, vandbesparelser 32 ejendomme, BY , 21 # Vedligehold udenomsarealer, alle Rådhuse ovf til ØK Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Nedsættelse af miljøgebyr Lovændring, lønsumsafgift, kollektiv trafik * Redningsberedskab Erhvervs- og kulturudvalget, overførsler 13 Boligydelse Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Erhvervs- og kulturudvalget, service 14 Kultur: Lokalhistorisk arkiv og Skive Theater # Julebelysning flyttes fra Teknisk Forv. Til KEFT Skøjtebanen Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Ændring af amternes museumstilskud til bloktilskud Ændret konteringspraksis/moms for skolernes brug af haller EBF, idrætsområdet, BY , Overskydende beløb vedr. Kulturregionen, by Sundhedsudvalget Lovændring, Vederlagsfri fysioterapi mv * Ændring aktivitetsbestemt medfinansiering Finansiering af adgang til sundhedsdatanettet * 20 Patientundervisning og egenbehandling * # Flytning af kommunal genoptræning fra soc. Til sundhed Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne * # Flytning af skævdelingspulje fra ØK

20 Rammeændringer, 1000 kr Social- og ældreudvalg, service Socialområdet: # 2 fuldtidsstillinger overflyttet til Administration Statsrefusion, dyre enkeltsager Servicearealer, Mejsevej & Jyllandsgade Mindreudgifter til diabeteskost # Skævdelingspulje fra ØK Tilretninger boenheder 11 # Overhead - Social (ekskl. Idavang og Mentor) ovf. Til kt Idavang/Mentor, driftsindt., ældreboliger til renter/afdrag Idavang/Mentor, driftsoverskud til overhead/renter/afdrag Idavang/Mentor, overheadomkostning på konto Overhead til konto Ældre: Demografi Lovændring, tilskud borgerstyret personlig assistance * 24 Lovændring, tilskud borgerstyret personlig assistance * # Flytning af kommunal genoptræning til sundhed fra soc Flytning af skævdelingspulje fra ØK Slettet budgetbeløb i 2013 kt Fritvalg Madservice * Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler 27 Introduktionsydelse Udgifter til aktivering, herunder Bomi Refusioner, aktivering Førtidspension m. 50%'s refusion Førtidspension m. 35%'s refusion, tidligere lovgivning Førtidspension m. 35%'s refusion, ny lovgivning Sygedagpenge uden refusion Regresindtægter, sygedagpenge Kontanthjælp - aktiverede med 65%'s refusion Kontanthjælp - passive Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse # Flytning af udgifter fra kt. 6 til kt. 5 vedr. jobkonsulenter Forventede lovændringer, sygedagpenge & ledighedsydelse Overtagelse af dagpenge/aktivering af forsikrede ledige Lovændring, sygefraværshandlingsplan Lovændring, sygefraværshandlingsplan/ledighedsydelse

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere