Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport"

Transkript

1 Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport (buskørsel). Nedenfor gengives baggrund for målingen, proces for arbejdet samt de resultater og anbefalinger, som kan udtrækkes, når man forøger at gå på tværs af analyserne: 1. Baggrund Vejtransportrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013 at få gennemført en analyse af dels erhvervsmæssig godstransport, dels persontransport. Formålet med analysen er at konsolidere, udbygge og detaljere resultaterne fra COWI s analyse af vejtransporterhvervet, som Vejtransportrådet satte i gang på sit første møde den 4. september Temperaturmålingen er delt op i tre særskilte analyser: 1. En statistisk undersøgelse, der har som mål at give en overordnet beskrivelse af udviklingen i erhvervsstrukturen, produktion og beskæftigelse samt erhvervets produktivitet og effektivitet fra før finanskrisen og frem til i dag. 2. Herudover en analyse af arbejdsstyrken (chauffører) og dens sammensætning samt en vurdering af, hvilke rekrutterings- og uddannelsesmæssige udfordringer sektoren står over for i de kommende år. 3. Endelig en analyse af de gode cases i erhvervet, hvor danske virksomheder har udmærket sig og øget deres produktivitet gennem innovative løsninger. 2. Proces for arbejdet Arbejdet med de tre analyser har været forankret i Vejtransportrådets arbejdsgruppe. Side 1 (10)

2 Der har i forløbet været afholdt tre møder i gruppen samt været skriftlige høringer. Konsulentvirksomhederne har deltaget i to af møderne og har hørt hinandens oplæg og derved opnået en sammenhængende forståelse af opgaven. Indholdet af hver rapport står for den enkelte konsulentvirksomheds egen regning. 3. Resultat af analyser Der er tale om tre meget forskelligartede analyser både indholdsmæssigt og metodemæssigt. Nedenfor fremgår de tværgående konklusioner på henholdsvis det nationale godsområde, det internationale godsområde og busområdet. Først beskrives godsområdet og områdets udfordringer og muligheder. Herefter beskrives busområdet med udfordringer og muligheder Godsområdet Mængden af vejgods i EU og EFTA-landene nåede et foreløbigt højdepunkt i 2007/2008, hvor vejgodserhvervet producerede mia. tonkilometer. Totalt set udgør det nationale vejgodstransportarbejde i EU og EFTA-landene ca. 2/3 af markedet, mens det internationale vejgodstransportarbejde udgør ca. 1/3 af markedet. Finanskrisen betød et stort fald i efterspørgslen, hvilket indebar, at mange virksomheder i vejgodserhvervene måtte lukke. Medvirkende hertil var også strammere kreditrammer fra bankerne og dermed strammere likviditet og manglende evne til at leve op til kapitalkravene. Produktionen har siden stabiliseret sig på et niveau på ca mia. tonkilometer. Danske lastvognes markedsandele af dette store europæiske marked har siden 2008 ligget nogenlunde konstant på ca. 1 %. I 2012 var der danske virksomheder i vejgodserhvervene. De omsatte for 103 mia. kr. Vejgodserhvervene beskæftiger ca personer opgjort som årsværk. Transporten genererer mange arbejdspladser også inden for andre tilknyttede erhverv. Set som erhvervsklynge består vejgodserhvervene af egentlige godsvognmænd, som råder over lastbiler og chauffører, og af en række hjælpevirksomheder, som omfatter speditører, oplagrings- og pakhus virksomhed og godshåndtering. Side 2 (10)

3 Figur 1. Samlet transportarbejde fra, til og i Danmark Udenlandsk, i Danmark Dansk, til og fra Danmark Dansk, i Danmark 10 5 Udenlandsk, til og fra Danmark Kilde: Statistisk analyse af vejtransport, december 2014 De danske lastvogne er, jf. figur 1, blevet presset på de internationale ture, mens de har kunnet opretholde aktiviteten på de nationale ture. Siden 2002 har de danske køretøjer kunnet fastholde og endda forøge transportarbejdet en smule efter et dyk i I 2002 var det nationale transportarbejde 11 mia. tonkilometer, mens det i 2013 var 12,2 mia. tonkilometer. Der var i perioden fra 2009 til 2011 en relativ kraftig stigning i såvel kørt distance som pålæsset mængde. Når der dykkes ned i kvartalstallene, ses stigningen at starte i 2. kvartal Danmarks Statistik noterer dog, at stigningen er stor i forhold til f.eks. BNP-væksten i samme periode. En overordnet konklusion fra de tre analyser er, at det danske vejtransporterhverv befinder sig i en periode, hvor der kan konstateres såvel positive som negative udviklingstendenser. Det samlede vejtransporterhverv er i dag præget af opbremsningen i verdenshandlen som følge af den økonomiske krise. Når efterspørgslen efter varer stagnerer, har det stor betydning for efterspørgslen efter de vejtransportydelser, som erhvervet leverer. Rammevilkårene for betjening af de nationale markeder adskiller sig fra de internationale vejgodstransporter. Der er krav om, at en udenlandsk vognmandsvirksomhed etablerer sig i landet, hvis den ønsker adgang til det nationale marked for vejgods, men ved at anvende reglerne om cabotagekørsel kan den udenlandske vognmandsvirksomhed i et vist omfang opnå denne adgang. Generelt kan det siges, at Danmark har et velfungerende godstransporterhverv, der bidrager til, at vi har et effektivt distributionssystem her i landet. Vejgodstransport er en fleksibel transportform, som kan Side 3 (10)

4 leve op til transportkøbernes krav om hurtige, direkte og ofte små leverancer. Det er vigtigt, at denne situation fastholdes og udvikles. Erhvervet yder i dagligdagen en stor indsats for at imødekomme kundernes krav, og der findes hele tiden nye og gode løsninger på kundernes udfordringer. Generelt på godsområdet er der flere forskellige historier at fortælle, idet området omfatter mange segmenter. Derfor skal det tages i betragtning, at temperaturmålingen dækker over mange, meget forskellige markeder. De mange markeder i markedet giver sig f.eks. udtryk i den ene ende af skalaen som containerkørsel til og fra havne, som er et meget konkurrenceudsat marked og i stort omfang varetaget af udenlandske transportvirksomheder, herunder danske virksomheder etableret i udlandet. I den anden af skalaen er der f.eks. renovationskørsel og entreprenørkørsel, hvor der er konkurrence nationalt, men ikke internationalt. Herudover findes der helt særlige markeder, som kræver særligt udstyr, f.eks. kranbiler eller olietransporter, hvor der ikke er stor udenlandsk konkurrence. Der er en klar udvikling i gang fra ren transportvirksomhed med flytning af gods fra punkt A til punkt B til mere komplekse logistikydelser. Der tjenes således penge på meget andet og mere end kørsel, og trods en skærpet konkurrencesituation er det fortsat muligt at øge indtjeningen i visse segmenter af markedet. Det kan f.eks. være lagerstyring, pakning af varer eller ordrehåndtering, som foretages i tæt samarbejde med kunderne for at forbedre service og reducere omkostninger Det nationale godserhverv Det nationale godstransporterhverv befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor der har været vækst i transportarbejdet siden 2009 samtidigt med, at der er sket en forøget kapacitetsudnyttelse. Det kræver et vedvarende fokus og en aktiv indsats også set i lyset af den voksende internationale konkurrence i visse dele af det nationale marked, hvis udviklingen på det nationale område skal bevares Cabotage En mindre del af det nationale gods kan varetages af lastbiler indregistreret i et andet EU-land den såkaldte cabotagekørsel. Cabotage i Danmark udgjorde i mio. tonkilometer ifølge Danmarks Statistik, hvilket svarer til 3 % af det nationale vejtransportarbejde. Det er en stigning siden 2004, hvor udenlandske lastbi- Side 4 (10)

5 lers cabotage ifølge Danmarks Statistik med 208 mio. tonkilometer udgjorde 2 % af det nationale transportarbejde. I samme periode steg danske lastbilers cabotage i udlandet fra 254 mio. tonkilometer til 321 mio. tonkilometer. Der føres ikke en selvstændig statistik på cabotageområdet, men tallene opgøres på grundlag af vejgodsstatistikken og udgør en lille del af den samlede transport. Statistikken er derfor forbundet med en større relativ usikkerhed end vejgodsstatistikken i al almindelighed. Dele af branchen mener, at omfanget af cabotage er væsentlig større. Med henblik på at sikre bedre oplysninger har Trafikstyrelsen taget kontakt til Eurostat og har fået igangsat et arbejde herom Det internationale vejgodserhverv Danske virksomheder i det internationale vejgodstransporterhverv har været gennem en betydelig omstilling siden årtusindskiftet. Chaufførens løn- og arbejdsvilkår er her et afgørende konkurrenceparameter for en stor del af markedet. Herudover er IT, effektivitet, præcision, overblik og kompetence i høj grad forskellen på succes og fiasko på et transportmarked i rivende udvikling. Virksomhederne har organiseret sig sådan, at vognmandstilladelserne til disse opgaver primært er udstedt i lande, som har andre løn- og arbejdsvilkår, end der kræves i Danmark. Det er formentlig hovedårsagen til, at de danske lastvognes markedsandel i perioden 2002 til 2013 er reduceret fra 42 % til kun 15 %. En stor andel af de udenlandske lastbiler, der kører i Danmark er dog helt eller delvist ejede af danske vognmandsvirksomheder, så det er uklart, i hvilken grad tabet af markedsandele påvirker de danske vognmænds samlede økonomi. Faldet i antal danske chaufførjob i de internationale transporter skyldes formentligt, at lønniveauet i de fleste af de lande, som Danmark har samhandel med, er betydeligt lavere end i Danmark. Konkret har forskellen i omkostningerne til chauffører i Danmark og Tyskland betydet, at en række danske vognmandsvirksomheder har etableret datterselskaber i Tyskland. Disse datterselskaber varetager nu en del af de internationale transporter mellem Danmark og udlandet. Hertil kommer, at adskillige danske vognmænd har etableret datterselskaber i Østeuropa. Fra 2007 til 2012 voksede antallet af medarbejdere i danske datterselskaber i udlandet i vejgodserhvervene med ca. 17 pct. til i alt medarbejdere. Når danske virksomheder etablerer sig i udlandet, kan det også være for at være der, hvor kunderne er. Side 5 (10)

6 Generelt kan det ikke siges, at der har været en væsentlig udflagning, hvis man ser på antallet af danskejede datterselskaber, som er faldet fra 170 i 2007 til 153 i 2012, ligesom antallet af danske moderselskaber stort set er uforandret Centrale udfordringer og muligheder for vejgodserhvervet Fair konkurrence og mere kontrol Et gennemgående ønske hos de interviewede vognmænd er et ønske om fair konkurrence gennem lige vilkår. Det gælder både i forhold til andre danske virksomheder og i forhold til konkurrencen fra udenlandske virksomheder. Et af de midler, der fremhæves til at sikre en lige og fair konkurrence, er øget kontrol. For de nationale virksomheder er der bl.a. et ønske om stærkere kontrol for at sikre, at godskørselsloven overholdes, mens det for de internationalt orienterede virksomheder eksempelvis er overholdelse af køre-hvile-tider, skattebetaling mv. De internationale virksomheder har desuden et ønske om éns forhold i Danmark og udlandet, idet det giver mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Så undgås det, at virksomhederne skal forholde sig til forskellige nationale regler. Øget samarbejde med kunder Kunderne forventer, at det særligt er i samarbejdet med dem, at det bliver muligt at skabe ekstra værdi og integrere transporten og logistikken i virksomhedernes værdikæde. Der er i højere grad fokus på leveringssikkerhed og kvalitet i den samlede leverance. Nogle virksomheder tilbyder således samlede transport- og logistikydelser til kunder, hvor et lagerstyringsværktøj sikrer overblik over hele logistik- og værdikæden fra producent og hovedlager til leverance hos kunden. Der ligger en stor mulighed i at udbygge og styrke dette samarbejde mellem transportør og kunde. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Det går igen, at der er en udfordring i fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Erhvervet er således underrepræsenteret blandt unge mænd og kvinder. Endvidere er hvervningen til erhvervet snæver, og familien spiller i den forbindelse en stor rolle og en større rolle for dem under 40 år, som gerne vil hjem til familien hver dag efter arbejde. Side 6 (10)

7 Risiko for bøder, de mange regler og tidspres udgør stressfaktorer ved jobbet. De, der overvejer at skifte job, finder i højere grad, at større fokus på sundhed og regelmæssige arbejdstider kan gøre erhvervet mere attraktivt. Den øgede kompleksitet i opgaverne medfører et stigende behov for medarbejdere i støttefunktioner, der både har praktisk erfaring med erhvervet og som samtidig kan kombinere erfaringen med andre uddannelser, f.eks. i form af en HD. Endvidere er der behov for efteruddannelse af det administrative personale. Med hensyn til spørgsmålet om chaufførmangel er der forskellige tilkendegivelser fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, hvor arbejdsgiverene har mangel på kvalificeret arbejdskraft og arbejdstagersiden har ledig arbejdskraft. Der er behov for at få afdækket, hvad denne tilsyneladende modstrid skyldes. Behov for at understøtte den bedre kapacitetsudnyttelse Billedet viser, at erhvervet har været dygtig til at benytte sig af de muligheder for mere effektiv kapacitetsudnyttelse, som bl.a. kan skyldes forsøgsordning for modulvogntog samt muligheden for anvendelse af øgede akseltryk. Der ses således en øget produktivitet, som viser sig ved en stigning i værditilvækst pr. ansat. Hvis denne positive udvikling skal fortsættes, er der behov for at supplere ved hjælp af bl.a. øget brug af IT-værktøjer, der muliggør en fortsat forbedret planlægning af kapacitetsudnyttelsen i godsdistributionen. Dette er et emne, som Erhvervsstyrelsen arbejder med i deres digitaliseringsprojekt. Nye serviceydelser kræver øgede investeringer Når der ses på investeringer i erhvervet, vælger flere af de interviewede virksomheder at lease deres materiel, da det giver en større fleksibilitet og mindre binding af til tider svær tilgængelig kapital. Anvendelsen af IT-løsninger er stigende, og stort set alle de interviewede virksomheder forventer at øge investeringer i IT-løsninger, der kan effektivisere arbejdsgange og medvirke til at tilbyde bedre services over for kunderne. Den primære drivkraft bag forventningen om øgede IT-investeringer er ønsket om at reducere omkostningerne, f.eks. via forbedret planlægning af kapacitetsudnyttelse. En yderligere væsentlig kategori er investeringer, der reducerer energiforbruget. Det kan både være investeringer i lastbiler og trailere, men også investeringer i lager og værksted. Grunden til at foretage disse investeringer er et ønske om omkostningsbesparelser. Øgede krav til infrastruktur Side 7 (10)

8 Trængsel på vejnettet er stigende, hvilket medfører højere omkostninger til brændstof og chaufførlønninger. Endvidere giver det problemer med overholdelse af køre-hvile-tids-reglerne. Rastepladser med tilstrækkelig kapacitet og gode forhold for chauffører er værdsat, f.eks. rastepladser med overvågning. Mulighed for tekniske faciliteter så som el-stik til køletrailere, efterspørges, idet dette vil mindske omkostninger for transportøren samt reducere støjniveau og luftforurening. Side 8 (10)

9 3.2. Busområdet Generelt Bustransporterhvervet befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor omfanget af offentlig rutebuskørsel for trafikselskaberne har været konstant gennem en årrække. Erhvervet kan imidlertid opdeles i flere markeder: rutekørsel, turistkørsel og specialkørsel, som udvikler sig forskelligt. Buskørselsvirksomheder er ofte blandede virksomheder, som f.eks. den interviewede virksomhed, der har udvidet sin forretning fra den oprindelige skolekørsel og en smule turistkørsel til også at omfatte bybus-kørsel, rutekørsel samt mere organiseret turistkørsel. Særligt hvad angår udviklingen i turistkørsel til udlandet viser analysen, at en stor del af det marked er væk i dag. Det skyldes en kombination af flere ting. Øget konkurrence fra lavprisfly har taget en stor del af markedet, og samtidig betød de ændrede sikkerhedsregler for sovebusser i 2005, at lange busrejser blev væsentlig mindre attraktive. Endelig er konkurrencen løbende øget fra udenlandske vognmænd, der f.eks. kører til Danmark og henter skigæster. Senest betød finanskrisen, der ramte busbranchen lidt senere end godstransportbranchen, at markedet for turistkørsel til udlandet i 2010 blev meget udsat. Buscasen viser, at der formentlig bliver brug for flere busser og chauffører på busområdet, idet skolereformens indførelse af heldagsskolen har medført, at flere skolebørn skal transporteres på de samme tidspunkter. Generelt savnes der yderligere viden om busområdet, og det vurderes, at der er behov for et særskilt arbejde med henblik på at skabe et bedre grundlag for at vurdere udviklingen og udfordringerne på busmarkedet Centrale udfordringer og muligheder for buserhvervet Behov for fastholdelse og rekruttering Busbranchen har været god til at tiltrække chauffører af anden etnisk herkomst samt kvindelige chauffører. Buschauffører har valgt arbejdet bl.a. for at møde nye mennesker, men også glæden ved at køre bus spiller ind. Tidspres og dårlige vejforhold udgør stressfaktorer ved jobbet. Som på godsområdet er der et behov for fastholdelse og øget rekruttering, bl.a. fordi der er en stor andel af ældre chauffører (50+). Side 9 (10)

10 3.3. Rådets indstilling Vejgodstransport Det indstilles, at der med afsæt i temperaturmålingen udvikles en strategi til at udvikle og styrke vejgodstransporterhvervet i Danmark. Vejtransportrådets forslag til kommissorium for arbejdet er vedlagt. Persontransport med bus Det indstilles, at det sikres, at der skabes mere viden på området, idet arbejdet med temperaturmålingen har afdækket et behov herfor. Der har således vist sig et behov for at basere analysen på yderligere sammenkædning af informationer, som ligger hos forskellige aktører, f.eks. hos trafikselskaberne og KL. Vejtransportrådet vil udarbejde formål og rammer for et projekt herfor. Side 10 (10)

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Ud i det blå. Uddannelsesbehov inden for turistbusbranchen. Udarbejdet for Transporterhvervets UddannelsesRåd

Ud i det blå. Uddannelsesbehov inden for turistbusbranchen. Udarbejdet for Transporterhvervets UddannelsesRåd Ud i det blå Uddannelsesbehov inden for turistbusbranchen Udarbejdet for Transporterhvervets UddannelsesRåd Per Bruhn Kubix Anne Mette Rasmussen December 2006 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere