Drivkræfter og barrierer for strategiimplementering: Er det kun for ledelsen i store virksomheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivkræfter og barrierer for strategiimplementering: Er det kun for ledelsen i store virksomheder?"

Transkript

1 Det Danske Ledelsesakademi den december 2010 Drivkræfter og barrierer for strategiimplementering: Er det kun for ledelsen i store virksomheder? Forskningsbaseret artikel Søren Graungaard Pedersen* Syddansk Universitet, Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Engstien 1, 6000 Kolding Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet, Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Engstien 1, 6000 Kolding * Korresponderende forfatter

2 Resumé Denne artikel behandler emnet strategiimplementering med særlig fokus på drivkræfter og barrierer. Dette sker gennem et review af 72 internationale peer-reviewede tidsskrifter samt ét dansk tidsskrift, hvor drivkræfter og barrierer for strategiimplementering identificeres. Der eksisterer en generel konsensus om vigtigheden af implementering af strategi, men alligevel kan der helt frem til i dag spores referencer, der peger på manglende forskning inden for området. En nærmere granskning af bidrag, der handler om implementering af strategi viser, at der primært fokuseres på store virksomheder med empiri indsamlet primært fra ledelsesniveauerne i disse virksomheder. Drivkræfter og barrierer for implementering af strategi er identificeret i den reviewede litteratur. Disse er inddelt i tre tidsmæssige faser henholdsvis tidligt i implementeringsforløbet, under implementering og sent i implementeringsforløbet. Artiklen viser, at der er et forskningsmæssigt gab omkring implementering af strategi i små og mellemstore virksomheder. Dertil saves mere tilbundsgående empiriske studier af strategiimplementering med inddragelse af medarbejderne uden ledelsesansvar. 1

3 1. Introduktion En vigtig ledelsesopgave er virksomhedens strategiske udvikling. Det er denne, der skal sikre virksomhedens konkurrenceevne på lang sigt. Den strategiske udvikling er tæt forbundet med implementering af virksomhedens strategi. Strategiimplementering drejer sig om, at føre strategiske beslutninger ud i livet og opnå eller overgå de forventede forretningsresultater, som kan være både kvantitative eller kvalitative. Implementering kan opfattes som det at realisere en på forhånd formuleret plan (Heide et al, 2002; Aaltonen & Ikävalko, 2002), men hvis implementering kræver en på forhånd formuleret strategi, vil det udelukke muligheden for implementering af en stor del virksomheders strategier jf. diskussionen omkring strategis flertydighed. Implementering kan således sammenfattende beskrives som det at føre strategi ud i livet af både formuleret og ikke-formuleret karakter, og succesen af strategiimplementering kan måles både finansielt og non-finansielt. Uden en god implementering er selv gode strategier ikke meget værd (Finnie, 1997). I praksis viser det sig dog, at virksomheder ofte har svært ved at opnå det, som de deres strategier har sat sig for at opnå. Kaplan og Norton (2008) indikerer, at % af de virksomheder, de har undersøgt, ikke er lykkedes med at opnå den succes, som deres strategier har som mål. Ifølge Mankins & Steele (2005) leverer 63 % virksomhederne ikke den performance, som deres strategier lover. Der er således noget, der tyder på, at strategiimplementering ikke er en nem opgave for virksomheder. Strategi er dog et begreb, der bruges og udlægges på mange måder. Et udsnit af de forskellige udlægninger af strategi i virksomhedsregi viser, at strategi bruges om både tankegange, handlingsformer, udviklingsretninger, fagområder, personlig udvikling, beslutninger og ledelse (Poulfeldt, 2002). Andre tilgange til strategi er samlet under forskellige perspektiver og skoler (Mintzberg et al., 1998) og strategiske tensions (De Wit & Meyer, 2004). Strategi i sig selv er dermed en vigtig ledelsesmæssig opgave, der synes, at kunne gribes an på mange måder og fra mange vinkler. Poulfeldt (2002) fremhæver, at ledelse er en nøglefaktor for strategi. Spørgsmålet er så, hvordan ledelsen af strategi skal gribes an, når der er så mange forskellige betragtninger omkring det. Der synes tilmed at finde en ubalance sted i strategilitteraturen (Alexander, 1985; Hahn & Powers, 2010). På trods af vigtigheden og sværhedsgraden i strategiimplementering fokuser hovedparten af strategiforskningen på strategiformuleringsprocesser eller indhold af strategier frem for implementering. Med afsæt i det ovenstående har denne artikel til formål at undersøge: Hvilke drivkræfter og barrierer er der for strategiimplementering? Artiklen er videre struktureret i fire hovedafsnit. I det følgende afsnit præsenteres en teoretisk referenceramme for artiklens fokus. Derefter beskrives den anvendte metode for gennemførsel af et litteratur review. Dette følges om med et afsnit med specifikke analyser i relation til artiklens forskningsspørgsmål. Artiklen rundes af med et konkluderende afsnit. 2. Teoretisk referenceramme I dette afsnit beskrives den teoretiske referenceramme for artiklen. Først vil begrebet strategi blive gennemgået. Derefter vil implementering blive behandlet. Til sidste diskuteres små og mellemstore virksomheders særkender Strategi Strategibegrebet er ikke noget entydigt og klart begreb. Mintzberg et al. (1998) præsenterer fem forskellige perspektiver på strategi og ti forskellige videnskabelige skoler inden for strategi med særlig fokus på strategisk ledelse. De anvender bl.a. en analogi med en elefant 2

4 og seks blinde mænd, der prøver at beskrive elefanten. Ingen af de seks blinde mænd har set elefanten, men ved at berøre forskellige dele af elefanten får de forskellige, og ukomplette antagelser om, hvordan en elefant ser ud. De er ukomplette i den forstand, at de kun berører en lille del af elefanten. Mintzberg et al. (1998) argumenterer for, at tilfældet er det samme med strategi. De forskellige perspektiver på strategi og de forskellige skoler inden for strategi, er udtryk for, at dele af strategibegrebet bliver beskrevet, uden at nogen af perspektiverne eller skolerne beskriver hele begrebet. De forskellige perspektiver og skoler beskriver derimod dele af det samlede billede af strategi. Poulfeldt (2002) fremhæver også strategibegrebets flertydighed, omend han bruger formuleringen mangefacetteret. Det teoretiske strategilandskab synes at være upræcis, og har i praksis ofte ikke den substans, som der lægges op til. De Wit & Meyer (2004) beskriver ligeledes strategi som et flertydigt begreb. De præsenterer strategi som en række af tensions, som eksisterende strategiforskning struktureres omkring Implementering Alexander (1985) har fremhævet, at langt størstedelen af strategilitteraturen har fokus på strategiformuleringsprocesser frem for på strategiimplementering. Dette kan opfattes som værende problematisk, idet mere end halvdelen af strategier ikke når en reel implementering (Kaplan & Norton, 2008; Mankins & Steele, 2005). Der synes således at være en ubalance mellem strategiformulering og strategiimplementering (Hahn & Powers, 2010; Noble, 1999). Begrebet implementering blev i 1985 operationaliseret af Alexander, hvor der skete en måling af succesen med strategiimplementering ud fra om virksomhederne opnåede de fastsatte mål med de planlagte ressourcer. Noble (1999) peger på, at implementering er essentielt for virksomheder, hvis de skal opnå succes. Effektiv implementering opfattes som en kilde til konkurrencemæssige fordele. Man kan tale om strategisk effektivitet. Dette sikres gennem en strategi, der giver mening, commitment til strategien og den nødvendige handlekraft i virksomheden. Disse tre elementer vil resultere i strategisk målopfyldelse, hvilket leder til forretningsresultater. Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke blot er en opgave for topledelsen men også for mellemlederne og medarbejderne i virksomheden, da strategisk effektivitet er en fælles opgave for virksomheden (Holst-Mikkelsen & Poulfelt, 2008). Strategiimplementering drejer sig således om, at det at føre strategiske beslutninger ud i livet. 2.3 Små og mellemstore virksomheder Der findes ikke nogen entydig definition af små og mellemstore virksomheder (SMV) (Storey, 1994). Denne artikel læner sig op af Europakommissions definition, der definerer SMV som virksomheder med færre end 250 ansatte og højst 50 millioner EURO i omsætning eller en balance på højst 43 millioner EURO. SMV har en række særkender i forhold til store virksomheder (Pollard & Hayne, 1998; Forsman, 2008; Andersson & Tell, 2009; Arlbjørn et al., 2009). Særlige karakteristika ved SMV er: SMV har lavere grad af formelle systemer Informationen i SMV er ofte uformel og ad hoc SMV har typisk større ressourceknaphed Lederne i SMV skal typisk udfylde flere roller SMV har typisk en ejer, der er involveret i driften af virksomheden SMV mangler typisk uddannet personale 3

5 SMV har ofte også en lavere grad af formelle systemer (Churchill & Lewis, 1983) og gør brug af uformelle informationsstrømme, hvilket kan gøre det vanskeligt, når virksomheder vokser (Pollard & Hayne, 1998). Clark (2000) argumenter for, at virksomheders størrelse har en vigtig betydning for designet af strategiprocessen. Store virksomheder har flere ressourcer til at gennemføre implementering af strategi, men det tager til gengæld også længere tid at opnå konsensus og commitment til en strategi. Kompleksiteten og antallet af feedback loops i processen bliver også større, når antallet af medarbejdere stiger. Mindre virksomheder har dog mindre tid til at deltage i sådanne processer, idet de typisk skal bruge størstedelen af deres arbejdsdag på driftsopgaver. Til gengæld er mindre virksomheder ofte mere fleksible og har hurtigere omstillingsparathed end større qua deres mindre størrelse. 3. Undersøgelsesmetode Et litteraturstudie af internationale artikler er gennemført med henblik på at afdække, hvorledes implementering af strategi er behandlet. Hart (1998) peger på, at forskere bør bruge litteraturreviewet til at vise en forståelse af den eksisterende litteratur. Derudover har litteraturreviewet også til formål at undersøge, om der er relevante problemstillinger, som den eksisterende litteratur endnu ikke har afdækket. Således er litteraturreviewet både en analyserende beskrivelse af den eksisterende litteratur samt et eksplorativt studie, der identificerer forskningsmæssige gab. Transfield et al. (2003) peger på, at traditionelle narrative litteraturreviews mangler grundighed og stringens og kan være behæftet med bias af forskeren. Dette er problematisk for såvel praktikere som forskere. For praktikere bliver det sværere, at benytte sig af den viden, som forskerne publicerer, når det ikke er struktureret. For forskere viser problemet sig bl.a. i processer omkring forsøg på publicering i international peer-reviewede tidsskrifter. Transfield et al. (2003) henviser i stedet til en metode, der er kendt fra medicinsk forskning. Den medicinske forskning benytter sig af strukturerede litteraturreviews, hvilket både er med til at tydeliggøre eksisterende viden samt informere praktikere. Det er en tilgang, som den generelle ledelsesforskning med fordel kunne lære af (Transfield et al., 2003). Et skema er til brug for review af de videnskabelige artikler er blevet udarbejdet (se appendiks 1). Skemaet fungerede som et værktøj til at koordinere forfatternes fælles indsats og samarbejde. Identificering af relevante videnskabelige forskningsbidrag i internationale peer-reviewede tidsskrifter er sket via søgninger i EBSCO host Research Databases med forskellige søgeord relateret til implementering af strategi i full text, abstracts og title. Denne eksplorative tilgang førte frem, at nøgleord i den videre søgeproces var strategy og implementation. Derudover afslørede forstudiet også en række andre punkter, som var brugbare til litteraturstudiet: Termerne strategy og implementation kan tage forskellige former som eksempelvis strategies, strategic og implementing De forskellige former af termerne strategy og implementation bliver brugt i forskellige forskningsdiscipliner De forskellige former af termerne strategy og implementation fremgår af artiklens titel, hvis den omhandler strategiimplementering De forskellige former af termerne strategy og implementation bliver også brugt om forskellige fænomener, som ikke har noget med strategiimplementering at gøre Med udgangspunkt i forstudiet blev det besluttet, at søgeordene skulle være strateg* og implement* med trunkeringerne i endelserne for at inkludere forskellige former af termerne. Dernæst skulle der foretages en frasortering, idet termerne også finder anvendelse i forskningsdiscipliner, som ikke er relevante for dette studie (eksempelvis forskning inden for medicin og computer videnskab). Denne frasortering blev gennemført ved kun at søge i 4

6 akademiske tidsskrifter med relevant indhold for studiet. Udvælgelsen af internationale tidsskrifter er sket på baggrund af den danske autoritetsliste for tidsskrifter 2008/2009 (afsnit 25 erhvervsøkonomi), der er tilgængelig på Forsknings- og Innovationsstyrelsens website. Tidsskrifter med potentiel fokus på henholdsvis management, strategi og små og mellemstore virksomheder blev udvalgt til en bruttoliste. Denne liste blev suppleret med et enkelt dansk tidsskrift (Ledelse & Erhvervsøkonomi). I alt er 72 tidsskrifter blevet reviewet (appendiks 2). Udvælgelsesprocessen af artikler er sket i tre trin (se Tabel 1). Første trin bestod af en søgning i de udvalgte tidsskrifter. Andet trin bestod af en screening af de artikler, som søgningen fandt. Det tredje trin bestod af et detaljeret review af disse artikler. Tabel 1: Trin i litteraturreviewet Trin Antal artikler Trin 1: Søgning = 160 Trin 2: Screening = 59 Trin 3: Detaljeret review = 42 Søgningen i tidsskrifterne skete i artiklernes titel uden tidsbegrænsning, idet forstudiet viste, at søgetermerne vil fremgå af titlerne, hvis artiklerne omhandler emnet. Ligeledes vil ældre artikler og have relevans for dette studie. Søgningen i de 72 tidsskrifter blev foretaget via, Emerald, Inderscience, Highbeam, EBSCO Academic Search Premier, Wiley eller på tidsskriftets eget website. En søgning med termerne strateg* og implement* i de udvalgte tidsskrifter resulterede i 160 søgehits (jf. Tabel 1). Ikke alle 160 artikler viste sig relevante for studiet. Derfor blev der foretaget en indledende screening af artiklerne. Artikler blev blandt andet frasorteret, fordi de omhandlede strategier for implementering eller implementering af fagspecifikke strategier som f.eks. Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) og miljøstrategier. Denne screeningsproces reducerede de 160 artikler til 59. De 59 artikler blev gennemgået via et detaljeret review, og denne gennemgang efterlod 42 artikler, som indgår i det endelige litteraturreview (se appendiks 3). I det detaljerede review blev artiklerne undersøgt for, om artiklerne kunne bidrage til det samlede review af litteratur om implementering af strategi. Artiklerne er undergået to hovedanalyser. Første del handler om en karakteristik af litteraturen, der beskæftiger sig med implementering af strategi. Den anden del fokuserer på drivkræfter og barrierer for strategiimplementering. I karakteristikken af litteratur om implementering af strategi blev følgende forhold undersøgt: Empirisk orientering Forskningsmetode Fokus på virksomhedsstørrelse Datakilder Analysen af drivkræfter og barrierer for implementering af strategi er drevet af følgende: Hvordan implementering af strategi er behandlet Hvilke drivkræfter og/eller barrierer der er lagt vægt på Med denne inddeling i to hovedanalyser er det muligt at give en karakteristik med fokus på den metodemæssige del af artiklerne samt at udlede såvel drivkræfter som barrierer i de gennemgåede artikler. 5

7 4. Analyse I dette afsnit foretages en analyse af litteraturen omkring strategiimplementering. Først vil den eksisterende forskning blive gransket med henblik på at klarlægge, hvad grundlaget er for de konklusioner, der kan drages af forskningsresultaterne. Dernæst vil det bliver set på, hvilke drivkræfter og barrierer den eksisterende forskning peger på. 4.1 Karakteristik af litteratur om implementering af strategi Dette afsnit har til formål at skabe en overordnet karakteristik af litteratur omhandlende implementering af strategi. Som beskrevet i metodeafsnittet er 42 artikler identificeret og reviewet. I gennemgangen af artiklerne er 28 ud af de 42 artikler identificeret til at indeholde konkret empiri omkring implementering af strategi (se Tabel 2). De resterende 14 artikler var af mere konceptuel karakter. Tabel 2: Artiklernes indhold af empiri Antal Andel i % Ja 28 66,7 Nej 14 33,3 Det empiriske indhold i artiklerne er baseret på såvel kvalitativ som kvantitativ metode (jf. Tabel 3). Der er en tilnærmelsesvis ligelig fordeling mellem kvantitative, kvalitative og teoretisk/konceptuelle tilgange, hvorimod der kun i mindre grad metodetrianguleres med både kvantitativ og kvalitativ tilgang. 14 af artiklerne er baseret kvantitativ forskningsmetode, 12 er baseret på kvalitativ forskningsmetode og 2 er baseret på både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. De resterende 14 artikler uden empiri er teoretiske/konceptuelle diskussioner. Tabel 3: Empiriske vs. teoretiske/konceptuelle artikler Frekvens Andel i % Empirisk, kvantitativ 14 33,3 Empirisk, kvalitativ 12 28,6 Empirisk, kvantitativ og kvalitativ 2 4,8 Teoretisk/konceptuel 14 33,3 Ud af de 42 identificerede artikler er der 1 artikel, der specifikt fokuserer på SMV (jf. tabel 4). Tabel 4: Artiklernes fokus på virksomhedsstørrelse Frekvens Andel i % SMV 1 2,4 Store virksomheder 26 61,9 SMV og store virksomheder 4 9,5 Ikke angivet 11 26,2 6

8 Den ene artikel, der har fokus på SMV, handler strategiimplementering i små banker (Kargar & Blumental, 1994). Derudover er der 4 artikler, der både har SMV og store virksomheder med i deres undersøgelser. I den resterende del af artiklerne er der enten fokus mod store virksomheder (26 artikler) eller ingen bestemt fokus på virksomhedsstørrelse (11 artikler). I analysen af artiklerne er der foretaget en gruppering af artiklerne efter deres metodiske orientering mod topledelse, mellemledelse og almindelige medarbejdere. Der er i denne gruppering set på datakilderne i artiklerne. Størstedelen af artiklerne (16 ud af 42) er orienteret mod topledelsen (se tabel 5Tabel 5). 5 artikler er orienteret mod mellemledelsen, mens 2 vedrører strategiimplementering med en orientering mod almindelige medarbejdere. Derudover er en enkelt artikel orienteret mod både top- og mellemledelsen. En enkelt artikel er orienteret mod mellemledelsen og almindelige medarbejdere. I de resterende 17 artikler er der ingen bestemt angivelse af, hvilken medarbejderkategori artiklen er orienteret mod. Tabel 5: Datakilder Frekvens Andel i % Topledelse 16 38,1 Mellemledelse 5 11,9 Almindelige medarbejdere 2 4,8 Top- og mellemledelse 1 2,4 Mellemledelse og almindelige medarbejdere 1 2,3 Ikke angivet 17 40,5 Det samlede billede af den reviewede litteratur om strategiimplementering viser et begrænset fokus på implementering af strategi på trods af, at Alexander tilbage i 1985 gjorde opmærksom på et behov for mere forskning omkring dette. Karakterstikken af litteraturen om implementering af strategi viser, at to tredjedele af litteraturen er baseret på empiri, og den resterende tredjedel er konceptuel. Empirien består af både kvantitative og kvalitative undersøgelser. Når der ses på virksomhedsstørrelsen, viser det sig, at størstedelen af litteraturen fokuserer på store virksomheder, og empirien indsamles i overvejende grad på ledelsesniveau i virksomhederne. Der er begrænset fokus på implementering af strategi i et SMV perspektiv i de tidsskrifter, der er blevet reviewet. 4.2 Drivkræfter og barrierer for implementering af strategi I analysen af, hvordan artiklerne behandler implementering af strategi, ses der på i hvilken tidsmæssige fase af implementeringsforløbet artiklernes bidrag kan placeres. En indledende gennemgang af artiklerne har vist, at det kan være relevant at lave en opdeling i følgende faser i implementeringsforløbet tidligt, under og sent (Brenes et al., 2008; Clark, 2000; Daft & Macintosh, 1984; Okumus, 2003). Nogle drivkræfter og barrierer er mere udbredte tidligt i implementeringsforløbet, idet de er forløbere for andre drivkræfter. Planlægning er her et eksempel. Der er ikke meget værdi i at foretage planlægning, når alle aktiver er gennemført. Planlægning sker bl.a. for strukturere det senere implementeringsforløb. Andre drivkræfter og barrierer er mest fremtrædende under selve implementeringsforløbet. Ledelse af uforudsete hændelser sker når hændelserne indtræffer. Sidst findes der drivkræfter og barrierer, der specielt er i fokus sent i implementeringsprocessen. Et eksempel på dette er opfølgning. Der skal være noget at følge op, inden det giver mening at følge op. Der kan ikke foretages en præcis opdeling af overgangene mellem faserne og den tidsmæssige præcisering af, hvornår overgangen fra den ene fase til anden fase finder sted. Drivkræfter 7

9 og og barrierer kan således overlappe faserne. Faseopdelingen er lavet med henblik på at fremme en bedre analytisk forståelse af implementeringsforløbets drivkræfter og barrierer. Drivkræfter og barrierer behandles samlet, idet der ofte vil være vil overlap. Et eksempel er kommunikation, hvor klar kommunikation anses som en drivkræft (Rapert et al., 2002), hvorimod uklar kommunikation anses som en barriere (Heide et al., 2002). Tabel 6 viser drivkræfter og barrierer for implementering af strategi fordelt på de tre faser tidligt, under og sent. Tabel 6: Oversigt over drivkræfter og barrierer for implementering af strategi Tidligt Under Sent Planlægning Kommunikation Ressourcer Strategi Kommunikation Ledelse Ressourcer Arbejdsgange Måling Feedback Belønning Tidligt i forløbet med implementering af strategi er der identificeret fire drivkræfter og barrierer (jf. tabel 6). Disse er planlægning, kommunikation, ressourcer og strategi. Under forløbet for implementering af strategi er der ligeledes identificeret fire drivkræfter og barrierer, hvilke er kommunikation, ledelse, ressourcer og arbejdsgange. Sent i forløbet er der identificeret tre drivkræfter og barrierer. Disse er måling, feedback og belønning. De identificerede drivkræfter og barrierer behandles mere indgående i det følgende delafsnit i artiklen. Tabel 7 viser, hvor i implementeringsforløbet de reviewede artiklers fokus ligger. Tabel 7: Artiklernes fasemæssige fokus i forløbet med implementering af strategi Frekvens Andel i % Tidligt i implementeringsforløbet 13 30,9 Under implementeringsforløbet 3 7,1 Sent i implementeringsforløbet 0 0,0 Tidligt og under implementeringsforløbet 13 30,9 Tidligt og sent i implementeringsforløbet 0 0,0 Under og sent i implementeringsforløbet 0 0,0 Fokus på alle tre faser 12 28,6 Udenfor kategori 1 2,4 Det fremgår af tabel 7, at 13 ud af 42 reviewede artikler alene beskæftiger sig med drivkræfter og barrierer relateret til en tidlig fase i implementeringsprocessen. 3 af artiklerne behandler drivkræfter og barrierer under forløbet. Ingen artikler behandler drivkræfter og barrierer relateret til sent i implementeringsforløbet. Sidst er der identificeret 12 artikler, der behandler alle tre faser Drivkræfter og barrierer tidligt i implementeringsforløbet af strategi For at opnå succes med strategiimplementering er det vigtigt, at der tidligt i forløbet er en god planlægning. Aldehayyat & Anchor (2010) identificerede en klar sammenhæng mellem 8

10 effektiv strategisk planlægning og virksomheders performance. Deres studie peger på, at virksomheder, der oplever større problemer med implementering af strategisk planlægning, opnår en lavere performance. Derudover indeholder planlægning også, at der gøres klart, hvad der skal opnås med strategien. Der skal opstilles nogle klare veldefinerede mål af både finansiel og non-finansiel karakter, hvilket eksempelvis kan gøres ved hjælp af kendte modeller som balanced scorecard (Atkinson, 2006). Balanced scorecard er styret af en vision og strategi, som binder de fire perspektiver finansielt, kunder, internt i virksomheden og læring og vækst sammen. Derudover lægger balanced scorecard også vægt på, at de strategiske mål bliver brudt ned til operationelle mål, så det gøres klart, hvad der forventes af medarbejderne i virksomheden. Klare mål er noget, der er vigtigt både for at medarbejderne ved, hvad der skal prioriteres i hverdagen, men også for at bibeholde og motivere dygtige medarbejdere (Michlitsch, 2000). Målene er således med til at lede medarbejdernes adfærd. Noget andet, der også er med til at lede medarbejdernes adfærd, er virksomhedens belønningssystem. Det hører også planlægningen af implementering at designe et hensigtsmæssigt belønningssystem. Stonich (1981) argumenterer for at uhensigtsmæssigt designede belønningssystemer ligefrem er med til at hæmme strategiimplementering. Således er det vigtigt i planlægningen, at der opstilles en klar visioner og strategi for virksomheden, og dette bør følges op af opstillingen af målsætninger med operationelle mål, der linkes sammen med visionen og strategien. Disse mål bør indarbejdes i designet af virksomhedens belønningssystem, således der er en sammenhæng fra vision og strategi til målsætninger og belønning. Alexander (1985) peger dog på, at over halvdelen af virksomhederne (56 %) i hans studie oplevede manglende definering og beskrivelse af nøgleopgaver som et problem, og 17 % af virksomhederne oplevede det som et stort problem. Derfor vil det for mange virksomheder også være en vigtig opgave at få defineret og beskrevet nøgleopgaverne, som implementering af strategien medfører, ligesom det også er vigtigt at få beskrevet, hvilke forandringer der vil ske i nøglemedarbejderes rolle i virksomheden. Alexander (1985) foreslår, at disse opgaver opstilles i en implementeringsplan, der fortæller hvem, der skal hvad, og hvornår det skal gøres. Dette giver et godt overblik over processen, men det er vigtigt, at planen hverken er for vag eller for detaljeret Alexander (1985). Hvis den er for vag, vil den ikke kunne bruges i praksis, og hvis den er for detaljeret, kan den resultere i en stringent gennemførelse, selvom det er klart, at den bør ændres. Kommunikation er tæt forbundet med planlægning. Jo bedre planlægningen har været, desto mere tydelig kan der kommunikeres ud, hvad der forventes af virksomhedens medarbejdere. Man kan også i planlægningsprocessen arbejde på, at forbedre kommunikationen af strategien. Konsensus om strategien er fremhævet som et vigtigt element for at implementere strategi (Alexander, 1985; Dooley et al, 2000; Rapert et al, 2002). For opnå konsensus er kommunikation helt centralt. Kommunikationen skal bidrage til en øget forståelse af strategien samt de strategiske prioriteringer i virksomheden. Rapert et al (2002) peger på, at hyppig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er med til at fremme strategiimplementeringen og dermed virksomhedens forretningsmæssige resultater. En tilgang til kommunikationen kan være gennem fortællinger om, hvordan virksomheden i løbet af implementeringen af strategien skal forandre sig, og hvordan disse forandringer fastholdes (Sonenshein, 2010). Kommunikation er således et vigtigt element allerede tidligt i implementeringsforløbet. Det kan skabe forståelse og konsensus om virksomhedens strategi. En tredje vigtig drivkræft og barriere for strategimplementering tidligt i processen er ressourcer. Virksomheder er afhængige af sine ressourcer for at få en strategi implementeret. Ressourcer indebærer kapital, medarbejdere, ekspertise, tid og viden (Alexander, 1985; Okumus, 2003). Nøgleordene i forbindelse med ressourcer er: Allokering 9

11 Udvikling Tiltrækning Implementering af en strategi afleder et ressourcebehov. Der tages typisk udgangspunkt i virksomhedens eksisterende ressourcer for at få afdækket dette ressourcebehov. En vigtig opgave er at allokere tilstrækkelige ressourcer og de rigtige ressourcer til de opgaver, der skal løses (Alexander, 1985; Okumus, 2003). Det er især vigtigt, at få allokeret de rigtige ledere til de rigtige opgaver (Govindarajan, 1989). Uden en hensigtsmæssig allokering af ressourcer vil der opstå problemer senere i implementeringsforløbet. Det kan dog være tilfældet, at de eksisterende ressourcer ikke er tilstrækkelige til at implementere virksomhedens strategi. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at udvikle den eksisterende ressourcebase. Det er især træning af medarbejdere, der fremhæves i litteraturen. Alexander (1985) konkluderer, at 62 % af virksomhederne i hans studie oplevede problemer med mangelfuld træning til medarbejdere. 12 % af virksomhederne så det som et stort problem. Andre artikler fokuserer mere på mellemledernes rolle i strategiimplementering, hvor Hussey (1985, 1996) ser ledelsestræning som en vigtig forudsætning for implementering af virksomhedens strategi. Det er vigtigt, at især mellemlederne er motiverede og kompetente til at være med til at drive processen for implementering, idet de i mange virksomheder har ansvaret for at lede den praktiske implementering af strategien (Guth & Macmillan, 1986). Det er dog ikke altid sikkert, at den eksisterende ressourcebase kan udvikles i til det nødvendige niveau. I disse tilfælde vil strategien kræve, at der skal tiltrækkes nye ressourcer. Implementering af strategi kan således afhængige af ansættelse af nye medarbejdere (Okumus, 2003). En sidste drivkræft og barriere tidligt i implementeringsforløbet er strategi. Implementering er påvirket af hvilken strategi, der følges, og det er vigtigt, at strategien baseres på et koncept eller en god idé (Alexander, 1985). Covin et al. (1994) fandt en sammenhæng mellem den strategi, der blev fulgt og virksomhedens succes. Selve strategiformuleringsprocessen (Brenes et al., 2000), og en forudgående analyse (Finnie, 1997; Clark, 2000) er i denne sammenhæng også vigtig for strategiimplementeringen. Finnie (1997) beskriver udviklingen af strategi i en cyklisk model, der starter med en analyse af forskellige interne og eksterne forhold for virksomheden Drivkræfter og barrierer under implementeringsforløbet af strategi Under implementeringsprocessen er det vigtigt med kommunikation. Det er vigtigt, at ledelsen kommunikerer ud, hvad strategien er, og hvad formålet med den er. Det er ligeledes vigtigt med kommunikation mellem medarbejderne og ledelsen initieret af medarbejderne under implementeringsforløbet. Alexander s studie (Alexander, 1985) viste, at 56 % af virksomhederne, oplevede manglende informationssystemer som et problem, og 10 % af virksomhederne oplevede det som et stort problem. Hans studie identificerede også problemer, som kræver topledelsens involvering med kommunikation, idet det har en signifikant betydning for virksomhedens succes. Okumus (2003) peger på vigtigheden af at forstå kommunikation i bred forstand. Det drejer sig både formel og uformel kommunikation, som kan tage form af planer, træningsprogrammer, belønning. Derudover er der flere vigtige kommunikationsveje, hvor der skal kommunikeres oppefra og ned, nedefra og op, sidelæns, internt, eksternt, enkeltgange og vedvarende. Heide et al. (2002) fandt i deres studie frem til, at mangelfuld kommunikation var den største barriere for strategiimplementering. Den anden drivkræft og barriere under implementeringsprocessen er ledelse. Ligesom det er vigtigt, at der allokeres dygtige ledere til processen, og de trænes og uddannes tidligt i forløbet, er det også vigtigt, at det gode lederskab fastholdes under processen. Under implementeringsprocessen har mellemlederne en central rolle (Atkinson, 2006), hvor det er vigtigt, at de besidder motivation og kompetencer til at lede processen. Topledelsen har også 10

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Det Danske Ledelsesakademi 2013 Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Lisa Thoms lthoms@sam.sdu.dk Syddansk Universitet

Læs mere

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE - en baggrundsrapport 2010 IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE Implementeringsforskning om forebyggelse en baggrundsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Louise Paulsen Rønnov og Bella Marckmann,

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

MOTIVERING AF VIDENSARBEJDERE

MOTIVERING AF VIDENSARBEJDERE MOTIVERING AF VIDENSARBEJDERE Frances Jørgensen 1, Anne Bøllingtoft, og Henning Madsen Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet RESUMÉ Denne artikel bygger på resultaterne fra et pilotprojekt, der havde

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV

FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV (FORSKNINGSBASERET) Kirsten L. Frandsen Erhvervs ph.d.-studerende Kifra@sam.sdu.dk Kristin B. Munksgaard Ph.d., Lektor Kbm@sam.sdu.dk Syddansk Universitet

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Artikel til Det Danske Ledelsesakademi 2011 Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Forskningsbaseret artikel Af: Jan Stentoft Arlbjørn*

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Kategori: Forskningsbaseret paper

Kategori: Forskningsbaseret paper Hvor skaber forskellige redskaber effekt i arbejdet med lederudvikling? En test med udgangspunkt i anvendelsen af Kodeks for God Offentlig Topledelse i Danmark og Holland Af Thomas Frank Erhvervs-PhD-studerende

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation?

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Januar 2008 Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh * Resumé Budgettet er en central del af virksomhedens økonomistyring, men det er

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi Den 8.-9. december 2008 Clarion Hotel, København Strategisk ledelseskommunikation set i et fortolkende

Læs mere

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces. hos Københavns Lufthavne A/S

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces. hos Københavns Lufthavne A/S Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces hos Københavns Lufthavne A/S Hovedopgave ved HD i Supply Chain Management, CBS Udarbejdet af: Thomas Graversen 020379 Christian Eichner-Larsen

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Anne Marie Villumsen, Jens H. Lund, Ulla Viskum & Ida Skytte Jakobsen Reviewet tegner et kort

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE

SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE Marianne Storgaard Postdoc Syddansk Universitet Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse Engstien 1 6000 Kolding E-mail: mars@sam.sdu.dk

Læs mere

Danmarks IT-politik set med IT-strategiske øjne.

Danmarks IT-politik set med IT-strategiske øjne. Danmarks IT-politik set med IT-strategiske øjne. Udarbejdet af: David Graff Nielsen 010572-XXXX (K-SWU) Undervisere: Claus Seeberg Friis & Jan Pries-Heje David Graff Nielsen Side 1 12-05-2003 1. Indledning...

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere