Beretning og regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 2010"

Transkript

1 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

2 Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit. Torben Visholm 4) Medlemschef, cand.jur. Aksel Bjørnsen Investeringschef, cand.merc.mat. Ricco Hagenflindt Udviklingschef, merkonom Betina Kinnberg Ansvarshavende aktuar, cand.act. Marie-Claire Reffs Regnskabschef, statsaut. revisor Mogens Rømer Rådgivende læger Professor, dr.med. Raben Rosenberg Overlæge, dr.med. Niels Horwitz Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/ statsaut. revisor Ole Karstensen og statsaut. revisor Per Gunslev Bestyrelse Agnete Raaschou-Nielsen 1) 53 år, er lic.polit. Medlem af DJØF Privat. Formand for JØPs bestyrelse siden Medlem af afdeling 1. Lars Qvistgaard 2) 43 år, er cand.jur. Formand for DJØF Overenskomstforeningen. Næstformand for JØPs bestyrelse siden Medlem af afdeling 1. Suzanne Aaholm 51 år, er cand.polit. Hospitalsdirektør I JØPs bestyrelse siden Medlem af Offentlige Chefer i DJØF. Medlem af afdeling 1. Lise Lyck 63 år, er cand.polit. I JØPs bestyrelse siden 2010 Medlem af Overenskomstforeningen i DJØF Medlem af afdeling 1. Jytte Bovbjerg 55 år, er cand.jur. og fuldmægtig i SKAT. I JØPs bestyrelse siden Medlem af Overenskomstforeningen i DJØF. Medlem af afdeling 1. Peter Lotz 52 år, er cand.polit. og ph.d. Institutleder og prodekan ved CBS I JØPs bestyrelse siden Medlem af Offentlige Chefer i DJØF. Medlem af afdeling 2. Sven-Karsten Topp 3) 59 år, er cand.polit. Underdirektør i Regionale Bankers Forening. I JØPs bestyrelse og siden Medlem af DJØF Privat. Medlem af afdeling 1. 1) Formand for bestyrelsen i: Brdr. Hartmann A/S. Næstformand for bestyrelsen i: Investeringsforeningen Danske Invest samt seks øvrige investeringsforeninger mv. administreret af Danske Invest Management A/S. Medlem af bestyrelsen for: Danske Invest Management A/S, Novozymes A/S, Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Medlem af repræsentantskabet i Realdania og af investeringskomitéen i LD Invest Vietnam K/S. 2) Medlem af hovedbestyrelsen og repræsentantskabet i DJØF. Medlem af AC s bestyrelse og forhandlingsudvalg. 3) Medlem af repræsentantskabet i DJØF. 4) Formand for bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S, A/S Kalkværksgrundene, Ejendomsaktieselskabet Ved Søerne A/S, Pension Private Equity K/S ll, Pension Private Equity K/S lll, Pension Private Equity ApS. Medlem af bestyrelsen for: Forsikring & Pension.

3 Indholdsfortegnelse Beretning En ung pensionskasse 6 JØP i Udfordringer og muligheder for JØP 10 Solvensmæssige udfordringer 12 Tilbud om omtegning 15 Pensionsreguleringer 19 Nye reguleringsprincipper i afdeling 1 21 Investeringer 23 Regnskabsresumé 29 Påtegninger 33 Ordliste 34

4 Afdeling Afkast på 7,7 pct. kontorente på 4,25 pct. Solvens II, nye kontributionsregler og rentefald øgede presset på JØPs reserver yderligere Solvensbetinget frasalg af aktier og højrenteobligationer JØP vil leve op til de pensionstilsagn, som er givet det medfører en ensidig investeringsstrategi Forslag om at tilbyde alle medlemmer af afdeling 1 omtegning af deres pensionsordning med mulighed for investeringsstrategi med større risikospredning Afdeling Afkast på 10,0 pct. kontorente på 8,0 pct. Betryggende beregningsgrundlag intet solvenspres Relativt høj aktieandel er fastholdt medlemmer Afdeling Valg til bestyrelsen i maj 4

5 Beretning 2010 stramninger i lande som Kina, Indien og Brasilien på betydelige udfordringer. Ved indgangen til 2010 var der således stor frygt for, om den spæde økonomiske fremgang ville holde ved, eller om investorernes frygt for et dobbelt-dyk tog over. Optimismen viste sig at være større end frygten, og 2010 blev endnu et godt investeringsår med et samlet afkast for begge afdelinger på 8,0 pct. før skat fordelt med 7,7 pct. i afdeling 1 og 10,0 pct. i afdeling 2. Knap tre år efter, at finanskrisen udløste den alvorligste økonomiske nedtur siden 1930 erne, var 2010 fortsat præget af svingende tillid til den spæde fremgang i verdensøkonomien. Trods stærk fremgang i virksomhedernes indtjening var finansmarkederne stærkt påvirkede af statsgældskrisen i Europa og frygt for konsekvenserne af svagt kapitaliserede finansielle virksomheder. Samtidig bød behovet for lempelser i de gamle økonomier og samtidige behov for økonomiske Afkastet i afdeling 1 ligger på niveau med pensionsselskaber med høje pensionsgarantier som PFA og Nordea Liv og Pension. Afdeling 2 forventes at ligge i underkanten af niveauet i sammenlignelige pensionskasser, der ikke har høje pensionsgarantier som f.eks. Unipension og PensionDanmark. Afkasttal for hele branchen foreligger først ved slutningen af 2. kvartal. Tabel 1 viser en afkastsammenligning med resten af branchen frem til og med 2009 baseret på de senest foreliggende sammenlignelige tal for hele branchen. JØP i overblik Afkast før skat afdeling 1 5,4 % 1,6 % 5,6 % 4,1 % 7,7 % Kontorente efter skat afdeling 1 6,25 % 5,25 % 4,0 % 3,75 % 4,25 % Afkast før skat afdeling 2 9,8 % 4,4 % -14,9 % 15,0 % 10,0 % Kontorente efter skat afdeling 2 7,0 % 5,6 % -13,0 % 11,0 % 8,0 % Omkostningsprocent 2,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Antal medlemmer tabel 1 sammenligning af årlige afkast over forskellige perioder *) 15 år 10 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Afkast JØP 7,8 % 5,5 % 7,2 % 3,9 % 3,4 % 4,2 % 5,1 % Kommercielle selskaber 7,2 % 5,0 % 4,6 % 2,8 % 2,5 % 2,8 % 8,2 % Arbejdsmarkedspensioner 6,9 % 4,4 % 4,1 % 1,3 % 0,1 % 0,2 % 7,5 % AC kasser 7,3 % 4,4 % 5,0 % 2,0 % 0,8 % -0,3 % 12,5 % ATP, LD og SP 7,5 % 5,2 % 5,7 % 2,9 % 1,5 % 1,6 % 5,9 % Sektor (vægtet gennemsnit) 7,5 % 5,1 % 5,4 % 2,9 % 2,5 % 3,6 % 6,1 % *) Tal for 2010 foreligger endnu ikke 5

6 Afdeling En ung pensionskasse af pengene. Med det lave renteniveau kan det ikke opnås via investering i sikre obligationer. Der skal mere til og derfor er pensionerne i afdeling 2 baseret på forudsætninger, der øger JØPs muligheder for at skabe et tilfredsstillende, højt afkast gennem en mere diversificeret investeringsstrategi. Ved etableringen af afdeling 2 tilpassede man renteforudsætningerne til det lavrentesamfund, som har været en realitet i mere end ti år. I afdeling 2 er der således kun løfte om en rente på 0 pct. Siden de første medlemmer i 1961 blev optaget i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, har JØP oplevet en ubrudt medlemsfremgang. De første medlemmer fra dengang har passeret pensionsalderen, og i de kommende år vil JØPs pensionsudbetalinger stige langsomt, men sikkert. Når JØP anno 2011 alligevel er en ung pensionskasse, så skyldes det den accelererende medlemsvækst gennem de senere år. Siden 2000 er medlemstallet tæt på fordoblet fra omkring medlemmer til de ca , som var medlem af JØP ved indgangen til De medlemmer, der er kommet til de senere år, trækker ikke alene gennemsnitsalderen ned. De betyder også, at JØP i mange år frem vil have langt flere medlemmer på arbejdsmarkedet end på pension. Siden 2005 er alle nye medlemmer blevet optaget i den hastigt voksende afdeling 2. Da langt hovedparten af de nye medlemmer er under 30 år, når de bliver medlem af JØP, typisk i forbindelse med deres første faste stilling efter endt uddannelse, er afdeling 2's medlemmer helt overvejende unge under 40 år. Fortsætter medlemstilgangen, hvad alt tyder på, vil afdeling 2 om to år være den største medlemsgruppe i JØP. Den unge profil stiller meget konkrete krav til den måde, pensionsordningen er opbygget på, når der som i JØP er tale om en livrenteordning med livsvarige pensionsudbetalinger. For det første skal der tages højde for, at medlemmerne i afdeling 2 til sin tid skal have udbetalt pension i flere år. Eksperter betragter det som en kendsgerning, at unge i dag vil få et betydeligt længere liv end deres forældre, hvorimod det forekommer mindre sandsynligt, at de også vil arbejde tilsvarende længere. Hvis ikke pensionsalderen følger med den stigende levetid, bliver det i sagens natur nødvendigt at spare flere penge op til pension. Det kan ske på to måder: Ved at indbetale mere og/eller ved at forsøge at opnå en bedre forrentning Forventningerne til levetiden blev endvidere opjusteret med syv år på baggrund af medicinske landvindinger kombineret med en sundere livsstil især blandt højtuddannede. Det giver konkret udslag i, at der populært sagt loves mindre på forhånd. Til gengæld er det muligt at regulere pensionerne, idet kontorenten fastsættes tæt på det afkast, der opnås af investeringerne. I afdeling 2 følges en investeringsstrategi med en relativt høj andel af børsnoterede aktier og højrenteobligationer samt en stadig større del af formuen placeret i alternative investeringer (unoterede aktier, ejendomme, infrastruktur og skov), mens færre midler placeres i lange obligationer. Pensionerne i afdeling 2 er mindre følsomme over for rentestigninger end i afdeling 1, og det er JØPs forventning, at pensionerne i afdeling 2 i højere grad end i afdeling 1 vil kunne bevare købekraften. Medlemmerne af afdeling 2 oplever betydelige reguleringer af deres pensioner fra år til år først og fremmest fordi der ikke stilles krav om opbygning af store ufordelte reserver som i afdeling 1. Afkast i afdeling 2 I 2010 blev afkastet før skat på 10,0 pct. mod 7,7 pct. i afdeling 1. Afdeling 2 blev skabt med en forventning om, at den bredere investeringshorisont over tid vil give et højere afkast, end det er muligt at opnå i afdeling 1. Ser man på de seneste seks år er der dog kun marginal forskel på afkastet i JØPs to afdelinger, med et beskedent merafkast til afdeling 1. De seneste fem år har imidlertid været præget af ekstreme markedsforhold, med 2008 som et historisk sort år. Forventningen er, at afdeling 2 på længere sigt har de bedste muligheder for at opnå et godt afkast. 6

7 Tabel 2. Medlemsudvikling Offentligt ansatte Privatansatte Selvbetalere Ansatte advokater og advokatfuldmægtige Medlemmer med bidragsfri dækning Hvilende medlemmer Ikke-pensionister i alt Pensionistmedlemmer i alt Medlemmer i alt

8 Afdeling JØP i 2010 Det drejer sig om bl.a. højrentekonto på anfordring, der kan anvendes som lønkonto, samt kapitalpension og ratepension placeret som indlån og i individuelt depot. Banken tilbyder desuden individuel porteføljepleje af pensionsmidler. I kraft af investeringssamarbejdet mellem DIP, LPK og JØP vil medlemmer, der ønsker supplerende opsparing i bankprodukter, kunne få adgang til det fælles investeringsunivers for de tre pensionskasser. Tilbuddet gælder for både JØP-medlemmer og deres husstand. Samarbejde med andre pensionskasser Det er bestyrelsens politik at udnytte stordriftsfordele. Det kan ske ved at identificere de områder, hvor samarbejde med andre giver indlysende fordele i form af f.eks. omkostningsbesparelser, faglig sparring og bredere funderede beslutningsgrundlag. JØP arbejder i dag fast sammen med Danske Civil- og Aka demi ingeniørers Pensionskasse, DIP, og Lægernes Pensionskasse, LPK, på en række områder. På investeringsområdet samarbejdes om valg og styring af aktie- og obligationsforvaltere. Dette samarbejde giver meget betydelige besparelser, da alle tre kasser ellers i vid udstrækning ville skulle købe sig til forvaltning hver især. På it-området har JØP taget et nyt medlemsadministrativt system i brug, som også anvendes af DIP. I forbindelse med de nye Solvens II-regler pålægges pensionskasserne en række omfattende administrative krav om bl.a. rapportering. En del af disse meget standardiserede opgaver kan med fordel løses i fællesskab. Samarbejde med beslægtede pensionskasser er således med til at sikre en bedre medlemsservice, lavere omkostninger og frem for alt den bedst mulige forrentning af pengene. Næste skridt mod et stadig tættere samarbejde tages, når de tre pensionskasser forventes at flytte ind på samme adresse i JØP tilbyder nu bankprodukter Samarbejdet med DIP og LPK har nu resulteret i, at JØP og DIP har indgået aftale med Lægernes Pensionsbank, så medlemmer af pensionskasserne fremover kan bruge Lægernes Pensionsbank. Lægernes Pensionsbank er i en række undersøgelser udpeget som en af landets mest konkurrencedygtige banker. Gennem samarbejdet med banken er det nu muligt for JØPs medlemmer at oprette en række kontotyper med tilhørende serviceprodukter (depoter, webbank, Nets og VISA/Dankort) i banken. Nyt it-system Det nye it-system, som JØPs administration tog i brug i begyndelsen af 2011, styrker udviklingen i retning af mere samarbejde med andre pensionskasser. Det nye medlemssystem er udviklet af Bankernes EDB Central, BEC, og dets datterselskab, Schantz Data. BEC, er et it-hus ejet af 53 danske pengeinstitutter. Udviklingsaktiviteterne vedrørende medlemssystemer for pensionskasser er henlagt til selskabet BEC Pension A/S, som JØP ejer sammen DIP, LPK, en række andre pensionskasser og BEC. Bankpension var de første til at tage systemet i brug, og siden fulgte ingeniørpensionskasserne ISP og DIP. Det nye medlemssystem vil øge beregningskapaciteten i JØPs medlemsadministration. Systemet er tilpasset PensionsInfo. JØP forventer fremover en mere effektiv udviklingskapacitet, idet en stor del af nyudviklingen, herunder sektor- og lovkrav, kan etableres i samarbejde med de øvrige pensionskasser i BEC Pension. Anskaffelse af systemet har kostet 53 mio. kr. inklusive kapitalindskud i selskabet BEC Pension A/S. PensionsInfo.dk Med indførelsen af et nyt it-system kommer JØP i løbet af de kommende måneder nu tilbage på PensionsInfo og efterkommer dermed et stort ønske fra mange medlemmer. JØP var blandt de første pensionskasser, der leverede tal til PensionsInfo, da portalen i sin tid startede. Da PensionsInfo i 2007 foretog en større omlægning af sitet, kunne JØPs system ikke længere levere tal til PensionsInfo. Det er nu igen muligt med det nye it-system. PensionsInfo er et godt værktøj til at skabe overblik over alle ens pensionskilder. Vil man i detaljen og vil man regne på sine tal skal man søge ind på JØPs hjemmeside under Din Pension. Lave omkostninger Omkostningerne udviklede sig igen i 2010 fornuftigt. Omkostningsprocenten målt i forhold til de indbetalte bidrag ligger med 2,0 pct. fortsat blandt branchens laveste. Det er et af 8

9 bestyrelsens prioriterede mål at holde omkostningerne på et lavt niveau. Derfor er JØP også fortaler for fuld åbenhed om alle omkostningerne i pensionssektoren og følger brancheanbefalingerne vedrørende offentliggørelse af omkostningstal. Oplysningerne findes på hjemmesiden under Din Pension. Sammenligner man investeringsomkostningerne mellem pensionsselskaberne, er det vigtigt at holde det op mod investeringsafkastet, da det naturligvis er pensionskassernes evne til at skabe afkast efter investeringsomkostninger, der er mest interessant. Disse tal fremgår af de gængse branchenøgletal, se side 30. JØP ratepension forenklet I 2005 etablerede JØP opsparing på ratepension med mulighed for at vælge mellem et antal fonde, som der kunne investeres i. Det skete i forlængelse af den såkaldte Bremerrapports anbefalinger om at etablere flere valgmuligheder for pensionsopsparerne. Erfaringerne viste, at kun ganske få medlemmer benyttede sig af valgmuligheden. Langt de fleste bad JØP investere pengene. Ordningen har derfor ikke økonomisk kunnet hvile i sig selv, som det var forudsætningen ved etableringen. Det har JØP taget konsekvensen af. Den 1. januar 2011 blev fondene nedlagt, og ratepensionen forenklet, så investeringerne nu følger samme profil som i afdeling 2. JØP tilbyder således fortsat et ratepensionsprodukt, men forvaltningen af investeringerne varetages af pensionskassen. gange årligt i København og de store provinsbyer. Her er målgruppen medlemmer fra 55 år og opefter. Med nu alderspensionister og en årlig tilgang på godt 300, øges behovet for orienteringsmøder år for år. På møderne deltager JØPs pensionsvejledere. JØP afholder også med jævne mellemrum medlemsmøder, hvor det handler om JØPs pensionsordning mere generelt. Møderne afholdes på skift i Århus, Aalborg og København og annonceres i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Som noget nyt har JØP i 2010 endvidere afholdt medlemsmøde i København om investeringer. Der var pænt fremmøde, og spørgelysten var stor. Lønpolitik Bestyrelsen har vedtaget en lønpolitik for pensionskassen, hvori det præciseres, at bestyrelse og direktion aflønnes med henholdsvis fast honorar og fast løn. Der indgår således ikke variable løndele som f.eks. bonusordninger. Samme vilkår gælder for øvrige ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, dvs. investeringschef, ansvarshavende aktuar, risikostyringschef samt regnskabschef. JØP har endvidere tilsluttet sig kodeks om lønpolitik udarbejdet af de finansielle brancheorganisationer. Bestyrelsesformanden modtog kr. i honorar i 2010, næstformanden modtog kr., mens de øvrige medlemmer honoreredes med kr. Lønnen til JØPs direktion inkl. pension udgjorde 2,1 mio. kr. i For de medlemmer, der ønsker større valgfrihed, kan JØP gennem det nye samarbejde med Lægernes Pensionsbank tilbyde ratepensionsprodukter med fleksible tilvalgsmuligheder. Afdeling Udlejning af boliger JØP ejer en række ejendomme med tilsammen ca boliglejemål. Boligerne udlejes på markedsvilkår til medlemmerne efter medlemsanciennitet. Udlejning sker via portalen som administreres af JØPs ejendomsadministrator, Dan-Ejendomme. Kommunikation Hjemmesiden er omdrejningspunkt for JØPs kommunikation med medlemmerne, og mange vigtige informationer lægges ud her. JØP Nyhedsbrev, der udkommer fire gange årligt i marts, juni, september og december, samler de vigtigste informationer op. Nyhedsbrevet gør i kort form opmærksom på emner, der har væsentlig betydning for medlemmernes pensionsforhold mens mere dybdegående information findes på hjemmesiden. En væsentlig og velbesøgt del af JØPs kommunikationsindsats er de jævnlige medlemsmøder. Seniormøder afholdes to-tre Samarbejde med beslægtede pensionskasser er således med til at sikre en bedre medlemsservice, lavere omkostninger og frem for alt den bedst mulige forrentning af pengene. 9

10 Afdeling Udfordringer og muligheder for JØP I de kommende to år står JØP over for både betydelige muligheder og også svære udfordringer. Den stadige tilgang af nye medlemmer til afdeling 2 giver mulighed for at reducere enhedsomkostningerne og dermed effektivisere den daglige drift af pensionskassen til gavn for Afd. Afdeling 1 står ved en korsvej. De stadigt strammere udefrakommende vilkår gør det klart, at JØP ikke kan skabe en tilfredsstillende vækst i pensionerne. alle medlemmer i pensionskassen. Bestyrelsen vil forsat arbejde målrettet på at høste de stordriftsfordele, det er muligt at opnå, især gennem udvidet samarbejde med andre pensionskasser. Afdeling 2 udvikler sig fornuftigt, og der er fortsat høj medlemsvækst. Rente- og levetidsforudsætninger er udformet forsigtigt, således at der kan følges en langsigtet investeringsstrategi med porteføljespredning. I afdeling 2 er det frem for alt JØPs evne til at skabe et højt langsigtet afkast, der afgør, om JØP løser opgaven med at skaffe de højest mulig livsvarige pensioner. Med blot seks år på bagen er det endnu for tidligt at fælde en dom over det langsigtede afkast i afdeling 2, der indtil nu har udviklet sig fornuftigt med de forventede store udsving i takt med især aktiernes op- og nedture. Afdeling 1 står ved en korsvej. De stadigt strammere udefrakommende vilkår gør det klart, at JØP ikke kan skabe en tilfredsstillende vækst i pensionerne. Pensionerne taber købekraft, og der er intet tegn på, at den udvikling vil vende. Der findes en vej til bedre pensionsreguleringer, men det kræver, at man som medlem giver afkald på den nuværende ydelsesgaranti. Derfor vil bestyrelsen tilbyde en mulighed for omvalg. Det vigtigste for bestyrelsen i den henseende er, at alle er bevidst om konsekvenserne af at vælge om eller at bevare de gældende vilkår. Bestyrelsen vil derfor øge kommunikationen med medlemmerne. Da problemerne kun gælder den halvdel af medlemmerne, der tilhører afdeling 1, er der brug for en mere selektiv kommunikation. En gruppe, som skal gives særlig fokus i de kommende år, er pensionisterne. De udgør seks pct. af medlemsskaren, men gruppen er i vækst i takt med at de store årgange går på pension. Pensionisterne mærker hver måned konsekvenserne af mindre pensionsreguleringer. Det er en meget vanskelig situation at løse uden at omfordele midler mellem medlemsgrupper i større omfang, hvilket bestyrelsen ikke ønsker og heller ikke kan iht. gældende lovgivning (kontributionsbekendtgørelsen). Bestyrelsen er meget bevidst om kommunikationsopgaven i forhold til pensionistgruppen og vil gerne medvirke til en udvidet dialog om de udfordringer pensionskassen står over for, navnlig for de ældre medlemmer. 10

11 Afdeling Højtlønnedes levetid stiger hurtigst Den stigende levetid er særlig udtalt for højtlønnede, viser tal fra Institut for Folkesundhed. JØPs egne beregninger viser tilsvarende, at levetiden er højere end oprindeligt antaget. Denne stigning forventes at fortsætte. Ifølge ATP s modeller, der trækker på sammenlignelige data fra 18 OECD-lande, kan man som tommelfingerregel i dag lægge et år til levetiden for hvert tiår. Opgjort ved udgangen af 2010 havde JØP afsat ekstra reserver på i alt 4,1 mia. kr som følge af lav rente og forlænget levetid. Vurderingen af reservebehovet bygger på JØPs forudsætninger om levetiden, og de er i god overensstemmelse med det benchmark for levetiden, som Finanstilsynet fastsatte tidligere i år. Finanstilsynets benchmark skal følges, medmindre særlige forhold gør sig gældende. De ekstra midler afsat til lav rente og forlænget levetid kan ikke bruges som buffer for investeringsrisikoen. Hensættelse til øget levetid er dermed en medvirkende årsag til, at det i 2010 har været nødvendigt at sænke investeringsrisikoen i afdeling 1 gennem frasalg af aktier og højrenteobligationer til fordel for stats- og realkreditobligationer. Levetidsstigningen har endnu ingen aktuel betydning for afdeling 2. Her er på forhånd indregnet syv års længere levetid end i afdeling 1, og levetiden er betinget. Afdeling Valg til bestyrelsen 2011 er valgår. Fire af bestyrelsens syv medlemmer vælges ved direkte valg af og blandt medlemmerne, og generalforsamlingen skal godkende valg af formand. Bestyrelsen har i det forløbne år evalueret bestyrelsesarbejdet og har i den forbindelse også drøftet sammensætningen af bestyrelsen for den kommende periode. Helt grundlæggende bør det altid være et overordnet mål, at bestyrelsen afspejler medlemsskaren på parametre som bl.a. kønsfordeling, alder, geografi, offentligt/privat ansatte, pensionister/ikke-pensionister, afdelingstilhørsforhold og uddannelsesretning. Den nuværende bestyrelse lever i nogen grad op til parametrene; en perfekt balance er dog næppe opnåelig. Samtidig finder bestyrelsen, at de nuværende medlemmer samlet set har de kompetencer, som bør være til stede. Med hensyn til anciennitet og dermed erfaring fra bestyrelsesarbejdet i JØP har ét medlem 1 års erfaring, to medlemmer har 2 års erfaring, et medlem har 3 års erfaring, et medlem 5 års erfaring, mens to medlemmer har 10 års erfaring. Bestyrelsen anser denne sammensætning for passende. Bestyrelsens vigtigste opgave i den kommende valgperiode bliver at sikre en forsvarlig løsning på pensionskassens solvensmæssige udfordringer. I sammenhæng hermed skal der tilrettelægges et tilbud til medlemmerne i afdeling 1, således at de, der ønsker det, kan omtegne til et nyt grundlag, der muliggør en mindre ensidig investeringspolitik. Det er bestyrelsens holdning, at denne opgave kræver erfaring og indsigt i pensionskassens forhold. Den kompetence, der bør vægtes højest de næste to år, er erfaring med bestyrelsesarbejdet, og i særdeleshed forståelsen for JØPs medlemmer, produkter, organisation og historie samt evnen til at samarbejde i det team, som en bestyrelse også er. I en overordnet afvejning af de forskellige hensyn til bestyrelsens ideelle sammensætning samt ikke mindst de aktuelle udfordringer pensionskassen står foran, anbefaler en samlet bestyrelse genvalg af de fire direkte valgte medlemmer. De har alle fire valgt at genopstille. Bestyrelsen er opmærksom på fra næste bestyrelsesvalg at arbejde for en gradvis fornyelse og for yderligere mangfoldighed med hensyn til de ovenfor nævnte parametre. 11

12 Afdeling Solvensmæssige udfordringer 2010 blev et udfordrende år for pensionsselskaber med garanterede ydelser på grund af konsekvenserne af længere levetid og rentefald kombineret med udmøntningen af de nye EUkrav til solvensberedskab, Solvens II, der skal træde i kraft fra 1. januar Problemer i afdeling 1 JØP har fortsat betydelige solvensmæssige problemer i afdeling 1. De seneste års særdeles konkurrencedygtige afkast i forhold til branchen som helhed har ikke været nok til at holde trit med de øgede krav til størrelsen af reserverne. Den stigende levetid, som ikke var forudset i det beregningsgrundlag fra 1982, som fortsat skal danne basis for udregning af pensionerne i afdeling 1, gør det nødvendigt at afsætte milliardstore levetidsreserver. De høje grundlagsrenter på op Afd. Der er tale om et tilbud, hvor den enkelte selv kan vælge at fraskrive sig de høje grundlagspensioner, som lægger store bindinger på investeringsstrategien og dermed sandsynligvis på afkastet. til 4,25 pct. forekom ikke høje, da de blev udstukket i 70 ernes og 80 ernes højrentesamfund. Den gang var det relativt uproblematisk at sikre et afkast på 4,25 pct. efter skat gennem investering i sikre, traditionelle obligationer. Det er umuligt i nutidens lavrentesamfund. Investeringer i mere risikofyldte aktiver som aktier og højrenteobligationer der forventes at kunne give et merafkast over tid kræver større reserver. Hertil kommer, at pensionskassernes afkast beskattes med 15 pct., hvor pensionsopsparingen frem til indførelse af realrenteafgiften i 1982 helt var fritaget for beskatning. Da pensionsløfterne er baseret på grundlagsrenter efter skat, er der også her tale om meget væsentlig indskrænkning af pensionskassernes muligheder for at leve op til pensionsløfterne. Af disse grunde, og på grund af de skærpede reservekrav ved indførelse af Solvens II, bliver det nu meget tydeligt, at JØP ikke kan investere sig ud af problemerne i afdeling 1. Kravet til kapitaloverdækningen dikterer nemlig en så ensidig investeringsstrategi med obligationer og renteforsikringer, at det med meget stor sandsynlighed ikke er muligt at opnå et afkast, der er stort nok til at skabe pensionsvækst for medlemmer med de højeste grundlagsrenter. Omtegning Den situation finder bestyrelsen uholdbar, og derfor fremlægger bestyrelsen på dette års generalforsamling sine planer om omtegning af pensionen for de medlemmer, der ikke ønsker den nuværende meget passive investeringsstrategi med næsten 90 procent investeret i obligationer og renteafdækning. Der er tale om et tilbud altså en frivillig omtegning - hvor den enkelte selv kan vælge at fraskrive sig de høje grundlagspensioner, som lægger store bindinger på investeringsstrategien og dermed sandsynligvis på afkastet. I forhold til det forslag, der blev debatteret på sidste års generalforsamling, lægger bestyrelsen nu op til, at samtlige medlemmer i afdeling 1 skal have tilbuddet om omtegning. Hermed sikres, at alle medlemmer i afdeling 1 behandles lige. Indførelsen af kontributionsgrupper (se side 17) har endvidere vist, at også medlemmer med lave grundlagsrenter har behov for renteafdækning. Da renteafdækning medfører risiko for betydelige tab ved rentestigninger, bør alle have tilbuddet. Tilbud Selv om der er pres på reserverne, kan JØP som det ser ud i dag leve op til Solvens II-kravene. JØP er altså p.t. ikke tvunget til at overveje mere drastiske løsninger. En afskaffelse eller nedskrivning af grundlagspensionerne ydelsesgarantierne i afdeling 1, som med ét slag kunne reducere solvenspresset markant, vurderes ikke at være hverken muligt eller nødvendigt p.t. Desuden ser bestyrelsen helst, at det enkelte medlem selv vælger ud fra et tilbud, hvor fordele og ulemper lægges åbent frem, så man har mulighed for at vurdere tilbuddet i sammenhæng med sine personlige formueforhold, pensionsplaner, mv. 12

13 Afd. Konkrete tiltag, der letter solvens presset En stor del af arbejdet i bestyrelsen i det seneste år har fokuseret på at finde tiltag til at lette solvenspresset. Et katalog af muligheder er blevet drøftet og vurderet. Følgende tiltag der hver for sig omtales mere indgående andetsteds i denne beretning er foretaget i afdeling 1 siden slutningen af 2009: Frasalg af aktier og højrenteobligationer Forøgelse samt tilpasning af renteafdækning Indførelse af kontostyrkelser bonus tilskrives medlemmernes depot, men pensionerne på grundlag over 2 pct. opskrives ikke Indførelse af ændrede reguleringsprincipper varsling af nedsættelse af forhøjede pensioner Reduceret pensionisttillæg dog med overgangsordning Nye regler om bidragsfri dækning genoptagelse af bidragsbetaling regnes på 0 pct.-grundlag Indbetalinger efter 67-års alderen (den normale pensionsalder) regnes på 0 pct.- grundlag Andel af unoterede aktier solgt fra afdeling 1 til afdeling 2 i

14 tabel 3. solvens II kapitalkrav og overdækning (QIS5-beregninger) (MIO. KR.) 31. december juni 2010 Samlet kapitalkrav Basiskapital Overdækning

15 Afdeling Tilbud om omtegning På passivsiden afhænger kapitalkravene først og fremmest af pensionsselskabets pensionsgarantier samt af risikoen ved en længere levetid for de forsikrede. Kapitalkravet reduceres i det omfang, pensionsgarantierne er afdækket af selskabets obligationsbeholdning og renteafdækninger. Standardberegninger, som JØP i lighed med resten af branchen gennemførte i efteråret 2010 med udgangspunkt i de aktuelle markedsforhold, de såkaldte QIS5-beregninger, indikerer, at Solvens II-reglerne vil reducere JØPs solvensmæssige råderum til en beskeden overdækning på knap 0,5 mia. kr. opgjort pr. 30. juni 2010 (se tabel 3). På generalforsamlingen i 2010 gav bestyrelsens forslag til omtegning anledning til debat. I kølvandet på kritikken valgte bestyrelsen efterfølgende at genoverveje planerne om at tilbyde medlemmer i afdeling 1 omtegning af deres pensionsordning til nye rentevilkår for dermed at undgå en meget ensidig investeringsstrategi. Bestyrelsens beslutning skete i lyset af generalforsamlingens kritik af forslaget kombineret med, at debatten omkring solvenskrav og bortfald af ydelsesgarantier i pensionssektoren tog til i forsommeren På generalforsamlingen og i efterfølgende henvendelser til bestyrelsen var de gennemgående temaer: Hvordan bør rentevilkårene være i en omtegnet ordning? og Hvorfor gives tilbuddet ikke til alle medlemmer i afdeling 1? Samtidig med debatten i JØP blev der fra dansk side rejst kritik af de nye Solvens II-regler. Solvens II vil skabe sammenhæng mellem den risiko virksomheden påtager sig, og det kapitalkrav, virksomheden skal opfylde. Kapitalkravet afhænger både af selskabets aktivsammensætning og af selskabets garantier. På aktivsiden stiller Solvens II-reglerne strammere krav til, hvor store tab en pensionskasse skal kunne tåle for stadig at kunne leve op til de pensionsforpligtelser, man har påtaget sig i forhold til medlemmer og kunder. Kravene er blevet yderligere strammet efter Finanskrisen. Et selskab med forholdsvis mange aktier skal fremover have en langt større kapital at stå imod med, end hidtil krævet, et krav, der stiger yderligere, hvis man investerer i aktier på nyere aktiemarkeder som f.eks. børser i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Alternative investeringer som unoterede aktier, infrastruktur, skov og råvarer sættes til en højere risiko end børsnoterede aktier på de ledende børser. Kapitalkravet til ejendomsinvesteringer er også forøget. Sikrest er statsobligationer. For alle pensionsselskaber med høje grundlagsrenter giver Solvens II-reglerne meget store udfordringer. I maj 2010 meddelte pensionskassen Sampension med kunder, at man afskaffede ydelsesgarantierne. I begrundelsen skrev Sampension, at Solvens II-reglerne afgørende ændrer forudsætningerne for de afgivne ydelsesgarantier. Den vidtgående beslutning fra Sampension er siden blevet centrum for en offentlig debat om pensionsgarantier. I efteråret godkendte Finanstilsynet Sampensions beslutning om at erstatte ydelsesgarantierne med hensigtserklæringer på nærmere betingelser. Men henviste dog til, at kun domstolene kan afgøre, om det er lovligt. Senest har en gruppe kunder varslet et gruppesøgsmål mod Sampension. Efter Sampensions udmelding valgte bestyrelsen at undersøge aftaleforholdene i JØP nærmere. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, i hvilket omfang JØP kunne ændre ydelsesgarantier for fremtidige bidrag eller helt lade ydelsesgarantier erstatte af hensigtserklæringer. Undersøgelsen, der blev gennemført af professorerne Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen og afsluttet i januar 2011, konkluderede, at JØP kun kan frigøre sig fra ydelsesgarantier under ganske særlige omstændigheder. For eksempel hvis pensionsløfterne ikke kan opfyldes på grund af bristede forudsætninger vedrørende helt fundamentale vilkår. Indførelsen af Solvens II-regelsættet kunne være en sådan ændring af afgørende forudsætninger, hvis de nye regler betød, at JØP med sikkerhed ikke ville kunne opfylde de skærpede krav til størrelsen af pensionskassens egenkapital. Notatet fra Mads Bryde Andersen og Jens Kristiansen er tilgængeligt på JØPs hjemmeside. I JØPs tilfælde viser beregninger, at med en investeringsprofil med minimale solvenskrav ville egenkapitalen være tilstrækkelig til at dække det skærpede solvenskrav, om end overdækningen opgjort medio 2010 var meget beskeden. På det grundlag har bestyrelsen konkluderet, at JØP ikke p.t. er i en situation, hvor ændringer i ydelsesgarantier kan overvejes som et middel til at reducere solvenskravet. Da overdækningen beregnet ud fra de forventede fremtidige regler 15

16 imidlertid er lav, skal der i afdeling 1 fortsat føres en meget ensidig investeringsstrategi med hovedvægt på obligationer og renteafdækning, og alle tiltag til reduktion af solvenskravet må overvejes. Da en forværring af den solvensmæssige stilling som følge af udefrakommende forhold naturligvis ikke kan udelukkes, har bestyrelsen besluttet, at en eventuel erstatning af ydelsesgarantier med hensigtserklæringer skal indgå som et instrument i den kapitalnødplan, som Finanstilsynet har pålagt alle pensionsselskaber at udarbejde. Forslag om omtegning Medlemmer i afdeling 1 bør tilbydes mulighed for omtegning af deres pensionsordning, fordi den gældende investeringsstrategi er for ensidig og risikabel for mange medlemmer. Det foreslås, at alle medlemmer i afdeling 1 tilbydes omtegning til et beregningsgrundlag med 0 pct. i grundlagsrente og betinget levetid svarende til det, der allerede i dag gælder i afdeling 1 for bonus, bidragsstigninger og indskud og i afdeling 2 for alle bidrag. Ydelsessammensætningen er uændret. Derfor tilbud Omtegningstilbuddet er først og fremmest begrundet i ønsket om at tilbyde medlemmerne af afdeling 1 bedre muligheder for at opnå et højere afkast, reducere risikoen for tab ved rentestigning og inflation, og dermed give større mulighed for realsikring og regulering af pensionen. Som forholdene er i dag, og med udsigt til stramning af solvensreglerne, vil der ikke være mulighed for at regulere pensionen i afdeling 1, og pensionisttillægget vil efter overgangsordningen bortfalde for langt de fleste medlemmer. Pensionens realværdi vil falde over tid. Hvor meget real værdien falder, afhænger af prisstigningerne de kommende år. For mange kan den gældende ordning synes attraktiv på grund af den garanterede pensionsydelse garantier forbindes som regel med noget ubetinget positivt. Her er det vigtigt at vide, at ydelsesgarantien i sagens natur ikke rækker ud over de midler, pensionskassen råder over. Hvis JØP kommer i en situation, hvor solvenskravet ikke kan opfyldes på grund af særlige omstændigheder, vil JØP efter Finans tilsynets afgørelse i Sampension-sagen kunne blive nødt til at ændre ydelsesgarantien til en hensigtserklæring. Finanstilsynet tog imidlertid forbehold med hensyn til lovligheden af Sampensions beslutning, og derfor vides det ikke, om fremgangsmåden er lovlig. Det kan kun domstole afgøre. Såfremt spørgsmålet indbringes for domstolene, vil der kunne gå lang tid, inden en endelig afklaring af retstilstanden foreligger. Skulle domstolene nå frem til, at Sampensions model er ulovlig, er problemet med de utilstrækkelige reserver fortsat uløst. Konsekvensen kan herefter blive en nedskrivning af pen sionsydelserne dikteret af Finanstilsynet. Hvem får tilbuddet? Tilbuddet rettes til alle medlemmer af afdeling 1. Det har været overvejet kun at tilbyde omvalg til medlemmer med høje grundlagsrenter, idet medlemmer med lave grundlagsrenter forventes at kunne videreføre den investeringsstrategi, der var stillet i udsigt ved valget i Indførelsen af kontributionsgrupper samt det betydelige rentefald i 2010 har imidlertid medført, at også de medlemsgrupper i afdeling 1, der har lave grundlagsrenter, har brug for renteafdækning. Også medlemmerne på de lavt forrentede grundlag løber dermed en betydelig risiko for udhuling af deres opsparing i tilfælde af rentestigning, fordi en betydelig del af midlerne skal investeres i renteafdækning. Derfor har også disse grupper behov for at kunne fravælge afdækningen, og dermed er der ingen begrundelse for at udelukke særlige grupper af afdeling 1 fra tilbuddet om omvalg. Hvordan er vilkårene? Et omvalg indebærer en omtegning af pensionsordningen, således at pensionsordningens grundlæggende forudsætninger om bl.a. rente og forventet levetid ændres. Medlemmer, der vælger at omtegne, får samme beregningsgrundlag, som allerede nu gælder for deres bonus, bidragsstigninger og indskud. Det vil sige, at forudsætningerne om levetid gøres betingede, og grundlagsrenten sættes til 0 pct. Ydelsessammensætningen er den samme som i dag. Ved omtegning bevarer man sin andel af de ufordelte reserver. Den andel af de ufordelte reserver, der udgøres af kollektivt bonuspotentiale, tilskrives medlemmernes depoter som omvalgsbonus. Den resterende andel af de ufordelte midler egenkapitalen tildeles medlemmerne forholdsmæssigt i form af særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser fungerer som egenkapital, selv om pengene er fordelt ud på medlemmerne. Bestyrelsen vil samtidig indføre en såkaldt betaling for rentegaranti. Det er branchestandard og betyder konkret, at de medlemmer, der risikerer at skulle understøtte andre medlemmers garantier, modtager betaling herfor. Medlemmer, der ikke belaster egenkapitalen eller de særlige bonushensættelser, vil dermed opnå et større forventet afkast af deres pensionsopsparing. Omvendt vil medlemmer i afdeling 1, der ønsker at bevare en ordning med høje grundlagsrenter, blive belastet af betalingen for garantien. Hvornår tilbydes omtegning? Under forudsætning af, at bestyrelsen på generalforsamlingen får opbakning til sine tanker om at tilbyde medlemmerne omtegning af deres pensionsordning, er det planen at medlemmerne i oktober november 2011 modtager valgbrev og informationsmateriale. Omtegningen vil få virkning fra 1. januar Bestyrelsens intention er, at der desuden gives mulighed for at gentage tilbuddet om omtegning på et senere tidspunkt. 16

17 Afdeling Kontributionsgrupper Pr. 1. januar 2011 er medlemmerne opdelt i såkaldte kontributionsgrupper efter Finanstilsynets krav. Medlemmerne opdeles i hen - holdvis rente-, risiko- og administrationsgrupper. Kontributionsgrupper skal forhindre systematisk omfordeling mellem medlemsgrupper. Medlemmerne opdeles i grupper, der opfylder en række homogenitetskrav. Der er solidaritet inden for de enkelte kontributionsgrupper, men ikke mellem grupperne. Der er med andre ord indført vandtætte skotter mellem de enkelte kontributionsgrupper. Det vigtigste krav til homogenitet er, at der højst må være en forskel på 1 procentpoint i den sammenvægtede grundlagsrente blandt medlemmer i den samme rentekontribu tionsgruppe. Medlemmernes fordeling på rentegrupper fremgår af tabellen nedenfor: JØP informerede allerede sidste år i årets pensionsoversigt alle ikke-pensionerede medlemmer om deres individuelle sammenvægtede grundlagsrente, og ved årsskiftet 2010/2011 modtog pensionisterne tilsvarende information i de udsendte reguleringsbreve. Den gennemsnitlige grundlagsrente genberegnes årligt. Hvis medlemmets grundlagsrente ikke længere ligger inden for renteintervallet, skiftes kontributionsgruppe. Ved skift mellem kontributionsgrupper bevares andelen af de ufordelte reserver. Kontributionsgrupperne udgør selvstændige bonusgrupper, og da der ikke må lånes mellem grupperne, skal eventuelle underskud i en gruppe dækkes af gruppens egne reserver og i sidste ende af egenkapitalen eller de særlige bonushensættelser. Ved at udelukke lån mellem grupperne skærpes solvenskravet, og dermed begrænses mulighederne for at føre en mere risikovillig investeringsstrategi i afdeling 1. JØP forventer at indføre differentierede investeringsstrategier for kontributionsgrupperne. I kontributionsgrupper med lave grundlagsrenter vil der f.eks. kunne opretholdes en vis aktieandel. Fremover vil kontorenten blive fastsat særskilt for hver kontributionsgruppe under hensyn til det opnåede afkast samt gruppens konsolideringsgrad. Forud for en kommende omtegning af pensionerne vil der blive orienteret nærmere om investeringsstrategien for de forskellige kontributionsgrupper. I afdeling 2 har alle medlemmer samme grundlagsrente, og afdelingen berøres i realiteten ikke af den nye bekendtgørelse fra Finanstilsynet. tabel 4 Depotværdi og antal medlemmer fordelt efter kontributionsgrupper pr. 1. januar 2011 Rentekontributionsgrupper, interval Afdeling Depotværdi (mio. kr.) Medlemsfordeling på grupperne 3,25 % - 4,25 % % 2,25 % - 3,25 % % 1,25 % - 2,25 % % 0,25 % - 1,25 % ,01 % 0,00 % - 0,25 % 1 8 <0,01 % 0,00 % - 0,00 % %

18 Tabel 5. Medlemsfordeling efter afdeling Afdeling 1 Afdeling 2 Antal medlemmer heraf hvilende Tabel 6. Pensionsmodtagere efter afdeling Afdeling 1 Afdeling 2 På alderspension På invalidepension På ægtefællepension På børnepension JØP har løbende været i dialog med Finanstilsynet vedrørende overvejelserne om løsning af pensionskassens solvensmæssige udfordringer. Gennemførelse af planen forudsætter, at Finanstilsynets eventuelle bemærkninger kan indarbejdes. Endelig forudsættes, at de nødvendige tilpasninger i JØPs nye it-system kan gennemføres inden for tidsrammen. Yderligere information I forbindelse med tilbuddet om omtegning vil hvert medlem modtage valgbrev med pensionsberegning baseret på egne forhold. Der vil desuden blive udarbejdet et valgmateriale, der fremlægger fordele, ulemper og usikkerheder i et klart sprog. Materialet suppleres med information på hjemmesiden med blandt andet svar på typiske spørgsmål og dokumentation. I ugerne op til omtegningens deadline afholdes der såvel medlems informationsmøder i JØP som møder på større arbejdspladser, ligesom der under forløbet vil blive oprettet en telefonisk hotline, hvor det er muligt at søge yderligere vejledning. Den overordnede linje i hele informationsarbejdet bliver helt entydig: Der er tale om et tilbud som det er op til den enkelte at sige ja eller nej til ud fra personlige forhold og præferencer. 18

19 Afdeling Pensionsreguleringer De kontorenter, som forlods er fastsat for 2011, afspejler det afkastniveau, som forventes ved årets start. Udvikler afkastet sig anderledes end forudsat, kan kontorenterne reguleres op eller ned. Skulle det vise sig, at afkastet bliver lavere end kontorenten, lukkes hullet ved træk på de kollektive midler. Hvis afkastet omvendt bliver højere end de forlods fastsatte kontorenter, opsamles overskuddet i det kollektive bonuspotentiale, der giver mulighed for at fastsætte en højere kontorente i efterfølgende år. Igen i år er pensionskassen underlagt aftalen om finansiel stabilitet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension, og dermed de begrænsninger i bonusudlodningen, som indgår i aftalen. Afdeling 1 For 2010 lægges der derfor op til tilbageholdenhed og konsolidering ved tildelingen af årets bonus i afdeling 1. Kontorenten er fastsat til 4,25 pct. for 2010 for alle medlemmer. Samtidig anvendes kontostyrkelser for medlemmer, der ikke er gået på pension. Med kontostyrkelser menes, at bonus (som hidtil) tilskrives medlemmernes depoter, men grundlagspensionerne opskrives ikke. Hermed opnås en større sikkerhed for, at pensionskassen kan leve op til grundlagspensionerne. Hvis man forlader JØP, får man kontostyrkelserne med sig. Kontostyrkelser repræsenterer på den måde en balance mellem på den en side bestyrelsens ønske om at forrente medlemmernes depoter, og på den anden side hensynet til at lette det solvensmæssige pres på pensionskassen. For når pensionsreguleringen minimeres, sænkes også det solvensmæssige pres på JØP. Fra 2011 vil kontostyrkelser omfatte både pensionerede og ikke-pensionerede medlemmer. Pensionisttillæg i afdeling 1 Pensionisttillægget for foråret 2011 er fastsat til 11 pct. og blev udbetalt i forbindelse med pensionsudbetalingerne i december Pensionisttillægget vil fremover blive fastsat særskilt i forhold til den kontributionsgruppe, man tilhører (se side 17), dog har bestyrelsen indført en overgangsordning, der indfaser den nye model gradvist. Pensionisttillægget vil helt eller delvist kunne bortfalde, hvis den solvensmæssige situation skærpes. Bestyrelsen vil i juni måned fastsætte pensionisttillægget i afdeling 1 for 2. halvår Tillægget udbetales i slutningen af juni sammen med pensionen for juli. Pensionstillæg i afdeling 2 Bestyrelsen har indtil videre fastsat et pensionstillæg på 5 pct. Pensionstillægget fastsættes løbende og tager sigte på at udlodde de særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser hæfter som egenkapital og kan eventuelt bortfalde med den virkning, at pensionstillægget nedsættes og eventuelt bortfalder. For 2011 er kontorenten forlods fastsat til 3,5 pct. Afdeling 2 I afdeling 2 er der ikke samme konsolideringsbehov, og derfor fastholdes bonusstrategien med at fastsætte kontorenten tæt på det opnåede afkast. For 2010 er kontorenten fastsat til 8,0 pct. For 2011 er kontorenten forlods fastsat til 4,0 pct. Forlodsbonus I det nye it-system er det muligt at følge branchestandarden og arbejde med forlodsbonus i modsætning til hidtil, hvor JØP først fastsatte bonussatserne, når årets resultat var kendt. Bonustildelingen vil fremover følge kalenderåret, og ikke som hidtil være forskudt et halvt år. 19

20 Tabel 7. Pension pr. 1. januar 2011 for for tre forskellige medlemmer i afdeling 1 Pensionsalder 60 år 65 år 67 år Pension fra JØP (kr.) Pension i forhold til slutløn *) 35 % 49 % 64 % Pensionisttillæg på 11 pct. (kr.) Pension inkl. pensionisttillæg i forhold til slutløn *) 39 % 54 % 71 % *) Slutlønnen er lig nettoløn i staten på gammelt lønsystem incl. turnus- og rådighedstillæg 20

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT... 4 2. Indledning... 5 3. Medlemsudvikling... 6 4. Investeringer... 8 5. Pensioner... 13 6. Risikostyring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) = regibemærkninger Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen

MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen MP NYT JUNI 2005 Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen Nyt navn og børnepension til samleveres børn er nogle af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på årets generalforsamling På generalforsamlingen

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere