MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital"

Transkript

1 MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

2 Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Som en del af den indsats gennemfører vi løbende analyser af markedet for risikovillig finansiering. Alle vores analyser er frit tilgængelige på Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder. Vi investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter.

3 Det danske marked for venturekapital (2010) Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon

4 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 1 AF 31 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ INDLEDNING DET DANSKE VENTUREMARKED ANTALLET AF INVESTORER Investorer fordelt på typer Investorernes alder KAPITAL UNDER FORVALTNING Likviditet VENTUREINVESTERINGER Investeringsaktiviteten Ventureinvesteringernes karakteristika KONKLUSIONER APPENDIKS A BESKRIVELSE AF MARKEDET APPENDIKS B METODE APPENDIKS C AKTØRER APPENDIKS D KONTAKTOPLYSNINGER... 31

5 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 2 AF 31 RESUMÉ Det danske venturemarked er efter flere år med fremgang blevet ramt af den finansielle krise, som har gjort det vanskeligt at rejse kapital til nye fonde. Det har allerede påvirket investeringsaktiviteten, der er faldet fra 2008 til Nedgangen i aktivitetsniveauet på det danske marked har som helhed imidlertid ikke været så stor som i fx USA og Europa. Nedgang i investeringsaktiviteten Det danske venturemarked oplevede en nedgang i investeringsaktiviteten på godt 30 pct. fra 2,36 mia. kr. i 2008 til 1,63 mia. kr. i Investeringsaktiviteten på det danske venturemarked har imidlertid ikke reageret så kraftigt på krisen, som tilfældet har været med det europæiske marked. Hvor det danske venturemarked er faldet med 20 pct. siden 2007, er det samlede europæiske og det amerikanske venturemarked i samme periode faldet med knap 40 pct. Nyinvesteringer mere end halveret Nedgangen på det danske marked fra 2008 til 2009 skyldes især en opbremsning i nyinvesteringerne, som er mere end halveret, mens opfølgningsinvesteringerne er faldet med 22 pct. Denne udvikling hænger sammen med, at kapitalen til de opfølgningsinvesteringer, der foretages i dag, er rejst i årene , mens aktivitetsniveauet inden for nyinvesteringer allerede nu påvirkes af de begrænsede kapitalrejsninger, de seneste to år har budt på. Andelen af nyinvesteringer er i dag på 14 pct., hvilket er den laveste andel i mere end 10 år. Andelen forventes at falde yderligere de kommende år, indtil der igen rejses kapital til nyinvesteringer. Nedgangen i nyinvesteringer påvirker seed-investeringerne i nedadgående retning. I 2009 blev der kun foretaget seks nyinvesteringer i denne type virksomheder, hvilket er historisk lavt. Seed-investeringerne er faldet med 12 pct. fra 2008 til 2009 og er nede på 281 mio. kr., hvilket er det laveste niveau siden Forventninger til 2010 Det seneste år er kapitalen under forvaltning reduceret fra 21,4 mia. kr. i 2009 til 20,7 mia. kr. primo september Samtidig er den investerbare kapital i samme periode faldet fra 3,7 mia. kr. til 3,1 mia. kr. Den store forskel mellem kapital under forvaltning og kapital til fremtidige investeringer skyldes, at mange af fondene på det danske marked blev etableret i og dermed er tæt på at være fuldt investeret. Endvidere er hovedparten af de øvrige fonde ude ovre den fireårige periode, hvor de kan foretage nyinvesteringer. Det peger i retning af, at investeringskapaciteten og særligt nyinvesteringerne vil falde yderligere de kommende år, medmindre der etableres nye fonde.

6 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 3 AF INDLEDNING Markedet for risikovillig kapital er et væsentligt element i rammevilkårene for innovation og vækst. Det gælder i Danmark såvel som i andre industrialiserede lande, hvor bidraget til flere arbejdspladser og værdiskabelse fra små, nystartede og teknologidrevne virksomheder er større, end virksomhedernes andel af den samlede økonomi umiddelbart tilsiger. For at fastholde og skabe flere nye arbejdspladser med høj værditilvækst og for at sikre at nytænkning og innovation fortsat vil være drivkraft i dansk økonomi, er det derfor vigtigt, at innovative virksomheder har adgang til at få finansieret deres udvikling. Adgangen til et velfungerende venturemarked, som gør det muligt at rejse risikovillig kapital, er derfor af afgørende betydning for nye, innovative virksomheders udviklings- og vækstmuligheder. Det er af den grund interessant at følge investeringsaktiviteten på det danske venturemarked over tid. Nærværende analyse viser investeringsaktiviteten i 2009 og kapitalrejsningerne blandt ventureselskaberne frem til og med august Datagrundlaget er danske ventureselskabers årsregnskaber for 2009 og giver således ikke mulighed for at opgøre udenlandske investorers investeringer i danske virksomheder. Det danske venturemarked har de seneste ti år gennemgået en udvikling og modningsproces: Venturefondene er blevet større, investeringsaktiviteten er gradvist blevet udbygget, størrelsen af en gennemsnitlig ventureinvestering er forøget, og investorerne har øget interessen for nye investeringsområder. Life sciences har i flere år været det segment, der har tiltrukket mest kapital fra danske ventureinvestorer. Og igen i 2009 er andelen på mere end 50 pct. Til sammenligning udgør investeringerne i informations- og kommunikationsteknologivirksomheder ca. 25 pct. Et investeringsområde, som får større og større interesse, er cleantech, hvilket er segmentet for miljø og alternativ energi. I 2009 tiltrak cleantech 9 pct. af de samlede investeringer, hvilket svarer til ca. 140 mio. kr. Der er dog endnu et stykke vej, før ventureinvesteringer i cleantech når op på det niveau, der ses i det amerikanske marked. I USA udgjorde investeringer i cleantech 12 pct. i 2009 (NVCA Yearbook 2010) har imidlertid også budt på en nedgang i nyinvesteringerne målt på beløb samt færre nyinvesteringer i helt unge virksomheder. I 2009 blev der således foretaget seks nyinvesteringer i virksomheder, som befinder sig i seed-fasen, hvilket er historisk lavt.

7 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 4 AF DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked voksede betydeligt omkring år 2000, og det foreløbige højdepunkt blev nået i 2001 med en investeringsaktivitet på knap 3 mia. kr. Fremgangen blev dog stoppet, da it-boblen bristede, og de følgende år var præget af tilbagegang. I 2005 begyndte det igen at gå fremad. Udfordringen med at rejse kapital til nye venturefonde har dog lagt en dæmper på aktivitetsniveauet de senere år. Når udviklingen på venturemarkedet skal beskrives, er der især tre overordnede parametre, som har interesse: antallet af investorer, kapital til fremtidige investeringer og investeringsaktiviteten. For investorerne er det interessant at belyse, hvilke typer investorer, som karakteriserer markedet. Beskrivelsen af kapitalen under forvaltning giver et overblik over størrelsen af de danske investorer, mens likviditeten viser, hvor meget disse aktører reelt har til rådighed til fremtidige investeringer. Endelig viser gennemgangen af investeringsaktiviteten, hvem der foretager investeringerne på det danske venturemarked, og hvilke typer virksomheder de investerer i. 2.1 ANTALLET AF INVESTORER I løbet af de seneste 12 måneder er der etableret to nye ventureselskaber: LFI Life Science Investments og CAT Invest Zealand. I samme periode har BankInvest nedlukket sine ventureaktiviteter inden for life sciences, samtidig med at Syddansk Innovation og Teknologisk Innovation har valgt at sammenlægge aktiviteterne. Det betyder, at antallet af aktører er 31 i 2010, jf. figur 1. Det er det laveste antal i mere end ti år. FIGUR 1: ANTAL MANAGEMENTSELSKABER PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Antal År

8 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 5 AF Investorer fordelt på typer Antallet af aktører på det danske venturemarked toppede i Siden har der været en nettoafgang på 21 investorer svarende til en tilbagegang på 40 pct. Tilbagegangen er primært sket inden for evergreen-selskaber, som dog fortsat udgør den største gruppe, jf. tabel 1. TABEL 1: SELSKABER FORDELT I FORHOLD TIL TYPER Ventureselskaber Evergreen Tidsbegrænsede Antallet af tidsbegrænsede selskaber har derimod været rimeligt stabilt siden Det skyldes, at disse selskaber i dag er den foretrukne investeringsenhed for pensionsselskaber og andre institutionelle investorer, når de investerer i et ventureselskab Investorernes alder De danske ventureselskaber er etableret i bølger, hvoraf størstedelen af de aktive selskaber blev etableret i perioden Et dansk ventureselskab har således i gennemsnit eksisteret i knap ti år, jf. figur 2. FIGUR 2: AKTIVE SELSKABER FORDELT PÅ ETABLERINGSÅR Antal År

9 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 6 AF KAPITAL UNDER FORVALTNING Den samlede kapital under forvaltning er reduceret med 0,7 mia. kr. fra 2009 til Hvor beløbet ultimo 2009 udgjorde 21,4 mia. kr., udgør det 20,7 mia. kr. primo september 2010, jf. figur 3. Tilbagegangen på knap 4 pct. skyldes, at BankInvest har afviklet de life science-fonde, som blev etableret i 1998 og BankInvests øvrige life science-fonde forvaltes i dag af Sunstone Capital. FIGUR 3: KAPITAL UNDER FORVALTNING Mia. kr År Siden 2000 er ventureselskabernes kapital under forvaltning forøget med tæt på 10 mia. kr. Langt hovedparten af denne kapital er rejst via nyetablerede selskaber, mens en mindre andel er værdistigninger i evergreen-selskaber. Hovedparten af de danske ventureinvestorer har deres hovedkontor i Storkøbenhavn. Mere end 90 pct. af den samlede kapital forvaltes dermed af ventureselskaber, der er placeret i Region Hovedstaden. Størrelsen af ventureselskaberne i Danmark har ikke ændret sig meget gennem det seneste år. Primo september 2010 har et ventureselskab i gennemsnit mere end 650 mio. kr. under forvaltning, hvilket er samme niveau som ved udgangen af 2009, jf. figur 4. I forhold til starten af dette årti er fondsstørrelsen imidlertid mere end fordoblet. Særligt kapitalrejsningerne i 2007 understøttede tendensen til at etablere større fonde. Hvor fonde, etableret før 2007, har en gennemsnitlig størrelse på ca. 450 mio. kr., er størrelsen på fonde, etableret i , oppe på 850 mio. kr. i gennemsnit.

10 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 7 AF 31 FIGUR 4: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR Mio. kr År Det enkelte ventureselskabs mulighed for at tilføre sine porteføljevirksomheder tilstrækkelig kapital fra seed til exit er således forøget betydeligt de seneste år, om end der fortsat er et stykke op til ventureselskaberne i fx USA, som i gennemsnit har godt 1 mia. kr. under forvaltning. Det danske venturemarked har de seneste ti år været kendetegnet ved, at antallet af investorer med mindre end 500 mio. kr. under forvaltning har været for nedadgående, samtidig med at der er etableret flere fonde med mere end 1 mia. kr. under forvaltning, jf. figur 5. FIGUR 5: KAPITAL UNDER FORVALTNING FORDELT PÅ VENTURESELSKABER Antal <50 [50-100[ [ [ [ ] >1000 Mio. kr Overordnet har sammensætningen af ventureinvestorerne, målt på kapital under forvaltning, ændret sig betydeligt siden Her havde kun 18 pct. af selskaberne

11 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 8 AF 31 mere end 500 mio. kr. under forvaltning. Denne andel er i 2010 forøget til knap 40 pct. Hvis der ses bort fra innovationsmiljøerne og deres tilknyttede selskaber, udgør ventureselskaber med mere end 500 mio. kr. under forvaltning omkring 50 pct. af alle aktører. De nye ventureselskaber med mere end 500 mio. kr. under forvaltning er primært etableret som tidsbegrænsede selskaber. Det betyder, at mere end 70 pct. af kapitalen under forvaltning på det danske venturemarked investeres via tidsbegrænsede enheder. Det er en fordobling i forhold til 2000, hvor andelen var 35 pct., jf. tabel 2. TABEL 2: FORDELINGEN AF KAPITAL UNDER FORVALTNING Ventureselskaber 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Evergreen 65% 52% 48% 43% 38% 36% 29% 25% 23% 27% 28% Tidsbegrænsede 35% 48% 52% 57% 62% 64% 71% 75% 77% 73% 72% Offentligt finansierede aktører står for 23 pct. af den samlede kapital under forvaltning primo september Hovedparten af denne kapital kommer fra Vækstfonden, mens resten af den offentlige kapital investeres via innovationsmiljøerne. Etablerede virksomheder, som fx Lundbeck og Grundfos, råder over 17 pct. af den danske venturekapital mens banker, institutionelle og øvrige investorer ejer de resterende 60 pct. af de knap 21 mia. kr., der udgør den samlede kapital under forvaltning på det danske venturemarked Likviditet Kapital under forvaltning er som nævnt en indikator for markedets størrelse og er et sammenligneligt mål for nationale venturemarkeders størrelser. Men det fortæller ikke, hvor meget kapital der er til rådighed til fremtidige ventureinvesteringer. Det er derfor relevant at opgøre, hvor meget af kapitalen der forventes at gå til at dække administrationsomkostninger, og herefter hvor meget af kapitalen som allerede er investeret. For en typisk venturefond vil forvaltningshonorar og andre omkostninger udgøre ca. 20 pct. af kapitalen under forvaltning over fondens levetid, og derfor er denne sats brugt for samtlige ventureselskaber. Af de 21,4 mia. kr., ventureselskaberne havde under forvaltning ved udgangen af 2008, var det dermed kun ca. 17 mia. kr., som kunne blive tilført porteføljevirksomheder. Heraf var 78 pct. allerede investeret. Hvis den rejste kapital er mindre end de årlige investeringer, vil kapital til rådighed for fremtidige investeringer blive reduceret. Dette var tilfældet fra ultimo 2008 til ultimo 2009, hvor et nyt ventureselskab rejste ca. 1 mia. kr., mens de eksisterende ventureselskaber foretog investeringer for ca. 1,6 mia. kr. Den investerbare kapital er dermed reduceret fra 3,7 mia. kr. i 2008 til 3,1 mia. kr. i Da den samlede kapital under forvaltning samtidig er stort set uændret, falder andelen af investerbar

12 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 9 AF 31 kapital. Andelen af ikke-investeret kapital er dermed nede på 19 pct. i ultimo 2009, jf. figur 6. FIGUR 6: FORHOLD MELLEM INVESTERET OG IKKE-INVESTERET KAPITAL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Investeret Ikke-investeret Den store forskel mellem kapital under forvaltning og kapital til fremtidige investeringer skyldes, at hovedparten af fondene på det danske marked blev etableret i og dermed er tæt på at være fuldt investeret. Det peger i retning af, at investeringskapaciteten vil falde yderligere de kommende år. Der er dog stor forskel på, hvor meget investerbar kapital der er til rådighed til de forskellige segmenter med mest kapital til life sciences og mindst til it. Udviklingen betyder, at der med den nuværende investeringsaktivitet reelt set kun er kapital til at foretage ventureinvesteringer i yderligere to år fra udgangen af 2009, medmindre der etableres nye fonde. 2.3 VENTUREINVESTERINGER Et velfungerende venturemarked spiller en afgørende rolle i forhold til innovative forsknings- og udviklingsvirksomheders vækstmuligheder. Således vil ventureinvestorens tilførsel af kapital, netværk og kompetencer ofte være afgørende for startup-virksomhedens fremadrettede succes. I de følgende afsnit fokuseres der på ventureinvesteringerne foretaget i perioden Investeringsaktiviteten Investeringsaktiviteten opgøres på baggrund af de enkelte aktørers udbetalinger til porteføljevirksomheder. Denne opgørelsesmetode er valgt for at sikre, at tallene er sammenlignelige med tilsvarende internationale opgørelser. Desuden kan oplysnin-

13 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 10 AF 31 gerne i nogen udstrækning indhentes via aktørernes årsregnskaber. Hvor dette ikke har været muligt, er der suppleret med yderligere information fra investorerne. Dette giver adgang til ensartede og pålidelige data, som kan præsenteres med høj detaljeringsgrad. Det danske venturemarked er vokset betydeligt de seneste år. Da it-boblen bristede i 2000, blev det danske venturemarked i lighed med venturemarkederne i andre lande ramt af en flerårig afmatning markerede for alvor et vendepunkt, idet investeringsaktiviteten nåede op på 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 30 pct. i forhold til Og den gunstige udvikling fortsatte i 2006, hvor investeringerne nåede 2,2 mia. kr og 2008 bød på en mindre afmatning som konsekvens af den finansielle krise, der har været medvirkende til at forsinke exitter og dermed har gjort investorerne mere forsigtige med at foretage især nyinvesteringer. Samtidig har omfanget af kapitalrejsninger til venturefonde i de senere år været behersket, hvilket i sig selv lægger en dæmper på nyinvesteringerne bød på det laveste niveau af ventureinvesteringer siden 2004 med et fald på 30 pct. til 1,63 mia. kr., hvilket ikke er set siden 2002, jf. figur 7. FIGUR 7: VENTUREINVESTERINGER Mio. kr År 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% I alt (venstre akse) Årlig tilvækst (højre akse) Investeringsaktiviteten i Danmark har imidlertid ikke reageret så kraftigt på krisen som aktiviteten i det europæiske marked. Hvor det danske og amerikanske venturemarked er faldet med 30 pct. siden 2008, er det europæiske marked faldet med hele 45 pct. Det skal dog nævnes, at det danske og det europæiske venturemarked

14 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 11 AF 31 først i 2009 er kommet under 2007-niveau, mens det amerikanske venturemarked var under 2007-niveau allerede i 2008, jf. figur 8. FIGUR 8: VENTUREINVESTERINGER I DANMARK, EUROPA OG USA 120 Indeksværdi (2007 = 100) Danmark Europa USA Kilde: Vækstfonden, PwC MoneyTree (2009) og EVCA (2009). Det danske marked har således oplevet en mindre tilbagegang end venturemarkederne i det samlede Europa og USA siden Det skyldes i høj grad den danske branches fokus på life science-virksomheder, som i takt med deres udviklingsresultater har behov for betydelige opfølgningsinvesteringer. I Danmark investeres mere end halvdelen af venturekapitalen i life sciences, mens andelen i USA udgør knap 30 pct. Ny- og opfølgningsinvesteringer Forholdet mellem ny- og opfølgningsinvesteringer giver et interessant indblik i omfanget af kapital til rådighed for nyinvesteringer samt en indikation af kapitalbehovet hos nuværende porteføljevirksomheder og attraktiviteten af nye investeringsmuligheder på markedet. Andelen af nyinvesteringer har de seneste år befundet sig på et relativt stabilt niveau omkring pct. Efter en lille fremgang i 2006 og en efterfølgende mindre tilbagegang i 2007 og 2008 er andelen af nyinvesteringer i 2009 imidlertid nede på 14 pct., hvilket er den laveste andel i de ni år, Vækstfonden har lavet markedsanalyse, jf. tabel 3. I beløb er nyinvesteringerne faldet fra ca. 530 mio. kr. i 2008 til 222 mio. kr. i 2009 svarende til 58 pct. Konsekvensen af de beskedne kapitalrejsninger blandt ventureselskaber siden 2007 kan dermed for alvor ses i fordelingen af investeringerne. Den begrænsede tilgang af nye fonde de seneste år betyder nemlig, at langt hoved-

15 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 12 AF 31 parten af de aktive fonde er nået ud over nyinvesteringsfasen dvs. de første fire år af en fonds levetid, hvor porteføljen etableres. TABEL 3: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER (BELØB) Nyinvesteringer % 70% 27% 25% 26% 26% 30% 29% 23% 14% Opfølgningsinvesteringer % 30% 73% 75% 74% 74% 70% 71% 77% 86% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fra 2008 til 2009 er det samlede antal virksomheder, der har modtaget kapital fra danske ventureselskaber, faldet med 6 pct. Nedgangen dækker over, at opfølgningsinvesteringer er forøget med 10 pct., mens nyinvesteringer er faldet med mere end 60 pct. fra 2008 til De seneste år har antallet af nyinvesteringer været forholdsvist stabilt, idet virksomheder årligt har modtaget venturekapital for første gang. I 2009 blev der dog kun foretaget 17 nyinvesteringer, hvoraf de 7 blev foretaget i udenlandske virksomheder. Det er det laveste antal i den tid markedsanalysen er blevet gennemført, jf. tabel 4. TABEL 4: VENTUREINVESTERINGERNE FORDELT PÅ TYPER Antal Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer I alt Gennemsnitlig beløb pr. investering (mio. kr.) Nyinvesteringer 13,7 13,6 7,7 6,0 7,1 11,5 11,8 11,7 11,7 13,0 Opfølgningsinvesteringer 6,6 6,9 7,8 8,8 7,4 10,3 10,9 9,8 11,0 7,6 I alt 11,4 10,8 7,7 7,8 7,3 10,6 11,2 10,3 11,2 8,1 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Samtidig er det gennemsnitlige beløb pr. investering fra danske ventureselskaber faldet fra 10,7 mio. kr. i 2008 til 7,5 mio. kr. i Tallet dækker over størrelsen af den kapital, som danske venturefonde tilfører den enkelte porteføljevirksomhed. Det gennemsnitlige investerede beløb pr. investering er faldet for både ny- og opfølgningsinvesteringerne dog mest for opfølgningsinvesteringerne. Størrelsen af de samlede finansieringsrunder kan være større, hvis danske investorer syndikerer med udenlandske venturefonde, hvilket oftere sker, når der rejses kapital til virksomheder i senere udviklingsfaser. På brancheniveau er der betydelig variation i størrelsen af nyinvesteringer. For itvirksomheder er det gennemsnitlige beløb pr. nyinvestering 5,9 mio. kr. i 2009,

16 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 13 AF 31 mens det tilsvarende beløb for en virksomhed inden for life sciences er 13,8 mio. kr., jf. tabel 5. TABEL 5: GENNEMSNITLIGT BELØB PR. NYINVESTERING 2009 (MIO. KR.) Seed Start-up Ekspansion Gns. Life sciences 3,9 19,3 42,2 13,8 It N.A. 5,5 7,8 5,9 Andet 1,1 8,1 N.A. 7,3 I alt 3,0 9,1 30,5 9,5 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne. Størrelsen pr. nyinvestering øges typisk i takt med virksomhedens udviklingstrin. Således tilføres der på tværs af brancherne mere kapital, desto mere moden porteføljevirksomheden er Ventureinvesteringernes karakteristika Investeringer fordelt på udviklingsfaser Investeringsaktiviteten er faldet inden for alle udviklingsfaser fra 2008 til I absolutte tal udgjorde seed-investeringerne 281 mio. kr. i 2009, hvilket er en tilbagegang på 12 pct. i forhold til 2008, jf. tabel 6. Det er det laveste niveau siden afmatningen i 2004 og TABEL 6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.) Seed ,7% 20,3% 29,7% 23,2% 15,7% 13,5% 16,6% 23,4% 13,6% 17,3% Start-up ,5% 39,6% 32,2% 42,4% 48,7% 53,7% 58,6% 50,9% 57,4% 51,7% Ekspansion ,8% 40,0% 38,1% 34,4% 35,7% 32,9% 24,8% 25,6% 29,0% 31,0% I alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Den største nedgang er sket inden for start-up-investeringer, som dog fortsat tiltrækker mere end halvdelen af de samlede ventureinvesteringer i Investorernes fokus på virksomheder i start-up-fasen understreges af, at hele 46 pct. af de samlede ventureinvesteringer er opfølgningsinvesteringer i start-upvirksomheder, jf. tabel 7.

17 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 14 AF 31 TABEL 7: INVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER OG FASER Seed Start-up Ekspansion Seed Start-up Ekspansion Nyinvesteringer % 10% 9% 4% 6% 4% Opfølgningsinvesteringer % 48% 20% 14% 46% 27% Relativt har alle typer og faser haft en tilbagegang, hvor de største er sket inden for nyinvesteringer i start-up- og ekspansionsfasen, som er mere end halveret fra 2008 til 2009 (reduceret med hhv. 58 pct. og 70 pct.). Antallet af nyinvesteringer i virksomheder, der befinder sig i seed-fasen, er faldet gradvist de senere år. I 2009 faldt antallet yderligere og nåede ned på seks nyinvesteringer i seed-fasen, jf. tabel 8. TABEL 8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER Seed Start-up Ekspansion Ikke oplyst I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Det kan skyldes, at den finansielle krise og de afledte vanskeligheder ved at foretage exitter via børsnoteringer har medført, at investorer, som forvalter evergreen-fonde, er nødt til at reservere en større del af deres kapital til opfølgningsinvesteringer og dermed tøver med at foretage nyinvesteringer. Endvidere er mange tidsbegrænsede fonde som nævnt ude ovre den fase, hvor de foretager nyinvesteringer. Investeringer fordelt på brancher Tilbage i 2000, hvor it-bølgen toppede, investerede de danske investorer primært i virksomheder inden for it-segmentet. 62 pct. af de samlede danske investeringer blev således tilført dette segment. Meget har dog ændret sig siden da. Allerede i 2001 blev life sciences det segment, som tiltrak mest investeret kapital, og i 2009 har life science-virksomheder tiltrukket 58 pct. af den samlede kapital, jf. tabel 9.

18 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 15 AF 31 TABEL 9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER Life sciences Bioteknologi 4% 5% 10% 16% 13% 15% 19% 9% 8% 4% Medico/sundhed 23% 45% 40% 39% 50% 43% 44% 41% 49% 54% It Computerrelateret 53% 25% 28% 14% 12% 20% 12% 23% 13% 15% Kommunikation 7% 11% 11% 10% 7% 8% 10% 10% 7% 8% Anden elektronik 2% 4% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 2% Cleantech 0% 0% 1% 1% 1% 3% 7% 4% 6% 9% Andet 12% 11% 8% 16% 14% 7% 4% 9% 12% 8% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Note: EVCA s branchedefinition er benyttet ( Målt på beløb svarer det til 952 mio. kr. Hovedparten går til medico/sundhed, som ifølge EVCA s branchedefinition både dækker over medico og udvikling af lægemidler. Bioteknologi er i denne sammenhæng industriel bio- og platformsteknologier. It-virksomhederne tiltrak 405 mio. kr. eller 25 pct. af de samlede danske ventureinvesteringer i De øvrige segmenter fik tilført de resterende 17 pct., hvilket er på niveau med de senere år. Til gruppen af øvrige segmenter hører cleantech, der oplever stærk global vækst, og hvor Danmark har flere styrkepositioner. De seneste par år har cleantech forøget andelen af de danske ventureinvesteringer og udgjorde i pct. i forhold til 6 pct. i Øget fokus på dette segment peger i retning af, at cleantech fremover vil tiltrække en væsentligt større andel af de danske ventureinvesteringer. Fra år til år er der desuden stor forskel på investorernes lyst og evne til at foretage nyinvesteringer inden for udvalgte segmenter og brancher. I 2008 var nyinvesteringerne forholdsvis jævn fordelt på tværs af brancherne, hvilket igen er tilfældet i 2009, jf. tabel 10. TABEL 10: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Life sciences It Andet I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Det er dog vigtigt at fremhæve, at mange af nyinvesteringerne er foretaget uden for Danmark især inden for it.

19 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 16 AF 31 Ventureinvesteringer fordelt på brancher og faser Siden 2000 har seed-investeringerne inden for life sciences udgjort hovedparten af de samlede seed-investeringer. Med 66 pct. af seed-investeringerne i 2009 fortsætter life sciences med at tiltrække størstedelen af kapitalen. En lignende situation gør sig også gældende for start-up-investeringer, hvor life sciences udgør 59 pct. af de samlede investeringer i 2009, jf. tabel 11. TABEL 11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG FASER Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Life sciences Bioteknologi 24% 21% 24% 7% 7% 4% 14% 3% Medico/sundhed 29% 51% 50% 46% 53% 57% 52% 56% It Computerrelateret 20% 9% 9% 18% 7% 11% 11% 11% Kommunikation 9% 7% 1% 15% 3% 5% 1% 7% Anden elektronik 1% 5% 1% 6% 1% 4% 0% 2% Cleantech 10% 5% 4% 4% 5% 7% 2% 13% Andet 6% 2% 11% 4% 23% 12% 19% 7% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% It-virksomhedernes andel af seed-investeringer og start-up-investeringer er på samme niveau som i 2008, nemlig på hhv. 12 pct. og 20 pct. Cleantech-virksomhedernes andel af seed-investeringerne faldt fra 5 pct. i 2008 til 2 pct. i Derimod oplevede cleantech en stigning i andelen af start-upinvesteringer fra 7 pct. i 2008 til 13 pct Internationalisering Historisk set har en fremgang i investeringsaktiviteten hos danske ventureinvestorer været ensbetydende med, at en større andel af investeringerne er foretaget i udenlandske virksomheder. Ligesom de foregående år udgør andelen af det investerede beløb, der blev tilført udenlandske virksomheder, knap 40 pct. i 2009, jf. tabel 12. TABEL 12: VENTUREINVESTERINGERNES GEOGRAFISKE FORDELING Udland 32% 35% 28% 20% 26% 34% 38% 38% 38% 39% Danmark 68% 65% 72% 80% 74% 66% 62% 62% 62% 61% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Den høje andel hænger sammen med, at især life science-investorerne har mange udenlandske virksomheder i deres portefølje, samtidig med at investeringerne i ud-

20 VÆKSTFONDEN / 28. SEPTEMBER 2010 / SIDE 17 AF 31 landet typisk foretages i mere modne virksomheder, der ofte er mere kapitalkrævende. En fremgang i de udenlandske investeringer har historisk set været trukket af en fremgang i life science-investeringerne, og sådan forholder det sig også i Hvor udenlandske life science-virksomheder i 2008 modtog 27 pct. af de danske ventureinvesteringer, er denne andel i 2009 oppe på 29 pct., jf. tabel 13. Andelen af investeringer i danske life science-virksomheder er imidlertid faldet fra 30 pct. i 2008 til 29 pct. i Det er desuden interessant at bemærke, at der inden for medico/ sundhed er investeret lige meget i danske virksomheder som i udenlandske virksomheder. Dette skyldes i en vis udstrækning, at virksomheder i takt med deres modning vælger at flytte hovedkontoret i retning af deres primære marked. Som eksempel kan nævnes Asante Solutions, Inc. (tidl. M2 Medical A/S), som i dag har hovedkontor i USA. TABEL 13: INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG GEOGRAFISK PLACERING Life sciences Bioteknologi Danmark 3% 3% 8% 12% 8% 7% 8% 5% 4% 2% Udlandet 0% 1% 2% 3% 5% 8% 11% 5% 5% 2% Medico/sundhed Danmark 14% 23% 21% 27% 34% 31% 28% 22% 26% 27% Udlandet 9% 22% 19% 12% 16% 13% 16% 18% 22% 27% It Computerrelateret Danmark 33% 16% 23% 13% 12% 16% 7% 16% 11% 12% Udlandet 20% 9% 5% 1% 1% 4% 5% 7% 2% 3% Kommunikation Danmark 5% 8% 9% 8% 5% 4% 7% 6% 6% 4% Udlandet 2% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 1% 5% Anden elektronik Danmark 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 1% Udlandet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% Cleantech Danmark 0% 0% 1% 0% 1% 1% 5% 2% 3% 8% Udlandet 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1% Andet Danmark 12% 11% 8% 16% 12% 5% 4% 8% 10% 7% Udlandet 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 3% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andelen af it-investeringer i udenlandske virksomheder var på 5 pct. i 2008, men steg til 8 pct. i 2009, hvorimod der er investeret en mindre andel i danske virksomheder i 2009 end i 2008 (et fald fra 19 pct. i 2008 til 17 pct. i 2009). Inden for cleantech er der derimod investeret en mindre andel i udenlandske virksomheder end tidligere. Hvor andelen af cleantech-investeringer, som blev tilført udenlandske virksomheder, var på 3 pct. i 2008, er den i 2009 nede på 1 pct.

2011: Det danske marked for venturekapital

2011: Det danske marked for venturekapital 211: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

2012: Det danske marked for venturekapital

2012: Det danske marked for venturekapital 2012: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Venturekapital og bioteknologi i Danmark

Venturekapital og bioteknologi i Danmark Venturekapital og bioteknologi i Danmark - Perspektiver for fremtiden VÆKSTFONDEN Vækstfondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Telefon: 43 63 23 00 E-mail: Schultz@schultz.dk Publikationen

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1. V Æ K S T F O N D E N S Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, Formand Elsebeth Budolfsen, Næstformand Anders Knutsen Andreas C. J. Lehmann Carl Christian

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere