Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport"

Transkript

1 Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport (buskørsel). Nedenfor gengives baggrund for målingen, proces for arbejdet samt de resultater og anbefalinger, som kan udtrækkes, når man forøger at gå på tværs af analyserne: 1. Baggrund Vejtransportrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013 at få gennemført en analyse af dels erhvervsmæssig godstransport, dels persontransport. Formålet med analysen er at konsolidere, udbygge og detaljere resultaterne fra COWI s analyse af vejtransporterhvervet, som Vejtransportrådet satte i gang på sit første møde den 4. september Temperaturmålingen er delt op i tre særskilte analyser: 1. En statistisk undersøgelse, der har som mål at give en overordnet beskrivelse af udviklingen i erhvervsstrukturen, produktion og beskæftigelse samt erhvervets produktivitet og effektivitet fra før finanskrisen og frem til i dag. 2. Herudover en analyse af arbejdsstyrken (chauffører) og dens sammensætning samt en vurdering af, hvilke rekrutterings- og uddannelsesmæssige udfordringer sektoren står over for i de kommende år. 3. Endelig en analyse af de gode cases i erhvervet, hvor danske virksomheder har udmærket sig og øget deres produktivitet gennem innovative løsninger. 2. Proces for arbejdet Arbejdet med de tre analyser har været forankret i Vejtransportrådets arbejdsgruppe. Side 1 (10)

2 Der har i forløbet været afholdt tre møder i gruppen samt været skriftlige høringer. Konsulentvirksomhederne har deltaget i to af møderne og har hørt hinandens oplæg og derved opnået en sammenhængende forståelse af opgaven. Indholdet af hver rapport står for den enkelte konsulentvirksomheds egen regning. 3. Resultat af analyser Der er tale om tre meget forskelligartede analyser både indholdsmæssigt og metodemæssigt. Nedenfor fremgår de tværgående konklusioner på henholdsvis det nationale godsområde, det internationale godsområde og busområdet. Først beskrives godsområdet og områdets udfordringer og muligheder. Herefter beskrives busområdet med udfordringer og muligheder Godsområdet Mængden af vejgods i EU og EFTA-landene nåede et foreløbigt højdepunkt i 2007/2008, hvor vejgodserhvervet producerede mia. tonkilometer. Totalt set udgør det nationale vejgodstransportarbejde i EU og EFTA-landene ca. 2/3 af markedet, mens det internationale vejgodstransportarbejde udgør ca. 1/3 af markedet. Finanskrisen betød et stort fald i efterspørgslen, hvilket indebar, at mange virksomheder i vejgodserhvervene måtte lukke. Medvirkende hertil var også strammere kreditrammer fra bankerne og dermed strammere likviditet og manglende evne til at leve op til kapitalkravene. Produktionen har siden stabiliseret sig på et niveau på ca mia. tonkilometer. Danske lastvognes markedsandele af dette store europæiske marked har siden 2008 ligget nogenlunde konstant på ca. 1 %. I 2012 var der danske virksomheder i vejgodserhvervene. De omsatte for 103 mia. kr. Vejgodserhvervene beskæftiger ca personer opgjort som årsværk. Transporten genererer mange arbejdspladser også inden for andre tilknyttede erhverv. Set som erhvervsklynge består vejgodserhvervene af egentlige godsvognmænd, som råder over lastbiler og chauffører, og af en række hjælpevirksomheder, som omfatter speditører, oplagrings- og pakhus virksomhed og godshåndtering. Side 2 (10)

3 Figur 1. Samlet transportarbejde fra, til og i Danmark Udenlandsk, i Danmark Dansk, til og fra Danmark Dansk, i Danmark 10 5 Udenlandsk, til og fra Danmark Kilde: Statistisk analyse af vejtransport, december 2014 De danske lastvogne er, jf. figur 1, blevet presset på de internationale ture, mens de har kunnet opretholde aktiviteten på de nationale ture. Siden 2002 har de danske køretøjer kunnet fastholde og endda forøge transportarbejdet en smule efter et dyk i I 2002 var det nationale transportarbejde 11 mia. tonkilometer, mens det i 2013 var 12,2 mia. tonkilometer. Der var i perioden fra 2009 til 2011 en relativ kraftig stigning i såvel kørt distance som pålæsset mængde. Når der dykkes ned i kvartalstallene, ses stigningen at starte i 2. kvartal Danmarks Statistik noterer dog, at stigningen er stor i forhold til f.eks. BNP-væksten i samme periode. En overordnet konklusion fra de tre analyser er, at det danske vejtransporterhverv befinder sig i en periode, hvor der kan konstateres såvel positive som negative udviklingstendenser. Det samlede vejtransporterhverv er i dag præget af opbremsningen i verdenshandlen som følge af den økonomiske krise. Når efterspørgslen efter varer stagnerer, har det stor betydning for efterspørgslen efter de vejtransportydelser, som erhvervet leverer. Rammevilkårene for betjening af de nationale markeder adskiller sig fra de internationale vejgodstransporter. Der er krav om, at en udenlandsk vognmandsvirksomhed etablerer sig i landet, hvis den ønsker adgang til det nationale marked for vejgods, men ved at anvende reglerne om cabotagekørsel kan den udenlandske vognmandsvirksomhed i et vist omfang opnå denne adgang. Generelt kan det siges, at Danmark har et velfungerende godstransporterhverv, der bidrager til, at vi har et effektivt distributionssystem her i landet. Vejgodstransport er en fleksibel transportform, som kan Side 3 (10)

4 leve op til transportkøbernes krav om hurtige, direkte og ofte små leverancer. Det er vigtigt, at denne situation fastholdes og udvikles. Erhvervet yder i dagligdagen en stor indsats for at imødekomme kundernes krav, og der findes hele tiden nye og gode løsninger på kundernes udfordringer. Generelt på godsområdet er der flere forskellige historier at fortælle, idet området omfatter mange segmenter. Derfor skal det tages i betragtning, at temperaturmålingen dækker over mange, meget forskellige markeder. De mange markeder i markedet giver sig f.eks. udtryk i den ene ende af skalaen som containerkørsel til og fra havne, som er et meget konkurrenceudsat marked og i stort omfang varetaget af udenlandske transportvirksomheder, herunder danske virksomheder etableret i udlandet. I den anden af skalaen er der f.eks. renovationskørsel og entreprenørkørsel, hvor der er konkurrence nationalt, men ikke internationalt. Herudover findes der helt særlige markeder, som kræver særligt udstyr, f.eks. kranbiler eller olietransporter, hvor der ikke er stor udenlandsk konkurrence. Der er en klar udvikling i gang fra ren transportvirksomhed med flytning af gods fra punkt A til punkt B til mere komplekse logistikydelser. Der tjenes således penge på meget andet og mere end kørsel, og trods en skærpet konkurrencesituation er det fortsat muligt at øge indtjeningen i visse segmenter af markedet. Det kan f.eks. være lagerstyring, pakning af varer eller ordrehåndtering, som foretages i tæt samarbejde med kunderne for at forbedre service og reducere omkostninger Det nationale godserhverv Det nationale godstransporterhverv befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor der har været vækst i transportarbejdet siden 2009 samtidigt med, at der er sket en forøget kapacitetsudnyttelse. Det kræver et vedvarende fokus og en aktiv indsats også set i lyset af den voksende internationale konkurrence i visse dele af det nationale marked, hvis udviklingen på det nationale område skal bevares Cabotage En mindre del af det nationale gods kan varetages af lastbiler indregistreret i et andet EU-land den såkaldte cabotagekørsel. Cabotage i Danmark udgjorde i mio. tonkilometer ifølge Danmarks Statistik, hvilket svarer til 3 % af det nationale vejtransportarbejde. Det er en stigning siden 2004, hvor udenlandske lastbi- Side 4 (10)

5 lers cabotage ifølge Danmarks Statistik med 208 mio. tonkilometer udgjorde 2 % af det nationale transportarbejde. I samme periode steg danske lastbilers cabotage i udlandet fra 254 mio. tonkilometer til 321 mio. tonkilometer. Der føres ikke en selvstændig statistik på cabotageområdet, men tallene opgøres på grundlag af vejgodsstatistikken og udgør en lille del af den samlede transport. Statistikken er derfor forbundet med en større relativ usikkerhed end vejgodsstatistikken i al almindelighed. Dele af branchen mener, at omfanget af cabotage er væsentlig større. Med henblik på at sikre bedre oplysninger har Trafikstyrelsen taget kontakt til Eurostat og har fået igangsat et arbejde herom Det internationale vejgodserhverv Danske virksomheder i det internationale vejgodstransporterhverv har været gennem en betydelig omstilling siden årtusindskiftet. Chaufførens løn- og arbejdsvilkår er her et afgørende konkurrenceparameter for en stor del af markedet. Herudover er IT, effektivitet, præcision, overblik og kompetence i høj grad forskellen på succes og fiasko på et transportmarked i rivende udvikling. Virksomhederne har organiseret sig sådan, at vognmandstilladelserne til disse opgaver primært er udstedt i lande, som har andre løn- og arbejdsvilkår, end der kræves i Danmark. Det er formentlig hovedårsagen til, at de danske lastvognes markedsandel i perioden 2002 til 2013 er reduceret fra 42 % til kun 15 %. En stor andel af de udenlandske lastbiler, der kører i Danmark er dog helt eller delvist ejede af danske vognmandsvirksomheder, så det er uklart, i hvilken grad tabet af markedsandele påvirker de danske vognmænds samlede økonomi. Faldet i antal danske chaufførjob i de internationale transporter skyldes formentligt, at lønniveauet i de fleste af de lande, som Danmark har samhandel med, er betydeligt lavere end i Danmark. Konkret har forskellen i omkostningerne til chauffører i Danmark og Tyskland betydet, at en række danske vognmandsvirksomheder har etableret datterselskaber i Tyskland. Disse datterselskaber varetager nu en del af de internationale transporter mellem Danmark og udlandet. Hertil kommer, at adskillige danske vognmænd har etableret datterselskaber i Østeuropa. Fra 2007 til 2012 voksede antallet af medarbejdere i danske datterselskaber i udlandet i vejgodserhvervene med ca. 17 pct. til i alt medarbejdere. Når danske virksomheder etablerer sig i udlandet, kan det også være for at være der, hvor kunderne er. Side 5 (10)

6 Generelt kan det ikke siges, at der har været en væsentlig udflagning, hvis man ser på antallet af danskejede datterselskaber, som er faldet fra 170 i 2007 til 153 i 2012, ligesom antallet af danske moderselskaber stort set er uforandret Centrale udfordringer og muligheder for vejgodserhvervet Fair konkurrence og mere kontrol Et gennemgående ønske hos de interviewede vognmænd er et ønske om fair konkurrence gennem lige vilkår. Det gælder både i forhold til andre danske virksomheder og i forhold til konkurrencen fra udenlandske virksomheder. Et af de midler, der fremhæves til at sikre en lige og fair konkurrence, er øget kontrol. For de nationale virksomheder er der bl.a. et ønske om stærkere kontrol for at sikre, at godskørselsloven overholdes, mens det for de internationalt orienterede virksomheder eksempelvis er overholdelse af køre-hvile-tider, skattebetaling mv. De internationale virksomheder har desuden et ønske om éns forhold i Danmark og udlandet, idet det giver mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Så undgås det, at virksomhederne skal forholde sig til forskellige nationale regler. Øget samarbejde med kunder Kunderne forventer, at det særligt er i samarbejdet med dem, at det bliver muligt at skabe ekstra værdi og integrere transporten og logistikken i virksomhedernes værdikæde. Der er i højere grad fokus på leveringssikkerhed og kvalitet i den samlede leverance. Nogle virksomheder tilbyder således samlede transport- og logistikydelser til kunder, hvor et lagerstyringsværktøj sikrer overblik over hele logistik- og værdikæden fra producent og hovedlager til leverance hos kunden. Der ligger en stor mulighed i at udbygge og styrke dette samarbejde mellem transportør og kunde. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere Det går igen, at der er en udfordring i fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Erhvervet er således underrepræsenteret blandt unge mænd og kvinder. Endvidere er hvervningen til erhvervet snæver, og familien spiller i den forbindelse en stor rolle og en større rolle for dem under 40 år, som gerne vil hjem til familien hver dag efter arbejde. Side 6 (10)

7 Risiko for bøder, de mange regler og tidspres udgør stressfaktorer ved jobbet. De, der overvejer at skifte job, finder i højere grad, at større fokus på sundhed og regelmæssige arbejdstider kan gøre erhvervet mere attraktivt. Den øgede kompleksitet i opgaverne medfører et stigende behov for medarbejdere i støttefunktioner, der både har praktisk erfaring med erhvervet og som samtidig kan kombinere erfaringen med andre uddannelser, f.eks. i form af en HD. Endvidere er der behov for efteruddannelse af det administrative personale. Med hensyn til spørgsmålet om chaufførmangel er der forskellige tilkendegivelser fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, hvor arbejdsgiverene har mangel på kvalificeret arbejdskraft og arbejdstagersiden har ledig arbejdskraft. Der er behov for at få afdækket, hvad denne tilsyneladende modstrid skyldes. Behov for at understøtte den bedre kapacitetsudnyttelse Billedet viser, at erhvervet har været dygtig til at benytte sig af de muligheder for mere effektiv kapacitetsudnyttelse, som bl.a. kan skyldes forsøgsordning for modulvogntog samt muligheden for anvendelse af øgede akseltryk. Der ses således en øget produktivitet, som viser sig ved en stigning i værditilvækst pr. ansat. Hvis denne positive udvikling skal fortsættes, er der behov for at supplere ved hjælp af bl.a. øget brug af IT-værktøjer, der muliggør en fortsat forbedret planlægning af kapacitetsudnyttelsen i godsdistributionen. Dette er et emne, som Erhvervsstyrelsen arbejder med i deres digitaliseringsprojekt. Nye serviceydelser kræver øgede investeringer Når der ses på investeringer i erhvervet, vælger flere af de interviewede virksomheder at lease deres materiel, da det giver en større fleksibilitet og mindre binding af til tider svær tilgængelig kapital. Anvendelsen af IT-løsninger er stigende, og stort set alle de interviewede virksomheder forventer at øge investeringer i IT-løsninger, der kan effektivisere arbejdsgange og medvirke til at tilbyde bedre services over for kunderne. Den primære drivkraft bag forventningen om øgede IT-investeringer er ønsket om at reducere omkostningerne, f.eks. via forbedret planlægning af kapacitetsudnyttelse. En yderligere væsentlig kategori er investeringer, der reducerer energiforbruget. Det kan både være investeringer i lastbiler og trailere, men også investeringer i lager og værksted. Grunden til at foretage disse investeringer er et ønske om omkostningsbesparelser. Øgede krav til infrastruktur Side 7 (10)

8 Trængsel på vejnettet er stigende, hvilket medfører højere omkostninger til brændstof og chaufførlønninger. Endvidere giver det problemer med overholdelse af køre-hvile-tids-reglerne. Rastepladser med tilstrækkelig kapacitet og gode forhold for chauffører er værdsat, f.eks. rastepladser med overvågning. Mulighed for tekniske faciliteter så som el-stik til køletrailere, efterspørges, idet dette vil mindske omkostninger for transportøren samt reducere støjniveau og luftforurening. Side 8 (10)

9 3.2. Busområdet Generelt Bustransporterhvervet befinder sig i en forholdsvis stabil periode, hvor omfanget af offentlig rutebuskørsel for trafikselskaberne har været konstant gennem en årrække. Erhvervet kan imidlertid opdeles i flere markeder: rutekørsel, turistkørsel og specialkørsel, som udvikler sig forskelligt. Buskørselsvirksomheder er ofte blandede virksomheder, som f.eks. den interviewede virksomhed, der har udvidet sin forretning fra den oprindelige skolekørsel og en smule turistkørsel til også at omfatte bybus-kørsel, rutekørsel samt mere organiseret turistkørsel. Særligt hvad angår udviklingen i turistkørsel til udlandet viser analysen, at en stor del af det marked er væk i dag. Det skyldes en kombination af flere ting. Øget konkurrence fra lavprisfly har taget en stor del af markedet, og samtidig betød de ændrede sikkerhedsregler for sovebusser i 2005, at lange busrejser blev væsentlig mindre attraktive. Endelig er konkurrencen løbende øget fra udenlandske vognmænd, der f.eks. kører til Danmark og henter skigæster. Senest betød finanskrisen, der ramte busbranchen lidt senere end godstransportbranchen, at markedet for turistkørsel til udlandet i 2010 blev meget udsat. Buscasen viser, at der formentlig bliver brug for flere busser og chauffører på busområdet, idet skolereformens indførelse af heldagsskolen har medført, at flere skolebørn skal transporteres på de samme tidspunkter. Generelt savnes der yderligere viden om busområdet, og det vurderes, at der er behov for et særskilt arbejde med henblik på at skabe et bedre grundlag for at vurdere udviklingen og udfordringerne på busmarkedet Centrale udfordringer og muligheder for buserhvervet Behov for fastholdelse og rekruttering Busbranchen har været god til at tiltrække chauffører af anden etnisk herkomst samt kvindelige chauffører. Buschauffører har valgt arbejdet bl.a. for at møde nye mennesker, men også glæden ved at køre bus spiller ind. Tidspres og dårlige vejforhold udgør stressfaktorer ved jobbet. Som på godsområdet er der et behov for fastholdelse og øget rekruttering, bl.a. fordi der er en stor andel af ældre chauffører (50+). Side 9 (10)

10 3.3. Rådets indstilling Vejgodstransport Det indstilles, at der med afsæt i temperaturmålingen udvikles en strategi til at udvikle og styrke vejgodstransporterhvervet i Danmark. Vejtransportrådets forslag til kommissorium for arbejdet er vedlagt. Persontransport med bus Det indstilles, at det sikres, at der skabes mere viden på området, idet arbejdet med temperaturmålingen har afdækket et behov herfor. Der har således vist sig et behov for at basere analysen på yderligere sammenkædning af informationer, som ligger hos forskellige aktører, f.eks. hos trafikselskaberne og KL. Vejtransportrådet vil udarbejde formål og rammer for et projekt herfor. Side 10 (10)

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Succeshistorier fra logistik- og vejtransportbranchen. 3. november 2014 Vejtransportrådet

Succeshistorier fra logistik- og vejtransportbranchen. 3. november 2014 Vejtransportrådet Succeshistorier fra logistik- og vejtransportbranchen 3. november 2014 Vejtransportrådet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Sammenfatning 4 2.1 Tendenser 4 2.2 Investeringer 5 2.3 Regulering 6 3 Økonomi

Læs mere

Statistisk analyse af vejtransport. Marts 2015

Statistisk analyse af vejtransport. Marts 2015 Statistisk analyse af vejtransport Marts 2015 Vejgodstransport i Danmark Et statistisk portræt Forord Formålet med publikationen er at etablere et samlet statistisk billede af vejgodstransporterhvervet

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet 1. oktober 16 16:16 Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet Af Caroline Bo og Søren Burman Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Ringsted VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

En Ny Vej Frem. Udviklingsplan for vejgodstransporterhvervet

En Ny Vej Frem. Udviklingsplan for vejgodstransporterhvervet En Ny Vej Frem 11. april 2016 Indhold 1. Sammenfatning 5 2. Vejgodstransportbranchen 7 Baggrund 8 Vejgodstransporterhvervet i tal 9 Vigtig del af forsyningskæden 11 Tre markeder og deres karakteristika

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere