Performancemåling af investeringsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performancemåling af investeringsforeninger"

Transkript

1 HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011

2 English Summary The purpose of this thesis is to make a performance evaluation of 22 different Danish mutual funds. The selected mutual funds will only be investing in shares, and will be divided into 4 groups depending on which geographical area in which they are investing. In these groups they will be compared to each other. The timeframe for the analysis will cover a 10 year period starting on the 1 st of January 2000 to the 31 st of December The thesis will start with a general description of how the mutual funds market works and how this is structured. Then the most important laws of the mutual funds will be mentioned and the trade association of the Danish mutual funds will be described. And then an overview of what possibilities the investors have to rate mutual funds. Two tools described here is the Morningstar Rating and Atp Rating. After this introduction to the mutual funds market, the necessary theory for this thesis will be explained. First of all the efficient market hypothesis and how this is made up in three forms is described. After this three models for the performance analysis has been chosen: The Sharpe Ratio, Jensen Alpha and the Fama & French 3- factor model. The models will first be described, so the basic understanding of these are in place, before they later will be used in the analysis. The three models are now used to measure the risk- adjusted returns for the chosen funds. The analysis is done with all three models and then the results are compared. The Sharpe Ratio model and Jensen Alpha are both single factor models whereas, Fama & Frenchs 3- factor model also includes the factors SMB and HML. Folowing the performance evaluation there is a discussion of which of the three models are best qualified as a risk indicator for the funds and the

3 trade association to use. There is no single conclusion. The Fama & French model is the best to determine the risk, but it is also a very complicated model requiring a lot of different data. The two single index models show no significant difference in the results of the analysis. Hereafter the different kinds of costs for these funds are described and after this it is shown in an analysis of these that there is no link between the costs and the risk adjusted returns. You can therefore not use this as an indicator of performance, and investors can by this not count on that the fund with the greatest cost also will perform the best return. The main purpose has been to make a performance evaluation of 22 different Danish mutual funds, and evaluate these to their respective benchmarks. The results of this have shown that the Danish mutual funds generally perform worse than the benchmarks.

4 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Opbygning Afhandlingens struktur Generelt om investeringsforeninger i Danmark Organisationsopbygningen samt fordele Lovgivning Statistikker InvesteringsForeningsRådet (IFR) Rating Morningstar Rating ATP Rating Teori Den efficiente markedshypotese Porteføljeteori Sharpe ratio Jensens alpha Fama & French s 3 faktor- model Empiriske undersøgelser af modellerne Dataanalyse Valg af investeringsforeninger Bias i datasættet Survivorship Bias Selection bias Valg af risikofrie rente Valg af benchmark Danske aktier Europæiske aktier Globale aktier Amerikanske aktier Valuta Forudsætninger Normalfordelingstest Test for stationaritet Analyse Sharpe ratio Danske Aktier Europæiske aktier Globale aktier Amerikanske aktier Delkonklusion Jensen indekset Danske aktier... 43

5 5.2.2 Europæiske aktier Globale aktier Amerikanske aktier Delkonklusion Fama & Frenchs 3- faktor model Danske aktier Europæiske aktier Globale aktier Amerikanske aktier Delkonklusion Performance på Danske aktier kontra udenlandske Bedste model til risikomål Omkostninger Hvad er omkostningerne? ÅOP Analyse af omkostningerne Perspektivering Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1 Udvalgte afdelinger Bilag 2 Test af afdelingerne Bilag 3 Sharpe Ratio Bilag 4 Jensen Indekset Bilag 5 Fama & Frenchs 3- faktor model Bilag 6 Samlet oversigt Bilag 7 Omkostninger for de udvalgte afdelinger Bilag 8 Danske aktier kontra udenlandske

6 1. Indledning Igennem de sidste 10 år har Danmark og resten af verdenen både været igennem en længere periode med højkonjunktur samt en finansiel og økonomisk krise. Dette har sat meget fokus på investeringsmarkederne og de investeringsforeninger, som opererer i disse. I perioden med højkonjunktur har danskerne postet flere penge i investeringsforeningerne år efter år. Dette er givetvis sket efter en, i denne periode, synlig gevinst ved dette frem for bankbogen, samt at danskernes formue i denne periode er blevet større. Fra 1. kvt og til 3. kvt er den samlede formue i investeringerne i Danmark steget fra 400 mia. kr. til mia. kr. Dette må man karakterisere som en stor stigning. Da den finansielle krise er slået ind, kan man se, at formuen er faldet lidt og derefter steget igen. Og lå i 1. kvt På 900 mia. kr. 1 Udviklingen i disse investeringsforeninger øger derfor den fokus, der sættes på dem og på hvorledes afkastet er. Samtidig er der stor fokus på deres performance, da de forskellige foreninger kæmper med hinanden om dette. Fokus fra omverdenen falder tit på, om disse foreninger kan outperforme markedet og at investorerne i foreningerne bør forvente et merafkast. Men er dette en fair måde at se tingene på? Det er ofte dette, der tæller som hele eksistensgrundlaget for mange af foreningerne, da begrundelserne tit lyder på, at man her har ansat eksperter til lige præcis at skulle kunne dette. Et andet diskussionspunkt i offentligheden er foreningernes omkostninger. Om disse er for dyre, i forhold til hvad de leverer af afkast. Investeringsforeningerne ser ud til at have vundet markedet, for de almene investorer, ud fra tallene set, fra nationalbanken. 1 Ny og mere detaljeret statistik for investeringsforeninger (d. 3/ ) 3

7 1.1 Problemformulering Formålet med denne afhandling er, at undersøge hvorledes porteføljemanagerne i de danske investeringsforeninger formår at outperforme markedet og dermed levere et merafkast til deres investorer. Dette vil med hjælp af forskellige modeller blive besvaret ved en performanceanalyse af 22 udvalgte danske investeringsforeninger i en periode på 10 år. Herudover vil afhandlingen sørge at besvare følgende problemstillinger: Hvordan har de valgte investeringsforeninger performet i forhold til deres benchmark samt i forhold til hinanden i den valgte periode? Performer danske foreninger bedre på danske aktier end aktier andre steder? Er det berettiget, at investeringsforeningerne og investeringsrådet benytter Sharpe ratio, eller burde de i stedet bruge en anden model? Er der sammenhæng mellem performance og omkostninger? 1.2 Afgrænsning Af forståelsesmæssige årsager, er det vigtigt, at der foretages en så grundig afgrænsning som muligt, for at undgå tvivl omkring indholdet af afhandlingen. Analysen tager udgangspunkt i 22 investeringsforeninger i en periode svarende til 10 år. Tidshorisonten er forsøgt at gøres så stor som mulig, hvor det samtidig er muligt at få et større antal foreninger med. Afdelingerne vil kun være aktiebaserede og vil være inddelt geografisk i Danmark, Europa, Global og USA. Der vil udelukkende blive analyseret afdelinger med udbyttebetaling. Der vil ikke blive undersøgt for, om der i de valgte afdelinger er sket fusioner. Der vil i alle tilfælde ikke tages hensyn til investors skattemæssige forhold. 4

8 Der er udelukkende fokuseret på dansk lovgivning for investeringsforeningerne. Dette vil sige, vil blive kigget på den lovgivning, der gælder i de lande, hvor foreningerne investerer. 1.3 Metode I afhandlingen vil der blive anvendt kendte modeller og teorier. Disse modeller og teorien vil som primært blive brugt til analysen af investeringsforeningernes performance. Der vil til afhandlingen blive brugt lærebøger samt internettet. 1.4 Opbygning Problemformulering Generelt om investeringsforeninger Teori Analyse af data Performanceanalyse Bedste risikomodel Omkostninger Perspektivering Konklusion Figur 1.1.1: Opbygning af opgave Kilde: Egen tilvirkning 1.5 Afhandlingens struktur Som set i figuren ovenover vil afhandlingen være opdelt i 9 hovedpunkter. Afhandlingen vil starte med en indledende beskrivelse af investeringsforningskulturen samt beskrivelse af en investeringsforening og dens opbygning. Der vil også her blive gjort 5

9 rede for den lovgivning, som rammer investeringsforeningerne, og de skal holde sig under. Samtidig vil der blive kommenteret på udviklingen i foreningernes formue. Der vil også her blive beskrevet rating, og den måde hvorpå den enkelte investor kan vurdere de enkelte afdelinger på. Dernæst vil teorien og modellerne blive beskrevet. Der er til denne performanceanalyse valgt at bruge modellerne Sharpe ratio, Jensen indekset og Fama & Frenchs 3- faktor model. Dernæst vil afhandlingens dataanalyse blive beskrevet. Der vil her være beskrevet, hvordan de enkelte afdelinger er udvalgt og på hvilke grundlag. Der vil blive diskuteret, hvilke fejl der kan være, og hvordan de påvirker det endelige resultat på analysen. Der vil da blive fokuseret på valget af den risikofrie rente samt benchmarks til de enkelte grupper af afdelinger. I næste kapitel vil den egentlige analyse finde sted, og afdelingerne vil her blive analyseret ud fra de, i teoridelen, nævnte modeller. Resultaterne vil blive beskrevet og opstillet overfor hinanden, således at disse kan kommenteres på tværs. Der vil også her kigges på, om der kan ses egentlig forskel mellem resultaterne på de danske aktieafdelinger mod de udenlandske. I næste del vil afhandlingen forsøge at sætte lys på evt. problemer ved brug af Sharp ratio, som investeringsforeningerne gør. Dernæst vil der komme et kapitel, som vil omhandle omkostningerne i en sådan investeringsforening. Der vil her indledningsvist blive beskrevet hvilke omkostninger, der er i foreningerne. Derefter vil der foretages en analyse og sammenligning af foreningernes omkostninger i forhold til tidligere fundne performance fra den tidligere analyse. Dernæst vil der komme et perspektiveringsafsnit, hvor der vil forsøges at blive lavet en opsamling af interessante emner, som har vist sig i forbindelse med afhandlingen. Eventuelt andre måder at undersøge tingene på, eller hvilke ting der kunne videreundersøges for indvirkning. 6

10 Til sidst vil afhandling afsluttes med at opsummere resultaterne i en konklusion. 2. Generelt om investeringsforeninger i Danmark Dette afsnit har til hensigt at give en generel og indledende beskrivelse af investeringsforeningerne i Danmark. Opbygningen af investeringsforeningerne er en vigtig forståelse at have. Derigennem deres organisationsopbygning samt de love som ligger bag ved foreningerne. 2.1 Organisationsopbygningen samt fordele En investeringsforening er, som i navnet også antyder, en forening af mennesker, som går sammen om at investere. Foreningen investerer på officielt godkendte værdipapirmarkeder. Hovedtanken ved som sådan at gå sammen i en forening og investerer er at kunne opnå stordriftsfordele, som den enkelte person vil have svært ved at opnå på grund af den begrænsede kapital, den enkelte investor har. Investeringsforeningens organisation ser således ud: Investorerne Bestyrelse Administrationsselskab Depotselskab Figur 2.1.1: Investeringsforeningens organisation Kilde: Egen tilvirkning Som det her i figuren ses, er det investorerne som ejer foreningen. Disse medlemmer vælger på foreningens generalforsamling en bestyrelse, der vil have ansvaret for den overordnede ledelse af foreningen. Foreningen består da af et administrationsselskab, 7

11 som står for den løbende forvaltning af medlemmernes formue. Herudover er der tilknyttet et uafhængigt depotselskab, hvor alle dispositioner i foreningen udføres. Dette kunne fx være et pengeinstitut. Administrationsselskabet er den del, som sådan styrer fordelingen og administrerer dette. Depotselskabet er der hvor alle pengekonti og depoter befinder sig. Alle ind og udbetalinger sker i depotselskabet. Det kan enten være, hvis medlemmer indtræder eller udtræder af foreningen eller til børsmæglere i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Alle transaktioner i depotselskabet må kun udføres efter ordre fra administrationsselskabet. Denne opbygning med tredelingen mellem medlemmerne, administrationen i foreningen og opbevaringen i depotselskabet sikre en ordentlig og sikker arbejdsgang igennem foreningen. De fordele der er ved at investere i en investeringsforening beskrives selv at investeringsforeningerne som at være: Diversifikation Porteføljepleje Lavere omkostninger (af stordriftsfordele) Medbestemmelse Diversifikationen skyldes, at aktieafdelingerne investerer i mellem 30 og 100 forskellige aktier. Dette gør at foreningen skaber en diversifikation for den enkelte investor. Det kan være svært at opnå selv i sin egen begrænsede formue. Dette kan skyldes, at man kan have svært ved at overskue markedet og skal bruge meget tid på at holde sig opdateret for at kunne dette. Derfor er det også en fordel, at man igennem investeringsforeningen får en løbende pleje af personer, som sidder og holder sig opdateret med markedet løbende. Hvis en investor selv besluttede sig for at investere sine midler og skabe den samme diversifikation, ville dette også være forbundet med betydelige omkostninger, da denne risikospredning og løbende porteføljepleje ville skabe en stor mængde omkostninger. Her kan investeringsforeningen have 8

12 stordriftsfordele. Som det også er lagt op til i figuren, får den enkelte investor medbestemmelse i foreningen, da denne kan vælge medlemmer til bestyrelsen. 2.2 Lovgivning Lovgivningsmæssigt er der opstillet et sæt love under den samlede betegnelse Lov om investeringsforeninger og specialforretninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 2. Disse er opsat for at sikre sig, at de enkelte investeringsforeninger holder sig inden for de samme betingelser og regler. Loven er meget omfattende, hvorfor der kun vil blive nævnt de vigtigste og relevante love. LOI beskriver i 4 at investeringsforeninger skal godkendes af finanstilsynet for at kunne udøve virksomhed. Jf. 4 stk. 7, skal en forening der søger godkendelse have en formue på mindst 10 mio. kr. Finanstilsynet godkender nye afdelinger i foreningerne, der efter 9 opfylder følgende krav: Afdelingen er gyldigt stiftet Finanstilsynet har godkendt vedtægtsbestemmelserne vedrørende afdelingen Afdelingen har en formue på mindst 10 mio. kr. Afdelingens minimumsformue enten er tegnet, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for mindst 10 mio. kr. Foreninger eller afdelinger må efter 43 ikke optage lån, men finanstilsynet kan dog tillade, at de kan optage kortfristet gæld på højst 10 % af formuen, hvis dette gælder for at indløse medlemmernes andele eller for at udnytte tegningsretter. Finanstilsynet skal efter 78 godkende en beslutning om at fusionere afdelinger eller spaltning, afvikling eller opløsning af afdeling. I beskrives de placeringsmæssige grænser, der også findes i lovgivningen. Højst 10 % af den samlede formue må anbringes i unoterede selskaber. En aktie må maksimalt udgøre 5 % af formuen, og der skal mindst investeres i 16 forskellige aktier. 2 Fremover benævnt som LOI 9

13 Placeringsreglerne er med til at sørge for, at den enkelte investor for en risikospredning Statistikker Som nævnt i indledningen er investering i investeringsforeninger igennem de seneste mange år steget i popularitet. Som det kan ses af nedenstående figur, er formuen i investeringsforeningerne steget fra lidt over 400 mia. i 1 kvt til ca. 900 mia. i 1 kvt Højeste niveau var på 1000 mia. kr. i 3 kvt Figur 2.3.1: Formuestatistik Kilde: Danmarks nationalbank Der er her i opgaven valgt at fokusere på aktieafdelinger. Derfor kan det også være interessant, at se på hvordan udviklingen mellem de forskellige aktivklasser har udviklet sig. I nedenstående figur kan fordelingen mellem de forskellige aktivklasser ses fra 2007 til februar måned Beskrevne placeringsregler er ikke udtømmende og der findes i lovgivningen yderligere regler omkring dette. 10

14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb Blandede Udenlandske obligationer Danske obligationer Udenlandske aktier Danske aktier Figur 2.3.2: Formue aktivklasse Kilde: IFR + egen tilvirkning Det ses især her, hvordan formuen i aktier fra 2007 til 2008 er faldet så denne udgør lidt over 10 % mindre end før. 2.4 InvesteringsForeningsRådet (IFR) IFR er de danske investeringsforeningers brancheorganisation. De er med til at videregive oplysninger om de forskellige foreninger og afdelinger. IFR samler alt date fra alle investeringsforeninger, der er medlemmer under IFR. Det giver en mulighed for at investorerne kan se samlet på denne data, og nemt at søge informationer på tværs af alle foreningerne og afdelingerne. På den måde er det nemmere at finde ud af, hvem der har givet det bedste afkast, eller hvilke foreninger der har de laveste omkostninger. IFR arbejder for at opnå optimale rammer, så private og institutionelle investorer altid har en nem adgang til professionel forvaltning af deres investeringer. 4 IFR s visioner er: 5 Sikre optimale og internationale konkurrencedygtige rammebetingelser ved at fremme branchens politiske indflydelse Bidrage til attraktive produkter ved at sikre en god infrastruktur samt tilgængelig, relevant og sammenlignelig information 4 under punktet Om os 5 under punktet Om os 11

15 Fremme investorbeskyttelse og fair konkurrence ved at videreudvikle professionel praksis og brancestandarder 2.5 Rating Det er ikke altid nemt for investor at sammenligne de forskellige foreninger og afdelinger, på trods af den hjælp de kan få fra IFR. Det kan være svært for investor især at gennemskue hvordan omkostningerne i foreningerne er sammensat, dette vil dog uddybes yderligere i afsnittet omkring omkostninger. Samtidig kan det dog være svært for investor, at danne sig et overblik over afkastet i de forskellige foreninger. Til disse formål eksisterer der forskellige ratingbureauer, som kan hjælpe investor med dette overblik. I denne hovedopgave vil Morningstar Rating og Atp Rating blive gennemgået Morningstar Rating Morningstar rating er grundlagt i 1984 og var i 1985 de første til at tilbyde det enkelte produkt at sammenligne fondes afkast på omkostnings- og risikojusteret basis. Morningstar rater de danske foreninger med hinanden, men vurderer dem også sammen med alle andre fonde i Europa inden for de samme kategorier. 6 Dette betyder derfor, at den enkelte investor bør have et let og overskueligt værktøj til at kunne vurdere foreningerne mellem hinanden, ikke kun på landsplan men i forhold til hele Europa. For at en fond kan blive ratet, er der dog nogle ting som skal opfyldes. Morningstar rater ikke foreninger hvis: 7 Fonden har eksisteret i mindre end tre år Der er så få oplysninger til rådighed, at fonden ikke på et sikkert grundlag kan indlemmes i en Morningstar kategori Der er for få sammenlignelige fonde til at en sammenligning giver mening Der er sket store og varige ændringer i fondens investeringsstrategi eller porteføljefordeling, således at tidligere resultater/afkast ikke længere er relevante 6 if.morningstar. dk/aboutus/rating.asp 7 if.morningstar. dk/aboutus/rating.asp 12

16 Morningstar tildeler stjerne til de enkelte afdelinger, efter hvorledes de har klaret sig i forhold til de andre i kategorien. Dette gøres ud fra en beregning hvor historisk afkast, omkostningerne og det risikojusterede afkast indgår. Stjernerne fordeles i de relevante kategorier og tidsperioder således: Top Næste Middel Næste Bund 10 % i Morningstar Kategori 22,5 % i Morningstar Kategori 35 % i Morningstar Kategori 22,5 % i Morningstar Kategori 10 % i Morningstar Kategori ATP Rating Figur 2.5.1: Morningstar kategorier Kilde: Da den såkaldte folkebørs åbnede i starten af 2005, fik hovedparten af danskerne mulighed for at investere deres SP- opsparing i forskellige investeringsafdelinger og dermed selv have medindflydelse på sin opsparing. Da man her fik muligheden for enten at følge ArbejdsmarkedetsTillægspensions (ATP) anbefaling eller helt selv bestemme over sin opsparing, ønskede ATP at skabe nogle værktøjer, som kunne hjælpe deres opsparere med at træffe de rigtige valg. Her ønskede de bl.a. at få foretaget en analyse af sammenhængen mellem omkostninger og afkast. Denne analyse endte i at omkostningsindikatoren atprating blev skabt. Rating er inspireret af Morningstars, på den måde de tildeler stjerner på. Hos atprating foregår dette dog med kongekroner i stedet. 8 Atp uddeler fra 1 til 5 kongekroner alt efter omkostningsscorens størrelse. 5 kroner uddeles til de laveste 10% i gruppen, de næste 22,5 % får 4 kroner, de middel 35 % får 3 kroner, de yderligere næste 22,5 % får 2 kroner og til sidst får de største 10 % kun 1 krone. Derfor betyder det her, at jo flere kongekroner man bliver tildelt, jo bedre er det, da dette er et udtryk for, at disse afdelinger har lavere omkostninger end de andre. Hvis 8 Artikel Folkebørsen handelsplads for 2,7 mio. Danskere 13

17 en afdeling dermed får 5 kroner, betyder dette at denne er mellem de 10 % med de laveste omkostninger. 9 For at atprating foretager rating, kræver det at fonden (afdelingen) har eksisteret i et helt kalenderår, og at der er tilpas med oplysninger til rådighed, for at fondens omkostningsscore kan beregnes. 3. Teori Hensigten med dette afsnit er at give et overblik over det teoretiske grundlag, som ligger til grund for de modeller, som vil bruges til af udføre performanceanalysen af investeringsforeningerne. Da Sharpe, Jensens Indekset og Fama & French s 3 faktor model, som der vil arbejdes med i afhandlingen alle er CAPM baseret, er det en forudsætning at den efficiente markedshypotese holder. Der antages derfor i afhandlingen, at dette er tilfældet, da det ellers ikke vil være muligt at arbejde med modellerne. 3.1 Den efficiente markedshypotese Denne beskrevne markedshypotese er en af de meste diskuterede økonomiske teorier, og har selvfølgelig både styrker og svagheder. Hypotesen siger simpelt, at priserne på alle finansielle aktiver afspejler al relevant information i markederne. I dette afsnit vil selve teorien bag hypotesen opstilles, og der vil redegøres for teoriens indhold. Gennem de sidste 40 år har denne efficiente markedshypotese været flittigt diskuteret. I de teoretiske lærebøger betragtes Fama (1970) som hjerne og faderen bag ved hypotesen, men tanken omkring hypotesen går helt tilbage til 1930 erne. Cowles (1933) kunne påvise, at de anbefalinger der kom fra diverse analysehuse ikke var i stand til at slå markedet. Dermed var ny information således det eneste, der kunne påvirke priserne, og ny information kan jo ikke forudsiges af investorerne. Hvis de finansielle markeder derfor er efficiente, vil ingen form for analyse gøre investorerne i stand til at slå markedet. 9 Artikel Folkebørsen handelsplads for 2,7 mio. Danskere 14

18 Teorien siger derfor, at ingen investorer vil kunne opnå et afkast ud over det afkast, som kan forventes i forhold til den påtagede risiko. Det gælder også for porteføljemanagere i en investeringsforening, hvilket har stor relevans i forhold til denne afhandling. Der kan med andre ord ikke opnås et systematisk overnormalt afkast. Ifølge disse definitioner er det derfor ikke muligt at forudsige udviklingen i aktiekurserne. Disse siges at vil følge en random walk, der er givet ved den følgende regressionsligning: p t =! + " p t!1 + e t Her angiver pt aktiekursen til tiden t og et angiver en tilfældighed i kurserne til tiden t. 10 Hvis der laves en empirisk analyse, hvor udfaldet bliver α = 0 og β = 1, kan det absolutte afkast beregnes ved den følgende model: p t! p t!1 = "p t = e t Det vil sige, at da et er defineret som en tilfældighed i kurserne til tiden t, medfører det, at aktiekurserne vil udvikle sig tilfældigt over tiden. Det betyder, at den historiske kursudvikling ikke kan anvendes til at forudsige den fremtidige udvikling. Det er kun ny information, der kan ændre på kursudviklingen. Ifølge hypotesen kan de efficiente markeder være efficiente i tre former. Der er den svage form, den semi- stærke form og den stærke form Den svage form: Aktiekurserne afspejler al historisk information 2. Den semi- stærke: Den svage form + al offentlig tilgængelig information 3. Den stærke: Den semi- stærke + insiderinformation Der er ret stor enighed om, at de finansielle markeder er efficiente i den svage form. Om man derimod kan snakke om efficiens i den semi- stærke form er mere diskuteret og bliver et spørgsmål om argumenter og konklusioner, fra de empiriske analyser der findes. Der findes også flere af disse analyser på de danske forhold, hvor man har undersøgt offentliggørelsen af regnskabers effekt på aktiemarkedets udvikling. Nielsen og Svarre (1979) har bekræftet. at det danske marked er efficient på den semi- stærke 10 Christensen & Pedersen, 2009 s Christensen & Pedersen, 2009 s

19 form. Dette har Møller, Thinggaard & Løroth (2001) ligeledes bekræftet. Så at dømme ud fra disse undersøgelser er det danske marked i en udstrækning effecient i semi- stærke form. Dog har Sponholz (2004) afvist at markedet reagerer efficient i en periode fra 1999 til Derfor foreligger der ikke en entydig vurdering af dette. 3.2 Porteføljeteori For at forstå hvorfor investeringsforeningerne eksisterer, kan det være vigtigt at kende de grundlæggende begreber i den finansielle porteføljeteori. I princippet er en investeringsforening bygget op som en hver anden investeringsportefølje og har derfor også mange af de samme egenskaber. For porteføljemanageren gælder det om at maksimere det forventede afkast eller at minimere risikoen for et givent forventet afkast. Det forventede afkast for en portefølje E(rp) kan forklares ved følgende: M " E(r p ) = x i! E(r i ) hvor, i=1 M = antallet af investeringsaktiver xi = angiver den del aktiv i indgår med i porteføljen E(ri) = det forventede afkast af aktiv i For at kunne optimere afkastet i forhold til porteføljens risiko er det vigtigt at have en god spredning, eller som i finansieringsteorien kaldet diversifikation. I en portefølje, eller en investeringsforening, kan man beregne de enkelte aktivers samvariation med hinanden. Dette er givet ved korrelationskoefficienten p(rij) eller kovariansen σ(rij) for aktiverne i og j. Korrelationskoefficienten er en standardisering af kovariansen. Når denne samvariation er fastlagt, er det muligt at kombinere aktiverne, så der kan opnås et højere forventet afkast til den samme risiko eller evt. minimere sin risiko for det samme forventede afkast. Man vil derfor, som investor eller porteføljemanager, investere i forskellige aktiver for at opnå den bedste diversifikation. Dette kunne fx være i aktier og obligationer. Det er dog ikke sikkert, at porteføljemanageren har så gode muligheder for at tilpasse 16

20 denne diversifikation. Det kan skyldes, at investeringsforeningernes enkelte afdelinger typisk kan være bundet af et prospekt, som tydeligt beskriver hvilke aktivklasse der må indgå i porteføljen. Dette kan fx være krav om, at der kun må være aktier fra bestemte indeks, regioner eller sektorer. Eller at der ikke må kombineres aktier og obligationer. I forhold til afhandlingens afgrænsning om kun at beskæftige sig med aktiebaserede afdelinger, er det dog stadig yderst relevant at kende til denne teori om diversifikation, selvom det ikke er muligt at sprede sig over flere aktivklasser. Dette skyldes, at de enkelte aktier også korrelerer forskelligt fra hinanden grundet forskellige brancheforhold, regioner og segmenter. Hvis korrelationskoefficienten mellem de to aktiver er lig 0, betyder det, at der ingen samvariation er mellem de to aktiver. Det er altså tilfældigt, hvorledes disse kurser bevæger sig i forhold til hinanden. Med en korrelationskoefficient på 1 betyder det, at der er perfekt positiv samvariation mellem aktiverne. Altså, hvis den ene stiger med 10 % gør den anden også. Omvendt betyder dette så, at en korrelationskoefficient på - 1 beskriver en perfekt negativ samvariation. Korrelationskoefficienter på 1 og - 1 er ekstreme og nok til dels utænkelige situationer. Men i disse tilfælde ville man forsøge at kombinere to aktiver med en korrelation på - 1. På den måde ville investeringen være risikoneutral, da aktiverne ville reagere modsat af hinanden. Det drejer sig derfor om at have aktiver, der ikke korrelerer for meget med hinanden og på den måde holde sin risiko nede. Den mest optimale portefølje hvor risikoen er lavest kaldes minimum varians porteføljen (MVP). Denne kan ses på nedenstående figur. 17

21 Figur 3.2.1: Den efficiente rand Kilde: Christensen & Pedersen, 2009 s egen tilvirkning Med hensyn til risiko findes der to typer af risiko, den systematiske og den usystematiske risiko. Den systematiske risiko er den, som skabes af en usikkerhed i den generelle økonomi. Dette kunne være inflation, politiske ændringer i samfundet og lignende. Derimod er den usystematiske risiko direkte forbundet til den pågældende aktie. Dette kunne være ændringer i udbyttepolitikken, produktionsapparat eller lignende. Som jeg tidligere slog fast, kan man minimere sin risiko ved at skabe en veldiversifiseret portefølje. Dog kan man ikke diversificere hele sin risiko væk. Den systematiske risiko kan nemlig ikke fjernes, uanset hvor mange aktier man fordeler sin investering over. Den usystematiske risiko falder dog som en funktion af antallet af aktiver i porteføljen. Jo flere aktiver og jo bedre porteføljen er diversificeret, des lavere bliver den samlede risiko. Den usystematiske risiko kan opstilles således: M " i=1 x 2 i!! 2 (e i ) = 1 M! M! 2 (e i ) " i=1 M 18

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Expenses and the performance of Danish mutual funds

Expenses and the performance of Danish mutual funds Expenses and the performance of Danish mutual funds Ken L. Bechmann & Jesper Rangvid Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København - CBS Motivation Folkebørsen 2.7 mill. danskere med opsparing

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Afhandling Vejleder: Frederik Aagaard. Investeringsforeningers performance

Afhandling Vejleder: Frederik Aagaard. Investeringsforeningers performance HD 8. semester Institut for Erhvervsøkonomi Afhandling Forfatter: Rasmus Nybo Knudsen Vejleder: Frederik Aagaard Investeringsforeningers performance Handelshøjskolen i Århus 2009 English Summary This thesis

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Kandidatafhandling Oecon Matias Fyllgraf Lorentzen Christian Frank Müller Vejleder: Lasse Bork Aalborg Universitet 08. August 2013 Abstract

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Performanceevaluering

Performanceevaluering HD 2. Del Finansiering Copenhagen Business School Institute for Finansiering Performanceevaluering - af investeringsforeninger, der investerer i danske aktier Afgangsprojekt Forår 2012 Vejleder: adjungeret

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Udviklingen i OMXC20 aktieindekset 2008 2013 1 1 OMXC20 er et indeks over de 20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen ( Københavns

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

En performanceevaluering af danske investeringsforeninger ved hjælp af faktor- og indeksmodeller

En performanceevaluering af danske investeringsforeninger ved hjælp af faktor- og indeksmodeller Institut for Finansiering Cand. Merc. Finansiering Kandidatafhandling Forfattere: Søren Cederstrøm Dohn Anders Thorup Bertramsen Vejleder: Michael Christensen En performanceevaluering af danske investeringsforeninger

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1 Planen idag Porteføljeteori; kapitel 9 Noterne Moralen: Diversificer! Algebra: Portefølje- og lineær. Nogenlunde konsistens med forventet nyttemaksimering Middelværdi/varians-analyse Fin1 (mandag 16/2

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Vil en privat investor få mere ud af at investere direkte i det danske marked eller, gennem en investeringsforening?

Vil en privat investor få mere ud af at investere direkte i det danske marked eller, gennem en investeringsforening? HD finansiering Afhandling Forfatter: Jonas Skov 201403306 Vejleder: Otto Friedrichsen Vil en privat investor få mere ud af at investere direkte i det danske marked eller, gennem en investeringsforening?

Læs mere

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger Afhandling HD Finansiering Forfatter: Kasper Sørensen Vejleder: Frederik Aagaard Performanceanalyse af danske investeringsforeninger - En opgave der sammenligner performance af forskellige danske investeringsforeninger

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population

Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population Copenhagen Business School (2009) Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population Kandidatafhandling på Cand.Merc.FIR (Finansiering og Regnskab) Institut

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning

Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning 1 K O N F E R E N C E OM I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S O M E K S P O R T E R H V E R V 3 1. O K T O B E R 2 0 1 3 J E S P E R

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Performanceevaluering af aktive investeringsforeninger, passive investeringsforeninger og Exchange Traded Funds

Performanceevaluering af aktive investeringsforeninger, passive investeringsforeninger og Exchange Traded Funds Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling HA Almen Forfattere: Søren Nielsen Jan Nielsen Martin Nørgaard Vejleder: Michael Christensen Performanceevaluering af aktive investeringsforeninger, passive

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Har aktiv forvaltning fortsat sin berettigelse?

Har aktiv forvaltning fortsat sin berettigelse? FORÅR 2015 INSTITUT FOR FINANSIERING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Har aktiv forvaltning fortsat sin berettigelse? AFGANGSPROJEKT HD 2. del Finansiel Rådgivning Studerende: Camilla Christensen Vejleder: Daniel

Læs mere

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Kan markedet slå den aktive strategi?

Kan markedet slå den aktive strategi? 1. Maj 2014 Aarhus universitet Business & Social Sciences Institut for økonomi Vejleder: Carsten Tanggard Kan markedet slå den aktive strategi? En undersøgelse af de danske aktive og passive investeringsforeninger

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Performance i en krisetid

Performance i en krisetid Performance in a time of crisis Performance measurement of Danish mutual funds 1999-2009 including impact of the financial crisis Performance i en krisetid Performancemåling af danske investeringsforeninger

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere