nr.52 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr.52 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark"

Transkript

1 Atlraction l78 ~

2 nr.52 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand : Kim Bo Clasen, Stengårds Alle ll8, 2800 Lyngby. Tlf: Kasserer, medlems- og vognregister: Klubbens gironr. : Jens E. Sanning, Hårbyve j 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf: Sekretær, klubbut ik:!:jenny A. J ensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev. Tlf: Reservedel e : Jørgen Kjær, Gl. Selhngvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: Bestyrelsesl'l ed lem. Steen Jensen, Københavnsvej, 3400 Hiller0d, tlf: I O 08 Bladredaktionsgruppe: Pete r Juel Jeppesen, Rosengade 16, 2B, 1309 København K. Tlf: Jens ~!Øller N j colaisen, Ravns borggade 5A, 4. t h., 2200 København N. Tlf: Stof til næste nummer sendes t il Peter Juel Jeppesen. Deadline: l.. december med morgenposten. Næste nummer udkommer omkring l. januar

3 Redaktionelt Gregers Gram Fredericiagade 78A )u sidder nu med efterårsnummeret af 1310 KØbenhavn K. vort klubblad og kan læse beretninger f ra flere gode ture med biler og mennesker. Det er selvfølgelig de færreste Strandve jen 63, 4.th. Karna Gram som når til Moskva med den gamle Citroen, 2100 KØbenhavn Ø. ~e n har du en historie og et par gode billeder så lad os få den med i bladet. Carsten Aagaard lls 46 Et par annoncer v il heller ikke være af vejen - denne gang er der ingen... red. Fra registret For et par blades tid s iden klagede j eg over at der ikke kom nye medlemmer. Om det er klagen der har hjulpet, eller om det blot var det gode sommervejr ved jeg ikke. Men mange har fundet vej til vor gode forening, og vi kan tillige registrere flere nye biler: Kim Gordon Kastanietoften Vedbæk. Tlf: Jens Birkholm BrøndbyØsterve j Hvidovre. Tlf: K. E. Poulsen Ammits bølve j 37C, Ødsted 7100 Vejle. Tlf: November : Fred. 8/11: Lørd. 9/ ll: SØnd. 10/ 11: SØnd. 17/ 11: Decembe r: 15six NØrre Voldgade 27A, 1.tv KØbenhavn K. Bjarne Vindum Kildegaardsalle Gedser. Calle Holst Mellanvagen 9 S Vellinge Sverige. lln 52 Ole Nielsen lls 53 Ved Damme n Fredensborg. Tlf: Torsten Vig Rande r sgade 57, st.tv KØbenhavn Ø. Tlf: Aktivitetskalenderen Vi byde r alle velkommen i klubben og håber at se mange af dem flittigt til vore a rrangementer. J ens Sanning. Klubaft en i klublokalet i Hille r Ød. Henrik og John holde r foredrag og viser billeder fra turen til Mos kva i sonnner. Efter stwnpemarkesmøde hos Ole Meldgård i Ikast. ZX-dag øst for Storebælt. (Se også s idste nwm1er af bladet). Husk tilmelding senest mandag den 4/ 11 til Jean Vincent på eller Rita Pedersen på ZX-dag vest for Storebæl t. Kl Sted: Brædstrup Motor Compagni/ Citroen Brædstrup, Indre Ringvej 11, 8740 Brædstrup. Tilmelding senest 11 / 11 til: Flennning Gerhard Pedersen, tlf: Fred. 13/ 12: Klubaften i Klublokal et i HillerØd, KØbenhavnsvej JO. Kl Januar: LØrd. 17/ l: Værkstedsdag - l edningsnet. Se omtale andetsteds i bladet. Februar: LØrd. 1/ 2 : Værksteddag 2 - ledningsnet. Se omtal e andetsteds i bladet. 23

4 N)rt fra ind- og udland Nogle af vore fælles klubmedlemner har her i somner været på noget af en udflugt. De tog he r fra Danmark til Amsterdam og videre gennem Østeuropa, til de nåede Moskva. For l igesom at få en tur ud af det, fortsatte de ned til Ungarn, for at afslutte med at køre i gennem Østrig og Tyskl and t il Amsterdam og hjem t il Danmark. De som bor i J ylland ha r sikkert alle rede hørt om denne fantastiske t ur, på et lokalmøde hos J ørgen Broen i Ålborg, mens sjæll ænde rne må vente til klubmødet i novembe r måned. Her vil John Reel e og Henrik Jacobsen fortælle og vise fotos (l ysbillede r). Det er fredag den / 11 kl på KØbenhavnsvej 30. Det sidste å r s tid har ellers været præget af stagnation eller måske en tilbagegang i salget af ganue biler. Priserne har fulgt denne udvikling; for vor es vedkonunende er de r måske også tale om at markedet for 11'ere og IS'ere e r ved at være mættet? Eller er der måske tale om, at de vogne, der er til salg, e r i god stand og derfor dyre, hvorved de til t rækker et mindre publikum? Det lader til, at de tider e r forbi, hvor man kunne købe en "vogn" til få tusinde kroner, og hvor mange gik i de res garager gennem flere år og gjorde de res bile r i stand. Måske blev det ikke meget billige re, men man s kulle ikke op med all e pengene på een gang. Det er synd, da det nu me r e er et s pørgsmål om hvor tyk tegnebogen er - og ikke om man har lyst, tid og inte resse for denne hobby. Det kan måske være, at det nu e r tid til ljnport af vrag fra udlandet? fører mig til det næ._ste, nenuig DeLte~ udgifter til restaurering af ganue biler. Som bekendt er det ikke alle processer af restaureringsarbejdet man selv kan udføre. For eksempel lakering og forkronming m.m. He r er vi ofte henvist til andres tit dyrt købte hjælp, men PAS PÅ før de mange penge gives ud og før du ovepl ader dit kæreste e j e til f r e mmede. Som vi kunne l æse i sidste nwtnner af bladet, kan det være meget problematisk at få forkromet s ine dele. Dette gælde r både pt j s og ikke mi ndst kvalitet. Man kan f å udfør t et Pigtig pant stykke arbejde, og så, efter et par månedej', er kvaliteten dalet til næsten nulpun1.-tet hos se Lvsanune l irma..jeg har selv he r i sonuner pr øvet al få udført et lakeringsapbejde på mi n l l ' e r, og sjældent har jeg set magen Lil sjus h:: dårlig uds partling, for l i dt lak, forkert farve osv. osv. De i<jooner som jeg blev nødt til at betale, var til dels smidt lige ud af vinduet, og vognen kunne kør es lige til den næste maler. Han lavede til gengæld et tneget fint stykke arbejde og overholdt prisen. Derfor synes jeg at vi må prøve at stå sammen og fortælle hinanden om vores erfaringe r, så andre ikke ryger i de samnæ fælder. Jeg giver meget gerne navne og adresser, hvis nogen s kulle have bpug for det - bape ikke her på tryk! Når vi nu er ved advarsler, ep dep een til. Den lyder måske ldt banal, men den er alvorli g nok. Det drejer sig om eengangs lightere. For nylig, da jeg svejsede, havde jeg en cengangslighter i brystl onmen. Da jeg kom hjem opdagede j eg til min si<joæk, at der var to svejsegløder, som havde boret sig næsten helt igennem plastikken! Et andet tnedlem kunne fortæll e, at på Teknisk Skole i Lyngby havde en ung mand mistet sit højre ben fra hoften og nedefter, på grund af en cengangsl ighter i buksel onunen. Jeg har også fophør t mig på Amtssygehuset i Gl ostrup (min arbejds plads) og fået bekræftet, at der s ker mange grijrune ulykke r med disse lightere. Morale: Brug tændstikker eller metallighter e. Livet e r for kort til eengangslightere. Vi ved det, vi har all e hørt det, og nu er det s lut for mit vedkonunende. Nu vi tale r om at svejse, kan j eg give et godt r åd videre, som jeg fik af Fritz Trøst. Når man svejse, bør man have en blomstersprøjte med vand lige ved siden af svejsestedet. Hvis det så begynder at brænde i tectylen eller ulmer, giver ma n bare s pr øjten et par tryk og så e r den ildløs overstået. Denne vandflaske afløser i kke den brandslukker, som men selvføl gel ig har stående, men den er et godt s upplement til brandslukkeren. Sluttelig: J eg ep ved at lave e n ny vognliste, som skal udkonune ved årsskiftet 91/ 92, så alle jer, som har købt eller solgt, vil j eg gerne høre fra, således at listen bliver så korrekt som muligt. Lidtom ICCCR K:i m Bo Clasen. Da Danma1 k som bekendt e r vær t for det konunende 9. ICCCR, synes jeg det e P på sin plads at fortælle 11 dt om hvad et ICCCR e r - og om dets hj storje. Det er få bilmæ ker, der som Citroen hap sanutæ intej'cssc' som samle nttæj' kc.!jet skulle lige værc' Ford, Morr1s, Bugattj C'll er andre' megc t cl\'l' l' mærker. Dette har 24

5 medført mange Citroenklubber verden over, faktisk på alle kontinenter. Alle disse klubbe r har været grobunden for ICCCR. Helt konkret startede det i England, hvor ideen blev født: de forskellige klubbers medlemmer skulle mødes i et par dage for at udveksle erfaringer/ idee r og se hinandens biler. Det første af disse træf blev afholdt i Jugoslavien i Porec og det blev kaldt International Citroen Car Club Rally. Det næste blev afholdt CWieil" i Østrig og det tredje i Kenilworth, England. Men de r blev færre og færre deltagere og ideen gik tilsyneladende i sig selv igen. Der gik flere år, før der blev pustet nyt liv i ICCCR igen, nemlig da den f ranske klub La Traction Universelle i 1978 afholdt det 4. ICCCR i Chartres syd for Paris. Dette blev til gengæld en stor succes; over 7SO Gitroen'er kom, lige fra de første modeller fra 1919 og op til de sidste modeller (SM m.fl.); dog var der en øvre grænse, nemlig 19S8. Det var også her ICCCR begyndte at tage en vis form med bl.a. museum med de mere sjældne modeller og reservedelsmarked. Succesen fortsatte i 1981, da Traction Avant Nederland var vært for det s. ICCCR i Breda i Sydholland. Det var i Breda, at DS modellen holdt sit indtog. Nu gik det slag i slag, og det næste træf blev afholdt i Knebworth, England i august altså for anden gang i England. Til trods for at 1984 var et jubilæumsår (Traction SO år) med dertil hør ende mange aktiviteter, stort træf i Paris, Paris-Moskva turen osv., var træffet i England en stor succes med næsten 1000 fremmødte Citroen'er. Vi e r nu nået til det 7. ICCCR 1987, som blev afholdt ved ru1inen (Lorelei) i Sydtyskland, på en bjergskråning 30 meter over floden. Igen overgik det ene træf det andet. Her i Tyskland var der ove r 1SOO biler og 3000 mennesker og igen mange spændende biler, bilmuse um, stort reservedelsmarked m.m. m. De tre dage gik hurtigt. Modeludvalget var blevet breder e og bestod nu også af 2CV, Dyane, Arni og ex: De som troede at nu kunne et ICCCR ikke blive større, tog grundigt fejl, for kun to år efter, i 1989, var det igen hollændernes tur. De havde god grund til at arrangere træffet, i det Traction Avant Nederland fyldte 2S år og den hollandske ID/ DS-klub fyldte 10 år. Træffet blev denne gang holdt 3 meter unde r havets overflade, i ferielandet Flevohof. På trods af at vejret ikke viste sig f ra sin bedste side, blev træffet en meget stor succes. Med henved 4000 Gitroen'er og ca mennesker blev det det største ICGGR til dato. Det var på dette træf, at jeg var så l etsindig at sige ja til at Danmark skal stå for det 9. IGCCR i 1992' Kim Bo Clasen. Værkstedsdage - tmdgå brand... LØrdagene d. 17/ 1 og 1/ afholdes værkstedsdage, hvor temaet er l edningnet. Ideen er, at du selv skal lave et helt nyt ledningsnet med - hvis du vil - nogle kloge modifikationer. Du kan også selv bestemme om du vil lave ledningsnettet helt i stof eller bruge den mere moderne plastledning. Der vil også være mulighed for at bygge r el æbox til blinklys/ stoplys afviservinger m.m. Tilmelding er nødvendig dels på grund af indkøb af l edning, farvet krympeflex m.v., dels af pladshe nsyn. Du skal også have tid til at tage det gamle ledningsnet ud af din bil. Der e r mange gode grunde til at l ave s i g et nyt net : brandfaren ved de gamle mør e l edninger, strømtab (svage lamper) og stærkere stelledninger ud til de stor e forbrugere. Desuden et net, som ser godt ud - og ikke en hel masse løse l edninger i alle mulige for s kellige farver. Det ser nu engang bedre ud, når man åbner motorrummet, at der e r orden i det el ektriske system. Tilmelding til Kim Bo Glasen, tlf: , i nden de n 1S/ Lokalmøde i Haderslev I det herligste sensommervejr mødtes en beskeden flok ude på landet ved Haderslev Fjord. JØrgen Krogh havde inviteret til lokalmøde. Mens samlingen fandt sted og frokosten blev gjort færdig beså vi JØrge ns udvalg af 2CV'er - i noget tvivlsom stand. Men når man har børn der nærmer sgi kørekortalderen og bor langt f ra alfarvej, tja, så er det bare om at spytte i næverne og fatte svejseapparatet. Det var også weekenden hvor den nye Gitroen zx blev præsente ret, og i s amlet flok aflagde vi Gitroenforhandler en i Haderslev et besøg. Vi blev budt på både køretur og lidt til tørstige sjæle - og 25

6 så havde man de sødeste små modeller (ca. 3 cm. lange) af ZX'eren. En ny bil til samlingen fik vi med hjem. Ingen egn uden gårde og ingen gård uden en (gammel) Fordvogn. Fra Citroen kørte vi til Vil strup lidt uden for Haderslev, hvor stald og lade var ryddet for at give plads til i kke mindre end 5 bi l er - heraf 3 restaurerede -og l motorcykel (Nimbus). Specielt bemærkedes en Ford v8 fra 1932, som havde været i fam.iliens eje s.i den Og hvis vi i kka havde nok i bile rne, ja så var hel e loftet over stalden fyldt med stlunper. Jo, der er dejligt ude på l andet' Gennem den pragtfulde sønderjydske natur - med et vue til vandet - kom vi tilbage til husmandsstedet i Sverdrup, hvor der blev l ejlighed til at inspicere Jørgens dejlige værksted (kun Emil fik lov til at l ette pa l e mmen til l oftsrlunmet). Snakken g.ik livugt over et par (hvidt)øl, og de r blev kort prøvetur i ID' erne. Efter en gans ke dejlig nu ddag var der v j deosho''', del s med film venligst ti l sendt fra Citroen København, dels Ol es - som albd - gode inds lag f ra diverse træf. Det blev sent inden de sidste kom afsted. men som sædvanlig : hvor er alle de nye? Endnu en dejlig opl evelse blandt eminent..e venner. En meget stor tak til.jørgen og j kke ru ndst hans kone for en god dag!.jens Sann.i ng. Øverst ses Christians Friis' nyrestaurerede ID 19 fra 57 (?) og underneden fra venstre Krogh, Hougaard, Sanning og Meldgå r d. Nederst besøges Gitroen- forhandleren i Haderslev - som nu ser ud til mere at være Lac!a - forhanriler

7 Sonroertræf, Vipperød 1991 Årets store Citroen- begivenhed skulle i år finde sted på Sjælland nærmere betegnet på Hotel Kongstrup Møllekro i Vipperød. Sommertræffet er tidspunktet hvor gamle og nye medlemmer fra ind og udland mødes og tilbringer nogle meget hyggelige timer i hinandens og bilernes selskab. Allerede tidligt på året havde Mette og Christian Martensen tilbudt sig som værter og arrangører af "festlighederne" og jeg kan vist roligt sige at de levede fantastisk op til o pgaven - alt klappede (måske lige undtaget vejret) og deltagelsen i en dejlig weekend kunne ske til en helt uhørt rimelig pris. På vej i samlet flok mod Citroen- forhandleren i Holbæk. Der var livlig handel med reservedele både lørdag og søndag. Tilmeldingerne var gået meget fint idet op mod næsten 60 ekvipager og omkring 150 mennesker havde tilmeldt sig, til nok et af de hidtil mest internationale træf på dansk grund. 17 svenske vogne, l norsk (rart at se at nordmændene også kan fin de herned), 5 hollandske og ca. 35 danske Citroener var tilstede i løbet af de tre dage. Fredag eftermiddag og tidlig aften var ankomsttidspunktet hvor de fleste deltagere ankom i større eller mindre grupper - c.r: der var almindelig gang i hyggesnakken ud ~ på parkeringspladsen. Christian og Mette havde på forhånd opdelt pladsen i afdelinger efter de forskellige bil-typer, hvilket var en meget god måde at danne sig overblik over herlighederne. Lig e 27

8 ved indkørslen var alle Normale- ll'erne placeret efterfulgt af ll "sporterne". På grønsværen blev der linet 15 ''sixere'' op og et andet sted var alle "familialerne" og "commercialerne 11 stillet op ved siden af hinanden. Fra B 15 'ernes lejr ses her et udpluk, en face Per Åhlstroms dejlige 39' med venstregående motor (G), Tommy Anderssans fra 50 og nederst fra venstre Kjeld Mahlers 52 og Thomas Borregårds B 15 -six 53. En række nye vogne blev vist frem for før ~t e gang enten efter omfattende restauretinger eller efter indkøb fra udlandet. På billedsiden har vi forsøgt at dække begivenhederne ind - og jeg håber ikke at nogen blev glemt. En ting som i altfald var ret usædvanligt i år var at ikke mindre 7 Serline 15-six deltog i træffet - så mange af de ''tunge '' drenge har vist ikke været samlet tidligere i Danmark. Og så skal endda i parentes bemærkes at netop samme dag ( ) blev der et andet sted på Sjælland afviklet et veteranbilløb hvor endnu to 15-sixere deltog). Fredag aften blev efter spisningen og bilsnakken på pladsen, afsluttet med en ny disiplin indenfor gammelbilsporten nemlig "Veteranbilsbanko". Man kan roligt sige at det trak fulde huse og der blev købt godt med plader ind. Som ved alt spil er nogen altid heldigere end andre, men det var da glædeligt at se at til trods for diverse sprogforbistringer så lykkedes det en del af vores udenlandske gæster at tage er. par flasker hjem. 28

9 Aftenens ''clou'' blev leveret af vores svenske konditor Jan - Erik Hansson fra Ha fors i mellemsverige som med sig i sin Gitroen DS 21 cabriolet havde medbragt en kæmpe stor jubilæumskage til "Traction A vant Danmark'' i anledning af vores lo. sommertræf. Kagen var beklædt med rød og hvid marcipan i form som dannebrog og var i øverste højre hjørne forsynet med chevroner. Et meget flot initiativ og meget velsmagende skulle det sidenhen vise sig. Jeg kan på alle deltageres vegne sige tak til Jan-Erik selvom det først er til næste år at klubben egentlig kan fejre sit 10- års jubilæum. løvrigt efterlyser vi på redaktionen et billede af kagen som vi desværre ikke ved redaktionens slutning fik bragt frem. Men der glimtede et par blitzpærer som hvis nogen fik det store øjeblik foreviget så lån os lige billedet. Lørdag formiddag var der efter morgenmad, generalforsamling og siden stumpemarked på terrænet omkring hotellet. Vejret var godt og der blev handlet livligt som det også kan ses på billederne. Omkring middag trak vejret sammen til nogle gedigne regn byger og det faldt sammen med afgangen til Giroen forhandleren i Holbæk - A. Frederiksen og søn - som var værter ved en froltostanretning forud for orienteringsløbet om eftermiddagen. Øverst ses Jan-Erik Hansson ved sin sjældne DS 21 cabriolet. John Reele havde end streemeren fra Moskvaturen på. Nederst sidder Lisbeth ved rattet i hende og Jørgen KJærs nyindkøbte B 11 Commerciale fra Rallyet som var henlagt til en smuk rute i Hornsherred startede i øsende regn, men henad dagen klarede det faktisk ganske godt op. Alle mødte ihvertfald op et par timer senere tørre og enkelte pænt vand Kæmmede til den store festmiddag på ~1øl- 29

10 Et næsten nyt medlem med en helt n yrestaureret bil - Johnny Hansen med sin B 11 Sport 39 i flot koksgrå metalic lakering. Sten Jensen fra Hillerød tog T23 lastvognen med, hvilket ind i mel lem og under bygerne var til megen ny t te... lekroen. Humøret var højt og Mette og Christian sørged e for fin information på alle hovedsprogene og med en b o rdplan s om sikrede at alle tungernål blev talt ved alle borde. Festmiddag, taler, sange, præmieoverrækkelse gik efterhånden op i en større endhed - kraftigt understøttet af musikgruppen "Gammel dansk 11 Klokken tolv havde Benny A. Jensen - vores sekretær - 40 års fødselsdag og det gik heller ikke helt upåagtet hen. Alt ialt en meget aktiv aften som for manges vedkommende først sluttede efter tre. Stumpernarkedet fortsatte hvor nogle slap henad søndag formiddag og efter tolv var der samlet afgang til traktørstedet ved Maglesø hvor frokostpakkerne blev indtaget. Solen skinnede og enkelte med kræfterne i behold tog sig endnu en svingom til den allestedsnærværende harmonikamusik (det var nu mest ~lette og Lisbeth), mens andre slappede af i græsset. Efter kaffen sluttede Christian ~lartensen af med et par ord og fik til gengæld et velfortjent bifald. Tak til Mette og Christian som faktisk helt alene stablede dette meget vellykke de og velbesøgte træf på benene. 30

11 Afsl utningsvis skal der fra de svenske deltagere også var stor glæde og at man håber på aktiv dansk deltagelse ved det svenske sommertræf den 6-8 juni i Ådalen i nordsverige Vi kommer tilbage med supplerende oplysninger senere. Peter J. J. Benny Sørensen reparere lige vinduesvi skeren på Evan Petersens Sport fra 52. øverst stiger Eva og Per Åhlstrom indenbord i deres six. Nederst endnu to svenske sjældenheder, Bengt Olsons B7C 35 (i original stand incl. lak) og Sven- Folke Johanssons Normale Cab. 38 i helt nyrestaureret stand Herunder har vi værtsfolk og arrangører, Mette og Christian Martensen. 31

12 Arnsterdam- Moskva- Amsterdam 1991 Fredag den 12. juli 1991 var en lidt str esset dag for et par københavnere. Om formiddagen skulle det sidste bagage pakkes sammen til en 1nånedlang traction-tur. Henrik skulle lige have et bad, tabte bi' useren som ramte brillerne og det ene glas blev knust. Optikeren havde heldigvis eet som passede. Jolm skull e lige køre dagli~jil e n ind i carporten, ramte stolpen for første gang. Resultat: en stor bule i forkærmen. Oprindelig havde man fra Danmark tilmeldt 12 biler til det store oldtimer- rally: Amo;;terdam-Moskva-Amo;;terdam. Af forskellige årsager var der frafald fra 8 biler og de 4 tilbageværende var nu klar til holdbarbedsprøve på de Østeuropæiske landeveje. Først på aftenen ankommer vi til Bolderslev i SØnderjylland hvor vi skal overnatte hos Thomas og Dorte som skal kpr e i MG TF 1500 fra På værkstedet er en Buick roadster 1927 ved at blive r estaureret. Senere ankemner Jørgen og Tove Broen i 11 Sport Datte1 en Line er n~d. Lørdag morgen ankomme r Hasse og Tove fra Kibæk i Chevrolet 1957, desuden sønnen Jesper og Gunnar fra Sveri ge i Volvo.o\mazonE'. 5 bile' r med ialt 11 personer da1mcr en gruppe og køre!' til Arn- sterdam via det 40 km lange dige. ~æsten alle af de 100 biler som skal med på turen er ankommet på campingpladsen, deraf er halvdel en tractioner. Søndag morgen bliver alle budt velkommen af lederen af turen, \\'ill de Hek og alle kører til centrum, hvor der er opstilling foran Rijksmuseum. Vi tager en havnerundfart og studerer Amsterdams smukke gamle bygninger i nogle timer. Om aftenen fordrives tiden med at skifte manifoldpakninger på Jørgens bil, så han ikke får alt for meget gas på rejsen. Mandag morgen starter så turen, som er på 7500 km. Første stop er i Hengelo, hvor der bliver serveret kaffe og brød på en parkeringsplads. Thomas' ~!G knække!' koblingstræk-stangen, som bliver svejst sammen af servicefolkene, som kører bagerst i to servicevogne. Allerede på førstedagen må een af de 3 Singer e sendes hjem og udskiftes med en DS Cabriol et. Ved Osnabruck e r vi inde på bilmuseet, hvor der bl.a. er udstillet Cord og Panhard Der camperes på en markedsplads i byen Bruchhausen-Vilsen. En lille polsk Ihle-D~v må sendes hjem for at f å motor en udskiftet og en Il Sport skal 32

13 lige have udskiftet en drivaksel. Når man tager ud på en så lang tur i en gammel bil, er det vigtigt at have nogle reservedele med. For at få en så fornuftig vægtfordeling som muligt, havde vi anbragt en ekstr a drivaksel og dynamo i motorrummet og "skinkerne" var fyldt op med special værktøj og smådel e. Foran forsædet en kasse med værktøj og i vognbunden en ekstra gearkasse, ialt ca 70 kg. Selvom folk havde brugt mange t ime r i vinterhalvåret på klargøring, viste det sig at næsten alle bilerne skulle have repareret eet eller andet i l ~bet af den næste månedstid. Tirsdag morgen er der afgang mod Berlin. I byen Celle gøres ophold i nogle timer og fra stadskirkens tårn kan man overalt se gamle biler holde i gaderne. En tur på \11'-museet i h'olfsburg er forholdsvis hurtigt overstået. Man får l i dt af et kulturchok, når man kører ind i det tidligere Østtyskland, alt e r gråt og trist. De gamle EL-hegn og master ligger i store bunker og er Ødelagt. Det eneste som lyser op er vor-es farverige k~retøjer, som er garneret med skilte som fortæll er hvor fra vi kommer og hvor vi skal hen. Vi camperer i 2 dage ved en idyllis k sø i Berlin- forstaden Potsdam, på et område som er forbeholdt os R~slands-farere. Renault Floriden ankomme på trailer og skal lige have motoren ud. En stor Oldsmobile skal have r epa r eret bagtøjet. Vi havde selv haft nogle småproblemer når vi korte op ad bakkerne, så sprang den ofte ud af 3. gear. Just.ering af gearstænger hjalp ikke, så vi skiftede gearkassel å get. Efter på det nærmeste at have siddet fast i trafikken i l~ time lines alle bilerne op på ~1arx -Engels- Platz i Berlin. Det- meste af dagen bliver der- tid til at gå på bytur. Vi møder 3 danskere fra Vejl e som køre r med t il vor campingplads. Den næste morge n besøger vi slottet Sans Souci, hvor den prøjsiske konge Frederik der grosse havde residens. Slottet er bygget i gammel fransk stil under indflydelse af den f ranske fil osof og finans minister Voltaire, som selv boede på slottet i mange år. Inden vi kører ind i Polen købes ind i et sort nyt supermarked som nyligt er oprettet nær ved grænsen i en lille dunkel landsby. Inden turen begyndte i Amsterdam fik alle deltagerne udlever et en 200 sider tyk road-book. HEri er ruterne aftegnet på geografiske kort dag for dag. Der er billeder af alle biler og personer, beskrivelser af seværdigheder samt hvor og hvornår man kan standse og mødes på de daglige ruter. I den polske by Szczecin s l år vi teltene op, desværre l øber der en kloak gennem campingpladsen. Vejene er hård kost for de gamle biler. Utallige brostensbelagte og hullede vej e er allerede tilbagelagt. En hollandsk Sport får Ødelagt kron- og s pidshjulet. En Riley bryder sammen og må transporteres hjem til Mllnchen. F~reren kommer t ilbage på sin Royal Enfield motorcykel og gennemfører hel e turen på den, uden problemer. I Gdansk centrum er et ungt kærestepar meget interesseret i vores par-kerede biler. Da de blive r i nviter-et med ud til vores campingplads sk)~der de sig hjem og s kifter til festtøjet oo sener e på aftenen er de med ude og spise på r estaurant. Næste morgen går t uren videre mod ll'arszawa. Det danske team finder en alternativ vej gennem et smukt skovområde og for en gangs skyld er vi de første som komme r til campingpladsen, hvor h'arsza,,a ' s automobilklub byder os velkommen med champagne. Det er blevet søndag den 21. juli, dagen hvor vi skal ind i USSR. Først skal bilerne lines op i Warsza" a ' s centrum. Sponsoren Auto-Bekker holder kommerciel tale og der er stående buffet med pindemadder og vin. På pladsen holder der en rød tyskbygget Ford V8 på russiske nummerplader. Ejeren vil sæl ge den for DM. Kl 12 kører he l e kortagen de 200 km til den russiske grænseovergang ved Brest. På begge s ider af det bureaukratiske nål eøje holder der kilometerlange bilkøer. Ventetiden e r ca 3 dage for at komme igennem, men ikke for os. Vi kører forbi bilkøen til stor undre n for de ventende og i l~b et- af en times tid er alle l 00 bile1 inde i r e publikken Hv i de r~s land. 33

14 De næste 14 dage skal vi bo på hoteller i Sovjet. Bilerne bliver lukket inde i hotelle rnes gårde og er altid under opsyn om natten af 2-3 vagter. DesudP.n er der også altid politivagter som står ved hotelindgangene. Den gule åbne Vauxhall fra 1924 får en defekt dynamo, som jkke kan repareres og må køre videre på opladeli ge batterier. Brest er en l idt kedelig grænseby med s kumle forretni nger. Der hænger f l ere tel efone r på hver t gadehj Ørne og der e r nmnge pirattaxi'er. Nu ligger det sådan at i Sovjet må man jkke sælge benzjn t il udlændi nge for r ubler. For at få udenlandsk valuta i statskassen s kal man købe benzinkuponer til ca 5 kr for l l iter benzin, men vi fandt hurtigt ud af, at i praks i s virkede det overhovedet ikke. Næste morgen skal vi så veks l e fra dollar til r ubl er og opl ever lidt af russisk s l øseri. Efter at have stået forrest i kø i en halv time, kommer hotelpersonal et og åbner valutaafdelingen, som består af et bord og et pengeskab. De tager en plasticpose frem som hel e ticlen har stået under bordet. Den er fyldt med rubler. Dere fter l åser de pengeskabet op og tage r regnenmskinen ud. Naturligvis e r der stor jubel. Rublen e r efter hånden nedskrevet så meget, at den kun koster 25 øre. Pengesedlerne i frenmed valuta skal være pæne og rene, ellers bliver der ikke vekslet. Derimod har russerne i ntet imod at udlevere nussede rubelsedler. Næste mor gen begiver vi os ud på den 350 km lange rute til hovedstaden Minsk, som er på l, 3 mill. i_nclbyggere. Den 1300 km l ange vej f r a den polske grænse til Moskva er bygget lige før de olympiske l ege og er næst e n trw<ket som efter en lineal. Efter hånden er der mange huller som ikke er blevet repa reret. ~l a n kan sagtens kør e km uden at se et hus, trafikken er tynd, stor e l astbi l er og militærkøretøjer er i overtal. Det kyrilliske al fabet er ret forvirrende, f.eks. e r et N = H og et I = et omvendt N, men på OL-vejen er vejskil tene oversat til det vestlige s prog. Da vi når f r em til hotell et er repa rationerne allerede i gang; bl.a. s kal en tysk Spor t have skiftet noget i ndmad i gearkassen. Først på aftenen tager vi to taxi ' e r de IO km i nd til bymi dten. ChauffØ r e rne i de russiske skrammelkasser kører om kap med hi nanden og farten komme r op på over 100 km i timen på de ujævne veje. Nogl e af os skal lige i nd på en spisesalon og får en gang løgkuppel s uppe 34

15 og glasnostiserede koteletter fol' ialt 3 rubler. Om aftenen er der hygge og drinks på Tove og Hasses hotelværelse. Tirsdag morgen køres mod Smolensk, som ligger 320 km l ængere Østpå. Chevroletten bliver væk i den tætte bytrafik, så vi er tre biler som følges ad i vores gruppe. Der køres i 20 grupper med 4-6 biler i hver. JØrgen begynder at slingre med Sporten. Har han ikke fået sprutten ud af kroppen? Vi unde r søger sagen og finder ud af at det er de inderste styrebolte som er løse så styretøj et blive r stramnet op. Arsagen va r vistnok en glemt s plit ved den store kronmøtrik. Medens re parationen foregår er nogle af pigerne henne og købe nogle flasker limonade, men det bliver hurtigt s pyttet ud i gen. Det viser sig at være sæbevand, men vores hænder blev meget rene igen. Hvem der kunne læse russisk' Der er mange sten på vejene, JØrgen får da også et par pæne små stj erner at kigge på resten af ferien. Overalt udenfor byerne er der kænpemæssige kornmarker så langt Øj et rækker. En sort Traetion ved en gul kornmark i Hviderusland er fal<tisk et s mukt syn. Hel e tiden kører de forskellige grupper forbi hinanden og hilser pænt, for der gøt'es mange ophold på en dags rute. Midt på strækningen kører vi ind i republikken Rusland, som strækker sig helt over til Stillehavet. Man kører ikke mange minutter, før man får Øje på en russisk bil som holder ved vejkante n og enten e r punkteret ell er er ved at blive reparer et. Alle russiske biler har værktøj og benzindunke med sig. Vores egen organisationsbus, som bl.a. er udstyret med skrive- og fotokopimaskiner, er også udsat for punktering, lige som mange andre. Hen på efternriddagen er vi fremme ved hotel Phoenix i Smolensk, som har næsten i ndbyggere. På eet punkt ligner alle hotelle rne hinanden: vandet i hanerne og på toiletterne løber altid og der er aldrig prop i badekarret. Vi brugte som regel et æg. som passede i hullet. Om aftenen kørte vi i taxi' er til den flotte katedral med de forgyldte kupler. Der har været en tyk forsvarsmur onmri ng h.ven, meget af den eksister e r endnu. Det er blevet onsdag d. 24. juli, dagen h\ or vi skal til Moskva, 400 km længere mod øst. Vejret har hidtil været fin, men denne dag øsregner det he l e dagen lang. På de fleste Traetioner dr ypper det altid fra luftklappen, så vi har en spand stående på gulvet. 35

16 På dagens rute tar vi besked på at tanke o p i starten, for der er 300 km Lil næst-e benzintank. At tanke i Sovjet e r eet stort sj"'uespil. Man kører op bage rc;t i f'n lang kø af ventende bilrr og nar JMn efterhånden er fremme på en førsteplads går man de meter hen til e n glaspude, hvo P tankpasseren sidde!' bagved. ~led tegnsprog gør man forståeligt, at n~n f. eks. vil købe 40 liter, som n~n gætte!' på del' kan være i e ns biltank.. Så lægges 20 rublep i e n afl ang træskuffe, da l liter benzin koster~ rubel (= 12 0Pe). Men skuffen bliver ikke tpukket ind f01 der har været fopskellige diskussioner. '<år man så ente n lægger cigapettep eller dåseøl i skuffen, ep handelen accepteret. ~1an kan nu tanke fpa en gammeldags standel', hvot tallene er fortløbende. Tankpasse r e n standser stander en fle r e gange unde rvejs, for han håber naturligvis på, at man ikke kan huske hvad tallene stod pa, da me n stat tede pafyldningen, for så kan ha n jo tjene nogle flere penge. På n~nge stationer er der benzinbegrænsning, andr e hat lukket midt pa dagen og har kun 76 oh'tan eller s tanderen virker ikke. Undergrunden er stærkt forurenet af be nzin, me n det ser n~n stort på. ~1an h:an kun få be nzin - lwerh:en olie ellet andr e tj ng. Hvis man skal have luft i dæh:kene, må man have en fodpumpe med i bilen. Turen for tsætter. I, ejh:anlen slat de t mange russere og pro\ er at sæl ge bær, som de har plul<ket i sh:o, enc. \ 'ot r. s Jaguat 'lk II h:prer o\ er et s t ort hul i, cjen og brækker begge bagaksle t, så den må desværre sendes hjem til Ft anh:r.ig. Endelig eft e r 13 dage når vi frem til kampebyen Moskva, hvis areal e r.:;s x 42 h:m. Inden for dett<, omr ade bor det' l" millioner mennesh:e t'. lor f"o t...,tp t!. ;uag pa {tt t'l 'll t'y l.de r vi en hil l v l itt a ol i(' pa mot-th'<'rl. 250 vt ~ t< ~ r an lllt ' llth" -ikt r indlogt r t -..; p.j hot < l ~ l o. i aiska -ia, '-io/il J i~c'i' J) km t'r a C'C.!IlLI'IIIIl. ~ ll<iv<-\ og; rn11dd< r l> l i vc r va-..;kt t ;ti ' dc' nh gc L bc -...;k i d Le 1. l,.,.. 1 f'.-ln :--:k va,-..;ka J vi 1111 bn i f i r c ~ dage,,g -...Ltppc lidt al, Pt'lf f ul ha l vdclcm ;.11 t 11r c n 1111 c r t i l hagc l ;tgi... llc m i k &.'John. 2. del af rejsebe >krivelsen følger i næste nummpr Jf '>l ad e L.. 36

17 ṛ= F.:: r..''......,~.....= : = = :- - =.. _... Jf_)[:i_ k' :.

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den jødiske bydel og shopping

Den jødiske bydel og shopping Den jødiske bydel og shopping Lørdag stod den på den jødiske bydel Kazimierz. Vi havde diskuteret om vi skulle have været taget til Auschwitz for at opleve den del, men efter lidt læsning på nettet fandt

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Tur til Hallandsåsen 31. maj

Tur til Hallandsåsen 31. maj Tur til Hallandsåsen 31. maj Maj måned 2015 har ikke været en af de lune og tørre, og forventningerne til vejrliget den 31. maj var derfor ikke de mest positive, men DMI lovede tørvejr det meste af dagen,

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Nyheder fra Arli nr. 3.

Nyheder fra Arli nr. 3. Nyheder fra Arli nr. 3. Lørdag morgen afsted fra Liege til Huy ca. 35 km og 2 sluser. Vi får en fin plads i Yacht Club De Huy lige i udkanten af byen. Vi er nu på vej op i Ardennerne, hvilket turen bærer

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni.

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. MANDAG 14.FEBRUAR Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. Min dagsopgave lyder på at skaffe kakerlaklokkedåser. Vi har mødt to i køkkenet så nu starter 3.verdenskrig. Anne Marie kan

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere