Evaluering af ti trængselspletprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af ti trængselspletprojekter"

Transkript

1 Evaluering af ti trængselspletprojekter på statsvejnettet Resultater og anbefalinger Dato Juni 2016 Sagsbehandler Lone Marie Holm Kristensen Mail Telefon Dokument Click here to enter text. Side 1/16 Vejdirektoratet Teglgårdsparken Middelfart Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Indhold Baggrund... 3 Evalueringskoncept... 4 Proces for evaluering... 5 Eksempel 1: Evaluering af et trængselspletprojekt ved Kolding Vest... 7 Eksempel 2: Evaluering af trængselspletprojekt ved Svenstrup Resultater fra evalueringer af ti projekter mod trængsel Fremkommeligheden er forbedret Anlæggene giver samfundet værdi Ændringer i den samfundsøkonomiske metode Mønstre i forudsætninger Anbefalinger til planlægning af projekter fremadrettet

3 Baggrund Efter færdiggørelsen af en række mindre anlægsprojekter på statsvejnettet de senere år med det formål at forbedre fremkommeligheden i kryds i daglig tale omtalt som Trængselspletter vil Vejdirektoratet gerne konkret kunne dokumentere via evaluering, om anlægsprojekterne virker efter hensigten. Det vil sige har anlægget haft den forventede positive effekt på trafikafviklingen til gavn for trafikanterne. Og set i et samfundsøkonomisk perspektiv om den ønskede samfundsøkonomiske gevinst er opnået. For at skabe større troværdighed omkring evalueringer af mindre anlægsprojekter og for at kunne sammenligne effekterne af disse, vurderede Vejdirektoratet, at evalueringerne skulle udføres efter de samme principper hver gang. Vejdirektoratet ønskede at evaluere på, om de forventede effekter af mindre anlægsprojekter i form af mindre forsinkelse, mindre kødannelse, oplevet bedre fremkommelighed hos trafikanterne m.v. svarede til de reelle effekter efter ombygning. På den baggrund blev der i 2013 i samarbejde med Rambøll Management udviklet et evalueringskoncept, som blev pilotafprøvet på to projekter. Efterfølgende besluttede Vejdirektoratet, at der skulle gennemføres yderligere otte evalueringer, og evalueringskonceptet skulle tilrettes på baggrund af erfaringerne. Endelig skulle laves en opsamling på, hvad evalueringerne samlet set kunne give svar på. Formål med evalueringskoncept Evalueringskonceptet hjælper Vejdirektoratet på systematisk vis til at undersøge, om det enkelte anlægs forventede effekter i form af mindre forsinkelse og mindre kødannelse og deraf følgende samfundsøkonomiske gevinster svarer til de reelle effekter, når anlægget er realiseret. Det undersøges, om anlæggets budget er overholdt, og om anlæggene har haft konsekvenser for andre trafikanter. Endelig er det et formål at sikre vej- og trafikfaglig læring i Vejdirektoratet på baggrund af et praktisk anvendeligt evalueringskoncept. Vejdirektoratet har nu gennemført i alt ti evalueringer af projekter mod trængsel. Det er således hensigten, at erfaringer med evalueringsproces og effekter af anlæggene opsamles for at sikre vej- og trafikfaglig læring i Vejdirektoratet og hvis muligt også i vejsektoren. 3

4 Evalueringskoncept Konceptet er designet til at svare på seks overordnede evalueringsspørgsmål i forbindelse med førefter analyse af effekten af at forbedre fremkommeligheden på givne trængselspletter på statsvejnettet: 1. Er de forudsætninger, der i før-situationen er opstillet for anlæggets etablering, uændrede i eftersituationen? 2. Er den forventede reduktion i forsinkelsen opnået? 3. Er den forventede reduktion i kødannelsen opnået? 4. Har anlægget påvirket trafiksikkerheden som forventet? 5. Medfører anlægget den forventede samfundsøkonomiske gevinst? 6. Har anlægget påvirket andre trafikanter? Besvarelsen af de seks evalueringsspørgsmål baserer sig på en række kvantitative analyser af situationen før og efter anlæggets etablering og en samfundsøkonomisk analyse. Evalueringen inddrager også kvalitative vurderinger af forudsætninger og anlæggets potentielle konsekvenser for andre trafikanter. Tabel 1 opsummerer analysemetoder og datakilder for hvert spørgsmål og viser den tilrettede evalueringsmatrix på baggrund af erfaringerne med evaluering af ti projekter mod trængsel. 4

5 Evalueringsspørgsmål Underspørgsmål (evt.) Analysemetode Datakilde(r) 1. Er de forudsætninger, der i førsituationen er opstillet for anlæggets etablering, uændrede i eftersituationen? 2. Er den forventede reduktion i forsinkelsen opnået? 3. Er den forventede reduktion i kødannelsen opnået? 4. Har anlægget påvirket trafiksikkerheden som forventet? 5. Medfører anlægget den forventede samfundsøkonomiske gevinst? 6. Har anlægget påvirket andre trafikanter? 1. Stemmer regnskabet for det færdige projekt overens med ankerbudgettet? 2. Er forudsætninger i projektindstillingen uændrede? 3. Er den færdige anlægsløsning i overensstemmelse med løsningen, der blev beskrevet i projektindstillingen? 4. Er trafikken i eftersituationen på niveau med den forventede udvikling i før-situationen? 5. Er der fra før- til eftersituationen sket strukturelle ændringer i lokalområdet, der kan påvirke trafikgennemstrømningen omkring anlægget? 1. Er der forskel i forsinkelsen i relevante trafikstrømme fra før til efter anlæggets etablering? 1. Er der forskel i kølængden i relevante trafikstrømme fra før til efter anlæggets etablering? 1. Er der er forskel i antallet af personskadeulykker fra før til efter anlæggets etablering? 2. Er der er forskel i antallet af materialeskadeulykker fra før til efter anlæggets etablering? 3. Er der forskel i antallet af dræbte, alvorligt og let tilskadekomne fra før til efter anlæggets etablering? 1. Hvordan vurderes den samlede effekt af de faktorer, der kan evalueres på? 2. Hvilket samfundsøkonomisk resultat giver en ny beregning med opdateret grundlag og metode? 1. Er forsinkelsen i relevante trafikstrømme blevet reduceret for lette trafikanter, landbrugskøretøjer og andre omfangsrige transporter efter anlæggets etablering? 2. Er det mere trygt at passere stedet efter anlæggets etablering? Kvalitativ dataanalyse (observation og analyse af dokumenter) Kvantitativ før-efter analyse (sammenligning af gennemsnit før og efter anlæggets etablering) Kvantitativ før-efter analyse (sammenligning af antal før og efter anlæggets etablering) Samfundsøkonomisk analyse efter gældende retningslinjer Kvalitativ dataanalyse (observation og analyse af dokumenter) Resultater fra observation Dokumenter vedr. anlæg Trafiktællinger Kommune Manuelle tællinger i anlægget Kapacitets- beregninger Vejman.dk Vejdirektoratets fremskrivnings-model Kapacitetsberegninger TERESA Observationer Trafikant-henvendelser Adfærdsanalyser Vurdering fra kommune Evt. interviews Tabel 1: Tilrettet evalueringsmatrix for før- og efteranalyser af projekter mod trængsel [Kilde: Vejdirektoratet] Proces for evaluering Udover at fastlægge hvad der skal evalueres på, beskriver konceptet også den samlede proces for gennemførelse af en effektevaluering, herunder ansvarsfordeling imellem de faglige enheder i Vejdirektoratet. Dette er vigtigt, da før- og efter-situationen kan ligge relativt lang tid fra hinanden, og fordi det er en forudsætning, at der ligger gode før-data til grund for evalueringen. Principielt er processen for evaluering af projekter mod trængsel i Vejdirektoratet inddelt i en femtrins evalueringsmodel: 5

6 1) Design og forberedelse 2) Indsamling og behandling af før- og efterdata 3) Analyse 4) Afrapportering 5) Erfaringsopsamling, som bruges i et kommende trin 1. Evalueringsprocessen fremgår af figur 1. Figur 1: Evalueringsproces for projekter mod trængsel [Kilde: Vejdirektoratet] Forberedelse af evalueringen sker således allerede, når Vejdirektoratet planlægger projekter mod trængsel. Erfaringsmæssigt er det også her, at dataindsamling af før-data ligger. Data, som er grundlaget for projektindstillingen, er oftest også før-data i evalueringen. Når anlægget er etableret, indsamles efter-data fra forskellige parter, så evaluering kan foretages. På baggrund af evalueringen laves en opfølgning, hvor erfaringer og anbefalinger samles og deles, så disse kan bruges i planlægningen af fremtidige projekter til forbedringen af fremkommeligheden. Design af evaluering sker under planlægning af projekt For at kunne evaluere et projekt mod trængsel, skal evalueringen allerede forberedes under planlægningen af projektet. Det vil sige, at evalueringsspørgsmål skal opstilles og før-data skal indsamles og behandles, før projektet fysisk etableres i marken. 6

7 Eksempel 1: Evaluering af et trængselspletprojekt ved Kolding Vest På den Sønderjyske motorvej E45 ved frakørsel 64 Kolding V var rundkørslen ved Ny Esbjergvej overbelastet. Om morgenen medførte det kø på frakørselsrampen fra den Sønderjyske motorvej E45 og tilbagestuvning ud på motorvejen. Om eftermiddagen var der lange ventetider og kø på Ny Esbjergvej, Birkedam og Stålvej (se figur 2). Vejdirektoratet vurderede, at yderligere trafikstigning i spidstimerne ville forværre trafikafviklingen i rundkørslen og øge tilbagestuvningen ud på motorvejen. Figur 2: Lokalitet før ombygning på den Sønderjyske motorvej E45, Kolding V I 2010 indstillede Vejdirektoratet et projekt mod trængsel ved Kolding V til Transportministeriet. Projektet bestod af en ny stor rundkørsel med tosporet cirkulationsareal, tosporede tilfarter og shunt ved Birkedam og fra Sønderjyske motorvej mod Stålvej. Vejdirektoratet forventede, at projektet ville forbedre trafikafviklingen i rundkørslen ved Kolding V, således at tilbagestuvning fra syd til den Sønderjyske motorvej kunne undgås. Projektet blev udmøntet i trafikaftalen Bedre mobilitet af 26. november 2010 under Puljen til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. Ankerbudgettet for projektet var udmeldt til 34,2 mio.kr. Der var beregnet en intern rente på 28 %. Rundkørslen blev etableret i perioden 1. september 2012 til 1. juli Figur 3 viser luftfoto af udført anlæg ved Kolding V. 7

8 Figur 3: Luftfoto af udført anlæg til forbedring af trafikafvikling ved Kolding Vest, 2014 Som grundlag for projektindstilling var der lavet en før-tælling i form af en nummerskrivningsanalyse i maj En tilsvarende efter-tælling blev lavet i april 2014, hvor anlægget havde været åbent i ca. 9 måneder. På baggrund af efter-tællingen blev der lavet nye kapacitetsberegninger i Vissim af forsinkelser og kølængder. Da der ikke var et solidt officielt grundlag for trafikudvikling, blev det i 2015 anbefalet at fremskrive trafikken i alle svingbevægelser med samlet 15 % i perioden år Samfundsøkonomiske beregninger er foretaget med udgangspunkt i TERESA, som er Transport- og Bygningsministeriets regnearksmodel for samfundsøkonomiske analyse. Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort på grundlag af trængselspletmetoden. Evalueringen konkluderer, at anlægget ved Kolding V fungerer efter hensigten. Der måles nu mindre forsinkelse og kortere køer på benene i rundkørslen. Eksempelvis er ventetiderne i myldretiden nede på ca sekunder i gennemsnit efter anlæg mod tidligere ca. 2-5 minutter hhv. om morgenen og eftermiddagen. Det er for tidligt at konkludere entydigt på trafiksikkerhed. Ud fra et trafiksikkerhedsfagligt synspunkt er det først muligt 5 år efter anlæggets etablering at give et retvisende indtryk af, om anlægget har bidraget til at forbedre trafiksikkerheden. Derfor skal projektet også evalueres trafiksikkerhedsmæssigt 5 år efter dets etablering, dvs. i år Prisen for anlægget blev 34,2 mio. kr. svarende til det budget, som Vejdirektoratet fik bevilliget til projektet. De samfundsmæssige gevinster er lidt større end forventet. Dette skyldes bl.a., at der i evalueringen er beregnet forsinkelse på alle de køretøjer, som holdt i kø i før-situationen, hvilket der ikke blev gjort i tilstrækkelig grad i indstillingen til bevilling. Typen af løsning ny stor rundkørsel med tosporet cirkulationsareal, tosporede tilfarter og shunts - kan genbruges på et tilsvarende problem, hvor der konstateres nedsat fremkommelighed i en rundkørsel. Det anbefales, at man tidligt i planlægningen nøje overvejer udformning, afmærkning og vej- 8

9 visning, som passer til trafikken. De tre ting hænger sammen, og de skal løses fortløbende. Udgangspunktet er at følge principperne for kørsel i tosporede rundkørsler. Det vil sige, at man i tosporede tilfarter holder til højre, hvis man skal ud af første ben og til venstre, hvis man skal ud af øvrige ben. Portaltavler opsættes for at vejlede trafikanternes valg af kørebane. Dette er specielt vigtigt, hvis trafikken skal fordele sig anderledes end principperne for kørsel i tosporede rundkørsler. Samlet set har den nye rundkørsel ved Kolding V betydet mere glidende trafikafvikling i rundkørslen for alle parter. Trafikanterne skal dog lære at køre i rundkørslen, hvilket kræver øvelse. Dette har Vejdirektoratet erfaret på baggrund af flere adfærdsanalyser af rundkørslen. Svarene på evalueringsspørgsmålene ses sammenfattet i tabel 2. Evalueringsspørgsmål Svar Nøgletal 1. Er forudsætninger fra før til efter uændrede? Pris som forudsat Løsning lidt ændret (rund i stedet for oval) Trafik lidt større end forventet Trafikvækst forventes lavere fremover Pris i alt: 34,2 mio.kr. 2. Er den forventede reduktion i forsinkelsen opnået? 3. Er den forventede reduktion i kødannelsen opnået? 4. Har anlægget påvirket trafiksikkerheden som forventet? 5. Medfører anlægget den forventede samfundsøkonomiske gevinst? 6. Har anlægget påvirket andre trafikanter? Ja, tidsgevinst som forventet i åbningsår Ja. Mindre kø end før. Ikke tilstrækkeligt med data (analyseres 5 år efter anlæg blev etableret). Ja, vurderet ud fra at pris og tidsgevinst er som forudsat Beregning i 2015 med nyt grundlag og ny metode viser, at projektet fortsat er rentabelt og giver samfundet værdi Uændret Før: Ventetid: 2 5 minutter i gn.snit hhv. morgen og eftermiddag Efter: Ventetid: sek. i gn.snit Tidsgevinst: 1½ minut morgen 4½ minut eftermiddag Før: Rampe fra syd: Kø 700 meter Ny Esbjergvej: Kø 800 meter Birkedam: Kø 550 meter Stålvej: Kø 300 meter Efter: Ikke væsentlig kø Ny beregning i 2015: Nutidsværdi: 373 mio. kr. Intern rente: 45 % Nettogevinst pr. offentlig krone: 15,1 kr. (Alle tal højere end i før-beregning.) 1 Tabel 2: Oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med evaluering af projekt mod trængsel på E45, Kolding V 1 Der er sket en del ændringer i den samfundsøkonomiske metode, afspejlet i Teresa, siden beregningen i Bl.a. er diskonteringsrenten sat ned (fra 5 til 4 %), nettoafgiftsfaktoren er sat op, en ny effekt i form af arbejdsudbudsgevinst er inkluderet, og der er opdaterede enhedspriser samt lavere realfremskrivning af tidsværdier. Desuden opereres nu med en betydeligt lavere forventning til den fremtidige trafikstigning. 9

10 Eksempel 2: Evaluering af trængselspletprojekt ved Svenstrup Det sydøstlige vigepligtsregulerede rampekryds ved Svenstrup på Nordjyske Motorvej havde afviklingsproblemer. Krydset er vist i figur 4. Lokaliteten var oprindeligt udpeget som en sort plet, men det blev vurderet, at ulykkerne primært opstod grundet afviklingsproblemerne. Der er mange trafikanter fra syd, der skal på motorvejen mod nord. Dette resulterede i, at venstresvingende fra nord stuvede langt tilbage og blokerede for venstresvingende fra frakørselsrampen. Figur 4: Lokalitet før ombygning på den Nordjyske Motorvej E45 ved Svenstrup. På baggrund af dette blev foreslået at bygge en rundkørsel i rampekrydset. Rundkørslen blev suppleret med en højresvingsshunt fra syd mod motorvejen. Ombygningen forventedes at reducere køproblemerne både i åbningsåret og i fremskrivningsperioden. Den nyetablerede rundkørsel fremgår af figur 5. Projektet blev udmøntet i Puljen til fremme af sikkerhed og miljø, år Den samlede projektbevilling var på 5,25 mio. kr. Der var beregnet en intern rente på 25 %. Rundkørslen blev etableret i

11 Figur 5: Luftfoto af udført anlæg til forbedring af trafikafvikling på den Nordjyske Motorvej E45 ved Svenstrup. Til udarbejdelse af projektindstilling blev der gennemført en før-tælling i det vigepligtsregulerede kryds i Cirka 9 måneder efter anlæggets åbning blev der gennemført en eftertælling i foråret På baggrund af eftertællinger blev der gennemført nye kapacitetsberegninger i DanKap for hhv og i 2029, hvor trafikken er fremskrevet med 15 %. Kapacitetsberegningerne er anvendt til en ny samfundsøkonomisk beregning. Evalueringen viser, at den nye rundkørsel ved Svenstrup fungerer godt. Der registreres i dag stort set ingen forsinkelse eller kø ved rundkørslen. Da rundkørslen kun har været åbnet i 1 år er det for tidligt at konkludere entydigt på trafiksikkerhedseffekten. Prisen for det udførte anlæg er lidt dyrere end bevilget. Til trods for dette er de samfundsøkonomiske gevinster større end forventet. En rundkørsel med shunt er en løsning, der godt kan bruges i andre lignende rampekryds med afviklingsproblemer. Hvorvidt shunten skal etableres vil afhænge af trafikmønstrene i krydset. I dette tilfælde med mange samtidige venstresvingende fra nord og højresvingende fra syd er den nødvendig. Svarene på evalueringsspørgsmålene er opstillet i tabel 3. 11

12 Evalueringsspørgsmål Svar Nøgletal 1. Er forudsætninger fra før til efter uændrede? Pris 1,0 mio. kr. højere Løsning som forudsat Trafik som forventet Trafikvækst forventes lavere fremover Pris i alt: 6,2 mio. kr. 2. Er den forventede reduktion i forsinkelsen opnået? 3. Er den forventede reduktion i kødannelsen opnået? 4. Har anlægget påvirket trafiksikkerheden? 5. Medfører anlægget den forventede samfundsøkonomiske gevinst? 6. Har anlægget påvirket andre trafikanter? Ja. Mindre forsinkelse end før. Ja. Mindre kø end før. Ikke tilstrækkeligt med data (analyseres 5 år efter anlæg blev etableret) Ja - vurderet ud fra pris og tidsgevinst Ja - vurderet med ny beregning (inkl. ny metode) Ja. Cyklister har fået vigepligt for flere strømme ved passage af krydset. Dette kan resultere i større rejsetid. Før: Fra nord: 1 minuts ventetid pr. bilist. Fra frakørselsrampen: Flere minutters ventetid for at komme ud på Hobrovej. Efter: Ventetiden fra nord elimineret. For trafikanter fra motorvejen er ventetiden reduceret til 7 sekunder. Få gange er registreret en maksimal ventetid på 25 sekunder. Før: Om morgenen var der kø på op til 90 meter for venstresvingende fra nord, der skulle på motorvejen. Efter: Kø fra nord er stort set væk. Ny beregning i 2015: Nutidsværdi: 49 mio. kr. Intern rente: 38 % Nettogevinst pr. offentlig krone: 12,4 kr. (Alle tal højere end i før-beregning.) 2 Tabel 3: Oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med evaluering af trængselspletprojekt på E45, Svenstrup 2 Der er sket en del ændringer i den samfundsøkonomiske metode, afspejlet i Teresa, siden beregningen i Bl.a. er diskonteringsrenten sat ned (fra 5 til 4 %), nettoafgiftsfaktoren er sat op, en ny effekt i form af arbejdsudbudsgevinst er inkluderet, og der er opdaterede enhedspriser samt lavere realfremskrivning af tidsværdier. Desuden opereres nu med en betydeligt lavere forventning til den fremtidige trafikstigning. 12

13 Resultater fra evalueringer af ti projekter mod trængsel På figur 6 ses en oversigt over de ti lokaliteter, som er blevet evalueret. Figur 6: Oversigt over lokaliteter, som er evalueret efter Evalueringskoncept for trængselspletprojekter 13

14 Bramdrupdam (1) og Sønderborg (2) blev evalueret i 2013 efter den første version af Evalueringskoncept for trængselspletprojekter. De øvrige 8 lokaliteter, hhv. Kolding V (3), Lagergårdsvej (4) ved Kgs. Lyngby, Svenstrup (5) ved Aalborg, Rønnede (6) ved Næstved, Kokkedal (7) i Nordsjælland, Tilst (8) ved Århus, Skanderborg V (9) og Esbjerg Ø (10) er evalueret i 2015 efter et tilrettet evalueringskoncept. Lokaliteterne vurderes at være repræsentative i forhold til de lokaliteter, der i perioden 2010 til 2013 har opnået bevilling. Ni af lokaliteterne ligger ved motorveje, mens en ligger på øvrig hovedlandevej på statsvejnettet. Fremkommeligheden er forbedret I over halvdelen af projekterne var der før anlæg af løsningsforslag problemer med tilbagestuvning til motorvejen. Det drejer sig om Bramdrupdam, Kolding V, Esbjerg Ø, Tilst, Skanderborg V og Lagergårdsvej. Disse lokaliteter, med undtagelse af Lagergårdvej, har fået forbedret fremkommelighed i form af mindre forsinkelser og kortere kølængder. Den forbedrede fremkommelighed har endvidere haft en positiv virkning på den gennemkørende trafik på motorvejen, som ikke i samme omfang skal bremse op, når der ikke længere opleves tilbagestuvning til motorvejen i inderste spor. Se tabel 4 med lokaliteternes problem, løsning og kølængder efter anlæg. Lokalitet Problem Løsning Kølængder Bramdrupdam (1) Venstresvingende på rampe Rampekryds udvidet med flere svingspor. Sjældent kø på rampe og trafikeret Vejlevej. Tilbagestuvning til mv. Vejlevej udvidet med flere ligeudspor. Sønderborg (2) Overbelastet rundkørsel Rundkørsel 2-sporet med 2-sporede til/frafarter Ingen kø Kolding V (3) Lagergårdsvej, Kgs. Lyngby (4) Overbelastet rundkørsel Tilbagestuvning til mv. Overbelastet rampekryds. Tilbagestuvning til mv. Ny stor 2-sporet rundkørsel m. 2-sporede til/frafarter og shunts Kryds ombygget til signalanlæg med flere svingbaner. Svenstrup (5) Overbelastet vigepligtsreguleret rampekryds. Spot plet Rundkørsel med shunt Rønnede (6) Overbelastede vigepligtsregulerede Rundkørsel med shunts rampekryds Kokkedal (7) Overbelastede rampekryds. Vestligt rampekryds ombygget til rundkørsel. Tilbagestuvning til mv. Østligt kryds ombygget til signalanlæg. Tilst (8) Mange venstresvingende på Svingbaner forlænget i rampekryds. Ny rampe. Tilbagestuvning til mv. højresvingsbane. Signalprogram ajourført. Skanderborg V Nedsat fremkommelighed i Begge rampekryds ombygget til signalregulerede (9) begge rampekryds. Tilbagestuvning kryds. til mv. Esbjerg Øst (10) Tilbagestuvning til mv. Vestligt rampekryds udbygget med shunt fra rampe til Storegade. Ingen væsentlig kø på rampe eller ben i rundkørsel. Kø som før (pga. kraftig trafikstigning, som er større end forventet) Ingen kø Ingen kø på rampe. Kø på Ny Næstvedvej. Mindre kø Mindre kø (fald i trafik) Op til 50 meter Ingen kø på rampe Tabel 4: Oversigt over lokaliteternes problem, løsning og kølængder efter anlæg. Numrene i parentes henviser til numre på kort i figur 6. [Kilde: Vejdirektoratet] Generelt kan det siges, at projekterne har forbedret fremkommeligheden mht. forsinkelse og kølængder i de retninger, hvor der var registeret problemer med nedsat fremkommelighed. Dog har enkelte projekter medført større forsinkelse og kø i andre retninger, eksempelvis ved Rønnede, hvor der er anlagt en rundkørsel i et vigepligtreguleret kryds. Ved Lagergårdsvej afvikles 80 % flere trafikanter end før etablering af det nye anlæg. Men da trafikken i perioden også er steget kraftigt - meget mere end forventet - er fremkommeligheden i krydset igen nedsat. Lagergårdsvej er derfor på ny udpeget som trængselsplet. Krydset er et eksempel på, at det er vanskeligt at prognosticere trafikudviklingen i et enkelt kryds. 14

15 Anlæggene giver samfundet værdi Gennem evalueringerne er det muligt at følge op på, hvad den reelle anlægsomkostning blev, og det er muligt at beregne tidsgevinster for åbningsåret på baggrund af efter-tælling. I ni ud ti projekter er tidsgevinsten blevet som forudsat eller større end forventet i åbningsåret. Anlægsomkostningen er i ni ud af ti projekter blevet som forudsat i projektindstilling eller billigere end forventet. Et projekt blev lidt dyrere end forventet. Det vurderes derfor, at samfundsøkonomien fortsat er god eller bedre end forventet på de faktorer, der kan evalueres på. Den samlede effekt kendes først 15 år efter anlæg, idet det er planlægningshorisonten for projekterne. Se tabel 5 med projekternes pris og intern rente. Lokalitet Pris (mio.kr.) Intern rente Bramdrupdam (1) 5,84 61 % Sønderborg (2) 10,7 18 % Kolding Vest (3) 34,2 45 % Lagergårdsvej, 4,64 Over 100 % Kgs. Lyngby (4) Svenstrup (5) 6,2 38 % Rønnede (6) 6,45 Over 100 % Kokkedal (7) 5,84 92 % Tilst (8) 1,6 12 % Skanderborg Vest (9) 5,28 93 % Esbjerg Øst (10) 3,5 58 % Tabel 5: Oversigt over projekternes pris og intern rente. Numrene i parentes henviser til numre på kort i figur 6. [Kilde: Vejdirektoratet] Ændringer i den samfundsøkonomiske metode Der er sket en del ændringer i den samfundsøkonomiske metode, TERESA, siden projekterne blev indstillet. I evalueringerne er det valgt at lave nye samfundsøkonomiske beregninger af, hvordan projekterne vurderes i dag med nyt grundlag (pris og efter-tælling) samt nyeste samfundsøkonomisk metode. Alle projekter er fortsat rentable, og de giver alle samfundet værdi. Mønstre i forudsætninger I syv af ti projekter har den reelle trafikvækst været lidt højere end forventet i projektindstilling. Det ser således ud til, at de nye anlæg tiltrækker mere trafik, når trafikafviklingen forbedres. Læringen er derfor, at Vejdirektoratet skal blive bedre til at forudse trafikvækst og særligt spotte trafikskabende virksomheder og institutioner mv. i influensvejnettet omkring lokaliteten. I syv ud af ti projekter er den realiserede løsning blevet som den løsning, der blev forudsat i projektindstillingen. På trods af ændringer i de sidste tre projekter er det lykkedes at udføre anlæggene til det aftalte budget. 15

16 Anbefalinger til planlægning af projekter fremadrettet På baggrund af erfaringerne fra evalueringerne af de ti projekter mod trængsel anbefales følgende: Der bør gøres flere overvejelser omkring, hvilket projekt Vejdirektoratet vælger at indstille, hvis Vejdirektoratet har flere muligheder. Alle projektforslag skal være dokumenteret med fordele og ulemper. Der skal være argumenteret for, hvorfor et forslag er valgt frem for andre. Hvis der er mistanke om, at der kan ske et trafikspring, bør der laves følsomhedsberegninger, der dokumenterer, hvor robust projektet er. Tætliggende kommunale kryds bør tænkes med i løsningen, hvis der er en trafikal sammenhæng. Geometri, vejvisning og afmærkning skal tænkes sammen tidligt i planlægningen samt sammenholdes med trafikstrømme. Der bør laves en vurdering af en bros bæreevne, hvis afmærkningen ændres, og der laves flere spor. Konklusion efter evaluering af ti projekter mod trængsel Projekterne mod trængsel virker efter hensigten og giver trafikanterne bedre fremkommelighed Projekterne mod trængsel har en høj samfundsøkonomi Trafikprognoser er vanskelige at bruge i kryds og kræver særlig opmærksomhed Evalueringskoncept og proces omkring evaluering giver værdi for Vejdirektoratet Evaluering af projekter mod trængsel giver Vejdirektoratet en god faglig læring og faglig viden, der kan nyttiggøres i nye planlægningsprojekter. Læring af projekterne og at få denne samlet og delt er en udfordring, som der arbejdes videre med. 16

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter resultater og anbefalinger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Koncept for evaluering af trængselspletter

Koncept for evaluering af trængselspletter Koncept for evaluering af trængselspletter Trafikdage, den 25. august 2014 v/søren Brønchenburg og Lone M. H. Kristensen, Vejdirektoratet, samt Majbritt Skov, Rambøll Koncept for evaluering af trængselspletter

Læs mere

Koncept for evalueringer af trængselspletter

Koncept for evalueringer af trængselspletter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds

Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds Trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet gennemføres der systematiske trængselspletanalyser på lokaliteter og i kryds. Artiklen

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg Marts 2017 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2017 16/13481-16 Niels Boesgaard Lauridsen nbje@vd.dk 7244 2048

Læs mere

Fase 2 programmeringer

Fase 2 programmeringer TRAFIKLEDELSE - ITS Fase 2 programmeringer af trængselspletter I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet og trængselspletanalyser gennemføres der såkaldte fase 2 programmeringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR. 2 18. oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere