MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital"

Transkript

1 MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

2 Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Som en del af den indsats gennemfører vi løbende analyser af markedet for risikovillig finansiering. Alle vores analyser er frit tilgængelige på Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder. Vi investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter.

3 Det danske marked for venturekapital (2010) Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon

4 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 1 AF 31 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ INDLEDNING DET DANSKE VENTUREMARKED ANTALLET AF INVESTORER Investorer fordelt på typer Investorernes alder KAPITAL UNDER FORVALTNING Likviditet VENTUREINVESTERINGER Investeringsaktiviteten Ventureinvesteringernes karakteristika KONKLUSIONER APPENDIKS A BESKRIVELSE AF MARKEDET APPENDIKS B METODE APPENDIKS C AKTØRER APPENDIKS D KONTAKTOPLYSNINGER... 31

5 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 2 AF 31 RESUMÉ Det danske venturemarked er efter flere år med fremgang blevet ramt af den finansielle krise, som har gjort det vanskeligt at rejse kapital til nye fonde. Det har allerede påvirket investeringsaktiviteten, der er faldet fra 2008 til Nedgangen i aktivitetsniveauet på det danske marked har som helhed imidlertid ikke været så stor som i fx USA og Europa. Nedgang i investeringsaktiviteten Det danske venturemarked oplevede en nedgang i investeringsaktiviteten på godt 30 pct. fra 2,36 mia. kr. i 2008 til 1,63 mia. kr. i Investeringsaktiviteten på det danske venturemarked har imidlertid ikke reageret så kraftigt på krisen, som tilfældet har været med det europæiske marked. Hvor det danske venturemarked er faldet med 20 pct. siden 2007, er det samlede europæiske og det amerikanske venturemarked i samme periode faldet med knap 40 pct. Nyinvesteringer mere end halveret Nedgangen på det danske marked fra 2008 til 2009 skyldes især en opbremsning i nyinvesteringerne, som er mere end halveret, mens opfølgningsinvesteringerne er faldet med 22 pct. Denne udvikling hænger sammen med, at kapitalen til de opfølgningsinvesteringer, der foretages i dag, er rejst i årene , mens aktivitetsniveauet inden for nyinvesteringer allerede nu påvirkes af de begrænsede kapitalrejsninger, de seneste to år har budt på. Andelen af nyinvesteringer er i dag på 14 pct., hvilket er den laveste andel i mere end 10 år. Andelen forventes at falde yderligere de kommende år, indtil der igen rejses kapital til nyinvesteringer. Nedgangen i nyinvesteringer påvirker seed-investeringerne i nedadgående retning. I 2009 blev der kun foretaget seks nyinvesteringer i denne type virksomheder, hvilket er historisk lavt. Seed-investeringerne er faldet med 12 pct. fra 2008 til 2009 og er nede på 281 mio. kr., hvilket er det laveste niveau siden Forventninger til 2010 Det seneste år er kapitalen under forvaltning reduceret fra 21,4 mia. kr. i 2009 til 20,7 mia. kr. primo september Samtidig er den investerbare kapital i samme periode faldet fra 3,7 mia. kr. til 3,1 mia. kr. Den store forskel mellem kapital under forvaltning og kapital til fremtidige investeringer skyldes, at mange af fondene på det danske marked blev etableret i og dermed er tæt på at være fuldt investeret. Endvidere er hovedparten af de øvrige fonde ude ovre den fireårige periode, hvor de kan foretage nyinvesteringer. Det peger i retning af, at investeringskapaciteten og særligt nyinvesteringerne vil falde yderligere de kommende år, medmindre der etableres nye fonde.

6 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 3 AF INDLEDNING Markedet for risikovillig kapital er et væsentligt element i rammevilkårene for innovation og vækst. Det gælder i Danmark såvel som i andre industrialiserede lande, hvor bidraget til flere arbejdspladser og værdiskabelse fra små, nystartede og teknologidrevne virksomheder er større, end virksomhedernes andel af den samlede økonomi umiddelbart tilsiger. For at fastholde og skabe flere nye arbejdspladser med høj værditilvækst og for at sikre at nytænkning og innovation fortsat vil være drivkraft i dansk økonomi, er det derfor vigtigt, at innovative virksomheder har adgang til at få finansieret deres udvikling. Adgangen til et velfungerende venturemarked, som gør det muligt at rejse risikovillig kapital, er derfor af afgørende betydning for nye, innovative virksomheders udviklings- og vækstmuligheder. Det er af den grund interessant at følge investeringsaktiviteten på det danske venturemarked over tid. Nærværende analyse viser investeringsaktiviteten i 2009 og kapitalrejsningerne blandt ventureselskaberne frem til og med august Datagrundlaget er danske ventureselskabers årsregnskaber for 2009 og giver således ikke mulighed for at opgøre udenlandske investorers investeringer i danske virksomheder. Det danske venturemarked har de seneste ti år gennemgået en udvikling og modningsproces: Venturefondene er blevet større, investeringsaktiviteten er gradvist blevet udbygget, størrelsen af en gennemsnitlig ventureinvestering er forøget, og investorerne har øget interessen for nye investeringsområder. Life sciences har i flere år været det segment, der har tiltrukket mest kapital fra danske ventureinvestorer. Og igen i 2009 er andelen på mere end 50 pct. Til sammenligning udgør investeringerne i informations- og kommunikationsteknologivirksomheder ca. 25 pct. Et investeringsområde, som får større og større interesse, er cleantech, hvilket er segmentet for miljø og alternativ energi. I 2009 tiltrak cleantech 9 pct. af de samlede investeringer, hvilket svarer til ca. 140 mio. kr. Der er dog endnu et stykke vej, før ventureinvesteringer i cleantech når op på det niveau, der ses i det amerikanske marked. I USA udgjorde investeringer i cleantech 12 pct. i 2009 (NVCA Yearbook 2010) har imidlertid også budt på en nedgang i nyinvesteringerne målt på beløb samt færre nyinvesteringer i helt unge virksomheder. I 2009 blev der således foretaget seks nyinvesteringer i virksomheder, som befinder sig i seed-fasen, hvilket er historisk lavt.

7 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 4 AF DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked voksede betydeligt omkring år 2000, og det foreløbige højdepunkt blev nået i 2001 med en investeringsaktivitet på knap 3 mia. kr. Fremgangen blev dog stoppet, da it-boblen bristede, og de følgende år var præget af tilbagegang. I 2005 begyndte det igen at gå fremad. Udfordringen med at rejse kapital til nye venturefonde har dog lagt en dæmper på aktivitetsniveauet de senere år. Når udviklingen på venturemarkedet skal beskrives, er der især tre overordnede parametre, som har interesse: antallet af investorer, kapital til fremtidige investeringer og investeringsaktiviteten. For investorerne er det interessant at belyse, hvilke typer investorer, som karakteriserer markedet. Beskrivelsen af kapitalen under forvaltning giver et overblik over størrelsen af de danske investorer, mens likviditeten viser, hvor meget disse aktører reelt har til rådighed til fremtidige investeringer. Endelig viser gennemgangen af investeringsaktiviteten, hvem der foretager investeringerne på det danske venturemarked, og hvilke typer virksomheder de investerer i. 2.1 ANTALLET AF INVESTORER I løbet af de seneste 12 måneder er der etableret to nye ventureselskaber: LFI Life Science Investments og CAT Invest Zealand. I samme periode har BankInvest nedlukket sine ventureaktiviteter inden for life sciences, samtidig med at Syddansk Innovation og Teknologisk Innovation har valgt at sammenlægge aktiviteterne. Det betyder, at antallet af aktører er 31 i 2010, jf. figur 1. Det er det laveste antal i mere end ti år. FIGUR 1: ANTAL MANAGEMENTSELSKABER PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Antal År

8 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 5 AF Investorer fordelt på typer Antallet af aktører på det danske venturemarked toppede i Siden har der været en nettoafgang på 21 investorer svarende til en tilbagegang på 40 pct. Tilbagegangen er primært sket inden for evergreen-selskaber, som dog fortsat udgør den største gruppe, jf. tabel 1. TABEL 1: SELSKABER FORDELT I FORHOLD TIL TYPER Ventureselskaber Evergreen Tidsbegrænsede Antallet af tidsbegrænsede selskaber har derimod været rimeligt stabilt siden Det skyldes, at disse selskaber i dag er den foretrukne investeringsenhed for pensionsselskaber og andre institutionelle investorer, når de investerer i et ventureselskab Investorernes alder De danske ventureselskaber er etableret i bølger, hvoraf størstedelen af de aktive selskaber blev etableret i perioden Et dansk ventureselskab har således i gennemsnit eksisteret i knap ti år, jf. figur 2. FIGUR 2: AKTIVE SELSKABER FORDELT PÅ ETABLERINGSÅR Antal År

9 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 6 AF KAPITAL UNDER FORVALTNING Den samlede kapital under forvaltning er reduceret med 0,7 mia. kr. fra 2009 til Hvor beløbet ultimo 2009 udgjorde 21,4 mia. kr., udgør det 20,7 mia. kr. primo september 2010, jf. figur 3. Tilbagegangen på knap 4 pct. skyldes, at BankInvest har afviklet de life science-fonde, som blev etableret i 1998 og BankInvests øvrige life science-fonde forvaltes i dag af Sunstone Capital. FIGUR 3: KAPITAL UNDER FORVALTNING Mia. kr År Siden 2000 er ventureselskabernes kapital under forvaltning forøget med tæt på 10 mia. kr. Langt hovedparten af denne kapital er rejst via nyetablerede selskaber, mens en mindre andel er værdistigninger i evergreen-selskaber. Hovedparten af de danske ventureinvestorer har deres hovedkontor i Storkøbenhavn. Mere end 90 pct. af den samlede kapital forvaltes dermed af ventureselskaber, der er placeret i Region Hovedstaden. Størrelsen af ventureselskaberne i Danmark har ikke ændret sig meget gennem det seneste år. Primo september 2010 har et ventureselskab i gennemsnit mere end 650 mio. kr. under forvaltning, hvilket er samme niveau som ved udgangen af 2009, jf. figur 4. I forhold til starten af dette årti er fondsstørrelsen imidlertid mere end fordoblet. Særligt kapitalrejsningerne i 2007 understøttede tendensen til at etablere større fonde. Hvor fonde, etableret før 2007, har en gennemsnitlig størrelse på ca. 450 mio. kr., er størrelsen på fonde, etableret i , oppe på 850 mio. kr. i gennemsnit.

10 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 7 AF 31 FIGUR 4: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR Mio. kr År Det enkelte ventureselskabs mulighed for at tilføre sine porteføljevirksomheder tilstrækkelig kapital fra seed til exit er således forøget betydeligt de seneste år, om end der fortsat er et stykke op til ventureselskaberne i fx USA, som i gennemsnit har godt 1 mia. kr. under forvaltning. Det danske venturemarked har de seneste ti år været kendetegnet ved, at antallet af investorer med mindre end 500 mio. kr. under forvaltning har været for nedadgående, samtidig med at der er etableret flere fonde med mere end 1 mia. kr. under forvaltning, jf. figur 5. FIGUR 5: KAPITAL UNDER FORVALTNING FORDELT PÅ VENTURESELSKABER Antal <50 [50-100[ [ [ [ ] >1000 Mio. kr Overordnet har sammensætningen af ventureinvestorerne, målt på kapital under forvaltning, ændret sig betydeligt siden Her havde kun 18 pct. af selskaberne

11 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 8 AF 31 mere end 500 mio. kr. under forvaltning. Denne andel er i 2010 forøget til knap 40 pct. Hvis der ses bort fra innovationsmiljøerne og deres tilknyttede selskaber, udgør ventureselskaber med mere end 500 mio. kr. under forvaltning omkring 50 pct. af alle aktører. De nye ventureselskaber med mere end 500 mio. kr. under forvaltning er primært etableret som tidsbegrænsede selskaber. Det betyder, at mere end 70 pct. af kapitalen under forvaltning på det danske venturemarked investeres via tidsbegrænsede enheder. Det er en fordobling i forhold til 2000, hvor andelen var 35 pct., jf. tabel 2. TABEL 2: FORDELINGEN AF KAPITAL UNDER FORVALTNING Ventureselskaber 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Evergreen 65% 52% 48% 43% 38% 36% 29% 25% 23% 27% 28% Tidsbegrænsede 35% 48% 52% 57% 62% 64% 71% 75% 77% 73% 72% Offentligt finansierede aktører står for 23 pct. af den samlede kapital under forvaltning primo september Hovedparten af denne kapital kommer fra Vækstfonden, mens resten af den offentlige kapital investeres via innovationsmiljøerne. Etablerede virksomheder, som fx Lundbeck og Grundfos, råder over 17 pct. af den danske venturekapital mens banker, institutionelle og øvrige investorer ejer de resterende 60 pct. af de knap 21 mia. kr., der udgør den samlede kapital under forvaltning på det danske venturemarked Likviditet Kapital under forvaltning er som nævnt en indikator for markedets størrelse og er et sammenligneligt mål for nationale venturemarkeders størrelser. Men det fortæller ikke, hvor meget kapital der er til rådighed til fremtidige ventureinvesteringer. Det er derfor relevant at opgøre, hvor meget af kapitalen der forventes at gå til at dække administrationsomkostninger, og herefter hvor meget af kapitalen som allerede er investeret. For en typisk venturefond vil forvaltningshonorar og andre omkostninger udgøre ca. 20 pct. af kapitalen under forvaltning over fondens levetid, og derfor er denne sats brugt for samtlige ventureselskaber. Af de 21,4 mia. kr., ventureselskaberne havde under forvaltning ved udgangen af 2008, var det dermed kun ca. 17 mia. kr., som kunne blive tilført porteføljevirksomheder. Heraf var 78 pct. allerede investeret. Hvis den rejste kapital er mindre end de årlige investeringer, vil kapital til rådighed for fremtidige investeringer blive reduceret. Dette var tilfældet fra ultimo 2008 til ultimo 2009, hvor et nyt ventureselskab rejste ca. 1 mia. kr., mens de eksisterende ventureselskaber foretog investeringer for ca. 1,6 mia. kr. Den investerbare kapital er dermed reduceret fra 3,7 mia. kr. i 2008 til 3,1 mia. kr. i Da den samlede kapital under forvaltning samtidig er stort set uændret, falder andelen af investerbar

12 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 9 AF 31 kapital. Andelen af ikke-investeret kapital er dermed nede på 19 pct. i ultimo 2009, jf. figur 6. FIGUR 6: FORHOLD MELLEM INVESTERET OG IKKE-INVESTERET KAPITAL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Investeret Ikke-investeret Den store forskel mellem kapital under forvaltning og kapital til fremtidige investeringer skyldes, at hovedparten af fondene på det danske marked blev etableret i og dermed er tæt på at være fuldt investeret. Det peger i retning af, at investeringskapaciteten vil falde yderligere de kommende år. Der er dog stor forskel på, hvor meget investerbar kapital der er til rådighed til de forskellige segmenter med mest kapital til life sciences og mindst til it. Udviklingen betyder, at der med den nuværende investeringsaktivitet reelt set kun er kapital til at foretage ventureinvesteringer i yderligere to år fra udgangen af 2009, medmindre der etableres nye fonde. 2.3 VENTUREINVESTERINGER Et velfungerende venturemarked spiller en afgørende rolle i forhold til innovative forsknings- og udviklingsvirksomheders vækstmuligheder. Således vil ventureinvestorens tilførsel af kapital, netværk og kompetencer ofte være afgørende for startup-virksomhedens fremadrettede succes. I de følgende afsnit fokuseres der på ventureinvesteringerne foretaget i perioden Investeringsaktiviteten Investeringsaktiviteten opgøres på baggrund af de enkelte aktørers udbetalinger til porteføljevirksomheder. Denne opgørelsesmetode er valgt for at sikre, at tallene er sammenlignelige med tilsvarende internationale opgørelser. Desuden kan oplysnin-

13 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 10 AF 31 gerne i nogen udstrækning indhentes via aktørernes årsregnskaber. Hvor dette ikke har været muligt, er der suppleret med yderligere information fra investorerne. Dette giver adgang til ensartede og pålidelige data, som kan præsenteres med høj detaljeringsgrad. Det danske venturemarked er vokset betydeligt de seneste år. Da it-boblen bristede i 2000, blev det danske venturemarked i lighed med venturemarkederne i andre lande ramt af en flerårig afmatning markerede for alvor et vendepunkt, idet investeringsaktiviteten nåede op på 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 30 pct. i forhold til Og den gunstige udvikling fortsatte i 2006, hvor investeringerne nåede 2,2 mia. kr og 2008 bød på en mindre afmatning som konsekvens af den finansielle krise, der har været medvirkende til at forsinke exitter og dermed har gjort investorerne mere forsigtige med at foretage især nyinvesteringer. Samtidig har omfanget af kapitalrejsninger til venturefonde i de senere år været behersket, hvilket i sig selv lægger en dæmper på nyinvesteringerne bød på det laveste niveau af ventureinvesteringer siden 2004 med et fald på 30 pct. til 1,63 mia. kr., hvilket ikke er set siden 2002, jf. figur 7. FIGUR 7: VENTUREINVESTERINGER Mio. kr År 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% I alt (venstre akse) Årlig tilvækst (højre akse) Investeringsaktiviteten i Danmark har imidlertid ikke reageret så kraftigt på krisen som aktiviteten i det europæiske marked. Hvor det danske og amerikanske venturemarked er faldet med 30 pct. siden 2008, er det europæiske marked faldet med hele 45 pct. Det skal dog nævnes, at det danske og det europæiske venturemarked

14 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 11 AF 31 først i 2009 er kommet under 2007-niveau, mens det amerikanske venturemarked var under 2007-niveau allerede i 2008, jf. figur 8. FIGUR 8: VENTUREINVESTERINGER I DANMARK, EUROPA OG USA 120 Indeksværdi (2007 = 100) Danmark Europa USA Kilde: Vækstfonden, PwC MoneyTree (2009) og EVCA (2009). Det danske marked har således oplevet en mindre tilbagegang end venturemarkederne i det samlede Europa og USA siden Det skyldes i høj grad den danske branches fokus på life science-virksomheder, som i takt med deres udviklingsresultater har behov for betydelige opfølgningsinvesteringer. I Danmark investeres mere end halvdelen af venturekapitalen i life sciences, mens andelen i USA udgør knap 30 pct. Ny- og opfølgningsinvesteringer Forholdet mellem ny- og opfølgningsinvesteringer giver et interessant indblik i omfanget af kapital til rådighed for nyinvesteringer samt en indikation af kapitalbehovet hos nuværende porteføljevirksomheder og attraktiviteten af nye investeringsmuligheder på markedet. Andelen af nyinvesteringer har de seneste år befundet sig på et relativt stabilt niveau omkring pct. Efter en lille fremgang i 2006 og en efterfølgende mindre tilbagegang i 2007 og 2008 er andelen af nyinvesteringer i 2009 imidlertid nede på 14 pct., hvilket er den laveste andel i de ni år, Vækstfonden har lavet markedsanalyse, jf. tabel 3. I beløb er nyinvesteringerne faldet fra ca. 530 mio. kr. i 2008 til 222 mio. kr. i 2009 svarende til 58 pct. Konsekvensen af de beskedne kapitalrejsninger blandt ventureselskaber siden 2007 kan dermed for alvor ses i fordelingen af investeringerne. Den begrænsede tilgang af nye fonde de seneste år betyder nemlig, at langt hoved-

15 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 12 AF 31 parten af de aktive fonde er nået ud over nyinvesteringsfasen dvs. de første fire år af en fonds levetid, hvor porteføljen etableres. TABEL 3: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER (BELØB) Nyinvesteringer % 70% 27% 25% 26% 26% 30% 29% 23% 14% Opfølgningsinvesteringer % 30% 73% 75% 74% 74% 70% 71% 77% 86% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fra 2008 til 2009 er det samlede antal virksomheder, der har modtaget kapital fra danske ventureselskaber, faldet med 6 pct. Nedgangen dækker over, at opfølgningsinvesteringer er forøget med 10 pct., mens nyinvesteringer er faldet med mere end 60 pct. fra 2008 til De seneste år har antallet af nyinvesteringer været forholdsvist stabilt, idet virksomheder årligt har modtaget venturekapital for første gang. I 2009 blev der dog kun foretaget 17 nyinvesteringer, hvoraf de 7 blev foretaget i udenlandske virksomheder. Det er det laveste antal i den tid markedsanalysen er blevet gennemført, jf. tabel 4. TABEL 4: VENTUREINVESTERINGERNE FORDELT PÅ TYPER Antal Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer I alt Gennemsnitlig beløb pr. investering (mio. kr.) Nyinvesteringer 13,7 13,6 7,7 6,0 7,1 11,5 11,8 11,7 11,7 13,0 Opfølgningsinvesteringer 6,6 6,9 7,8 8,8 7,4 10,3 10,9 9,8 11,0 7,6 I alt 11,4 10,8 7,7 7,8 7,3 10,6 11,2 10,3 11,2 8,1 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Samtidig er det gennemsnitlige beløb pr. investering fra danske ventureselskaber faldet fra 10,7 mio. kr. i 2008 til 7,5 mio. kr. i Tallet dækker over størrelsen af den kapital, som danske venturefonde tilfører den enkelte porteføljevirksomhed. Det gennemsnitlige investerede beløb pr. investering er faldet for både ny- og opfølgningsinvesteringerne dog mest for opfølgningsinvesteringerne. Størrelsen af de samlede finansieringsrunder kan være større, hvis danske investorer syndikerer med udenlandske venturefonde, hvilket oftere sker, når der rejses kapital til virksomheder i senere udviklingsfaser. På brancheniveau er der betydelig variation i størrelsen af nyinvesteringer. For itvirksomheder er det gennemsnitlige beløb pr. nyinvestering 5,9 mio. kr. i 2009,

16 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 13 AF 31 mens det tilsvarende beløb for en virksomhed inden for life sciences er 13,8 mio. kr., jf. tabel 5. TABEL 5: GENNEMSNITLIGT BELØB PR. NYINVESTERING 2009 (MIO. KR.) Seed Start-up Ekspansion Gns. Life sciences 3,9 19,3 42,2 13,8 It N.A. 5,5 7,8 5,9 Andet 1,1 8,1 N.A. 7,3 I alt 3,0 9,1 30,5 9,5 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne. Størrelsen pr. nyinvestering øges typisk i takt med virksomhedens udviklingstrin. Således tilføres der på tværs af brancherne mere kapital, desto mere moden porteføljevirksomheden er Ventureinvesteringernes karakteristika Investeringer fordelt på udviklingsfaser Investeringsaktiviteten er faldet inden for alle udviklingsfaser fra 2008 til I absolutte tal udgjorde seed-investeringerne 281 mio. kr. i 2009, hvilket er en tilbagegang på 12 pct. i forhold til 2008, jf. tabel 6. Det er det laveste niveau siden afmatningen i 2004 og TABEL 6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.) Seed ,7% 20,3% 29,7% 23,2% 15,7% 13,5% 16,6% 23,4% 13,6% 17,3% Start-up ,5% 39,6% 32,2% 42,4% 48,7% 53,7% 58,6% 50,9% 57,4% 51,7% Ekspansion ,8% 40,0% 38,1% 34,4% 35,7% 32,9% 24,8% 25,6% 29,0% 31,0% I alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Den største nedgang er sket inden for start-up-investeringer, som dog fortsat tiltrækker mere end halvdelen af de samlede ventureinvesteringer i Investorernes fokus på virksomheder i start-up-fasen understreges af, at hele 46 pct. af de samlede ventureinvesteringer er opfølgningsinvesteringer i start-upvirksomheder, jf. tabel 7.

17 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 14 AF 31 TABEL 7: INVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER OG FASER Seed Start-up Ekspansion Seed Start-up Ekspansion Nyinvesteringer % 10% 9% 4% 6% 4% Opfølgningsinvesteringer % 48% 20% 14% 46% 27% Relativt har alle typer og faser haft en tilbagegang, hvor de største er sket inden for nyinvesteringer i start-up- og ekspansionsfasen, som er mere end halveret fra 2008 til 2009 (reduceret med hhv. 58 pct. og 70 pct.). Antallet af nyinvesteringer i virksomheder, der befinder sig i seed-fasen, er faldet gradvist de senere år. I 2009 faldt antallet yderligere og nåede ned på seks nyinvesteringer i seed-fasen, jf. tabel 8. TABEL 8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER Seed Start-up Ekspansion Ikke oplyst I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Det kan skyldes, at den finansielle krise og de afledte vanskeligheder ved at foretage exitter via børsnoteringer har medført, at investorer, som forvalter evergreen-fonde, er nødt til at reservere en større del af deres kapital til opfølgningsinvesteringer og dermed tøver med at foretage nyinvesteringer. Endvidere er mange tidsbegrænsede fonde som nævnt ude ovre den fase, hvor de foretager nyinvesteringer. Investeringer fordelt på brancher Tilbage i 2000, hvor it-bølgen toppede, investerede de danske investorer primært i virksomheder inden for it-segmentet. 62 pct. af de samlede danske investeringer blev således tilført dette segment. Meget har dog ændret sig siden da. Allerede i 2001 blev life sciences det segment, som tiltrak mest investeret kapital, og i 2009 har life science-virksomheder tiltrukket 58 pct. af den samlede kapital, jf. tabel 9.

18 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 15 AF 31 TABEL 9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER Life sciences Bioteknologi 4% 5% 10% 16% 13% 15% 19% 9% 8% 4% Medico/sundhed 23% 45% 40% 39% 50% 43% 44% 41% 49% 54% It Computerrelateret 53% 25% 28% 14% 12% 20% 12% 23% 13% 15% Kommunikation 7% 11% 11% 10% 7% 8% 10% 10% 7% 8% Anden elektronik 2% 4% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 2% Cleantech 0% 0% 1% 1% 1% 3% 7% 4% 6% 9% Andet 12% 11% 8% 16% 14% 7% 4% 9% 12% 8% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Note: EVCA s branchedefinition er benyttet (www.evca.eu). Målt på beløb svarer det til 952 mio. kr. Hovedparten går til medico/sundhed, som ifølge EVCA s branchedefinition både dækker over medico og udvikling af lægemidler. Bioteknologi er i denne sammenhæng industriel bio- og platformsteknologier. It-virksomhederne tiltrak 405 mio. kr. eller 25 pct. af de samlede danske ventureinvesteringer i De øvrige segmenter fik tilført de resterende 17 pct., hvilket er på niveau med de senere år. Til gruppen af øvrige segmenter hører cleantech, der oplever stærk global vækst, og hvor Danmark har flere styrkepositioner. De seneste par år har cleantech forøget andelen af de danske ventureinvesteringer og udgjorde i pct. i forhold til 6 pct. i Øget fokus på dette segment peger i retning af, at cleantech fremover vil tiltrække en væsentligt større andel af de danske ventureinvesteringer. Fra år til år er der desuden stor forskel på investorernes lyst og evne til at foretage nyinvesteringer inden for udvalgte segmenter og brancher. I 2008 var nyinvesteringerne forholdsvis jævn fordelt på tværs af brancherne, hvilket igen er tilfældet i 2009, jf. tabel 10. TABEL 10: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Life sciences It Andet I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Det er dog vigtigt at fremhæve, at mange af nyinvesteringerne er foretaget uden for Danmark især inden for it.

19 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 16 AF 31 Ventureinvesteringer fordelt på brancher og faser Siden 2000 har seed-investeringerne inden for life sciences udgjort hovedparten af de samlede seed-investeringer. Med 66 pct. af seed-investeringerne i 2009 fortsætter life sciences med at tiltrække størstedelen af kapitalen. En lignende situation gør sig også gældende for start-up-investeringer, hvor life sciences udgør 59 pct. af de samlede investeringer i 2009, jf. tabel 11. TABEL 11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG FASER Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Life sciences Bioteknologi 24% 21% 24% 7% 7% 4% 14% 3% Medico/sundhed 29% 51% 50% 46% 53% 57% 52% 56% It Computerrelateret 20% 9% 9% 18% 7% 11% 11% 11% Kommunikation 9% 7% 1% 15% 3% 5% 1% 7% Anden elektronik 1% 5% 1% 6% 1% 4% 0% 2% Cleantech 10% 5% 4% 4% 5% 7% 2% 13% Andet 6% 2% 11% 4% 23% 12% 19% 7% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% It-virksomhedernes andel af seed-investeringer og start-up-investeringer er på samme niveau som i 2008, nemlig på hhv. 12 pct. og 20 pct. Cleantech-virksomhedernes andel af seed-investeringerne faldt fra 5 pct. i 2008 til 2 pct. i Derimod oplevede cleantech en stigning i andelen af start-upinvesteringer fra 7 pct. i 2008 til 13 pct Internationalisering Historisk set har en fremgang i investeringsaktiviteten hos danske ventureinvestorer været ensbetydende med, at en større andel af investeringerne er foretaget i udenlandske virksomheder. Ligesom de foregående år udgør andelen af det investerede beløb, der blev tilført udenlandske virksomheder, knap 40 pct. i 2009, jf. tabel 12. TABEL 12: VENTUREINVESTERINGERNES GEOGRAFISKE FORDELING Udland 32% 35% 28% 20% 26% 34% 38% 38% 38% 39% Danmark 68% 65% 72% 80% 74% 66% 62% 62% 62% 61% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Den høje andel hænger sammen med, at især life science-investorerne har mange udenlandske virksomheder i deres portefølje, samtidig med at investeringerne i ud-

20 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 17 AF 31 landet typisk foretages i mere modne virksomheder, der ofte er mere kapitalkrævende. En fremgang i de udenlandske investeringer har historisk set været trukket af en fremgang i life science-investeringerne, og sådan forholder det sig også i Hvor udenlandske life science-virksomheder i 2008 modtog 27 pct. af de danske ventureinvesteringer, er denne andel i 2009 oppe på 29 pct., jf. tabel 13. Andelen af investeringer i danske life science-virksomheder er imidlertid faldet fra 30 pct. i 2008 til 29 pct. i Det er desuden interessant at bemærke, at der inden for medico/ sundhed er investeret lige meget i danske virksomheder som i udenlandske virksomheder. Dette skyldes i en vis udstrækning, at virksomheder i takt med deres modning vælger at flytte hovedkontoret i retning af deres primære marked. Som eksempel kan nævnes Asante Solutions, Inc. (tidl. M2 Medical A/S), som i dag har hovedkontor i USA. TABEL 13: INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG GEOGRAFISK PLACERING Life sciences Bioteknologi Danmark 3% 3% 8% 12% 8% 7% 8% 5% 4% 2% Udlandet 0% 1% 2% 3% 5% 8% 11% 5% 5% 2% Medico/sundhed Danmark 14% 23% 21% 27% 34% 31% 28% 22% 26% 27% Udlandet 9% 22% 19% 12% 16% 13% 16% 18% 22% 27% It Computerrelateret Danmark 33% 16% 23% 13% 12% 16% 7% 16% 11% 12% Udlandet 20% 9% 5% 1% 1% 4% 5% 7% 2% 3% Kommunikation Danmark 5% 8% 9% 8% 5% 4% 7% 6% 6% 4% Udlandet 2% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 1% 5% Anden elektronik Danmark 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 1% Udlandet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% Cleantech Danmark 0% 0% 1% 0% 1% 1% 5% 2% 3% 8% Udlandet 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1% Andet Danmark 12% 11% 8% 16% 12% 5% 4% 8% 10% 7% Udlandet 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 3% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andelen af it-investeringer i udenlandske virksomheder var på 5 pct. i 2008, men steg til 8 pct. i 2009, hvorimod der er investeret en mindre andel i danske virksomheder i 2009 end i 2008 (et fald fra 19 pct. i 2008 til 17 pct. i 2009). Inden for cleantech er der derimod investeret en mindre andel i udenlandske virksomheder end tidligere. Hvor andelen af cleantech-investeringer, som blev tilført udenlandske virksomheder, var på 3 pct. i 2008, er den i 2009 nede på 1 pct.

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS. VÆKSTFONDENS ÅRSRAPPORT 2006 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, formand Caroline Søeborg Ahlefeldt Jørn Kildegaard Andreas C. J. Lehmann Carl Christian Nielsen Conni Simonsen

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

FONDEN MARKED INVESTERINGSSTRATEGI

FONDEN MARKED INVESTERINGSSTRATEGI Skemaet nedenfor giver et overblik over de kriterier, som vægtes i en bedømmelse. Inden den konkrete ansøgning/præsentation bliver udformet, er det en god ide at sætte sig ind i disse kriterier. Hermed

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer Spin Off Agenda Formål med Accelerace Spin Off Hvad er Spin Off? Accelerace Spin Off processen Hvordan skaber Accelerace Spin Off værdi? Finansieringskilder Teamet bag 2 Accelerace forretningsstruktur

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Cleantech Investeringer

Cleantech Investeringer Cleantech Investeringer Click to edit Master title style v/ investeringschef Bjarne Henning Jensen Intellegent Biomasseanvendelse Bioenergiklynge Region Syddanmark VIP Workshop 4. februar 2008 Oversigt

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere