Skagen kommunale skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen kommunale skolevæsen"

Transkript

1 Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året

2 Å rsberetning for Skagen kommunalt sk olevasen for ved stadssk oleinspek tør Svend Bisk jar H K F oto: G. M iia s s e n

3 Skolevæsenets tilsyn og ledelse Sk olek ommissionen fra 1. april 1965 Valgt af byrådet: Arbejdsformand Marius Christensen, -j e st :» Fiskeeksportør Hemming Nibe Hansen Distriktschef Carl Winter Valgt af forældrene: Overlæge Randolf Aabye. t nrm i- Fru Ruth Gjøde Sk oleudvalget Distriktschef Carl Winter, formand Fiskeeksportør Hemming Nibe Hansen, næstfc Arbejdsformand Marius Christensen Sk ole væsenets administration Stadsskoleinspektør Svend B iskjær K ontor: Ankermedets skole Sk oleledere (kontortid mandag-fredag ) Stadsskoleinspektør Svend Biskjær, Ankermedets skole telf (privat ) Skoleinspektør V. Stroyer Hansen. KappelborgskoIen telf Sk olepsyk ologen (kontortid som skolelederne) L ærerrådenes formand Fælleslærerrådet: Overlærer A. V. Meldgaard Lærerrådet ved K appelborgskoien: Overlærer A. V. Meldgaard Lærerrådet ved Ankermedets skole: Lærer Erik Ustrup Sk olelægen Knud Jensen, Ankermedets skole, telf Sk oletandlæger K linikchef Poul Bendixen, K appdborgdcolen telf (privat ) K linikleder Niels Peter Schmidt, Ankermedets skole. telf L æreri ær eiserne Ankermedets skole, telf K icpelborgskolen, telf Sk olebetjentene Ankermedets skole: Hans Chr. Bertelsen, telf KappelborgskoIen: Jens Chr. Pedersen, telf

4 MINDEORD om pedel Carl Frederik Oscar Den 5. januar 1969 d :c :: v skakn bed skabet om. at pedel Carl Frederik Oscar var afgaet ved dixiea. Oscar var udlært > :o iiervgger i Middelfart, men gik senere over til fiskeriet. :-g ; 1 II >:orr_ ran til Skagen. Da Ankermedets skole blev bygget i 1955r udr.jevntes han til pedel på denne skole. Han gik med omhu og interesse op i sit arbejde, som han passede på en udmærket måde. Med aldrig svigtende opmærksomhed sørgede han for, at skolen altid var en ren og tiltalende arbejdsplads for lærere og elever. T idlig og sent var han på færde både ude og inde for at se, om alt nu var i orden. Alle, både voksne og børn, mødte den største hjælpsomhed og forståelse hos ham, der altid var villig og positivt indstillet. Ved hans bortgang har vi mistet en dygtig og trofast medarbejder på skolen, og vi vil udtale et: Æret være pedel Carl Frederik Oscars minde. Svend Bisk jær. Ny p ed el p å A nkerm ed et s sk o le. Fra 1. april 1969 er maskinarbejder Hans Chr. Bertelsen antaget som pedel på Ankermedets skole. Vi byder hr. Bertelsen hans familie velkommen til deres fremtidige arbejde på skolen og håber, at de m i befinde sig vel iblandt os, og at vi må få et godt og positivt samaibe ie. D et fo rlø b n e sk o k å r. Så gik skoleåret 1968/69: Det for.ixrtse skokrir har været præget af en ret betydelig aktivitet. På den pæcu rig-ske rrocr kan således nævnes, at vi har revideret bestemmelserne vecrortr.de irsprøver, terminsprøver og karaktergivning og fået dem bragt i : - ere-rsstemmelse med den såkaldte moderne skolestruktur. De skriftlige årsprøver i klasse er afskaffet. Ligeledes har vi forladt den mundtlige årsprøve i I rea: og S klasse, men bibeholdt de skriftlige årsprøver her. 4

5 K araktergivningen i hovedskolen er zr rrsi Der r «cve nx-re standpcrlcsbedommelse i 1: klasse: og cwnfir_z-r if karak^zrrrdr p r asene i 2. n' T. klasse er blevet betydeligt reducerer. Der indføres kontaktbøger fra 1. klasse c c is s e r>a*eer fer skal rene som et forbindelsesled mellem hjem og skote. ge eiie-rerrse op gennem klasserne. Det fra undervisningsministeriet udsendte cirkulere ir I.rr'" I : om lørdagsfrihed i skolerne i sommerhalvåret er r t' t*: : n r - n-rccved antallet af skoledage nedsættes fra 235 til 221 ~ Ligesom sidste år har vi afholdt pædagogåke knofcarsaacr iaden for lærerpersonalet for at drøfte de problemer, der 1 * ^ tidea mc\ V~ sig ja den for skolens meget levende verden. Desværre er det efter et års søgen endnu ikke lykkedes os skaffe er. skolepsykolog og en tale-hørelærer, men vi håber, der snart rr.i vse s:r ansøgere, selv om der over alt i landet er mange ledige stillinger a: den art. For første gang i mange år er der nu en virkelig lysning i den ellers si mørke lærersituation. Denne forbedring har vist sig ved, at der til de ledige stillinger var flere vel kvalificerede ansøgere, end vi måtte ansætte: For det kommende skoleår har vi ansat 15 nye lærere ved skolerne: Vi må håbe, at denne gunstige udvikling i lærersituationen må fortsætte til gavn og glæde for vore elever. Nu da arkitektkonkurrencen om en svømmehal og en idrætshal i Skagen er afsluttet, ser vi med forventning frem til den dag. da disse bygninger er en realitet. Det er trist at matte indrømme, at vi i en by som Skagen, hvis hele liv i væsentlig grad er baseret på fiskeriet, og hvad derind under hører: ikke kan give skolernes elever rationel undervisning i svømning: Den åbne strand egner sig ikke til nogen egentlig svømmeundervisning. Det er mit håb, at byrådet og byens borgere i enighed vil medvirke til, at denne betydningsfulde opgave, som dette projekt er, snarest må blive løst til gavn for hele byen og sidst, men ikke mindst for den kommende og nuværende generation af fiskere, der hver dag med livet som indsats udfører deres farefulde erhverv. Det skal også her nævnes, at vi har arbejdet med planer for den kommende kommunesammenlægning pr. 1. april 1970, hvorved Albæk skole bliver en del af det samlede skolevæsen: Igen i dette skoleår har vi haft elever fra vor venskabsby Holsteinsbocg på G rønland: Der har været 2 elever i 3: klasse pi Ankermedets skole og 1 elev på KappelborgskoIen. Vi håber, at vore grønlandske elever efter a t b n e kert d an d er h jem og skoler at kende, re ser trem med r~ar.ge god e indtryk, oplevelser og minder fra opholdet hernede. Kom m unens sko ler. Skagen kommunale skolevæsen omfatter to skoler: Ankermedets skole fra 1955, udvidet 1957, 1961, 1965 og 196". KappelborgskoIen fra 1900, ombygget 1909, udvidet barak 1948 og udvidet

6 Sko leg an g en. Skolegangen er fra kl til kl: med spisepause og frikvarter fra kl :10: Om lørdagen er skoletiden fra kl uden spisepause. Der ringes: Mandag-fredag Lørdag 1. time time time 9 : time 8: time time time :50 4. time 10:50-11:40 11: spisepause?. time 11:45-12:35 5: time 12: : time time O versig t o ver sko lern es lo k a le r. 1: august 1969 Ankermedets skole K appelborg skolen I alt Antal alm. klasseværelser: Særlok aler: Skolebibliotek med skolelæsestue Gymnastiksal med baderum 2 4 Legesal Fysiklokale B iologilokale G eografilokale Sløjdlokale Skolekøkken Hindgemingslokale Formningslokale 1 3 Sanglokale 1 2 F ilmlokale Maskinskrivningslokale T aleundervisningslokale Motorrum Teorilokale Værkstedslokale Samlede antal lokaler til undervisning: A ndre lok aler: Lærerværelse Kontor Lægeværelse Tandlægeværelse med stol I alt

7 Udskrivning 31. j r f l% t. Fra realklassen Ira M 3*m Tt-i.lt: aa. t. t ft«c_ Fn oi r t t J S ic Ankermedets skole K appelborgskolen I air I alt i j Fra Ankermedets skoles to 9. ki: blev uddrevet p cl ( i ,1 pct:), altså fortsætter 45,5 pct: i 10: kl - F ra de to 8- kl U er o isf aem 20 pct: (i ,3 pct:), altså fortsætter 80 pct. i 9, kl - F n é t tb e 7. kl. blev udskrevet 2,7 pct: (i ,6 pct:), altsa : ' - r r den frivillige skolegang i I real og 8: kl. Fra K appelborgskolens to 9: kl. blev udskrevet 61,5 pa..; _- pct:), altså fortsætter 38,5 pct: i 10. kl. - Fra de to 8. kl. blev udskrevet 13 pct. (i pct.), altså fortsætter 87 pct. i 9- kl. - Fra de fire kl. blev udskrevet 2,0 pct. (i ,2 pct.), altså fortsætter 98,0 pct. den frivillige skolegang i I real og 8. kl. I. Fortsat sko leg an g efter 7. klasse: E levtal i 7. kl. 1/ Heraf oprykkes i I real i 8. klasse til ophor af skolegang Heraf udskrives til fortsat skolegang i andre skoler T il I real oprykkes 48,8 pct., til 8. kl: oprykkes 43,4 pct: Udskrives efter 7. kl. 4,9 pct. Udskrives til andre skoler: 2,9 pct. II. Fortsat sko leg an g efter 8. klasse. E levtal i 8. kl. 1/ Heraf oprykkes. i I real i 9. klasse til ophør af skolegang Heraf udskrives til fortsat skolegang i andre skoler T il 1 real oprykkes 1 pct., di 9. klasse oprykkes 82 pcl Udskrives efter 8. kl. 17 pct. III. Fortsat sko leg ang efter 9. klasse. E levtal i 9. kl. 1/ Heraf oprykkes i realafdelingen i 10. klasse H eiif aiskriies til ophor af s k o le n ^ 1 - arxire skoler T il 10, kl. oprykkes 40,5 pct. Udskrives efter 9. kl pct. 7

8 IV. Re alafd e lin g e n. I real II real III real Elev-tal 15/ Heraf oprykkes i næste klasse Heraf udskrives til ophør l/ Heraf oprykkes i gymnasiet Overført til 9: kl: eller 10 kl Udskrevet til ophør af skolegang i årets løb : T il fortsat skolegang i andre sko ler Fra II real blev 10,6 pd. optager på g/ maasitt, fra III real blev 15,0 pct. optaget i gymnasiet. IL. dr. upl alder p i. i ilt A nkerm edets skole. Elevenes m ul og fordeling siden 1955: i dr. upl. alder pi. i alt o. upl. alder dr. pi: i alt dr: i alt pi: i alt kl: Kap p elb o rg sko Ien. Elevernes antai og fordeling siden u. upl. alder i upl. alder 0. uipi. alder i alt dr. pi. i alt dr. pi. i alt dr. pi- i ak dr. pl i alt kl:

9 Elevt al, klasset al og klosse«*ohne?rrer pr... T A nk ermedets shtdt i yr*t*t & aiem E levtal K lassetal K r x ~ r- :m T t < :c 1: klasse , klasse ,5 1 «4 3- klasse , *(>s 4. klasse , klasse , S 6. klasse ? klasse , i 8. klasse , klasse ,0 59 y B J 10. klasse , U J I real , JD II real , III real , Hjælpeklasse :: 7 1 7, ,8 I alt , ,4 Sko lesø g end e og undervisningsp lig tig e børn i Skag en pr. 1/ Ankermedets skole Fra Skagen kommune Fra andre Under undervisningspligtig alder I undervisningspligtig alder over undervisningspligtig alder kommuner D. p. I ilt D. P. I alt D. P I alt D. P. I alt 00 ra I alt I alt De undervisningspligtige indenbys boende elever (1541) udgjorde 13,1 pct. af byens indbyggertal, der af folkeregistret pr. 1. juli 1969 er opgjort til Samtlige skolesøgende i byen boende elever (2026) udgjorde 17,2 pct. af byens indbyggere: Dertil kommer 6 elever som undervises i Sæby kommune. 1 elev som undervises i Hjørring kommune, 1 elev i Aalborg kommune. 4 elever i Aarhus kommune, 1 elev i Brabrand kommune, 1 elev i Risskov kommune, 117 elever på Frederikshavn gymnasium. 2 de ver p i V 2xxg K atedralskole, 1 elev på Rungsted statsskole: Indskrivning til de nye 1. klasser fo r sk o leåret C. Indskrevet K appelborgskolen Skolemodenhedsprøve Vessr I tkde Drenge Piger I alt

10 Ford eling af 1. klasser. Drenge Piger I alt Klasser Ankermedets skole K appelborgskolen Hjælpeskolen I alt Ankermedets skole.. K appelborgskolen.. Ele vern es fo rsø m m elser i i d ag e og b ereg net efter elevtatlet pr. 1/ Sigåm D o«: Dm* cc-eier , ,45 A nden l*h. grund Dage Dage pr. elev , ,49 Uden lo vi. grund Dage Dage pr. elev 30 0, ,03 Dage I alt Dage pr. elev 8,4 10,97 I alt , , , ,68 Antal hold V a lg f rie fag. E leverne i 7. klasse 1968/69 valgte for det kommende 8: skoleår Antal elever Drenge Piger 4 E ngelsk I E ngelsk II med skr Tvsk I Tvsk II med skr Maskinskrivning Regnskabsføring Fysik, kemi Praktisk arbejde: 1 Træarbejde Metalarbejde Motorlære F aglig tegning Husgerning, hjemmets fysik og kemi Håndarbejde Barnepleje Formning Biologi, herunder førstehjælp Matematik K ulturorientering (f. eks. teater, film, 0 billedkunst o. lign.)

11 O versig t o ver fo lketal, fo d sier o c eågwer Skolen fra hmn Ar Byens folketal Antal Begvndt i I ill A ao i pr, 1. juli focsler 1. Id. i skolen s«b = 2 i -e : r 'r i c. kl * S >^ " ~ IZLC ">Q S* ~ : nr 52 T : MB S < y O M I -tt D i - TC ^ : # l-s-fé % ,4 >4 f : , , , , , , , : , , sr Ind- og ud skrivning. Skoleåret begynder den 1. august og slutter den 31. juli. Børn, der fylder 7 år senest den 31: juli, skal begynde skolegangen efter sommerferien og kan udskrives ved udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 14 år: Børn, der fylder 7 år senest den 31. januar, skal på begæring af hjemmet optages i skolen fra begyndelsen af skoleåret og kan udskrives ved udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 13 år: Indskrivning af et barn kan finde sted ved begyndelsen af det skoleir. i hvilket barnet fylder 6 år. Der tales her om indskrivningshandl i r. gen - ikke om retten til at påbegynde skolegang. Dåbs- og koppeattest skal medbringes ved indskrivningen. Ind- og udskrivningen kan kun foretages af den for barnets ur. i er. inning ansvarlige - enten fader, moder eller værge, og vedkommer, i e mihenvende sig personligt på skolens kontor: Sko leb ø rn s an ve n d else til erhvervsm æ ssig t arb e 'd e. I fe Ige undervisningsministeriets bekendtgørelse af 31- : må inte: skolepligtigt barn anvendes til erhvervsmæssig: im-z zt : x skoletiden pi de dage, det skal gå i skole: Ved erhvervsmæssigt arbejde forstås arbejde mod veierl - _rer. r r barnets hjem: 11

12 Sko lernes fæ lles ord ensreg lem ent. 1: Der må i skolen tilstræbes en god orden og et godt arbejdsklima, således at eleverne kan få det bedst mulige udbytte af skoletiden såvel med hensyn til kundskaber og færdigheder som med hensyn til udvikling af forståelse og ansvarsfølelse over for andre. 2: Skolen er indstillet på et positivt direkte samarbejde med hjemmet, der i henhold ril cirkubere iz 14- -uru 1967 h ir hovedzrstirsc for hårnets opførsel Nirrr en væsentlig indflvdelse på dets indstilling dl arbe-det i skolen. Uden dette samarbejde kan skolen ikke på tilfredsstillende måde løse sin opgave: 3: Bøger og andet skolemateriel, som eleverne får udleveret af skolen som lån, må selvfølgelig behandles med omhu: Bøgerne forsynes med omslag og navn. Beskadigelse af skolens og kammeraternes ejendele kan medføre erstatningspligt. Den: der har forvold: beskadigelse, har pligt til straks at give meddelelse herom til skolen. 4. Cykler, knallerter, medbragte penge og værdigenstande kan skolen ikke påtage sig ansvaret for. Det bør dog altid meddeles skolen, såfremt en elev har mistet noget af værdi på skolens område. 5: T ilsidesætter en elev sine pligter over for skolen, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsløse. kan skolen i overensstemmelse med undervisningsministeriets cirkulære og bekendtgørelse af 14. juni 1967 iværksætte følgende: A. Flytning inden for klassen. Anvisning af mindre ekstraarbejde eller Udelukkelse fra undervisningen i den resterende del af timen. B. E ftersidning efter forudgående meddelelse til hjemmet. E ftersidning kan finde sted såvel før som efter elevens normale skoletid. E ftersidning anvendes ikke over for elever i første skoleår og kun undtagelsesvis for elever i andet skoleår. C. O verflytning til parallelklasse ved samme skole. D. Hel eller delvis udelukkelse fra almindelig undervisning i kortere eller længere tid. E. O verflytning til parallelklasse ved en anden skole, 6. Er der grund til at antage, at en elevs utilfredsstillende opførsel kan være en følge af legemlige eller psykiske lidelser, vil skolen yde støtte gennem samarbejde med f. eks. skolelægen, skolepsykologen, børne- og ungdomsværnet. En sådan støtte vil blive søgt etableret i forståelse og samarbejde med hjemmet. 7. D ette ordensreglement træder i kraft den 1. maj Skagen, den 17. april Sk olek ommissionen. 12

13 Eleverves fanaarnrr^ ser Skolen henstiller indtrsengende tfl hammene. xc 5e ~fvy blider bomsne hemme, uden det er tvingende nødvead: ~ * rr~>- rer ancrrrffe tilfælde, hvor hjemmet mener, at det er absolut r- r: -f sr sie r f.ae tz^es ekstra fridage, bedes man helst nogje digr fm ser~r 5; r :* :rr - it]5e med skolens kontor. Ligeledes anmodes hjemmene om så vidt mu!:~ r. -. af andragende om forlængelse af de ordinære ferir* Når en elev, der har haft ekstra frihed, anlaaamer t i Aaiexi. er faaa eller hun sædvanligvis ikke alene bagefter sine kammcniei; mea kam æ s å blive skyld i. at klassens øvrige elever sinkes, fordi Lererne må fange em i d af tiden til at forklare pågældende elev, hvad de andre elc'. t: 1* : l=r genreragået, medens vedkommende har været borte fra skolen. Hvis en elev ligger syg hjemme eller på sygehus i længere i._ leies hjemmet snarest sætte sig i forbindelse med skolen, så der om fornødent kan etableres sygeundervisning, der betales af skolen. Eftersid ning. T ilsidesætter en elev sin pligt til god orden og opførsel, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsiøse. kan eftersidning anvendes. E ftersidning kan endvidere anvendes over for de elever, der trods påmindelser og advarsler undlader at udføre det arbejde, der pålægges dem. E ftersidning kan ikke anvendes i 1. skoleår. E ftersidning må kun finde sted under stadigt tilsyn, ikke ud over 1 time ad gangen, og kun efter forudgående meddelelse til hjemmet. Eleven får en seddel med hjem til forevisning om eftersidning. Denne seddel har til formål at underrette hjemmet om eftersidningen - altså ingen godkendelse af eftersidningen. Sko leg an g en og de sm itsom m e syg d o m m e. Når der hos et skolebarn eller i en husstand, hvor der findes skolesøgende børn, påvises alvorlige smitsomme sygdomme som tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, meningitis eller børnelammelse, skal skolen underrettes: og barnet må ikke møde i skolen, før det medbringer attest for, at det ikke kan antages at kmme smilte. SasiisiK lr må t t e gå i skole før et nærmere angivet antal dage efter sjgåammos adbrad Med hensyn til mæslinger og kighoste gad der visse karxntcnebestensd d- ser for den angrebne, men ikke for søskende. For en række mindre alvorlige sygdomme er reglerne i k r 5i strenge: dette gælder røde hunde, skoldkopper og fåresyge. I cii> : Tilfælde m l barnet møde i skolen, når det akutte stadium er oversric* >; ktr.de har ingen fritagelse: En elev. der lider af smitsomme hudsygdomme, herur. irr r rresir rosen. fnat eller skurv, må ikke modtages i skolen, før eleven er helbredt Det kan pilægges elever, der er befængt med utøj. at holde s: 2 bore fra skolen, indtil behørig rensning har fundet sted: 13

14 O p t ag elsesp rø ve til! realklasse D elingen efter 7: kl: gennemførtes uden særlige vanskeligheder: Ved skolerne søgte ialt 108 elever om optagelse i I realklasse: Heraf blev 100 betegnede som egnede, 8 som måske egnede og 0 som uegnet: Der blev begæret prøve for 6 elever, hvoraf ingen bestod amtsprøven. De 100 egnede blev fordelt på i alt 4 I realklasser: 2 af de måske egnede valgte 8. klasse. Latin i II r. I skolernes II realklasse bliver der givet undervisning i latin: Denne undervisning er nødvendig for optagelse i det nysproglige gymnasium: men tilrådes ogsi meget st e det dcm r til den matematisk-naturvidenskabelige lime. Ligeledes Iran vjcxe af betydning for elever, der tænker r i -i---' ~r?. ' ib : rar.ter eller lignende. Undervisningen omfatter 4 ugentlige timer, og eleverne må for at kunne få latin give på 1 ugentlig time i dansk og formning samt 2 i sang. Uodenrisnic^ i latin finder kun sted i II realklasse, men både års- og eksamenskarakteren overføres til realeksamen. Latin er et af de såkaldte valgfrie fag, hvilket vil sige, at det kan medtages eller bortvælges. Skønnes det, at en elev har så vanskeligt ved at klare faget, at det går væsentlig ud over det øvrige skolearbejde, kan vedkommende under forudsætning af skolens samtykke fritages for undervisningen i løbet af skoleårets første halvdel. I alle andre tilfælde må en påbegyndt undervisning betragtes som bindende for hele skoleåret. Fransk i III r. I skr-lemes III reililis.se undervises der i fransk. D enne undervisning er nødvendig for senere at opnå ansættelse i ganske bestemte stillinger, ligesom også adskillige erhvervsvirksomheder sætter pris på en vis kunnen i dette romanske sprog. Undervisningen omfatter 4 ugentlige timer, som lægges naturligt ind i klassens skema. Fransk er til realeksamen et af de såkaldte valgfrie falg. hvilket vil sige, at det kan medtages eller bortvælges, men i skolens undervisningsplan understreges det af undervisningsministeren, at muligheden for bortvalg af fransk bør være undtagelsen. En realeksamen med fransk er selvsagt mere værd end en realeksamen uden fransk, hvorfor vi gerne fra skolens side vil anbefale, at Deres barn får undervisning i dette fag. M askinskrivning i III r. T il elever, der undtagelsesvis bomælger fransk, kan der tilbydes undervisning i maskinskrivning med 4 ugentlige timer. Undervisningen afsluttes med en statskontrolleret prøve. 14

15 S z - * z ' Ifølge undervisningsministeriets i ~ ferczir : 362 oe 12. oktober 1964 kan der under visse forhold t jc* ^ ^ ik t e r i og 10. hovedskoleklasse og realafdelinger Stipendier ydes kun til elever, der ved skolenets heøb Aribe er ode om den undervisningspligtige alder. Det er i øvrigt en forudsætning for tildeling af stxpesksieeb. j t l^ e ab ds økonomi eller andre forhold i særlig grad taler. heraf kan omstændigheder som svgdom i h:ecr.-.r" tallet af hørn under uddannelse tages i betngcoioe. F an S f e ars (fea m - gerens) skattepligtige indtægt og formue må ophies. D er kan fastsættes en bestemt indtægts- og formuegrænse. rier - - kan ydes, men det er en forudsætning, at hjemmi-rs el*:-;- - r. : skønnes at være sådanne, at ydelsen af et stipendium er af ad^rr-.ie ir ritydning for at muliggøre barnets fortsatte skolegang, og at r. ' c r. : : - e er i stand til at bære den fulde udgift herved: Det højeste årlige beløb, der kan ydes som stipendium, er almindeligvis 1200 kr: I sk oleåret 1968/ 69 er der i stipendier uddelt følgende beløb: Ankermedets skole... 21:900 - kr. fordelt på 21 elever K appelborgskolen kr. fordelt på 18 elever Andre skoler kr. fordelt på 1 elev , kr. fordelt på 40 elever Stipendiet til den enkelte elev er blevet udbetalt med 1. halvdel i december 1968 og 2. halvdel i maj Erhvervsvejled ning en. A. Orientering. I alle afgangsklasser er der givet erhvervsorientering: Lærerne har gennemgået det foreliggende erhvervsvejledningsstof. I 9- klasserne har der tillige været etableret erhvervspraktik: E rhvervsvejlederen har aflagt besøg i klasserne og henledt elevernes opmærksomhed på, at der både i og efter skoletiden er mulighed for at få erhvervsvejledningshjælp på arbejdsanvisningskontoret. E fter den nye skoleordning vil erhvervsvej lederen aflægge besøg i skolernes II real og 8. kl: Såfremt man ønsker hans. besøg i 9: eller kl. kan man henvende sig på skolernes kontor. B. V ejledning. På K appelborgskolen træffes erhvervsvejlederen på skolepfd*;: :>gens kontor den anden og fjerde onsdag i hver måned fra kl. 15.?' -1~ : Al bistand er gratis. C. E rhvervsprak tik. For femte gang er der gennemført en erhvervspraktikordrdr.z r* :rved eleverne i 9: klasserne i forhold til deres evner, anlæg ^ ' - r- har - e- ret udstationeret 1 gang af 2 ugers varighed ved forskel 12; e dinr-ier værksteder og virksomheder, hvor de under vejledning af erhvervenes folk har fået indblik i virksomhedernes funktioner, organisation og krav og deltaget i det daglige arbejde i så høj grad, som de har formler 15

16 Under disse erhvervsophold er der givet eleverne mulighed for at komme til klarhed over, hvorvidt deres ønsker, betingelser og muligheder svarer til hinanden: Udstationeringen fandt sted fra 25: noveraber-7. december 1968: Fra Ankermedets skole har 34 elever dekiget og fra KappelborgskoIen 38 elever. Disse 72 elever var fordelt på 58 virksomheder. Denne erhvervspraktik er etabler^: uncer rrset rken af Handelsstandsforeningen, Håndværkerforeningen og F isker:: :et.-ter. Skolerne vil gerne rette en oprigtig tak til disse : r'.r.ge rs repræsentanter - bankdirektør Erik Hansen, murermejrr K i: Dj.. zrd K ristensen og fiskeskipper Søren K nudsen - for ir- ie: : : rliten'ng af eleverne: Ligeledes en tak til alle praktikværter, fordi man sft velvilligt tog imod eleverne: KriauMifiietsforeb ; z-- é-e orientering i sko lerne. I løbet af slmleiabt er J e r ved lrrimimfa«réftpnt K aj Parkholt fra 6: kl. og opefter gnet elew c o fjya å g «n hvilken risiko der er forbundet med i : begi seh< m e die overtrædelser af straffeloven. E leverne har f iet noget at vide om de reaktioner, samfundet anvender ror kriminelle unge. og om de alvorlige følger det at blive registreret som kriminel kan få. Ved gennemgang af eksempler fra tidligere straffesager har man søgt at forklare eleverne, at straffeattestens udseende undertiden kan blive afgørende for valg af livsstilling, opnåelse af adoptionstilladelse, emigrationsvisum o. s. v. Gennem denne orientering om kriminalitetens følger håber man at have givet eleverne en advarsel, der kan forhindre et senere møde med politi og anklagemyndighed, og skolens mål må være, at eleverne - helst inden opnlelsen af den kriminelle lavalder, der indtræder ved det fyldte 15. år - alle, : ide p.ter og drenge, har fået denne advarsel. Idrætsmærker i fri idræt. D recge O z: CO c/3 Piger > 6 = i) ««S 0 V 1! E S S jr 3 O s Ankermedets skole KappelborgskoIen I alt Id ræ t sm æ rker i g ym nastik f o r d ren g e. Bronze Sølv Guld Ialt Ankermedets skole KappelborgskoIen I alt

17 Skolernes lærerper& onc -t p r 3 T j d i ftcåe Stadsskoleinspektør Svend B iskjær... A X 9C 1_~ j I Skoleinspektør V. Strover Hansen... K K*5é l-45~ Viceskoleinspektør A. V. Moltzen... K ly5~ * K nud O vergaard... A 1*44 1, K risten Rasmussen... K L Aa. Mygind Sørensen... A é L 4 3 J O verlærer K lara Han.sen... K 1944 L 6 4 L5.-S L Lydia Jensen... K Aksel Nielsen K nudsen... A L55 L1-3J U K nud Olesen... K 1955 UL55 LI Fritz Leer Pedersen... K L-I Albert V. Meldgaard... K L E lse Grøn Pedersen... K ** L Harry Poulsen... K Niels Poulsen... K : Marna Vedel... A : i Ove Vedel... K : Anne E lse Korn Østergaard... K :8: h s Acdena t n Fast lærer E. K ieldahl Christensen... K : Hardy Christensen A :8: K eld D iget K :8: Børge Dahl-Hansen A N iels Helledie A Hans Aarup Jegindø A K aj Sander Jensen K V: Predbjørn Jensen K K nud Nørr K ristensen A Poul-E rik Nielsen A Per Mouritzen K Poul-Henning Poulsen K E duard Paluszewski A Leif Pedersen A G eorg Saalbach A :4:64 - E rik Senstius K :63 1:6:61 - Jørgen B illeskov Sloth... A :12:60 1: Bent Svendsen A :8: :65 - Carl Jul Sørensen K :1 2 :5 9 1:4:5 8 - Jørgen Thastum A : : E rling T rads K E rik Ustrup A :58 - Flemming Wandborg A : : Poul Østergaard A Harald Aaen A Fast lærerinde K lara Andersen A Ruth Andersen A Judit D ahl-hansen A V ema Dy hr A 1967 LA K irsten D amgaard K nudsen K Ruth Fårup K ,6 1 E dith G ren A B endie K lit H annes K Inaer B. H e-ledie K B odil Solveig Jensen K Hsnne Aagaard Jensen K Annalise Nvmand K Marianne B. Paluszewska K , K aren Olesen A V ivia Overgaard K Inger-Lise Poulsen... K Bente Rasmussen A

18 Fast Ancien Skole Dimit. Til Skigen ansat her nitet _ Martha Sen sti us... K _ K irsten Sloth... A _ Lise Surland... K E lse Marie Lønstrup Svendsen. A Vera Møl Søndergaard... K E lse Mvgind Sørensen... A Inger Juel Sørensen... A Rita Cetty Sørensen... K _ Tove Sørensen... A _ Lisse T rads... A E lisabeth Tram... A B irgit Ustrup... K Merete Hagen Wandborg... A Aspirant Poul Henning Bernth... K Bent Hulgaard... A Mogens Ørsted Rasrry-ssen... K Finn B låb 'ere Se:rr-ser... A Merete X Hodd Chrix2=sen K Ines Kz jise c... A ENSi K Ic^sl5se H c^mjag S* czr:ier. A T im e ijrg «*-' K rsre^er; Tsr.ser. A fers F æ r Sebclm... A inge M. Hovgaard Pedersen... K A fg an g 1968/ Aspirant Merete Windel Christensen den Lærerinde Inge-Lise Poulsen til Rostrup centralskole den 1:11: : Lærer Poul-Henning Poulsen til Hesselager sogneskole den 1: Timelærerinde Verna Margrethe D yhr til G læsborg centralskole den Lærer Hardy Christensen til Hasle skole den Tilg ang 1968/ B irthe Ottesen ansat som aspirant Svend Aage Christensen ansa: som fast lærer Else K rista Lange ansa: som fast lærerinde Svend E rik Floor ansat som aspirant Carsten Hansen ansat som aspirant Torben Sudergaard Pedersen amtf som aspirant E rik Møller Poulsen ansat som asp.:ar.: Inger Hansen ansat som aspirar.: 1,8.1? 9- Jonna Holst Jensen ansat som asp;::.-: I ; Tove K ristensen ansat som aspi:ant 1 '. I. 11. Anni Margrethe Madsen ansat soer a.;r:ran: Lone Patricia Poulsen ansat som asr.rar.: : 13: Mona-Lisa Frandsen ansat som tim rlf frrinrlf : Karen-E va D algård Jensen ar->a: >:<n ri.nr lærerinde Francoise Marie Antoinette Jergen> tr. ar.sar som timelærerinde Jette E delvold ansat som fast vikar Lis Randi Sørensen ansat som fast vikar

19 Ansættelse inden for sranirif THi.49. K nud Olesen: ansat som overlærer - Knud X ørr Kristensen: fast ansat r>- Kaj Sander Jensen: fast ansat &- Vema D yhr, fast ansat 1:8:1969. Leif Pedersen, fast ansat 1:11:1968: Hans Aarup Jegindø, fast ansat 1: : E lisabeth Tram, fast ansat Poul-E rik Nielsen, fast ansat E duard Paluszewski, fast ansat : Marianne Paluszewska, fast ansat Ruth Andersen, fast ansat 1:8:1969. Bente Rasmussen, fast ansat 1.8:1969. Lise Surland, fast ansat 1:8:1969- K eld D iget, fast ansat 1:8:1969: O rlo v 1968/ E dith Grøn fra 1: og afsked fra Læ rerp erso nalets d eltag else i læ n g ere kursus 1968/ 69. Navn Fag Sted Børge Dahl-Hansen O rientering Skarrildhus Børge Dahl-Hansen G ymnastikkursus O lierup E rik Ustrup O rientering Skarrildhus V. Predbjøm Jensen G ruppearbe j dets metodik Frederikshavn V. Predbjørn Jensen Historieundervisningens Hjørring metodik Knud Olesen Skolebiblioteksarbejde Skarrildhus Ove Vedel Georg Saalbach Historieundervisningens metodik A-kursus for ungdomsskoleledere Hjørring Hjørring Verna D yhr Håndarbejde København E rling Trads Gymnastik O lierup E lisabeth Tram Maskinskrivning Aalborg Flemming Wandborg Gymnastik O lierup K nud Nørr K ristensen Dansk litteratur Århus Jarl K. Jensen Feltbiologi Arnus Leif Pedersen Matematik Aalborg E rling Trads Geografi Aalborg D et sk o lep syk o lo g isk e arb e jd e. Fra midten af oktober måned 1968 til skoleårets udgang hix _r_ iertegnede arbejdet som vikar i det ubesatte skolepsykologeir.be: t F»handlinger mellem stadsskoleinspektør S. B iskjær og Hirtshals kommunale skolevæsen, ved hvilket jeg er ansat, gjorde dette muligt: sirrer:: rg indvilgede heri. Trods stort arbejdspres lovede jeg at være beh:æ!pel:z i den udstræk- 19

20 der var mig muligt, hvilket stort set vii sige: at jeg i nævnte periode r-l; forrettet skoiepsykologisk arbejde i Skagen 1 eftermiddag ugentlig: Det siger sig selv, at denne hjælp langtfra er tilstrækkelig, men det er i :z lykkedes at behandle i alt 43 henvisninger i skoleåret 1968/69. De allerfleste henvisninger er sket fra skolen, men i enkelte tilfælde har forældre henvendt sig med ønske om at få deres børn prøvet for om muligt at få konstateret eventuelle årsager til vanskeligheder med skolearbejdet: Der er i alle tilfælde indhentet oplysninger fra skolen og skolelægen, og barnets hjem er underrettet om indstillingen af klasselæreren. Følgende oversigt viser fordelingen drenge/piger samt fra hvilke skoler, de nyundersøgte børn kom: Skole dr. pg. i alt Ankermedets sko le K appelborgskolen I a lt Årsagerne td mnlersøge*serne: Ofte er der flere faktorer, der bevirker, at barnet ønskes undersøgt. Nedenstående oversigt, der ikke kan være udtømmende, giver et indtryk af de væsentligste henvisningsårsager. Det bemærkes, at der ofte er flere årsager. Læse- og stavevanskeligheder... D årligt skolestandpunkt... Regnevanskeligheder... Tilpasningsvanskeligheder... Umodenhed... Talevanskeligheder børn 23 børn 2 børn 5 børn 1 barn 2 børn D ;t lave antal henvisninger på grund af talevanskeligheder skyldes formodentlig de i øjeblikket manglende muligheder for at få disse børn talepædagogisk ndrnagt I de 2 nævnte tilfælde har børnene også andre vanskeligheder. Til den skolepsykologiske undersøge.se hører: 1. Intelligensprøver af såvel sproglig som ikke-sproglig karakter. 2. Stave-, læse- og/eller regneprøver. 3. Iagttagelse af barnet. 4. Lærer- og forældresamtale. På grundlag af de oplysninger, ovennævnte punkter afslører, angives - i samråd med skole og hjem - et hjælpeprogram for barnet. Nedenstående foranstaltninger giver et indtryk af nogle af behandlingsgrupperne: Læsehold... Hjælpeklasse... Regnehold... Oversidning... Vejledning og observation... Udsættelse af skolegang børn 9 børn 6 børn 5 børn 4 børn 1 barn

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Med sportslig hilsen Vrå Badminton Klub & DGI Nordjylland Badminton udvalget

Med sportslig hilsen Vrå Badminton Klub & DGI Nordjylland Badminton udvalget PROGRAM Kl. 08:00-08:45 Kaffe/te & rundstykker. Kl. 08:50 Velkomst & fællessang i hallen. Kl. 09:00 Badminton i 4 kategorier iflg. tilmelding. Kl. 11:40-12:40 Frokost iflg. opslag. Kl. 12:40 Badminton

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Bente Pedersen Christian Uldal Pandrup BK Helle Skov Jesper Kragh Hirtshals BK / Lena Nielsen Benny Hansen Hadsund BK / Hobro BK Helle Skov Jesper Kragh

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

(pladsgivende placeringer) A 11

(pladsgivende placeringer) A 11 Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Helle Skov Jesper Kragh / Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Lene Størup Svend Haugaard Andersen Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Else Lentz

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere