Skagen kommunale skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen kommunale skolevæsen"

Transkript

1 Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året

2 Å rsberetning for Skagen kommunalt sk olevasen for ved stadssk oleinspek tør Svend Bisk jar H K F oto: G. M iia s s e n

3 Skolevæsenets tilsyn og ledelse Sk olek ommissionen fra 1. april 1965 Valgt af byrådet: Arbejdsformand Marius Christensen, -j e st :» Fiskeeksportør Hemming Nibe Hansen Distriktschef Carl Winter Valgt af forældrene: Overlæge Randolf Aabye. t nrm i- Fru Ruth Gjøde Sk oleudvalget Distriktschef Carl Winter, formand Fiskeeksportør Hemming Nibe Hansen, næstfc Arbejdsformand Marius Christensen Sk ole væsenets administration Stadsskoleinspektør Svend B iskjær K ontor: Ankermedets skole Sk oleledere (kontortid mandag-fredag ) Stadsskoleinspektør Svend Biskjær, Ankermedets skole telf (privat ) Skoleinspektør V. Stroyer Hansen. KappelborgskoIen telf Sk olepsyk ologen (kontortid som skolelederne) L ærerrådenes formand Fælleslærerrådet: Overlærer A. V. Meldgaard Lærerrådet ved K appelborgskoien: Overlærer A. V. Meldgaard Lærerrådet ved Ankermedets skole: Lærer Erik Ustrup Sk olelægen Knud Jensen, Ankermedets skole, telf Sk oletandlæger K linikchef Poul Bendixen, K appdborgdcolen telf (privat ) K linikleder Niels Peter Schmidt, Ankermedets skole. telf L æreri ær eiserne Ankermedets skole, telf K icpelborgskolen, telf Sk olebetjentene Ankermedets skole: Hans Chr. Bertelsen, telf KappelborgskoIen: Jens Chr. Pedersen, telf

4 MINDEORD om pedel Carl Frederik Oscar Den 5. januar 1969 d :c :: v skakn bed skabet om. at pedel Carl Frederik Oscar var afgaet ved dixiea. Oscar var udlært > :o iiervgger i Middelfart, men gik senere over til fiskeriet. :-g ; 1 II >:orr_ ran til Skagen. Da Ankermedets skole blev bygget i 1955r udr.jevntes han til pedel på denne skole. Han gik med omhu og interesse op i sit arbejde, som han passede på en udmærket måde. Med aldrig svigtende opmærksomhed sørgede han for, at skolen altid var en ren og tiltalende arbejdsplads for lærere og elever. T idlig og sent var han på færde både ude og inde for at se, om alt nu var i orden. Alle, både voksne og børn, mødte den største hjælpsomhed og forståelse hos ham, der altid var villig og positivt indstillet. Ved hans bortgang har vi mistet en dygtig og trofast medarbejder på skolen, og vi vil udtale et: Æret være pedel Carl Frederik Oscars minde. Svend Bisk jær. Ny p ed el p å A nkerm ed et s sk o le. Fra 1. april 1969 er maskinarbejder Hans Chr. Bertelsen antaget som pedel på Ankermedets skole. Vi byder hr. Bertelsen hans familie velkommen til deres fremtidige arbejde på skolen og håber, at de m i befinde sig vel iblandt os, og at vi må få et godt og positivt samaibe ie. D et fo rlø b n e sk o k å r. Så gik skoleåret 1968/69: Det for.ixrtse skokrir har været præget af en ret betydelig aktivitet. På den pæcu rig-ske rrocr kan således nævnes, at vi har revideret bestemmelserne vecrortr.de irsprøver, terminsprøver og karaktergivning og fået dem bragt i : - ere-rsstemmelse med den såkaldte moderne skolestruktur. De skriftlige årsprøver i klasse er afskaffet. Ligeledes har vi forladt den mundtlige årsprøve i I rea: og S klasse, men bibeholdt de skriftlige årsprøver her. 4

5 K araktergivningen i hovedskolen er zr rrsi Der r «cve nx-re standpcrlcsbedommelse i 1: klasse: og cwnfir_z-r if karak^zrrrdr p r asene i 2. n' T. klasse er blevet betydeligt reducerer. Der indføres kontaktbøger fra 1. klasse c c is s e r>a*eer fer skal rene som et forbindelsesled mellem hjem og skote. ge eiie-rerrse op gennem klasserne. Det fra undervisningsministeriet udsendte cirkulere ir I.rr'" I : om lørdagsfrihed i skolerne i sommerhalvåret er r t' t*: : n r - n-rccved antallet af skoledage nedsættes fra 235 til 221 ~ Ligesom sidste år har vi afholdt pædagogåke knofcarsaacr iaden for lærerpersonalet for at drøfte de problemer, der 1 * ^ tidea mc\ V~ sig ja den for skolens meget levende verden. Desværre er det efter et års søgen endnu ikke lykkedes os skaffe er. skolepsykolog og en tale-hørelærer, men vi håber, der snart rr.i vse s:r ansøgere, selv om der over alt i landet er mange ledige stillinger a: den art. For første gang i mange år er der nu en virkelig lysning i den ellers si mørke lærersituation. Denne forbedring har vist sig ved, at der til de ledige stillinger var flere vel kvalificerede ansøgere, end vi måtte ansætte: For det kommende skoleår har vi ansat 15 nye lærere ved skolerne: Vi må håbe, at denne gunstige udvikling i lærersituationen må fortsætte til gavn og glæde for vore elever. Nu da arkitektkonkurrencen om en svømmehal og en idrætshal i Skagen er afsluttet, ser vi med forventning frem til den dag. da disse bygninger er en realitet. Det er trist at matte indrømme, at vi i en by som Skagen, hvis hele liv i væsentlig grad er baseret på fiskeriet, og hvad derind under hører: ikke kan give skolernes elever rationel undervisning i svømning: Den åbne strand egner sig ikke til nogen egentlig svømmeundervisning. Det er mit håb, at byrådet og byens borgere i enighed vil medvirke til, at denne betydningsfulde opgave, som dette projekt er, snarest må blive løst til gavn for hele byen og sidst, men ikke mindst for den kommende og nuværende generation af fiskere, der hver dag med livet som indsats udfører deres farefulde erhverv. Det skal også her nævnes, at vi har arbejdet med planer for den kommende kommunesammenlægning pr. 1. april 1970, hvorved Albæk skole bliver en del af det samlede skolevæsen: Igen i dette skoleår har vi haft elever fra vor venskabsby Holsteinsbocg på G rønland: Der har været 2 elever i 3: klasse pi Ankermedets skole og 1 elev på KappelborgskoIen. Vi håber, at vore grønlandske elever efter a t b n e kert d an d er h jem og skoler at kende, re ser trem med r~ar.ge god e indtryk, oplevelser og minder fra opholdet hernede. Kom m unens sko ler. Skagen kommunale skolevæsen omfatter to skoler: Ankermedets skole fra 1955, udvidet 1957, 1961, 1965 og 196". KappelborgskoIen fra 1900, ombygget 1909, udvidet barak 1948 og udvidet

6 Sko leg an g en. Skolegangen er fra kl til kl: med spisepause og frikvarter fra kl :10: Om lørdagen er skoletiden fra kl uden spisepause. Der ringes: Mandag-fredag Lørdag 1. time time time 9 : time 8: time time time :50 4. time 10:50-11:40 11: spisepause?. time 11:45-12:35 5: time 12: : time time O versig t o ver sko lern es lo k a le r. 1: august 1969 Ankermedets skole K appelborg skolen I alt Antal alm. klasseværelser: Særlok aler: Skolebibliotek med skolelæsestue Gymnastiksal med baderum 2 4 Legesal Fysiklokale B iologilokale G eografilokale Sløjdlokale Skolekøkken Hindgemingslokale Formningslokale 1 3 Sanglokale 1 2 F ilmlokale Maskinskrivningslokale T aleundervisningslokale Motorrum Teorilokale Værkstedslokale Samlede antal lokaler til undervisning: A ndre lok aler: Lærerværelse Kontor Lægeværelse Tandlægeværelse med stol I alt

7 Udskrivning 31. j r f l% t. Fra realklassen Ira M 3*m Tt-i.lt: aa. t. t ft«c_ Fn oi r t t J S ic Ankermedets skole K appelborgskolen I air I alt i j Fra Ankermedets skoles to 9. ki: blev uddrevet p cl ( i ,1 pct:), altså fortsætter 45,5 pct: i 10: kl - F ra de to 8- kl U er o isf aem 20 pct: (i ,3 pct:), altså fortsætter 80 pct. i 9, kl - F n é t tb e 7. kl. blev udskrevet 2,7 pct: (i ,6 pct:), altsa : ' - r r den frivillige skolegang i I real og 8: kl. Fra K appelborgskolens to 9: kl. blev udskrevet 61,5 pa..; _- pct:), altså fortsætter 38,5 pct: i 10. kl. - Fra de to 8. kl. blev udskrevet 13 pct. (i pct.), altså fortsætter 87 pct. i 9- kl. - Fra de fire kl. blev udskrevet 2,0 pct. (i ,2 pct.), altså fortsætter 98,0 pct. den frivillige skolegang i I real og 8. kl. I. Fortsat sko leg an g efter 7. klasse: E levtal i 7. kl. 1/ Heraf oprykkes i I real i 8. klasse til ophor af skolegang Heraf udskrives til fortsat skolegang i andre skoler T il I real oprykkes 48,8 pct., til 8. kl: oprykkes 43,4 pct: Udskrives efter 7. kl. 4,9 pct. Udskrives til andre skoler: 2,9 pct. II. Fortsat sko leg an g efter 8. klasse. E levtal i 8. kl. 1/ Heraf oprykkes. i I real i 9. klasse til ophør af skolegang Heraf udskrives til fortsat skolegang i andre skoler T il 1 real oprykkes 1 pct., di 9. klasse oprykkes 82 pcl Udskrives efter 8. kl. 17 pct. III. Fortsat sko leg ang efter 9. klasse. E levtal i 9. kl. 1/ Heraf oprykkes i realafdelingen i 10. klasse H eiif aiskriies til ophor af s k o le n ^ 1 - arxire skoler T il 10, kl. oprykkes 40,5 pct. Udskrives efter 9. kl pct. 7

8 IV. Re alafd e lin g e n. I real II real III real Elev-tal 15/ Heraf oprykkes i næste klasse Heraf udskrives til ophør l/ Heraf oprykkes i gymnasiet Overført til 9: kl: eller 10 kl Udskrevet til ophør af skolegang i årets løb : T il fortsat skolegang i andre sko ler Fra II real blev 10,6 pd. optager på g/ maasitt, fra III real blev 15,0 pct. optaget i gymnasiet. IL. dr. upl alder p i. i ilt A nkerm edets skole. Elevenes m ul og fordeling siden 1955: i dr. upl. alder pi. i alt o. upl. alder dr. pi: i alt dr: i alt pi: i alt kl: Kap p elb o rg sko Ien. Elevernes antai og fordeling siden u. upl. alder i upl. alder 0. uipi. alder i alt dr. pi. i alt dr. pi. i alt dr. pi- i ak dr. pl i alt kl:

9 Elevt al, klasset al og klosse«*ohne?rrer pr... T A nk ermedets shtdt i yr*t*t & aiem E levtal K lassetal K r x ~ r- :m T t < :c 1: klasse , klasse ,5 1 «4 3- klasse , *(>s 4. klasse , klasse , S 6. klasse ? klasse , i 8. klasse , klasse ,0 59 y B J 10. klasse , U J I real , JD II real , III real , Hjælpeklasse :: 7 1 7, ,8 I alt , ,4 Sko lesø g end e og undervisningsp lig tig e børn i Skag en pr. 1/ Ankermedets skole Fra Skagen kommune Fra andre Under undervisningspligtig alder I undervisningspligtig alder over undervisningspligtig alder kommuner D. p. I ilt D. P. I alt D. P I alt D. P. I alt 00 ra I alt I alt De undervisningspligtige indenbys boende elever (1541) udgjorde 13,1 pct. af byens indbyggertal, der af folkeregistret pr. 1. juli 1969 er opgjort til Samtlige skolesøgende i byen boende elever (2026) udgjorde 17,2 pct. af byens indbyggere: Dertil kommer 6 elever som undervises i Sæby kommune. 1 elev som undervises i Hjørring kommune, 1 elev i Aalborg kommune. 4 elever i Aarhus kommune, 1 elev i Brabrand kommune, 1 elev i Risskov kommune, 117 elever på Frederikshavn gymnasium. 2 de ver p i V 2xxg K atedralskole, 1 elev på Rungsted statsskole: Indskrivning til de nye 1. klasser fo r sk o leåret C. Indskrevet K appelborgskolen Skolemodenhedsprøve Vessr I tkde Drenge Piger I alt

10 Ford eling af 1. klasser. Drenge Piger I alt Klasser Ankermedets skole K appelborgskolen Hjælpeskolen I alt Ankermedets skole.. K appelborgskolen.. Ele vern es fo rsø m m elser i i d ag e og b ereg net efter elevtatlet pr. 1/ Sigåm D o«: Dm* cc-eier , ,45 A nden l*h. grund Dage Dage pr. elev , ,49 Uden lo vi. grund Dage Dage pr. elev 30 0, ,03 Dage I alt Dage pr. elev 8,4 10,97 I alt , , , ,68 Antal hold V a lg f rie fag. E leverne i 7. klasse 1968/69 valgte for det kommende 8: skoleår Antal elever Drenge Piger 4 E ngelsk I E ngelsk II med skr Tvsk I Tvsk II med skr Maskinskrivning Regnskabsføring Fysik, kemi Praktisk arbejde: 1 Træarbejde Metalarbejde Motorlære F aglig tegning Husgerning, hjemmets fysik og kemi Håndarbejde Barnepleje Formning Biologi, herunder førstehjælp Matematik K ulturorientering (f. eks. teater, film, 0 billedkunst o. lign.)

11 O versig t o ver fo lketal, fo d sier o c eågwer Skolen fra hmn Ar Byens folketal Antal Begvndt i I ill A ao i pr, 1. juli focsler 1. Id. i skolen s«b = 2 i -e : r 'r i c. kl * S >^ " ~ IZLC ">Q S* ~ : nr 52 T : MB S < y O M I -tt D i - TC ^ : # l-s-fé % ,4 >4 f : , , , , , , , : , , sr Ind- og ud skrivning. Skoleåret begynder den 1. august og slutter den 31. juli. Børn, der fylder 7 år senest den 31: juli, skal begynde skolegangen efter sommerferien og kan udskrives ved udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 14 år: Børn, der fylder 7 år senest den 31. januar, skal på begæring af hjemmet optages i skolen fra begyndelsen af skoleåret og kan udskrives ved udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 13 år: Indskrivning af et barn kan finde sted ved begyndelsen af det skoleir. i hvilket barnet fylder 6 år. Der tales her om indskrivningshandl i r. gen - ikke om retten til at påbegynde skolegang. Dåbs- og koppeattest skal medbringes ved indskrivningen. Ind- og udskrivningen kan kun foretages af den for barnets ur. i er. inning ansvarlige - enten fader, moder eller værge, og vedkommer, i e mihenvende sig personligt på skolens kontor: Sko leb ø rn s an ve n d else til erhvervsm æ ssig t arb e 'd e. I fe Ige undervisningsministeriets bekendtgørelse af 31- : må inte: skolepligtigt barn anvendes til erhvervsmæssig: im-z zt : x skoletiden pi de dage, det skal gå i skole: Ved erhvervsmæssigt arbejde forstås arbejde mod veierl - _rer. r r barnets hjem: 11

12 Sko lernes fæ lles ord ensreg lem ent. 1: Der må i skolen tilstræbes en god orden og et godt arbejdsklima, således at eleverne kan få det bedst mulige udbytte af skoletiden såvel med hensyn til kundskaber og færdigheder som med hensyn til udvikling af forståelse og ansvarsfølelse over for andre. 2: Skolen er indstillet på et positivt direkte samarbejde med hjemmet, der i henhold ril cirkubere iz 14- -uru 1967 h ir hovedzrstirsc for hårnets opførsel Nirrr en væsentlig indflvdelse på dets indstilling dl arbe-det i skolen. Uden dette samarbejde kan skolen ikke på tilfredsstillende måde løse sin opgave: 3: Bøger og andet skolemateriel, som eleverne får udleveret af skolen som lån, må selvfølgelig behandles med omhu: Bøgerne forsynes med omslag og navn. Beskadigelse af skolens og kammeraternes ejendele kan medføre erstatningspligt. Den: der har forvold: beskadigelse, har pligt til straks at give meddelelse herom til skolen. 4. Cykler, knallerter, medbragte penge og værdigenstande kan skolen ikke påtage sig ansvaret for. Det bør dog altid meddeles skolen, såfremt en elev har mistet noget af værdi på skolens område. 5: T ilsidesætter en elev sine pligter over for skolen, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsløse. kan skolen i overensstemmelse med undervisningsministeriets cirkulære og bekendtgørelse af 14. juni 1967 iværksætte følgende: A. Flytning inden for klassen. Anvisning af mindre ekstraarbejde eller Udelukkelse fra undervisningen i den resterende del af timen. B. E ftersidning efter forudgående meddelelse til hjemmet. E ftersidning kan finde sted såvel før som efter elevens normale skoletid. E ftersidning anvendes ikke over for elever i første skoleår og kun undtagelsesvis for elever i andet skoleår. C. O verflytning til parallelklasse ved samme skole. D. Hel eller delvis udelukkelse fra almindelig undervisning i kortere eller længere tid. E. O verflytning til parallelklasse ved en anden skole, 6. Er der grund til at antage, at en elevs utilfredsstillende opførsel kan være en følge af legemlige eller psykiske lidelser, vil skolen yde støtte gennem samarbejde med f. eks. skolelægen, skolepsykologen, børne- og ungdomsværnet. En sådan støtte vil blive søgt etableret i forståelse og samarbejde med hjemmet. 7. D ette ordensreglement træder i kraft den 1. maj Skagen, den 17. april Sk olek ommissionen. 12

13 Eleverves fanaarnrr^ ser Skolen henstiller indtrsengende tfl hammene. xc 5e ~fvy blider bomsne hemme, uden det er tvingende nødvead: ~ * rr~>- rer ancrrrffe tilfælde, hvor hjemmet mener, at det er absolut r- r: -f sr sie r f.ae tz^es ekstra fridage, bedes man helst nogje digr fm ser~r 5; r :* :rr - it]5e med skolens kontor. Ligeledes anmodes hjemmene om så vidt mu!:~ r. -. af andragende om forlængelse af de ordinære ferir* Når en elev, der har haft ekstra frihed, anlaaamer t i Aaiexi. er faaa eller hun sædvanligvis ikke alene bagefter sine kammcniei; mea kam æ s å blive skyld i. at klassens øvrige elever sinkes, fordi Lererne må fange em i d af tiden til at forklare pågældende elev, hvad de andre elc'. t: 1* : l=r genreragået, medens vedkommende har været borte fra skolen. Hvis en elev ligger syg hjemme eller på sygehus i længere i._ leies hjemmet snarest sætte sig i forbindelse med skolen, så der om fornødent kan etableres sygeundervisning, der betales af skolen. Eftersid ning. T ilsidesætter en elev sin pligt til god orden og opførsel, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsiøse. kan eftersidning anvendes. E ftersidning kan endvidere anvendes over for de elever, der trods påmindelser og advarsler undlader at udføre det arbejde, der pålægges dem. E ftersidning kan ikke anvendes i 1. skoleår. E ftersidning må kun finde sted under stadigt tilsyn, ikke ud over 1 time ad gangen, og kun efter forudgående meddelelse til hjemmet. Eleven får en seddel med hjem til forevisning om eftersidning. Denne seddel har til formål at underrette hjemmet om eftersidningen - altså ingen godkendelse af eftersidningen. Sko leg an g en og de sm itsom m e syg d o m m e. Når der hos et skolebarn eller i en husstand, hvor der findes skolesøgende børn, påvises alvorlige smitsomme sygdomme som tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, meningitis eller børnelammelse, skal skolen underrettes: og barnet må ikke møde i skolen, før det medbringer attest for, at det ikke kan antages at kmme smilte. SasiisiK lr må t t e gå i skole før et nærmere angivet antal dage efter sjgåammos adbrad Med hensyn til mæslinger og kighoste gad der visse karxntcnebestensd d- ser for den angrebne, men ikke for søskende. For en række mindre alvorlige sygdomme er reglerne i k r 5i strenge: dette gælder røde hunde, skoldkopper og fåresyge. I cii> : Tilfælde m l barnet møde i skolen, når det akutte stadium er oversric* >; ktr.de har ingen fritagelse: En elev. der lider af smitsomme hudsygdomme, herur. irr r rresir rosen. fnat eller skurv, må ikke modtages i skolen, før eleven er helbredt Det kan pilægges elever, der er befængt med utøj. at holde s: 2 bore fra skolen, indtil behørig rensning har fundet sted: 13

14 O p t ag elsesp rø ve til! realklasse D elingen efter 7: kl: gennemførtes uden særlige vanskeligheder: Ved skolerne søgte ialt 108 elever om optagelse i I realklasse: Heraf blev 100 betegnede som egnede, 8 som måske egnede og 0 som uegnet: Der blev begæret prøve for 6 elever, hvoraf ingen bestod amtsprøven. De 100 egnede blev fordelt på i alt 4 I realklasser: 2 af de måske egnede valgte 8. klasse. Latin i II r. I skolernes II realklasse bliver der givet undervisning i latin: Denne undervisning er nødvendig for optagelse i det nysproglige gymnasium: men tilrådes ogsi meget st e det dcm r til den matematisk-naturvidenskabelige lime. Ligeledes Iran vjcxe af betydning for elever, der tænker r i -i---' ~r?. ' ib : rar.ter eller lignende. Undervisningen omfatter 4 ugentlige timer, og eleverne må for at kunne få latin give på 1 ugentlig time i dansk og formning samt 2 i sang. Uodenrisnic^ i latin finder kun sted i II realklasse, men både års- og eksamenskarakteren overføres til realeksamen. Latin er et af de såkaldte valgfrie fag, hvilket vil sige, at det kan medtages eller bortvælges. Skønnes det, at en elev har så vanskeligt ved at klare faget, at det går væsentlig ud over det øvrige skolearbejde, kan vedkommende under forudsætning af skolens samtykke fritages for undervisningen i løbet af skoleårets første halvdel. I alle andre tilfælde må en påbegyndt undervisning betragtes som bindende for hele skoleåret. Fransk i III r. I skr-lemes III reililis.se undervises der i fransk. D enne undervisning er nødvendig for senere at opnå ansættelse i ganske bestemte stillinger, ligesom også adskillige erhvervsvirksomheder sætter pris på en vis kunnen i dette romanske sprog. Undervisningen omfatter 4 ugentlige timer, som lægges naturligt ind i klassens skema. Fransk er til realeksamen et af de såkaldte valgfrie falg. hvilket vil sige, at det kan medtages eller bortvælges, men i skolens undervisningsplan understreges det af undervisningsministeren, at muligheden for bortvalg af fransk bør være undtagelsen. En realeksamen med fransk er selvsagt mere værd end en realeksamen uden fransk, hvorfor vi gerne fra skolens side vil anbefale, at Deres barn får undervisning i dette fag. M askinskrivning i III r. T il elever, der undtagelsesvis bomælger fransk, kan der tilbydes undervisning i maskinskrivning med 4 ugentlige timer. Undervisningen afsluttes med en statskontrolleret prøve. 14

15 S z - * z ' Ifølge undervisningsministeriets i ~ ferczir : 362 oe 12. oktober 1964 kan der under visse forhold t jc* ^ ^ ik t e r i og 10. hovedskoleklasse og realafdelinger Stipendier ydes kun til elever, der ved skolenets heøb Aribe er ode om den undervisningspligtige alder. Det er i øvrigt en forudsætning for tildeling af stxpesksieeb. j t l^ e ab ds økonomi eller andre forhold i særlig grad taler. heraf kan omstændigheder som svgdom i h:ecr.-.r" tallet af hørn under uddannelse tages i betngcoioe. F an S f e ars (fea m - gerens) skattepligtige indtægt og formue må ophies. D er kan fastsættes en bestemt indtægts- og formuegrænse. rier - - kan ydes, men det er en forudsætning, at hjemmi-rs el*:-;- - r. : skønnes at være sådanne, at ydelsen af et stipendium er af ad^rr-.ie ir ritydning for at muliggøre barnets fortsatte skolegang, og at r. ' c r. : : - e er i stand til at bære den fulde udgift herved: Det højeste årlige beløb, der kan ydes som stipendium, er almindeligvis 1200 kr: I sk oleåret 1968/ 69 er der i stipendier uddelt følgende beløb: Ankermedets skole... 21:900 - kr. fordelt på 21 elever K appelborgskolen kr. fordelt på 18 elever Andre skoler kr. fordelt på 1 elev , kr. fordelt på 40 elever Stipendiet til den enkelte elev er blevet udbetalt med 1. halvdel i december 1968 og 2. halvdel i maj Erhvervsvejled ning en. A. Orientering. I alle afgangsklasser er der givet erhvervsorientering: Lærerne har gennemgået det foreliggende erhvervsvejledningsstof. I 9- klasserne har der tillige været etableret erhvervspraktik: E rhvervsvejlederen har aflagt besøg i klasserne og henledt elevernes opmærksomhed på, at der både i og efter skoletiden er mulighed for at få erhvervsvejledningshjælp på arbejdsanvisningskontoret. E fter den nye skoleordning vil erhvervsvej lederen aflægge besøg i skolernes II real og 8. kl: Såfremt man ønsker hans. besøg i 9: eller kl. kan man henvende sig på skolernes kontor. B. V ejledning. På K appelborgskolen træffes erhvervsvejlederen på skolepfd*;: :>gens kontor den anden og fjerde onsdag i hver måned fra kl. 15.?' -1~ : Al bistand er gratis. C. E rhvervsprak tik. For femte gang er der gennemført en erhvervspraktikordrdr.z r* :rved eleverne i 9: klasserne i forhold til deres evner, anlæg ^ ' - r- har - e- ret udstationeret 1 gang af 2 ugers varighed ved forskel 12; e dinr-ier værksteder og virksomheder, hvor de under vejledning af erhvervenes folk har fået indblik i virksomhedernes funktioner, organisation og krav og deltaget i det daglige arbejde i så høj grad, som de har formler 15

16 Under disse erhvervsophold er der givet eleverne mulighed for at komme til klarhed over, hvorvidt deres ønsker, betingelser og muligheder svarer til hinanden: Udstationeringen fandt sted fra 25: noveraber-7. december 1968: Fra Ankermedets skole har 34 elever dekiget og fra KappelborgskoIen 38 elever. Disse 72 elever var fordelt på 58 virksomheder. Denne erhvervspraktik er etabler^: uncer rrset rken af Handelsstandsforeningen, Håndværkerforeningen og F isker:: :et.-ter. Skolerne vil gerne rette en oprigtig tak til disse : r'.r.ge rs repræsentanter - bankdirektør Erik Hansen, murermejrr K i: Dj.. zrd K ristensen og fiskeskipper Søren K nudsen - for ir- ie: : : rliten'ng af eleverne: Ligeledes en tak til alle praktikværter, fordi man sft velvilligt tog imod eleverne: KriauMifiietsforeb ; z-- é-e orientering i sko lerne. I løbet af slmleiabt er J e r ved lrrimimfa«réftpnt K aj Parkholt fra 6: kl. og opefter gnet elew c o fjya å g «n hvilken risiko der er forbundet med i : begi seh< m e die overtrædelser af straffeloven. E leverne har f iet noget at vide om de reaktioner, samfundet anvender ror kriminelle unge. og om de alvorlige følger det at blive registreret som kriminel kan få. Ved gennemgang af eksempler fra tidligere straffesager har man søgt at forklare eleverne, at straffeattestens udseende undertiden kan blive afgørende for valg af livsstilling, opnåelse af adoptionstilladelse, emigrationsvisum o. s. v. Gennem denne orientering om kriminalitetens følger håber man at have givet eleverne en advarsel, der kan forhindre et senere møde med politi og anklagemyndighed, og skolens mål må være, at eleverne - helst inden opnlelsen af den kriminelle lavalder, der indtræder ved det fyldte 15. år - alle, : ide p.ter og drenge, har fået denne advarsel. Idrætsmærker i fri idræt. D recge O z: CO c/3 Piger > 6 = i) ««S 0 V 1! E S S jr 3 O s Ankermedets skole KappelborgskoIen I alt Id ræ t sm æ rker i g ym nastik f o r d ren g e. Bronze Sølv Guld Ialt Ankermedets skole KappelborgskoIen I alt

17 Skolernes lærerper& onc -t p r 3 T j d i ftcåe Stadsskoleinspektør Svend B iskjær... A X 9C 1_~ j I Skoleinspektør V. Strover Hansen... K K*5é l-45~ Viceskoleinspektør A. V. Moltzen... K ly5~ * K nud O vergaard... A 1*44 1, K risten Rasmussen... K L Aa. Mygind Sørensen... A é L 4 3 J O verlærer K lara Han.sen... K 1944 L 6 4 L5.-S L Lydia Jensen... K Aksel Nielsen K nudsen... A L55 L1-3J U K nud Olesen... K 1955 UL55 LI Fritz Leer Pedersen... K L-I Albert V. Meldgaard... K L E lse Grøn Pedersen... K ** L Harry Poulsen... K Niels Poulsen... K : Marna Vedel... A : i Ove Vedel... K : Anne E lse Korn Østergaard... K :8: h s Acdena t n Fast lærer E. K ieldahl Christensen... K : Hardy Christensen A :8: K eld D iget K :8: Børge Dahl-Hansen A N iels Helledie A Hans Aarup Jegindø A K aj Sander Jensen K V: Predbjørn Jensen K K nud Nørr K ristensen A Poul-E rik Nielsen A Per Mouritzen K Poul-Henning Poulsen K E duard Paluszewski A Leif Pedersen A G eorg Saalbach A :4:64 - E rik Senstius K :63 1:6:61 - Jørgen B illeskov Sloth... A :12:60 1: Bent Svendsen A :8: :65 - Carl Jul Sørensen K :1 2 :5 9 1:4:5 8 - Jørgen Thastum A : : E rling T rads K E rik Ustrup A :58 - Flemming Wandborg A : : Poul Østergaard A Harald Aaen A Fast lærerinde K lara Andersen A Ruth Andersen A Judit D ahl-hansen A V ema Dy hr A 1967 LA K irsten D amgaard K nudsen K Ruth Fårup K ,6 1 E dith G ren A B endie K lit H annes K Inaer B. H e-ledie K B odil Solveig Jensen K Hsnne Aagaard Jensen K Annalise Nvmand K Marianne B. Paluszewska K , K aren Olesen A V ivia Overgaard K Inger-Lise Poulsen... K Bente Rasmussen A

18 Fast Ancien Skole Dimit. Til Skigen ansat her nitet _ Martha Sen sti us... K _ K irsten Sloth... A _ Lise Surland... K E lse Marie Lønstrup Svendsen. A Vera Møl Søndergaard... K E lse Mvgind Sørensen... A Inger Juel Sørensen... A Rita Cetty Sørensen... K _ Tove Sørensen... A _ Lisse T rads... A E lisabeth Tram... A B irgit Ustrup... K Merete Hagen Wandborg... A Aspirant Poul Henning Bernth... K Bent Hulgaard... A Mogens Ørsted Rasrry-ssen... K Finn B låb 'ere Se:rr-ser... A Merete X Hodd Chrix2=sen K Ines Kz jise c... A ENSi K Ic^sl5se H c^mjag S* czr:ier. A T im e ijrg «*-' K rsre^er; Tsr.ser. A fers F æ r Sebclm... A inge M. Hovgaard Pedersen... K A fg an g 1968/ Aspirant Merete Windel Christensen den Lærerinde Inge-Lise Poulsen til Rostrup centralskole den 1:11: : Lærer Poul-Henning Poulsen til Hesselager sogneskole den 1: Timelærerinde Verna Margrethe D yhr til G læsborg centralskole den Lærer Hardy Christensen til Hasle skole den Tilg ang 1968/ B irthe Ottesen ansat som aspirant Svend Aage Christensen ansa: som fast lærer Else K rista Lange ansa: som fast lærerinde Svend E rik Floor ansat som aspirant Carsten Hansen ansat som aspirant Torben Sudergaard Pedersen amtf som aspirant E rik Møller Poulsen ansat som asp.:ar.: Inger Hansen ansat som aspirar.: 1,8.1? 9- Jonna Holst Jensen ansat som asp;::.-: I ; Tove K ristensen ansat som aspi:ant 1 '. I. 11. Anni Margrethe Madsen ansat soer a.;r:ran: Lone Patricia Poulsen ansat som asr.rar.: : 13: Mona-Lisa Frandsen ansat som tim rlf frrinrlf : Karen-E va D algård Jensen ar->a: >:<n ri.nr lærerinde Francoise Marie Antoinette Jergen> tr. ar.sar som timelærerinde Jette E delvold ansat som fast vikar Lis Randi Sørensen ansat som fast vikar

19 Ansættelse inden for sranirif THi.49. K nud Olesen: ansat som overlærer - Knud X ørr Kristensen: fast ansat r>- Kaj Sander Jensen: fast ansat &- Vema D yhr, fast ansat 1:8:1969. Leif Pedersen, fast ansat 1:11:1968: Hans Aarup Jegindø, fast ansat 1: : E lisabeth Tram, fast ansat Poul-E rik Nielsen, fast ansat E duard Paluszewski, fast ansat : Marianne Paluszewska, fast ansat Ruth Andersen, fast ansat 1:8:1969. Bente Rasmussen, fast ansat 1.8:1969. Lise Surland, fast ansat 1:8:1969- K eld D iget, fast ansat 1:8:1969: O rlo v 1968/ E dith Grøn fra 1: og afsked fra Læ rerp erso nalets d eltag else i læ n g ere kursus 1968/ 69. Navn Fag Sted Børge Dahl-Hansen O rientering Skarrildhus Børge Dahl-Hansen G ymnastikkursus O lierup E rik Ustrup O rientering Skarrildhus V. Predbjøm Jensen G ruppearbe j dets metodik Frederikshavn V. Predbjørn Jensen Historieundervisningens Hjørring metodik Knud Olesen Skolebiblioteksarbejde Skarrildhus Ove Vedel Georg Saalbach Historieundervisningens metodik A-kursus for ungdomsskoleledere Hjørring Hjørring Verna D yhr Håndarbejde København E rling Trads Gymnastik O lierup E lisabeth Tram Maskinskrivning Aalborg Flemming Wandborg Gymnastik O lierup K nud Nørr K ristensen Dansk litteratur Århus Jarl K. Jensen Feltbiologi Arnus Leif Pedersen Matematik Aalborg E rling Trads Geografi Aalborg D et sk o lep syk o lo g isk e arb e jd e. Fra midten af oktober måned 1968 til skoleårets udgang hix _r_ iertegnede arbejdet som vikar i det ubesatte skolepsykologeir.be: t F»handlinger mellem stadsskoleinspektør S. B iskjær og Hirtshals kommunale skolevæsen, ved hvilket jeg er ansat, gjorde dette muligt: sirrer:: rg indvilgede heri. Trods stort arbejdspres lovede jeg at være beh:æ!pel:z i den udstræk- 19

20 der var mig muligt, hvilket stort set vii sige: at jeg i nævnte periode r-l; forrettet skoiepsykologisk arbejde i Skagen 1 eftermiddag ugentlig: Det siger sig selv, at denne hjælp langtfra er tilstrækkelig, men det er i :z lykkedes at behandle i alt 43 henvisninger i skoleåret 1968/69. De allerfleste henvisninger er sket fra skolen, men i enkelte tilfælde har forældre henvendt sig med ønske om at få deres børn prøvet for om muligt at få konstateret eventuelle årsager til vanskeligheder med skolearbejdet: Der er i alle tilfælde indhentet oplysninger fra skolen og skolelægen, og barnets hjem er underrettet om indstillingen af klasselæreren. Følgende oversigt viser fordelingen drenge/piger samt fra hvilke skoler, de nyundersøgte børn kom: Skole dr. pg. i alt Ankermedets sko le K appelborgskolen I a lt Årsagerne td mnlersøge*serne: Ofte er der flere faktorer, der bevirker, at barnet ønskes undersøgt. Nedenstående oversigt, der ikke kan være udtømmende, giver et indtryk af de væsentligste henvisningsårsager. Det bemærkes, at der ofte er flere årsager. Læse- og stavevanskeligheder... D årligt skolestandpunkt... Regnevanskeligheder... Tilpasningsvanskeligheder... Umodenhed... Talevanskeligheder børn 23 børn 2 børn 5 børn 1 barn 2 børn D ;t lave antal henvisninger på grund af talevanskeligheder skyldes formodentlig de i øjeblikket manglende muligheder for at få disse børn talepædagogisk ndrnagt I de 2 nævnte tilfælde har børnene også andre vanskeligheder. Til den skolepsykologiske undersøge.se hører: 1. Intelligensprøver af såvel sproglig som ikke-sproglig karakter. 2. Stave-, læse- og/eller regneprøver. 3. Iagttagelse af barnet. 4. Lærer- og forældresamtale. På grundlag af de oplysninger, ovennævnte punkter afslører, angives - i samråd med skole og hjem - et hjælpeprogram for barnet. Nedenstående foranstaltninger giver et indtryk af nogle af behandlingsgrupperne: Læsehold... Hjælpeklasse... Regnehold... Oversidning... Vejledning og observation... Udsættelse af skolegang børn 9 børn 6 børn 5 børn 4 børn 1 barn

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2010 No. 57 Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening 50 års Jubilæumsfest for sidste hold fra Østervrå Realskole Østervrå Realskole 1917 1960 Tirsdag den 29. juli 2010

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere