Varmeplan Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser."

Transkript

1 Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Varmeplanens overordnede mål Varmeplanens formål 2 3. Resume Hvordan kan varmeforsyningen så udvikles? Tilslutningspligt og forblivelsespligt Udvikling af eksisterende fjernvarmeforsyningsområder Mindre by- og boligområder Biomasse Affald og overskudsvarme Energi fra vind og sol Energibesparelser og lavenergihuse 6 Energispareaktører i Danmark 7 Danmarks energispareindsats bliver varetaget af en række aktører. Center for Energibesparelser er én af dem Konklusion 8 4. Indledning 9 5. Nøgletal for varmeforsyningen Indsatsområder for fremtidig varmeforsyning Udvikling af eksisterende fjernvarmeforsyningsområder Mindre by- og boligområder Biomasse og biogas Affald og overskudsvarme Energi fra vind og sol Energibesparelser og lavenergihuse Boligopvarmning Varmeforsyningens historiske udvikling Varmeplanlægningens grundlag De kommunale varmeplaner De eksisterende kommunale varmeplaner Nørre Alslev Kommunes Varmeplan Stubbekøbing Kommunes Varmeplan Nykøbing F. Kommunes varmeplan Sydfalster Kommunes Varmeplan Nysted Kommunes Varmeplan Sakskøbings Kommunes varmeplan Den projektorienterede varmeplanlægning Den kommunale varmeplanmyndighed i dag Status for varmeforsyningen Den kollektive forsyning Maribo-Sakskøbing kraftvarmeværk Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a Gedser Fjernvarme a.m.b.a Sydfalster Varmeværk a.m.b.a Ellehavegaard Energy I/S REFA I/S Guldborgsund Forsyning A/S 39 I

4 8.1.8 Nysted Biogas a.m.b.a Nysted Varmeværk a.m.b.a Horbelev Fjernvarme a.m.b.a REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Øster Toreby Fjernvarmeværk a.m.b.a Nørre Alslev Fjernvarme a.m.b.a Special Waste System A/S (SWS) Nørre Ørslev (Lynghuse) Udenfor kollektive forsyningsområder Ressourceforbruget til varmeforsyningen Varmeforsyningens fremtid Lokale forhold og indsatsområder Varme fra affaldsforbrænding Industriel overskudsvarme Biomasse Solvarme Geotermi Lagring af energi Elvarme og individuelle varmepumper Større effektivitet af fjernvarmen Samfundsøkonomiske prioriteringer Privatøkonomiske prioriteringer Scenarium for udviklingen Internationale klimaforpligtigelser og nationale mål Internationale klimaaftaler FN's klimakonvention Kyoto-protokollen EU's miljø- og energipolitik EU's plan Byrdefordelingen mellem EU-landene EU's kvotehandelssystem EU-direktiver Danmarks energipolitik Aftaler om de fremtidige energispareindsatser Regeringens langsigtede energipolitik frem til Folketingets energiaftale af 21. februar Regionale tiltag Region Sjælland Klimastrategi Vækstforum Sjælland Lokal Agenda Andre tiltag Kommuneplan Klimaplan Dansk lovgivning på varmeforsyningsområdet Varmeforsyningsloven Projektbekendtgørelsen Tilslutningsbekendtgørelsen Lovgivning om energibesparelser Bygningsreglementet Ordforklaring Bilag 93 II

5 1. Forord Med denne varmeplan gør kommunen status på baggrund af de tidligere 6 kommuners varmeplanlægning og for udviklingen af fjernvarmeforsyningen indtil nu samt belyser udviklingsmuligheder i Guldborgsund Kommune. Denne første varmeplan lægger derfor ingen faste rammer for den videre udvikling på varmeforsyningsområdet og planen omfatter derfor ikke en strategisk miljøvurdering 1. Hensigten er at få et overblik over den nuværende varmeforsyning samt eventuelle udviklingsmuligheder for at støtte lovgivningens formål til begrænsning af energiforbrug baseret på olie og el samt kommunens mål i klimaplanen. I varmeplanen belyses, hvordan de nuværende fjernvarmeforsyningsområder fastholdes og udvikles. Blandt andet i forhold til mere energivenlige huse og fremtidige alternative muligheder for energiforsyning eller supplerende energiforsyning som f.eks. overskudsvarme fra industrier eller andre typer biomasser som biogas, sol, vind og jordvarme. Biomasse som halm, træ og frøafrens bruges mest pt. Samtidig ses der nærmere på muligheder for opvarmning i boliger og mindre boligområder udenfor fjernvarmeforsyningsområderne. Planen er udarbejdet af Guldborgsund Kommune i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll Danmark A/S. Der har været afholdt 2 møder om varmeplanlægning, hvor fjernvarmeværkerne, forsyningsselskaber, varmeleverandører og udvalgte interessenter har deltaget. Baggrund for varmeplanen er oplysninger indsamlet hovedsageligt i perioden fra 2007 og Den nye varmeplan har været til kommentering hos ovennævnte og er gennemgået med disse på møde den Den er vedtaget af Guldborgsund Kommunes Byråd den efter 4 ugers offentlig høring. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, bkg.nr. 936 af , Miljøministeriet. 1

6 2. Varmeplanens overordnede mål På baggrund af befolkningsprognoser samt øgede krav til reducering af bygningers varmebehov vil kommunen arbejde for, at varmeforsyningen indenfor en tidshorisont på 20 år bliver CO 2 -neutral. Dette kan ske ved at fjernvarmeforsyningen øges med 25 %, Individuel oliefyring udfases totalt og ca. 60 % af de elopvarmede boliger omlægges til fjernvarme og individuelle vedvarende energiformer. 2.1 Varmeplanens formål Formålet med kommunens nye varmeplan er at sikre følgende: Kommunens ønske om udvikling af bæredygtig energiudnyttelse gennem klimaplanen samt kommunens deltagelse i EU s borgmesterpagt. Kommunens borgere og virksomheder får nødvendig information om lokale varmeforsyningsforhold og sikres indflydelse på planer og beslutninger. Synliggøre potentialet for udvikling af den fælles og individuelle varmeforsyning. Kommunen baserer sig som varmeplanmyndighed på et ajourført grundlag om varmeforsyningen, og dette vedligeholdes fremover i samarbejde med varmeforsyningsselskaberne. Varmeforsyningen skal fortsat udvikle sig på en samfundsøkonomisk fornuftig og miljøvenlig måde inden for de i lovgivningen fastlagte rammer. Det indebærer, at kommunen løbende tager varmeplanlægningen op til debat og efter behov og i samarbejde med især forsyningsselskaberne opdaterer varmeplanen i forhold til indsatser, mål og udviklingen i almindelighed. Varmeplanen skal også koordineres med den overordnede planlægning: Kommuneplanen, kommunens Agenda 21- plan (handleplan for bæredygtig udvikling) og klimaplanlægningen. Varmeplanen bør også koordineres med Region Sjællands regionsstrategier for klima og bæredygtig udvikling, og endelig skal varmeplanen tænkes ind i den opgavefordeling inden for energi- og klima, der i de kommende år vil blive fastlagt mellem stat og kommuner. Varmeplanen skal samtidigt bidrage til lokalplanlægningen, så varmeforsyning af et lokalt område også bliver vurderet. Varmeplanen forventes ajourført hvert 4. år i forbindelse med revision af kommuneplanen samt eventuelle møder med varmeleverandører og andre interessenter. Arbejdet med denne varmeplan blev igangsat i Der er i perioden frem til sommeren 2010 blevet indsamlet og behandlet data. Baggrundsdata er hovedsageligt fra perioden 2007, 2008 og

7 3. Resume Som nævnt er et af formålene med denne varmeplan at belyse hvilke mulige initiativer, der er for at udvikle fjernvarmen samt individuel opvarmning af boliger. Især med henblik på at begrænse brugen af fossile brændsler som kul og olie samt ren elopvarmning i boliger (varmepumpeanlæg er acceptable). Varmeplanen har været i offentlig høring i 4 uger. Kommunen modtog kun 3 høringssvar. Alle var positive for fjernvarmeforsyningen. Der var høringssvar fra Nørre Alslev Varmeværk a.m.b.a., Guldborgsund Forsyning A/S og Nordic Sugar Nykøbing. Resultatet af høringerne har været, at kommunen har gennemgået varmeplanens indhold vedr. udnyttelsen af affaldsvarme til varmeforsyning, eventuelle fremtidige ringforbindelser mellem forsyningsområder, udnyttelsen af industriel overskudsvarme og energieffektiviseringer. Dertil kommer øvrige mindre præciseringer og forslag til formuleringer. 3.1 Hvordan kan varmeforsyningen så udvikles? Tilslutningspligt og forblivelsespligt Kommunen har mulighed for at bruge styringsmidlerne som tilslutningspligt eller forblivelsespligt i eksisterende som fremtidige fjernvarmeforsyningsområder som er konkurrencedygtige i forhold til brug af olie og ren el til opvarmning samt forbrugerøkonomi. Der kan også være miljø-, energi- eller klimamæssige hensyn der kan medføre tilslutnings- eller forblivelsespligt samt det samfundsøkonomiske perspektiv. Det forventes, at eksisterende boliger (olie- såvel som elopvarmede) samt udpegede arealer til boliger i kommuneplanen beliggende indenfor eller i nær tilknytning til eksisterende fjernvarmeforsyningsområder kan blive tilsluttet fjernvarme muligvis gennem nye krav i den fremtidige lovgivning. Der ud over vil kommunen se på de tilslutnings-/forblivelsesprojekter, som varmeforsyningsselskaberne ansøger om og ud fra disse konkret vurdere om projekterne skal gennemføres Udvikling af eksisterende fjernvarmeforsyningsområder Potentialet for tilslutning af boliger indenfor de eksisterende områder er ca. 20 %. Et udtræk fra BBR viser at ca bygninger i kommunens fjernvarmeområder ikke er tilsluttet. Det er derfor forsat vigtigt, at eksisterende fjernvarmeforsyningsselskaber og elforsyningsselskaber satser på at få tilsluttet de oliefyrede og elopvarmede boliger, der ligger indenfor fjernvarmeforsyningsområder eller i nær tilknytning hertil indenfor de nærmeste år. Udvidelse af fjernvarmeområder vil dog mest ske i forbindelse med byggemodning af nye boligområder i til knytning til fjernvarmeområderne. Der ud over kan der ligge et fremtidigt potentiale i at tilknytte nærliggende landsbyer/boligområder. Ovennævnte udvikling forudsætter, at fjernvarme i fremtiden samfundsøkonomisk kan konkurrere ikke bare i forhold til kul, olie og naturgas, men også individuelle varmeforsyninger og deres brændsler. 3

8 3.1.3 Mindre by- og boligområder Netop udviklingen af varmeforsyningen i kommunens små bysamfund vil kommunen gerne støtte f.eks. i samarbejde med varmeværkerne og landbrugene, men der kan også være andre initiativtagere til fælles varmeforsyningsprojekter i lokalsamfundene (Grundejerforeninger o.l.) Der kan også være et potentiale for lokale samarbejder omkring fælles varmeforsyningsforhold. Det kan f.eks. være et mere uformelt samarbejde om fællesindkøb af brændsler, såsom træflis og træpiller eller etablering af egentligt nabovarme. I landsbyer med nogle større institutioner eller gårde med et større varmebehov, kan der især være økonomiske perspektiver i levering af fjernvarme til de nærmeste naboer eller en landsby. Et sådant varmeforsyningsprojekt kræver normalt, at landsbyens beboere handler i fællesskab med deraf opnåelse af høj tilslutningsgrad på helst over % af boligerne. I kommunen er ca. 29 % af boligerne olieopvarmede og 13 % elopvarmede Biomasse Ved eventuelle tiltag til mindre lokale fjernvarmeforsyninger i kommunen generelt kan det udnyttes, at der fortsat er et stort og økonomisk rentabelt potentiale for varmeforsyningen med de traditionelle lokale biomasseressourcer såsom halm og træ samt kornafrens, frøafharp og gylle til biogas. Inden for kommunens landbrugsareal er der f.eks. et samlet årligt energipotentiale af halm på ca tons eller ca. 450 GWh energi. Det samlede årlige halmforbrug inden for varmeforsyningen i kommunen er på godt tons svarende til ca. 180 GWh energi. Resten eksporteres ud af kommunen. Gennem kommuneplanen er der også mulighed for at øge skovarealet markant på sigt bl.a. for at fremme bynær skov og grundvandsbeskyttelse. Det vil øge potentialet for træ til varmeforsyningen. Markedet for træ (flis og piller) til energi må forventes forøget væsentligt fremover. Der er et potentiale for udnyttelsen af braklagte arealer og andre udbyttefattige landbrugsarealer til energiafgrøder i Guldborgsund kommune. Energiafgrøder kan stå i op til 10 år før de skal høstes. Dette er ligeledes et område som bør vurderes nærmere med hensyn til en fremtidig indsats på biomasseområdet. I kommunen er der også et potentiale for udnyttelse af gylle til biogasproduktion til energiformål på ca tons/år, som pt. ikke udnyttes. Der kan derfor være mulighed for at etablere endnu et biogasanlæg i kommunen, som Nysted Biogas i Kettinge (ca til tons gylle ). Måske kan biogassen udnyttes på et eksisterende varmeværk eller i et nyt forsyningsområde (Guldborg?). Der kan også være mulighed for at udnytte biogassen lokalt (f.eks. en landsby) gennem et landbrug. Eventuel biogas produceret i kommunen kan måske udnyttes uden for kommunens grænser. 4

9 Miljøministeriet og KL har i 2010 indgået en aftale om fremme af udnyttelsen af gyllebaseret biogas. Biomasseefterspørgslen vil med tiden stige efterhånden som energiforsyningen i Danmark og andre lande omlægges til brændsler med større CO 2 -neutralitet end olie og kul (fossile brændsler). Dertil kommer udviklingen af biomassebaserede brændsler til transport i stedet for benzin og dieselolie Affald og overskudsvarme I kommunen udnyttes varme fra REFA I/S s affaldsforbrændingsanlæg som hovedkilde til fjernvarmeforsyning af Nykøbing F. - området. Her er der et større overskud af varme i sommerperioden, som ikke pt. kan udnyttes. I Nørre Alslev udnyttes varme fra affaldsforbrændingsanlægget Special Waste System A/S (SWS). Her er også et overskud af varme i sommerperioden, som pt. ikke kan udnyttes. Kommunen har godkendt et projekt til fjernvarmeforsyning af boligområderne ved Ønslev og Eskilstrup, hvor REFA s overskudsvarme om sommeren indgår. Etableringen af fjernvarmeforsyningen er netop igangsat i Overskudsvarmen fra affaldsforbrænding kan også: - benyttes i nærliggende fjernvarmeforsyningsnet (Øster Toreby og Sydfalster er de nærmeste til REFA. Stubbekøbing er nærmest i forhold til SWS), så disse kan spare brændsler om sommeren. - indgå til at dække varmetabet i en ringforbindelse af fjernvarmeforsyningsnet og samtidigt måske medføre fjernvarmeforsyning af mindre byområder, som ellers ikke umiddelbart kunne fjernvarmeforsynes. - SWS har ligeledes mulighed for at levere overskudsvarme til en eventuel ringforbindelse om sommeren. - udnyttes til køleprojekter i større ejendomskomplekser (f.eks. skoler, sygehuse, butikscentre o.l.). - oplagres så den kan udnyttes i fyringssæsonen. Dernæst er det et spørgsmål om forbrændingsegnet affald kan oplagres til fyringssæsonen (SWS har normalt ikke denne mulighed) eller om affaldsforbrændingsanlæggene har mulighed for at begrænse mængden af affald, så der ikke opstår overskud af affaldsvarme om sommeren (Mest Refa I/S som har potentiale for at udnytte denne mulighed). Der er mulighed for at øge udveksling af energi mellem industrivirksomheder (overskudsvarme) og energiforsyningsselskaber, herunder varmeværker. F.eks. fra erhvervsområder placeret ved byer. I fyringssæsonen udnyttes f.eks. overskudsvarme fra sukkerfabrikken Nordic Sugar Nykøbing F. Sukkerfabrikken har gjort opmærksom på, at virksomheden kan levere endnu mere overskudsvarme i fremtiden, hvis det skulle være nødvendigt. 5

10 3.1.6 Energi fra vind og sol El fra vindmøller, hvor overskydende el fra vindmøller kan udnyttes i fjernvarmeforsyningen, er et yderligere alternativ. Dermed kan der spares på de lokale biomasseressourcer. Udnyttelsen af vindenergi er prioriteret nationalt. Det er derfor vigtigt at undersøge nærmere i forhold til varmeforsyningen. I kommunen alene produceres der op til ca. 130 GWh fra landbaserede møller. Solenergi vil hovedsageligt i sommerhalvåret kunne erstatte anden varme produceret på eksisterende individuelle oliefyr, biomassefyr eller varmepumper og dermed spare på andre energiressourcer med 100 % miljøvenlig varme. Solenergiprojekter kan være interessante i forbindelse med renovering og nybyggeri og kan være et alternativ på nogle fjernvarmeværker, hvorved der kan spares biomasse om sommeren. I Nykøbing F. området er solvarme pt. ikke interessant på grund af overskudsvarmen fra affaldsforbrænding. Sydfalster Varmeværk a.m.b.a. har undersøgt solenergi nærmere og har fået en projektgodkendelse til etablering af et solvarmeanlæg på m 2 til supplerende varmeforsyning den Især i sommerperioden vil solanlægget kunne erstatte halm helt. Generelt kan der i energiforsyningen blive et behov for, at se nærmere på, hvornår solenergi bedst udnyttes til elproduktion eller varmeproduktion bl.a. i forhold til den teknologiske udvikling Energibesparelser og lavenergihuse Udviklingen med hensyn til at spare på energien vil påvirke både den enkelte bruger og vores varmeværker. Energispareudvalget for Lolland, Falster og Møn, som nu er nedlagt, havde tidligere det formål, at koordinere fælles tiltag omkring energibesparelser for både elforsyningsselskaber og varmeforsyningsselskaber o.l. Dette er i 2009 afløst af nationale tiltag: 6

11 Energispareaktører i Danmark Danmarks energispareindsats bliver varetaget af en række aktører. Center for Energibesparelser er én af dem. Aktørerne Der er 4 officielle aktører i Danmarks energispareindsats. Figur: De 4 officielle aktører i energispareindsatsen Officielle aktører: Center for Energibesparelser Energistyrelsen Videncenter for energibesparelser i bygninger Dansk Energi Dansk Fjernvarme Dansk Gas Forening Energi- og Olieforum Øvrige aktører: Energitjenesten Energisparerådet Sekretariat for energimærkning af bygninger Mærkningsordninger: EU s Energimærkningsordning Energy Star Ecodesign Energisparemærket Ovenstående kan findes på hjemmesiden: Mange varmeværker i kommunen er i gang med at få deres fjernvarmekunder til at udnytte den leverede varme bedre, så returvarmens temperatur bliver lavere til værket. Det giver mulighed for det enkelte værk at forbedre energieffektiviteten. Denne indsats bør derfor fortsætte. 7

12 I Guldborgsund Kommune arbejder alle kommunens institutioner med energistyring (el, vand, varme). Energistyring blev startet for ca. 20 år siden og omfatter nu alle kommunens institutioner - nye som gamle. Dvs. kommunen er på nogle punkter godt med i forhold til registreringer af energiforbrug og udarbejdelser af handlingsplaner for energibesparelser. Et arbejde kommunen vil fortsætte med. Gennem Bygningsreglementet er energikravene til nybygning af boliger strammet til både standardhuse og lavenergihuse fra juni 2010 (BR10), således at den normale energiramme for standardhuse nu svarer til det, der tidligere var lavenergiklasse 2 (BR08). Dertil kommer eventuelle krav til bygningsrenoveringer med hensyn til at opnå energibesparelse på hovedsageligt opvarmning. Der ligger derfor en udfordring i, at udvikle fjernvarmeforsyning, som alternativt også kan udnyttes i lavenergihuse eller områder med lavt energiforbrug. Måske er der et alternativ gennem f.eks. fælles aftræk fra en akkumuleringstank i et lavenergiområde, der forsynes med varme fra et biomassefyret varmeværk, eventuel i kombination med et solvarmeanlæg eller vindmølle eller udnyttelse af fjernvarmens returvarme Konklusion Som det fremgår af ovenstående er der mange virkemidler for at fastholde den etablerede fjernvarmeforsyning samt udbrede denne. Det samme gælder initiativer til forbedring af den individuelle varmeforsyning og -forbrug. Det er således ikke kommunen, der er hovedaktør med hensyn til udviklingen af varmeforsyning indenfor kommunens grænser. Udviklingen afhænger især af de initiativer, som andre aktører tager. De væsentligste aktører vil være varmeværkerne og forsyningsselskaber, men også lokale landbrug, landboforeninger og grundejerforeninger kan bidrage væsentligt til udviklingen indenfor varmeforsyningen. Kommunen er derfor åben for de initiativer, som måtte fremkomme og som følger ovenstående virkemidler. Kommunen vil overveje, hvilke samarbejder kommunen kan indgå i, for at fremme initiativer og igangsætning af projekter. Blandt andet også gennem kommunens klima- og energiplanlægningsarbejde. 8

13 4. Indledning Udvikling indenfor fjernvarmen, bl.a. på baggrund af de 6 gamle kommuners varmeplanlægning, har gjort at Guldborgsund Kommune står stærkt med hensyn til udbredelsen af fjernvarme samt udnyttelsen af biomasse, biogas og affaldsvarme til fjernvarmeforsyning. Der er nogle få større boligområder tilbage, som der er muligheder for at opvarme med fjernvarme. Det er især Guldborg, Ønslev og Eskilstrup. Derfor er den fortsatte udviklingen af fjernvarmeområder mere kompliceret end tidligere, da potentielle udvidelsesområder nu er mindre. Med tiden bliver det måske muligt at tilknytte boligområder tæt på eksisterende fjernvarmeforsyningsområder til disse. Kommunen har dog udpeget nogle områder (se side 50), som det kan være interessante at etablere nærvarme i. Det vil sige et fælles varmesystem i et mindre boligområde gennem en lokal landmand, grundejerforening eller nabofælleskaber o.l. Faktisk er varmeforsyningen ved Lynghuse tæt på Nørre Ørslev og i Horreby eksempler på tiltag i denne retning (lokal fjernvarme baseret på halm). Kommunen har lavet en spørgeskemaundersøgelse på ejendomme i landzonen på udvalgte adresser, hvor den enkelte borger har oplyst, hvordan deres bolig opvarmes. Undersøgelsen viser, at flere går over til træpillefyring og jordvarmeanlæg, men har bibeholdt en brændeovn og/eller nogle elapparater til supplerende opvarmning. Der er dog stadig mange som hovedsageligt bruger olie eller el, dog ofte med en supplerende brændeovn. Tendensen er dog at udvikling går mod andre energiformer end olie og el. Det er dog sikkert, at kommunens samlede udslip af drivhusgasser (CO2- emissionen) fra varmeforsyningen (fjernvarme og individuel opvarmning) ligger et pænt stykke under landsgennemsnittet og dermed yder et positivt bidrag til de mål, som kommunen gerne vil nå i forhold til de nationale klima- og energimål samt kommunens egen klimaplan. De tidligere kommuner, som nu udgør Guldborgsund Kommune, fik i 1980 erne hver udarbejdet en varmeplan som dannede grundlag for kommunale beslutninger omkring den lokale varmeforsyning - og ikke mindst udbygningen af fjernvarme i byområderne. Varmeplanerne var lovpligtige efter varmeforsyningsloven fra 1979, og selvom lovgivningen siden er ændret, og disse varmeplaners tidshorisont i dag er udløbet efter ca. 25 år, er de principielt fortsat juridisk gældende. Lovændringen i 1990 har dog betydet, at godkendte varmeforsyningsprojekter for konkrete områder eller anlæg har afløst eller suppleret beslutningerne i varmeplanerne. Den projektorienterede varmeplanlægning er fortsat gældende og beskrives nærmere i afsnit De gennemførte varmeforsyningsprojekter har betydet en fortsat udbygning og ændring af varmeforsyningen og dens planområder. Samtidig er der kommet ny lovgivning og nye landspolitiske og internationale målsætninger, ikke mindst vedrørende miljø, klima og vedvarende energi. 9

14 En ny varmeplan har ikke juridisk belæg for konkret at definere varmeforsyningsområderne eller at udstikke hvilke varmeforsyningsprojekter, der skal gennemføres. Varmeplanen vil dog ud fra energipolitiske målsætninger pege på projekter, det p.t. kan være fornuftigt at analysere. Målsætningerne danner dermed en fælles ramme for det samarbejde, som kommunen og forsyningsselskaberne vil have. I det arbejde kan kommunen bl.a. bede varmeforsyningsselskaber om at belyse nye projekter, der fremmer varmeforsyningslovens formål og tilgodeser de kommunale målsætninger. I varmeplanen angives de overordnede rammer. Dermed gives der mulighed for, at det enkelte forsyningsselskab kan planlægge landsigtet for potentielle forsyningsområder. I varmeplanen fokuseres især på CO 2 som drivhusgas, samt minimering af olieforbrug og direkte elforbrug til varme, da den danske elproduktion i høj grad er baseret på kul og olie (dvs. fossile brændsler). Med varmeplanen sættes der også fokus på forbruget af ressourcer til varmeproduktion, herunder biomasseforbruget. Biomasse, der er CO 2 -neutral, kan på sigt måske blive en knap ressource, når efterspørgslen forventes at stige i landet som helhed for at opfylde nationale såvel som internationale klimapolitiske mål. 5. Nøgletal for varmeforsyningen Med udgangspunkt i varmesæsonen for 2007/2008 er der nedenfor fastlagt nøgletal for Guldborgsund Kommunes varmebehov og varmeforsyning. Ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR) er der i kommunen registreret ca bygningsenheder, der har installeret varmeforsyningsanlæg til rumopvarmning og varmt brugsvand. I 2008 var befolkningstallet i kommunen ifølge Danmarks statistik. I 2010 er befolkningstallet I tabel 1 er vist nøgletal for de varmeforsynede bygninger. Tabellen er opdelt i boliger og i andre bygninger, hvoraf boligerne udgør ca. 2/3 af den samlede bygningsmasse. Tabellen viser et samlet opvarmet bygningsareal i kommunen på 5,5 millioner kvadratmeter og et samlet varmebehov til rumopvarmning og varmt brugsvand på i alt 683 GWh (683 millioner kwh) gældende for et normalår. Det svarer i gennemsnit til et varmebehov på ca. 20 MWh ( kwh) pr. bygningsenhed. Tabel 1 Nøgletal for varmeforsynede bygninger i Guldborgsund Kommune Enhed Bolig- Andre I alt bygninger enheder Antal bygningsenheder i alt Samlet bygningsareal mio. m2 3,24 2,26 5,50 Samlet nettovarmebehov GWh Specifikt nettovarmebehov kwh/m Nettoforbrug pr bygningsenhed MWh/bygn. 20,4 17,9 19,6 10

15 I tabel 2 er varmeforbruget netto og brutto (dvs. inkl. varmetab ved varmedistributionen) opstillet og grupperet efter forsyningskilde. Fjernvarme og oliefyring udgør hhv. 44 % og 29 % af nettovarmeforbruget, mens elvarme udgør 13 %. Der er her indregnet resultaterne af en stikprøvekontrol af varmeforsyningen i landzoneområder, hvor der ofte kan forekomme flere forsyningsformer på samme matrikel, f.eks. ved at der som supplement til det registrerede oliefyr er installeret elvarme, brændeovne eller andet. Olie og elvarme bidrager mest til CO 2 -emissioner (drivhusgasser), idet fjernvarmen pga. dets meget grønne produktionsformer (affald, halm, afrens mv.) med delvis kraftvarme medfører en reduktion af drivhusgasser, som er beregnet til ca. -39 kg/mwh. Når CO 2 -emissionstallet for fjernvarme således er negativt, skyldes det, at elproduktion på biomassefyrede kraftvarmeanlæg i kommunen er CO 2 -frit, men det erstatter samtidigt anden CO 2 -belastende elproduktion i Danmark (Nordeuropa), og dermed spares CO 2. Der er i dette tal forudsat, at den affaldsbaserede kraftvarme og affaldsbaserede varmeproduktion betragtes som overskudsvarme, da affaldet under alle omstændigheder skal på REFA og SWS s forbrændingsanlæg. Tabel 2 Varmeforbrug netto og brutto samt overslagsmæssige CO 2 -emissioner i Guldborgsund kommune Nettovarmeforbrug Brutto CO 2 - CO 2 - Helårs- Anden I alt energi faktor emissioner Boliger bebyggelse GWh/år GWh/år GWh/år GWh/år kg/mwh tons Fjernvarme 204,0 92,9 297,0 403, Olie 140,9 59,3 200,2 227, Elvarme 52,8 33,9 86,8 91, El-VP 10,6 1,2 11,8 4, Halm 20,7 2,8 23,5 27,6 0 0 Diverse 53,2 10,0 63,2 84, Sum 482,3 200,2 682,5 839, Tal fra tabel 2 er afbilledet i søjlediagrammet på figur 1. Søjlen Diverse omfatter individuel fyring med halm, flis, træpiller o.l. 11

16 Figur 1 Nettovarmeforbruget fordelt på bygningstype og varmeforsyningsform Varmeforbrug i GWh/år. Boliger Andet Fjernvarme Olie Elvarme Varmepumpe Diverse Med en værdi for 2008 på kun 1,97 tons CO 2 per indbygger til varmeforsyning ligger Guldborgsund Kommune under landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a. at kommunen har satset på udnyttelse af lokale energiressourcer såsom halm, affald, biogas og træflis, idet kommunen har ligget uden for naturgasforsyningsnettet. Udnyttelsen af lokale energiressourcer skal ses i sammenhæng med den udbredte udbygning med fjernvarme som vist i tabel 3. 12

17 Tabel 3 Fjernvarmeforsyningen i Guldborgsund Kommune Fjernvarmesystem Nettovarmeforbrug Varme- Varme- Helårs- Anden I alt tab Produk- boliger Bebyggelse tion GWh/år GWh/år GWh/år GWh/år GWh/år Gedser Fjernvarmeværk 3,2 1,7 4,9 4,0 8,9 Horbelev Varmeværk 2,0 1,0 3,0 2,6 5,6 Nykøbing F. Varmeforsyning 107,5 56,6 164,0 47,5 211,5 Nysted Biogas 2,6 1,4 4,0 3,5 7,5 Nysted Halmvarmeværk 7,7 2,4 10,2 4,9 15,1 Nørre Alslev Fjernvarmeværk 11,1 5,8 16,9 5,3 22,2 Sakskøbing Fjernvarmeselskab 26,9 10,2 37,1 11,0 48,2 Stubbekøbing Fjernvarmeselskab 6,1 4,0 10,1 6,0 16,1 Sydfalster Varmeværk 13,9 3,3 17,1 9,5 26,6 Ø. Toreby Varmeværk 23,0 6,6 29,6 12,6 42,2 I alt 204,0 92,9 297,0 106,8 403,8 I og omkring Guldborgsund Kommune er der i elforsyningen en meget væsentlig del, der er baseret på vindmøller. Alene vindmøllerne på land i Guldborgsund producerer mellem 115 og 130 GWh/år, hvilket på årsbasis svarer til at dække varmebehovet til el, men ikke elforbruget i husholdninger og erhverv. På sigt peger varmeplanen på, at overskydende vindmølle-el bør integreres og udnyttes i varmeforsyningen og dermed spare på de lokale biomasseressourcer, der med tiden kan blive knappe, efterhånden som Danmark som helhed omstilles til større CO 2 -neutralitet. 13

18 6. Indsatsområder for fremtidig varmeforsyning Guldborgsund kommune vil være med til at fremme reduktion af både oliefyring og ren elvarme, som ligeledes også er et mål i lovgivningen vedr. varme. Nedenstående indsatsmuligheder vil også kunne ske gennem kommunens arbejde med klima og vil derfor blive koordineret med dette. Løsningerne skal være rentable, dvs. både samfunds-, selskabs- og privatøkonomiske bæredygtige. 6.1 Udvikling af eksisterende fjernvarmeforsyningsområder Det er forsat vigtigt, at eksisterende varmeforsyningsselskaber og elforsyningsselskaber satser på at få tilsluttet de oliefyrede og elopvarmede boliger, der ligger indenfor fjernvarmeforsyningsområder eller i nær tilknytning hertil indenfor de nærmeste år. Samarbejdet mellem varmeleverandører, varmeforsyningsselskaber og forbrugere (gamle som nye) vil forsat have en væsentlig rolle. For at fortsætte en positive udvikling med udnyttelse af vedvarende energikilder i fjernvarmeforsyningen vil Guldborgsund Kommune prioritere udbredelsen af miljøvenlig fjernvarme i flere bymæssige bebyggelser, hvor der er et samfundsøkonomisk overskud. Det forudsættes, at driftsomkostningerne for forbrugerne er reduceret med mindst 5 % i forhold til olieopvarmning. Guldborgsund kommune vil fortsat samarbejde med varmeselskaberne og varmeleverandører for at fremme miljøvenlig fjernvarmeudbygning. I kommunen er styringsmidlerne som tilslutningspligt eller forblivelsespligt et værktøj, som kan tages i brug ved fjernvarmeprojekter og i eksisterende fjernvarmeforsyningsområder, når fjernvarme er konkurrencedygtig forbrugerøkonomisk i forhold til brug af olie og ren el til opvarmning. Der skal udarbejdes konkrete projekter for tilslutningspligt/forblivelsespligt af de enkelte forsyningsselskaber, før kommunen tager konkret stilling om tilslutningspligt/forblivelsespligt kan gennemføres. Der kan også være miljø- eller energi-/klimamæssige hensyn, der kan medføre tilslutnings- eller forblivelsespligt. Kommunen vil derfor anvende disse styringsmidler i de fjernvarmeområder, der er økonomisk rentable og/eller klima- eller miljømæssige hensigtsmæssige. Det er forsat vigtigt, at fastholde den velfungerende fjernvarmeforsyning i Nykøbing området. 6.2 Mindre by- og boligområder Netop udviklingen af varmeforsyningen i kommunens små bysamfund (nabovarme) vil kommunen gerne støtte gennem initiativer til at fremme et samarbejde f.eks. med varmeværkerne og landbrugene, men der kan også være andre initiativtagere til fælles varmeforsyningsprojekter i lokalsamfundene (landsbylav, landboforeninger, grundejerforeninger o.l.) 14

19 Der kan også være et potentiale for lokale samarbejder omkring fælles varmeforsyningsforhold. Det kan f.eks. være et mere uformelt samarbejde om fællesindkøb af brændsler, såsom træflis og træpiller eller etablering af egentligt nabovarme. I landsbyer med nogle større institutioner eller gårde med et større varmebehov, kan der især være økonomiske perspektiver i levering af fjernvarme til de nærmeste naboer eller en landsby. I de tidligere 6 kommuners varmeplaner og regionplan er bl.a. nævnt Orehoved, Vålse, Gundslev, Øster Kippinge, Nørre Vedby, Vejringe, Åstrup, Moseby, Tingsted, Marrebæk, Skelby, Gedesby, Marielyst, Herritslev, Øster Ulslev, Vester Ulslev, Frejlev, Guldborg, Radsted, Slemminge-Udstolpe, Våbensted og Soesmarke som mulige fremtidige fjernvarmeforsyningsområder enten som tilknyttet eksisterende fjernvarmenet eller mindre selvstændige net med eget varmeværk. I Vålse er der i 2011 netop igangsat et klimaprojekt omkring energieffektivitet i samarbejde med den lokale beboerforening og kommunen. Herunder også tiltag omkring fælles varmeforsyning. 6.3 Biomasse og biogas Som udpræget landkommune er der i Guldborgsund kommune store biomasseressourcer. Men samtidig er der stigende efterspørgsel efter biomasseressourcer i Nordeuropa som helhed. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis der i kommunen bliver udviklet nye biomasseressourcer. Det gælder f.eks. muligheden for en øget biogasproduktion samt undersøgelser af nye potentielle biomassebaserede energikilder (nye skove og energiafgrøder). Landbruget ønsker samarbejde vedr. produktion af biomasse. Kommunen vil derfor forsat være opmærksom på udviklingen og forbruget af biomasseresurser i kommunen. Guldborgsund kommune vil også være med til at fremme besparelser inden for brugen af biomasseressourcer til varmeforsyningen, f.eks. gennem større energieffektivitet og supplering af biomasse med andre energikilder, herunder solvarme samt elkedler/-patroner og store varmepumper, der kan udnytte CO 2 -fri vindmølle-el. Generelt forventes det, at biomasse og gylle i fremtiden skal udnyttes til mange energimæssige formål som brændstof til hovedsageligt varmeforsyning, elproduktion og transport. De fremtidige statslige retningslinjer, kan derfor få betydning for, hvordan vi i kommunen løbende kan støtte fjernvarmeforsyningen, som jo hovedsageligt er biomassebaseret. Det forventes dog, at biomasse fortsat vil være den bærende kraft i varmeforsyningen. Ved eventuelle tiltag til mindre lokale fjernvarmeforsyninger i kommunen generelt kan det udnyttes, at der fortsat er et stort og økonomisk rentabelt potentiale for varmeforsyningen med de traditionelle lokale biomasseressourcer såsom halm og træ samt kornafrens, frøafharp og gylle til biogas. Energiafgrøder Gennem kommuneplanen er der også mulighed for at øge skovarealet markant på sigt bl.a. for at fremme bynær skov og grundvandsbeskyttelse. Det vil øge potentia- 15

20 let for træ til varmeforsyningen. Markedet for træ (flis og piller) til energi må forventes forøget væsentligt fremover både nationalt, men også internationalt. Braklagte arealer kan også udnyttes til energiafgrøder. Kommunen vil også gerne støtte initiativer til træpille- og/eller halmbriketproduktion. Biogas I kommunen er der også et potentiale for udnyttelse af gylle til biogasproduktion til energiformål på ca tons/år. Der kan derfor være mulighed for at etablere endnu et biogasanlæg i kommunen, som Nysted Biogas i Kettinge (ca til tons gylle ). Måske kan biogassen udnyttes på et eksisterende varmeværk eller i et nyt forsyningsområde (Guldborg?). Der kan også være mulighed for at udnytte biogassen lokalt (f.eks. en landsby) gennem et landbrug. Eventuel biogas produceret i kommunen kan måske udnyttes uden for kommunens grænser. En etablering af en større biogasproduktion vil dog først kunne ske ved et samfundsøkonomisk overskud. Miljøministeriet og KL har i 2010 indgået en aftale om fremme af udnyttelsen af gyllebaseret biogas. 6.4 Affald og overskudsvarme I kommunen er der et potentiale for udnyttelse af overskudsvarme fra REFA I/S s og SWS s affaldsforbrændingsanlæg i sommerperioden. Kommunen har godkendt et projekt til fjernvarmeforsyning af boligområderne ved Ønslev og Eskilstrup, hvor REFA s overskudsvarme om sommeren indgår. Etableringen af fjernvarmeforsyningen er igangsat i Guldborgsund Kommune vil støtte etablering af fjernvarmetransmissionsledninger og/eller ringforbindelser til øvrige bysamfund og varmeforsyningsnet ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger. Der kan være interesse for afsætning af overskudsvarme, f.eks. i Nysted - Kettinge-området. Herunder udnyttelse af overskudsvarmen fra affaldsforbrænding om sommeren samt udnyttelse til køleprojekter i større ejendomskomplekser (f.eks. skoler, sygehuse, butikscentre o.l.). Dog vil det også være hensigtsmæssigt, at undersøge om energioverskud kan undgås. Desuden bør udviklingen vedr. bioforgasning af affald følges. Kommunen vil støtte lagring af energioverskud i sommerperioden, så denne kan udnyttes om vinteren, hvor energioverskud ikke kan undgås, hvis det er økonomisk rentabelt og miljømæssigt forsvarligt. Lagring kan ske som brændsel eller som varmt vand i store sæsonlagre. Dette vil kunne give ressourcebesparelser om vinteren. Dog vil det også være hensigtsmæssigt, at undersøge om energioverskud kan undgås eller transporteres til et sted (også uden for kommunens areal), hvor det kan udnyttes i sommerperioden. 16

Varmeplan Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan J81, 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Indlæg ved Nordvarmesymposiet 2004 Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Allerførst vil jeg takke for invitationen og denne mulighed for

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata

Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata Frederik Nørgaard Hansen, Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 4. august 2014 1. Introduktion

Læs mere

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESUME AF MILJØRAPPORT... 4 3. PLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 5 4. FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER... 6 5. 0-ALTERNATIV... 6 6. MILJØVURDERING

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen!

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen! Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm Tirsdag den 1. december 2015 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.05 Kl. 17.15 Kl. 17.25 Kl. 17.55 Velkomst v/ fmd.

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx.

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Strategisk Energiplan 2015 I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Indholdsfortegnelse Målsætninger...4 Kommunen som virksomhed...6

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Nordvarmesymposium, Ålesund 2004 Den 15. juni 2004

Nordvarmesymposium, Ålesund 2004 Den 15. juni 2004 Den 15. juni 2004 Status for varmeplanlægningen i Danmark F Flemming Andersen Teknisk direktør VEKS Overordnede energipolitiske målsm lsætninger Varmeforsyningsloven F 1973 92 % olieimport Mellemøstkrigen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer. Strategimøde Øst-gruppen 6. Februar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer. Strategimøde Øst-gruppen 6. Februar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer 1 Vision 100 % vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen med gradvist reduceret brændselsforbrug. Er vi enige? 2 Mål 1. Nuværende og kommende

Læs mere

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Selskabsform og ejerforhold Fjernvarme Horsens A.m.b.a. er ejet af forbrugerne Som ny forbruger bliver man andelshaver Fjernvarme er non profit Overskud betales

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14

Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 14 Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg By- og Landsbyudvikling - Vedtaget sept. 2011 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 22.4.2015 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 20% fra 9,8 tons pr. borger i 1995 til 7,8 tons pr. borger

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

VARMEPLAN 2001-2012 Forsynings- og miljøafdelingen Juli 2001

VARMEPLAN 2001-2012 Forsynings- og miljøafdelingen Juli 2001 VARMEPLAN 2001-2012 Forsynings- og miljøafdelingen Juli 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 2. MÅLENE - HVOR SKAL VI HEN? 2.1 Miljømæssige mål 2.2 Samfundsøkonomiske mål 2.3 Forsyningsmæssige

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Indhold Grundlag for den nye varmeplan 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 HOVEDDEL 4 1.3 Varmeplanen formål 4 1.4 Varmeplanens funktion 5 1.

Indhold Grundlag for den nye varmeplan 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 HOVEDDEL 4 1.3 Varmeplanen formål 4 1.4 Varmeplanens funktion 5 1. 1 Indhold Grundlag for den nye varmeplan 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 HOVEDDEL 4 1.3 Varmeplanen formål 4 1.4 Varmeplanens funktion 5 1.5 Miljøvurdering 5 2. Næstved kommunes mål og indsatsområder

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

NOTAT. Behandling af høringssvar i forbindelse med høring af Varmeplan

NOTAT. Behandling af høringssvar i forbindelse med høring af Varmeplan SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Til: Behandling af høringssvar i forbindelse med høring af Varmeplan 2008-2012 Byrådet Dato: 20. november 2008 Sagsbeh.: Lotte Kjær Journalnr.: I forbindelse

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere