Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015"

Transkript

1 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende uddannelse samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovens hovedformål er at: Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe er ufaglærte og faglærte. VEU-CENTER MIDTVEST VEU-CENTER MIDTVEST dækker erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesbehov for virksomheder i Midt- og Vestjylland. Institutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST er: Herningsholm Erhvervsskole Uddannelsescenter Holstebro UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Lemvig Gymnasium Herning HF og VUC VUC Holstebro, Lemvig og Struer AMU Center Hoverdal Social & SundhedsSkolen, Herning AMU Midtjylland ApS Der er i regi af VEU-CENTER MIDTVEST etableret et VEU-centerråd bestående af bestyrelsesmedlemmer fra uddannelsesinstitutionerne samt tilforordnede, herunder direktørerne fra uddannelsesinstitutionerne, erhvervsservicecentre og jobcentre. Endvidere er der etableret en Partnergruppe i VEU-CENTER MIDTVEST bestående af kursusansvarlige fra uddannelsesinstitutionerne (godkendte og ikke-godkendte udbydere), VUC ere samt erhvervsservicecentre og jobcentre). Formålet med VEU-centerrådet og [1]

2 Partnergruppen er dels at VEU-CENTER MIDTVEST kontinuerligt får relevant input og er i dialog med de arbejdsmarkedspolitiske aktører og dels at sikre koordinering af og synergi mellem aktuelle aktiviteter. VEU-CENTER MIDTVEST har til formål at understøtte nationale og regionale arbejdsmarkedspolitiske målsætninger om mere og bedre efteruddannelse for små og mellemstore virksomheder med særlig fokus på kortuddannede og uddannelsesuvante. I denne sammenhæng har uddannelsesinstitutionerne siden 2006 samarbejdet om at skabe en tilgang til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Udbud Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST udbudspolitik tager afsæt i, at vi på baggrund af de udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST tilstræber derfor i videst muligt omfang et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, som til stadighed modsvarer og matcher arbejdsmarkedets skiftende behov for efteruddannelsestilbud, enkeltkurser, varighed og fleksibilitet, niveau, gennemførelsesform mv. Samlet udbyder netværket VEU-CENTER MIDTVEST FKB'ere (fælles kompetencebeskrivelser) og almene grundlæggende uddannelser, som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. Det regionale arbejdsmarkeds behov Med henblik på at udbuddet i VEU-CENTER MIDTVEST og arbejdsmarkedets behov matches så optimalt som muligt prioriteres samarbejdet med alle relevante aktører højt. Det gælder således via dialog og samarbejde med: Vækstforum (Region Midtjylland) Det Midtjyske Kompetenceråd Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Beskæftigelsesregion Midtjylland Jobcentre og kommuner De lokale uddannelsesudvalg Faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer Erhvervsrådene og den kommunale erhvervsservice i det geografiske dækningsområde for VEU-CENTER MIDTVEST [2]

3 Med henblik på at opfange og imødekomme de private og offentlige virksomheders specifikke behov for en målrettet efteruddannelsesindsats er der i VEU-CENTER MIDTVEST forøget fokus på virksomhedskontakten gennem en intensiveret opsøgende indsats. Især i forhold til de små- og mellemstore virksomheder spiller det opsøgende arbejde en central rolle og har til formål at øge virksomhedernes kendskab til og brug af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. I alt ca. 15 kernekonsulenter (samt en række fagkonsulenter fra uddannelsesinstitutionerne i VEU-centret) har daglig kontakt med et stort antal virksomheder og deltager i en række virksomhedsbaserede netværk. Dette skal medvirke til at sikre at de regionale virksomheders og medarbejderes generelle kompetenceudviklingsbehov identificeres og dækkes bedst muligt. Denne indsats og servicering af virksomhederne er styrket væsentlig, idet vejledningen og rådgivningen af virksomhederne har afsæt i de samlede muligheder for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og kompetenceudvikling i øvrigt i regi af VEU-CENTER MIDTVEST. Samtidig er VEU-CENTER MIDTVEST i stor udstrækning repræsenteret i forskellige lokalt og regionalt forankrede råd og vejledningsorganer, der har arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske temaer. Aktivitetsudvikling Overordnet forventes i 2015 et svagt stigende aktivitetsniveau sammenlignet med Den opsøgende indsats i forhold til små- og mellemstore virksomheder samt arbejdet med strategisk uddannelsesplanlægning i regi af VEU-CENTER MIDTVEST forventes at have en positiv effekt på omfanget af gennemført AMU og almen grundlæggende uddannelse. Samtidig vil uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest vil i 2015 have fokus på at udnytte det potentiale for gennemførelse af voksen- og efteruddannelse, der ligger i den offentlige sektor gennem den virksomhedsopsøgende indsats. Region Midtjylland igangsætter i 2015 et regionalt initiativ, der understøtter den opsøgende indsats og strategiske uddannelsesplanlægning i samarbejde med virksomhederne i regi af VEU-CENTER MIDTVEST. Det regionale initiativ KompetenceforsyningMIDT har til formål at styrke vækst og kompetenceudvikling i især små og mellemstore private virksomheder i regionen gennem et øget samarbejde mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsserviceområdet gennem bl.a. en øget koordinering af den opsøgende virksomhed. Samarbejdet vil endvidere bestå i bistand til små- og mellemstore vækstvirksomheder ift. at udarbejde vækst- og kompetencestrategier som afsæt for udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesplaner. Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST vil fortsat i 2015 intensivere indsatsen omkring realkompetencevurdering ift. at opnå en positiv effekt på gennemført AMU og almen grundlæggende uddannelse samt ift. implementeringen af EUV (Erhvervsuddannelse for voksne). [3]

4 I 2015 er vejledningsindsatsen ift. voksne indføjet i VEU-centrenes udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Dette betyder, at der i 2015 vil være et særligt fokus på at gennemføre aktiviteter, der øger antallet af gennemførte individuelle vejledninger, herunder særligt ift. ufaglærte og faglærte. Dette vil alt andet lige medføre, at flere i VEU-centrets primære målgruppe efterfølgende deltager i voksenundervisning. Kompetencefondene vil også i 2015 medføre en fokusering på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i virksomhederne med efterfølgende tilgang af kursister til uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2015, da flere af de store virksomheder i lokalområdet befinder sig i en flerårig strategisk kompetenceudviklingsproces. Indsatsområder Den formulerede udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST skal lokalt og regionalt understøtte: Den teknisk-faglige og merkantile opkvalificering af medarbejdere i VEU-CENTER MIDTVESTs geografiske dækningsområde. Den almene kompetenceudvikling af medarbejdere i VEU-CENTER MIDTVESTs geografiske dækningsområde. Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering. En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken. Overordnet defineres kerneområderne for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST gennemfører grunduddannelse til og med hovedforløb. Et andet kerneområde er et meget bredt udbud af grunduddannelse og efteruddannelse inden for teknisk-faglige områder og almene fag, herunder at der bliver øget fokus på samspillet mellem grundlæggende almene og erhvervsrettede kurser samt en fortsat fokusering på RKV/IKV og EUV. Særligt RKV/IKV og EUV er i 2015 et indsatsområde i VEU-CENTER MIDTVEST, hvor der gennemføres projektaktiviteter, der har til formål at understøtte en øgning i gennemførelsesomfang på alle uddannelsesinstitutioner. Den strategiske satsning på RKV/IKV EUV som indsatsområde skal bl.a. ses i sammenhæng med uddannelsesinstitutionernes fokus på arbejdet med det dobbelte kompetenceløft (fra ufaglært til faglært/fra faglært til KVU/MVU) Endelig er området indenfor arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i forhold til såvel udbud af uddannelsesmål som i forhold til udvikling og gennemførelse af større kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner. Bevillingsmæssigt begrundede prioriteringer. [4]

5 I alle af Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVESTs prioriteringer vil kortuddannede og ufaglærte blive tilgodeset frem for personer udenfor den primære målgruppe. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner højt. Samarbejdsrelationer Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST samarbejder med en række øvrige godkendte udbydere og andre offentlige og private udbydere af uddannelse med henblik på den bedst mulige løsning af uddannelsesbehovene. Endvidere samarbejdes strategisk og konkret med uddannelsesinstitutionerne i de øvrige to VEU-centre i Region Midtjylland. Det strategiske samarbejde udmønter sig i koordinering af udviklingsinitiativer og opgaveløsning med et regionalt sigte. Markedsføring Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST gennemfører en koordineret markedsføring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger. Der er i regi af VEU-CENTER MIDTVEST udviklet og lanceret en hjemmeside der består i en fælles platform for uddannelsesinstitutionerne i VEUcentret. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt kortuddannede og uddannelsesuvante. Endvidere består hjemmesiden i et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for videndeling. Der er siden 2008 gennemført flere fælles kampagnefremstød. Kampagnerne fortsætter i Formålet med kampagnerne er, at udbrede kendskabet til brugen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. I 2015 er der et fortsat særligt fokus på strategisk uddannelsesplanlægning og partnerskabsdannelser med virksomhederne omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling samt på rådgivning og vejledning af virksomheder og kortuddannede. Endvidere er der i regi af VEU-CENTER MIDTVEST implementeret fælles CRM-system på alle skoler i netværket, hvor uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det [5]

6 opsøgende arbejde beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet markedsføring. Markedsføringen af udbuddet indenfor for EVE rettes primært mod målgruppen af kortuddannede og ufaglærte personer. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke uddannelsesinstitutionerne i VEU- CENTER MIDTVEST som professionelle udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt som attraktive samarbejdspartnere for virksomheder og øvrige interessenter. Markedsføringen sker endelig konkret via Herningsholm Erhvervsskoles hjemmeside, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde, som uddannelseskonsulenter, vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen: Udliciteringspolitik I det omfang det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt vil Herningsholm Erhvervsskole søge samarbejde med relevante private godkendte udbydere samt øvrige private udbydere om gennemførelse af udvalgte uddannelsesaktiviteter. Samarbejdet vil kunne omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser m.v. Ved udlicitering af EVE-aktiviteter er alle skoler i VEU-CENTER MIDTVEST opmærksomme på overholdelse af bestemmelser herom i Lov om virksomhedsoverdragelse. Endvidere anvender alle skoler i VEU-CENTER MIDTVEST de af Undervisningsministeriet udviklede og distribuerede skabeloner til indgåelse af kontrakter omkring udlicitering for så vidt angår rammer for udlicitering, tilsyn med udlicitering mv. Udbudsoversigt VEU-CENTER MIDTVEST Samlet er VEU-CENTER MIDTVEST godkendt til at udbyde følgende FKB ere (fælles kompetencebeskrivelser): [6]

7 Fælles kompetence beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro Herningsholm Erhvervsskole Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Social & Sundhedsskolen, Herning AMU Hoverdal AMU Center Midtjylland ApS Herning HF og VUC VUC Holstebro, Lemvig, Struer 2207 Anlægsarbejder 2211 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion 2219 Personbefordring med taxi 2221 Personbefordring med bybus og rutebil 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne 2223 Socialpsykiatri og fysisk / psykisk handicap 2224 Vejgodstransport 2607 IKT-adm og vedligehold 2617 Offentlig forvaltning og sagsbehandling 2619 Viden- og forretningsservice 2623 Ledelse 2244 Maskin- & værktøjsområdet 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2632 Industrislagtning og forædling af kødproduktion 2634 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer 2636 Ejendomsservice 2641 Husdyrproduktion i landbruget 2647 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 2650 Svejsning og termisk skæring i metal 2673 Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterfor [7]

8 2689 Madfremstilling restaurant, kantine og catering 2702 Savværk og halvfabrikata 2708 Klimateknisk område 2709 Varmeteknisk område (fyrede anlæg) 2715 Grundkompetence Lager & terminal 2716 Lager & logistik 2722 Specialbefordring af personer 2728 Grundkompetence chauffør gods 2732 Lastbilkran 2733 Mobilkran 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien 2768 Detailhandel 2769 IKV 2773 Installation og service inden for VVS-området 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 2780 Produktion af møbler, orgler, døre og vinduer mv Spåntagende metalindustri 2791 Administration VUC Godkendelser Uddannelsescenter Holstebro Herningsholm Erhvervsskole Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Social & Sundhedsskolen, Herning AMU Hoverdal AMU Center Midtjyllan ApS Herning HF og VUC VUC Holstebro, Lemvig, Struer AVU FVU OBU [8]

9 HF SK VUC forkortelser: AVU: Almen Voksenuddannelse FVU: Forberedende Voksenundervisning dansk (4 trin) og matematik (2 trin) OBU: Ordblindeundervisning HF: Højere Forberedelseseksamen SK: Studenterkurser [9]

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. Mercantecs udbudspolitik 2015 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40392 Titel: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: ergonomijob Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere