Etablering i Vietnam Etablering og investering i hovedtræk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering i Vietnam Etablering og investering i hovedtræk"

Transkript

1 Rasmus Thusgaard Advokat Etablering i Vietnam Etablering og investering i hovedtræk Vietnam tiltrådte i 2007 World Trade Organisation. Forud for tiltrædelsen iværksattes en liberalisering af den lovgivning, der regulerer etablering og investering i landet. Liberaliseringen har i høj grad tilgodeset udenlandske investorer og er, sammen med høje vækstrater, medvirkende årsag til, at Vietnam fortsat er yderst interessant for danske virksomheder, der overvejer at flytte eller outsource produktionen eller på anden vis påtænker at etablere sig i en asiatisk vækstøkonomi. Danske interesser i Vietnam Omkring ethundrede danske virksomheder, repræsenterende en lang række brancher, herunder blandt andre fødevarebranchen, møbelbranchen, tekstil- og beklædningsbranchen samt transportbranchen, har i dag etableret sig i Vietnam eller investeret i vietnamesiske virksomheder. Danske virksomheder, der er afhængige af at kunne tiltrække store mængder arbejdskraft, har særlig grund til at fokusere på Vietnam. Landet er konkurrencedygtigt og arbejdsstyrken stor, ung og grundlæggende uddannet. Ud af Vietnams godt 86 millioner indbyggere er omkring halvdelen således under 30 år, og cirka 93 % af den voksne befolkning kan både læse og skrive. Dertil kommer, at det vietnamesiske lønningsniveau, sammenlignet med lønningsniveauet i andre Sydøstasiatiske økonomier, heriblandt Kina, fortsat er lavt. Som følge af Vietnams forventede fremtidige høje vækstrater og en nærmest eksplosivt voksende middelklasse - med deraf følgende efterspørgsel på forbrugsgoder - vil flere danske virksomheder utvivlsomt etablere sig i Vietnam i de kommende år. Udover de brancher, der allerede er solidt repræsenteret i Vietnam, vil en række andre brancher, herunder blandt andre IT- og elektronikbranchen samt energi- og miljøbranchen, formentlig øge deres tilstedeværelse i landet, som følge af de særlige incitamentsordninger, der tilbydes disse brancher. Stabilitet og vækst Danske virksomheder, der overvejer at etablere sig i Vietnam, bør gøre sig klart, at Vietnam er en socialistisk republik med et kommunistisk etpartisystem. Til trods herfor betragtes Vietnam dog som politisk stabilt. Den vietnamesiske befolkning anser generelt Kommunistpartiet som garant for landets frihed og uafhængighed - en loyalitet som i vid udstrækning har sine rødder i Vietnams turbulente historie og kamp for selvstændighed. Selvom Kommunistpartiet fastholder magten, er der dog over årene gennemført en liberalisering af den vietnamesiske økonomi, hvilket blandt andet har medført en betydelig forbedring af vilkårene for udenlandske

2 virksomheder og investorer samt været medvirkende årsag til, at Vietnam i dag er en af Sydøstasiens hurtigst voksende økonomier. Til trods for at Vietnams vækst i bruttonationalproduktet i 2009 reduceredes til 5,3 % som følge af den internationale finanskrise, har landet gennem de seneste 5 år haft en gennemsnitlig årlig økonomisk vækst på over 7 %. Til sammenligning har Danmark i samme periode haft en vækst i bruttonationalproduktet på under 1 %. Vietnams økonomi voksede med 6,8 % i 2010, svarende til den tredjehøjeste vækst i Asien i 2010 kun overgået af Kina og Indien. Relevant lovgivning To hovedlove er relevante i forbindelse med en udenlandsk virksomheds etablering i Vietnam: Law on Investment ( Investeringsloven ), og Law on Enterprises ( Virksomhedsloven ) Mens Virksomhedsloven fastsætter rammerne for de selskabsformer, hvorigennem indenlandske og udenlandske investorer kan udøve deres aktiviteter, indeholder Investeringsloven regler om udstedelse af investeringscertifikater, investorers rettigheder, incitamentsordninger, investeringsgarantier m.v. De to hovedlove er siden deres ikrafttræden i 2006 blevet suppleret af en række bekendtgørelser. Investeringsloven sondrer mellem direkte og indirekte investeringsaktiviteter. Direkte investeringer omfatter investeringer, hvor investor efterfølgende deltager aktivt i ledelsen, mens indirekte investeringer omfatter sådanne investeringsaktiviteter, hvor investor ikke aktivt tager del i ledelsen, herunder eksempelvis passive investeringer i noterede værdipapirer. Udenlandske virksomheders etablering i Vietnam foretages som hovedregel i form af en direkte investering. Sondringen mellem direkte og indirekte investeringer er af betydning, idet Investeringslovens regler om registrering, evaluering og udøvelse af investeringsaktiviteter kun finder anvendelse på direkte investeringer, mens indirekte investeringer skal foretages i overensstemmelse med den vietnamesiske pendant til værdipapirhandelsloven, Law on Securities. Investeringscertifikat Før en udenlandsk virksomhed kan etablere sig i Vietnam, er det nødvendigt at ansøge de vietnamesiske myndigheder om udstedelse af et investeringscertifikat. En udenlandsk virksomhed kan altså ikke registrere en virksomhed eller på anden måde etablere sig i Vietnam uden at være i besiddelse af et investeringscertifikat. Investeringscertifikatet udstedes af myndighederne på baggrund af den eller de specifikke aktiviteter, den udenlandske virksomhed ønsker at udføre i Vietnam. Ønsker den udenlandske virksomhed, efter myndighedernes udstedelse af et investeringscertifikat, at udvide sine aktiviteter, må virksomheden ansøge om et nyt investeringscertifikat, såfremt det eksisterende certifikat ikke dækker de nye aktiviteter. Afhængig af de aktiviteter den udenlandske virksomhed ønsker at udføre i Vietnam, kan et investeringscertifikat udstedes efter gennemførelsen af enten en registreringsprocedure eller en evalueringsprocedure. Investeringer under VND 3 milliarder (cirka 90 millioner kroner), omfattes af den nævnte registreringsprocedure, mens investeringer på eller over VND 3 milliarder skal gennemgå den noget mere byrdefulde evalueringsproces. Evalueringsprocessen adskiller sig fra registreringsprocessen ved, at den udenlandske virksomhed skal indlevere en langt mere detaljeret beskrivelse af og dokumentation for investeringen. Typen og omfanget af dokumentation der skal forelægges den evaluerende myndighed afhænger i høj grad af typen af den påtænkte investering. Det samme gør sig gældende for de kriterier, der skal opfyldes, for at investeringen kan godkendes og investeringscertifikatet udstedes.

3 Processen for registrering af investeringer skal, i henhold til Investeringsloven, være afsluttet senest 15 dage efter registreringsmyndighedens modtagelse af den fulde dokumentation for investeringen. Tilsvarende skal den evaluerende myndighed have afsluttet evalueringsprocessen senest 45 dage efter modtagelsen af det fulde grundlag for investeringen. I praksis må udenlandske virksomheder dog være indstillet på, at registreringsproceduren, henholdsvis evalueringsprocessen, kan trække ud. Former for direkte investering Udenlandske virksomheder kan, i henhold til Investeringsloven, vælge mellem flere forskellige former for direkte investeringer. Typisk etablerer udenlandske virksomheder sig dog ved at stifte et 100 % ejet selskab eller ved at stifte et Joint Venture selskab sammen med en eller flere vietnamesiske parter. Begge disse former for direkte investering kræver, som tidligere nævnt, at myndighederne forinden har udstedt et investeringscertifikat til den udenlandske virksomhed, ligesom begge former for investering resulterer i etableringen af en selvstændig juridisk enhed i Vietnam. Selskabsformer Valg af selskabsform afhænger i vidt omfang af arten af den udenlandske virksomheds planlagte investeringsaktiviteter. Overordnet kan en udenlandsk virksomhed vælge mellem stiftelsen af et private enterprise eller et one-member limited liability company, såfremt virksomheden skal være eneejer af den vietnamesiske enhed. Et private enterprise kan bedst sammenlignes med en enkeltmandsvirksomhed, mens et one-member limited liability company svarer til et dansk kapitalselskab med kun én kapitalejer. Skal den udenlandske virksomhed ikke være eneejer af den vietnamesiske enhed, kan virksomheden vælge mellem stiftelsen af et twoor-more members limited liability company eller et joint stock company. Begge disse selskabsformer svarer til danske kapitalselskaber med to eller flere kapitalejere. Endelig kan den udenlandske virksomhed vælge at udøve sine aktiviteter gennem virksomhedsformer svarende til henholdsvis interessentskabsformen og kommanditselskabsformen. Virksomhedens formål En vietnamesisk virksomhed skal angive et eller flere specifikke formål for sin aktivitet. Virksomhedens formål skal optages i virksomhedens investeringscertifikat, og de aktiviteter der angives i virksomhedens formålsbestemmelse skal være implementeret eller på anden vis sat i kraft indenfor den tidsfrist, der fastsættes i investeringscertifikatet. Er den eller de aktiviteter, der er angivet i virksomhedens investeringscertifikat, ikke implementeret eller igangsat senest 12 måneder efter udløbet af den tidsfrist, der er angivet i investeringscertifikatet, kan den udstedende myndighed i yderste konsekvens beslutte at tvangsopløse virksomheden. Det er dog muligt at ansøge myndighederne om forlængelse af den i investeringscertifikatet fastsatte frist. Tegningsberettigelse Alle vietnamesiske virksomheder skal angive en tegningsberettiget person, en legal representative, for virksomheden. Den tegningsberettigede person tegner virksomheden udadtil. Virksomhedsloven fastsætter nærmere regler for, hvilke personer der kan fungere som tegningsberettiget for virksomheden. Den tegningsberettigede person skal have fast bopæl i Vietnam. Forlader den tegningsberettigede person Vietnam for en periode på mere end 30 dage, er den pågældende forpligtet til at udnævne en stedfortræder og anmelde og dokumentere udnævnelsen overfor myndighederne. Corporate Governance

4 De regler, der regulerer en vietnamesisk virksomheds interne forhold, fremgår af virksomhedens charter. Et charter svarer til en dansk selskabs vedtægter, men er dog typisk noget mere detaljerede, idet et standardcharter fylder sider. Virksomhedsloven fastsætter nærmere krav til charterets minimumsindhold. Virksomhedsloven fastsætter endvidere visse retningslinjer for god virksomhedsledelse. Retningslinjerne følger i vidt omfang internationale standarder. Særligt for Vietnam gælder dog en regel om, at visse virksomheder skal udpege en controller. Controlleren er ikke en del af virksomhedens ledelse, men har, qua retten til at kontrollere den pågældende virksomheds juridiske og økonomiske forhold, betydelig indflydelse. Levetid og likvidation Levetiden for vietnamesiske virksomheder er som udgangspunkt ubegrænset, medmindre andet følger af virksomhedens charter. Udenlandske investeringsprojekter har dog en lovbestemt levetid på 50 år, som efter tilladelse kan forlænges til 70 år. Det forventes imidlertid, at de vietnamesiske myndigheder vil være villige til at forlænge et investeringsprojekts levetid yderligere, såfremt den udenlandske virksomhed ansøger herom. En udenlandsk virksomhed kan, selvom levetiden for et investeringsprojekt udløber, udføre andre investeringsaktiviteter i den samme juridiske enhed. Et vietnamesisk virksomhed afvikles, såfremt virksomhedens ejere træffer beslutning herom i overensstemmelse med virksomhedens charter. Virksomheden likvideres endvidere, såfremt virksomhedens levetid, hvis en sådan er angivet i charteret, overskrides. Endelig kan de vietnamesiske myndigheder lade virksomheden tvangsopløse, hvis den ikke overholder de krav, Virksomhedsloven opstiller for den relevante selskabsform. Restriktioner for udenlandske investeringer Udenlandske virksomheder kan som udgangspunkt investere indenfor alle brancher og industrier i Vietnam. Investeringer som kan indvirke negativt på landets forsvar, sikkerhed, miljø, den almindelige samfundsmoral eller landets historiske og kulturelle arv tillades dog ikke. Herudover gælder, at investeringer indenfor blandt andet ejendomsmæglerbranchen, undervisningssektoren, medierne og den finansielle sektor, er betingede. Typiske betingelser for investeringer i disse sektorer inkluderer krav til minimumskapital og krav til investors erfaring indenfor den pågældende sektor. Udenlandske investeringer kan endvidere være betingede i henhold til de internationale traktater, Vietnam har ratificeret. Vietnamesiske virksomheder kan efter Investeringslovens ikrafttræden være 100 % ejede af udenlandske investorer. Dette gælder dog ikke, såfremt der investeres i en sektor, der er særskilt reguleret, eller såfremt der investeres i et Public Company. Visse sektorer, herunder blandt andet banksektoren, indeholder specifikke begrænsninger af udenlandsk ejerskab. For udenlandske investeringer i en vietnamesisk bank gælder der eksempelvis en samlet udenlandsk ejerskabsbegrænsning på 30 %. Udenlandske investorer må maksimalt eje samlet 49 % af kapitalen i et Public Company. Definitionen af Public Company omfatter (i) selskaber der har gennemført et offentligt udbud af aktier, (ii) selskaber hvis aktier er børsnoterede eller handles på et reguleret marked, og (iii) selskaber der har mindst 100 ikke-professionelle investorer og en indbetalt kapital på mindst 10 milliarder Vietnam Dong (svarende til cirka kroner). Incitamentsordninger for udenlandske investeringer For at tiltrække udenlandske virksomheder og anspore særlige investeringstyper tilbydes udenlandske virksomheder særlige

5 incitamentsordninger. De incitamenter der tilbydes virksomhederne omfatter blandt andet skattefordele, retten til at fremføre underskud samt særligt gunstige brugsrettigheder til jord. Afgørende for om en investering omfattes af en incitamentsordning er overordnet (i) den sektor, hvori der investeres, og (ii) det geografiske område, der investeres i. De særlige sektorer, indenfor hvilke udenlandske virksomheder tilbydes investeringsincitamenter, omfatter blandt andet (i) produktion af højteknologiske produkter, bioteknologi eller IT, (ii) landbrug og forarbejdning af landbrugsprodukter, (iii) brug af højteknologiske eller moderne teknikker, (iv) arbejdstunge sektorer, samt (v) konstruktion af eller udvikling af infrastruktur. De særlige geografiske områder, hvori udenlandske virksomheder tilskyndes at investere, omfatter områder med socioøkonomiske udfordringer, særligt designerede industrielle zoner og særlige hi-tech parker. Skat i Vietnam De skattemæssige virkninger af etablering og investering i Vietnam bør afdækkes tidligt i forløbet. Som udgangspunkt vil en udenlandsk investors overdragelse af ejerandele i et vietnamesisk selskab alene udløse beskatning af den fulde afståelsessum med 0,1 %, uanset om den pågældende investor ved overdragelsen realiserer en gevinst eller et tab på ejerandelene. Den generelle virksomhedsskat i Vietnam udgør på nuværende tidspunkt 25 %. Der gælder dog særlige skatteprocenter for visse sektorer, ligesom udenlandske virksomheder ofte tilbydes særlige skatteincitamenter for at etablere sig i Vietnam. Et sådan incitament kan for eksempel bestå i, at virksomhedens skatteprocent i en årrække reduceres. Udenlandske virksomheder, der påtænker at investere eller etablere sig i Vietnam, bør dog altid søge specifik skatterådgivning. En sådan rådgivning bør blandt andet inddrage eventuelle virkninger af gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster samt skattemæssige forhold for udenlandske medarbejdere, der udstationeres i Vietnam, herunder de skattemæssige virkninger af eventuelle incitamentsordninger. For så vidt angår udstationering af medarbejdere i Vietnam vil det endvidere være nødvendigt at afklare, om sådanne medarbejdere skal ansøge om vietnamesisk opholds- og arbejdstilladelse. Rådgiverbistand På trods af en række fællestræk adskiller etablering og investering i Vietnam sig væsentligt fra etablering og investering i Europa. Af samme grund er det helt nødvendigt tidligt i etableringsfasen at inddrage rådgivere med det fornødne kendskab til vietnamesisk kultur, lovgivning og praksis og til de mere vestlige traditioner for forhandling og udfærdigelse af dokumentations- og aftalegrundlag. Såfremt kompetente rådgivere inddrages tidligt i processen, er det muligt at tilrettelægge en effektiv og realistisk forhandlingsproces samt at sikre et dokumentations- og aftalegrundlag, der i vidt omfang lever op til vestlige standarder. Konklusion Adskillige danske virksomheder og investorer vil utvivlsomt etablere sig i Vietnam eller indgå formaliserede samarbejder med vietnamesiske partnere over de kommende år. Indgående kendskab til de særlige forudsætninger og udfordringer, der er knyttet til det vietnamesiske marked er imidlertid helt afgørende for de danske virksomheders succes. Derfor bør danske virksomheder og investorer, i samarbejde med deres eksterne rådgivere, grundigt overveje, dels hvordan investerings- og etableringsprocesser tilrettelægges bedst muligt, dels hvorledes de særlige udfordringer, der er knyttet til det vietnamesiske marked, konkret håndteres.

6 Advokat Rasmus Thusgaard, Innova advokatfirma, rådgiver i forbindelse med M&A, Private Equity investeringer og generel selskabsret. Forfatteren har været udstationeret for BankInvest i Ho Chi Minh City, Vietnam, og beskæftiger sig blandt andet med danske virksomheders etablering og investering i Vietnam. Spørgsmål kan rettes til advokat Rasmus Thusgaard på eller telefon

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere