Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Fælles kompetenceprofil... 3 Stk. 2 Gymnasierettet specialisering Uddannelsens opbygning... 4 Stk. 1 Grundforløb... 4 Stk. 2 Generel profil i geografi og geoinformatik... 5 Stk. 3 Gymnasierettet specialisering... 6 Stk. 4 Faglig kompetence til undervisning i geografi i gymnasieskolen Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 9 Stk. 2 Overførsel... 9 Stk. 3 Ændringer... 9 Bilag 1 Kassogrammer Bilag 2 Overgangsordninger Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 14

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik leder frem til en bachelorgrad i geografi og geoinformatik med betegnelsen BSc i geografi og geoinformatik. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Geography and Geoinformatics. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Geovidenskab og Planlægning, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Geography and Geoinformatics såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Geografi. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik er en forskningsbaseret uddannelse, hvis mål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til og indsigt i geografiens teori og metoder med henblik på at kunne analysere natur-, miljø- eller samfundsmæssige strukturer og forandringer, samt ændringernes procesmæssige og rumlige aspekter. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens obligatoriske studieelementer præsenterer geografiens centrale fagområder og giver den studerende et grundlæggende kendskab til og indsigt i geografiens teorier og metoder med henblik på, at kunne analysere natur-, miljø- eller samfundsmæssige strukturer og forandringer, samt ændringernes procesmæssige og rumlige aspekter. Efter det obligatoriske grundforløb har den studerende mulighed for at tone uddannelsen i retning af naturgeografi, samfundsgeografi, miljøgeografi eller geoinformatik. Uddannelsen kvalificerer til videreuddannelse på en kandidatuddannelse samt ansættelse på baggrund af uddannelsen. Desuden mangler man højst 15 ECTS-point i at opfylde de faglige mindstekrav for undervisning ved de gymnasiale uddannelser. Uddannelsens centrale fagområde er geografi og geoinformatik. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Side 2 af 14

3 Uddannelsen består af følgende elementer: Grundforløb på 90 ECTS-point. En specialisering på 90 ECTS-point. Studieordningen tilbyder følgende faglige specialiseringer: Generel profil i geografi og geoinformatik. Gymnasierettet specialisering. Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Undervisning ved de gymnasiale uddannelser. Geoinformatik (GIS opgaver) i private rådgivningsfirmaer. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Fælles kompetenceprofil En bachelor i geografi og geoinformatik har efter endt uddannelse, uanset specialisering, tilegnet sig følgende: Viden om: Det geografiske fagfelts teori og metoder med henblik på at kunne analysere og forholde sig kritisk til natur-, miljø- eller samfundsmæssige strukturer og forandringer, samt ændringernes procesmæssige og rumlige aspekter. Et bredt spektrum af både natur- og kulturgeografi. De områder vedkommende har specialiseret sig i. Færdigheder i at: Arbejde videnskabeligt, problemorienteret og kritisk med geografisk relevante problemstillinger inden for aspekter af natur, miljø og samfund. Arbejde på videnskabeligt niveau inden for de geografifaglige felter som vedkommende har specialiseret sig inden for. Anvende IT til løsning af geografiske problemstillinger samt basale færdigheder indenfor en række feltarbejdssituationer. Kompetencer til at: Selvstændigt anvende typiske geografiske arbejdsmetoder på en kritisk måde og formidle geografi-faglige problemstillinger og løsningsmodeller til såvel geografer som andre samarbejdspartnere og brugere. Indgå i tværfaglige grupper og projekter på baggrund af en bred uddannelse med elementer fra andre fag, og en færdiguddannet bachelor vil være i stand til at forstå og samarbejde med personer med anden videnskabelig baggrund. Formulere sig på videnskabeligt korrekt sprog, argumentere videnskabeligt og føre en videnskabelig diskussion samt formidle videnskabeligt stof på forskellige niveauer. Identificere, opstille og udarbejde forslag til løsning af geografiske problemstillinger mht. teori, metode og empiri på basis af selvstændigt tilegnet viden. Side 3 af 14

4 Integrere, vurdere, diskutere og perspektivere teoretiske, metodiske og empiriske valg, herunder at udvise refleksiv og kritisk sans overfor de trufne valg samt videnskabens muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete problemstilling. Udføre større dataindsamlinger. Tilrettelægge egen læringsstrategi, -mål og -situation samt indgå i forskellige lærings- og samarbejdskontekster. Stk. 2 Gymnasierettet specialisering En bachelor i geografi og geoinformatik med gymnasierettet specialisering har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Færdigheder i at: Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning. Grundlæggende kendskab til den pladetektoniske model og jordens opbygning samt hydrogeologi. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfri fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Den studerende skal inden udgangen af grundforløbet vælge en af nedenstående specialiseringer. Hvis den studerende ikke selv vælger en 90 ECTS-point specialisering inden for de gældende frister, tilmeldes den studerende automatisk følgende specialisering: Generel profil i geografi og geoinformatik. Stk. 1 Grundforløb Grundforløbet er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 90 ECTS-point. 90 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIGB14031U Kultur- og naturgeografi* Blok ECTS-point NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & Kartografi* (GisK) Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG)* Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14032U By og regional udvikling* Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14033U Klimatologi og hydrologi* Blok 3 7,5 ECTS-point NGEA09053U Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt)* Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA09034U Naturgeografisk feltkursus (NGfelt)* Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04066U Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS) Blok 1 7,5 ECTS-point NIGB14034U Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Blok 1 7,5 ECTS-point NIGB14035U Globale geosystemer Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer (VtGeog) Blok 2 7,5 ECTS-point Kurserne markeret med (*) på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Side 4 af 14

5 Stk. 2 Generel profil i geografi og geoinformatik Specialiseringen er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 30 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 45 ECTS-point. Valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. Stk. 2.1 Obligatoriske fagelementer 30 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog) Blok ECTS-point NGEB04027U Bachelorprojekt i geografi og geoinformatik (BacproGeog) Blok ECTS-point Stk. 2.2 Begrænset valgfrie fagelementer 45 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NGEA04077U Fødevarernes globale geografi Blok 1 7,5 ECTS-point NGEB10023U Globalisering og lokal udvikling i u-landene Blok 1 7,5 ECTS-point NIGB14036U Klassifikation af rumlige data Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA09001U Punktbaserede GIS-analyser og -metoder Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04084U Kystprocesser og -morfologi Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04058U Økonomisk geografi Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04054U Laboratorieteknik & -metoder Blok 2 7,5 ECTS-point NGEB10001U Naturressourceforvaltning Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14051U Planlægning af by og land: aktører og processer Blok 3 7,5 ECTS-point NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14039U Introduktion til remote sensing satellitbaseret Blok 3 7,5 ECTS-point kortlægning af naturressourcer NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Blok 3 7,5 ECTS-point (Geologi) NIGB14037U Landskabsanalyse og økologi Blok 3 7,5 ECTS-point NGEB10002U Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04049U Social geografi Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA09033U Arealanvendelse i globalt perspektiv Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04051U Etablering af digitale grundkort Blok 4 7,5 ECTS-point NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5 ECTS-point NFKB14006U Virksomhedsprojekt Blok ECTS-point Stk. 2.3 Valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS-point. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS-point. Bemærk, at virksomhedsprojekter samlet set maksimalt må udgøre 15 ECTS-point på Side 5 af 14

6 den begrænset valgfri og valgfri del af uddannelsen. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 2.4 Mobilitetsvindue Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Stk. 3 Gymnasierettet specialisering Specialiseringen er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 45 ECTS-point. Sidefaget, 45 ECTS-point. Stk. 3.1 Obligatoriske fagelementer 45 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde Blok ECTS-point NGEB04027U Bachelorprojekt i geografi og geoinformatik Blok ECTS-point NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5 ECTS-point NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (Geologi) Blok 3 7,5 ECTS-point Stk. 3.2 Sidefaget 45 ECTS-point skal dækkes af fagelementer på sidefaget. Såfremt den studerende har et sidefag på SCIENCE, skal de 45 ECTS-point dækkes af fagelementer, der indgår i den reducerede gymnasiefagpakke i det pågældende fags bachelorstudieordning. En undtagelse herfra er idræt, da idræt i denne sammenhæng regnes som værende uden for SCIENCE. Følger den studerende et sidefag uden for SCIENCE (eller på idræt), skal den studerende dække 45 ECTS-point fra sidefaget. I bachelorstudieordningen på idræt fremgår fagelementerne under gymnasiefagpakken. Stk. 3.3 Valgfrie fagelementer Uddannelsens valgfrihed dækkes som udgangspunkt af de fagelementer, der følges på sidefaget. Der kan dog frigives ekstra plads til valgfrie fagelementer, såfremt et fagelement eller et ækvivalerende fagelement optræder i gymnasiefagpakken for både hovedfaget og sidefaget. Fagelementer skal kun bestås én gang og de ECTS-point, der bliver tilovers, kan indgå som valgfrie fagelementer. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan fagelementer på kandidatniveau indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS-point uden godkendelse fra studienævnet. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgå som obligatoriske på den SCIENCE kandidatuddannelse, som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Side 6 af 14

7 Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Såfremt der er frigivet tilstrækkelig ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan virksomhedsprojekter indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 3.4 Mobilitetsvindue På den gymnasierettede specialisering er der ikke defineret et mobilitetsvindue på grund af sidefaget. Den studerende har mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et mobilitetsforløb i løbet af uddannelsen. Dette forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 4 Faglig kompetence til undervisning i geografi i gymnasieskolen Forudsætning for faglig kompetence er et uddannelsesniveau, der svarer til en kandidateksamen og som indeholder de faglige mindstekrav. Der findes følgende fagpakker, der sikrer opfyldelse af de faglige mindstekrav: Stk. 4.1 Tillægsfagpakken for geografi og geoinformatik-studerende Tillægsfagpakken er på 15 ECTS-point. Tillægsfagpakken skal følges af en bachelor i geografi og geoinformatik, der ikke har fulgt den gymnasierettede specialisering og ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i geografi gymnasieskolen. Følgende fagelementer skal bestås: NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Blok 3 7,5 ECTS-point (Geologi) NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 4.2 Den reducerede gymnasiefagpakke Den reducerede gymnasiefagpakke er på 90 ECTS-point og giver kompetence til undervisning i geografi i gymnasieskolen. Den reducerede gymnasiefagpakke skal følges af studerende, hvor gymnasiefagpakken i biologi, fysik, idræt, kemi, datalogi eller matematik er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NIGB14031U Kultur- og naturgeografi Blok ECTS-point NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK) Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA04066U Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS) Blok 1 7,5 ECTS-point NIGB14034U Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG) Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14035U Globale geosystemer Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14032U By og regional udvikling Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14033U Klimatologi og hydrologi Blok 3 7,5 ECTS-point NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (Geologi) Blok 3 7,5 ECTS-point Side 7 af 14

8 NGEA09053U Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt) Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA09034U Naturgeografisk feltkursus (NGfelt) Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 4.3 Gymnasiefagpakke Gymnasiefagpakken er på 120 ECTS-point og giver kompetence til undervisning i geografi i gymnasieskolen. Gymnasiefagpakken skal følges af studerende på andre uddannelser end biologi, fysik, idræt, kemi, datalogi eller matematik hvor gymnasiefagpakken er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NIGB14031U Kultur- og naturgeografi Blok ECTS-point NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK) Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA04066U Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS) Blok 1 7,5 ECTS-point NIGB14034U Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG) Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer (VtGeog) Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14035U Globale geosystemer Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14032U By og regional udvikling Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14033U Klimatologi og hydrologi Blok 3 7,5 ECTS-point NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Blok 3 7,5 ECTS-point (Geologi) NGEA09053U Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt) Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA09034U Naturgeografisk feltkursus (NGfelt) Blok 4 7,5 ECTS-point NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik Blok 4 7,5 ECTS-point (DidG) Samt 15 ECTS-point blandt de nedenstående kurser (i alt 15 ECTS-point): NGEA04077U Fødevarernes globale geografi Blok 1 7,5 ECTS-point NGEB10023U Globalisering og lokal udvikling i u-landene Blok 1 7,5 ECTS-point NIGB14036U Klassifikation af rumlige data Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold Blok 1 7,5 ECTS-point NGEA04058U Økonomisk geografi Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA09001U Punktbaserede GIS-analyser og -metoder Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04084U Kystprocesser og -morfologi Blok 2 7,5 ECTS-point NGEA04054U Laboratorieteknik & -metoder Blok 2 7,5 ECTS-point NNDB15003U Skriftlig naturvidenskabelig kommunikation og Blok 2+4 7,5 ECTS-point formidling (SKomm) NGEB10001U Naturressourceforvaltning Blok 2 7,5 ECTS-point NIGB14037U Landskabsanalyse og økologi Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14051U Planlægning af by og land: aktører og processer Blok 3 7,5 ECTS-point NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14039U Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret Blok 3 7,5 ECTS-point kortlægning af naturressourcer NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog) Blok ECTS-point NGEA09033U Arealanvendelse i globalt perspektiv Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04049U Social geografi Blok 4 7,5 ECTS-point NGEB10002U Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning Blok 4 7,5 ECTS-point Side 8 af 14

9 NGEA04051U Etablering af digitale grundkort Blok 4 7,5 ECTS-point NGEB12003U Grundlæggende geografiske informations systemer og Blok 5 7,5 ECTS-point kartografi NFKB14006U Virksomhedsprojekt Blok ECTS-point Stk. 4.4 Fagligt overlap mellem hoved- og sidefag Der er en undtagelse fra mindstekravene for de geografi-geoinformatik studerende, der ønsker at tilegne sig faglig kompetence i to fagligt tæt knyttede uddannelser, hvor der i visse tilfælde kan være fagligt overlap mellem enkelte fagelementer. I disse tilfælde reduceres ECTS-kravet om sidefagets omfang tilsvarende med de ECTS-point, der måtte udgå pga. overlap. For studerende med geografi-geoinformatik som sidefag kan følgende fagelementer udgå af den reducerede gymnasiefagpakke som følge af fagligt overlap: Hovedfag Fag der udgår fra sidefagets reducerede gymnasiefagepakke pga. fagligt overlap Datalogi NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG) BA-udd. Blok 2 7,5 ECTS-point Såfremt der er fag, der udgår pga. fagligt overlap, konverteres antallet af ECTS-point til valgfrie ECTS-point. 5 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 9 af 14

10 Bilag 1 Kassogrammer Alle de obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), der er defineret nedenfor, skal følges i studieår og blokke som angivet i kassogrammet. 1. år Kassogram Generel profil i geografi og geoinformatik Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Kulturgeografisk Kultur- og naturgeografi* By og regional udvikling* feltkursus* Geografiske Informations Systemer & kartografi* Grundæggende statistik* Klimatologi og hydrologi* Naturgeografisk feltkursus* 2. år Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Videnskabsteori og etik Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog) Globale geosystemer Begrænset valgfri Begrænset valgfri 3. år Begrænset valgfri Valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri Valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Valgfri. Begrænset valgfrie og valgfrie fagelementer kan bytte placering inden for en specialisering. 1. år 2. år 3. år Kassogram Gymnasierettet specialisering Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Kulturgeografisk Kultur- og naturgeografi* By og regional udvikling* feltkursus* Geografiske Informations Naturgeografisk Grundæggende statistik* Klimatologi og hydrologi* Systemer & kartografi* feltkursus Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Videnskabsteori og etik Globale geosystemer Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik Problemorienteret projektarbejde Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Sidefag. Kassogram - Gymnasiefagpakken i geografi og geoinformatik for sidefagsstuderende inden for SCIENCE: Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA 4. år KA Geografiske Informations Systemer & kartografi Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Kultur og naturgeografi Grundlæggende statistik Globale geosystemer Sidefag. Hovedfag Side 10 af 14 Klimatologi og hydrologi By og regional udvikling Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (Geologi) Bachelorprojekt Naturgeografisk feltkursus Kulturgeografisk feltkursus Hovedfag

11 Kassogram - gymnasiefagpakken i geografi og geoinformatik for side- /sidefagsstuderende uden for SCIENCE: Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA Kultur- og naturgeografi Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Bachelorprojekt Naturgeografisk feltkursus 4. år KA Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Globale geosystemer Videnskabsteori og etik By og regional udvikling Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Kulturgeografisk feltkursus Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik 5. år KA Begrænset valgfri Begrænset valgfri Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Gymnasiefagpakken Sidefag/sidefag Side 11 af 14

12 1. år Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014 eller tidligere, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere består af følgende: Bachelorfagpakken på 120 ECTS-point bestående af obligatoriske fagelementer. En valgfri del på 60 ECTS-point på mindst bachelorniveau. Kassogram - Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik - optag 2014/15 eller tidligere) Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Kulturgeografisk Kultur- og naturgeografi* By og regional udvikling* feltkursus* Geografiske Informations Systemer & kartografi* Grundlæggende statistik* Klimatologi og hydrologi* Naturgeografisk feltkursus* 2. år Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Videnskabsteori og etik Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog) Globale geosystemer Valgfrit kursus Valgfrit kursus 3. år Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvefag Valgfri. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. Bachelorprojektet kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke. Fagligt overlap For studerende med geografi-geoinformatik som sidefag kan følgende fagelementer udgå af den reducerede gymnasiefagpakke som følge af fagligt overlap: Hovedfag Fag der udgår fra sidefagets reducerede gymnasiefagepakke pga. fagligt overlap Datalogi NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG) Blok 2 7,5 ECTS-point Såfremt der er fag der udgår pga. fagligt overlap, konverteres antallet af ECTS-point til valgfrie ECTS-point. Tilvalg/sidefag Side 12 af 14

13 For studerende indskrevet på en bacheloruddannelse på SCIENCE i 2014/15 eller tidligere gælder, at den studerende frit kan tilrettelægge hvornår og i hvilken rækkefølge fagelementerne på sidefaget/sidefag følges, så længe der minimum følges 45 ECTSpoint af sidefaget/sidefaget på bacheloruddannelsen. Disse studerende er derfor ikke pålagt at følge sidefagets/sidefagets fagelementer i den rækkefølge der er defineret i studieordningen. Stk. 2 Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Overgangsordning Globale geografiske regioner Kurset var obligatorisk i studieåret 2013/14 eller tidligere. (NGEA04062U), 7,5 ECTS-point Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Globalisering og rumlig forandring (NGEA04063U), 7,5 ECTS-point Klima, jord og vand (NGEA04064U), 7,5 ECTS-point Naturvidenskabelig kommunikation (NatKomm) (NNDA07002U), 7,5 ECTS-point Kurset er ækvivalent med Globale geosystemer (NIGB14035U), 7,5 ECTS-point. Kurset var obligatorisk i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Kurset er ækvivalent med Globalisering og rumlig forandring i det globale syd (NIGB14034U) 7,5 ECTS-point. Kurset var obligatorisk i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Kurset er ækvivalent med Klimatologi og hydrologi (NIGB14033U), 7,5 ECTS-point. Kurset var en del af gymnasiefagpakkens breddestof i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Natur- og kulturlandskabet (NGEA09030U), 7,5 ECTS-point Vækst, velfærd og regulering (NGEA04064U), 7,5 ECTS-point Kurset er ækvivalent med Skriftlig naturvidenskabelig kommunikation og formidling (SKomm) (NNDB15003U), 7,5 ECTS-point. Kurset var obligatorisk i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Kurset er ækvivalent med Kultur- og naturgeografi (NIGB14031U) 7,5 ECTS-point. Kurset var en del af den reducerede gymnasiefagpakke i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Kurset er ækvivalent med By og regional udvikling (NIGB14032U), 7,5 ECTS-point. Side 13 af 14

14 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i geografi og geoinformatik, har opnået følgende: Viden om: Det geografiske fagfelts teori og metoder, med henblik på at kunne analysere og forholde sig kritisk til hvordan en problemstilling behandles inden for en given faglig ramme, med vægt på problemformulering og problemanalyse. Geografifaglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for det felt som vedkommende har specialiseret sig i. Færdigheder i at: Arbejde videnskabeligt, problemorienteret og kritisk med geografisk relevante problemstillinger. Analysere fagligt afgrænsede problemstillinger og resultater i videnskabelig sammenhæng på en relevant og udtømmende måde. Tolke og sammenligne egne og andres analyser ud fra bagvedliggende principper samt metodernes styrker og begrænsninger. Vælge passende teorier og metoder til behandling af problemformuleringen. Forholde sig kritisk til litteratur, teorier/modeller og eventuelle data. Formidle problemstillingen klart og overskueligt i en videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng både skriftligt og mundtligt til den relevante målgruppe under anvendelse af faglig korrekt terminologi. Kompetencer til at: Selvstændigt anvende typiske geografiske arbejdsmetoder på en kritisk måde og formidle geografi-faglige problemstillinger og løsningsmodeller. Gennemføre et mindre, forskningspræget projekt. Selvstændigt videreudvikle sin viden og færdigheder i tilknytning til fagområdet og det erhvervsområde, som uddannelsen er rettet mod. Side 14 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i IDRÆT ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Uddannelsens mål er,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag.

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag. 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE YSISKE AG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsernes

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

1. Formål og fagområder 31/5 2012

1. Formål og fagområder 31/5 2012 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i NANOSCIENCE ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere