Afrapportering Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Projekt 2011-3"

Transkript

1 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller på virksomhedernes adresse. Vi har i selekteringen af virksomheder anvendt lister fra Dansk Byggeri og vi kan konstatere at det antal ansatte, som fremgår af listerne ikke altid stemmer overens med sandheden. Derfor har vi haft besøg hos virksomheder, hvor der ingen ansatte var tilbage. Vi har ved virksomhedsbesøgene talt meget om den kommende mangel på arbejdskraft i byggebranchen og mulighederne for at gå fra ufaglært til faglært (GVU), screening, uddannelsesog finansieringsmuligheder. Vi oplever et ønske hos nogle af håndværksmestrene om kortere kurser på skæve tidspunkter f.eks eller Vi har i projektet anvendt flere metoder til at komme i kontakt med virksomhederne og hermed skærpe interessen for efteruddannelse. Metoderne er traditionelle virksomhedsbesøg, åbent hus arrangementer, deltagelse på messer, samarbejder med trælaster og endelig fortsætter vi efter projektets afslutning med opfølgning på de mange kundemøder. Øerne Langeland, Ærø, Fanø, Rømø og Als, hvoraf en del ligger i udkantsområder, er inddraget i projektet ved direkte besøg eller telefonisk kontakt. Der har været kursusaktivitet på flere af øerne. Samarbejdet imellem skolerne i projektet og med ikke godkendte skoler har forløbet fint, og vi har inddraget LUU og organisationerne løbende. Fremadrettet anbefaler vi, at fortsætte med det opsøgende arbejde, idet vores oplevelse og erfaring er, at virksomhederne opfatter den direkte dialog positivt og kan hermed skabe grobund for at flere af medarbejderne får efteruddannelse. 1

2 Information om AMU og opsøgende arbejde for byggevirksomheder i Region Syd I bevillingsbrev af 18. august 2012 fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond bevilliges ,- kroner til ovennævnte projekt. Projektperioden løber fra 1. september april 2013, men forlænges senere efter aftale med Lone Thrane til 30. juni Afrapportering af projektet indledes med baggrund og mål for projektet, og efterfølges af en beskrivelse af hvordan vi rent praktisk har grebet opgaven an og af hvilke resultater vi har opnået med projektet. Ide og baggrund for projektet Yde en målrettet indsats overfor Bygge- & Anlægs virksomheder i region Syd nye som veletablerede virksomheder, samt medarbejderne i virksomhederne for at informere om de forskellige muligheder, der findes i AMU systemet. Denne målrettede indsats skal ske i samarbejde med andre godkendte skoler og ikke godkendte skoler i regionen. Endelig sker indsatsen i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og for Murer, samt Dansk Byggeri. De godkendte skoler i regionen udgør Svendborg Erhvervsskole, Svendborg - Syddansk Erhvervsskole, Odense - AMU-Vest og EUC-Vest i Esbjerg. Skolerne dækker således de fælles kompetencebeskrivelser: bygge- og anlægsopgaver i lettere og tungere materialer og anlægsarbejder og struktøruddannelse. Alle skolerne har mange års erfaring med opsøgende aktivitet overfor de pågældende brancher og har ligeledes haft succesrigt samarbejde med enkelte trælaster. Mål med projektet Gennem målrettet besøg og samarbejde med organisationer, virksomheder og trælaster/byggemarkeder få erfaring med at finde nye metode til etablering af AMU kurser. Formålet med projektet er at fastholde, samt forøge aktiviteten på AMU kurser i region syd. Målgruppen for projektet er primært små og mellemstore virksomheder SMV i området. Beskrivelse af projektforløbet På bevillingsmødet den 12. september 2012 hvor alle skolerne var repræsenteret samt Lone Thrane fra Byggeriets Uddannelse blev følgende aftalt: Første selektering af virksomheder, der fordeles imellem de godkendte skoler 2

3 Fastsættelse af måltal for hvor mange virksomheder der skal besøges i regionen Fastlæggelse af geografisk dækning for de enkelte skoler Foreløbig fordeling af timer til opsøgende arbejde Fastlæggelse af tidsplan Opgave og ansvarsfordeling Udarbejdelse af fælles spørgeramme til virksomhedsbesøg Hvordan afrapporteres besøg Selektering af virksomheder Vi har fået en virksomhedsliste fra Dansk Byggeri over medlemmer inden for brancheområderne i region syd. Denne liste blev sammenholdt med skolernes egne virksomhedslister og dannede baggrund for den endelig virksomhedsliste, som det opsøgende arbejde er udført efter. Selektering har dels haft som mål, at sikre at det opsøgende arbejde dækker hele det geografiske område og dels sikre at alle brancher blev jævnt repræsenteret. Virksomhedslister er vedlagt. Måltal for antal virksomhedsbesøg og geografisk dækning Det blev aftalt på bevillingsmødet, at vi samlet ville besøge virksomheder i projektperioden. De to fynske erhvervsskoler har dækket Fyn og dele af trekantområdet. De to uddannelsesinstitutioner i Esbjerg har dækket det resterende område. Samarbejder Der har udover samarbejdet imellem de godkendte skoler været gode samarbejdsrelationer med Hansenberg og EUC-Syd. Hertil kommer et samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, inden for bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer. I LUU sidder der repræsentanter fra organisationer eksempelvis 3F, som vi har samarbejdet med omkring kursister og det har været debatteret på LUU-møder. Ligeledes har vi undervejs talt med arbejdstagere og arbejdsgivere i LUU, for at få kursister til at tilmelde sig. Tidsplan Tidsplanen blev udarbejdet efter principperne i projektansøgningen, men med ændret tidsperiode på grund af forskydningen i projektperioden i forhold til den oprindelige ansøgning. Efter selektering af virksomheder kom den første periode med opsøgende arbejde efterfulgt af en status og første evaluering af arbejdet, hvilket er gentaget i alt tre gange. 3

4 Spørgeramme Med udgangspunkt i VEU-Center Fyns spørgeramme for opsøgende arbejde udarbejdede vi en spørgeramme til projektet, så alle virksomhedsbesøg blev gennemført med en fælles referenceramme. Afrapportering af besøg Afrapportering af virksomhedsbesøgene er sket dels i en dertil udarbejdet skabelon i regneark, dels ved skriftlig tilbagemelding til projektleder om opnåede resultater, muligheder og barrierer og endelig i Praktik Plus, hvor det har været muligt. Nogle skoler anvender et CRM system i stedet for Praktik Plus og det har ikke administrativt været muligt ressourcemæssigt at registrere i begge systemer. Metoder Vi har udarbejdet en fællesbrochure og en brochure om støttemuligheder fra fonden, således virksomhederne fik de samme informationer. Hertil kommer skolernes særlige udbud. Virksomhederne er besøgt uden forudgående aftale og hvor det har været mest hensigtsmæssigt er der indgået en mødeaftale på forhånd. Opfølgningen sker ved telefonisk kontakt eller besøg. De løbende evalueringer af den opsøgende indsats har vi valgt at lave pr. mail og / eller telefon, da vi fandt denne fremgangsmåde hensigtsmæssig i forhold til tidsfaktor og udbyttet kontra afholdelse af et møde. Projektets resultater Da vi fik ideen til projektet var markedet præget af en velvillighed til at sende medarbejder på efteruddannelse og lyst til at få mere information om uddannelses-, og finansieringsmuligheder inden for AMU systemet. Påvirkninger fra omverdenen Virksomhederne oplever i stor udstrækning en meget kort ordrehorisont, hvilket gør at de fokuserer deres ressourcer på at få ordre i hus. Fradragsmuligheden for private faldt væk fra årsskiftet, hvilket påvirkede lysten til efteruddannelse. Ordningen er vendt tilbage i projektets afsluttende periode. 4

5 De manglende ordrer har tæret på kapital og medarbejderstaben er reduceret til minimum og det levner ikke plads til efteruddannelse. Generelt kan man sige at den stagnerende økonomiske vækst i samfundet har tilbageholdende effekt på virksomhederne. For medarbejderne har incitamentet til at få uddannelse bl.a. bygget på tradition og kultur inden for de enkelte brancher f.eks. at blive efteruddannet i ledighedsperioder, men også forventning om at mester betaler. Med den seneste lovgivning om arbejdsmarkedsydelse, der delvis finansieres af midler fra 6 ugers selvvalgt, så falder muligheden for deltagelse i kurser i kortere ledighedsperioder væk for medarbejderne. Resultater Generelt er det både i projektet, men også i andre sammenhænge med brancherne, ganske vanskeligt at sælge kurser og dermed øge aktiviteten. Virksomhederne sender ofte kun medarbejdere på lovpligtige kurser. Nogle skoler oplever et fald AMU-aktiviteterne og første halvdel af 2013 tyder ikke på en ændring i den udvikling. Den opsøgende indsats på øerne Langeland, Ærø, Als, Fanø og Rømø - har resulteret i et kursus med 7 deltagere og efterfølgende behov for kursus i energioptimering og it med afvikling efterår Der findes ikke entreprenørvirksomheder på Rømø. AMU-Vest har i samarbejde med EUC-Syd og Hansenberg afviklet hhv. et 12 og 5 ugers betonkursus primært for ledige. Det nævnes her, idet 40 % af deltagerne på det ene hold efterfølgende kom i job. Virksomhederne vil gerne informeres om uddannelsesmuligheder og finansieringsmuligheder og vi har erfaret, at der stadig er store huller i deres viden om kompetencefonde, antallet af kurser og finansieringsmuligheder i øvrigt. Den øgede omtale og promovering af jobrotation særlig ved indgåelse af elevaftaler skabte stor nysgerrighed hos nogle virksomheder, men ordningen er stoppet igen. Virksomhederne kunne se en mulighed for, at få råd til at sende medarbejdere på efteruddannelse. Aktiviteter via samarbejde med trælasterne har i denne periode været nedadgående, idet der i eksisterende samarbejdsrelationer er reduceret i antal udbud og gennemførte kurser. 5

6 Nogle af skolerne i projektet har genoptaget et samarbejde med STARK og gennemført informationsmøder for alle butikschefer i regionen, og etableret et samlet udbud af AMU-kurser. Der udbydes således 12 kurser i den syddanske region i løbet af vinteren. Svendborg Erhvervsskole har igennem en årrække haft et tæt samarbejde med en lokal trælast, der dels har udmøntet sig i en række årlige AMU kurser, deltagelse i messe samt fælles arrangementer for deres kunder og deres medarbejdere. Generelt oplever vi samarbejdet med f.eks. trælaster som en eftertragtet afholdelsesform blandt kursisterne, så det er en metode vi fortsat vil arbejde med. AMU-Vest har afholdt åbent hus arrangementer i afdelingen for bygge- og anlæg samt på hele skolen. På struktørområdet er man i gang med opfølgningsbesøg og der er udarbejdet en annonce, hvorpå virksomhederne kan få deres logo, såfremt de ansætter en struktørlærling. Der er efter projektets afslutning generelt fulgt op på en række af kundebesøgene enten ved telefonisk kontakt eller gen besøg. En skole har ansat en konsulent til opfølgningsbesøg hos alle besøgte virksomheder. I alt 259 antal virksomheder har fået information / materiale om forskellige muligheder i AMUsystemet Samarbejde imellem skolerne De godkendte skoler i projektet har samarbejdet indbyrdes og med ikke-godkendte skoler EUC- Syd, Hansenberg og samarbejdet har forløbet meget fint. Muligheder Med det omfattende antal byggeprojekter 135 mia i alt, som er / bliver iværksat i den syddanske region tænker vi, at der ved en fortsat og kontinuerlig opsøgende indsats er basis for at skabe mere AMU aktivitet inden for de forskellige brancher. Hvis statistikker og forudsigelser taler sandt, så bliver der mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en kort årrække og samtidig skal den nuværende arbejdskraft opkvalificeres, for at imødekomme krav fra bygherrer. Finanskrisen og følgerne af denne har bevirket at en række virksomheder er gået konkurs og de overlevende virksomheder er dem vi kan målrette en fremtidig indsats overfor. Det er nærliggende at påstå, at aktivitetsniveauet vil stige i fremtiden, dels fordi der er sået et frø hos de besøgte virksomheder og dels en forventning om stigende efterspørgsel på arbejdskraft inden for området. 6

7 Anbefaling Med baggrund i vores indsats, så tænker vi, at vejen til mere aktivitet er: FORTSAT OPSØGENDE ARBEJDE MED INFORMATION OG VEJLEDNING OM UDDANNELSES- OG FINANSIERINGSMULIGHEDER. Erfaringen fra projektet er, at de relativt mange enmandsvirksomheder skal udelades i denne proces, det er for ressourcekrævende og giver minimalt udbytte. Bilag Virksomhedsliste Afrapportering af timer og km Spørgeramme Brochure Eksempel fra Praktik Plus Liste over undervisere 7

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Projektet er bevilget af Beskæftigelsesministeriet i 2008 og gennemført af AC i 2009.

Projektet er bevilget af Beskæftigelsesministeriet i 2008 og gennemført af AC i 2009. AC - Sekretariatet Den 12. april 2010 JM Evaluering af Brobygningsprojektet Brobygningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem organisationerne i dansk erhvervsliv; DI, DE, Dansk Byggeri og AC samt Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere