t..\, e Lokalhist 25. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t..\, e Lokalhist 25. årgang"

Transkript

1 t..\, e Lokalhist 25. årgang

2 [ Indhold [ j Forord j Forord De tidligere lokalhistorikere af Hans Chr. Thomsen s. 3 s.4 I år har bladet 25 års jubilæum, og i den anledning har vi lavet dette særnwnmer om Lokall1istorien i Hvidovre. under besættelsen til Rytterskolen og placeringen af statuen En Moder sammesteds. Fra Lokalhistorie til Historiens Hus af Poul Sverrild s. 10 Et lokalhistorisk projekt af Lisbeth Magnussen Et kvart århundrede på tryk af Hans Chr. Thomsen Rytterskolen af Hans Chr. Thomsen Er der fremtid i fortiden af Ole Asbjørn Lokalhistorisk Selskabets bestyrelse Udgiver: H' dovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre Tlf tele.dk WW\\.citccen ter.cl k/ nttcrskotn & His toriens Hus Alarmpla dsen 3,.Ave dørelejten, 2650 H' dovre Tlf s.36 s.43 s.52 s. 60 s.62 Redakrion: Hans Chr. 1110msen ansv.,(r\dresse: Kløve rp risvej 7, tlf: Poul Sverril d,jetterandal-1.und, Per E. Hansen Layout Hans Chr. Thomsen For-og bagsidefoto: Hans Chr. Thomæn Trykt i 500 ekæmplarer Vi lægger ud me d en artikel om to lokal historikere, der beskæftigede sig med Hvidovre før vi kom til. Så er der en artikel om Arkivet, en om et lokalhistorisk beskæftigelsesprojekt, og to om henholdsvis bladet og Rytterskolen. Nummeret run- I-:." des af med nogle tanker om fre mtiden. I de 25 år er der - ud over ca sider i bladet - udkommet en stribe bøger og hæfter --omkring 30 rider, lavet fire film, og levere t små hundrede artikler til Hvidovre Avis. Der er givet bidrag til ændringer af bybilledet - Historien i Gaden, flymingen af mindestenen for modstandens ofre Der har været Rytterskoledage i 1990erne, kæmpearrangementer i andet. le dning af 50-og 60året for befrielsen, festlit,>e dage omkring hangarerne i Avedøre me d flere tusind mennesker, tiltag omkring Vestvold en, egnsspil, og sidst ank omment er projektet med Hvidovre som kultuarvskommune. Det har været flotte og fine 25 år. Så hvis vi er glade i 2007, så er vi selv ude om Som fonnanden, Ole Asbjørn, siger sidst i bladet, så er der fremti d i fortiden-måtte de kom mende 25 år give ham ret ogvise samme høje aktivitetsniveau som de foregående. Redaktionen 2 3

3 De tidligere lokalhistorikere Hans Chr. Thomsen For nu at få også det med her iju bilæumsåret, så blev der faktisk lavet lokalhistorie før Arkivet, Selskabet og Bladet her så dagens lys. Og rigtigt meget endda. Flere forskellige har bidraget, men to giv er su verænt alle andre baghjul - Bent Zinglersen (1927 -ca. 2005) og ErnstAndersen ( ). Bent Zinglersen var journalist og skrev til en lang række blade. Alene til Hvido vre Avis leverede han op ankring 100 artikler om gårde, vejnavne, kirken, præster, sprittere, kriminelle, krigen, Avedørelejren m.m. Sammenlignet hermed var Ernst Andersen en kontrastfigur. Han ind samlede oplysninger m1 kan - munen gennem det mest e af sit liv, men stort set uden nogensinde at få_noget of fentliggjort. Undtagelsen var den smule man kan bese i en publikation som kommunalbestyrelsen udgav til nye borgere i kommunen. Velkommen til Hvidovre" hedder den og Ernst Andersen skrev et par sider i den under titlen "Træk af Hvidcwres historie". Da Lokalhistorisk Selskab blev dannet deltog han ikke i dets aktiviteter. Han hav de nok i sine egne små ar kiv kasser, san han engang sagde til Selskabets første formand, Jens Kristensen. Ernst Andersen var en lukket mand med en lidt knudret håndskrift. Men flittig v ar han - 2 hyldemeter og 18 arkiv kasser står der i dag efter han1 i Hi storiens Hus. Bent Zinglersen Bent Zinglersen voksed e op på Strandbcwej og Hvidcwre Strandvej imellemkrigstiden og døde på plejehjemmet Krog stenshav e lidt inde i dette århundrede. Her imellem boede han forskellige steder i København og skrev som freelance journalist til københavneraviserne og til lokalbladene omkring storbyen -Hvido vre, Valby, Amager, Brøn shiaj-husum - og han leverede også til så forskellige blade som Bilisten, Estatnyt, Estattidende, Skole og Fritid, Dansk Jernraneblad, det argentinske blad Nord og Syd og Jord og Beton - som han også lavede krydsord til i gennem 20 år. Som forfatter udgav han 22 bøger heriblandt mange med lokalhistoriske københavnske em - ner - 'Ve sterbros Passage", Københavns havne", "Københavnske gadenavnes historie", Københavnske monumenter og mindesmærker, "Københavner liv -der blev borte", "Skaal København", "Endnu en skaal København", "Lad os mindes Johannes". Her skal bare gives et par korte smagsprøver på stil og emner i de kortere af hans artikler og så ellers henvise til hans privatarkiv i Historiens Hus. Først et lille ekspressionistisk udpluk fra en artikel til Hvidcwre avis i 197 9, hvor en gåtur benyttes til at beskriv e en lokalitet. Den er baseret på læsningen af proletarforfa tteren Harald Her dals erindringer fra mellem krigstiden. Forfatteren boede ifølge Zinglersen en lang trøstesløs vinter ved Hvidovre Strand i sin ungd an. Herdal hav de en aften mistet orienteringen på Gl. Køge Landevej og Zinglersen skriver: "Han gik og gik -og standsed e nu og da for at prøve at finde ud af mørket, hvor langt han var nået. Ikke et menneske mødte han, ikke 4 5

4 en bil. Sådan henlå Køgevejen an aftenen anno i vinterhalvåretvel at mærke. Han så lidt lysskærfra et hus nu ogda -ja der var lidt bebyggelse ankring ØstergårdsAlle, fortæller et datidens kort, men mangehuse var der ikke mellem Valby og F1ask ekroen." Og Bent Zingler- /..,, l_ I 'I 1 /"/ ' ' I ' sen fortsætter,--1 ' _, r (" / e artiklen ved a t overlade ordet til Herdal selv: "Endelig, endelig drejede jeg opad vejen, nedad den næste, trådte i de store sne- og vandpytter, ligeglad, ligeglad, ligeglad, nåede jeg det lille hus, lukkede mig ind, mærkede ikke kulden, hav de glemt hvordan jeg hav de holdt mig oppe ved tanken på at tænde 01nen, blivevarm,være inde..." Området ved Stranden kendte Zinglersen fra sin opvækst, og mørketvar ham heller ikke ubekendt -hverken det ved stranden eller det i hans liv. Mange af Zinglersens lokalhistoriske artikler blev skrevet under pseodunymetjaco b Danefæ. De var vidt forskellige i om fang og indhold. Det normalevar hans støne ten1 ati- 6)'.'9;?.er "'!.:: :r.!ta.j ske artikler om gårde, vejenavne, krigen, personer m.m. Men han fandt også småhistorier med en lidt eksotisk vinkel, som når han fortalte, hvor - dan sognerådsformand Arno ld Nielsen ( ) i sin tid løste sit transportpro blem frem og tilbage til forbund skontoret i København, ved at anskaffe sig en hest og en lillehe stevogn. Eller når han fyrede en anekdoteagtig artikel af an Storm P. Her et udpluk: "Ude ved Harrestrupåen malede Storm P sit første landskabsbillede, og det mærkelige skete mange år efter, at en tjener på et tilfældigtværtshus på Vester bro fortalte ham, at han ho s en marskandiser havde set et billederned hans signatur. Storm P. fik forretningens adresse og ilede derhen og genså sit kunstværkmed motiv af egnen ved Flaskekroen. Det var synd at sige, atmarskandiseren påskønnede dette sjældne klen o dium, for han havde hæftet en seddel på det, hvorpå der stod: "O liemaleri - håndmalet - kan vaskes, 15 kr." Efter Bent Zinglers død blev hans samling af artikler og udklip overgivet til arkivet i Historiens Hus, hvor de i et to-måneder s forløb blev ordnet og katalogiseret af historiestuderende Randi Romerdal Christensen. 34 arkivkasserfylder hans artikler og diverse udklip. De kan nu samlet studeres eller bruges som springbræt til videre forskning i Hvid01res lokalhistone. Ernst Andersen Ernst Andersen er noget der kunne ligne Hvidovres første lokalhistoriske ar kiv ar. Han ville også gerne haveværet kommunens første historiker. Det blev han ikke. Det vender vi tilbage til. Han er barnefødt i Hvidovre og voksede op i et lille hus i Hvidovregade 3. I 1922 blev han ansat som kommunens første elev, og sognerådets forhandlingsprotokol i mellemkrigstiden blev for en stor del ført af ham. Han sluttede sin kommunale karriere som fuldmægtig i Efter hans død blev hans 6 7

5 efterladte papirer 01erdraget til Hvid01re Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Her blev de ordnet og registreret, og efter et halvt års arbejde forelå de tilgængeligt i 18 systematisk ordnede kasser spækket med oplysninger om gårde, gårdbrande, brandslukninger, om valier, san i dag er forsvundet, og han var et sam tidsvidne. Når hans liv i lokalhistorisk sammenhæng alligevel fik et tragisk forløb hænger det sammen med, at han aldrig fik offentliggjort noget. Undtagelsen er -som nævnt -et par sider i en kommunal publikation, som fal dne soldater, "' " bød nye borgere om storlockouten i 1899, om venskabsbyer, kloakering, fattigkasser, kole- v elkanm en til kommunen. Han var megetomhyggelig og detaljeret, som her: raepedim i, min - "Hvidovre sogn _ desmæ r ker, ol - 1-_,;.,_..;;..;.;--.; omfattede indtil tidsm inder, kulturråd, mælkeforpagtning, skøder, matrikeln umre, p olitikere, sognerådsmedlemmer """----'-----.,,,._,"-'---' 31. december 1900: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave, og Damhussøen (med bagsøen) foruden det nuv. osv. osv. Hvid01re. Således lå store dele af Når Ernst Andersens privatarkiv i "Carl sberg", hele Vestre Kirkegård dag udgør en slagsrygrad i Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv hænger 1898 betalte de på Gamle og Ny og Skandiagade i Hvid01re sogn. I det ikke bare sammen med dets Carlsberg, san var skattesat under denne adresse, lige ved omfang -der er 190 læg i de 18 kasser. Det skylde s også at han kr. i, hvad vi nu kalder personlig havde adgang til kommunale arki- kommuneskat. Detvar 45 pct. af hele skatten i Valby." At han gerneville anerkendes som historiker er der ingen tvivl om. Han brugte en stor del af sit fritidsliv på studier og omsatte dem også til et manuskript. Meningen var så, at det skulle udgives san Hvid01res historie, og han ansøgte derfor kanmunalbestyrelsen om en bevilling på kr. til projektet. Den daværende borgmester SvendAagesen læste hans arbejde 'in ed interesse", som han skrev til Ernst Andersen, men fandt det alligevel ikke interessant nok. For Ernst Andersen var det en hjertesag, der blev forkastet med det svar, ogi frustration brændte han store dele af sit ar kiv. Om hans manuskript til en bog siger kommunens arkivar, Poul Sverrild, at den med professionelt hjælp og udgivelse kunne have Fomge side: Ernst A11dme11s fø dehjem i Hvidovregade 3. H:eftet til hans 11dhst til Hvidol'Tes historie ses nederst i billedet. Denne side: Ems! Andersens arkiv i Historiens HllS på 18 arkii kasser med merl 190 læg. bragt lokalhistorien en generation længere frem i historieskrivn mg en. 8 9

6 Fra Lokalhistorie til Historiens Hus ge og grundige arbejde, han udførte. For det andet arbejdede Ernst And ersen for et "Hvidovre Bym useum". Med afsæt i protokol- og dokumentmateriale og enkelte genstande etablerede han en lille samling, som skulle være gru ndlaget for opbygningen af et lokal museum. Hvidovre Rytterskole var i en periode omkring 1960 central for etableringen af et museum, og sagen nåede så langt, at kommunalbestyrelsen vedtog at oprette det, og Carlsberg Bryggeri erklærede sig i 1963 parat til en større don a tion til fonnålet, men så gik sagen i sin moder uden, at jeg har h.unnet se, hvad der reelt skete. Men næste gang, Rytterskolen kom i spil i midten af 1960-erne, var det som evenruelt musikbibliotek. steder i landet - fra en gruppe lokalhistorisk sin dede borgere. Det er et godt bill ede på, hvordan forstaden også mentalt adskil ler sig fra andre bytyper. Forestillingen om, at man kunne hore til og have en historie her, kom sent og meget anderledes end andre steder. De tidlige spor Der var imidlertid flere forskellige afsæt for ideen om at beskæftige sig med Hvidovres historie Det en e afsæt var. det lokale historiske. Her havde en en kelt person, Ernst Andersen (se også artiklen først i bladet), som var fuldmægtig på rådhuset og havde været an. sat ved kommlmen siden sin elevtid i begyndelsen af 1920-erne, arbej det me d Hvidovres historie på flere leder. Poul Sverrild Forestillingen om, at Hvido,;re KommLme s1.ulle have et lokalhistorisk ar Hvidovregade, og hans tilskyndelse til Ernst Andersen var født i et lille hus i kiv, opstod i begyndelsen af 1970-erne. at kaste sin interesse på Hvidovres historie lå klart i, at han i sin levetid var Ideen kom i Hvidovre fra bibl iotekets ledelse og ikke - som så mange andre vidne til, at det sarnflmd, han var vokset op i, bukkede helt under for forstadsudviklingen. Det var på to forske llige fronter, Ernst Andersen arbejdede. For det første samlede han kilder og oplysninger til "den store Hvidovre-historie". Det skete gen nem årtier og resulterede i et stort privatarkiv, som også med årene kom til at 1umme kommunale dokumenter, som på den led blev reddet fra kassation. Som lokalhistoriker arbejdede Ernst Andersen alene og uden kontakt til andre lokalhistorisk aktive, og hans arbejde bærer vidnesbyrd om, at det ikke er uproblematisk at arbejde som amatør, når man ikke har forbindelser til andre, som arbejder me d samme emnekreds. Der kom en del vildskud sammen med det i øvrigt meget redel i- Hvidovre R]tlerskole jimge1-ecle e11dn11 som privat bolig.for F1ida B11dtz A1iiller, medens der blev lagt planer 0111 amendelre af skolen til både mmw111 og murikbibliotek 10 11

7 Lokalhistoriske arkiver Lokalhistoriske arkiver trækker rødderne tilbage til 1930-eme, hvor det forste lokalarkiv bl ev gnmdlagt i Svendborg. Ideen bredte sig langsomt ud over landet, men med kommunalreformen i 1970 accelererede udviklingen. Nedlæggelsen af de små landkommtmer førte de fleste steder til, at lo kal befolkningen oprettede lo kalarkiver for at sikre den lokale historie på lokale hænder. I løbet af 1970-erne forte det til, at landet bl ev dækket af et netværk af små arkiver, som ef terhånden nænnede sig et antal på 400. De fleste arkiver var foreningsdrevne, no gle var museumstilknyttede, men en tredje stor gruppe var de biblio tekstilknyttede arkiver. Det skyldtes, at bibli- Hzidovre lv1edborgerlms blev opført som 1!Jlf hovedbib/iote k i pagt med tidens fremmeste idealer om plads til aktive borj!!tj i begyndelsen af 1970-erne. Op frmlsen indvarslede en gylden tid for de kommnnale knlturb11d oteksloven åbnede mulighed for, at lokalarkivaktiviteten blev tilskudsberettiget, når den var en del af bibliotekets tilbuds-vifte. Det var den store mulighed for et lokalhisto risk gennembrud i Hvidovre. Her sto d man overfor at åbne landets største primærkommunebibliotek i 1973, og de fysiske rammer var så sto re, at der var mulighed for at give god plads for et lo kalarkiv i den høje kælder. Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv bestyrelsen, som ikke -ville bidrage til finansieringen af udgivelsen af hans storværk om Hvidovre. I parentes førte det til, at Ernst Andersen brændte halvdelen af sine samlinger. I vinteren arbejdede en række bo rgergrupper med indsamling af erindringer i form af interviews, der bl ev registæret gamle foto s og der arbejdedes med gamle topografiske ko rt. Arbejdsgruppeme var præget af, at initiativet kom opp efra, så kun en enkel t ko m til at fungere optimalt. Det betød, at den arkivetablering, som biblio teket I 1972 blev der indkaldt interesserede bo rgere til at arbejde med, hvad arkivet sl-.."ulle mmme og arbejde med. l\fan gik til opgaven helt uden om Ernst Andersens tidligere arbejder - hvad der ikke unat urligt medførte en voldsom bitterhed fra hans side. Han var i øvrigt på samme tid blevet sk uftet af kommunal- Af ed arkivar H. O.Nordlt111d i spidse 11 bl ev der!!f1111et7j 1970-eme gort meget fo r at stimulere særligt i11teresse1r:des i11teresse for lokalhistorien if01m af arhejdsgmpper. He r besøg qf landsarkivar Harald Jorge11Se11 i

8 --- havde be sluttet sig for, ikke kom til at ske på folkelige præmisser som så mange andre steder. Bibli oteket besluttede derefter, at arkivet sh.-ulle have en professionel struktur me d en ansat arkivar, og det blev på flere leder afgorende for arkivets fremtidige ud-vikling. teristisk snæversynet, at man ktm ansatte en arkivleder på halv tid samtidig med, at det nye bibli otek blev fyldt med en rækk.e nye afde linger og en hærskare af nyansatte bibli otekarer. Den halvhjertethed overfor lokalarkivs agen, som kan aflæs es i normeringen, kom til at gengæld gi k det godt på arkivet, hvor Nordlund s amm en me d sta ds bibliotekar Eva Ra ae Schultz fik sat gr undlæggende skik på samlinger og inds amling, og ikke mindst fik sørget for en fortrinlig korts amling. Sideløbende begyndte Nordlund arbejdet med at skabe gr und Kultursekrtær Ole Hojft var bagmand for mang: andre ku ltttn'!)s kabe Is er og-aktiiiteter end de lokalhistoriske I 1974 ans atte bibli ote ket den netop præge ho ldningen til det lokal historiske la g for udgivelser om Hvidovre. foto s som p ostkort, en bog om en af pensionerede kontorchef fra Matrikel arbejde i Hvidovre i årti er fremover. Lokalhistorisk J\rkiv blev organi sato kommunens største gårde, Be ringgård, direktoratet, H.O.Nordlund, som arkivar i en halvtids stilling. Beslutningen De forste år risk pla ceret i Kontaktafdelingen, hvis dynamiske leder, Ole Høfft, i di sse år en bog om vej navne i komm unen og en 0111 hi storien bag de ko benhavnske kan tolke s på flere le der, på den en side sikrede en udvi.klings orienteret ramme indlemme lser af Valby og Vigerslev i var det frems ynet, at der overhove det I kølvandet på den profession elle be omkring arkivets virksom hed blev sat m idler af til professionelt arbej manding af arkivet opløste s den nyor Det blev til den første guldalder for Sideløbende sørgede Ole Hofft for, at de me d den lokale kulturhistorie, men på den anden side var det lige så karak- ganis erede folkelige mobilis ering omkring lokalhistorien lige så stille. Til arkivet, hvor Nordlund i løbet af få år fik lagt en stil med udgivelse af gamle der blev produceret profes sionelle film af både samtidshistorisk og historisk Lokalbistotisk Selskabs arrangementer i A1ødelokale A på AI ed/; org: r lmse t blev hurtigt til tillobsstyk ker med omkring 70 deltag:re som normen. Her et arrang:ment med Bent Zinglemn og Palle Voght og Jens Kn'stBnsen som indleder. Endnu i 1980-erne lignede Hiidovre Lokalhis to n's ke Arkiv prototjpet1 på et lokalhistorisk arkiv i e11 lljttseumsløs kommune. Et1kelte spredte muse11msg:nstand, udstillede arkivalier i montrer, læsesal samm en med maga- - sinet ogplaceret i en kælder L. I --:

9 indhold. Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv deltog i de år både i rigtig folkelig opbakning gennem stiftelsen af Hvidovre Lokalhistoriske Sel dom og lignende. Under de forhold var det begrænset, hvad der var påkrævet for, at arbejdet med den lokale historie h.unne overleve. den landsdækkende indsamling af foreningsarkiver og i kampagnen for ind skab. Det skete i 1979, hvor Jens Kristensen blev valgt til selskabets første hvad Stinna G. :Madsen kunne tage af nye initiativer, men arkivets basisdrift.lokalhistorisk Projekt samling af gamle fotos. formand. nød godt af at blive varetaget af en le Folkelig optur -Arkivets nedtur Selskabet nåede hurtigt op på flere end 300 medlemmer og stod for nyska ben der med rødder i bi blioteksverdenen. Under de fortsatte nedskæringer i be En ny positiv udvikling i det lokalhistoriske arbejde måtte altså komme udefra de aktiviteter som for eksem pel en lo gyndelsen af 1980-erne blev arkivleder i en situation, hvor biblioteket var mest Den voksende samfund skrise gennem kalhistorisk lørdag på Ivfedborgerhuæt, stillingen først halveæt til en kvart stil optaget af at fastholde de ydelser, væse 1970-erne med tilhørende arbejdsløs hvor mange Hvidovreborgere aktivt ling, og siden overtog stadsbiblioteka net op fattede som sine kærneydelser - hed kom til at berøre lokalarkivet både deltog som workshop-deltagere. ren selv funktionen i en kort periode. og hertil hørte lokalhistorien helt klart positivt og negativt omkring På H.O.Nordlund kunne i 1982 ikke læn Det uholdbare heri var evident for de ikke. Den nye udviklingsmuligl1ed kom positivsiden fik arkivet tilført faglig gere stå for presset fra Bibliotekarfor fleste, som havde blot lidt føling med, fra socialforvaltningen, som i 1984 be- velh.-valificeret arbejdskraft, idet histori bu ndet og sagde ikke uden bitterhed keren Birger Thomsen som projektan sin stilling op. Hvidovre Lokalhistori sat på arkivet i et lille år fik skabt en ske Selskab forægte at blande sig i pro grundig guide til Landsarkivets arkivali blematikken om nybesættelsen af stil er vedrørende Hvidovre. Det blev et lingen som arkivar, men kom aldrig i hjælpemiddel, som ethvert lokalarkiv dialog med biblioteksledelsen, hvis stra dengang kunne misunde Hvidovre. tegi var klar. På negativsiden betød arbejdsløsheden, Biblioteksledelsen besluttede sig for at at bi bliotekarforbtmdet lagde et stadig overfoæ lokalarkivet fra bibliotekets stærkere pres på stadsbibliotekaren, Kontaktafdeling til Oplysningsafdelin som nu hed Dan Heinsen, for, at han gen i for bindelse med, at arkivarstillin skulle skille sig af med den aldænde gen blev besat med bibliotekar Stinna Nordlund og lade han1 erstatte af en G. Madsen fra denne afrleling. bibliotekar, så beskæftigelsen af de an Ulemperne ved at få en arkivleder i en satte bibliotekar er ved Hvidovre Kom delt stilling på bi blioteket viste sig me munes Bi blioteker kwme fastholdes. get hu rtigt, idet arki,funktionen let blev Under denne proces, som strakte sig til buffer i losningen af opgaverne i den over nogle år, fik arkivet endelig en store afrl.eling i forbindelse med syg

10 sluttede at iværksætte et erindringsindsamlingspmj ekt med fokus på Hvido v re i 1920-erne og 1930-erne. Inspirationen kom fra Svendborg. Med biblio tekets kontaktafdeling som mellemled og Lokalhistorisk Selskabs formand som aktiv medvirkende blev soc ialforvaltningens ide til virkelighed. Projektet startede i januar 1984, hvor jeg blev ansat som leder for fem unge arbejdsløse og en voksen projektmedarbejder. Jeg kom fra en uddannelsesstilling på Rigsarkivet, hvor jeg efter afsluttet magisterkonferens i historie havde arbejdet i knap to år. Lokalhistorisk Projekt, som virkso mhedens navn meget præcist bl ev, kom med denne konst ruktion og med sin fysiske plac ering på Sønderkærsko len til at virke helt uden sammenhæng med Lokalhistorisk Arkiv på biblioteket. Projektet lå administrativt og politisk under socialforval tningen og referere de til Arbejdsmarkedssekretariatet, som leve rede projektets arbejdskraft. Det havde på alle leder været det naturlige, at projektet havde været knyttet til arki op, og nu som en akademisk stilling. Med min ansættelse som arkivleder blev der åbnet mulighed for at slå det lokalhistoriske projekt sammen med arkivet, og i 1986 flyttede pmjektet ind i arkivets lokaler. Arkivet fri af biblioteket Prqjektleder Lis beth ivlagmtssen stod i sp idsen fo r et bredt adagt erinrhi11gsindscvnlingsprqjekt om de almellt!)'ttige be!:ryggelrm første år i Hvidovre. Lokalhistmisk Projekts 11Jaterialer har gpmel'ij årene været bef!)'tf.et til forskellige undersø.f!!lser. ==- E e lj -L --.,,[ vet, hvor de indsamlede materialer, intervie-vvs, fotos og arkivalier alligevel skulle ende, men det var vist hverken biblioteket eller Lokalhistorisk Selskab interesseret i. Lokalhistorisk Selskabs formand Jens Kristensen havde - nok mere som lokalpolitiker end som selskabsfo rmand- fået en slags tilsynsrolle med projektet, og det betød, at Lokalhistorisk Selskab og Lo kalhistorisk Projekt kom til at trække på samme hammel. Det stillede Lokalhistorisk Arkiv i en noget akavet situatio n, og Lokalhistorisk Projekts blotte eksistens betød indirekte, at der i en periode ikke va r noget udviklingspotentiale tilbage omkring Lokalhistorisk Arkiv. Det lå efter et par år i luften, at der skulle nyorganiseres på det lokalhistoriske område, og i efteråret 1985 besluttede biblio teket at slå stillingen som arkivleder på halv tid Den nye udvikling blev mulig, da der var kommet ny ledelse på biblio teket i december Stadsbibliotekar :Michael Joen Jacobsen var åben for at lade Lokalhistorisk.t\rkiv udv-i.kle sig i overensstemmelse me d det potentiale, der begyndte at vise sig i en kommune, som aldrig før havde ofret h..-ulturl1istorien no gen særlig opmærksomhed. Efter lidt skærmydsler med bibliotekets tillidsmandsinstitution blev stillingen som arkivleder opnormeret til fuld tid, og derefter blev lo kalarkivet adskilt fra Oplysningsafdelingen på biblioteket, hvor arkivet hele tiden havde været en fremmed fugl. Herefter var Lokalhistorisk Arkiv sin egen afdeling- den mindste på biblioteket - med fuld råderet over eget budget men uden støtte fra de rutiner, som de gamle biblioteksafdelinger naturligvis bel1erskede. Under denne proces bl ev ldkalhistorisk

11 Projekt aflivet af arbejdsmarkedssekre kivets både stigen de og meget eksperi storien kom i spil i en markedsform, og te den gamle indhol dsfor m og genfødte tariatet, som skiftede strategi overfor menteren de forrnidlingsvirksomhed, hvor mange hundrede af Hvidovre s bladet i en forrn, sbm skabte både de unge arbej dsløse. som betød, at et langt større antal hvi borgere oplevede, at l-ulturhistorien bat og respekt. En overgang blev der Et nyt skifæ i biblioteksledelsen og en dovreborgere mødte arkivets personale også spillede en rolle i deres kommune, talt en del om en grundejerforening, strukturændring, som adskilte kultur og produkter udenfor arkivets rammer, var en indlysende succ es. Her mødte som meldte sig ud af Lokalhistorisk forvaltningen fra biblioteket betød, at til udstillinger, foredrag, mø der, radio borgerne ikke blot Hvidovres egen hi Selskab, fordi bla:let tillod sig at be Lokalhistorisk Arkiv blev til en selv udsendelser, egnsspil, filmfore,1snin storie, men også historiske temaer, som skæftige sig med en landsforræder me d stændig kommunal institution med re ger, bogudgivelser osv. ikke var lokalt aktuelle. lokal tilkn ytning, som havde skrevet ference til forvaltningsledelsen. Med Lokalhistorisk Selskabs placering Et foreningsblad blev det også til som sine erindringer! Status omkring 1990 var, at arkivet havde en nonnering på en arkivleder på Rytterskolen efter dennes istandsættelse og ibrugtagning som kulturhisto basis for meddelelsesvirksomheden mellem selskabet og borgerne. Bladet Teater stilling, men derudover var det arbejds risk forenings- og udstillingshus blev "Hvidovre Lokalhistorie" (se også Bla plads for et skiftende antal jobtrænings der udviklet nye initiativer. det i 25 år) startede i selskabets regj og Siden Lokalhistorisk Projekt deltog i personer. }ulige "Rytterskoledage" hvor lokalhi- helt uden om arkivet tilbage i det første egnsspil "Kampen om Udadvendt lokalhistorisk virksomhed Dets eksistens skyldtes lidt af en tilfældighed, idet det var Rigsarkivets forventning til mig som medarbejder, at jeg hav de redaktionsansvar for et eller Arkivets besøgstal på den lille læsesal lå andet fagligt blad. Da det ikke lige var ret stabilt mellem 500 og 700, og afle tilfældet, måtte jeg altså starte et, og det veringernes antal var i reglen mellem blev så "Hvidovre Lokalhistorie". 125 og 150 årligt. Det var helt tilfreds Bladet udkom uregelmæssigt, til der stillende i forhold til de ressourc er, som blev mulighed for at lægge arbe jdet i var sat af, og skal også ses i lyset af ar- Lokalhistorisk Projekt. Her stabilisere Af ed ajholcld.sen cf en række Rytterskoleda.ff i 1990-erne i et.samar/je;de mellem sekkabet og lokalhistorisk arkivjk lokalhistorien ko1'.takt med '!}t brngergrupper. Jens Kristensen på kirhgånl.snmdvisning. Skikken ta.f!s efter en pa!lfe op igen i september de projektleder Lisbeth Magnussen over en periode bladets udgivelse fi:eii:1 til Lokalhistorisk Projekts opløsning. Herefter gled redal<:tionen over til arkivet, hvor Hans Chr. Thomsen, som medarbejder ved Lokalhistorisk Arkiv blev redal<:tør og over et par år spræng

12 Vestvolden" i 1986, har Lokalhistorisk Arkiv været medvirkende til de lokalhi- kulturhistorie sammen i en farverig forestilling i det årh'ust:elt, som Histori Bøger storiske egnsteaterforestillinger. Opgaven er ydermere skrevet ind i den gældende kuln.irpolitik som en samarbejdsopgave mellem Teater Vestvolden og Lokalhistorisk Arkiv. Med et egnsspil hvert tred je år er det efterhånden blevet til en hel serie, hvor centrale aspekter af Hvidovres historie er blevet pmfessionelt dramatiseret og opført til stor begejstring for mange tusinde Hvidovre- borgere. Senest har vi formidlet en egnsteatertilgang, som i forsommeren smeltede cirlus, teater og ens Hus nu også råder over. I et tæt samarvefde med Teater Vestvolden fik arkiæt en vigtig rolle omkring gennmgorelsen af en bel række egnsspil, hvoraf den mest spektakulærr succes var stykket "Rødder Rak og Rrformister", som i 1993 trak omkring begjstrede tilskuln til et drama om ttdskftni11gen i Hvidovre. Omkringplakaten.fra venstre viceborgmster Finn Je nsen, arkivleder Pott! Sverrild og teaterleder Birgit Gad. Den spæde udgivelsestradition, som grundlaget var blevet lagt til i slutningen af 1970-erne blev i midten af erne fulgt op først af Lokalhistorisk Projekts fire bind om livet i Hvidov1-e i 1920-erne og 1930-erne og dernæst af udgivelsen af "Lysthusbeboerne" i l\ied Hans Christian Thomsens ansættelse ved arkivet i 1989 åbnedes der mulighed for en fortsat udvikling af historieskrivningen. Fraværet af ældre udgivelser om Hvidovres historie var OMKRING HOLMEGAARDEN 11\.'-:.C. IJLll O\f\.f.' altid oplevet som et pmblem, som medførte et indtryk af, at Hvidovre ikke havde en historie. På den anden side viste fraværet sig som en sty rke nu, hvor udgivelserne skulle komme. Strandvang t"' J1l'Undrjerfurt:ninn n d ll hjo<otc Str"nd Den jomfruelige jord gav: rig mulighed l>.,... _t,,_ "'!I for, at Hans Chr. Thomsen med afsæt i arkivet kunne arbej de med nye tilgange til historien. Med bogen "Avedøre på Skillevejen" tog Lokalhistorisk Arkiv for første gang fat på en enkeltudgivelse om Hvidovres nye bydel, Avedøre, som var kom met til i Bogens ra mme er foreningshisldrie, men den benytter foreningerne til at fortælle den W\'\l)Q\:lll 11.("l"'U'l(lS Lt J.l.tll'_ ld!.l'l, centrale historie om Avedøres udvik

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Indhold Nyt fra formanden. af Ole Asbjørn Petersen side 3 Avedørelejren og af Poul Sverrild og Silkeborg Papirfabrik Svend Jakobsen side 4 Parcelhusets historie af Poul Sverrild side 18 Om Damgården og

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Et boligselskab bliver stiftet

Et boligselskab bliver stiftet Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere