Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport"

Transkript

1 Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport (buskørsel). Nedenfor gengives baggrund for målingen, proces for arbejdet samt de resultater og anbefalinger, som kan udtrækkes, når man forøger at gå på tværs af analyserne: 1. Baggrund Vejtransportrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013 at få gennemført en analyse af dels erhvervsmæssig godstransport, dels persontransport. Formålet med analysen er at konsolidere, udbygge og detaljere resultaterne fra COWI s analyse af vejtransporterhvervet, som Vejtransportrådet satte i gang på sit første møde den 4. september Temperaturmålingen er delt op i tre særskilte analyser: 1. En statistisk undersøgelse, der har som mål at give en overordnet beskrivelse af udviklingen i erhvervsstrukturen, produktion og beskæftigelse samt erhvervets produktivitet og effektivitet fra før finanskrisen og frem til i dag. 2. Herudover en analyse af arbejdsstyrken (chauffører) og dens sammensætning samt en vurdering af, hvilke rekrutterings- og uddannelsesmæssige udfordringer sektoren står over for i de kommende år. 3. Endelig en analyse af de gode cases i erhvervet, hvor danske virksomheder har udmærket sig og øget deres produktivitet gennem innovative løsninger. 2. Proces for arbejdet Arbejdet med de tre analyser har været forankret i Vejtransportrådets arbejdsgruppe. Side 1 (10)

2 Der har i forløbet været afholdt tre møder i gruppen samt været skriftlige høringer. Konsulentvirksomhederne har deltaget i to af møderne og har hørt hinandens oplæg og derved opnået en sammenhængende forståelse af opgaven. Indholdet af hver rapport står for den enkelte konsulentvirksomheds egen regning. 3. Resultat af analyser Der er tale om tre meget forskelligartede analyser både indholdsmæssigt og metodemæssigt. Nedenfor fremgår de tværgående konklusioner på henholdsvis det nationale godsområde, det internationale godsområde og busområdet. Først beskrives godsområdet og områdets udfordringer og muligheder. Herefter beskrives busområdet med udfordringer og muligheder Godsområdet Mængden af vejgods i EU og EFTA-landene nåede et foreløbigt højdepunkt i 2007/2008, hvor vejgodserhvervet producerede mia. tonkilometer. Totalt set udgør det nationale vejgodstransportarbejde i EU og EFTA-landene ca. 2/3 af markedet, mens det internationale vejgodstransportarbejde udgør ca. 1/3 af markedet. Finanskrisen betød et stort fald i efterspørgslen, hvilket indebar, at mange virksomheder i vejgodserhvervene måtte lukke. Medvirkende hertil var også strammere kreditrammer fra bankerne og dermed strammere likviditet og manglende evne til at leve op til kapitalkravene. Produktionen har siden stabiliseret sig på et niveau på ca mia. tonkilometer. Danske lastvognes markedsandele af dette store europæiske marked har siden 2008 ligget nogenlunde konstant på ca. 1 %. I 2012 var der danske virksomheder i vejgodserhvervene. De omsatte for 103 mia. kr. Vejgodserhvervene beskæftiger ca personer opgjort som årsværk. Transporten genererer mange arbejdspladser også inden for andre tilknyttede erhverv. Set som erhvervsklynge består vejgodserhvervene af egentlige godsvognmænd, som råder over lastbiler og chauffører, og af en række hjælpevirksomheder, som omfatter speditører, oplagrings- og pakhus virksomhed og godshåndtering. Side 2 (10)

3 Figur 1. Samlet transportarbejde fra, til og i Danmark Udenlandsk, i Danmark Dansk, til og fra Danmark Dansk, i Danmark 10 5 Udenlandsk, til og fra Danmark Kilde: Statistisk analyse af vejtransport, december 2014 De danske lastvogne er, jf. figur 1, blevet presset på de internationale ture, mens de har kunnet opretholde aktiviteten på de nationale ture. Siden 2002 har de danske køretøjer kunnet fastholde og endda forøge transportarbejdet en smule efter et dyk i I 2002 var det nationale transportarbejde 11 mia. tonkilometer, mens det i 2013 var 12,2 mia. tonkilometer. Der var i perioden fra 2009 til 2011 en relativ kraftig stigning i såvel kørt distance som pålæsset mængde. Når der dykkes ned i kvartalstallene, ses stigningen at starte i 2. kvartal Danmarks Statistik noterer dog, at stigningen er stor i forhold til f.eks. BNP-væksten i samme periode. En overordnet konklusion fra de tre analyser er, at det danske vejtransporterhverv befinder sig i en periode, hvor der kan konstateres såvel positive som negative udviklingstendenser. Det samlede vejtransporterhverv er i dag præget af opbremsningen i verdenshandlen som følge af den økonomiske krise. Når efterspørgslen efter varer stagnerer, har det stor betydning for efterspørgslen efter de vejtransportydelser, som erhvervet leverer. Rammevilkårene for betjening af de nationale markeder adskiller sig fra de internationale vejgodstransporter. Der er krav om, at en udenlandsk vognmandsvirksomhed etablerer sig i landet, hvis den ønsker adgang til det nationale marked for vejgods, men ved at anvende reglerne om cabotagekørsel kan den udenlandske vognmandsvirksomhed i et vist omfang opnå denne adgang. Generelt kan det siges, at Danmark har et velfungerende godstransporterhverv, der bidrager til, at vi har et effektivt distributionssystem her i landet. Vejgodstransport er en fleksibel transportform, som kan Side 3 (10)

4 leve op til transportkøbernes krav om hurtige, direkte og ofte små leverancer. Det er vigtigt, at denne situation fastholdes og udvikles. Erhvervet yder i dagligdagen en stor indsats for at imødekomme kundernes krav, og der findes hele tiden nye og gode løsninger på kundernes udfordringer. Generelt på godsområdet er der flere forskellige historier at fortælle, idet området omfatter mange segmenter. Derfor skal det tages i betragtning, at temperaturmålingen dækker over mange, meget forskellige markeder. De mange markeder i markedet giver sig f.eks. udtryk i den ene ende af skalaen som containerkørsel til og fra havne, som er et meget konkurrenceudsat marked og i stort omfang varetaget af udenlandske transportvirksomheder, herunder danske virksomheder etableret i udlandet. I den anden af skalaen er der f.eks. renovationskørsel og entreprenørkørsel, hvor der er konkurrence nationalt, men ikke internationalt. Herudover findes der helt særlige markeder, som kræver særligt udstyr, f.eks. kranbiler eller olietransporter, hvor der ikke er stor udenlandsk konkurrence. Der er en klar udvikling i gang fra ren transportvirksomhed med flytning af gods fra punkt A til punkt B til mere komplekse logistikydelser. Der tjenes således penge på meget andet og mere end kørsel, og trods en skærpet konkurrencesituation er det fortsat muligt at øge indtjeningen i visse segmenter af markedet. Det kan f.eks. være lagerstyring, pakning af varer eller ordrehåndtering, som foretages i tæt samarbejde med kunderne for at forbedre service og reducere omkostninger Det nationale godserhverv Det nationale godstransporterhverv befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor der har været vækst i transportarbejdet siden 2009 samtidigt med, at der er sket en forøget kapacitetsudnyttelse. Det kræver et vedvarende fokus og en aktiv indsats også set i lyset af den voksende internationale konkurrence i visse dele af det nationale marked, hvis udviklingen på det nationale område skal bevares Cabotage En mindre del af det nationale gods kan varetages af lastbiler indregistreret i et andet EU-land den såkaldte cabotagekørsel. Cabotage i Danmark udgjorde i mio. tonkilometer ifølge Danmarks Statistik, hvilket svarer til 3 % af det nationale vejtransportarbejde. Det er en stigning siden 2004, hvor udenlandske lastbi- Side 4 (10)

5 lers cabotage ifølge Danmarks Statistik med 208 mio. tonkilometer udgjorde 2 % af det nationale transportarbejde. I samme periode steg danske lastbilers cabotage i udlandet fra 254 mio. tonkilometer til 321 mio. tonkilometer. Der føres ikke en selvstændig statistik på cabotageområdet, men tallene opgøres på grundlag af vejgodsstatistikken og udgør en lille del af den samlede transport. Statistikken er derfor forbundet med en større relativ usikkerhed end vejgodsstatistikken i al almindelighed. Dele af branchen mener, at omfanget af cabotage er væsentlig større. Med henblik på at sikre bedre oplysninger har Trafikstyrelsen taget kontakt til Eurostat og har fået igangsat et arbejde herom Det internationale vejgodserhverv Danske virksomheder i det internationale vejgodstransporterhverv har været gennem en betydelig omstilling siden årtusindskiftet. Chaufførens løn- og arbejdsvilkår er her et afgørende konkurrenceparameter for en stor del af markedet. Herudover er IT, effektivitet, præcision, overblik og kompetence i høj grad forskellen på succes og fiasko på et transportmarked i rivende udvikling. Virksomhederne har organiseret sig sådan, at vognmandstilladelserne til disse opgaver primært er udstedt i lande, som har andre løn- og arbejdsvilkår, end der kræves i Danmark. Det er formentlig hovedårsagen til, at de danske lastvognes markedsandel i perioden 2002 til 2013 er reduceret fra 42 % til kun 15 %. En stor andel af de udenlandske lastbiler, der kører i Danmark er dog helt eller delvist ejede af danske vognmandsvirksomheder, så det er uklart, i hvilken grad tabet af markedsandele påvirker de danske vognmænds samlede økonomi. Faldet i antal danske chaufførjob i de internationale transporter skyldes formentligt, at lønniveauet i de fleste af de lande, som Danmark har samhandel med, er betydeligt lavere end i Danmark. Konkret har forskellen i omkostningerne til chauffører i Danmark og Tyskland betydet, at en række danske vognmandsvirksomheder har etableret datterselskaber i Tyskland. Disse datterselskaber varetager nu en del af de internationale transporter mellem Danmark og udlandet. Hertil kommer, at adskillige danske vognmænd har etableret datterselskaber i Østeuropa. Fra 2007 til 2012 voksede antallet af medarbejdere i danske datterselskaber i udlandet i vejgodserhvervene med ca. 17 pct. til i alt medarbejdere. Når danske virksomheder etablerer sig i udlandet, kan det også være for at være der, hvor kunderne er. Side 5 (10)

6 Generelt kan det ikke siges, at der har været en væsentlig udflagning, hvis man ser på antallet af danskejede datterselskaber, som er faldet fra 170 i 2007 til 153 i 2012, ligesom antallet af danske moderselskaber stort set er uforandret Centrale udfordringer og muligheder for vejgodserhvervet Fair konkurrence og mere kontrol Et gennemgående ønske hos de interviewede vognmænd er et ønske om fair konkurrence gennem lige vilkår. Det gælder både i forhold til andre danske virksomheder og i forhold til konkurrencen fra udenlandske virksomheder. Et af de midler, der fremhæves til at sikre en lige og fair konkurrence, er øget kontrol. For de nationale virksomheder er der bl.a. et ønske om stærkere kontrol for at sikre, at godskørselsloven overholdes, mens det for de internationalt orienterede virksomheder eksempelvis er overholdelse af køre-hvile-tider, skattebetaling mv. De internationale virksomheder har desuden et ønske om éns forhold i Danmark og udlandet, idet det giver mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Så undgås det, at virksomhederne skal forholde sig til forskellige nationale regler. Øget samarbejde med kunder Kunderne forventer, at det særligt er i samarbejdet med dem, at det bliver muligt at skabe ekstra værdi og integrere transporten og logistikken i virksomhedernes værdikæde. Der er i højere grad fokus på leveringssikkerhed og kvalitet i den samlede leverance. Nogle virksomheder tilbyder således samlede transport- og logistikydelser til kunder, hvor et lagerstyringsværktøj sikrer overblik over hele logistik- og værdikæden fra producent og hovedlager til leverance hos kunden. Der ligger en stor mulighed i at udbygge og styrke dette samarbejde mellem transportør og kunde. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Det går igen, at der er en udfordring i fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Erhvervet er således underrepræsenteret blandt unge mænd og kvinder. Endvidere er hvervningen til erhvervet snæver, og familien spiller i den forbindelse en stor rolle og en større rolle for dem under 40 år, som gerne vil hjem til familien hver dag efter arbejde. Side 6 (10)

7 Risiko for bøder, de mange regler og tidspres udgør stressfaktorer ved jobbet. De, der overvejer at skifte job, finder i højere grad, at større fokus på sundhed og regelmæssige arbejdstider kan gøre erhvervet mere attraktivt. Den øgede kompleksitet i opgaverne medfører et stigende behov for medarbejdere i støttefunktioner, der både har praktisk erfaring med erhvervet og som samtidig kan kombinere erfaringen med andre uddannelser, f.eks. i form af en HD. Endvidere er der behov for efteruddannelse af det administrative personale. Med hensyn til spørgsmålet om chaufførmangel er der forskellige tilkendegivelser fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, hvor arbejdsgiverene har mangel på kvalificeret arbejdskraft og arbejdstagersiden har ledig arbejdskraft. Der er behov for at få afdækket, hvad denne tilsyneladende modstrid skyldes. Behov for at understøtte den bedre kapacitetsudnyttelse Billedet viser, at erhvervet har været dygtig til at benytte sig af de muligheder for mere effektiv kapacitetsudnyttelse, som bl.a. kan skyldes forsøgsordning for modulvogntog samt muligheden for anvendelse af øgede akseltryk. Der ses således en øget produktivitet, som viser sig ved en stigning i værditilvækst pr. ansat. Hvis denne positive udvikling skal fortsættes, er der behov for at supplere ved hjælp af bl.a. øget brug af IT-værktøjer, der muliggør en fortsat forbedret planlægning af kapacitetsudnyttelsen i godsdistributionen. Dette er et emne, som Erhvervsstyrelsen arbejder med i deres digitaliseringsprojekt. Nye serviceydelser kræver øgede investeringer Når der ses på investeringer i erhvervet, vælger flere af de interviewede virksomheder at lease deres materiel, da det giver en større fleksibilitet og mindre binding af til tider svær tilgængelig kapital. Anvendelsen af IT-løsninger er stigende, og stort set alle de interviewede virksomheder forventer at øge investeringer i IT-løsninger, der kan effektivisere arbejdsgange og medvirke til at tilbyde bedre services over for kunderne. Den primære drivkraft bag forventningen om øgede IT-investeringer er ønsket om at reducere omkostningerne, f.eks. via forbedret planlægning af kapacitetsudnyttelse. En yderligere væsentlig kategori er investeringer, der reducerer energiforbruget. Det kan både være investeringer i lastbiler og trailere, men også investeringer i lager og værksted. Grunden til at foretage disse investeringer er et ønske om omkostningsbesparelser. Øgede krav til infrastruktur Side 7 (10)

8 Trængsel på vejnettet er stigende, hvilket medfører højere omkostninger til brændstof og chaufførlønninger. Endvidere giver det problemer med overholdelse af køre-hvile-tids-reglerne. Rastepladser med tilstrækkelig kapacitet og gode forhold for chauffører er værdsat, f.eks. rastepladser med overvågning. Mulighed for tekniske faciliteter så som el-stik til køletrailere, efterspørges, idet dette vil mindske omkostninger for transportøren samt reducere støjniveau og luftforurening. Side 8 (10)

9 3.2. Busområdet Generelt Bustransporterhvervet befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor omfanget af offentlig rutebuskørsel for trafikselskaberne har været konstant gennem en årrække. Erhvervet kan imidlertid opdeles i flere markeder: rutekørsel, turistkørsel og specialkørsel, som udvikler sig forskelligt. Buskørselsvirksomheder er ofte blandede virksomheder, som f.eks. den interviewede virksomhed, der har udvidet sin forretning fra den oprindelige skolekørsel og en smule turistkørsel til også at omfatte bybus-kørsel, rutekørsel samt mere organiseret turistkørsel. Særligt hvad angår udviklingen i turistkørsel til udlandet viser analysen, at en stor del af det marked er væk i dag. Det skyldes en kombination af flere ting. Øget konkurrence fra lavprisfly har taget en stor del af markedet, og samtidig betød de ændrede sikkerhedsregler for sovebusser i 2005, at lange busrejser blev væsentlig mindre attraktive. Endelig er konkurrencen løbende øget fra udenlandske vognmænd, der f.eks. kører til Danmark og henter skigæster. Senest betød finanskrisen, der ramte busbranchen lidt senere end godstransportbranchen, at markedet for turistkørsel til udlandet i 2010 blev meget udsat. Buscasen viser, at der formentlig bliver brug for flere busser og chauffører på busområdet, idet skolereformens indførelse af heldagsskolen har medført, at flere skolebørn skal transporteres på de samme tidspunkter. Generelt savnes der yderligere viden om busområdet, og det vurderes, at der er behov for et særskilt arbejde med henblik på at skabe et bedre grundlag for at vurdere udviklingen og udfordringerne på busmarkedet Centrale udfordringer og muligheder for buserhvervet Behov for fastholdelse og rekruttering Busbranchen har været god til at tiltrække chauffører af anden etnisk herkomst samt kvindelige chauffører. Buschauffører har valgt arbejdet bl.a. for at møde nye mennesker, men også glæden ved at køre bus spiller ind. Tidspres og dårlige vejforhold udgør stressfaktorer ved jobbet. Som på godsområdet er der et behov for fastholdelse og øget rekruttering, bl.a. fordi der er en stor andel af ældre chauffører (50+). Side 9 (10)

10 3.3. Rådets indstilling Vejgodstransport Det indstilles, at der med afsæt i temperaturmålingen udvikles en strategi til at udvikle og styrke vejgodstransporterhvervet i Danmark. Vejtransportrådets forslag til kommissorium for arbejdet er vedlagt. Persontransport med bus Det indstilles, at det sikres, at der skabes mere viden på området, idet arbejdet med temperaturmålingen har afdækket et behov herfor. Der har således vist sig et behov for at basere analysen på yderligere sammenkædning af informationer, som ligger hos forskellige aktører, f.eks. hos trafikselskaberne og KL. Vejtransportrådet vil udarbejde formål og rammer for et projekt herfor. Side 10 (10)

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Statistisk analyse af vejtransport. Marts 2015

Statistisk analyse af vejtransport. Marts 2015 Statistisk analyse af vejtransport Marts 2015 Vejgodstransport i Danmark Et statistisk portræt Forord Formålet med publikationen er at etablere et samlet statistisk billede af vejgodstransporterhvervet

Læs mere

Succeshistorier fra logistik- og vejtransportbranchen. 3. november 2014 Vejtransportrådet

Succeshistorier fra logistik- og vejtransportbranchen. 3. november 2014 Vejtransportrådet Succeshistorier fra logistik- og vejtransportbranchen 3. november 2014 Vejtransportrådet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Sammenfatning 4 2.1 Tendenser 4 2.2 Investeringer 5 2.3 Regulering 6 3 Økonomi

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Hvor bevæger erhvervet sig hen, hvad bliver fremtidens behov for uddannelse, og (hvordan) kan vi opfylde dem?

Hvor bevæger erhvervet sig hen, hvad bliver fremtidens behov for uddannelse, og (hvordan) kan vi opfylde dem? Hvor bevæger erhvervet sig hen, hvad bliver fremtidens behov for uddannelse, og (hvordan) kan vi opfylde dem? Transport- og logistikområdets vilkår Benhård konkurrencesituation Internationalt marked Få

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 2. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Vejgodsstrategi: Transport, logistik

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. november 2009 i sag nr. 2009-0018991. Konkurrencerådet (fuldmægtig Michael Riis)

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. november 2009 i sag nr. 2009-0018991. Konkurrencerådet (fuldmægtig Michael Riis) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. november 2009 i sag nr. 2009-0018991 International Transport Danmark (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Michael Riis) Ved

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Godstransporterhvervet

Godstransporterhvervet Godstransporterhvervet i international konkurrence Trafikministeriet, 2000 Tryk: B. Thorgils a/s Oplag: 500 eksemplarer ISBN: 87-90262-94-8 2 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 5 3. DET DANSKE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere