A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003"

Transkript

1 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003

2 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Mogens Andersen, formand Anders Göran Mossberg, administrerende direktør Lars Peter Nilsson, udlandschef Per Klitgård Poulsen, adm. direktør Direktion Merete Hyldmar Ledende medarbejdere Vivian Byrholt, ansvarshavende aktuar Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Intern revision Anne Jæger, koncernrevisionschef Ejerforhold Codan Forsikring A/S, Frederiksberg ejer 51% og SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige ejer 49% af aktierne i A/S Forsikringsselskabet Codan Link Adresse mv. Gammel Kongevej København V Telefon Telefax Internet CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 12 Balance pr. 31. december 14 Noter til resultatopgørelse og balance 16

4 LEDELSESPÅTEGNING 2 Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for A/S Forsikringsselskabet Codan Link. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg den 24. februar 2004 Direktionen Bestyrelsen Merete Hyldmar Mogens Andersen Formand Anders Göran Mossberg Lars Peter Nilsson Per Klitgård Poulsen

5 REVISIONSPÅTEGNINGER 3 Intern revision Vi har revideret årsrapporten for A/S Forsikringsselskabet Codan Link for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for A/S Forsikringsselskabet Codan Link for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 24. februar 2004 Frederiksberg den 24. februar 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Anne Jæger Koncernrevisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lars Holtug Statsautoriseret revisor Jesper Edelbo Statsautoriseret revisor

6 HOVED- OG NØGLETAL Årets hovedtal Mio. kr Præmier for egen regning Forsikringsydelser for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N 1 ) % 8,9-0,3 6,4 5,8 Afkast efter pensionsafkastskat (N 2 ) % 8,6-0,2 5,9 4,1 Omkostningsprocent af præmier (N 3 ) % 16,9 33,6 41,2 25,8 Omkostningsprocent af hensættelser (N 4 ) % 13,2 26,6 27,7 55,3 Omkostninger pr. forsikret (N 5 ) kr Omkostningsresultat (N 6 ) % -10,75-23,81-24,43-52,42 Forsikringsrisikoresultat (N 7 ) % -0,05 0,18 0,19 0,10 Solvensdækning (N 12 ) % Egenkapitalforrentning før skat (N 13 ) % -28,4-40,9 Egenkapitalforrentning efter skat (N 14 ) % -25,6-32,8 I henhold til bekendtgørelse af 20. oktober 2003 om livsforsikringsselskabers årsregnskaber 95 stk. 5 er nøgletallene N 13 og N 14 udeladt oplyst for regnskabsår før 2002 og nøgletallene N 8 -N 11 og N 15 -N 19 er udeladt oplyst, hvor nøgletallene ikke er relevante. Afkastnøgletallene er i henhold til bekendtgørelse af 20. oktober 2003 om livsforsikringsselskabers årsregnskaber opgjort uden unit-linked forsikringer. Ændring af anvendt regnskabspraksis for forsikringsmæssige hensættelser er i henhold til bekendtgørelse af 13. december 2001 om livsforsikringsselskabers årsregnskaber 83 stk. 3 ikke indarbejdet i hoved- og nøgletal.

7 LEDELSENS BERETNING 5 Selskabets hovedaktiviteter Codan Link har i 2003 tilbudt pensionsopsparing til kunder med individuelt investeringsvalg og har haft et godt år på tilgangen i samarbejde med Codans salgskorps, mæglerhuse samt SEB. Selskabet ejes 51% af Codan Forsikring A/S og 49% af SEB Trygg Liv Holding AB. Codan Link tilbyder primært kunder pensionsopsparing, mens øvrige risikoprodukter tilbydes i samarbejde med Codans øvrige selskaber. Kunder har mulighed for at følge, ændre og analysere på deres opsparing via Mit Codan, Codan e-link, 24 timer i døgnet på Codan Link har i 2003 udbudt udvalgte fonde fra følgende investeringsforeninger: Danske forvaltere: Alfred Berg, BankInvest, Carnegie WorldWide, Danske Invest, Nordea Invest, SEBinvest, Sparinvest, TRP-Invest. Udenlandske forvaltere: ABM AMRO, Schroders og T. Rowe Price. Codan Link har således valgt fortsat at indgå aftaler med udenlandske fondsforvaltere med fonde noteret i Luxembourg, for at give kunderne adgang til udenlandske forvaltningshuse. Vi samarbejder dog kun med forvaltere, der er repræsenteret i Danmark for at sikre optimal information til kunder. Året i tal Codan Links resultat for 2003 udgør et underskud på 16,7 mio. kr., hvilket er som forventet under hensyntagen til den fortsatte udvikling af produktet og konceptet. Ledelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende. Årets underskud på 16,7 mio. kr. overføres fra egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2003 andrager 66,5 mio. kr. Kravet til solvens udgør 6,0 mio. kr., der dækkes af basiskapitalen. Selskabet har fået tilført aktiekapital på 1 mio. kr. til kurs 1000, for at sikre nytegningen i de kommende år. Der er indtrådt få forsikringsmæssige hændelser i året på i alt 9,1 mio. kr. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker selskabets økonomiske stilling pr. 31. december Udvikling i præmier og indskud Salget i året er forløbet som forventet, med en bruttopræmieindtægt 238,9 mio. kr. mod 105,1 mio. kr. i Omkostninger. De samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 40,4 mio. kr. Dette er en svag stigning i forhold til 2002, hvor de samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 35,3 mio. kr. Ændringen skal primært findes i erhvervelsesomkostninger og skyldes den store stigning i salget i forhold til Stigningen i erhvervelsesomkostningerne udgør 4,0 mio. kr. fra 2002 til 2003, mens administrationsomkostningerne er ændret fra 20,9 mio. kr. til 21,9 mio. kr. i It-udviklingsomkostninger for den nye itplatform aktiveres. Selskabet har ligeledes indregnet et administrationstillæg for det fremtidige omkostningsresultat i hensættelserne. Investeringsvirksomhed I 2003 udgjorde afkastet på investeringsaktiver 34,0 mio. kr. mod -18,7 mio. kr. i Efter pensionsafkastskat på -4,9 mio. kr. i 2003 blev nettoafkastet 29,1 mio. kr. mod -15,9 mio. kr. i Codan Links kunder har ligeledes generelt haft gode afkast og nydt godt af stigningerne på aktiemarkederne. I unit-linked opsparing er det den enkelte kunde selv, der vælger sine investeringer. Kunders investeringer er ved udgangen af 2003 placeret med 34% i pengemarkedet og i obligationer, 15% i danske aktier, 10% i europæiske aktier, 21% i globale aktier og 7% i særlige aktier. Særlige aktier er aktier med større risikoprofil og snævert investeringsunivers. Endelig er 13% investeret i blandede afdelinger, heraf 5% i fonde med garanteret udløbskurs. Kunderne har i gennemsnit valgt at placere deres opsparing i 3 fonde blandt de 33 tilbudte fonde. Udvikling i kapitalmarkederne i markerede overgangen fra en periode med lavkonjunktur til forbedrede konjunkturer, men første halvdel af året var alt andet end overbevisende. Dårlige vækst- og arbejdsløshedstal

8 LEDELSENS BERETNING 6 globalt set, Irak-krigen, terrorfrygten og SARSepidemien var alle faktorer der medvirkede til at presse aktiemarkederne ned. Det eneste lyspunkt var, at rentemarkederne klarede sig godt, foranlediget af centralbankernes lempelige pengepolitik. Afslutningen af krigen i Irak, inddæmningen af SARS-epidemien og efterfølgende stærke væksttal for USA, Rusland og den asiatiske region vendte imidlertid billedet, således at 2003 endte som et stærkt år på aktiemarkederne. Tal for udviklingen i forbruger- og erhvervstillid, vækst, produktivitet, indtjening og arbejdsløshedstal kulminerede tillige i 4. kvartal anført af USA, der endelig fik knækket arbejdsløshedskurven. Selv i Europa, hvor økonomierne har haltet efter, spirede vækstoptimismen blandt forbrugere og erhvervsliv på trods af, at den svækkede dollar lagde et pres på konkurrenceevnen. De toneangivende centralbanker holdt renten i ro over 2. halvår og har endog indikeret, at den lave inflation kombineret med ønsket om at sikre opsvinget sandsynliggør, at de korte renter ikke hæves på kort sigt. De lange renter er heller ikke steget i det omfang det kunne frygtes, formodentlig fordi inflationstallene fortsat er lave. Aktiemarkederne har generelt været præget af pæne gevinster med afkast på MSCI World på 11,0%, MSCI Europe på 15,5% og det danske KAXindeks på 32,0%. Obligationsmarkederne har i 2003, for de toneangivende 10-årige statsobligationer beregnet i DKK, givet et afkast på -14,0% i USA, 4,7% i Euroland og 4,5% i Danmark. Codan Link overvåger konstant fondsforvalterne, og de fonde vi tilbyder til kunderne, efter modellen PEOPLE, og vi følger således udviklingen i de udbudte fonde tæt. Vigtige begivenheder i året Codan Link har som det første unit-linked selskab introduceret ABN AMRO Target Click funds, der er fonde med en udløbskurs garanteret af ABN AMRO. Vi har introduceret 2005, 2008, 2013 og Nu har kunderne mulighed for at investere med garanti for udløbskurs. Ultimo hver måned opgøres den indre værdi på fonden, og er værdien højere end den garanterede kurs clicker ABN AMRO på ny garanteret udløbskurs for såvel beholdning som fremtidige indbetalinger. Kunder kan frit vælge hvor stor en andel der ønskes placeret i ABN AMRO Target Click fonde, hvorved det bliver muligt at kombinere garanterede fonde med almindelige aktie- og obligationsfonde. Herudover har vi udvidet produktudbuddet med ABN AMRO Euro Bond Fund samt Emerging Market Debt og US Smaller Companies fra Schroders. Codan Link har endvidere lukket for investeringer i en fond på grund af for dårlig performance. Vi har tillige konverteret Danske Invest Danmark og Bankinvest Health Care samt Fjernøsten til deres respektive PAL-fonde, med henblik på at optimere afkastet af fradragsberettigede midler. Vi har siden foråret udbudt Schroders Emerging Market Debt denomineret i USD, men da Schroders åbnede for tegning i en Emerging Market Debt fond denomineret i EUR i efteråret, valgte vi at konvertere til denne, for at beskytte vores kunder mod valutakursrisiko. Fra januar 2004 har kunderne ligeledes mulighed for at investere i Danske Invest Verdensindeks samt ABN AMRO Target Click fund I løbet af året har Codan Link arbejdet med udvikling af et nyt forvaltningskoncept - Markedspension, der introduceres i januar Markedspension er Codan Links svar på selskabet vælger. Princippet er, at kundernes samlede investeringer skal svare til den fordeling af aktier og obligationer der er i samfundet, hvorved unge og ældre deler de samlede risikoog afkastmuligheder. Markedspension har således et dynamisk omlægningsforløb, der tager højde for kunders risiko i hele investeringsforløbet. Codan Link har i 2003 fået pæne bedømmelser i pressen m.v. for sit produktudbud og udvikling. Udsigter for 2004 Codan som pensionsselskab har allerede gennem 2003 fokuseret på markedsafkastprodukter frem for de traditionelle pensionsopsparingsprodukter og har taget skridt til primært at anbefale kunder at placere opsparing i markedsafkastprodukter som unit-linked og lignende. Mæglerhusene har ligeledes rettet deres rådgivning mod markedsrentebaserede produkter som forventes på sigt at erstatte det traditionelle opsparingsmiljø. Ledelsen forventer på den baggrund at selskabet fortsat vil få en øget del af nytegningen.

9 LEDELSENS BERETNING 7 Det nye forvalterkoncept Markedspension, og stor fokus på undervisning af medarbejdere der varetager selskabets salgsfunktion i investering samt samarbejdet med SEBs afdelinger i Danmark om salg af unit-linked opsparingsprodukter, understøtter tillige forventningen. Flere og flere kunder vælger i dag markedsafkastprodukter som unit-linked frem for traditionelle produkter for at opnå et bedre afkast, ved at tage en større investeringsrisiko. Vi forventer derfor, at Markedspension kan være en attraktiv investeringsmulighed for kunder. Endelig vil forventninger til fortsat gunstig udvikling på kapitalmarkederne skabe yderligere interesse for unit-linked produktet. Udviklingen af produktet vil fortsætte gennem 2004 med fokus på internetudvikling, lettelse af administrative rutiner samt markedsføring.

10 LEDELSENS BERETNING 8 AKTIVER OG DERES AFKAST TIL MARKEDSVÆRDI MARKEDSVÆRDI MIO. KR. PRIMO ULTIMO NETTOINVESTERINGER AFKAST I % P.A FØR PENSIONSAFKASTSKAT OG SELSKABSSKAT Børsnoterede danske aktier ,2 Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,1 Øvrige kapitalandele, i alt ,1 Nominelle obligationer i DKK ,1 Obligationer i anden fremmed valuta end euro ,3 Obligationer, i alt ,3 Øvrige finansielle investeringsaktiver 1) ,4 Investeringsaktiver i alt ,4 1) Øvrige finansielle investeringsaktiver inkluderer rentebærende fordringer mv., som regnskabsmæssigt klassificeres som øvrige aktiver. AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER % Danmark Øvrige Europa I alt Ikke fordelt I alt SKEMA TIL FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Hændelse Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale/bonuspotentiale på fripoliceydelser i mio. kr. Minimum påvirkningen af basiskapitalen i mio. kr. Rentestigning på 0,7 pct. point 0 0 Rentefald på 0,7 pct. point 0 0 Aktiekursfald på 12 pct. 0-1 Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 0 Valutakursændring med ½ pct. sandsynlighed på 10 dage 0 0 Tab på modparter på 8 pct. 0 0 Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0 0 Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0 0 Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. 0 0

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 INDLEDNING OG GENERELLE PRINCIPPER Årsrapporten for A/S Forsikringsselskabet Codan Link for 2003 er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Med virkning for regnskabsåret 2003 er en ny bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers årsregnskaber trådt i kraft, som indebærer følgende ændringer: 1. Opgørelsen af nøgletallene, jf. bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers årsregnskaber 36, stk. 3, er ændret i forhold til sidste år. Nøgletal nr er for årene opgjort i henhold til den nye bekendtgørelses bestemmelser. Nøgletal nr er i henhold til bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers årsregnskaber 95, stk. 5, ikke oplyst for regnskabsår forud for Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Udenlandsk valuta Balanceposter i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner efter valutakursen ved årets slutning. Resultatposter i fremmed mønt er løbende bogført til transaktionsdagens kurs. Alle omregningsgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under posten valutakursreguleringer. RESULTATOPGØRELSE Generelt I overensstemmelse med periodiseringsprincippet indregnes alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Periodiseringsprincippet er også udgangspunkt for opgørelse af de forsikringstekniske resultater, jf. omtalen af de forsikringsmæssige hensættelser. Gevinster og tab på investeringsaktiver Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på investeringsaktiver indregnes i resultatopgørelsen. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Omkostningerne omfatter administrationshonorar til moderselskabet Codan Forsikring A/S, hvis medarbejdere varetager selskabets salgsmæssige og administrative funktioner på omkostningsdækkende basis. Software, herunder udgifter til udvikling af selskabets nye it-platform, indregnes og afskrives over 5 år. Småanskaffelser, dvs. aktiver med anskaffelsesværdi under kr., indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten resultatføres med det beløb, der hviler på det afkast, der indgår i resultatopgørelsen, uanset om skatten er aktuel eller først skal betales eller modregnes i senere perioder. Endvidere indregnes reguleringer vedrørende tidligere år. Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat indregnes efter overført investeringsafkast. Overført investeringsafkast er en andel af det samlede resultat af investeringsvirksomhed. Andelen beregnes som forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital i året og summen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning og den gennemsnitlige egenkapital. Det samlede resultat af investeringsvirksomhed opgøres som summen af indtægter af investeringsaktiver, urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver, udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, valutakursregulering og pensionsafkastskat. I årets resultat af investeringsvirksomhed fradrages afkastet af investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer før der beregnes et overført investeringsafkast. De gennemsnitlige hensættelser for unit-linked forsikringer indgår ikke i beregningen af de gennemsnitlige

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 forsikringsmæssige hensættelser. Skat De danske og udenlandske selskabsskatter, herunder udbytteskatter, der påhviler årets resultat, indregnes i resultatopgørelsen, uanset om en del af årets resultat først beskattes eller fradrages i senere regnskabsperioder (udskudt skat). Endvidere indregnes reguleringer vedrørende tidligere år i resultatopgørelsen. Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen indgår i renter og udbytter mv. og renteudgifter. BALANCE Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Direkte og indirekte omkostninger til udvikling af selskabets it-platform måles til anskaffelses- /kostværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Færdiggjorte udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele (aktier mv.) Aktier eller andele i virksomheder, der er børsnoterede, måles til dagsværdi ved anvendelse af de ved årets slutning senest noterede officielle kurser. Unoterede aktier og andele måles til skønnet markedsværdi ved årets slutning, med udgangspunkt i virksomhedernes senest foreliggende regnskaber. Værdipapirer Noterede obligationer måles til den ved årets slutning senest noterede officielle kurs. Unoterede papirer måles til en skønnet markedsværdi ved årets slutning. Øvrige finansielle investeringsaktiver Uafviklede handler mv. måles til markedsværdi ved årets slutning. Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Måles efter de samme principper som selskabets andre finansielle investeringsaktiver. Tilgodehavender Tilgodehavender og mellemværender måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning, svarende til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Livsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Hensættelserne måles som de samlede nettoforpligtelser af de af selskabet indgåede forsikringsaftaler. Hensættelserne beregnes som en sum med udgangspunkt i den enkelte tegnede forsikring og udgør som minimum værdien af de andele af opsparingsfonde, der er tilknyttet forsikringen. Hensættelserne indeholder endvidere et tillæg opgjort som nutidsværdien af det fremtidige administrationsresultat. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser indeholder ubetalte, forfaldne forsikringsydelser og indbefatter et skøn over forsikringsydelser for endnu ikke anmeldte forsikringsbegivenheder vedrørende regnskabsåret. Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Hensættelser til udskudt pensionsafkastskat indeholder den beregnede fremtidige pensionsafkastskattebyrde, der påhviler året og tidligere års investeringsafkast, men som først beskattes eller fradrages i senere regnskabsperioder. Den udskudte pensionsafkastskat indregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinier herom, hvilket indebærer, at der ved indregningen af den udskudte pensionsafkastskat tages hensyn til rente frem til de år, hvori resultatførsel finder sted pensionsafkastskattemæssigt - dvs. der foretages diskontering. Regnskabsposten udskudt pensionsafkastskat indeholder den pensionsafkastskat, der påhviler realisations- og reguleringssaldoen pr.

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS december I regnskabsposten udskudt pensionsafkastskat modregnes negativ aktuel pensionsafkastskat. Negativ udskudt pensionsafkastskat indregnes kun i balancen, hvis den med overvejende sandsynlighed kan udnyttes i fremtiden. Hensættelser til skatter Under hensættelser til skatter indregnes udskudt skat, dvs. selskabsskat der påhviler årets og tidligere års resultat, men som først beskattes eller fradrages i senere regnskabsperioder. Udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen og i balancen. Den udskudte skat måles efter gældsmetoden som den skat, realisation af aktiverne og passiverne til regnskabsmæssige værdier ved årets slutning vil udløse, under forudsætning af de gældende beskatningsforhold. Ved målingen tages hensyn til skattemæssige underskud, som med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Negativ udskudt selskabsskat indregnes kun i balancen, hvis den med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Negativ udskudt selskabsskat indregnes under andre aktiver. Gæld Gæld og finansielle forpligtelser, bortset fra derivater og forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning måles til amortiseret kostpris, som ikke afviger væsentligt fra forpligtelsernes dagsværdi.

14 RESULTATOPGØRELSE 12 Note kr Livsforsikringsvirksomhed Præmier 1 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier for egen regning Indtægter af investeringsaktiver 2 Renter og udbytter mv Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser 3 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 27 - Ændring i erstatningshensættelser -2-1 Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser 5 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger 6 Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast (-) Forsikringsteknisk resultat Overført investeringsafkast (+) Resultat før skat Skat Årets resultat

15 RESULTATOPGØRELSE 13 Note kr Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud eller underskud ved årets begyndelse - - Ændring af anvendt regnskabspraksis for livsforsikringshensættelser Overførsel til overført overskud fra overkurs ved emission Til disposition Overført til overført overskud eller underskud

16 BALANCE PR. 31. DECEMBER 14 Note kr AKTIVER Immaterielle aktiver 11 Udviklingsprojekter Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger Hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger, i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Udskudt selskabsskat Udskudt pensionsafkastskat Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter 15 Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

17 BALANCE PR. 31. DECEMBER 15 Note kr PASSIVER 17 Egenkapital 18 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Erstatningshensættelser Bruttoerstatningshensættelser 5 3 Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Hensættelser for unit-linked forsikringer for egen regning Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Gæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Værdi af unit-linked kontrakter 23 Koncerninterne transaktioner 24 Eventualaktiver og eventualforpligtelser 25 Oplysninger i medfør af lov om forsikringsvirksomhed Koncernregnskab

18 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 1 Bruttopræmier Løbende præmier Engangspræmier Bruttopræmier, direkte forretning Bruttopræmier, indirekte forretning Bruttopræmier, direkte forretning, hidrører fra: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Bruttopræmier fra direkte forsikringer hidrører fra forsikringstagere med bopæl i: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande Forsikringerne er alle tegnet således at investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren. Antal forsikrede: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold I årets præmieindtægt er der fragået til betaling af arbejdsmarkedsbidrag Note 2 Renter og udbytter mv. Renter af værdipapirer, udlån og indlån mv Kursgevinster ved afdrag på og indfrielse af lån og værdipapirer samt kursgevinster ved salg af udtrukne obligationer Udbytte af andre kapitalandele Note 3 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Tilbagekøb Note 4 Resultat af afgiven forretning Afgivne genforsikringspræmier Modtagen genforsikringsdækning

19 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 5 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Livsforikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Livsforikringshensættelser ultimo Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer I ændring i bruttolivsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer indgår ingen garanterede ydelser. Ændringen i hensættelser for unit-linked forsikringer vedrører udelukkende direkte forretning. Note 6 Erhvervelsesomkostninger Provisioner vedrørende direkte forsikringer Andre erhvervelsesomkostninger Note 7 Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Til bestyrelse og direktion er der udbetalt vederlag på henholdsvis 40 tkr. og 985 tkr. Omregnet til heltidsbeskæftigede har der i regnskabsåret gennemsnitligt været beskæftiget 11 personer (8 personer 31. december 2002). Selskabet har udbetalt tkr. (5.794 tkr. i 2002) i gager mv., hvoraf 960 tkr. (725 tkr. i 2002) var pensioner, 0 tkr. (0 tkr. i 2002) andre udgifter til social sikring og 522 tkr. (414 tkr. i 2002) lønsumsafgift. Selskabets administration varetages af Codan Forsikring A/S, jf. note 23. Honorar til selskabets revisorer: Revision: KPMG C.Jespersen PricewaterhouseCoopers Rådgivning og assistance: KPMG C.Jespersen - - PricewaterhouseCoopers Ud over de nævnte honorarer er der afholdt udgifter til selskabets interne revision.

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere