Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej"

Transkript

1 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009

2 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009

3

4 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer 7 3 Redegørelse for projektet Udvidet varmeproduktion Nuværende kapacitetsforhold Kapacitet til fremtidig øget varmemarket Flisfyrede fjernvarmeanlæg Anlægsomkostninger 16 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 23 P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

5 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Bilagsfortegnelse 2 Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Reference beregning - Supplerende kedel Bilag 3: Projektforslag beregning - Fliskedel 2 Bilag 4: Alternativ beregning - Naturgasfyret kraftvarmeanlæg Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Situationsplan P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

6 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 3 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for etablering af en flisfyret fjernvarmeanlæg med en varmeeffekt på ca. 6 MW. Kedelanlægget installeres på Helsingør Fjernvarmeforsyning varmecentral på H. P. Christensens Vej 14. Der er plads til anlægget i ovnhallen langs den eksisterende flisfyrede kedel 1. Den nye kedel betegnes efterfølgende som fliskedel 2. Endvidere skal flislageret udvides. Etableringen af anlægget er nødvendiggjort af, at Helsingør Fjernvarmeforsynings forsyningsområder er udvidet, hvorved der forventes en kommende øget tilslutning til fjernvarmeforsyning. I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved etablering af fliskedel 2 efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af Lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Afgrænsning af projektområdet Fliskedel 2 planlægges etableret i bygningen på Central H. P. Christensens Vej, som er vist på den efterfølgende oversigt. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

7 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 4 Figur 1 Centralen på H. P. Christensens Vej 14 fra kommunens web-gis. Der er vedlagt en situationsplan i bilag 6 med angivelse af de planlagte ændringer af centralen i forbindelse installering af fliskedel Indstilling Det indstilles til Helsingør Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Helsingør kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget. Projektforslaget til etablering af udvidet produktionskapacitet er nødvendiggjort af et øget varmebehov som følge af den seneste godkendte udvidelse af Helsingør Fjernvarmeforsynings forsyningsområde. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

8 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 5 Etableringen af fliskedel 2 er begrundet i hensynet til en mindre samfundsøkonomisk og miljømæssig påvirkning samt øget forsyningssikkerhed og driftsøkonomi, herunder et reduceret behov for køb af CO2-kvoter, da træflis er CO2-neutralt. 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold Helsingør Fjernvarmeforsyning finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder flisanlægget. Ansvarlig for projektet er: Helsingør Fjernvarmeforsyning Mads Holms Vej Helsingør Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C 1.7 Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse medio 2009 kan projekteringen foretages ultimo 2009, så fliskedel 2 kan etableres i P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

9 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Den gældende varmeforsyningslov er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr. 347 af 17. maj Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Helsingør Kraftvarmeværk er et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg, hvorved etablering af nye anlæg er omfattet af 15 i bekendtgørelse nr Nye produktionsanlæg skal anvende naturgas eller mineralsk olie (stk. 2), medmindre anlægget er nødvendiggjort af et øget varmebehov (stk. 4). Den planlagte fliskedel 2 er varmeproducerende, og etableringen heraf er nødvendiggjort af et øget varmebehov. Anlægget kan således etableres i overensstemmelse med 15 stk. 4. Endvidere er det planlagte anlæg over 1 MW og omfattet af 9 i bekendtgørelse nr. 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. De efterfølgende beregninger viser, at et flisfyret varmeproduktionsanlæg er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning (afsnit 4.3.2). Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at kapaciteten på træflis øges i Helsingør Ændring i varmeplanlægningens retningslinjer Den eksisterende fliskedel 1 på Central H. P. Christensens Vej er et flisfyret kedelanlæg. I Helsingør Kommunes varmeplanlægning indgår således i forvejen anvendelsen af træflis til fjernvarmeproduktion. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

10 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 7 Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer således en øget produktionskapacitet på træflis. 2.2 Fysisk planlægning Helsingør Fjernvarmeforsynings grund på H. P. Christensens Vej nr. 14 er omfattet af Helsingør Kommunes lokalplan nr.1.73 for "Erhvervsområde ved Gurrevej, Klostermosevej, Kongevejen" samt tillæg nr. 3 til Helsingør kommuneplan Grunden er beliggende i lokalplanens område betegnet "Enhed 5" og i kommuneplanens område E21. For området gælder bl.a. "Bygningens højde må ikke overstige 8,5 m - for kraftvarmeværk dog 40 m. Undtaget fra disse regler er skorstene eller lignende konstruktioner med begrænset tværsnit." Det fremgår endvidere af lokalplanen, at en række matrikelnumre har opnået accept til større højder. Tilbygningen til træflislager forventes at blive 12,5 m over terræn. Da flere af de omgivne bygninger har fået tilladelse til at overskrive højdekravet, forventes det også at kunne opnås i dette tilfælde. 2.3 Styringsmidler Der planlægges ikke anvendelse af Varmeforsyningslovens styringsmidler til gennemførelse af projektet. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelse af byggeriet hos byggemyndigheder m.v., og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven. 2.5 Berørte arealer Bygningsudvidelsen udføres på arealer, der ejes af Helsingør Fjernvarmeforsyning. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

11 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 8 3 Redegørelse for projektet 3.1 Udvidet varmeproduktion Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion ab værk, som skal dække varmetab i ledningsnettet og forbrugernes varmeaftag til varmt vand og rumopvarmning. De seneste projektgodkendelser for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i Helsingør er baseret på følgende projektforslag fra juni 2006: Kulturhavnsområdet og Cityring 2 (omfatter 16 delområder, benævnt A1 - A16) Snekkerstenområdet (omfatter 6 delområder, benævnt B1 - B6) Projektgodkendelsen for områderne 3B/Kvistgård og Grydemoseskolen m.v. er også baseret på et projektforslag fra juni 2006, men det øger ikke varmebehovet i Helsingør. Derimod har det medført en reduktion i Vattenfalls garanterede leverance til Helsingør fra 34 MW til 33 MW, da områderne forsynes fra transmissionsledningen mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk. Opgørelsen over varmebehovet i de nævnte nye områder er baseret på udtræk af BBR-data. Ud fra bygningernes varmeinstallationer og arealer er varmebehovet opgjort. Helsingør Fjernvarme har indhentet specifikke oplysninger fra storforbrugere og hos en række mindre forbrugere. Opgørelsen over varmebehovet i ovennævnte projektforslag forudsatte en tilslutningsgrad på ca. 75 %, som blev opnået efter ca. 5 år fra opstart af fjernvarmeudbygningen i området. Dette var baseret på Helsingør Fjernvarmeforsynings erfaringer fra udbygning i andre områder. Helsingør Fjernvarme påbegyndte i 2008 at etablere fjernvarmeforsyning i en del af de nye områder. I løbet af 2008 er der foretaget tilslutninger i områderne A1, A5, A8 og A13, hvilket indgår i varmeforbruget for Restpotentialet omfatter de forbrugere som ikke er tilsluttet fjernvarmeforsyning. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

12 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 9 Restpotentialet for fjernvarmetilslutning inden for det gamle område er grundlæggende baseret på BBR-data om bygningernes varmeinstallation og areal, og Helsingør Fjernvarmeforsynings løbende opfølgning på tilslutningen heraf. Det fremtidige varmebehov er opgjort i Tabel 1. Område Varmeproduktion an net MWh 2008 graddagekorrigeret Restpotentiale inden for det gamle område Restpotentiale i A-områder, Helsingør Restpotentiale i B-områder, Snekkersten Samlet restpotentiale Fremtidigt produktionsbehov i alt Tabel 1 Opgjort forøgelse i produktionsbehovet inden for eksisterende fjernvarmeområde i Helsingør - opgjort for et normalår. Helsingør Fjernvarmeforsynings registrerede varmeproduktion an net i 2008 var MWh. Graddagetallet i 2008 var ca. 84 % af normalåret. Det graddagekorrigerede produktionsbehov bliver herved ca MWh. Omregningen af varmeforbruget til et normalår er foretaget med skyggegraddage ifølge opgørelse fra Dansk Teknologisk Institut. Det er kun andelen til rumopvarmning, der afhænger af graddagetallet. Det forventede øgede varmebehov inden for områderne, der er udlagt til fjernvarmeforsyning, er opgjort til ca MWh pr. år. Herved øges det samlede produktionsbehov til ca MWh. Det forventes, at dette øgede produktionsbehov opnås i Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelse af varme- og effektbehov. Af beregningerne i bilagene 2-4 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden. 3.2 Nuværende kapacitetsforhold Behovet for varmeproduktionskapacitet bestemmes af en række indbyrdes variable forhold som f.eks. forbrugertilslutning, forbrugsprofil og udetemperatur. Der ses således store variationer over døgnet og over året samt fra år til år. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

13 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Det betyder, at der skal anvendes anlæg med egenskaber, som kan opfylde de forskellige krav, der stilles til produktionskapaciteten: Grundlæggende skal der være anlæg som kan dække hovedparten af det årlige varmebehov over året. Disse vælges ud fra kriterier som stabilitet, miljøhensyn, samfundsøkonomi og rentabilitet. Supplerende hertil skal der være anlæg, til dækning af spidslastbehovet. Anlæggene producerer en lille andel af det årlige varmebehov, og optimeres derfor til spidslastdækning, hvor de skal præstere en stor effekt og være lette at modulere til stor udsving i varmeforbruget. Supplerende til de ovennævnte to anlægskategorier, skal der være anlæg, der kan sættes ind som reserve i tilfælde af udfald på de andre anlæg. Anlæggene vælges under hensyn til den forsyningssikkerhed, der findes nødvendig i samspillet med de øvrige anlæg, og de skal stå klar til at kunne sættes ind med kort varsel. Den årlige varmeproduktion vil helt afhænge af omfanget af udfald på de øvrige anlæg. Bestemmelse af behovet for kapacitet til dækning af spids- og reserve er forbundet med usikkerhed og må i høj grad bero på fjernvarmeforsyningens registreringer og erfaring. Eksempelvis kan der gå år imellem en maksimal belastning, men kapaciteten skal være til stede, når situationen opstår. Grundlast- og spidslastanlæg skal tilsammen have en varmeeffekt der kan dække spidslastbehovet. Ved vurdering af varmeforsyningens effektbehov kan effekten på reservelast i sagens natur ikke tillægges effekten på de øvrige anlæg, da det er en paralleleffekt der skal kunne sættes ind i stedet for grundlast- og spidslastanlæg, og derfor må tillægges en helt særskilt vurdering. Helsingør Fjernvarmeforsyning har et spidslastbehov på ca. 65 MW - vurderet i forhold til 2008 varmemarked og har mulighed for at trække ca. 46 MW fra sine egne to centrale samt 33 MW fra Helsingør Kraftvarmeværk - i alt 79 MW. Helsingør Fjernvarmeforsyning har således kapacitet til dækning af spidsbelastning. Men, når Helsingør Kraftvarmeværk stoppes i en kold vinterperiode, må fjernvarmeforsyningen imidlertid basere sig på sygehusets kedler og mobile interimkedler (gasolie) til reserveformål for at have tilstrækkelig kapacitet. Hertil kommer behovet for dækning af et fremtidigt øget varmemarked. Det er ikke holdbart, at Helsingør Fjernvarmeforsyning har en utilstrækkelig kapacitet til reserveformål. Ifølge kontrakten med Vattenfall er Helsingør Fjernvarmeforsyning forpligtet til at have fuld reservekapacitet for Helsingør Kraftvarmeværk i tilfælde af revision og udfald. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at skulle basere sig på sygehusets kedler, idet det forudsætter, at de i en given situation er til rådighed for Helsingør Fjernvarmeforsyning. Helsingør Fjernvarmeforsyning kender ikke deres tilstand, og skal afta- 10 P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

14 Projektforslag efter varmeforsyningsloven le anvendelsen fra gang til gang, da Helsingør Fjernvarmeforsyning ikke selv kan sætte dem i drift og regulere dem via sit styringssystem. Tilsvarende er det heller ikke hensigtsmæssigt at bero sig på mobile kedelanlæg. Samkøring af de nuværende produktionsanlæg er sammenstillet i følgende skema og efterfølgende illustreret i en varighedskurve. Produktionsbehovet er baseret på 2008 og graddagekorrigeret til et normalår, som vist i afsnit 3.1. Fliskedel 1 har en varmeproduktion på 5 MW og har endnu ikke været i drift over et helt år. Anlægget er imidlertid indregnet med produktion over hele året, da det forventes at være situationen i fremtiden. Helsingør Fjernvarmeforsyning anslår, at % af leverancen fra Vattenfall er affaldsvarme fra Nordforbrænding. Affaldsvarme når til Helsingør om sommeren, hvor der er et lavt varmeforbrug i Nordforbrændings egne forsyningsområder. Varmeproduktionen fra Helsingør Fjernvarmeforsynings fliskedel prioriteres under hensyn til afsætning af affaldsvarmen. 11 P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

15 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 12 Anlæg Produktion nuværende anlæg, 2008 normalår MWh Vattenfall Affaldsvarme (skønnet fordeling) N-gas kraftvarme Sum Fliskedel Biooliekedler Naturgaskedler Varmebehov an net, i alt Tabel 2 Samdrift af nuværende anlæg, produktionsbehov for graddagekorrigeret 2008 og fuld produktion på fliskedel 1. MW 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Spidslastkedler k/v-anlæg Fliskedel 1 eksisterende Affaldsvarme Timer Figur 2 Samproduktion af nuværende anlæg graddagekorrigeret produktionsbehov. 3.3 Kapacitet til fremtidig øget varmemarket Selvstændig betragtet vil det opgjorte øgede varmeproduktionsbehovet på MWh pr. år kræve en spidslastkapacitet på 8-9 MW ud fra den årlige belastningsfordeling i Helsingør. Træflisanlæggets planlagte samdrift med øvrige fjernvarmeleverende anlæg er illustreret i den efterfølgende figur. Samdriften er simuleret i edb-programmet energypro. Helsingør Kraftvarmeværk er indregnet med den garanterede maksimale kraftvarmeproduktion på 33 MW. Den eksisterende fliskedel 1 på Central H. P. Christen- P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

16 Projektforslag efter varmeforsyningsloven sens Vej på 5 MW er indregnet som ved den nuværende situation, og spidslasten dækkes med Helsingør Fjernvarmeforsynings kedelanlæg på olie og naturgas. 13 Anlæg Produktion nuværende anlæg og fliskedel normalår MWh Vattenfall Affaldsvarme N-gas kraftvarme Sum Fliskedel Fliskedel Biooliekedler Naturgaskedler Varmebehov an net, i alt Tabel 3 Samdrift af nuværende anlæg og fliskedel 2 ved produktionsbehov for 2011 normalår. 80,0 MW 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Spidslastkedler k/v-anlæg Fliskedel 2 planlagt Fliskedel 1 eksisterende Affaldsvarme 20,0 10,0 0, Timer Figur 3 Fliskedel 2s planlagte samdrift med øvrige anlæg ved tilslutning af det forudsatte øgede produktionsbehov normalår. Som følge af samkøringen med eksisterende anlæg er det fundet, at en fliskedel 2 med en varmeeffekt på ca. 6 MW kan producere en varmemængde svarende til det fremtidige øgede varmebehov. Figur 3 viser, hvorledes den planlagte fliskedel 2 kan indpasses i samdriften under de beskrevne betingelser. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

17 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 3.4 Flisfyrede fjernvarmeanlæg Fliskedel 2 er begrundet i et behov for en øget produktionskapacitet, en øget forsyningssikkerhed, driftsøkonomi og miljøhensyn, herunder et reduceret behov for køb af CO 2 -kvoter, da træflis er CO 2 -neutrale. Teknikken i et flisfyret varmeværk er i dag kendt og gennemprøvet, og på den baggrund forventes stor driftssikkerhed. Ved installation af fliskedel 1 blev der taget hensyn til, at der var plads til to kedler i ovnhallen. Fliskedel 2 kan derfor etableres i den eksisterende ovnhal, langs fliskedel 1. Endvidere har alle rør og kabler til fliskedel 1 dimensioner, så de kan bruges til kedel 2, der et ledigt løb i skorstenen, og hovedpumpen har kapacitet til afsætning af varmeproduktionen fra fliskedel 2. Flislageret er imidlertid for lille til to kedler og skal derfor udvides. I det efterfølgende beskrives den principielle opbygning af en flisfyret anlæg Træflis Træflis er normalt skovflis, der er et overskudsprodukt, som opstår ved den nødvendige skovpleje. Træflisstykkerne er ca. 6-8 mm tykke og 3-5 cm lange. Træflis er et relativt fugtigt brændsel med et vandindhold mellem 35 % og 55 %. Kedlerne vil derfor være designet til fugtigt brændsel. Skovflis fås fra det danske skovbrug og importeres fra skovrige lande som f.eks. det øvrige Skandinavien og Østeuropa Træflislager Det etableres et indendørs træflislager i forbindelse med anlægget, svarende til minimum 5 døgns maksimale forbrug af hensyn til drift i weekender samt forsyningssikkerhed under ekstreme vejrforhold. Der anvendes en kran til transport af flis fra aflæssegrav til træflislager og videre til kedlens indfyringssystem. Kranen er fleksibel, har høj kapacitet og tolererer dårlig træfliskvalitet. Kranen monteres på en tværbjælke, der hviler på to skinner øverst på hver sidevæg, således kranen kan manøvrere over hele lageret (en såkaldt traverskran). Kranen afleverer træflisen i en eller flere tragte i den ene ende af træflislageret. Træflislageret opdeles i sektioner til opbevaring af forskellige træfliskvaliteter, så de forskellige kvaliteter kan blandes, således der opnås den bedst mulige forbrænding. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

18 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Kedelhal Fra tragten(e) i træflislageret føres træflisen ind i kedlen på en bevægelig trapperist. Først føres flisen gennem en tørrezone og herefter til forbrændingszonen. Under forbrændingen bevæger risten sig mod askefaldet. Dette er den hidtil mest anvendte teknologi i Danmark, men der findes andre teknologier. Fra forbrændingskammeret strømmer røgen ind i kedlens røgrør, der vandkøles på ydersiden. Herved afgives varmen til det cirkulerede kedelvand, som anvendes til fjernvarme. Kedlen er udmuret med ildfast murværk for at holde forbrændingstemperaturen oppe med det relative fugtige brændsel. Herefter installeres en røggasvasker eller en såkaldt economizer, der køler røgen yderligere. Herved kondenseres dampen i røggassen, hvilket forbedrer virkningsgraden på anlægget, hvor meget afhænger af flere forhold Røggas Køling af røggassen resulterer i, at indholdet af vanddampe kondenserer. Efter behandling og neutralisering ledes kondensatet til det kommunale afløbssystem. Afhængig af hvor meget røgen kan køles ned, kan der dannes store mængder vand, som følge af træets vandindhold. Slammet fra røggaskondensatet indeholder en stor del af flisens tungmetaller og samles til senere deponering. Efter røggaskondensering ledes røgen ud gennem skorstenen. Skorstenens højde må i hvert enkelt tilfælde fastlægges ud fra miljømyndighedernes krav. Flyveasken er den del af asken, der følger med røggasserne gennem kedlen på vejen mod skorstenen. Flyveaske udskilles fra røggassen og transporteres til det øvrige askesystem Aske Fra risten i forbrændingskammeret falder asken ned i en redlerkanal. Asken opsamles i en container, som anvendes til at transportere asken til deponering Styring og overvågning Værket bygges med automatisering, således f.eks. indfyringssystemet af flis fra lager til rist sker ved hjælp af en computerstyret kran, der selv styrer lagerbeholdningen. Anlægget kan fjernovervåges af vagtpersonalet, så permanent bemanding er unødvendig. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

19 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Emissionsforhold Træflis betragtes som CO 2 -neutral. Det skyldes, at der ved forbrænding af flis ikke udvikles mere CO 2, end der er forbrugt under træets vækst. Endvidere udvikles der ved forbrænding samme mængde CO 2, som ved den forrådnelsesproces, der i sidste ende er det uundgåelige alternativ til en energimæssig anvendelse af træet. Rent træ fra skovbruget indeholder kun en meget begrænset mængde svovl (SO 2 ). Under forbrændingen vil omkring 75 % af svovlen i træet blive bundet i bund- og flyveasken, således det kun er de resterende 25 %, der ender som SO 2 i røggassen. Gennemsnittet af en række analyser viser et svovlindhold på ca. 0,05 % forhold til brændslets tørstofindhold. Kvælstofoxider (NO x ) er summen af NO og NO 2. Dannelsen af kvælstofoxider sker ud fra luftens og brændslets indhold af kvælstof. Både brændslets indhold af kvælstof og udformningen af anlæggets forbrændingskammer spiller en væsentlig rolle for dannelsen af NO x. Ved forbrænding af flis dannes der nogenlunde lige så store mængder NO x som ved forbrænding af andre brændsler. Endvidere kan røggasser indeholde andre forurenende stoffer som polyaromatiske kulbrinter (PAH), klorbrinte (HCl) m.fl. Udledningen af støv skal opfylde Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Emissionen af støj skal ligeledes overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder. 3.5 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af bygning med flisanlæg på 6 MW varme er angivet i den efterfølgende tabel. Anlægsarbejde, fliskedel 2 Investering mio. kr. Flisanlæg, maskinanlæg, el og vvs 14,8 Bygning til anlæg og brændselslager 19,4 Diverse samt projektering og tilsyn 8,7 I alt 42,9 Tabel 4 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2009 ekskl. moms. Overslagspriserne er i primo 2009 prisniveau og ekskl. moms. I Referencen er det forudsat, at den nødvendige yderligere kapacitet etableres med en supplerende kedel på 6 MW. Investeringen hertil er anslået til 3 mio. kr. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

20 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 17 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi, samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Hvor den nødvendige yderligere varmeproduktionskapacitet etableres med en supplerende ny kedel på 6 MW. Projektforslaget: Hvor den nødvendige yderligere varmeproduktionskapacitet etableres med et nyt 6 MW flisfyret fjernvarmeanlæg. Der er endvidere vurderet på et kraftvarmealternativ. Vurderingen er foretaget af hensyn til den samfundsøkonomiske belysning, og indgår derfor kun under afsnittet om samfundsøkonomi. Beregningerne er udført som marginalberegninger, hvor kun berørte forudsætninger indgår. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Herved viser resultatet således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af projektforslaget i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne projektforslaget og Referencen. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbruget, elproduktionen og luftemissionen. P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

21 Projektforslag efter varmeforsyningsloven Bemærk, at både brændsel, el og skadevirkningen af emissionen er værdisat og indregnet i samfundsøkonomien, der præsenteres efterfølgende. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år i hhv. Referencen og Alternativerne er opstillet i den efterfølgende tabel. Sum 20 år Reference Supp. kedel Projektforslag Fliskedel 2 Resultat Resultat Difference fra Reference Varmeproduktion MWh Brændselsforbrug MWh El-produktion MWh Emission CO 2 CO 2 -ækvivalenter SO 2 NO x tons tons tons tons Tabel 5 Brændselsforbrug og luftemission - sum over 20 år. CO 2 -ækvivalenter omfatter CH 4 og N 2 O omregnet til skadesvirkning som CO 2. Differencen er angivet i forhold til Referencen. Det ses af Tabel 5, at det samlede brændselsforbrug bliver lavere i projektforslaget med fliskedel 2 end i Referencen med en supplerende kedel, hvilket skyldes forskelle i anlæggenes virkningsgrader og en reduceret el-produktion. Naturgas er en knap ressource, og i det omfang naturgas erstattes af andet brændsel, vil det kunne strække naturgasressourcerne. CO 2 -emissionen i projektforslaget med fliskedel 2 bliver lavere end i Referencen, da træbrændsel regnes for CO 2 -neutralt. Både Helsingør Kraftvarmeværk, Central Mads Holms Vej og Central H. P. Christensen Vej er omfattet af kvoteordningen. Det betyder, at en ændring i lokal produktion ikke ændrer den samlede CO 2 -udledning, idet dette udbalanceres af CO 2 - kvotemekanismen. Resultat i Tabel 5 viser kun den lokale udledning Udbalanceringen af CO 2 foretages i samfundsøkonomien gennem bl.a. prisen på CO2-udledning. Derimod foretages der en mængdemæssig modregning af emissionen af CO 2 - ækvivalenter, SO 2 og NO x. Den negative SO 2 i beregningerne skyldes, at el- P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

22 Projektforslag efter varmeforsyningsloven 19 produktionen på Helsingør Kraftvarmeværk erstatter el-produktionen fra andre anlæg på el-markedet. Emissionen af CO 2 -ækvivalenter og SO 2 bliver større i Alternativet med flisfyring i forhold til Referencen, hvorimod emissionen af NO x bliver mindre. Det skyldes teknologiske forskelle, samt at naturgas ikke indeholder SO 2 Udskrifter af beregningerne på energi og miljø er vedlagt i bilag 2 og bilag 3, hovedresultaterne er sammenstillet i bilag Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra samfundets side. Beregningerne er udført i overensstemmelse med "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april Samfundsøkonomiske el- og brændselspriser er ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen maj Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Til beregning af nuværdi er anvendt en diskonteringsrente på 6 % p.a. ifølge Energistyrelsens anvisning. Samfundsøkonomi Nuværdi over 20 år mio. kr. Reference - Med supplerende kedel -924 Projektforslag - Med fliskedel Forskel fra Reference 20 Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år. Det ses af Tabel 6, at der fremkommer en reduceret samfundsøkonomisk udgift på ca. 20 mio. kr. i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode i projektforslaget med fliskedel 2 i forhold til Referencen med en supplerende kedel. I resultatet indgår et skatteforvridningstab på ca. 4,7 mio. kr. forårsaget af, at naturgas erstattes af træflis. Det skyldes ikke direkte naturgassen, men indirekte at naturgas er afgiftsbelagt, hvilket ikke er tilfældet for træflis. Skatteforvridningsta- P:\58792A\3_PDOC\DATA\2009 Flislinie 2 - projektforslag\5.jsb projektforslag doc.

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ APRIL 2016, REV. 18. APRIL 2016, 21.JUNI 2016, 11. AUGUST 2016 SKANDERBROG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME JUNI 2015, REVISION NOVEMBER 2015 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

1) Memo med supplerende oplysninger til kommunens behandling af projektforslaget.

1) Memo med supplerende oplysninger til kommunens behandling af projektforslaget. Projektforslag for nyt biomassefyret fjernvarmeværk Modtagne filer fra COWI samlet i denne fil: 1) Memo med supplerende oplysninger til kommunens behandling af projektforslaget. Herunder: - begrundelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere