KOLDINGFISKERENISKEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT FRA GENERALFOR- SAMLING LANGELAND - side 16 LAKS PÅ 7,5 KG - side 13 Side 2

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 19 Udgivelse 1. juni 2012 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. aug Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej 46 Mobil: KS KONTINGENT 2012 Senior kr. 1210,- Junior kr. 430,- Pensionister kr. 820,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 75,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 250,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 Side 3 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 INDHOLD Laks 1 mtr. og 9,7 kg Info fra foreningen Referat fra Generalforsamlingen Junior fangster Gedde premiere Indvielse af værksted Junior weekend med laks på 9,7 kg Set & Sket Flot regnbueørred til Premieren 1. april Laks på 7,5 kg Kredsmesterskab Langeland Junior program Veteraner Senior program DSF - Danske Laks Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Fernet-Branca prisen går denne gang til følgende: Nicklas og Jakob for indberetning af fangster, Se side 7 Der udleveres et gavekort på 150 kr. til hver på næste juniortur Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, Tlf Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Generalforsamling seniorafdelingen. Kolding Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 kl på Munkensdam Gymnasium i Kolding. 1. Valg af dirigent: Jørgen Lund blev valgt 2. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt 3. Regnskabet: Regnskabet blev godkendt. Referat: Der var en lang række afklarende spørgsmål til det fremlagte regnskab, Hvor bestyrelsen blev beskyldt for at handle ulovligt og uansvarligt da vi i årets sidste måned havde anvendt midler fra forureningskonto til at betale regninger i en periode med likviditetsunderskud. De lånte mider tilbageført. Alternativet er at trække på en kassekredit til høje renter. Så kassereren kunne informerer og at dette en normal og ansvarlig handlemåde. Bestyrelsen blev beskyldt for ødselhed med foreningens midler fordi den normale bestyrelsesstur var afholdt. Bestyrelsen kunne oplyse at den opretholdt en normal praksis. 4. Indkomne forslag Dirigenten gjorde indledningsvis opmærksom på, at nogle af de efterfølgende forslag ikke kunne behandles, fordi deres emne allerede ville være blevet behandlet i forbindelse med behandlingen af et andet forslag. Samme emne kan ikke behandles to gange, pointerede dirigenten. Derefter udpegede dirigenten følgende: Forslag 4: Alt hvad der angår 5 Kontingent og regnskab. Forslag 5: Hele stk. 1. Generalforsamlingen tog dette til efterretning. Forslag 1: Vedtægtsændringer vedrørende medlemstyper - Ændringer vedrørende 2 4. Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse som medlem af foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab kan omfatte højest 2 voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. 5. Aktive sportsfiskere, der ikke ønsker at benytte foreningens fiskevande, men som ønsker at støtte foreningen og deltage i foreningens øvrige aktiviteter, kan optages som medlem med begrænset fiskeret (det gamle åløb ved stadion) eller uden fiskeret. Medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men har derudover samme rettigheder og pligter som medlemmer med fiskeret. 6. Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke fiskeret og stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men kan deltage i sociale aktiviteter i foreningen. Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar Forslaget blev vedtaget med 79 stemmer for, 2 stemmer imod, og 3 blanke. Der var 84 stemmeberettigede ved afstemningen Forslag 2: Vedtægtsændring vedrørende krav til bopæl for bestyrelsesmedlemmer - 4, stk. 9 ændres til Alle valg under 4 skal være danske statsborgere. Ændringen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslaget blev vedtaget med 84 stemmer for. Der var 84 stemmeberettigede ved afstemningen Forslag 3: Vedtægtsændringer vedrørende kontingent for pensionister A. Med virkning fra 2013 ændres 5. Kontingent og regnskab til følgende: 1. Seniorkontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar 2. Kontingenttyper: Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret. Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under 18 år i starten af kalenderåret. Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. Kontingent for passive medlemmer. 3

4 3. Folke- og førtidspensionister, der i 2012 var omfattet af det almindelige pensionistkontingent samt pensionister, der i 2012 var omfattet af bestemmelsen om særlig nedsat kontingent, bevarer retten til det almindelige pensionistkontingent ved fortsat uafbrudt medlemskab af foreningen. Pensionistkontingentet for disse pensionister reguleres fremover i lighed med andre kontingenter jf stk Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 5. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet således at det kan offentliggøres rettidigt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Redaktionelle konsekvensrettelser 5A, stk. 3 udgår. Begrundelse for ændringen er at 5A på denne måde er integreret i de paragraffer hvor de naturligt høre hjemme, og at 5A således udgår. Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar Forslaget blev forkastet med 53 stemmer for, 27 stemmer imod, 3 blanke. Der var 83 stemmeberettigede ved afstemningen. Forslaget er en lovændring og kræver derfor et flertal på 75% Bjarne R Jensen kunne ikke anbefale at forslaget, da det ville give bestyrelsen større muligheder for at regulerer kontingenter. Bestyrelsen kunne oplyse at forslaget sikrede at de der i dag er i pensionist ordning kunne ved ubrudt medlemskab fortsætte i denne. Endvidere ville forslaget styrke foreningens evne til at tilpasse sig det omgivende samfund. B. Med virkning fra 2013 ændres 5, stk. 2 til følgende: 1. Kontingent for folke- og førtidspensionister udgør et beløb, der svarer til forbundskontingent plus halvdelen af den resterende del af det samlede kontingent jf. stk. 1. Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar Forslaget blev vedtaget med 68 stemmer for, 8 stemmer imod, 5 blanke. Der var 81 stemmeberettigede ved afstemningen. Torben Lindholst oplyste at vi i 2011 havde været enige om at fjerne 10 års pensionistkontingentet. dette kunne Bjarne R Jensen bekræfte C. Forslag om ekstraordinær kontingentstigning for pensionister jf 5, stk. 1 Kontingent for folke- og førtidspensionister forhøjes ekstraordinært med virkning fra 2013 med 200 kr. udover den ekstraordinære kontingentstigning på 100 kr., der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2011 og udover den normale prisregulering. Forslaget træder i kraft med virkning fra 1. januar Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslaget udgår, hvis forslag 3A og 3B vedtages. Der blev fremsat et ændringsforslag med følgende ordlyd: Kontingent for folke- og førtidspensionister forhøjes ekstraordinært med virkning fra 2013 med et beløb svarende til at kontingentet bliver som for seniorer, inklusiv den ekstraordinære kontingentstigning på 100 kr., der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj Forslaget træder i kraft med virkning fra 1. januar Da ændringsforslaget er mere vidtgående end bestyrelsens forslag blev det sat til afstemning først. Ændringsforslaget blev vedtaget med 41 stemmer for, 39 stemmer imod. Der var 80 stemmeberettigede ved afstemningen. Bestyrelsens forslag var hermed bortfaldet. Der var i forbindelse med dette forslag fra Christians Møllers side en beklagelse af at et nyt medlem kunne tillade sig at stille et sådant ændringsforslag, han mente at det måtte være et krav at man havde været medlem i flere år for at komme med et sådant forslag. Bestyrelsen kunne oplyse at en vedtagelse bestyrelsens forslag 3 A ville have medført at disse forslag om ekstraordinære kontingenter var blevet trukket tilbage af bestyrelsen. Det måtte herefter konstateres, at det ikke tidsmæssigt ville være muligt at færdigbehandle de resterende forslag og punkter på dagsordenen. Det blev derfor besluttet at suspendere generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder snarest til en genoptagelse af generalforsamlingen Genoptagelse af generalforsamling Torsdag d. 12. april kl Inden generalforsamlingen rejste Bjarne R Jensen en debat om lovligheden af det ekstraordinære kontingent vedtaget som ændringsforslag til bestyrelsens forslag under behandling af forslag 3C. Dirigenten kunne informere om at vedtagelsen er lovlig. Endvidere hævdede Bjarne at det på den ekstraordinære generalforsamling i 2011 blev besluttet at det ekstraordinære kontingent kun var gældende for Det er rigtigt at Bjarne på den ordinære generalforsamling i 2011, foreslog et ekstraordinært kontingent på kr. 100,- for seniorer og pensionister, samt at 10 års kontingentet skulle bortfalde; Forslaget som indeholdt en vedtægtsændring omkring 10 års pensionister blev forkastet med 62 stemmer for og 34 stemmer imod. For at det skulle kunne vedtages skal der være 75% 4

5 stemmer for, svarende til 72 stemmer Til den ekstraordinære generalforsamling 2011 havde bestyrelsen formuleret og stillet forslag 1B som lyder: Kontingent for seniorer og folke- og førtidspensionister forhøjes ekstraordinært med virkning fra 2012 med 100 kr. ud over den normale prisregulering. Forslaget blev vedtaget med 89 stemmer for, 1 imod og 2 blanke. Forslag 4: Forslag til vedtægtsændringer 3. Generalforsamlingen 2. Bestyrelsen fremlægger Kolding Sportsfiskerforenings budget om handlende det kommende år. Forslaget blev vedtaget med 78 stemmer for, 0 stemmer imod, 6 blanke ud af 84 stemmeberettigede 4. Bestyrelsen 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Forslaget blev forkastet med 32 stemmer for, 49 stemmer imod, 3 blanke ud af 84 stemmeberettigede. Forslagsstillerne mente at bestyrelsen skulle udvides for at få mere bredde. Bestyrelsen mente at det er nok med 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til vore møder og kunne ikke gå ind for forslaget. 2. Et projekt eller en investering, som ikke er budgetgodkendt ved en generalforsamling, forelægges en ny generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Forslagsstillerne trak forslaget efter en debat hvor bestyrelsen mente at et beløb på kr ,- ville være passende. Forslagsstillerne bad bestyrelsen tænke over sagen og komme med et forslag ved kommende generalforsamling i marts Kontingent og regnskab 2. Veteranseniorkontingent for de ældste medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalgsformænd, fiskeriopsyn, hyttemand betaler halvt kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Juniorkontingentet er gratis det første år, herefter betales der almindeligt juniorkontingent. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet, således at regnskabet kan udsendes rettidigt. Forslaget udgik da punkterne var behandlet i de foranstående forslag og der ikke kan stemmes om det samme 2 gange. Forslagsstiller: Bjarne R. Jensen, Flemming Andersen, Christian Møller, Mogens Lauridsen, Eigil Amlund, Benny Wind, Finn Andersen. Forslag 5: Forslag 1. Ekstraordinær kontingentforhøjelse på 100 kr. for 2012 for seniorer og pensionister udover den normale prisregulering. Forslaget udgik da punkterne var behandlet i de foranstående forslag og der ikke kan stemmes om det samme 2 gange 2. Såfremt der forekommer byttekort, benyttes disse kun af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller. I debatten lovede bestyrelsen at beskrive bestyrelsens administration af kontingent til bestyrelse og fiskeopsynsmænd i referatet. Kontingent for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mindst i de sidste 30år været beregnet som ¼ seniorkontingent eks. Forbundskontingent + forbundskontingent, hvilket ca. svare til ½ seniorkontingent. Det kan samtidig oplyses at det blandt andre foreninger er normalt at bestyrelsen er kontingentfri. Der har endvidere gennem mange år været praksis at bestyrelsen afholder en årlig bestyrelse tur uden koner, hvad der tidligere har været tilfældet. Kontingent til fiskeopsynsmænd har til og med 2011 svaret til bestyrelseskontingentet. Endvidere har fiskeopsynsmænd kunnet få kørsel dækket, eller få et byttekort til en anden forening. Bestyrelsen besluttede i 2012 at ændre dette med virkning fra 2013 til at fiskeopsynsmænd er kontingentfri, og får ikke kørsel dækket. Ændringen er omkostningsneutral for foreningen, og kræver ingen administration. Endvidere er fiskeopsynsmænd fri for at blive beskyldt for forskellige former for misbrug. Endvidere er det sådan at fiske opsynsmændene har dagkort med som de kan sælge til folk som ikke har et dagkort. 5

6 Bjarne foreslog at den kommende bestyrelse ville se på kontingenter for pensionister ved en ekstraordinær generalforsamling, så det kan komme til at gælde for Torben kunne oplyse at hvis han blev valgt ind i bestyrelsen, vil han arbejde for at få noget der ligner forslag 3A fremsat i slutningen af 2012, når vi kender det omtrentlige resultat for året. 3. Foreningens fiskekort, statens fisketegn, skal være synligt, når der fiskes ved fiskevandene. Forslaget blev forkastet med 13 stemmer for, 62 stemmer imod og 9 blanke. Forslagsstillerne argumenterede for at det ville lette kontrolarbejdet. Bestyrelsen argumenterede imod forslaget dels fordi vi ikke kan forlange at statens fisketegn bæres synligt og dels fordi nogle af vore unge medlemmer går med foreningens fiskekort på en smartphone. Forslagsstiller: Bjarne R. Jensen, Flemming Andersen, Christian Møller, Mogens Lauridsen, Eigil Amlund, Benny Wind, Finn Andersen. Forslag 6 Forslag om ændring af fredningstider Åen åbnes for al fiskeri fra hvert år til og med hvert år. Forslagsstiller: Christian Møller Forslagsstilleren trak forslaget 5. Valg til bestyrelsen Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant Torben K Lindholst valgt for 2 år Michael Podiss Petersen valgt for 1 år Tommy K. Jensen genvalgt for 2 år Morten Bertelsen genvalgt for 2 år Flemming Andersen valgt for 1 år Thomas Jensen valgt for 2 år Leif Staal Andersen valgt for 1 år 6. Eventuelt Torben K. Lindholst takkede Verner W. Hansen for hans 16 år som formand for Kolding Sportsfiskerforening, hvor milepælene bl.a. en selvproducerende å med det næsthøjeste antal fangere havørreder i Danmark. Genrejsning af Storhytten, og ikke mindst genåbningen af Kolding Å ved Ferup Sø, således at vi kan se frem til nogle fiske år, hvis vi altså husker at vandpleje er et kontinuerligt arbejde. Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf

7 Søndag den 2.maj tog en af mine venner og jeg en tur til Stallerup Sø. Vi havde fisket i 2-3 timer. Pludselig gik min geddeprop ned, jeg troede ikke det var rigtigt, men da jeg tog stangen i hånden, kunne jeg godt se, at den var god nok. Jeg stod og fightede fisken i ca min. Så kom fisken op af vandet og viste sig at være en rigtig flot gedde på 3 kg. Gedden blev fanget på skalle. Lørdag den 5. maj tog jeg til geddepremiere med Niklas, og de andre seniorer. Klokken om morgenen gik vi straks i gang med at fiske ved Dybvadbro. Niklas fik den første gedde på 2,3 kg. Derefter landede jeg 2 gedder, den ene på 2,1 kg og den anden på 900 gram. Derefter besluttede vi os for at tage til Busholmkanalen, hvilket var en god beslutning. Der fik vi nogle fine fisk omkring 2 kilo. Dog genudsatte vi dem, selvom de kunne have givet en fin præmie. K&B hilsen Jakob Hilsen Niklas på 13 år. 7

8 Af: Henning Jørgensen Så blev det igen tid til den årlige geddepremiere! Med et fantastisk vejr og et flot fremmøde kunne det kun blive en mindeværdig 5. maj, hvor årets geddepremiere blev afholdt. For at klare dagen, begyndte morgenen med et rundstykke til de morgenfriske, og de fremmødte medlemmer var lige fordelt fra Fredericia og KS. Efter affodringen kunne fiskeriet begynde. Der gik ikke længe inden der blev rapporteret om de første fangster, dog kun mindre fisk. Det skulle vise sig, at det desværre blev billedet dagen igennem, at det var de mindre gedder der dominerede fangsterne. Skal der være noget positivt at sige om fangsterne af de mindre gedder, er det, at næsten alle deltager havde fisk på denne vidunderlige sommerdag i maj. Efter indtagelse af pølser og brød, så vi på dagens indvejning af fisk. Heldigvis var 2 store nok, men de var også kun lige på den rigtige side af målebåndet. På anden pladsen kom vores egen junior Simon Jørgensen med en gedde på 71 cm og 2,42 kg, og dælme om ikke Morten Bertelsen igen i år, løb af med sejren med en gedde på 71,5 cm og 2,61 kg. Det var 2 medlemmer fra KS der fangede begge indvejede gedder. Bedre held og lykke til vores gæster fra Fredericia til næste år! Jeg vil gerne sige mange tak for et rigtigt flot fremmøde til denne tradition, da det altid er sjovere med mange deltagere! 8

9 Søndag den 20. maj havde KS flere emner på programmet for at samle medlemmerne, samt fiskeri interesserede, til en hyggelig dag ved Storhytten. Dagens program startede kl med information og vejledning for fiskeriinteresserede, hvor der var mulighed for at låne grej til fiskeri efter skaller eller gedder ved Pilebroen. Juniorer som tegnede medlemskab på dagen, fik udleveret et nyt sæt fiskegrej. Og flere benyttede sig af dette gode tilbud. Kl skulle det nye værksted indvies - men først blev den afgåede formand for KS, Verner W. Hansen, kaldt frem på gårdspladsen, hvor Torben Lindholst med rosende ord, kunne takke Verner for et langt arbejdsliv i foreningen, hvor mange mål blev nået, bl.a. udsætningsstop af havørreder i åen da de reproducerer sig glimrende selv, dette opnået ved et kæmpe vandpleje arbejde gennem mange år. Desuden fik vi igen vandet uden om Ferup søerne - så havørrederne fik yderlig ca. 35 km vand til opgang / formering. Torben overrakte efterfølgende en gave til Verner. Herefter fik byrådsmedlem Ivar Petersen ordet, og efter en flot tale om foreningens aktiviteter og en lille vittighed, kunne snoren til det nye værksted klippes. Efter indvielsen, var der grejmarked i hytten - og her kunne man virkelig få noget for pengene. Der var alt fra flue-, kyst- og havstænger, hjul til fluefiskeri, kyst og Å, fluer i alle afskygninger, forfang til geddefiskeri og til de flade ved kysten/havet. En skam at der ikke var flere medlemmer som kiggede forbi for en handel. Ved Pilebroen blev der hele dagen fisket ihærdigt - og der blev også fanget en del fisk. Kaare H. Andersen havde det store overblik, og hjalp med såvel afkrogning som aflivning :-) Alt i alt en hyggelig dag på en super super varm solrig majdag. 9

10 Af: Tommy K. Jensen Efterhånden er det en tradition at KS Juniorer har en weekendtur til Storhytten, hvor kammeratskab og fiskeri går hånd i hånd. Også i år var det en flok glade drenge, som mødte op i Storhytten fredag eftermiddag ved 16 tiden. Efter indkvartering fik drengene rigget grejet til skalleog geddefiskeri. Magnus, som er ny dreng i klubben, fangede sin første gedde, en fin lille en på 48 cm, som blev genudsat. Lørdag formiddag viste Simon, at der også var større gedder i søen. Simon fangede en gedde på 74 cm, som blev genudsat. Senere lørdag fangede Magnus endnu en lille gedde, denne gang på 50 cm, super gået Magnus. Ved 19 tiden havde Tommy og Yves lavet lækre bøffer til burger, som blev spist med velbehag. Efter aftensmaden ville de store drenge en tur i Krebse Mosen, der fangede Nicolai en gedde på 72 cm. Vi andre fiskede i Ferup sø. Der var det kun Nicklas, som fangede en aborre på flue. Tilbage i hytten omkring kl. 22, var alle drenge godt trætte. Men vi skulle lige se en fiskefilm om havørreder i åen. Filmen fik de fleste til at falde i søvn med alt tøjet på. Men skidt, vi skulle jo kun fiske næste dag. Søndag morgen skinnede solen, selv om der var lovet regn. Vi fik hurtigt morgenmad, derefter var der arrangeret en lille kaste konkurrence. Konkurrencen blev vundet af Nicolai med Simon og Michael som 2 og 3. Kl. 9 kørte vi til Kolding å, for at overliste havørrederne. Der var ikke meget vand i åen og den var spritklar. Ikke nemme vilkår, men drengene fiskede med iver og godt humør. De skulle alle lige have de sidste fisketimer med inden weekendturen var slut. Efter en times fiskeri, uden de store bid, får Tommy øje på en stor fisk. Fisken står ved egen bred og det er kun den store hale, som er synlig. Forsigtigt kalder Tommy på de 3 drenge, som er tættest på. Først skal Magnus se fisken, men han er for lille, så Tommy løfter Magnus ud over sivene. NØJJ siger Magnus, da han ser fisken. Derefter får Nicklas, Michael og Yves også fisken at se. Vi taler ikke ret højt og alle lister ned til åen. Heldigvis bliver fisken stående. Nu skal vi se om fisken vil bide, drengene får 5 kast hver. Vi står nedstrøms fisken og først er det Magnus som skal prøve, derefter Nicklas og Michael. Da Michael kaster ormen ud anden gang, rammer krog og bly ned i sivene 3 meter ovenfor fisken. Tommy sprænger snøren, og Michael må om i køen. Nicklas og Magnus prøver endnu engang med opstrømsspinner, dog uden held. I mellemtiden har Michael fået bundet en wobler på snøren. Tommy og Michael sniger sig 10 meter ovenstrøms fisken. Første kast ligger for langt ude i åen, Michael bliver lidt nervøs og vil gerne, at Tommy kaster næste gang, 10

11 men gør opmærksom på, at han vil have fiskestangen, hvis den bider på. De næste 2 kast ligger lidt for langt ude i åen. Yves, som står og kan se fisken, siger at den virker aggressiv og at næste kast skal ligge tættere på sivene. Vi har næsten hjertestop alle mand, nu skal det være. Kastet ligger fint, Yves vil have wobleren lidt tættere på. Stangen vippes ind mod sivene, perfekt siger Yves..Nu eksploderer åen. Fisken tordner mod modsatte bred, linen strammes og første gang ser vi en kæmpe sølvblank side i sollyset. Hvad der sker med drengene ved jeg ikke, men Michael råber, jeg skal have stangen, jeg skal have stangen. Michael får stangen, samtidig med at både Tommy og Yves råber gode råd. MIN FØRSTE HAVØRRED, HUHUUU råber Michael, mens han fighter fisken. Fisken går mod strømmen, først i modsatte side og siden ved egen bred. Den vælter rundt og på et tidspunkt er Michael for tæt på fisken med alt for kort line. Yves hjælper med at få Michael lidt på afstand, sådan han lettere kan styre den. Da fisken er ved at være træt, kommer den mod egen bred. Linen går rundt om en gren, samtidig ruller fisken helt vildt i overfladen. Nu smutter den, tænker jeg. Efter at have fået linen fri, kan vi ikke se fisken, måske den er hoppet af. Men snøren er stram. Jeg vil have den siger Michael.. Tommy får fat i snøren og kan mærke fisken, som nu er ved at være træt. Pludselig kommer den op imellem sivene, Tommy kan få fingrene ind under gællelåget. NU HAR VI DEN, SIGER HAN og løfter en stor blank fisk op af vandet. Alle er helt vilde, Michael hopper rundt. Først bliver den aflivet med Magnus priest. Vi finder et målebånd 100 cm præcist, det ligner en Laks. Michael ringer til sin far og siger at han har fanget en laks på en meter Det tror han ikke på før han taler med en voksen. Vi ringer til Formanden og Redaktøren, og beder dem om at rydde forsiden i Kolding Fiskeren. En halv time senere er P-pladsen ved Ejstrup fuld af biler og folk, som skal se Michaels første havørred..som ER EN LAKS PÅ EN METER OG 9,7 KG. 11

12 KOLDING JAGT & FISKERI Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf

13 Bjarne har sendt dette billede fra premieren den 1. april. hvor han var én af de heldige der kunne hjemtage en fisk med sul på kroppen. Bjarne fik denne pæne regnbueørred midt på formiddagen - og den havde ikke sådan lige tænkt sig at miste vandmasserne, så den gav en god lang fight. Regnbueørreden vejede 2,5 kg. Selv om regnbueørreden er en eftertragtet fisk ved åen på grund af dens kraft og fight, så er den absolut en uønsket gæst i fiskevandet. Hvorfor - jo regnbueørrederne går nemlig på rov i havørredernes gyde gravninger, og kan hurtigt fortære en masse æg som formentlig ville blive til en masse dejlige havørreder. Derfor - genudsæt aldrig en regnbueørred i åen. Ud over at der i årets første måneder er fanget mere end 50 havørreder, hvilket er det største antal i mange år, har den eftertragtede laks vist sig. Den erfarne lystfisker Ove J Jensen var lørdag d. 21. april sidst på eftermiddagen på fiskeri i Kolding Å med spinderstangen. I den øverste del af Kolding Sportsfiskerforenings stykke lykkedes det Ove at få et ordentligt hug, som efter en god fight blev landet. Fisken var for Kolding Å meget stor og samtidig i særdeles god stand. Ove havde hverken en vægt eller et målebånd der var stort nok, så han kørte til parkeringspladsen ved Ejstrup i håbet om at møde en anden lystfisker. Torben Lindholst var tilfældigvis ude for at se på åen. Torbens vægt var også for lille; men vi kunne måle fisken til mere end 85 cm, og vægten gik i bund ved 6 kg. Hjemme kunne Ove veje fisken til 7,5 kg. Vi lystfiskere vurderer fiskens kvalitet efter blankhed og huld som vi kalder fiskens kondifaktor. Denne fisk havde en kondifaktor på 1,2. Det er fint for en Havørred; men exceptionelt for en laks. Efter at have vurder et fiskens karakteristika som kløftet hale, 12 skæl fra forkant fedtfinne til sidelinje, øjets placering i forhold til bagkant kæbeben samt at der kun var pletter over sidelinje, var vi enige om, at sandsynligheden for at der var tale om en laks meget stor; men tvivlen var der på grund af den store vægt i forhold til længden. Vi sendte derfor beskrivelse og foto rundt til Kolding Sportsfiskerforenings og til Danmarks Sportsfiskerforbunds lakse eksperter. Dommen faldt mandag morgen. Ove havde fanget sit livs største laks. Samtidig kan Ove glæde sig over, at der i Kolding Å ikke er laksekvoter, som i de vestvendte åer, så de næste laks han fanger er også til spisekammeret. I 2011 blev der i Kolding Å fanget 822 havørreder og 9 laks, og de fangster der allerede på nuværende tidspunkt er landet, tyder på at vi i 2012 vil få er helt fantastisk fiskeri, så Kolding Å kan bevare sin status som Danmarks næstbedste havørred fiskevand. Torben K. Lindholst 13

14 14

15 Den 12 maj var KS repræsenteret med 2 hold ved det årlige Kredsmesterskab i havfiskeri, som blev afviklet på Lillebælt fra Middelfart Havn. Der deltog i alt 21 hold fra 6 kredse i Jylland samt kreds Fyn. Vejret var ikke i top til fiskeri på Lillebælt. Der blæste en hård vind fra vest, så kraftig at der var bølger med hvid skum og temperaturen var omkring de 6-8 grader samt kraftig strøm. Der blev dog fanget fisk. Det var især ulkene samt mindre torsk der gjorde kål på børsteormene, men der blev også fanget pæne rødspætter, skrubber, ising, hvilling, hornfisk og en enkelt ålekvabbe. Største torsk vejede kun 0,8 kg renset. Guldet gik til Bramming hold III, sølv til Frederikshavn og bronze til Uldum hold I. Kolding Sportsfiskerforening blev placeret som nummer 4 (hold II) og en 8. plads (hold I). Individuel opnåede Michael Therkildsen fra KS hold I en tredje plads for 4 arter og 1 kg renset fisk (se billede). Den 11. august deltager de 2 hold videre ved året DM i havfiskeri fra Helsingør. Hjælp os med at gøre bladet og hjemmesiden bedre: Indsend billeder af din fangst Skriv en god historie Kom med nogle gode tips HUSK Du kan sælge brugt grej i bladet og på hjemmesiden 15

16 Langeland er måske ikke det første valg for en kystfisker der kommer fra Kolding og opland. Med de gode fiskepladser vi har i området, er det jo fuldstændig dumt, at bruge en uge på Langeland. Men Langeland er på flere områder en fantastisk landfast ø, med en unik natur og fugleliv. Uanset hvilke områder vi befærdede, var der et utal af søer og moser som med garanti rummede masser af store fede gedder. For dem der ønsker at bosætte sig på øen er der rig mulighed - næsten 20 % af husene er til salg - og priserne er fornuftige. På forhånd havde vi lejet et sommerhus ved Vesteregn til uge 17, tæt ved Bagenkop og Ristinge. Et pænt stort hus på 120 m3, 4 soveværelser, samt spa, sauna og meget andet som vi ikke fik brugt, og til en overkommelig pris, omkring kr. -, billigt, men huset var dog ikke uden fejl og mangler - og desuden sat til salg. Efter indkvartering, blev første mål kysten ved Gulstav. Her er fine forhold med parkering og toiletter - og kysten er super med god dybde, sten og skrænter. Her fik Erling de 2 første havørreder på flue - den største vejede 3 kg. Aftenturen gik til Ristinge Klint - hvor vi møjsom kom ned til kysten og besværligt op igen - absolut ikke anbefalingsværdi. Ingen fisk. Efter endnu en tur til Gulstav om søndagen, blev vi anbefalet af en lokal kystfisker, at prøve kysten ved Ristinge Hale. Igen en god parkeringsplads lige ved vandet og toilet. Super kyst med sten og god dybde, lækre skrænter - helt perfekt. Stedet blev det foretrukne mål, og i løbet af ugen fik vi mange mindre havørreder og en enkelt hornfisk. Kim var en aften taget på egen hånd til kysten tæt ved sommerhuset. Her havde han held med torskefiskeriet. Torskene begyndte at være aktive tæt på kysten omkring kl og fortsatte de næste 2 timer. Vi blev (næsten) alle vilde med dette fiskeri, som i perioder kunne give torsk i hvert kast. Næsten alle blev fanget på bobleflåd og flue - og torskene var fra omkring 40 cm og op til 55 cm. Sidst på ugen drejede vinden om i sydvest, og det blev lidt for blæsende ved vore foretrukne fiskepladser. Derfor prøvede vi nordkysten ved Pæregaard Skov. Fin kyst, hvor man vader 50 meter ud på sandbund, for at fiske ud på masser af ålegræs. Det blev dog kun til en enkelt hornfisk. Alt i alt en hyggelig og spændende uge som "måske" skal gentages til næste år. Med fisker hilsen Mogens Laursen 16

17 Junior program 2012 Fisketure Lørdag d. 23. Juni kl til Mede tur SOMMERFERIE.. Onsdag d. 8. August kl til Kolding Å efter Havørred Fredag d. 24. August kl til Søndag d. 26. August kl Weekendtur ud i det blå, program følger: Fredag d. 31. August kl til Søndag d. 2. September kl Weekend i Storhytten, program følger: Søndag d. 28. Oktober kl til Fårupsø tur efter Gedder og Aborre. Søndag d. 18. November kl til Fladfisketur Søndag d. 16. December kl til Søtur efter Jule Gedden BEMÆRK: Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, Regntøj, Madpakke og Fiskegrej. For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Thorbjørn, Carsten, Jesper og Yves Veteraner Veteraner hvad er det? Vi er en gruppe ældre KS medlemmer der mødes hver mandag i ulige uger kl , dog ikke i juli måned, hvor vi holder sommerferie. Vi mødes til fælleskaffebord, hvor vi snakker om næsten alt - primært om fangster og andre oplevelser vi har haft ved vandet med fiskestangen. Vi tager også på fælles fisketure til put and take søer, hvor vi har egen kok med (Eigil). Vi starter med kaffe og rundstykker, så fisker vi, så får vi middagsmad, og så fisker vi igen, nogle kanonture. 17

18 Kim Koed som i flere år har dyrket fiskeri efter denne fremragende spisefisk vil være vor turguide. Har du ikke grejes så er der et pat tip her fod spinnestang som kan bære et gram kystblink, størrelse 8-10 trekroge, tobis eller hornfiskestykker til madding. Kystblinket bruges til kastevægt og trekrogen bindes i en line til blinket og forsynes med enten tobis eller hornfiskestykker. Når tiden for turen nærmer sig og når vi kender til vejret, vil vi på: informerer om tid og sted. Tobis kan bestilles ved Vonsild camping, eller købes på nettet. Hornfiskesæsonen er startet, så det kan ikke være så svært. Vi laver en dag hvor vi mødes i Storhytten kl og starter med at binde de fluer der skal fiskes med på kysten senere på dagen og aftenen / natten. Vi vælger fiskestedet på selve dagen så der er taget hensyn til vind og vejr. Vi sørger for forplejning og kaffe, der kan købes øl og vand. Prisen for arrangementet inkl. fluer og kost er 150, - som betales med check ved skriftlig tilmelding til Torben Lindholst, Brennerpasset 38A,. Program for dagen: fluebinding med Niels Verner/Daniel Brodersen som instruktører frokost og fortsat fluebinding til fiskevand aftensmad ved vandet aften/natfiskeri 18

19 19

20 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej 46 KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf Næstformand: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf Kasserer: Michael P. Petersen Hvidtjørnvej Odense V tlf Sekretær: Morten Bertelsen Valmuevej 40 tlf Best. Medl.: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Best. medl.: Jesper Hauritz Vyffs Vej 2 tlf Best. medl.: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Suppleant: Thomas Jensen Sønderled 18 tlf Suppleant: Leif Staal Andersen Søndermarksvej 62 ST.MF Fredericia tlf Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Jesper Hauritz Vyffs Vej 2 tlf Sø-fiskeri Thorbjørn Johansson Tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken 8 tlf Vandplejeudvalg søer Formand: Morten Bertelsen Adr.: se bestyrelsen Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget 16 tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Formand: Kim Koed Kristensen Adr.: se bestyrelsen Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Henning Jørgensen Tlf Flemming Andersen Tlf / Mail: Søren Larsen Tlf Klubhus Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Visevært og udlejning af hytten: Poul Erik Ladekarl Sparkærvej 22, Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Veteranerne Formand: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: René Staal Andersen tlf Kontrol Kolding Å Uffe Smedegaard tlf Kenneth Langelykke tlf Leif Staal Andersen tlf Ronni Gudme tlf Jesper Hauritz tlf Ronni Jensen tlf Michael Lavridsen tlf Ejler Nørager tlf John Pedersen tlf Kontrol Harte Donssøerne Mogens Laursen tlf Kaare H. Andersen tlf Kontrol Bynære søer + Plovfuren Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Sommerferie fiskeri for børn og unge i Slotssøen Kolding Sportsfiskerforening arrangerer i sommerferien 3 dage med fiskeri

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 2-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. juni 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere