nr.52 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr.52 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark"

Transkript

1 Atlraction l78 ~

2 nr.52 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand : Kim Bo Clasen, Stengårds Alle ll8, 2800 Lyngby. Tlf: Kasserer, medlems- og vognregister: Klubbens gironr. : Jens E. Sanning, Hårbyve j 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf: Sekretær, klubbut ik:!:jenny A. J ensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev. Tlf: Reservedel e : Jørgen Kjær, Gl. Selhngvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: Bestyrelsesl'l ed lem. Steen Jensen, Københavnsvej, 3400 Hiller0d, tlf: I O 08 Bladredaktionsgruppe: Pete r Juel Jeppesen, Rosengade 16, 2B, 1309 København K. Tlf: Jens ~!Øller N j colaisen, Ravns borggade 5A, 4. t h., 2200 København N. Tlf: Stof til næste nummer sendes t il Peter Juel Jeppesen. Deadline: l.. december med morgenposten. Næste nummer udkommer omkring l. januar

3 Redaktionelt Gregers Gram Fredericiagade 78A )u sidder nu med efterårsnummeret af 1310 KØbenhavn K. vort klubblad og kan læse beretninger f ra flere gode ture med biler og mennesker. Det er selvfølgelig de færreste Strandve jen 63, 4.th. Karna Gram som når til Moskva med den gamle Citroen, 2100 KØbenhavn Ø. ~e n har du en historie og et par gode billeder så lad os få den med i bladet. Carsten Aagaard lls 46 Et par annoncer v il heller ikke være af vejen - denne gang er der ingen... red. Fra registret For et par blades tid s iden klagede j eg over at der ikke kom nye medlemmer. Om det er klagen der har hjulpet, eller om det blot var det gode sommervejr ved jeg ikke. Men mange har fundet vej til vor gode forening, og vi kan tillige registrere flere nye biler: Kim Gordon Kastanietoften Vedbæk. Tlf: Jens Birkholm BrøndbyØsterve j Hvidovre. Tlf: K. E. Poulsen Ammits bølve j 37C, Ødsted 7100 Vejle. Tlf: November : Fred. 8/11: Lørd. 9/ ll: SØnd. 10/ 11: SØnd. 17/ 11: Decembe r: 15six NØrre Voldgade 27A, 1.tv KØbenhavn K. Bjarne Vindum Kildegaardsalle Gedser. Calle Holst Mellanvagen 9 S Vellinge Sverige. lln 52 Ole Nielsen lls 53 Ved Damme n Fredensborg. Tlf: Torsten Vig Rande r sgade 57, st.tv KØbenhavn Ø. Tlf: Aktivitetskalenderen Vi byde r alle velkommen i klubben og håber at se mange af dem flittigt til vore a rrangementer. J ens Sanning. Klubaft en i klublokalet i Hille r Ød. Henrik og John holde r foredrag og viser billeder fra turen til Mos kva i sonnner. Efter stwnpemarkesmøde hos Ole Meldgård i Ikast. ZX-dag øst for Storebælt. (Se også s idste nwm1er af bladet). Husk tilmelding senest mandag den 4/ 11 til Jean Vincent på eller Rita Pedersen på ZX-dag vest for Storebæl t. Kl Sted: Brædstrup Motor Compagni/ Citroen Brædstrup, Indre Ringvej 11, 8740 Brædstrup. Tilmelding senest 11 / 11 til: Flennning Gerhard Pedersen, tlf: Fred. 13/ 12: Klubaften i Klublokal et i HillerØd, KØbenhavnsvej JO. Kl Januar: LØrd. 17/ l: Værkstedsdag - l edningsnet. Se omtale andetsteds i bladet. Februar: LØrd. 1/ 2 : Værksteddag 2 - ledningsnet. Se omtal e andetsteds i bladet. 23

4 N)rt fra ind- og udland Nogle af vore fælles klubmedlemner har her i somner været på noget af en udflugt. De tog he r fra Danmark til Amsterdam og videre gennem Østeuropa, til de nåede Moskva. For l igesom at få en tur ud af det, fortsatte de ned til Ungarn, for at afslutte med at køre i gennem Østrig og Tyskl and t il Amsterdam og hjem t il Danmark. De som bor i J ylland ha r sikkert alle rede hørt om denne fantastiske t ur, på et lokalmøde hos J ørgen Broen i Ålborg, mens sjæll ænde rne må vente til klubmødet i novembe r måned. Her vil John Reel e og Henrik Jacobsen fortælle og vise fotos (l ysbillede r). Det er fredag den / 11 kl på KØbenhavnsvej 30. Det sidste å r s tid har ellers været præget af stagnation eller måske en tilbagegang i salget af ganue biler. Priserne har fulgt denne udvikling; for vor es vedkonunende er de r måske også tale om at markedet for 11'ere og IS'ere e r ved at være mættet? Eller er der måske tale om, at de vogne, der er til salg, e r i god stand og derfor dyre, hvorved de til t rækker et mindre publikum? Det lader til, at de tider e r forbi, hvor man kunne købe en "vogn" til få tusinde kroner, og hvor mange gik i de res garager gennem flere år og gjorde de res bile r i stand. Måske blev det ikke meget billige re, men man s kulle ikke op med all e pengene på een gang. Det er synd, da det nu me r e er et s pørgsmål om hvor tyk tegnebogen er - og ikke om man har lyst, tid og inte resse for denne hobby. Det kan måske være, at det nu e r tid til ljnport af vrag fra udlandet? fører mig til det næ._ste, nenuig DeLte~ udgifter til restaurering af ganue biler. Som bekendt er det ikke alle processer af restaureringsarbejdet man selv kan udføre. For eksempel lakering og forkronming m.m. He r er vi ofte henvist til andres tit dyrt købte hjælp, men PAS PÅ før de mange penge gives ud og før du ovepl ader dit kæreste e j e til f r e mmede. Som vi kunne l æse i sidste nwtnner af bladet, kan det være meget problematisk at få forkromet s ine dele. Dette gælde r både pt j s og ikke mi ndst kvalitet. Man kan f å udfør t et Pigtig pant stykke arbejde, og så, efter et par månedej', er kvaliteten dalet til næsten nulpun1.-tet hos se Lvsanune l irma..jeg har selv he r i sonuner pr øvet al få udført et lakeringsapbejde på mi n l l ' e r, og sjældent har jeg set magen Lil sjus h:: dårlig uds partling, for l i dt lak, forkert farve osv. osv. De i<jooner som jeg blev nødt til at betale, var til dels smidt lige ud af vinduet, og vognen kunne kør es lige til den næste maler. Han lavede til gengæld et tneget fint stykke arbejde og overholdt prisen. Derfor synes jeg at vi må prøve at stå sammen og fortælle hinanden om vores erfaringe r, så andre ikke ryger i de samnæ fælder. Jeg giver meget gerne navne og adresser, hvis nogen s kulle have bpug for det - bape ikke her på tryk! Når vi nu er ved advarsler, ep dep een til. Den lyder måske ldt banal, men den er alvorli g nok. Det drejer sig om eengangs lightere. For nylig, da jeg svejsede, havde jeg en cengangslighter i brystl onmen. Da jeg kom hjem opdagede j eg til min si<joæk, at der var to svejsegløder, som havde boret sig næsten helt igennem plastikken! Et andet tnedlem kunne fortæll e, at på Teknisk Skole i Lyngby havde en ung mand mistet sit højre ben fra hoften og nedefter, på grund af en cengangsl ighter i buksel onunen. Jeg har også fophør t mig på Amtssygehuset i Gl ostrup (min arbejds plads) og fået bekræftet, at der s ker mange grijrune ulykke r med disse lightere. Morale: Brug tændstikker eller metallighter e. Livet e r for kort til eengangslightere. Vi ved det, vi har all e hørt det, og nu er det s lut for mit vedkonunende. Nu vi tale r om at svejse, kan j eg give et godt r åd videre, som jeg fik af Fritz Trøst. Når man svejse, bør man have en blomstersprøjte med vand lige ved siden af svejsestedet. Hvis det så begynder at brænde i tectylen eller ulmer, giver ma n bare s pr øjten et par tryk og så e r den ildløs overstået. Denne vandflaske afløser i kke den brandslukker, som men selvføl gel ig har stående, men den er et godt s upplement til brandslukkeren. Sluttelig: J eg ep ved at lave e n ny vognliste, som skal udkonune ved årsskiftet 91/ 92, så alle jer, som har købt eller solgt, vil j eg gerne høre fra, således at listen bliver så korrekt som muligt. Lidtom ICCCR K:i m Bo Clasen. Da Danma1 k som bekendt e r vær t for det konunende 9. ICCCR, synes jeg det e P på sin plads at fortælle 11 dt om hvad et ICCCR e r - og om dets hj storje. Det er få bilmæ ker, der som Citroen hap sanutæ intej'cssc' som samle nttæj' kc.!jet skulle lige værc' Ford, Morr1s, Bugattj C'll er andre' megc t cl\'l' l' mærker. Dette har 24

5 medført mange Citroenklubber verden over, faktisk på alle kontinenter. Alle disse klubbe r har været grobunden for ICCCR. Helt konkret startede det i England, hvor ideen blev født: de forskellige klubbers medlemmer skulle mødes i et par dage for at udveksle erfaringer/ idee r og se hinandens biler. Det første af disse træf blev afholdt i Jugoslavien i Porec og det blev kaldt International Citroen Car Club Rally. Det næste blev afholdt CWieil" i Østrig og det tredje i Kenilworth, England. Men de r blev færre og færre deltagere og ideen gik tilsyneladende i sig selv igen. Der gik flere år, før der blev pustet nyt liv i ICCCR igen, nemlig da den f ranske klub La Traction Universelle i 1978 afholdt det 4. ICCCR i Chartres syd for Paris. Dette blev til gengæld en stor succes; over 7SO Gitroen'er kom, lige fra de første modeller fra 1919 og op til de sidste modeller (SM m.fl.); dog var der en øvre grænse, nemlig 19S8. Det var også her ICCCR begyndte at tage en vis form med bl.a. museum med de mere sjældne modeller og reservedelsmarked. Succesen fortsatte i 1981, da Traction Avant Nederland var vært for det s. ICCCR i Breda i Sydholland. Det var i Breda, at DS modellen holdt sit indtog. Nu gik det slag i slag, og det næste træf blev afholdt i Knebworth, England i august altså for anden gang i England. Til trods for at 1984 var et jubilæumsår (Traction SO år) med dertil hør ende mange aktiviteter, stort træf i Paris, Paris-Moskva turen osv., var træffet i England en stor succes med næsten 1000 fremmødte Citroen'er. Vi e r nu nået til det 7. ICCCR 1987, som blev afholdt ved ru1inen (Lorelei) i Sydtyskland, på en bjergskråning 30 meter over floden. Igen overgik det ene træf det andet. Her i Tyskland var der ove r 1SOO biler og 3000 mennesker og igen mange spændende biler, bilmuse um, stort reservedelsmarked m.m. m. De tre dage gik hurtigt. Modeludvalget var blevet breder e og bestod nu også af 2CV, Dyane, Arni og ex: De som troede at nu kunne et ICCCR ikke blive større, tog grundigt fejl, for kun to år efter, i 1989, var det igen hollændernes tur. De havde god grund til at arrangere træffet, i det Traction Avant Nederland fyldte 2S år og den hollandske ID/ DS-klub fyldte 10 år. Træffet blev denne gang holdt 3 meter unde r havets overflade, i ferielandet Flevohof. På trods af at vejret ikke viste sig f ra sin bedste side, blev træffet en meget stor succes. Med henved 4000 Gitroen'er og ca mennesker blev det det største ICGGR til dato. Det var på dette træf, at jeg var så l etsindig at sige ja til at Danmark skal stå for det 9. IGCCR i 1992' Kim Bo Clasen. Værkstedsdage - tmdgå brand... LØrdagene d. 17/ 1 og 1/ afholdes værkstedsdage, hvor temaet er l edningnet. Ideen er, at du selv skal lave et helt nyt ledningsnet med - hvis du vil - nogle kloge modifikationer. Du kan også selv bestemme om du vil lave ledningsnettet helt i stof eller bruge den mere moderne plastledning. Der vil også være mulighed for at bygge r el æbox til blinklys/ stoplys afviservinger m.m. Tilmelding er nødvendig dels på grund af indkøb af l edning, farvet krympeflex m.v., dels af pladshe nsyn. Du skal også have tid til at tage det gamle ledningsnet ud af din bil. Der e r mange gode grunde til at l ave s i g et nyt net : brandfaren ved de gamle mør e l edninger, strømtab (svage lamper) og stærkere stelledninger ud til de stor e forbrugere. Desuden et net, som ser godt ud - og ikke en hel masse løse l edninger i alle mulige for s kellige farver. Det ser nu engang bedre ud, når man åbner motorrummet, at der e r orden i det el ektriske system. Tilmelding til Kim Bo Glasen, tlf: , i nden de n 1S/ Lokalmøde i Haderslev I det herligste sensommervejr mødtes en beskeden flok ude på landet ved Haderslev Fjord. JØrgen Krogh havde inviteret til lokalmøde. Mens samlingen fandt sted og frokosten blev gjort færdig beså vi JØrge ns udvalg af 2CV'er - i noget tvivlsom stand. Men når man har børn der nærmer sgi kørekortalderen og bor langt f ra alfarvej, tja, så er det bare om at spytte i næverne og fatte svejseapparatet. Det var også weekenden hvor den nye Gitroen zx blev præsente ret, og i s amlet flok aflagde vi Gitroenforhandler en i Haderslev et besøg. Vi blev budt på både køretur og lidt til tørstige sjæle - og 25

6 så havde man de sødeste små modeller (ca. 3 cm. lange) af ZX'eren. En ny bil til samlingen fik vi med hjem. Ingen egn uden gårde og ingen gård uden en (gammel) Fordvogn. Fra Citroen kørte vi til Vil strup lidt uden for Haderslev, hvor stald og lade var ryddet for at give plads til i kke mindre end 5 bi l er - heraf 3 restaurerede -og l motorcykel (Nimbus). Specielt bemærkedes en Ford v8 fra 1932, som havde været i fam.iliens eje s.i den Og hvis vi i kka havde nok i bile rne, ja så var hel e loftet over stalden fyldt med stlunper. Jo, der er dejligt ude på l andet' Gennem den pragtfulde sønderjydske natur - med et vue til vandet - kom vi tilbage til husmandsstedet i Sverdrup, hvor der blev l ejlighed til at inspicere Jørgens dejlige værksted (kun Emil fik lov til at l ette pa l e mmen til l oftsrlunmet). Snakken g.ik livugt over et par (hvidt)øl, og de r blev kort prøvetur i ID' erne. Efter en gans ke dejlig nu ddag var der v j deosho''', del s med film venligst ti l sendt fra Citroen København, dels Ol es - som albd - gode inds lag f ra diverse træf. Det blev sent inden de sidste kom afsted. men som sædvanlig : hvor er alle de nye? Endnu en dejlig opl evelse blandt eminent..e venner. En meget stor tak til.jørgen og j kke ru ndst hans kone for en god dag!.jens Sann.i ng. Øverst ses Christians Friis' nyrestaurerede ID 19 fra 57 (?) og underneden fra venstre Krogh, Hougaard, Sanning og Meldgå r d. Nederst besøges Gitroen- forhandleren i Haderslev - som nu ser ud til mere at være Lac!a - forhanriler

7 Sonroertræf, Vipperød 1991 Årets store Citroen- begivenhed skulle i år finde sted på Sjælland nærmere betegnet på Hotel Kongstrup Møllekro i Vipperød. Sommertræffet er tidspunktet hvor gamle og nye medlemmer fra ind og udland mødes og tilbringer nogle meget hyggelige timer i hinandens og bilernes selskab. Allerede tidligt på året havde Mette og Christian Martensen tilbudt sig som værter og arrangører af "festlighederne" og jeg kan vist roligt sige at de levede fantastisk op til o pgaven - alt klappede (måske lige undtaget vejret) og deltagelsen i en dejlig weekend kunne ske til en helt uhørt rimelig pris. På vej i samlet flok mod Citroen- forhandleren i Holbæk. Der var livlig handel med reservedele både lørdag og søndag. Tilmeldingerne var gået meget fint idet op mod næsten 60 ekvipager og omkring 150 mennesker havde tilmeldt sig, til nok et af de hidtil mest internationale træf på dansk grund. 17 svenske vogne, l norsk (rart at se at nordmændene også kan fin de herned), 5 hollandske og ca. 35 danske Citroener var tilstede i løbet af de tre dage. Fredag eftermiddag og tidlig aften var ankomsttidspunktet hvor de fleste deltagere ankom i større eller mindre grupper - c.r: der var almindelig gang i hyggesnakken ud ~ på parkeringspladsen. Christian og Mette havde på forhånd opdelt pladsen i afdelinger efter de forskellige bil-typer, hvilket var en meget god måde at danne sig overblik over herlighederne. Lig e 27

8 ved indkørslen var alle Normale- ll'erne placeret efterfulgt af ll "sporterne". På grønsværen blev der linet 15 ''sixere'' op og et andet sted var alle "familialerne" og "commercialerne 11 stillet op ved siden af hinanden. Fra B 15 'ernes lejr ses her et udpluk, en face Per Åhlstroms dejlige 39' med venstregående motor (G), Tommy Anderssans fra 50 og nederst fra venstre Kjeld Mahlers 52 og Thomas Borregårds B 15 -six 53. En række nye vogne blev vist frem for før ~t e gang enten efter omfattende restauretinger eller efter indkøb fra udlandet. På billedsiden har vi forsøgt at dække begivenhederne ind - og jeg håber ikke at nogen blev glemt. En ting som i altfald var ret usædvanligt i år var at ikke mindre 7 Serline 15-six deltog i træffet - så mange af de ''tunge '' drenge har vist ikke været samlet tidligere i Danmark. Og så skal endda i parentes bemærkes at netop samme dag ( ) blev der et andet sted på Sjælland afviklet et veteranbilløb hvor endnu to 15-sixere deltog). Fredag aften blev efter spisningen og bilsnakken på pladsen, afsluttet med en ny disiplin indenfor gammelbilsporten nemlig "Veteranbilsbanko". Man kan roligt sige at det trak fulde huse og der blev købt godt med plader ind. Som ved alt spil er nogen altid heldigere end andre, men det var da glædeligt at se at til trods for diverse sprogforbistringer så lykkedes det en del af vores udenlandske gæster at tage er. par flasker hjem. 28

9 Aftenens ''clou'' blev leveret af vores svenske konditor Jan - Erik Hansson fra Ha fors i mellemsverige som med sig i sin Gitroen DS 21 cabriolet havde medbragt en kæmpe stor jubilæumskage til "Traction A vant Danmark'' i anledning af vores lo. sommertræf. Kagen var beklædt med rød og hvid marcipan i form som dannebrog og var i øverste højre hjørne forsynet med chevroner. Et meget flot initiativ og meget velsmagende skulle det sidenhen vise sig. Jeg kan på alle deltageres vegne sige tak til Jan-Erik selvom det først er til næste år at klubben egentlig kan fejre sit 10- års jubilæum. løvrigt efterlyser vi på redaktionen et billede af kagen som vi desværre ikke ved redaktionens slutning fik bragt frem. Men der glimtede et par blitzpærer som hvis nogen fik det store øjeblik foreviget så lån os lige billedet. Lørdag formiddag var der efter morgenmad, generalforsamling og siden stumpemarked på terrænet omkring hotellet. Vejret var godt og der blev handlet livligt som det også kan ses på billederne. Omkring middag trak vejret sammen til nogle gedigne regn byger og det faldt sammen med afgangen til Giroen forhandleren i Holbæk - A. Frederiksen og søn - som var værter ved en froltostanretning forud for orienteringsløbet om eftermiddagen. Øverst ses Jan-Erik Hansson ved sin sjældne DS 21 cabriolet. John Reele havde end streemeren fra Moskvaturen på. Nederst sidder Lisbeth ved rattet i hende og Jørgen KJærs nyindkøbte B 11 Commerciale fra Rallyet som var henlagt til en smuk rute i Hornsherred startede i øsende regn, men henad dagen klarede det faktisk ganske godt op. Alle mødte ihvertfald op et par timer senere tørre og enkelte pænt vand Kæmmede til den store festmiddag på ~1øl- 29

10 Et næsten nyt medlem med en helt n yrestaureret bil - Johnny Hansen med sin B 11 Sport 39 i flot koksgrå metalic lakering. Sten Jensen fra Hillerød tog T23 lastvognen med, hvilket ind i mel lem og under bygerne var til megen ny t te... lekroen. Humøret var højt og Mette og Christian sørged e for fin information på alle hovedsprogene og med en b o rdplan s om sikrede at alle tungernål blev talt ved alle borde. Festmiddag, taler, sange, præmieoverrækkelse gik efterhånden op i en større endhed - kraftigt understøttet af musikgruppen "Gammel dansk 11 Klokken tolv havde Benny A. Jensen - vores sekretær - 40 års fødselsdag og det gik heller ikke helt upåagtet hen. Alt ialt en meget aktiv aften som for manges vedkommende først sluttede efter tre. Stumpernarkedet fortsatte hvor nogle slap henad søndag formiddag og efter tolv var der samlet afgang til traktørstedet ved Maglesø hvor frokostpakkerne blev indtaget. Solen skinnede og enkelte med kræfterne i behold tog sig endnu en svingom til den allestedsnærværende harmonikamusik (det var nu mest ~lette og Lisbeth), mens andre slappede af i græsset. Efter kaffen sluttede Christian ~lartensen af med et par ord og fik til gengæld et velfortjent bifald. Tak til Mette og Christian som faktisk helt alene stablede dette meget vellykke de og velbesøgte træf på benene. 30

11 Afsl utningsvis skal der fra de svenske deltagere også var stor glæde og at man håber på aktiv dansk deltagelse ved det svenske sommertræf den 6-8 juni i Ådalen i nordsverige Vi kommer tilbage med supplerende oplysninger senere. Peter J. J. Benny Sørensen reparere lige vinduesvi skeren på Evan Petersens Sport fra 52. øverst stiger Eva og Per Åhlstrom indenbord i deres six. Nederst endnu to svenske sjældenheder, Bengt Olsons B7C 35 (i original stand incl. lak) og Sven- Folke Johanssons Normale Cab. 38 i helt nyrestaureret stand Herunder har vi værtsfolk og arrangører, Mette og Christian Martensen. 31

12 Arnsterdam- Moskva- Amsterdam 1991 Fredag den 12. juli 1991 var en lidt str esset dag for et par københavnere. Om formiddagen skulle det sidste bagage pakkes sammen til en 1nånedlang traction-tur. Henrik skulle lige have et bad, tabte bi' useren som ramte brillerne og det ene glas blev knust. Optikeren havde heldigvis eet som passede. Jolm skull e lige køre dagli~jil e n ind i carporten, ramte stolpen for første gang. Resultat: en stor bule i forkærmen. Oprindelig havde man fra Danmark tilmeldt 12 biler til det store oldtimer- rally: Amo;;terdam-Moskva-Amo;;terdam. Af forskellige årsager var der frafald fra 8 biler og de 4 tilbageværende var nu klar til holdbarbedsprøve på de Østeuropæiske landeveje. Først på aftenen ankommer vi til Bolderslev i SØnderjylland hvor vi skal overnatte hos Thomas og Dorte som skal kpr e i MG TF 1500 fra På værkstedet er en Buick roadster 1927 ved at blive r estaureret. Senere ankemner Jørgen og Tove Broen i 11 Sport Datte1 en Line er n~d. Lørdag morgen ankomme r Hasse og Tove fra Kibæk i Chevrolet 1957, desuden sønnen Jesper og Gunnar fra Sveri ge i Volvo.o\mazonE'. 5 bile' r med ialt 11 personer da1mcr en gruppe og køre!' til Arn- sterdam via det 40 km lange dige. ~æsten alle af de 100 biler som skal med på turen er ankommet på campingpladsen, deraf er halvdel en tractioner. Søndag morgen bliver alle budt velkommen af lederen af turen, \\'ill de Hek og alle kører til centrum, hvor der er opstilling foran Rijksmuseum. Vi tager en havnerundfart og studerer Amsterdams smukke gamle bygninger i nogle timer. Om aftenen fordrives tiden med at skifte manifoldpakninger på Jørgens bil, så han ikke får alt for meget gas på rejsen. Mandag morgen starter så turen, som er på 7500 km. Første stop er i Hengelo, hvor der bliver serveret kaffe og brød på en parkeringsplads. Thomas' ~!G knække!' koblingstræk-stangen, som bliver svejst sammen af servicefolkene, som kører bagerst i to servicevogne. Allerede på førstedagen må een af de 3 Singer e sendes hjem og udskiftes med en DS Cabriol et. Ved Osnabruck e r vi inde på bilmuseet, hvor der bl.a. er udstillet Cord og Panhard Der camperes på en markedsplads i byen Bruchhausen-Vilsen. En lille polsk Ihle-D~v må sendes hjem for at f å motor en udskiftet og en Il Sport skal 32

13 lige have udskiftet en drivaksel. Når man tager ud på en så lang tur i en gammel bil, er det vigtigt at have nogle reservedele med. For at få en så fornuftig vægtfordeling som muligt, havde vi anbragt en ekstr a drivaksel og dynamo i motorrummet og "skinkerne" var fyldt op med special værktøj og smådel e. Foran forsædet en kasse med værktøj og i vognbunden en ekstra gearkasse, ialt ca 70 kg. Selvom folk havde brugt mange t ime r i vinterhalvåret på klargøring, viste det sig at næsten alle bilerne skulle have repareret eet eller andet i l ~bet af den næste månedstid. Tirsdag morgen er der afgang mod Berlin. I byen Celle gøres ophold i nogle timer og fra stadskirkens tårn kan man overalt se gamle biler holde i gaderne. En tur på \11'-museet i h'olfsburg er forholdsvis hurtigt overstået. Man får l i dt af et kulturchok, når man kører ind i det tidligere Østtyskland, alt e r gråt og trist. De gamle EL-hegn og master ligger i store bunker og er Ødelagt. Det eneste som lyser op er vor-es farverige k~retøjer, som er garneret med skilte som fortæll er hvor fra vi kommer og hvor vi skal hen. Vi camperer i 2 dage ved en idyllis k sø i Berlin- forstaden Potsdam, på et område som er forbeholdt os R~slands-farere. Renault Floriden ankomme på trailer og skal lige have motoren ud. En stor Oldsmobile skal have r epa r eret bagtøjet. Vi havde selv haft nogle småproblemer når vi korte op ad bakkerne, så sprang den ofte ud af 3. gear. Just.ering af gearstænger hjalp ikke, så vi skiftede gearkassel å get. Efter på det nærmeste at have siddet fast i trafikken i l~ time lines alle bilerne op på ~1arx -Engels- Platz i Berlin. Det- meste af dagen bliver der- tid til at gå på bytur. Vi møder 3 danskere fra Vejl e som køre r med t il vor campingplads. Den næste morge n besøger vi slottet Sans Souci, hvor den prøjsiske konge Frederik der grosse havde residens. Slottet er bygget i gammel fransk stil under indflydelse af den f ranske fil osof og finans minister Voltaire, som selv boede på slottet i mange år. Inden vi kører ind i Polen købes ind i et sort nyt supermarked som nyligt er oprettet nær ved grænsen i en lille dunkel landsby. Inden turen begyndte i Amsterdam fik alle deltagerne udlever et en 200 sider tyk road-book. HEri er ruterne aftegnet på geografiske kort dag for dag. Der er billeder af alle biler og personer, beskrivelser af seværdigheder samt hvor og hvornår man kan standse og mødes på de daglige ruter. I den polske by Szczecin s l år vi teltene op, desværre l øber der en kloak gennem campingpladsen. Vejene er hård kost for de gamle biler. Utallige brostensbelagte og hullede vej e er allerede tilbagelagt. En hollandsk Sport får Ødelagt kron- og s pidshjulet. En Riley bryder sammen og må transporteres hjem til Mllnchen. F~reren kommer t ilbage på sin Royal Enfield motorcykel og gennemfører hel e turen på den, uden problemer. I Gdansk centrum er et ungt kærestepar meget interesseret i vores par-kerede biler. Da de blive r i nviter-et med ud til vores campingplads sk)~der de sig hjem og s kifter til festtøjet oo sener e på aftenen er de med ude og spise på r estaurant. Næste morgen går t uren videre mod ll'arszawa. Det danske team finder en alternativ vej gennem et smukt skovområde og for en gangs skyld er vi de første som komme r til campingpladsen, hvor h'arsza,,a ' s automobilklub byder os velkommen med champagne. Det er blevet søndag den 21. juli, dagen hvor vi skal ind i USSR. Først skal bilerne lines op i Warsza" a ' s centrum. Sponsoren Auto-Bekker holder kommerciel tale og der er stående buffet med pindemadder og vin. På pladsen holder der en rød tyskbygget Ford V8 på russiske nummerplader. Ejeren vil sæl ge den for DM. Kl 12 kører he l e kortagen de 200 km til den russiske grænseovergang ved Brest. På begge s ider af det bureaukratiske nål eøje holder der kilometerlange bilkøer. Ventetiden e r ca 3 dage for at komme igennem, men ikke for os. Vi kører forbi bilkøen til stor undre n for de ventende og i l~b et- af en times tid er alle l 00 bile1 inde i r e publikken Hv i de r~s land. 33

14 De næste 14 dage skal vi bo på hoteller i Sovjet. Bilerne bliver lukket inde i hotelle rnes gårde og er altid under opsyn om natten af 2-3 vagter. DesudP.n er der også altid politivagter som står ved hotelindgangene. Den gule åbne Vauxhall fra 1924 får en defekt dynamo, som jkke kan repareres og må køre videre på opladeli ge batterier. Brest er en l idt kedelig grænseby med s kumle forretni nger. Der hænger f l ere tel efone r på hver t gadehj Ørne og der e r nmnge pirattaxi'er. Nu ligger det sådan at i Sovjet må man jkke sælge benzjn t il udlændi nge for r ubler. For at få udenlandsk valuta i statskassen s kal man købe benzinkuponer til ca 5 kr for l l iter benzin, men vi fandt hurtigt ud af, at i praks i s virkede det overhovedet ikke. Næste morgen skal vi så veks l e fra dollar til r ubl er og opl ever lidt af russisk s l øseri. Efter at have stået forrest i kø i en halv time, kommer hotelpersonal et og åbner valutaafdelingen, som består af et bord og et pengeskab. De tager en plasticpose frem som hel e ticlen har stået under bordet. Den er fyldt med rubler. Dere fter l åser de pengeskabet op og tage r regnenmskinen ud. Naturligvis e r der stor jubel. Rublen e r efter hånden nedskrevet så meget, at den kun koster 25 øre. Pengesedlerne i frenmed valuta skal være pæne og rene, ellers bliver der ikke vekslet. Derimod har russerne i ntet imod at udlevere nussede rubelsedler. Næste mor gen begiver vi os ud på den 350 km lange rute til hovedstaden Minsk, som er på l, 3 mill. i_nclbyggere. Den 1300 km l ange vej f r a den polske grænse til Moskva er bygget lige før de olympiske l ege og er næst e n trw<ket som efter en lineal. Efter hånden er der mange huller som ikke er blevet repa reret. ~l a n kan sagtens kør e km uden at se et hus, trafikken er tynd, stor e l astbi l er og militærkøretøjer er i overtal. Det kyrilliske al fabet er ret forvirrende, f.eks. e r et N = H og et I = et omvendt N, men på OL-vejen er vejskil tene oversat til det vestlige s prog. Da vi når f r em til hotell et er repa rationerne allerede i gang; bl.a. s kal en tysk Spor t have skiftet noget i ndmad i gearkassen. Først på aftenen tager vi to taxi ' e r de IO km i nd til bymi dten. ChauffØ r e rne i de russiske skrammelkasser kører om kap med hi nanden og farten komme r op på over 100 km i timen på de ujævne veje. Nogl e af os skal lige i nd på en spisesalon og får en gang løgkuppel s uppe 34

15 og glasnostiserede koteletter fol' ialt 3 rubler. Om aftenen er der hygge og drinks på Tove og Hasses hotelværelse. Tirsdag morgen køres mod Smolensk, som ligger 320 km l ængere Østpå. Chevroletten bliver væk i den tætte bytrafik, så vi er tre biler som følges ad i vores gruppe. Der køres i 20 grupper med 4-6 biler i hver. JØrgen begynder at slingre med Sporten. Har han ikke fået sprutten ud af kroppen? Vi unde r søger sagen og finder ud af at det er de inderste styrebolte som er løse så styretøj et blive r stramnet op. Arsagen va r vistnok en glemt s plit ved den store kronmøtrik. Medens re parationen foregår er nogle af pigerne henne og købe nogle flasker limonade, men det bliver hurtigt s pyttet ud i gen. Det viser sig at være sæbevand, men vores hænder blev meget rene igen. Hvem der kunne læse russisk' Der er mange sten på vejene, JØrgen får da også et par pæne små stj erner at kigge på resten af ferien. Overalt udenfor byerne er der kænpemæssige kornmarker så langt Øj et rækker. En sort Traetion ved en gul kornmark i Hviderusland er fal<tisk et s mukt syn. Hel e tiden kører de forskellige grupper forbi hinanden og hilser pænt, for der gøt'es mange ophold på en dags rute. Midt på strækningen kører vi ind i republikken Rusland, som strækker sig helt over til Stillehavet. Man kører ikke mange minutter, før man får Øje på en russisk bil som holder ved vejkante n og enten e r punkteret ell er er ved at blive reparer et. Alle russiske biler har værktøj og benzindunke med sig. Vores egen organisationsbus, som bl.a. er udstyret med skrive- og fotokopimaskiner, er også udsat for punktering, lige som mange andre. Hen på efternriddagen er vi fremme ved hotel Phoenix i Smolensk, som har næsten i ndbyggere. På eet punkt ligner alle hotelle rne hinanden: vandet i hanerne og på toiletterne løber altid og der er aldrig prop i badekarret. Vi brugte som regel et æg. som passede i hullet. Om aftenen kørte vi i taxi' er til den flotte katedral med de forgyldte kupler. Der har været en tyk forsvarsmur onmri ng h.ven, meget af den eksister e r endnu. Det er blevet onsdag d. 24. juli, dagen h\ or vi skal til Moskva, 400 km længere mod øst. Vejret har hidtil været fin, men denne dag øsregner det he l e dagen lang. På de fleste Traetioner dr ypper det altid fra luftklappen, så vi har en spand stående på gulvet. 35

16 På dagens rute tar vi besked på at tanke o p i starten, for der er 300 km Lil næst-e benzintank. At tanke i Sovjet e r eet stort sj"'uespil. Man kører op bage rc;t i f'n lang kø af ventende bilrr og nar JMn efterhånden er fremme på en førsteplads går man de meter hen til e n glaspude, hvo P tankpasseren sidde!' bagved. ~led tegnsprog gør man forståeligt, at n~n f. eks. vil købe 40 liter, som n~n gætte!' på del' kan være i e ns biltank.. Så lægges 20 rublep i e n afl ang træskuffe, da l liter benzin koster~ rubel (= 12 0Pe). Men skuffen bliver ikke tpukket ind f01 der har været fopskellige diskussioner. '<år man så ente n lægger cigapettep eller dåseøl i skuffen, ep handelen accepteret. ~1an kan nu tanke fpa en gammeldags standel', hvot tallene er fortløbende. Tankpasse r e n standser stander en fle r e gange unde rvejs, for han håber naturligvis på, at man ikke kan huske hvad tallene stod pa, da me n stat tede pafyldningen, for så kan ha n jo tjene nogle flere penge. På n~nge stationer er der benzinbegrænsning, andr e hat lukket midt pa dagen og har kun 76 oh'tan eller s tanderen virker ikke. Undergrunden er stærkt forurenet af be nzin, me n det ser n~n stort på. ~1an h:an kun få be nzin - lwerh:en olie ellet andr e tj ng. Hvis man skal have luft i dæh:kene, må man have en fodpumpe med i bilen. Turen for tsætter. I, ejh:anlen slat de t mange russere og pro\ er at sæl ge bær, som de har plul<ket i sh:o, enc. \ 'ot r. s Jaguat 'lk II h:prer o\ er et s t ort hul i, cjen og brækker begge bagaksle t, så den må desværre sendes hjem til Ft anh:r.ig. Endelig eft e r 13 dage når vi frem til kampebyen Moskva, hvis areal e r.:;s x 42 h:m. Inden for dett<, omr ade bor det' l" millioner mennesh:e t'. lor f"o t...,tp t!. ;uag pa {tt t'l 'll t'y l.de r vi en hil l v l itt a ol i(' pa mot-th'<'rl. 250 vt ~ t< ~ r an lllt ' llth" -ikt r indlogt r t -..; p.j hot < l ~ l o. i aiska -ia, '-io/il J i~c'i' J) km t'r a C'C.!IlLI'IIIIl. ~ ll<iv<-\ og; rn11dd< r l> l i vc r va-..;kt t ;ti ' dc' nh gc L bc -...;k i d Le 1. l,.,.. 1 f'.-ln :--:k va,-..;ka J vi 1111 bn i f i r c ~ dage,,g -...Ltppc lidt al, Pt'lf f ul ha l vdclcm ;.11 t 11r c n 1111 c r t i l hagc l ;tgi... llc m i k &.'John. 2. del af rejsebe >krivelsen følger i næste nummpr Jf '>l ad e L.. 36

17 ṛ= F.:: r..''......,~.....= : = = :- - =.. _... Jf_)[:i_ k' :.

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen 2015p Legend Cup Indholdsfortegnelse Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Velkommen Synlighed Profil - Micki Lorenzen Profil - Carsten Lorenzen Kontakt Velkommen MICCAR RACING er et racing-team fra Sønderjylland,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj.

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. 9 dage * Teknisk arrangør: Unitas Rejser i samarbejde med aibidji. Dansk rejseleder: Keld Møller Pedersen. Armensk

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1 Tirsdag 04-09-2012 Kørte hjemme fra over middag og var i Flensborg kl16, her snakkede vi med Tina omkring vores køleskab, hun havde fundet ud af det samme som jeg selv havde fundet ud af at køleskabet

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere