Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling"

Transkript

1 Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Budgetforslag Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Aftale mellem regeringen og KL Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer 33 Bevillingsoversigt 35 Takstoversigt 36 3

4 4

5 Budgetforslag 2010 Dato: Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.791, , , ,1 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.575, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overfør selsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,2-238,5 Driftsudgifter i alt* , , , ,0 Renter m.v. -19,5-18,7-17,9-17,3 Resultat af ordinær drift*** 101,3 75,8 62,7 32,5 Anlæg Anlægsudgifter** -104,1-98,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -99,1-98,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 2,2-23,1 9,4-18,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 0,3-23,1 9,5-17,9 Pengestrømme Resultat i alt 0,3-23,1 9,5-17,9 Afdrag på lån -51,4-46,3-44,1-41,3 Lånoptagelse 47,8 40,4 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -6,7-30,0-8,2-29,7 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

6 Budgetforslag 2010 Dato: Økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Ændringer i forhold til budgetoplægget. Skatter 1000 kr Skatteprocent 26,0 26,0 26,0 26,0 Note 1. Provenuændring Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Provenuændring Note. Et mindre antal kommuner kan foretage justering af indkomstskat indenfor ramme på 500 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet søges om tilsagn til skatteforhøjelse senest svar Uden tilsagn reduceres provenuet i 2010 med 75% og i 2011 med 50%, derefter fuldt provenu. Det er forudsat, at der gives tilsagn. 1B. Tilskud 1000 kr Vanskeligt stillede kommuner

7 Skattefinansierede driftsudgifter Side 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + TMU 7 Park & Vej (S &SF. Entreprenørgården) Vandløbsvedligeholdelse Kollektiv trafik Note Byfornyelse Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Asfalt Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT 15 Skiveegnens Erhvervscenter Ungdomshuset - lønudgift Museum Salling Skive og Omegns Teaterkreds Udvalgets rådighedsbeløb Skive Billedskole Mere liv i midtbyen Ungdomsrådet Start- og udviklingspulje Rådighedsbeløbet (2) Diverse kontoen Hjemmelåneordning (2) Note 2a. 33 Markedsføring (2) Befordring af pensionister Reduktion personalenormering Skive Bibliotek SUND 37 Besparelse midler til sundhedsfremme % reduktion på sundhedscenter Besparelse på beløb afsat til husleje SOC 44 Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år Handicaphjælpemidler voksne-børn Note 2b. ARB 55 Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling Jobcenter Skive A/S Note 3. BFU 59 Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling Familiecentret Tandplejen Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) Note Uddannelsespuljen ØK 71 Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter Reduktion af fælles uddannelsespulje Kontorholdsudgifter Reduktion af forsikringspræmier Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift Reduktion af pulje til arbejdsskade Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Note 5. Opgaveomlægning Spildevand og Renovation Overhead på elever der går på Krabbeshus Driftsbesparelser energibesparende anlæg Besparelser i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over beredskabsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Beredskabsfor slag 7

8 Side 1000 kr Udvidelser: angives med + TMU 7 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger Fursund Færgeri - Brændsel KEFT 31 Skive Musikskole Skive Musik College Museum Salling Jenle Ørslevkloster KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg Regional Programvirksomhed Note 6. Det Jyske Ensemble SUND 48/50 Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator SOC ARB BFU ØK Note. 54 Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden Udvidelse af EGU til 25 elever Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering Alkoholfrie diskoteker Lederarrangementer for frivilige ledere m.v Byrådsseminar Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling Planstrategi, Campus Note 7. Elevpladser Note 8. Handicappris Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt Sidetallene refererer til katalog over driftskabsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Driftsforslag 8

9 Skattefinansieret anlæg Side 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Overførsel fra Note 9. TMU 20 Energibesparende foranstaltninger KEFT B09 Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Note Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Note Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen SOC B09 Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem /90 Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 BFU 100 Pulje - restbeløb vedr. køkkener /105-6 Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 Note 11a Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over anlægsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Anlægsforslag 9

10 Side 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY B09 Trafik investeringer/vejprojekter B09 Fortsætte Åplan B Køb af ejendom til parkeringsformål A Oprensning ved Strandtangen Indskud til Energifonden Skive Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Note Fursund Færgeri - renovering af færgeleje Fursund Færgeri - udstyr til billettering Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt KEFT 43 Vandingsanlæg Skive Stadion Spejdersamrådet Mobillen 300 Museum Salling Note 13 SUND 83 Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Note Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 SOC BFU Hjaltesvej, indtægt Misbrugscentret Tandplejen - røntgenapparat m.m ØK 111 Rådhus Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter B09 Å-planen / Midtbyplanen Pulsen i Salling Note 15 Oprettelse af bydelspulje - og organisation Note 16 Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes: Borgernær service omfatter: skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge og ældre (excl. ældreboliger). Finansiering 1 til 1 fra bloktilskud og egenfinansiering. Afsættes det fulde beløb ikke skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. 10

11 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt Noter. Note 1. Såfremt Skive Kom. ikke får adgang inden for puljen på 500 mill. til skatteforhøjelse, fastsættes skatteprocenten uændret, og i konsekvens heraf udsættes tilbygningen raf udsættes til Rådhuset. tilbygning til Rådhus Genoptages ved næste års budgetlægning, med henblik på låneadgang. Note 2. Undersøges for nye muligheder for betjening på lokalruter Note 2a. Restbeløb reserves til udbringning. Note 2b. Svar: Merforbrug på voksne / mindre på børneområdet. Note 3. Andre organisationsformer evt. udbud blandt private aktører undersøges inden budgetlægningen for Note 4. Der tilbydes tilkøb af udvidet åbningstid Note 5. Regeringen og KL har aftalt, at staten medvirker til afbureaukratisering for 500 mill i kommunerne. Note 6. Opstarten og 1. år finansieres af visionspuljen Evaluering inden næste års budget. Note 7. Der afsættes af visionspuljen beløb til planstrategi for uddannelsesbyen Campus Skive. Note 8. Antallet af elevpladser øges, - gerne med etniske unge, - ved lige kvalifikationer. Note 9. Der overføres for 16 mill. anlægsopgaver fra 2009 til 2010 for at opfylde rammen for borgernær service. Note 10 KEFT - udvalget udmønter i samarbejde med SIS Note 11. Der forventes medfinansiering fra DBU på 2 mill. til etablering af 2 kunstofbaner. Note 11a. Aktiveringsprojekt. Note 12. Der er ansøgt fra puljen for ø - kommuner til anskaffelse af ny færge. Det overvejes, hvordan en reservefærge kan drives i et fælles færgeselskab. Note 13. Når der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. Note 14. Regionen kontaktes med henblik på opfølgning af indgået aftale omkring kommunal Sundhedshus. Note 15. Under forudsætning af bæredygtig drift fremadrettet, og uden kommunal driftstilskud. Note 16. Der afsættes i det første år (2010) 1 mill. brutto udgifter og ½ mill. i netto indtægter efter beskrivelse af organisering. 11

12 Generelle bemærkninger. 1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.791, , , ,1 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.575, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overfør selsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,2-238,5 Driftsudgifter i alt* , , , ,0 Renter m.v. -19,5-18,7-17,9-17,3 Resultat af ordinær drift*** 101,3 75,8 62,7 32,5 Anlæg Anlægsudgifter** -104,1-98,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -99,1-98,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 2,2-23,1 9,4-18,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 0,3-23,1 9,5-17,9 Pengestrømme Resultat i alt 0,3-23,1 9,5-17,9 Afdrag på lån -51,4-46,3-44,1-41,3 Lånoptagelse 47,8 40,4 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -6,7-30,0-8,2-29,7 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

13 2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.660, , , ,4 Efterregulering 9,9-4,0 Skrå skatteloft -5,9-6,0-6,1-6,2 Dødsboskat 2,6 2,0 2,0 2,0 Selskabsskat 32,4 20,0 20,0 20,0 Grundskyld 87,5 87,5 87,5 87,5 Dækningsafgift 4,2 4,2 4,2 4,2 Skatter i alt 1.791, , , ,1 Udskrivningsgrundlag 6.385, , , ,0 Skatteprocent 26,0 26,0 26,0 26,0 Grundværdier 5.065, , , ,4 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 146,0 149,0 182,8 179,4 Betinget balancetilskud 8,7 8,7 8,7 8,7 Ældretilskud 11,6 11,9 12,5 12,6 Nettoudligning 479,2 533,0 545,3 576,7 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 57,4 61,0 69,7 78,3 Kvalitetsfond 34,9 17,4 17,4 17,4 Særligt vanskeligt stillede kommuner 9,0 9,0 9,0 9,0 Tilskud til øer 6,8 6,8 6,8 6,8 Madordning, daginstitutioner -3,5-3,5-3,5 Beskæftigelsestilskud 67,1 69,1 71,2 73,3 Efterregulering, beskæftigelsestilskud 26,0 26,8 27,6 28,4 Efterreguleringer tidligere år 5,5 9,0 Udligning vedr. udlændinge -14,1-14,4-14,7-15,1 Grundbidrag, sundhed -58,0-60,1-62,2-64,4 Udviklingsbidrag -5,8-6,0-6,2-6,4 Udligning, selskabsskat 10,7 10,3 7,1 9,5 Efterregulering, moms -1,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning i alt 784,0 827,0 870,5 909,7 Der er forudsat en skattestigning på 0,5% fra 25,5% til 26,0% svarende til et merprovenu på 29,4 mio. kr. i Det forudsættes således tilsagn fra Indenrigsministeriet om skatteforhøjelsen fra den afsatte pulje på 500 mio. kr. til økonomisk trængte kommuner. Der forventes svar fra ministeriet senest d. 23. september Såfremt kommunen ikke får tilsagn fra ministeriet fastsættes skatteprocenten uændret til 25,5%, og i konsekvens heraf udsættes tilbygning til rådhuset, der i så fald genoptages ved næste års budgetlægning med henblik på låneadgang. Grundskyldspromillen forudsættes uændret 20,68. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der foreslås valg af statsgaranti under henvisning til følgende forhold: 13

14 Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Ved selvbudgettering kan der forventes en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Generelt er der usikkerhed om hvornår konjunkturerne vender i Danmark, og Skive Kommune er i p.t. særligt hårdt ramt af krisen med negativ vækst i indkomster og markant stigende ledighed. Indbyggertallet forventes at svare til statsgarantien. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2007 korrigeret for skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra 2008/2009 samt Forårspakke 2.0 der har virkning fra Lavere skat på arbejde reducerer udskrivningsgrundlaget med 2,1% som følge af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og personfradraget, mens Forårspakken forøger kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,4%, bl.a. som følge af fastfrysning af beløbsgrænser og loft over ratepensioner. Skatteændringerne reguleres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2010-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 9,0% (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er foretaget på baggrund af opgørelsen af godt 99% af skatteyderne 2008 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien juli 2009 har KL i september foretaget en nedjustering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 0,5% i forlængelse af finansloven og Finansministeriets offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, august I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2010 i løbende priser. Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,5 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,9 Vækst Skive Kommune -0,2% -1,1% 5,7% Statsgaranti 2,6% -0,9% 7,2% KL s vækstskøn, september ,8% -0,1% 6,7% Skive Kommune, korrigeret f. skattereformer -0,5% 2,5% 2,1% Skive Kommunes vækst fra ligger således 2,0% under KL s seneste skøn for landstendensen. I de følgende 2 år forudsættes en vækst der fortsat ligger under forventningerne på landsplan, her anslået til 1% under i begge årene. Jf. ledighedsudviklingen i 2009 anført nedenfor. I øvrigt skal der renses for virkningen af periodens skattereformer for at få det virkelige billede af væksten i indkomsterne, der i helt usædvanlig er negativ i Skive Kommune med -0,5% og i de følgende 2 år forventes at være h.h.v. 2,5% og 2,1%. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Men selv om Skive Kommune skulle gå hen at indhente det tabte i forhold til landstendensen i årene og vil der ved selvbudgettering fortsat skulle ske en negativ efterregule- 14

15 ring af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Alternativt ville en højere vækst på landsplan kunne trække Skive Kommune med op, idet kommunen kompenseres med 90% i forhold til en afvigende tendens i forhold til landsudviklingen. Det vurderes dog usikkert på nuværende tidspunkt, jf. bl.a. figuren nedenfor der viser den forventede udvikling i den økonomiske vækst i Danmark og udskrivningsgrundlaget. Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Skive DK BNP -2% -3% -4% -5% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skattereformer, så det kan sammenlignes fra år til år. Væksten er nedjusteret med de årlige prisstigninger opgjort af KL. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Ledighed. Skive Kommune har en markant stigning i ledigheden, jf. figuren nedenfor. I første halvår af 2009 har Skive Kommune haft den største stigning i ledigheden blandt samtlige kommuner i forhold til samme periode i Ledighedsprocenten ligger nu ca. 1% over landsgennemsnittet offentlige tilgængelige tal fra Danmarks Statistik dateret fra 1986 og fremefter har ikke tidligere vist en ledighedsniveau i Skive Kommune over landsgennemsnittet. Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M03 Kilde: Danmarks Statistik. 2007M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 15

16 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2010 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2009 udgør , hvilket er 79 mindre end samme tidspunkt året før. Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år: Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2010 svarende til statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 16

17 3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.454,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 147,9 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,0 Udvalgenes budgetforslag 2.454,2 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2009 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,3% og 2,5% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for mindre justeringer i skønnene for og Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 147,9 mio. kr. for den skattefinansierede drift, fordelt med 38,3 mio. kr. til serviceudgifter og 109,6 mio. kr. til udgifter til indkomstoverførsler. Det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.467,3 mio. kr. Merudgifterne til service på 38,3 mio. kr. vedrører følgende forhold: I forhold til budget 2009 er der indarbejdet følgende merudgifter til demografi og flere brugere: Mio. kr Folkeskoler -7,4-9,7-12,9-16,7 Krabbeshus Heldagsskole 3,8 3,8 3,8 3,8 Elever i fri-/efterskoler 1,3 1,3 1,3 1,3 Dagpasning 5,0 5,0 5,0 5,0 Ældre 4,8 10,3 15,1 22,0 Socialområdet 3,2 6,4 9,6 9,6 I alt 10,7 17,1 21,9 25,0 Beløbene er delvist forlods indarbejdet i budget 2009 med 4,1 mio. kr. Udgiften til demografi er således netto forøget med 6,6 mio. kr. under budgetlægningen for Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2010 er der givet et generelt løft til kommunernes udgifter til demografi mv. på 0,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde, sidstnævnte med virkning fra I alt svarer det til et løft i serviceudgifterne på 1,3 mia. kr., hvilket udgør 11,3 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. I budget 2010 er der endvidere indarbejdet en mindreindtægt fra på 6,1 mio. kr. fra refusion af dyre enkeltsager på det sociale område. Der er indarbejdet en række lovændringer til en merudgift på i alt 19,6 mio. kr., hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet til 18,4 mio. kr. Lovændringerne vedrører afgiftsændring vedr. gadebelysning med 2,1 mio. kr., vederlagsfri fysioterapi med 1,9 mio. kr., udmåling af tilskud til ansættelse af handicaphjælpere til borgerstyret personlig assistance med 1,5 mio. kr., loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger med 2,4 mio. kr. (bloktilskuddet hertil er 1,0 mio. kr.), jobcenterreform med 7,5 mio. kr., ændring af økonomisk fripladsgrænse i daginstitutioner med 1,6 mio. kr., 1,0 mio. kr. på familieområdet, 0,5 mio. kr. vedr. afgift på drikkevandsbeskyttelse, 0,6 mio. kr. til lønsumsafgift vedr. kollektiv trafik samt 0,5 mio. kr. til øvrige lovændringer. 17

18 Desuden er der indarbejdet en række andre tekniske ændringer, der netto giver anledning til en merudgift på 6,0 mio. kr. Beløbet er ufinansieret og består af mer- og mindreudgifter til følgende formål: Der er merudgifter på i alt 11,5 mio. kr. til miljø- og byggesagsgebyrer mv. på 1,6 mio. kr., prisfastsættelsen på fritvalgsordningen med 1,1 mio. kr., undervisning af plejeanbragte børn over kommunegrænser med 0,7 mio. kr., befordring af skoleelever med 2,8 mio. kr., KMD betalingsaftale med 1,3 mio. kr., pensioner og pensionsforsikringspræmier med 1,7 mio. kr., lægeerklæringer med 0,9 mio. kr. og administrationsbidrag vedr. forsyningsområdet med en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på 5,5 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed med 0,9 mio. kr., driftsoverskud fra Idavang og Mentor på 1,4 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag samt 3,2 mio. kr. der er flyttet fra driften til finansiering af IT anlægsprojekter på dagtilbud og skoler. Merudgifterne til indkomstoverførsler på 109,6 mio. kr. vedr.: 93,0 mio. kr. i merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af udgifterne til dagpenge samt aktivering af forsikrede ledige. En del af disse udgifter dækkes af refusion, mens kommunernes nettoudgifter finansieres af et beskæftigelsestilskud til hver enkelt kommune. Beskæftigelsestilskuddet der budgetteres under tilskud og udligning er tilsvarende forudsat til 67,0 mio. kr. på baggrund af KL s udmelding + 26,0 mio. kr. i forventet efterregulering. Sygedagpenge/ledighedsydelse: Der er indarbejdet en ændring på en mindreudgift på 11,0 mio. kr. Besparelsen er en følge af forventninger om større fokus på aktivering i forbindelse med omlægning af refusion på sygedagpenge og en tilsvarende ændring vedr. ledighedsydelse, idet der indføres differentieret refusionsprocent med 65% refusion ved aktivering og 35% for passive perioder. Beløbet fremkommer som en sum af 3,2 mio. kr. der udgør mindreudgift til sygedagpenge plus de 7,8 mio. kr. der gives i bloktilskud til formålet, som imidlertid ikke anvendes. Konjunkturbestemte merudgifter på 19,8 mio. kr. til flere modtagere af førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Med yderligere 3,5 mio. kr. i merudgifter forlods indarbejdet i budgettet for 2009 svarer den samlede stigning i udgifterne til 23,3 mio. kr. Det svarer stort set til Skive Kommunes andel af KL s forventninger til ændringen i de konjunkturbestemte udgifter til overførsler på 23,0 mio. kr., fordelt med et løft ved midtvejsreguleringen i 2009 med 13,5 mio. kr. og yderligere 9,5 mio. kr. i budget I henhold til aftalen mellem regeringen og KL vil der også skulle foretages en midtvejsvurdering af skønnene for indkomstoverførsler for De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 18

19 Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og miljøudvalget, service 1 Søndertoften, Hald, byggemodning, afledt drift, BY Furvej, etablering af cykelsti, BY Toiletbygning, Eskov Strandpark Toiletbygning, Jesle Odde Toilet, Glyngøre Havn Trafiksikkerhedsprojekter, afledt drift Energibesparende foranstaltninger, afledt drift, BY Naboejendom til Brårup Skole, udvendig vedl., BY Energimærkeordning, FR # Julebelysning flyttes fra TMU Til KEFT Lovændring, moms, energiafgifter, gadelys mv * 11 Lovændring, afgift, drikkevandsbeskyttelse * EBF, vandbesparelser 32 ejendomme, BY , 21 # Vedligehold udenomsarealer, alle Rådhuse ovf til ØK Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Nedsættelse af miljøgebyr Lovændring, lønsumsafgift, kollektiv trafik * Redningsberedskab Erhvervs- og kulturudvalget, overførsler 13 Boligydelse Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Erhvervs- og kulturudvalget, service 14 Kultur: Lokalhistorisk arkiv og Skive Theater # Julebelysning flyttes fra Teknisk Forv. Til KEFT Skøjtebanen Justering af tekniske ændringer som er med i basisbudget Ændring af amternes museumstilskud til bloktilskud Ændret konteringspraksis/moms for skolernes brug af haller EBF, idrætsområdet, BY , Overskydende beløb vedr. Kulturregionen, by Sundhedsudvalget Lovændring, Vederlagsfri fysioterapi mv * Ændring aktivitetsbestemt medfinansiering Finansiering af adgang til sundhedsdatanettet * 20 Patientundervisning og egenbehandling * # Flytning af kommunal genoptræning fra soc. Til sundhed Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne * # Flytning af skævdelingspulje fra ØK

20 Rammeændringer, 1000 kr Social- og ældreudvalg, service Socialområdet: # 2 fuldtidsstillinger overflyttet til Administration Statsrefusion, dyre enkeltsager Servicearealer, Mejsevej & Jyllandsgade Mindreudgifter til diabeteskost # Skævdelingspulje fra ØK Tilretninger boenheder 11 # Overhead - Social (ekskl. Idavang og Mentor) ovf. Til kt Idavang/Mentor, driftsindt., ældreboliger til renter/afdrag Idavang/Mentor, driftsoverskud til overhead/renter/afdrag Idavang/Mentor, overheadomkostning på konto Overhead til konto Ældre: Demografi Lovændring, tilskud borgerstyret personlig assistance * 24 Lovændring, tilskud borgerstyret personlig assistance * # Flytning af kommunal genoptræning til sundhed fra soc Flytning af skævdelingspulje fra ØK Slettet budgetbeløb i 2013 kt Fritvalg Madservice * Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler 27 Introduktionsydelse Udgifter til aktivering, herunder Bomi Refusioner, aktivering Førtidspension m. 50%'s refusion Førtidspension m. 35%'s refusion, tidligere lovgivning Førtidspension m. 35%'s refusion, ny lovgivning Sygedagpenge uden refusion Regresindtægter, sygedagpenge Kontanthjælp - aktiverede med 65%'s refusion Kontanthjælp - passive Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse # Flytning af udgifter fra kt. 6 til kt. 5 vedr. jobkonsulenter Forventede lovændringer, sygedagpenge & ledighedsydelse Overtagelse af dagpenge/aktivering af forsikrede ledige Lovændring, sygefraværshandlingsplan Lovændring, sygefraværshandlingsplan/ledighedsydelse

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2010

SKIVEKOMMUNE Budget 2010 1. Bevillingsoversigt 3 1.1 Bevillingsoversigt på bevillingsniveau 5 1.2 Bevillingsoversigt på politikområder 6 2. Generelle bemærkninger 8 2.1 Resultatopgørelse 2010-2013 10 2.2 Indtægtsgrundlag 11 2.3

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012

SKIVEKOMMUNE Budget 2012 Budget 2012 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2012-2015 7 1.2 Indtægtsgrundlag 8 1.3 Skattefinansieret drift 12 1.4 Skattefinansieret anlæg 19 1.5 Forsyningsvirksomheder 20 1.6 Langfristet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere