Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling"

Transkript

1 Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Budgetforslag Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Aftale mellem regeringen og KL Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer 33 Bevillingsoversigt 35 Takstoversigt 36 3

4 4

5 Budgetforslag 2010 Dato: Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.791, , , ,1 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.575, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overfør selsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,2-238,5 Driftsudgifter i alt* , , , ,0 Renter m.v. -19,5-18,7-17,9-17,3 Resultat af ordinær drift*** 101,3 75,8 62,7 32,5 Anlæg Anlægsudgifter** -104,1-98,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -99,1-98,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 2,2-23,1 9,4-18,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 0,3-23,1 9,5-17,9 Pengestrømme Resultat i alt 0,3-23,1 9,5-17,9 Afdrag på lån -51,4-46,3-44,1-41,3 Lånoptagelse 47,8 40,4 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -6,7-30,0-8,2-29,7 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

6 Budgetforslag 2010 Dato: Økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Ændringer i forhold til budgetoplægget. Skatter 1000 kr Skatteprocent 26,0 26,0 26,0 26,0 Note 1. Provenuændring Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Provenuændring Note. Et mindre antal kommuner kan foretage justering af indkomstskat indenfor ramme på 500 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet søges om tilsagn til skatteforhøjelse senest svar Uden tilsagn reduceres provenuet i 2010 med 75% og i 2011 med 50%, derefter fuldt provenu. Det er forudsat, at der gives tilsagn. 1B. Tilskud 1000 kr Vanskeligt stillede kommuner

7 Skattefinansierede driftsudgifter Side 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + TMU 7 Park & Vej (S &SF. Entreprenørgården) Vandløbsvedligeholdelse Kollektiv trafik Note Byfornyelse Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Asfalt Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT 15 Skiveegnens Erhvervscenter Ungdomshuset - lønudgift Museum Salling Skive og Omegns Teaterkreds Udvalgets rådighedsbeløb Skive Billedskole Mere liv i midtbyen Ungdomsrådet Start- og udviklingspulje Rådighedsbeløbet (2) Diverse kontoen Hjemmelåneordning (2) Note 2a. 33 Markedsføring (2) Befordring af pensionister Reduktion personalenormering Skive Bibliotek SUND 37 Besparelse midler til sundhedsfremme % reduktion på sundhedscenter Besparelse på beløb afsat til husleje SOC 44 Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år Handicaphjælpemidler voksne-børn Note 2b. ARB 55 Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling Jobcenter Skive A/S Note 3. BFU 59 Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling Familiecentret Tandplejen Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) Note Uddannelsespuljen ØK 71 Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter Reduktion af fælles uddannelsespulje Kontorholdsudgifter Reduktion af forsikringspræmier Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift Reduktion af pulje til arbejdsskade Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Note 5. Opgaveomlægning Spildevand og Renovation Overhead på elever der går på Krabbeshus Driftsbesparelser energibesparende anlæg Besparelser i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over beredskabsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Beredskabsfor slag 7

8 Side 1000 kr Udvidelser: angives med + TMU 7 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger Fursund Færgeri - Brændsel KEFT 31 Skive Musikskole Skive Musik College Museum Salling Jenle Ørslevkloster KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg Regional Programvirksomhed Note 6. Det Jyske Ensemble SUND 48/50 Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator SOC ARB BFU ØK Note. 54 Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden Udvidelse af EGU til 25 elever Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering Alkoholfrie diskoteker Lederarrangementer for frivilige ledere m.v Byrådsseminar Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling Planstrategi, Campus Note 7. Elevpladser Note 8. Handicappris Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt Sidetallene refererer til katalog over driftskabsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Driftsforslag 8

9 Skattefinansieret anlæg Side 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Overførsel fra Note 9. TMU 20 Energibesparende foranstaltninger KEFT B09 Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Note Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Note Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen SOC B09 Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem /90 Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 BFU 100 Pulje - restbeløb vedr. køkkener /105-6 Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 Note 11a Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt Note. Sidetallene refererer til katalog over anlægsforslag, jf. kommunens hjemmeside under Byråd/Kommune - Økonomi - Budget Budgetforslag, 1. behandling - Anlægsforslag 9

10 Side 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY B09 Trafik investeringer/vejprojekter B09 Fortsætte Åplan B Køb af ejendom til parkeringsformål A Oprensning ved Strandtangen Indskud til Energifonden Skive Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Note Fursund Færgeri - renovering af færgeleje Fursund Færgeri - udstyr til billettering Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt KEFT 43 Vandingsanlæg Skive Stadion Spejdersamrådet Mobillen 300 Museum Salling Note 13 SUND 83 Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Note Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 SOC BFU Hjaltesvej, indtægt Misbrugscentret Tandplejen - røntgenapparat m.m ØK 111 Rådhus Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter B09 Å-planen / Midtbyplanen Pulsen i Salling Note 15 Oprettelse af bydelspulje - og organisation Note 16 Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes: Borgernær service omfatter: skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge og ældre (excl. ældreboliger). Finansiering 1 til 1 fra bloktilskud og egenfinansiering. Afsættes det fulde beløb ikke skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. 10

11 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt Noter. Note 1. Såfremt Skive Kom. ikke får adgang inden for puljen på 500 mill. til skatteforhøjelse, fastsættes skatteprocenten uændret, og i konsekvens heraf udsættes tilbygningen raf udsættes til Rådhuset. tilbygning til Rådhus Genoptages ved næste års budgetlægning, med henblik på låneadgang. Note 2. Undersøges for nye muligheder for betjening på lokalruter Note 2a. Restbeløb reserves til udbringning. Note 2b. Svar: Merforbrug på voksne / mindre på børneområdet. Note 3. Andre organisationsformer evt. udbud blandt private aktører undersøges inden budgetlægningen for Note 4. Der tilbydes tilkøb af udvidet åbningstid Note 5. Regeringen og KL har aftalt, at staten medvirker til afbureaukratisering for 500 mill i kommunerne. Note 6. Opstarten og 1. år finansieres af visionspuljen Evaluering inden næste års budget. Note 7. Der afsættes af visionspuljen beløb til planstrategi for uddannelsesbyen Campus Skive. Note 8. Antallet af elevpladser øges, - gerne med etniske unge, - ved lige kvalifikationer. Note 9. Der overføres for 16 mill. anlægsopgaver fra 2009 til 2010 for at opfylde rammen for borgernær service. Note 10 KEFT - udvalget udmønter i samarbejde med SIS Note 11. Der forventes medfinansiering fra DBU på 2 mill. til etablering af 2 kunstofbaner. Note 11a. Aktiveringsprojekt. Note 12. Der er ansøgt fra puljen for ø - kommuner til anskaffelse af ny færge. Det overvejes, hvordan en reservefærge kan drives i et fælles færgeselskab. Note 13. Når der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. Note 14. Regionen kontaktes med henblik på opfølgning af indgået aftale omkring kommunal Sundhedshus. Note 15. Under forudsætning af bæredygtig drift fremadrettet, og uden kommunal driftstilskud. Note 16. Der afsættes i det første år (2010) 1 mill. brutto udgifter og ½ mill. i netto indtægter efter beskrivelse af organisering. 11

12 Generelle bemærkninger. 1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.791, , , ,1 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.575, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overfør selsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,2-238,5 Driftsudgifter i alt* , , , ,0 Renter m.v. -19,5-18,7-17,9-17,3 Resultat af ordinær drift*** 101,3 75,8 62,7 32,5 Anlæg Anlægsudgifter** -104,1-98,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -99,1-98,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 2,2-23,1 9,4-18,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 0,3-23,1 9,5-17,9 Pengestrømme Resultat i alt 0,3-23,1 9,5-17,9 Afdrag på lån -51,4-46,3-44,1-41,3 Lånoptagelse 47,8 40,4 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -6,7-30,0-8,2-29,7 * Uudmøntet reduktionspulje 7,6 7,6 7,6 ** Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 69,8 34,8 34,8 34,8 *** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 35 mio. kr., i alt 83 mio. kr. i

13 2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.660, , , ,4 Efterregulering 9,9-4,0 Skrå skatteloft -5,9-6,0-6,1-6,2 Dødsboskat 2,6 2,0 2,0 2,0 Selskabsskat 32,4 20,0 20,0 20,0 Grundskyld 87,5 87,5 87,5 87,5 Dækningsafgift 4,2 4,2 4,2 4,2 Skatter i alt 1.791, , , ,1 Udskrivningsgrundlag 6.385, , , ,0 Skatteprocent 26,0 26,0 26,0 26,0 Grundværdier 5.065, , , ,4 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 146,0 149,0 182,8 179,4 Betinget balancetilskud 8,7 8,7 8,7 8,7 Ældretilskud 11,6 11,9 12,5 12,6 Nettoudligning 479,2 533,0 545,3 576,7 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 57,4 61,0 69,7 78,3 Kvalitetsfond 34,9 17,4 17,4 17,4 Særligt vanskeligt stillede kommuner 9,0 9,0 9,0 9,0 Tilskud til øer 6,8 6,8 6,8 6,8 Madordning, daginstitutioner -3,5-3,5-3,5 Beskæftigelsestilskud 67,1 69,1 71,2 73,3 Efterregulering, beskæftigelsestilskud 26,0 26,8 27,6 28,4 Efterreguleringer tidligere år 5,5 9,0 Udligning vedr. udlændinge -14,1-14,4-14,7-15,1 Grundbidrag, sundhed -58,0-60,1-62,2-64,4 Udviklingsbidrag -5,8-6,0-6,2-6,4 Udligning, selskabsskat 10,7 10,3 7,1 9,5 Efterregulering, moms -1,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning i alt 784,0 827,0 870,5 909,7 Der er forudsat en skattestigning på 0,5% fra 25,5% til 26,0% svarende til et merprovenu på 29,4 mio. kr. i Det forudsættes således tilsagn fra Indenrigsministeriet om skatteforhøjelsen fra den afsatte pulje på 500 mio. kr. til økonomisk trængte kommuner. Der forventes svar fra ministeriet senest d. 23. september Såfremt kommunen ikke får tilsagn fra ministeriet fastsættes skatteprocenten uændret til 25,5%, og i konsekvens heraf udsættes tilbygning til rådhuset, der i så fald genoptages ved næste års budgetlægning med henblik på låneadgang. Grundskyldspromillen forudsættes uændret 20,68. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der foreslås valg af statsgaranti under henvisning til følgende forhold: 13

14 Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Ved selvbudgettering kan der forventes en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Generelt er der usikkerhed om hvornår konjunkturerne vender i Danmark, og Skive Kommune er i p.t. særligt hårdt ramt af krisen med negativ vækst i indkomster og markant stigende ledighed. Indbyggertallet forventes at svare til statsgarantien. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2007 korrigeret for skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra 2008/2009 samt Forårspakke 2.0 der har virkning fra Lavere skat på arbejde reducerer udskrivningsgrundlaget med 2,1% som følge af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og personfradraget, mens Forårspakken forøger kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,4%, bl.a. som følge af fastfrysning af beløbsgrænser og loft over ratepensioner. Skatteændringerne reguleres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2010-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 9,0% (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er foretaget på baggrund af opgørelsen af godt 99% af skatteyderne 2008 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien juli 2009 har KL i september foretaget en nedjustering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 0,5% i forlængelse af finansloven og Finansministeriets offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, august I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2010 i løbende priser. Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,5 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,9 Vækst Skive Kommune -0,2% -1,1% 5,7% Statsgaranti 2,6% -0,9% 7,2% KL s vækstskøn, september ,8% -0,1% 6,7% Skive Kommune, korrigeret f. skattereformer -0,5% 2,5% 2,1% Skive Kommunes vækst fra ligger således 2,0% under KL s seneste skøn for landstendensen. I de følgende 2 år forudsættes en vækst der fortsat ligger under forventningerne på landsplan, her anslået til 1% under i begge årene. Jf. ledighedsudviklingen i 2009 anført nedenfor. I øvrigt skal der renses for virkningen af periodens skattereformer for at få det virkelige billede af væksten i indkomsterne, der i helt usædvanlig er negativ i Skive Kommune med -0,5% og i de følgende 2 år forventes at være h.h.v. 2,5% og 2,1%. Indkomstskatteprovenuet forventes at være 75,8 mio. kr. mindre ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti, hvoraf der sker modregning fra udligningsordningerne med 65,1 mio. kr., netto 10,7 mio. kr. Der forventes et mindreprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på i alt 17,6 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. i budgetåret 2010 og en efterregulering i 2013 på 6,9 mio. kr. Men selv om Skive Kommune skulle gå hen at indhente det tabte i forhold til landstendensen i årene og vil der ved selvbudgettering fortsat skulle ske en negativ efterregule- 14

15 ring af tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. i 2013, når indkomsten for 2010 er gjort op som følge af KL s nedjustering af vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 0,5% i forhold til tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Alternativt ville en højere vækst på landsplan kunne trække Skive Kommune med op, idet kommunen kompenseres med 90% i forhold til en afvigende tendens i forhold til landsudviklingen. Det vurderes dog usikkert på nuværende tidspunkt, jf. bl.a. figuren nedenfor der viser den forventede udvikling i den økonomiske vækst i Danmark og udskrivningsgrundlaget. Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Skive DK BNP -2% -3% -4% -5% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skattereformer, så det kan sammenlignes fra år til år. Væksten er nedjusteret med de årlige prisstigninger opgjort af KL. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Ledighed. Skive Kommune har en markant stigning i ledigheden, jf. figuren nedenfor. I første halvår af 2009 har Skive Kommune haft den største stigning i ledigheden blandt samtlige kommuner i forhold til samme periode i Ledighedsprocenten ligger nu ca. 1% over landsgennemsnittet offentlige tilgængelige tal fra Danmarks Statistik dateret fra 1986 og fremefter har ikke tidligere vist en ledighedsniveau i Skive Kommune over landsgennemsnittet. Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M03 Kilde: Danmarks Statistik. 2007M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 15

16 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2010 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2009 udgør , hvilket er 79 mindre end samme tidspunkt året før. Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år: Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2010 svarende til statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 16

17 3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.454,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 147,9 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,0 Udvalgenes budgetforslag 2.454,2 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2009 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,3% og 2,5% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for mindre justeringer i skønnene for og Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 147,9 mio. kr. for den skattefinansierede drift, fordelt med 38,3 mio. kr. til serviceudgifter og 109,6 mio. kr. til udgifter til indkomstoverførsler. Det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.467,3 mio. kr. Merudgifterne til service på 38,3 mio. kr. vedrører følgende forhold: I forhold til budget 2009 er der indarbejdet følgende merudgifter til demografi og flere brugere: Mio. kr Folkeskoler -7,4-9,7-12,9-16,7 Krabbeshus Heldagsskole 3,8 3,8 3,8 3,8 Elever i fri-/efterskoler 1,3 1,3 1,3 1,3 Dagpasning 5,0 5,0 5,0 5,0 Ældre 4,8 10,3 15,1 22,0 Socialområdet 3,2 6,4 9,6 9,6 I alt 10,7 17,1 21,9 25,0 Beløbene er delvist forlods indarbejdet i budget 2009 med 4,1 mio. kr. Udgiften til demografi er således netto forøget med 6,6 mio. kr. under budgetlægningen for Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2010 er der givet et generelt løft til kommunernes udgifter til demografi mv. på 0,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde, sidstnævnte med virkning fra I alt svarer det til et løft i serviceudgifterne på 1,3 mia. kr., hvilket udgør 11,3 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. I budget 2010 er der endvidere indarbejdet en mindreindtægt fra på 6,1 mio. kr. fra refusion af dyre enkeltsager på det sociale område. Der er indarbejdet en række lovændringer til en merudgift på i alt 19,6 mio. kr., hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet til 18,4 mio. kr. Lovændringerne vedrører afgiftsændring vedr. gadebelysning med 2,1 mio. kr., vederlagsfri fysioterapi med 1,9 mio. kr., udmåling af tilskud til ansættelse af handicaphjælpere til borgerstyret personlig assistance med 1,5 mio. kr., loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger med 2,4 mio. kr. (bloktilskuddet hertil er 1,0 mio. kr.), jobcenterreform med 7,5 mio. kr., ændring af økonomisk fripladsgrænse i daginstitutioner med 1,6 mio. kr., 1,0 mio. kr. på familieområdet, 0,5 mio. kr. vedr. afgift på drikkevandsbeskyttelse, 0,6 mio. kr. til lønsumsafgift vedr. kollektiv trafik samt 0,5 mio. kr. til øvrige lovændringer. 17

18 Desuden er der indarbejdet en række andre tekniske ændringer, der netto giver anledning til en merudgift på 6,0 mio. kr. Beløbet er ufinansieret og består af mer- og mindreudgifter til følgende formål: Der er merudgifter på i alt 11,5 mio. kr. til miljø- og byggesagsgebyrer mv. på 1,6 mio. kr., prisfastsættelsen på fritvalgsordningen med 1,1 mio. kr., undervisning af plejeanbragte børn over kommunegrænser med 0,7 mio. kr., befordring af skoleelever med 2,8 mio. kr., KMD betalingsaftale med 1,3 mio. kr., pensioner og pensionsforsikringspræmier med 1,7 mio. kr., lægeerklæringer med 0,9 mio. kr. og administrationsbidrag vedr. forsyningsområdet med en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på 5,5 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed med 0,9 mio. kr., driftsoverskud fra Idavang og Mentor på 1,4 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag samt 3,2 mio. kr. der er flyttet fra driften til finansiering af IT anlægsprojekter på dagtilbud og skoler. Merudgifterne til indkomstoverførsler på 109,6 mio. kr. vedr.: 93,0 mio. kr. i merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af udgifterne til dagpenge samt aktivering af forsikrede ledige. En del af disse udgifter dækkes af refusion, mens kommunernes nettoudgifter finansieres af et beskæftigelsestilskud til hver enkelt kommune. Beskæftigelsestilskuddet der budgetteres under tilskud og udligning er tilsvarende forudsat til 67,0 mio. kr. på baggrund af KL s udmelding + 26,0 mio. kr. i forventet efterregulering. Sygedagpenge/ledighedsydelse: Der er indarbejdet en ændring på en mindreudgift på 11,0 mio. kr. Besparelsen er en følge af forventninger om større fokus på aktivering i forbindelse med omlægning af refusion på sygedagpenge og en tilsvarende ændring vedr. ledighedsydelse, idet der indføres differentieret refusionsprocent med 65% refusion ved aktivering og 35% for passive perioder. Beløbet fremkommer som en sum af 3,2 mio. kr. der udgør mindreudgift til sygedagpenge plus de 7,8 mio. kr. der gives i bloktilskud til formålet, som imidlertid ikke anvendes. Konjunkturbestemte merudgifter på 19,8 mio. kr. til flere modtagere af førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Med yderligere 3,5 mio. kr. i merudgifter forlods indarbejdet i budgettet for 2009 svarer den samlede stigning i udgifterne til 23,3 mio. kr. Det svarer stort set til Skive Kommunes andel af KL s forventninger til ændringen i de konjunkturbestemte udgifter til overførsler på 23,0 mio. kr., fordelt med et løft ved midtvejsreguleringen i 2009 med 13,5 mio. kr. og yderligere 9,5 mio. kr. i budget I henhold til aftalen mellem regeringen og KL vil der også skulle foretages en midtvejsvurdering af skønnene for indkomstoverførsler for De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 18

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere