Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd"

Transkript

1 Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt Ny kontrakt 10 2

3 1 Indledning Udviklingen af erhvervslivet i Tønder Kommune er omdrejningspunkt for den fremtidige udvikling i Tønder Kommune. Serviceringen af erhvervslivet og at give erhvervslivet de bedst mulige betingelser for udvikling, økonomisk vækst og vækst i beskæftigelsen samt tiltrækningen af nye virksomheder har derfor høj prioritet i såvel Tønder Kommune som Tønder Erhvervsråd. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd er enige om, at udviklingen bedst muligt sikres i et gensidigt og forpligtende samarbejde. Samarbejdets styrke skal ligge i en tæt og tillidsfuld dialog og skal understøttes af nærværende resultatkontrakt. Resultatkontrakten indgås mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. Resultatkontrakten specificerer de mål og resultater, som ønskes i kontraktperioden. Kommunen ønsker at have en erhvervsservice som efter armslængde princippet skal ligge uden for kommunens ejet embedsværk. Kommunen ønsker at have en erhvervsservice som efter armslængde princippet skal ligge uden for kommunens ejet embedsværk. Tønder Erhvervsråd og kommunen er enige om, at erhvervsrådet skal løse en opgave med iværksætter- og erhvervsservice som ikke på alle områder kan opgøres i tal. Samtidig skal det sikres, at ydelserne udføres på bedste vis. Tillid er nøgleordet i Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråds samarbejde om at fremme erhverv i Tønder Kommune. Indsatsen tilpasses og vurderes løbende med fingren på pulsen, så vi når det overordnede mål om at skabe arbejdspladser og positiv udvikling. Dette lægger vi op til sker gennem et fortsat skarpt fokus på vores erhvervsfremmestrategi og derudover flere dialogmøder med embedsværket, møder med politiske udvalg mv. Da resultatkontrakten kun gælder for ét kalenderår, er der udarbejdet en flerårig samarbejdsaftale. Når parterne iværksætter denne resultatkontrakt er det en væsentlig politisk interesse at kunne vurdere værdien af indsatsen. Der er primært to hensyn. Det ene er at kunne dokumentere indsatsens resultater og effekter. Det andet er at kunne drage læring af hidtidige erfaringer, og derigennem sikre en løbende udvikling og tilpasning af indsatsen. Desuden tager denne kontrakt udgangspunkt i den vedtagne erhvervsstrategi for

4 2 Parterne Mellem Tønder Kommune Kongevej Tønder i det følgende kaldet Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd Vestergade Tønder i det følgende kaldet Tønder Erhvervsråd indgås denne resultatkontrakt. 3 Vilkår Tønder Erhvervsråd er en forening der blev stiftet 16. april Tønder Erhvervsråd basisfinansieres via driftstilskud fra stifter samt gennem Tønder Kommunes finansiering af erhvervsfremmeaktiviteter jævnfør denne resultatkontrakt. 4 Indsatsområder Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd har i samarbejde udformet Erhvervsstrategi Til udmøntning af strategien fokuserer opgaverne i Tønder Erhvervsråd på at indfri følgende vision og mission i erhvervsrådet: Vision: Tønder Kommune er en kommune med vækst og udvikling, hvilket ses på en stigning i antallet af arbejdspladser og øget bosætning. 4

5 Mission: Vi vil fremme vækst og udvikling gennem: En fokuseret og kvalitetsbevidst indsats på de strategiske fokusområder. En servicemindet indsats med et stærkt fokus på erhvervslivets behov - vi skal dog turde sige nej, når noget falder udenfor de strategiske fokusområder. Rollen som bindeled og knudepunkt mellem erhvervslivet og Tønder Kommune, særligt når det gælder om at initiere væksttiltag og forbedre erhvervslivets rammevilkår. Her fører vi an: Offshore herunder klynge dannelse, netværksarbejde, skabe tiltag der kan fremme vækstpotentiale mv. Vækst i eksisterende virksomheder - ved hjælp væksthjulet, etablering og drift af branchespecifikke netværk, arrangementer mv. Eksport- og innovations orienteret iværksætteri herunder også generel iværksættervejledning, individuel vejledning, iværksætterkursus, erhvervssparring mv. Tiltrække eksportorienterede virksomheder herunder eksportvejledning, etablering af virksomhed / samarbejde i Tyskland og i Danmark, systematisk pleje af virksomheder startende med første dialog ved etablering, løbende kontakt og personlig opfølgning mv. Politisk interesse-varetagelse herunder varetage erhvervslivets interesser, fungere som talerør ind i kommunen, deltagelse i erhvervspolitisk debat og strategisk erhvervsfremmearbejde på regionalt og nationalt niveau. Her spiller vi med: Turisme vi samarbejder om udvikling og vækst i turisterhvervet med Rømø/Tønder Turistforening og bidrager økonomisk til en event koordinator til aktiviteter, administrerer visionspuljen mv. Energiomstilling - vi vil samarbejde omkring et højnet fokus på at skabe arbejdspladser ifm. energirenovering af boliger, erhvervs og offentlige bygninger Detailhandel - vi supporterer med en event koordinator og er lydhøre for alt vi kan bidrage med i øvrigt. Bosætning og LAG fokus på bosætning, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, herunder ledelseskompetencer og brobygning mellem videns institutioner og universiteter og lokale virksomheder Fødevarer og grøn energi vi vurderer løbende hvor vi kan gøre en forskel f.eks. ift. arrangementer, mulige klynger mv. 5

6 Øvrigt samarbejde For Tønder Kommunes vedkommende er det Tønder Erhvervsråd, der varetager den lokale erhvervsservice og Væksthus Syddanmark, der varetager den specialiserede erhvervsservice. Væksthusets erhvervsservice er rettet mod iværksættere og eksisterende virksomheder med et særligt vækstpotentiale og/eller vækstambition. Tønder Erhvervsråd er endvidere den samarbejdspartner, der varetager kommunens interesser overfor virksomhederne i forhold til URS, SVUF, Syddansk Bruxelles kontor, Asia Base foruden GTS institutterne. Tønder Erhvervsråd sørger for løbende feed back på erhvervsrelationer i disse samarbejder. Tønder Erhvervsråd forventes i 2015 at blive projektleder på TOTALKONCEPTET, der er et vækstforums projekt finansieret af regionsmidler. Fra 1. januar til 30. april 2015 varetager erhvervsrådet udviklingen af totalkonceptet gennem et forprojekt, som regionen finansierer. Forprojektet er en stor opgave med mange mål der skal nås hvor de primære mål er at udvikle aktiviteter ind i totalkonceptet, der skal medvirke til at nå de overordnede mål om mange arbejdspladser samt udvikle organisationen til at løfte opgaven med totalkonceptet. Forprojektet og totalkonceptet leverer ydelser ind i mange forskellige vækstområder; herunder eksport- og innovations orienteret iværksætteri, tiltrækning af eksportorienterede virksomheder, udvikling af offshore, turisme og fødevarebranchen (landbrug og videre forarbejdning)samt vadehavet og aluminiumsindustrien. Projektet skal samlet bidrage væsentligt til indsatser, der kan medvirke til at indfri den overordnede målsætning om at skabe 400 arbejdspladser inden år Ydermere etableres et samarbejde mellem Tønder Kommune og erhvervsrådet ifm. etableringen af et nyt EKSPORTHUS. Eksporthuset åbner primo 2015 og mens kommunen ejer huset og varetager de daglige driftsomkostninger, så varetager erhvervsrådet de daglige aktiviteter i huset. Ifm. indsatsområdet eksport og innovationsorienteret iværksætteri samt tiltrækning af eksportorienterede virksomheder, er eksporthuset en vigtig bestanddel frem mod de målopfyldelser. 6

7 5 Mål Overordnede målsætning Den generelle måling baseres på udviklingen i beskæftigelsen og udvikling i antallet af arbejdspladser. Målsætningen for perioden er, at erhvervsrådet i samarbejde med alle relevante aktører aktivt medvirker til, at der skabes 400 arbejdspladser i Tønder Kommune, hvilket svarer til en årlig vækst på 100 arbejdspladser. Arbejdspladserne skal udspringe af de definerede indsatsområder og der foretages en evaluering på målet én gang i året forud for det årlige dialogmøde med økonomiudvalget i Kommunen. Det er dog det endelige og samlede mål der er succeskriteriet og ikke det årlige delmål. Parterne er enige om, at Tønder Erhvervsråds målopfyldelse skal sættes i forhold til et tænkt nul alternativ, hvor vi havde forholdt os passiv. Måling på øvrige indsatsområder Kvantitativ måling Virksomhedshedskontakt At være virksomhedernes foretrukne samarbejds- og sparringspartner er en af erhvervsrådets vigtigste opgaver. Hertil hører som naturlig del en tæt dialog med et repræsentativt antal virksomheder. Erhvervsrådet vil årligt være i kontakt med virksomheder med det mål at skabe værdi inden for alle indsatsområder. Fordelingen af virksomhedskontakter sker som udgangspunkt ud fra de strategiske indsatser dvs. at de fleste kontakter skal skabes indenfor offshore, eksportorienterede virksomheder, virksomheder der har behov for/efterspørger vækst samt virksomheder der proaktivt skal kontaktes med henblik på at yde bosætningsservice for deres medarbejdere. Målet er forholdstvist løst defineret, da der skal være elastik i antallet af virksomheder, da virksomhedskontakten aldrig må blive for statistikkens skyld men altid bero på, at erhvervsrådet har relevans og skaber værdi. Ligeledes skal der være mulighed for at man løbende kan prioritere indsatser frem for andre i tæt dialog med kommunen og erhvervsrådets bestyrelse. 7

8 Dokumentationen for virksomhedsbesøgene skal erhvervsrådet kunne fremlægge gennem væksthusets CRM system, som tages i brug fra 1. januar Iværksætteri Vi vil her gennemføre minimum iværksætter afklaringsforløb. Eksport Målet er her at gennemføre 24 vejledningsforløb for virksomheder på både den danske og tyske side af grænsen, der ønsker viden om eksport. Dette tal er dog forudsat, at der ansættes en eksportmedarbejder til det nye eksporthus. Vækst til eksisterende virksomheder Målet er 25 væksthjulsforløb fordelt på virksomheder indenfor de strategiske fokusområder. Bosætning Målet er her at modtage 125 bosætningshenvendelser samt 20 virksomhedshenvendelser. Kvalitetsmål Der skal halvårligt foretages en kvalitetsmåling med afrapportering til både kommunen og bestyrelsen i erhvervsrådet. Dette sker med afsæt i indsatser fordelt på de strategiske fokusområder: 8

9 Offshore Vækst i eksisterende virksomheder Eksport- og innovations orienteret iværksætteri Tiltrække eksportorienterede virksomheder Bosætningsindsats Erhvervsrådet foretager selv analysearbejdet gennem DEF (dansk erhvervsfremme) og man opnår dermed en høj troværdighed hos virksomhederne. Målingen tager afsæt i de virksomheder der har været i dialog med erhvervsrådet, og den oplevelse, som de her har haft i relation til erhvervsrådets nytteværdi både gennem den direkte dialog med konsulenter og ledere og udbyttet af afholdte arrangementer og events. Målet med analysen er at påvise, at erhvervsrådet på alle parametre yder en tilfredsstillende og kvalitativ erhvervsservice overfor virksomhederne. Ligeledes vurderes kvaliteten på arrangementer og andre events i samme undersøgelse. Dialogbaseret vurdering af indsatser og mål Resultatkontrakten skal være så fremadskuende som muligt. Virkeligheden er at erhvervsrådet med en erhvervsfremmestrategi som ledetråd må sande, at der løbende er behov for rum til at arbejde med en dynamisk agenda, hvor det er mest oplagt, at krav, forventninger og indsatser løbende kan tilpasses aktuelle behov og i tæt dialog med kommunen. Erhvervsrådets resultatopfyldelse er derfor til enhver tid baseret på en dialogstruktur, hvor erhvervsrådet og kommunen arbejder tæt sammen, og man løbende vurderer og når til enighed om indsatser og mål. Derfor er den personlige kommunikation helt central for det gode samarbejde. Med andre ord er det jævnligt vigtigt at se hinanden i øjnene og stille hinanden spørgsmålene: hvordan går det? er der noget vi evt. skal ændre på? Kommunikationen foregår løbende og ved behov f.eks. med dialogmøder mellem nøglemedarbejdere og ledelse i erhvervsrådet og med kommunens embedsværk indenfor de relevante områder samt møder mellem formanden for erhvervsrådet, erhvervsdirektøren og borgmester og kommunaldirektør. Hertil kommer et årligt opfølgningsmøde på effekt af indsatsen og tilpasning af mål for det kommende år. 9

10 6. Økonomi Tønder Kommune betaler i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 et tilskud på kr. som beskrevet i denne resultatkontrakt. For kontraktsummen afholder Tønder Erhvervsråd samtlige udgifter i forbindelse med de i denne kontrakt nævnte opgaver, der skal udføres for kommunen. 7. Kontrakt Resultatkontrakten følger kalenderåret. Resultatkontrakt 2015 træder således i kraft pr. 1. januar og udløber Ny kontrakt Den ny kontrakt for 2016 genforhandles ultimo Endelig vedtagelse af resultatkontrakt 2015 sker i december måned For oplysninger omkring fremadrettet samarbejde, se samarbejdsaftalen. Tønder Kommune Dato: Underskrift: Laurids Rudebeck, borgmester Dato: Underskrift: Svend Erik Møller, kommunaldirektør Tønder Erhvervsråd Dato: Underskrift: Henrik Frandsen, bestyrelsesformand Dato: Underskrift: Mikkel Johansen, erhvervsdirektør 10

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere