Fokus - indeksobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus - indeksobligationer"

Transkript

1 Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af historiske dimensioner. Ikke alene er de ledende renter presset helt i bund, men samtidig foretages der massive opkøb af obligationer. Det har løftet centralbankernes balancer til en størrelse, som er svær at overskue. Kritikerne af disse tiltag peger blandt andet på risikoen for kraftigt stigende inflation som konsekvens af den ekstremt lempelige pengepolitik. Stigende inflation er generelt negativt for de fleste aktivklasser som traditionelle aktier og obligationer. Det har fået investorer rundt omkring i verden til at kigge efter alternativer, der er mindre sårbare over for en kraftig stigning i inflationen. Et af disse alternativer er indeksobligationer, hvor investeringen løbende reguleres med udviklingen i inflationen. Spørgsmålet er imidlertid, om indeksobligationer er velegnede til at beskytte investorerne mod stigende inflation, og i hvilket omfang indeksobligationer kan og bør erstatte traditionelle obligationer. Hvad er en indeksobligation? Kort fortalt fungerer en indeksobligation som en traditionel obligation, blot med den væsentlige forskel, at hovedstolen og dermed det investerede beløb løbende reguleres med udviklingen i inflationen. Den løbende rentebetaling sker med udgangspunkt i den inflationsregulerede hovedstol, hvilket betyder, at rentebetalingen også er inflationsreguleret. Indeksobligationer er en forholdsvis ung aktivklasse. Israel var det første land, der begyndte at udstede indeksobligationer i England var det første af de store industrialiserede lande, der indførte indeksobligationer. Det skete i Året efter kom indeksobligationerne også til Danmark. Det var dog ikke staten, men derimod realkreditinstitutterne, der benyttede sig af indeksobligationer. Det skete blandt andet til finansiering at alment boligbyggeri. Denne finansieringsform fandt dog aldrig for alvor fodfæste på det danske marked, og i dag er der kun en meget begrænset mængde tilbage af de gamle udstedelser. Markedet for indeksobligationer begyndte først for alvor at vokse i starten af dette årtusinde. Det skyldes blandt andet, at USA i 1997 indførte indeksobligationer. Den kraftige vækst er også et resultat af stigende gældssætning i de udviklede lande. USA er i dag den klart største udsteder af indeksobligationer, hvorfor vi hovedsageligt vil tage udgangspunkt i dette marked. Hovedstolen på en indeksobligation reguleres, som tidligere nævnt, med udviklingen i inflationen. Der er dog en mindre forskel på, hvilket mål for inflationen der skandiaam.dk side 1 af 11

2 anvendes i de forskellige lande. I USA bruger man det brede inflationsmål (US CPI Urban NSA). Disse inflationstal findes jo ikke i realtid. Derfor anvendes de altid med en vis tidsforskydning. I USA er det en forskydning på tre måneder, hvilket også er den typiske forskydning for andre lande. Der er meget stor forskel på, hvordan man behandler perioder med deflation (faldende priser). I nogle tilfælde er der en beskyttelse af hovedstolen mod faldende priser. Det betyder, at hovedstolen aldrig kan blive lavere end på udstedelsestidspunktet. Denne beskyttelse findes på amerikanske obligationer, men ikke på japanske, hvor beskyttelsen ville have en meget større værdi. Det er værd at hæfte sig ved, at denne beskyttelse gælder den enkelte udstedelse og ikke den enkelte investor. Den enkelte investor kan godt opleve en nedskrivning af hovedstolen, hvis der er tale om en udstedelse, hvor hovedstolen tidligere er blevet opskrevet. Prisfastsættelse af indeksobligationer En traditionel obligation er kendetegnet ved, at investor kender de fremtidige betalinger på obligationen. Dermed er det nominelle afkast på investeringen kendt på købstidspunktet. Investor risikerer imidlertid, at dette afkast bliver udhulet af inflation og i værste fald, at det reale afkast bliver negativt. Det vil ske, hvis inflationen overstiger det nominelle afkast (obligationens effektive rente). Det forholder sig lige modsat med indeksobligationer. Her er det reale afkast kendt på forhånd og identisk med indeksobligationens effektive rente. De faktiske betalinger, og dermed det nominelle afkast, vil afhænge af udviklingen i inflationen i indeksobligationens løbetid. Kursen på en indeksobligation bevæger sig, i lighed med kursen på traditionelle obligationer, i takt med, at den effektive rente stiger eller falder. Den eneste forskel er igen, at det er ændringer i realrenten, der påvirker kursen. Bevægelsen i kursen ved en given ændring i realrenten afhænger af obligationens varighed, på samme måde som det er tilfældet med de traditionelle obligationer. Her er der to forhold, der er interessante at bemærke. For det første er varigheden på indeksobligationer typisk lidt højere end på traditionelle obligationer, hvis løbetiden er den samme. Det skyldes, at kuponen på indeksobligationer typisk er lavere end på traditionelle obligationer. For det andet er løbetiden på indeksobligationer typisk væsentligt længere end på traditionelle obligationer. Det betyder også, at kursfølsomheden på indeksobligationer normalt er væsentligt højere end på traditionelle obligationer. Det sidste er dog under antagelse af, at realrenten på indeksobligationer bevæger sig lige så meget som renten på traditionelle obligationer. Forskellen mellem den nominelle effektive rente på traditionelle obligationer og den reale effektive rente på indeksobligationer kaldes ofte for break even inflationen. Det er et udtryk for, hvor meget inflationen minimum skal være i løbetiden, før indeksobligationerne klarer sig bedre end traditionelle obligationer. På den baggrund fortolkes break even inflation som inflationsforventningen. I graf 1 på næste side har vi illustreret den historiske udvikling i den tiårige break even inflation sammen med den historiske udvikling i inflationen i USA. Break even inflationen har bortset fra de første år ligget relativt konstant omkring 2-2,5 %, med undtagelse af en kort periode omkring finanskrisen. Det kan godt umiddelbart vække en smule undren, da det betyder, at realrenten på indeksobligationer i stort omfang ser ud til at følge udviklingen i den nominelle rente. Det står i stærk kontrast til den normale antagelse om, at realrenten i samfundet er nogenlunde konstant. skandiaam.dk side 2 af 11

3 Graf 1 Break even inflation 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Break even inflation (ti år) Inflation Kilde: Department of the Treasury, U.S. Bureau of Labor Statistics og egne beregninger En af grundene til at break even inflationen er rimelig konstant, er, at den ikke alene er i udtryk for inflationsforventningen, men også en kompensation for inflationsusikkerheden og en likviditetspræmie. Dermed kan forskellen mellem den nominelle rente på traditionelle obligationer og realrenten på indeksobligationer udtrykkes som: Eff. rente nom Eff. rente indeks = E(π) + ρ π ρ l E(π)er den forventede inflation, ρ π er kompensation for inflationsusikkerheden og ρ l er likviditetspræmien. Bemærk, at kompensationen for inflationsusikkerheden er en præmie, som investorer i de traditionelle obligationer bør modtage, mens likviditetspræmien bør modtages af investorer i indeksobligationer. Der er desværre ingen af disse parametre, der er direkte observerbare. Der er dog ingen tvivl om, at der er en indbyrdes afhængighed mellem disse, der kan medvirke til at forklare, hvorfor break even inflationen har været relativt konstant. Indeksobligationer som beskyttelse mod inflation En investering i indeksobligationer er per definition beskyttet mod inflation. Det er dog alene i det tilfælde, at indeksobligationen holdes til udløb, fordi man i den situation vil opnå et afkast efter inflation, svarende til den effektive rente indeksobligationen havde på investeringstidspunktet. Det betyder selvfølgelig også, at indeksobligationer typisk vil give ganske attraktive nominelle afkast i tilfælde af kraftigt stigende inflation i modsætning til traditionelle obligationer, hvor det nominelle afkast jo er låst fast. Den løbende indeksregulering af hovedstolen er imidlertid ikke ensbetydende med, at indeksobligationer opnår positive afkast fra år til år i situationer med stigende inflationer. Det skyldes, at realrenten på indeksobligationer sagtens kan stige i tilfælde af stigende inflation. I graf 2 på næste side har vi illustreret de årlige ændringer i realrenten som funktion af ændringen i inflationen. skandiaam.dk side 3 af 11

4 Afkast på indeskobligationer Ændring i realrente 10. november 2014 Graf 2 Ændring i inflation og realrente 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -8.0% -7.0% -6.0% -5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% Ændring i inflation Kilde: Department of the Treasury, U.S. Bureau of Labor Statistics og egne beregninger Der kan ud fra grafen godt dannes en svag fornemmelse af, at realrenten på indeksobligationer falder, når inflationen stiger. Dette er dog en meget svag sammenhæng, der kun er i stand til at forklare en meget lille del af ændringerne i realrenten på indeksobligationer. Med baggrund i den relativt svage sammenhæng mellem ændringer i inflation og realrente må vi også forvente en relativt svag sammenhæng mellem ændring i inflation og afkastet på indeksobligationer. Denne sammenhæng er illustreret i nedenstående graf. Graf 3 Ændring i inflation og afkast på indeksobligationer 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -8.0% -7.0% -6.0% -5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% Ændring i inflation Kilde: U.S. Bureau of Labor Statisticsm, Barclays og egne beregninger Igen kan vi ane en svag sammenhæng mellem ændringen i inflationen og afkastet på indeksobligationer. Sammenhængen er godt nok statistisk signifikant, men den kan kun forklare en meget lille del af udsvingene i afkastet på indeksobligationer. Den svage sammenhæng mellem ændringen i inflationen og afkastet på indeksobligationer kan intuitivt godt virke en smule overraskende. Det er dog ikke specifikt skandiaam.dk side 4 af 11

5 for indeksobligationer. Faktisk er der slet ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem ændringen i inflationen og afkast på nominelle obligationer på et års sigt. Konklusionen er som sådan uafhængig af periodelængden. Der er dog ingen tvivl om, at konklusionen til dels er påvirket af den korte måleperiode fra 1999 og frem. Der er en lidt mere tydelig sammenhæng i perioden fra 1950 og frem til årtusindeskiftet. Den manglende sammenhæng mellem udviklingen i inflation og afkastet på både traditionelle og indeksobligationer skyldes, at renten ikke så meget drives af den aktuelle ændring i inflationen, men i højere grad af forventninger til inflationen, usikkerheden til denne, likviditetspræmier og ikke mindst afkastkravet ved at investere. Indeksobligationer er altså en fremragende aktivklasse til at opnå et inflationssikret afkast over en længere tidshorisont. På kort sigt er aktivklassen dog kun i meget begrænset omfang i stand til at kompensere for ændringer i inflationen. Risikospredning via indeksobligationer Selvom indeksobligationer ikke på den korte bane yder en væsentlig beskyttelse mod stigende inflation kan de sagtens yde en fornuftig risikospredning i forhold til traditionelle obligationer. I og med break even inflationen ikke er konstant, virker det intuitivt logisk, at afkastet på indeksobligationer og traditionelle obligationer ikke er 100 % korreleret. Vi har beregnet korrelationerne mellem amerikanske statsobligationer (løbetid 5-10 år) og amerikanske indeksobligationer for perioden 2004 og frem til i dag. Vi har valgt først at starte i 2004, fordi der frem til den periode var en betydelig likviditetspræmie indbygget i indeksobligationerne, som kan forvride beregningerne. Vi har beregnet korrelationen for afkast på en måned, tre måneder, et år og tre år. Resultatet fremgår af nedenstående graf: Graf 4 Korrelation mellem amerikanske statsobligationer og indeksobligationer måned 3 måneder 1 år 3 år Kilde: Markit, Barclays og egne beregninger Der er som ventet en positiv korrelation mellem amerikanske statsobligationer og indeksobligationer, men omvendt er den et stykke under én. Afhængigt af horisonten ligger den mellem 0,5 og 0,65. Den relativt lave korrelation betyder, at der vil være en vis risikospredning ved at kombinere statsobligationer og indeksobligatio- skandiaam.dk side 5 af 11

6 ner. I nedenstående graf har vi vist denne effekt for en portefølje med 50 % i hver aktivklasse, beregnet på baggrund af månedlige afkast. Graf 5 Risiko 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Nominelle obligationer Indeksobligationer Portefølje Kilde: Markit, Barclays og egne beregninger Grafen dokumenterer den forventede effekt af risikospredningen. Porteføljen har en lavere risiko end på de to aktivklasser. Samlet er risikoen blevet reduceret med omkring 10 %. Hvis de to aktivklasser har samme afkast, vil det betyde, at sharpe ratioen vil være omkring 10 % højere end på de to aktivklasser. Investering i indeksobligationer sker oftest på baggrund af en global portefølje. For en dansk investor betyder det typisk, at indeksobligationerne medtages på bekostning af danske obligationer. Da renterne i forskellige lande ikke bevæger sig synkront, vil der alt andet lige være end større risikospredning for en dansk investor ved at investere i globale indeksobligationer. Indeksobligationer kan altså medvirke til at reducere den samlede risiko i en portefølje, hvilket i sig selv giver en berettigelse til en strategisk allokering til aktivklassen, selvom de ikke har de ønskede egenskaber til at hedge mod stigende inflation. En eventuel strategisk allokering til indeksobligationer skal dog også tage udgangspunkt i afkastmulighederne relativt til andre aktivklasser. Taktisk allokering til indeksobligationer På længere sigt kan prioriteringen mellem traditionelle obligationer og indeksobligationer ske med udgangspunkt i niveauet for break even inflationen. Hvis man forventer, at den fremtidige inflation bliver større end den aktuelle inflation, bør man vælge/overvægte indeksobligationer. Omvendt bør man vælge/overvægte de traditionelle obligationer, hvis man forventer, at den fremtidige inflation bliver lavere end break even inflationen. Det er imidlertid en meget langsigtet betragtning, som kræver, at investeringen holdes til udløb. I praksis er dette ikke realistisk for de fleste investorer. Derfor er der behov for at vurdere den relative performance i et noget kortere perspektiv. I praksis er problemstillingen relativt nem. Hvis break even inflationen falder i den kommende periode, vil de traditionelle obligationer klare sig bedst og omvendt. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en nem øvelse at vurdere den fremtidige retning på skandiaam.dk side 6 af 11

7 break even inflationen. Det skyldes, at break even inflationen er påvirket af den forventede fremtidige inflation, inflationsusikkerheden og likviditetspræmier. I Skandia arbejder vi med modeller for den effektive rente på indeksobligationer. På amerikanske indeksobligationer bruger vi den tiårige statsrente og VIX en til at modellere renten på indeksobligationer. Det kan umiddelbart virke mærkeligt, hvorfor VIX en skulle påvirke den effektive rente på indeksobligationer. Forklaringen ligger i, at likviditetspræmierne typisk stiger i perioder med stigende volatilitet på de finansielle markeder. Vores model for renten på indeksobligationer er estimeret på baggrund af data fra slutningen af Dette tidspunkt er valgt for at sikre, at vi bruger samme periode på alle vores modeller for de forskellige aktivklasser. I nedenstående graf har vi illustreret den historiske udvikling i den effektive rente på indeksobligationer og vores modelrente. Graf 6 Udvikling i renten på tiårige amerikanske indeksobligationer 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% Nov 06 Nov 07 Nov 08 Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Faktisk rente Modelrente Kilde: Department of the Treasury og egne beregninger Modellen har en forklaringsgrad på 94 %, hvilket er ganske overbevisende for denne type finansielle modeller. Ud fra modellen kan man se, at indeksobligationerne aktuelt er billige. Det har de generelt været siden foråret Aktuelt er renten omkring 0,3 % højere, end vores model vurderer, at den burde være. Alt andet lige betyder det, at tiårige amerikanske indeksobligationer vil overperforme tiårige amerikanske statsobligationer, hvis indeksobligationerne bliver fair prissat. Det er et klart signal om, at man aktuelt bør overvægte amerikanske indeksobligationer relativt til amerikanske statsobligationer. Denne alt andet lige betragtning indeholder imidlertid antagelsen om, at den tiårige amerikanske rente og VIX en ikke ændrer sig. Desværre er det næppe en realistisk antagelse. Derfor bør en endelig beslutning om en over- eller undervægt af indeksobligationer også inkludere forventningerne til den generelle renteudvikling og udviklingen i VIX en. Med udgangspunkt i vores forskellige rentemodeller kombineret med IMF s forventninger til den amerikanske økonomi kan vi beregne det forventede afkast på både amerikanske stats- og indeksobligationer. Det har vi gjort med udgangspunkt i samme rentefølsomhed på de to aktivklasser. Begge har en varighed på cirka 8,6. Vi har beregnet det forventede afkast frem til ultimo 2016 til Resultaterne fremgår af tabel 1på næste side. skandiaam.dk side 7 af 11

8 Tabel 1 Forventede afkast ved brug af IMF s økonomiske forecast Statsobligationer -2.5% -0.7% 0.4% 1.1% Indeksobligationer -1.3% 0.2% 1.0% 1.6% Kilde: IMF og egne beregninger Tabellen viser, at det forventede afkast på indeksobligationer er højere end på statsobligationer. Den primære årsag til dette er, at indeksobligationer aktuelt er billigere prissat, og at vi forventer, at de vil bliver fair prissat i løbet af det kommende år. Beregningerne tager udgangspunkt i forventningerne fra IMF. IMF forventer en meget afmålt udvikling i inflationen over det kommende år. Inflationen forventes at ligge omkring 2 % i hele perioden. Hvis IMF tager fejl, og inflationen kommer til at stige kraftigt, vil det selvfølgelig ændre billedet for både stats- og indeksobligationer. Derfor har vi beregnet de forventede afkast med et alternativt inflationsscenarie. Vi har beregnet de forventede afkast ud fra en antagelse om, at inflationen i USA stiger til 5 % med udgangen af 2018 og forbliver uændret på det niveau i resten af perioden. I nedenstående tabel har vi illustreret konsekvenserne for de forventede afkast. Tabel 2 Forventede afkast ved kraftigt stigende inflation Statsobligationer -4.9% -4.0% -3.0% -1.8% Indeksobligationer -2.1% -0.6% 0.8% 2.3% Kilde: IMF og egne beregninger Tabellen viser tydeligt, at de traditionelle obligationer bliver hårdest ramt i dette scenarie. Det skyldes for det første, at indeksobligationer fortsat har et bedre udgangspunkt, fordi de er relativt billige. Desuden vil renten på indeksobligationerne stige lidt mindre end på statsobligationerne. Endelig får indeksobligationerne løbende en højere kompensation via indeksopskrivningen af hovedstolen. Der er dog ingen af de to aktivklasser, der fremstår specielt attraktive i dette scenarie. Et forventet negativt afkast over de kommende godt tre år er på ingen måde prangende, og et mere nærliggende alternativ ville i så fald være at investere i meget korte obligationer. For en dansk investor giver sammenligningen mellem amerikanske stats- og indeksobligationer måske ikke den helt store mening. Derfor har vi også foretaget en beregning for danske statsobligationer og europæiske indeksobligationer. Vi bruger en specifik model for de europæiske indeksobligationer. Denne model afslører, at realrenten på de europæiske indeksobligationer er mindre følsomme over for ændringer i den nominelle rente end de amerikanske indeksobligationer. Faktisk stiger realrenten kun med 0,55 % på de europæiske indeksobligationer, hver gang den tyske tiårige statsrente stiger med 1 %. Til sammenligning stiger realrenten med 0,95 % på amerikanske indeksobligationer, når den tiårige amerikanske statsrente stiger med 1 %. Realrenten på de europæiske indeksobligationer afhænger også af sammensætningen af lande. I lighed med de traditionelle statsobligationer er der et spread til tyske obligationer. Netop dette kreditelement er årsagen til, at mange indeks for skandiaam.dk side 8 af 11

9 indeksobligationer har klaret sig markant dårligere end tyske statsobligationer. I takt med, at landenes kreditværdighed er blevet nedjusteret, er landenes obligationer blevet fjernet fra indekset. Det betyder, at indekset er blevet ramt af stigningen i kreditspændet relativt til tyske obligationer, uden at indekset har kunnet indhente det tabte da kreditspændet efterfølgende er kørt ind igen. I vores beregninger har vi fortsat medtaget de amerikanske indeksobligationer, da de typisk er med i mange produkter med globale indeksobligationer. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3 Forventede afkast ved brug af IMF s økonomiske forecast DK statsobl. -1.7% -0.6% 0.0% 0.8% EU indeksobl. -0.6% 0.2% 0.5% 1.0% US indeksobl. -1.3% 0.2% 0.5% 1.6% Kilde: IMF og egne beregninger Det fremgår af tabellen, at en dansk investor, ud fra den af IMF forventede økonomiske udvikling, er bedre stillet ved at vælge indeksobligationer, om end forskellen er relativ marginal. Der er dog fortsat ingen af afkastene, der er prangende. Det er derfor vigtigt, at valget mellem traditionelle obligationer og indeksobligationer ikke overskygger og forstyrrer prioriteringen af den samlede rentefølsomhed i porteføljen. Eksempelvis vil det forventede afkast på en dansk obligation med en varighed på 5 i stedet for de 8,6 være 0,0 %. Det er noget bedre end de andre alternativer. Samtidig er det vigtigt at kigge på, hvilke indeksobligationer man kommer i porteføljen. På den korte bane ser det ud til, at perspektiverne er lidt bedre for de europæiske indeksobligationer. Valget mellem traditionelle obligationer og indeksobligationer bør derfor tages med respekt for ønsket til den samlede renterisiko i porteføljen. Aktuelt er der meget, der taler for en overvægt til indeksobligationer, men at denne overvægt primært bør ske til europæiske indeksobligationer. Implementeringen bør ske, så der ikke sker en forøgelse af den samlede rentefølsomhed i porteføljen. Adgangen til indeksobligationer Den typiske adgang til at investere i indeksobligationer er via end fond eller ETF er. Det betyder imidlertid også, at det er svært 100 % at skræddersy den eksponering, man ideelt set ønsker til indeksobligationer. Der findes flere forskellige fonde og ETF ere med eksponering til indeksobligationer. De er dog typisk meget forskellige for så vidt angår varighed og allokering til forskellige valutaer. I tabel 4 på næste side har vi en oversigt over seks danske fonde med indeksobligationer plus fem ETF ere. skandiaam.dk side 9 af 11

10 Tabel 4 Fonde og ETF ere med indeksobligationer BankInvest Globale Indeksobligationer Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer Varighed Allokering US UK FR DE IT Valutaafdækket % 27.6% 9.8% 0.3% 9.0% Ja % 27.9% 12.3% 1.2% 0.0% Ja % 14.7% 17.6% 4.6% 0.0% Ja Jyske Invest Indeksobligationer % 21.4% 26.0% 19.9% 0.0% Uoplyst Sparinvest Indeksobligationer % 32.0% 9.1% 2.2% 0.0% Ja Sydinvest Globale Indeksobligationer ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF iboxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 1C (EUR hedged) ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF % 22.9% 0.0% 1.5% 13.5% Ja % 31.3% 11.1% 4.0% 0.0% Nej % 29.5% 11.0% 3.7% 7.1% Ja % 0.0% 73.4% 26.6% 0.0% Nej % 0.0% 48.0% 17.4% 33.1% Nej ishares $ TIPS UCITS ETF % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Nej Kilde: Hjemmesider på de enkelte fonde og ETF ere Det er ret tydeligt, at der er meget stor forskel på de forskellige fonde og ETF ere. Varigheden svinger eksempelvis mellem knap 3 og mere end 12. På de danske fonde svinger allokeringen til amerikanske indeksobligationer mellem 6 % og 53 %, mens der findes ETF ere helt uden eksponering til USA. Det er også værd at bemærke, at Sydinvest Globale indeksobligationer har en del af eksponeringen til indeksobligationer fra Emerging Markets. Den store heterogenitet mellem fondene betyder, at valget mellem dem i høj grad må baseres på, hvor godt de passer ind i forhold til de ønsker, man som investor har til investeringen i indeksobligationer. Det kan dog være svært at finde en eksponering, der lever helt op til de specifikke ønsker og krav, man har eksempelvis til både varighed og landeeksponering. Derfor vil der ofte være behov for at lave justeringer i blandt investeringerne i de traditionelle obligationer. Hvis man eksempelvis ønsker en samlet varighed på 4, men kun kan finde en passende eksponering til indeksobligationer med en varighed på 6, må man justere varigheden på de traditionelle obligationer, så den samlede varighed rammer det ønskede niveau. Konklusion Indeksobligationer er for alvor kommet i investorernes søgelys, da frygten for stigende inflation vejer tungt hos mange investorer. Det er et resultat af den meget lempelige pengepolitik. Desværre vil indeksobligationer næppe fungere som redningskrans for porteføljen, hvis inflation de kommende år accelererer. Det skyldes, at realrenten sandsynligvis vil blive presset med op, hvilket vil ramme indeksobligationerne i lighed med de traditionelle obligationer om end nok knap så hårdt. Det ændrer dog ikke ved, at indeksobligationer yder en vis diversifikation i forhold til traditionelle obligationer. Det vil derfor være naturligt at have en strategisk allokering til indeksobligationer i en bredere investeringsportefølje. skandiaam.dk side 10 af 11

11 Taktisk er det også muligt at spille på den aktuelle værdiansættelse af indeksobligationerne relativt til de traditionelle obligationer, og på den måde over- og undervægte aktivklassen relativt til den strategiske eksponering. Aktuelt er de amerikanske indeksobligationer relativt billige sammenlignet med amerikanske statsobligationer. Derimod er europæiske indeksobligationer dyre relativt til tyske statsobligationer. Ved den endelige implementering af en investering i indeksobligationer, er det vigtigt at være opmærksom på de muligheder, der findes i markedet. Det er vigtigt at finde en fond eller ETF er, der ligger tæt på de ønsker, man har. Hvis man er specielt nervøs for stigende renter i USA, er det måske ikke attraktivt at vælge en fond eller ETF er med en stor eksponering til USA. Generelt skal man være opmærksom på, at de fleste investeringer i indeksobligationer har en meget høj varighed. Det bør der ofte kompenseres for gennem en justering af varigheden på de traditionelle obligationer. Du er velkommen til at kontakte Skandia Asset Management for at høre mere om, hvordan din portefølje kan få gavn af en eksponering til indeksobligationer. Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 11 af 11

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere