Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej"

Transkript

1 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009

2 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009

3

4 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer 7 3 Redegørelse for projektet Udvidet varmeproduktion Nuværende kapacitetsforhold Kapacitet til fremtidig øget varmemarket Flisfyrede fjernvarmeanlæg Anlægsomkostninger 16 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 23 P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

5 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Bilagsfortegnelse 2 Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Reference beregning - Supplerende kedel Bilag 3: Projektforslag beregning - Fliskedel 2 Bilag 4: Alternativ beregning - Naturgasfyret kraftvarmeanlæg Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Situationsplan P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

6 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 3 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for etablering af en flisfyret fjernvarmeanlæg med en varmeeffekt på ca. 6 MW. Kedelanlægget installeres på Helsingør Fjernvarmeforsyning varmecentral på H. P. Christensens Vej 14. Der er plads til anlægget i ovnhallen langs den eksisterende flisfyrede kedel 1. Den nye kedel betegnes efterfølgende som fliskedel 2. Endvidere skal flislageret udvides. Etableringen af anlægget er nødvendiggjort af, at Helsingør Fjernvarmeforsynings forsyningsområder er udvidet, hvorved der forventes en kommende øget tilslutning til fjernvarmeforsyning. I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved etablering af fliskedel 2 efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af Lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Afgrænsning af projektområdet Fliskedel 2 planlægges etableret i bygningen på Central H. P. Christensens Vej, som er vist på den efterfølgende oversigt. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

7 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 4 Figur 1 Centralen på H. P. Christensens Vej 14 fra kommunens web-gis. Der er vedlagt en situationsplan i bilag 6 med angivelse af de planlagte ændringer af centralen i forbindelse installering af fliskedel Indstilling Det indstilles til Helsingør Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Helsingør kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget. Projektforslaget til etablering af udvidet produktionskapacitet er nødvendiggjort af et øget varmebehov som følge af den seneste godkendte udvidelse af Helsingør Fjernvarmeforsynings forsyningsområde. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

8 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 5 Etableringen af fliskedel 2 er begrundet i hensynet til en mindre samfundsøkonomisk og miljømæssig påvirkning samt øget forsyningssikkerhed og driftsøkonomi, herunder et reduceret behov for køb af CO2-kvoter, da træflis er CO2-neutralt. 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold Helsingør Fjernvarmeforsyning finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder flisanlægget. Ansvarlig for projektet er: Helsingør Fjernvarmeforsyning Mads Holms Vej Helsingør Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C 1.7 Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse medio 2009 kan projekteringen foretages ultimo 2009, så fliskedel 2 kan etableres i P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

9 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Den gældende varmeforsyningslov er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr. 347 af 17. maj Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Helsingør Kraftvarmeværk er et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg, hvorved etablering af nye anlæg er omfattet af 15 i bekendtgørelse nr Nye produktionsanlæg skal anvende naturgas eller mineralsk olie (stk. 2), medmindre anlægget er nødvendiggjort af et øget varmebehov (stk. 4). Den planlagte fliskedel 2 er varmeproducerende, og etableringen heraf er nødvendiggjort af et øget varmebehov. Anlægget kan således etableres i overensstemmelse med 15 stk. 4. Endvidere er det planlagte anlæg over 1 MW og omfattet af 9 i bekendtgørelse nr. 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. De efterfølgende beregninger viser, at et flisfyret varmeproduktionsanlæg er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning (afsnit 4.3.2). Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at kapaciteten på træflis øges i Helsingør Ændring i varmeplanlægningens retningslinjer Den eksisterende fliskedel 1 på Central H. P. Christensens Vej er et flisfyret kedelanlæg. I Helsingør Kommunes varmeplanlægning indgår således i forvejen anvendelsen af træflis til fjernvarmeproduktion. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

10 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 7 Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer således en øget produktionskapacitet på træflis. 2.2 Fysisk planlægning Helsingør Fjernvarmeforsynings grund på H. P. Christensens Vej nr. 14 er omfattet af Helsingør Kommunes lokalplan nr.1.73 for "Erhvervsområde ved Gurrevej, Klostermosevej, Kongevejen" samt tillæg nr. 3 til Helsingør kommuneplan Grunden er beliggende i lokalplanens område betegnet "Enhed 5" og i kommuneplanens område E21. For området gælder bl.a. "Bygningens højde må ikke overstige 8,5 m - for kraftvarmeværk dog 40 m. Undtaget fra disse regler er skorstene eller lignende konstruktioner med begrænset tværsnit." Det fremgår endvidere af lokalplanen, at en række matrikelnumre har opnået accept til større højder. Tilbygningen til træflislager forventes at blive 12,5 m over terræn. Da flere af de omgivne bygninger har fået tilladelse til at overskrive højdekravet, forventes det også at kunne opnås i dette tilfælde. 2.3 Styringsmidler Der planlægges ikke anvendelse af Varmeforsyningslovens styringsmidler til gennemførelse af projektet. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelse af byggeriet hos byggemyndigheder m.v., og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven. 2.5 Berørte arealer Bygningsudvidelsen udføres på arealer, der ejes af Helsingør Fjernvarmeforsyning. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

11 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 8 3 Redegørelse for projektet 3.1 Udvidet varmeproduktion Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion ab værk, som skal dække varmetab i ledningsnettet og forbrugernes varmeaftag til varmt vand og rumopvarmning. De seneste projektgodkendelser for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i Helsingør er baseret på følgende projektforslag fra juni 2006: Kulturhavnsområdet og Cityring 2 (omfatter 16 delområder, benævnt A1 - A16) Snekkerstenområdet (omfatter 6 delområder, benævnt B1 - B6) Projektgodkendelsen for områderne 3B/Kvistgård og Grydemoseskolen m.v. er også baseret på et projektforslag fra juni 2006, men det øger ikke varmebehovet i Helsingør. Derimod har det medført en reduktion i Vattenfalls garanterede leverance til Helsingør fra 34 MW til 33 MW, da områderne forsynes fra transmissionsledningen mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk. Opgørelsen over varmebehovet i de nævnte nye områder er baseret på udtræk af BBR-data. Ud fra bygningernes varmeinstallationer og arealer er varmebehovet opgjort. Helsingør Fjernvarme har indhentet specifikke oplysninger fra storforbrugere og hos en række mindre forbrugere. Opgørelsen over varmebehovet i ovennævnte projektforslag forudsatte en tilslutningsgrad på ca. 75 %, som blev opnået efter ca. 5 år fra opstart af fjernvarmeudbygningen i området. Dette var baseret på Helsingør Fjernvarmeforsynings erfaringer fra udbygning i andre områder. Helsingør Fjernvarme påbegyndte i 2008 at etablere fjernvarmeforsyning i en del af de nye områder. I løbet af 2008 er der foretaget tilslutninger i områderne A1, A5, A8 og A13, hvilket indgår i varmeforbruget for Restpotentialet omfatter de forbrugere som ikke er tilsluttet fjernvarmeforsyning. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

12 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 9 Restpotentialet for fjernvarmetilslutning inden for det gamle område er grundlæggende baseret på BBR-data om bygningernes varmeinstallation og areal, og Helsingør Fjernvarmeforsynings løbende opfølgning på tilslutningen heraf. Det fremtidige varmebehov er opgjort i Tabel 1. Område Varmeproduktion an net MWh 2008 graddagekorrigeret Restpotentiale inden for det gamle område Restpotentiale i A-områder, Helsingør Restpotentiale i B-områder, Snekkersten Samlet restpotentiale Fremtidigt produktionsbehov i alt Tabel 1 Opgjort forøgelse i produktionsbehovet inden for eksisterende fjernvarmeområde i Helsingør - opgjort for et normalår. Helsingør Fjernvarmeforsynings registrerede varmeproduktion an net i 2008 var MWh. Graddagetallet i 2008 var ca. 84 % af normalåret. Det graddagekorrigerede produktionsbehov bliver herved ca MWh. Omregningen af varmeforbruget til et normalår er foretaget med skyggegraddage ifølge opgørelse fra Dansk Teknologisk Institut. Det er kun andelen til rumopvarmning, der afhænger af graddagetallet. Det forventede øgede varmebehov inden for områderne, der er udlagt til fjernvarmeforsyning, er opgjort til ca MWh pr. år. Herved øges det samlede produktionsbehov til ca MWh. Det forventes, at dette øgede produktionsbehov opnås i Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelse af varme- og effektbehov. Af beregningerne i bilagene 2-4 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden. 3.2 Nuværende kapacitetsforhold Behovet for varmeproduktionskapacitet bestemmes af en række indbyrdes variable forhold som f.eks. forbrugertilslutning, forbrugsprofil og udetemperatur. Der ses således store variationer over døgnet og over året samt fra år til år. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

13 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Det betyder, at der skal anvendes anlæg med egenskaber, som kan opfylde de forskellige krav, der stilles til produktionskapaciteten: Grundlæggende skal der være anlæg som kan dække hovedparten af det årlige varmebehov over året. Disse vælges ud fra kriterier som stabilitet, miljøhensyn, samfundsøkonomi og rentabilitet. Supplerende hertil skal der være anlæg, til dækning af spidslastbehovet. Anlæggene producerer en lille andel af det årlige varmebehov, og optimeres derfor til spidslastdækning, hvor de skal præstere en stor effekt og være lette at modulere til stor udsving i varmeforbruget. Supplerende til de ovennævnte to anlægskategorier, skal der være anlæg, der kan sættes ind som reserve i tilfælde af udfald på de andre anlæg. Anlæggene vælges under hensyn til den forsyningssikkerhed, der findes nødvendig i samspillet med de øvrige anlæg, og de skal stå klar til at kunne sættes ind med kort varsel. Den årlige varmeproduktion vil helt afhænge af omfanget af udfald på de øvrige anlæg. Bestemmelse af behovet for kapacitet til dækning af spids- og reserve er forbundet med usikkerhed og må i høj grad bero på fjernvarmeforsyningens registreringer og erfaring. Eksempelvis kan der gå år imellem en maksimal belastning, men kapaciteten skal være til stede, når situationen opstår. Grundlast- og spidslastanlæg skal tilsammen have en varmeeffekt der kan dække spidslastbehovet. Ved vurdering af varmeforsyningens effektbehov kan effekten på reservelast i sagens natur ikke tillægges effekten på de øvrige anlæg, da det er en paralleleffekt der skal kunne sættes ind i stedet for grundlast- og spidslastanlæg, og derfor må tillægges en helt særskilt vurdering. Helsingør Fjernvarmeforsyning har et spidslastbehov på ca. 65 MW - vurderet i forhold til 2008 varmemarked og har mulighed for at trække ca. 46 MW fra sine egne to centrale samt 33 MW fra Helsingør Kraftvarmeværk - i alt 79 MW. Helsingør Fjernvarmeforsyning har således kapacitet til dækning af spidsbelastning. Men, når Helsingør Kraftvarmeværk stoppes i en kold vinterperiode, må fjernvarmeforsyningen imidlertid basere sig på sygehusets kedler og mobile interimkedler (gasolie) til reserveformål for at have tilstrækkelig kapacitet. Hertil kommer behovet for dækning af et fremtidigt øget varmemarked. Det er ikke holdbart, at Helsingør Fjernvarmeforsyning har en utilstrækkelig kapacitet til reserveformål. Ifølge kontrakten med Vattenfall er Helsingør Fjernvarmeforsyning forpligtet til at have fuld reservekapacitet for Helsingør Kraftvarmeværk i tilfælde af revision og udfald. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at skulle basere sig på sygehusets kedler, idet det forudsætter, at de i en given situation er til rådighed for Helsingør Fjernvarmeforsyning. Helsingør Fjernvarmeforsyning kender ikke deres tilstand, og skal afta- 10 P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

14 Projektforslag efter varmeforsyningsloven le anvendelsen fra gang til gang, da Helsingør Fjernvarmeforsyning ikke selv kan sætte dem i drift og regulere dem via sit styringssystem. Tilsvarende er det heller ikke hensigtsmæssigt at bero sig på mobile kedelanlæg. Samkøring af de nuværende produktionsanlæg er sammenstillet i følgende skema og efterfølgende illustreret i en varighedskurve. Produktionsbehovet er baseret på 2008 og graddagekorrigeret til et normalår, som vist i afsnit 3.1. Fliskedel 1 har en varmeproduktion på 5 MW og har endnu ikke været i drift over et helt år. Anlægget er imidlertid indregnet med produktion over hele året, da det forventes at være situationen i fremtiden. Helsingør Fjernvarmeforsyning anslår, at % af leverancen fra Vattenfall er affaldsvarme fra Nordforbrænding. Affaldsvarme når til Helsingør om sommeren, hvor der er et lavt varmeforbrug i Nordforbrændings egne forsyningsområder. Varmeproduktionen fra Helsingør Fjernvarmeforsynings fliskedel prioriteres under hensyn til afsætning af affaldsvarmen. 11 P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

15 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 12 Anlæg Produktion nuværende anlæg, 2008 normalår MWh Vattenfall Affaldsvarme (skønnet fordeling) N-gas kraftvarme Sum Fliskedel Biooliekedler Naturgaskedler Varmebehov an net, i alt Tabel 2 Samdrift af nuværende anlæg, produktionsbehov for graddagekorrigeret 2008 og fuld produktion på fliskedel 1. MW 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Spidslastkedler k/v-anlæg Fliskedel 1 eksisterende Affaldsvarme Timer Figur 2 Samproduktion af nuværende anlæg graddagekorrigeret produktionsbehov. 3.3 Kapacitet til fremtidig øget varmemarket Selvstændig betragtet vil det opgjorte øgede varmeproduktionsbehovet på MWh pr. år kræve en spidslastkapacitet på 8-9 MW ud fra den årlige belastningsfordeling i Helsingør. Træflisanlæggets planlagte samdrift med øvrige fjernvarmeleverende anlæg er illustreret i den efterfølgende figur. Samdriften er simuleret i edb-programmet energypro. Helsingør Kraftvarmeværk er indregnet med den garanterede maksimale kraftvarmeproduktion på 33 MW. Den eksisterende fliskedel 1 på Central H. P. Christen- P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

16 Projektforslag efter varmeforsyningsloven sens Vej på 5 MW er indregnet som ved den nuværende situation, og spidslasten dækkes med Helsingør Fjernvarmeforsynings kedelanlæg på olie og naturgas. 13 Anlæg Produktion nuværende anlæg og fliskedel normalår MWh Vattenfall Affaldsvarme N-gas kraftvarme Sum Fliskedel Fliskedel Biooliekedler Naturgaskedler Varmebehov an net, i alt Tabel 3 Samdrift af nuværende anlæg og fliskedel 2 ved produktionsbehov for 2011 normalår. 80,0 MW 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Spidslastkedler k/v-anlæg Fliskedel 2 planlagt Fliskedel 1 eksisterende Affaldsvarme 20,0 10,0 0, Timer Figur 3 Fliskedel 2s planlagte samdrift med øvrige anlæg ved tilslutning af det forudsatte øgede produktionsbehov normalår. Som følge af samkøringen med eksisterende anlæg er det fundet, at en fliskedel 2 med en varmeeffekt på ca. 6 MW kan producere en varmemængde svarende til det fremtidige øgede varmebehov. Figur 3 viser, hvorledes den planlagte fliskedel 2 kan indpasses i samdriften under de beskrevne betingelser. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

17 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 3.4 Flisfyrede fjernvarmeanlæg Fliskedel 2 er begrundet i et behov for en øget produktionskapacitet, en øget forsyningssikkerhed, driftsøkonomi og miljøhensyn, herunder et reduceret behov for køb af CO 2 -kvoter, da træflis er CO 2 -neutrale. Teknikken i et flisfyret varmeværk er i dag kendt og gennemprøvet, og på den baggrund forventes stor driftssikkerhed. Ved installation af fliskedel 1 blev der taget hensyn til, at der var plads til to kedler i ovnhallen. Fliskedel 2 kan derfor etableres i den eksisterende ovnhal, langs fliskedel 1. Endvidere har alle rør og kabler til fliskedel 1 dimensioner, så de kan bruges til kedel 2, der et ledigt løb i skorstenen, og hovedpumpen har kapacitet til afsætning af varmeproduktionen fra fliskedel 2. Flislageret er imidlertid for lille til to kedler og skal derfor udvides. I det efterfølgende beskrives den principielle opbygning af en flisfyret anlæg Træflis Træflis er normalt skovflis, der er et overskudsprodukt, som opstår ved den nødvendige skovpleje. Træflisstykkerne er ca. 6-8 mm tykke og 3-5 cm lange. Træflis er et relativt fugtigt brændsel med et vandindhold mellem 35 % og 55 %. Kedlerne vil derfor være designet til fugtigt brændsel. Skovflis fås fra det danske skovbrug og importeres fra skovrige lande som f.eks. det øvrige Skandinavien og Østeuropa Træflislager Det etableres et indendørs træflislager i forbindelse med anlægget, svarende til minimum 5 døgns maksimale forbrug af hensyn til drift i weekender samt forsyningssikkerhed under ekstreme vejrforhold. Der anvendes en kran til transport af flis fra aflæssegrav til træflislager og videre til kedlens indfyringssystem. Kranen er fleksibel, har høj kapacitet og tolererer dårlig træfliskvalitet. Kranen monteres på en tværbjælke, der hviler på to skinner øverst på hver sidevæg, således kranen kan manøvrere over hele lageret (en såkaldt traverskran). Kranen afleverer træflisen i en eller flere tragte i den ene ende af træflislageret. Træflislageret opdeles i sektioner til opbevaring af forskellige træfliskvaliteter, så de forskellige kvaliteter kan blandes, således der opnås den bedst mulige forbrænding. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

18 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Kedelhal Fra tragten(e) i træflislageret føres træflisen ind i kedlen på en bevægelig trapperist. Først føres flisen gennem en tørrezone og herefter til forbrændingszonen. Under forbrændingen bevæger risten sig mod askefaldet. Dette er den hidtil mest anvendte teknologi i Danmark, men der findes andre teknologier. Fra forbrændingskammeret strømmer røgen ind i kedlens røgrør, der vandkøles på ydersiden. Herved afgives varmen til det cirkulerede kedelvand, som anvendes til fjernvarme. Kedlen er udmuret med ildfast murværk for at holde forbrændingstemperaturen oppe med det relative fugtige brændsel. Herefter installeres en røggasvasker eller en såkaldt economizer, der køler røgen yderligere. Herved kondenseres dampen i røggassen, hvilket forbedrer virkningsgraden på anlægget, hvor meget afhænger af flere forhold Røggas Køling af røggassen resulterer i, at indholdet af vanddampe kondenserer. Efter behandling og neutralisering ledes kondensatet til det kommunale afløbssystem. Afhængig af hvor meget røgen kan køles ned, kan der dannes store mængder vand, som følge af træets vandindhold. Slammet fra røggaskondensatet indeholder en stor del af flisens tungmetaller og samles til senere deponering. Efter røggaskondensering ledes røgen ud gennem skorstenen. Skorstenens højde må i hvert enkelt tilfælde fastlægges ud fra miljømyndighedernes krav. Flyveasken er den del af asken, der følger med røggasserne gennem kedlen på vejen mod skorstenen. Flyveaske udskilles fra røggassen og transporteres til det øvrige askesystem Aske Fra risten i forbrændingskammeret falder asken ned i en redlerkanal. Asken opsamles i en container, som anvendes til at transportere asken til deponering Styring og overvågning Værket bygges med automatisering, således f.eks. indfyringssystemet af flis fra lager til rist sker ved hjælp af en computerstyret kran, der selv styrer lagerbeholdningen. Anlægget kan fjernovervåges af vagtpersonalet, så permanent bemanding er unødvendig. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

19 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Emissionsforhold Træflis betragtes som CO 2 -neutral. Det skyldes, at der ved forbrænding af flis ikke udvikles mere CO 2, end der er forbrugt under træets vækst. Endvidere udvikles der ved forbrænding samme mængde CO 2, som ved den forrådnelsesproces, der i sidste ende er det uundgåelige alternativ til en energimæssig anvendelse af træet. Rent træ fra skovbruget indeholder kun en meget begrænset mængde svovl (SO 2 ). Under forbrændingen vil omkring 75 % af svovlen i træet blive bundet i bund- og flyveasken, således det kun er de resterende 25 %, der ender som SO 2 i røggassen. Gennemsnittet af en række analyser viser et svovlindhold på ca. 0,05 % forhold til brændslets tørstofindhold. Kvælstofoxider (NO x ) er summen af NO og NO 2. Dannelsen af kvælstofoxider sker ud fra luftens og brændslets indhold af kvælstof. Både brændslets indhold af kvælstof og udformningen af anlæggets forbrændingskammer spiller en væsentlig rolle for dannelsen af NO x. Ved forbrænding af flis dannes der nogenlunde lige så store mængder NO x som ved forbrænding af andre brændsler. Endvidere kan røggasser indeholde andre forurenende stoffer som polyaromatiske kulbrinter (PAH), klorbrinte (HCl) m.fl. Udledningen af støv skal opfylde Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Emissionen af støj skal ligeledes overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder. 3.5 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af bygning med flisanlæg på 6 MW varme er angivet i den efterfølgende tabel. Anlægsarbejde, fliskedel 2 Investering mio. kr. Flisanlæg, maskinanlæg, el og vvs 14,8 Bygning til anlæg og brændselslager 19,4 Diverse samt projektering og tilsyn 8,7 I alt 42,9 Tabel 4 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2009 ekskl. moms. Overslagspriserne er i primo 2009 prisniveau og ekskl. moms. I Referencen er det forudsat, at den nødvendige yderligere kapacitet etableres med en supplerende kedel på 6 MW. Investeringen hertil er anslået til 3 mio. kr. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

20 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 17 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi, samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Hvor den nødvendige yderligere varmeproduktionskapacitet etableres med en supplerende ny kedel på 6 MW. Projektforslaget: Hvor den nødvendige yderligere varmeproduktionskapacitet etableres med et nyt 6 MW flisfyret fjernvarmeanlæg. Der er endvidere vurderet på et kraftvarmealternativ. Vurderingen er foretaget af hensyn til den samfundsøkonomiske belysning, og indgår derfor kun under afsnittet om samfundsøkonomi. Beregningerne er udført som marginalberegninger, hvor kun berørte forudsætninger indgår. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Herved viser resultatet således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af projektforslaget i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne projektforslaget og Referencen. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbruget, elproduktionen og luftemissionen. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

21 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Bemærk, at både brændsel, el og skadevirkningen af emissionen er værdisat og indregnet i samfundsøkonomien, der præsenteres efterfølgende. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år i hhv. Referencen og Alternativerne er opstillet i den efterfølgende tabel. Sum 20 år Reference Supp. kedel Projektforslag Fliskedel 2 Resultat Resultat Difference fra Reference Varmeproduktion MWh Brændselsforbrug MWh El-produktion MWh Emission CO 2 CO 2 -ækvivalenter SO 2 NO x tons tons tons tons Tabel 5 Brændselsforbrug og luftemission - sum over 20 år. CO 2 -ækvivalenter omfatter CH 4 og N 2 O omregnet til skadesvirkning som CO 2. Differencen er angivet i forhold til Referencen. Det ses af Tabel 5, at det samlede brændselsforbrug bliver lavere i projektforslaget med fliskedel 2 end i Referencen med en supplerende kedel, hvilket skyldes forskelle i anlæggenes virkningsgrader og en reduceret el-produktion. Naturgas er en knap ressource, og i det omfang naturgas erstattes af andet brændsel, vil det kunne strække naturgasressourcerne. CO 2 -emissionen i projektforslaget med fliskedel 2 bliver lavere end i Referencen, da træbrændsel regnes for CO 2 -neutralt. Både Helsingør Kraftvarmeværk, Central Mads Holms Vej og Central H. P. Christensen Vej er omfattet af kvoteordningen. Det betyder, at en ændring i lokal produktion ikke ændrer den samlede CO 2 -udledning, idet dette udbalanceres af CO 2 - kvotemekanismen. Resultat i Tabel 5 viser kun den lokale udledning Udbalanceringen af CO 2 foretages i samfundsøkonomien gennem bl.a. prisen på CO2-udledning. Derimod foretages der en mængdemæssig modregning af emissionen af CO 2 - ækvivalenter, SO 2 og NO x. Den negative SO 2 i beregningerne skyldes, at el- P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

22 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 19 produktionen på Helsingør Kraftvarmeværk erstatter el-produktionen fra andre anlæg på el-markedet. Emissionen af CO 2 -ækvivalenter og SO 2 bliver større i Alternativet med flisfyring i forhold til Referencen, hvorimod emissionen af NO x bliver mindre. Det skyldes teknologiske forskelle, samt at naturgas ikke indeholder SO 2 Udskrifter af beregningerne på energi og miljø er vedlagt i bilag 2 og bilag 3, hovedresultaterne er sammenstillet i bilag Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra samfundets side. Beregningerne er udført i overensstemmelse med "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april Samfundsøkonomiske el- og brændselspriser er ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen maj Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Til beregning af nuværdi er anvendt en diskonteringsrente på 6 % p.a. ifølge Energistyrelsens anvisning. Samfundsøkonomi Nuværdi over 20 år mio. kr. Reference - Med supplerende kedel -924 Projektforslag - Med fliskedel Forskel fra Reference 20 Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år. Det ses af Tabel 6, at der fremkommer en reduceret samfundsøkonomisk udgift på ca. 20 mio. kr. i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode i projektforslaget med fliskedel 2 i forhold til Referencen med en supplerende kedel. I resultatet indgår et skatteforvridningstab på ca. 4,7 mio. kr. forårsaget af, at naturgas erstattes af træflis. Det skyldes ikke direkte naturgassen, men indirekte at naturgas er afgiftsbelagt, hvilket ikke er tilfældet for træflis. Skatteforvridningsta- P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME NOVEMBER 2012 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere