beretning og regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beretning og regnskab"

Transkript

1 beretning og regnskab 2001 magistrenes pensionskasse

2 Indhold Femårsoversigt - hovedtal 4 Årets resultat Formue og konsolidering 7 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Anvendt regnskabspraksis 20 Påtegninger 22 Regnskab med noter 23 Ejendomsoversigt 34 Aktieliste 36 Ordforklaringer 38 Læsevejledning til nøgletal 40 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 41 Tryk Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S Oplag 1000 April 2002

3 Forord 2001 blev et dårligt år for pensionsopsparerne i Danmark. Både det danske og de udenlandske aktiemarkeder var præget af meget store kursfald, ikke blot efter, men også før den 11. september. Da samtidig renten faldt i det meste af året, blev pensionsinstitutternes reserver sat under pres, og en stor del af branchen valgte at forsikre sig imod yderligere rentefald. Det blev ikke nødvendigt at tage sådanne forholdsregler i brug i MP. Reserveopbygningen i tidligere år med gode resultater gjorde, at MP ikke fik problemer med solvensen. MP s resultat før bonus faldt fra 400 mio. kr. i 2000 til mio. kr., og afkastet efter skat faldt tilsvarende fra 3,4% til -0,4%. Ikke desto mindre klarede MP sig relativt pænt igennem 2001, når man ser på pensionsbranchen under ét. Regeringen har nedsat et udvalg, der skal se på behovet for øgede valgmuligheder og større individuel indflydelse på pensionsopsparingen. Udvalget skal herunder belyse konsekvenserne for de kollektive og solidariske elementer i pensionsordningerne ved en øget valgfrihed. Solidariteten med kollegaer der rammes af invaliditet eller efterladte til kollegaer, der dør i en tidlig alder, er et afgørende element i den type pensionsordninger, som findes i MP og andre pensionskasser. Solidariteten sætter nogle grænser for de individuelle valgmuligheder, og derved adskiller pensionsordningen i MP sig fra fx de rene opsparingsordninger i pengeinstitutter. Denne forskel mellem pensionsordninger og opsparingsordninger er vigtig at holde sig for øje, når man taler om øget indflydelse for den enkelte. Bestyrelsen vil følge udvalgsarbejdet med interesse. I efteråret 2001 gennemførte MP en undersøgelse af medlemmernes holdninger til pensionsordningen og til medlemsbetjeningen mv. Formålet var også at undersøge medlemmernes eventuelle ønsker om nye pensionsprodukter og servicetilbud. På den ene side viser undersøgelsen, at medlemmerne er tilfredse med den nuværende pensionsordning og med MP som sådan. På den anden side viser undersøgelsen også, at der er behov for at informere mere om pensionsdækningen og om fx investeringspolitikken. MP s hjemmeside vil få en central placering i løsningen af disse opgaver. MP skal udvikle sig i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov og uden at sætte fordelene ved pensionsordningen over styr. Tryghed kombineret med et konkurrencedygtigt afkast og lave omkostninger skal også fremover være MP s kendemærker. Kaj Thomsen Formand for Magistrenes Pensionskasse 3

4 Femårsoversigt - hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indtægter: Medlemsbidrag Afkast af investeringer Indtægter i alt Udgifter: Pensionsydelser Forøgelse af pensionshensættelser Administrationsomkostninger Pensionsafkastskat mv Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før bonus mv Årets tilskrevne bonus Hensat til bonusudjævning Årets resultat Balance Aktiver: Ejendomme Aktier Investeringsforeninger Obligationer Pantebreve og andre lån Likvide beholdninger Andre aktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital i alt Pensionsmæssige hensættelser Gæld og andre hensættelser Passiver i alt

5 Årets resultat 2001 Femårsoversigten på side 4 indeholder et summarisk koncernregnskab for perioden At der er tale om et koncernregnskab hænger sammen med, at regnskabet er fremkommet ved en sammenlægning af årsregnskaberne for pensionskassen og pensionskassens ejendomsselskab, MP Ejendomme A/S. Det samlede årsregnskab med tilhørende noter og specifikationer findes på siderne Årets samlede indtægter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2000, og årets resultat før bonus faldt fra 400 mio. kr. til mio. kr. Resultatet er påvirket af to særlige forhold vedrørende værdiansættelsen. Regnskabspraksis er ændret, således at ejendomme nu værdiansættes til den fulde markedsværdi. Det har forbedret årets resultat med 71 mio. kr. I modsat retning tæller, at de samlede hensættelser til pension ekstraordinært er forøget med 250 mio. kr. som følge af den fortsatte forøgelse af medlemmernes levetid. De to forhold er nærmere omtalt i det følgende. Negativt afkast Den store resultatnedgang skyldes dog først og fremmest, at der - for andet år i træk - kunne konstateres et stort fald i investeringsafkastet. Afkastet af investeringerne faldt fra mio. kr. i 2000 til -239 mio. kr., og hermed faldt MP s samlede afkast efter skat fra 3,4% til -0,4%. Det negative investeringsafkast hænger sammen med de store kursfald på det danske og de udenlandske aktiemarkeder, som kulminerede kort efter terrorangrebet på USA den 11. september. Set over hele året fik MP før skat et afkast på -10,7% på danske, børsnoterede aktier og -13,9% på udenlandske aktier. De sammenlignelige markedsafkast blev på henholdsvis -14,4% (Københavns Fondsbørs totalindeks) og -12,8% (MSCI-world). Til gengæld gav MP s ejendomsinvesteringer et pænt afkast på 9,9% før skat. Det faldende renteniveau betød også værdistigninger på MP s obligationsbeholdning, som endte med et samlet afkast på 6,5% før skat for danske og udenlandske obligationer set under ét. Med det negative investeringsafkast blev årets skattegrundlag også negativt. Det negative skattegrundlag kan imidlertid modregnes i kommende års positive skattegrundlag. Pensionsafkastskatten udviser derfor en indtægt på 117 mio. kr. mod en udgift på 187 mio. kr. i Beskatningen af pensionsopsparing blev med virkning for 2001 ændret til en enhedsbeskatning på 15% af alle typer investeringsafkast. Tidligere var fx afkast af aktier og indeksobligationer friholdt for pensionsafkastskat, mens afkastet af obligationer blev beskattet med en højere sats. Mange nye medlemmer og højere bidrag Medlemsbidragene voksede med hele 11% til mio. kr. (efter betaling af 112 mio. kr. i arbejdsmarkedsbidrag). Den høje vækst er en kombination af en stigning i antallet af bidragsbetalende medlemmer på 5% og en stigning i det gennemsnitlige bidrag på hele 6%. Ved udgangen af 2001 var det samlede medlemstal steget til Flere på pension I 2001 steg antallet af pensionister fra til Det svarer til en stigning på godt 9%. De månedlige pensionsudbetalinger steg samtidig med 14% til 521 mio. kr., mens de samlede pensionsydelser steg til 701 mio. kr. Ud over de månedlige pensioner indeholder pensionsydelserne de såkaldte sumydelser samt præmien til den obligatoriske gruppeforsikring. Sumydelserne består af engangsydelser til medlemmer, der er fyldt 60 år, ugifte- og dødsfaldssummer til efterladte samt udtrædelsesgodtgøreiser. Stigende pensionsforpligtelser Udgiften til forøgelse af pensionshensættelser indeholder fortrinsvis den (grundlags-) forrentning af medlemmernes pensionsopsparing, som er indeholdt i pensionsordningen. Hertil kommer den ovennævnte hensættelse på 250 mio. kr. til dækning af den gradvise forøgelse af medlemmernes levetid, som har vist sig i de senere år. I 1998 blev pensionshensættelserne af samme grund styrket med 500 mio. kr. Når medlemmerne lever længere, skal der udbetales pension i flere år. Der er tale om en generel positiv udvikling i middellevetiden, som også andre pensionsinstitutter har måttet reservere betydelige midler til. Der vil også i de kommende år blive foretaget yderligere hensættelser til dette formål, hvis det viser sig nødvendigt. 5

6 Administrationsomkostninger I de senere år er der gennemført en samlet fornyelse af MP s it-systemer. Udgifterne hertil fordeles over den forventede brugstid. Af den grund er administrationsomkostningerne steget fra 27 mio. kr. i 2000 til 34 mio. kr. i Det betyder, at omkostninger målt i % af bidragsindtægterne steg fra 2,2% til 2,5%, mens omkostningerne pr. medlem steg fra 640 kr. til 765 kr. Med disse nøgletal hører MP dog fortsat til blandt de billigste pensionsinstitutter. Overskud før bonus Størrelsen af årets overskud før bonus bestemmes af, hvordan de realiserede indtægter og udgifter udvikler sig i forhold til de regler, der anvendes til administration af pensionsordningen (det tekniske grundlag). På den baggrund kan overskuddet før bonus opdeles i de tre elementer, som fremgår af tabellen. forøgede levetid. Ses der bort fra denne hensættelse, er der også i 1998 og i 2001 tale om et risikooverskud. I 2000 var der et særlig højt risikooverskud. Det skyldes, at der i dette år kunne konstateres en nedgang i antal dødsfald og invalidepensioneringer. Endelig er de faktiske administrationsomkostninger mindre end det administrationsbidrag, der forlods fratrækkes pensionsbidragene (6%). Dermed fremkommer et overskud på administrationen, som tilskrives som administrationsbonus for året og i kommende år. Overskudsdisponering Årets resultat før bonus, mio. kr., med tillæg af overførsel af mio. kr. fra egenkapitalen, i alt 856 mio. kr., er anvendt til bonus for året. Overskud før bonus (mio. kr.) Afkast af investeringer efter skat indregnet grundlagsrente Merafkast af investeringerne Risikooverskud hensat til forøget levetid Risikoresultat Overskud på administration Overskud før bonus Det negative investeringsafkast i 2001 betyder, at MP isoleret set mangler et afkast på mio. kr. for at kunne dække den grundlagsrente, der på forhånd er indregnet i pensionerne. Der konstateres færre pensionstilfælde end forudsat i beregningsgrundlaget. Dermed opstår der et risikooverskud, som anvendes til risikobonus for året og kommende år. I 1998 og i 2001 er der imidlertid tale om et samlet risikounderskud. Det hænger sammen med, at der i de to år er foretaget en særlig hensættelse til dækning af medlemmernes Pengestrømsanalyse Som supplement til regnskabet er der på side 33 (note 30 til regnskabet) udarbejdet en pengestrømsanalyse. Analysen viser de faktiske ind- og udbetalinger i 2001 med sammenligningstal for I 2001 er der investeret ca. 10,4 mia. kr. På grund af den ustabile situation på aktiemarkederne blev hovedparten (79%) heraf placeret i obligationer, mens en mindre del (20%) blev investeret i aktier, enten i forbindelse med omlægninger i aktieporteføljen eller sidst på året, hvor kurserne så småt begyndte at rette sig igen. Sammenlagt blev der i 2001 netto solgt aktier for knap 0,7 mia. kr. 6

7 Nøgletal (koncern) Afkastnøgletal 1. Afkast før pensionsafkastskat 17,1% 6,5% 14,3% 4,0% -0,7% 2. Afkast efter pensionskassens pensionsafkastskat 16,0% 5,6% 13,3% 3,4% -0,4% 3. Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat 15,8% 5,5% 13,3% 3,3% -0,4% Omkostningsnøgletal 4. Omkostningsprocent 2,9% 2,6% 2,3% 2,2% 2,5% 5 Omkostninger beregnet som rentemarginal 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 6. Omkostninger pr. medlem 774 kr. 730 kr. 643 kr. 640 kr. 765 kr. 7. Omkostningsresultat -0,03% -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% Risikonøgletal 8. Risikoresultat -0,02% -2,17% 0,03% 0,56% -0,48% Konsolideringsnøgletal 9. Bonusreserve 26,6% 8,7% 5,6% 3,6% 0,7% 10. Egenkapitalreserve 1,0% 15,9% 28,0% 25,1% 17,7% 11. Solvensgrad 125% 480% 772% 716% 535% Nøgletal For at øge gennemsigtigheden af livsforsikringsselskabers og pensionskassers virksomhed og de opnåede resultater mv. blev regnskabsbestemmelserne fra 1995 udvidet med et krav om offentliggørelse af 11 nøje definerede nøgletal for regnskabsåret og de foregående 4 år. Nøgletallene skal belyse udviklingen i pensionskassens investeringsafkast, omkostninger, risikoforløb og konsolidering. Nøgletallene fremgår af tabellen ovenfor, og Finanstilsynets læsevejledning hertil er gengivet på side 40. Formue og konsolidering Begrebet pengetank benyttes som udtryk for et pensionsinstituts kapitalstyrke, og dermed evne til at modstå værditab på aktiverne og/eller negative udviklinger i pensionsforpligtelserne. Pengetanken opgøres til det beløb, hvormed markedsværdien af de ufordelte reserver overstiger lovgivningens mindstekrav til kapitalgrundlaget (solvensmargen). Udviklingen i pengetanken fremgår af tabellen på side 8. 7

8 Pengetank (mio. kr.) Bogførte ufordelte reserver Merværdi på aktiverne Solvensmargen Pengetank Pensionshensættelser Pengetank i % af pensionshensættelser 27,6 24,6 33,6 28,7 18,4 De bogførte ufordelte reserver findes i balancen på side 25 som egenkapital og eventuelle hensættelser til bonusudjævning. Hertil kommer den reserve, der opstår ved, at aktivernes markedsværdi er højere end den bogførte værdi. I 2001 er det alene obligationer og pantebreve, som ikke er værdiansat til markedsværdi. Fra og med 2002 skal alle aktiver optages i regnskabet til markedsværdi, mens passiverne (pensionshensættelserne) skal opgøres til markedsværdi senest fra og med Det negative investeringsresultat og den yderligere hensættelse til dækning af medlemmernes forøgede levetid har tæret på MP s reserver i Pengetanken er dermed faldet med 2,4 mia. kr. til 5,7 mia. kr. ved årets udgang. Målt i forhold til de samlede pensionshensættelser er pengetanken dermed faldet fra 28,7% til 18,4%. Pengetanken opbygges i år med gode regnskabsresultater, så der også er plads til forrentning af pensionerne i år med mindre gode resultater. MP har i de senere år, på linje med andre pensionsinstitutter, øget investeringen i aktier, især i udenlandske aktier. En højere aktieandel kræver en større pengetank. Det hænger sammen med, at aktier almindeligvis svinger mere i værdi fra år til år end obligationer og ejendomme. Det er de senere års udvikling på aktiemarkederne et godt bevis på. MP s pengetank, som især blev udbygget i de gode aktieår i slutningen af 90 erne, viste sig i 2001 som en effektiv økonomisk stødpude mod de massive kursfald på aktiemarkederne. Da det så værst ud i slutningen af september måned, havde MP fortsat en betydelig reserve i behold. Det lovmæssige aktieloft er i de senere år hævet et par gange, senest fra 50% til 70% pr. 1. januar I MP er aktiernes andel af de samlede investeringer imidlertid faldet i 2001 fra 41% ved årets begyndelse til 33% ved årets udgang. Reduktionen i aktieandelen skyldes dels de faldende kurser, dels at MP netto solgte aktier i Årets investeringer er i stedet placeret i danske og udenlandske obligationer. I forbindelse med forøgelsen af aktieloftet til 70% har Finanstilsynet påpeget, at der er tale om et fleksibelt aktieloft, hvor grænsen for det enkelte pensionsinstituts aktieandel afhænger af instituttets kapitalstyrke. Risikoen på investeringerne skal således afpasses til kapitalgrundlaget og pensionsforpligtelserne. Til vurdering af disse forhold har tilsynet fastsat nogle objektive kriterier, hvorefter det enkelte pensionsinstitut hvert halve år skal indberette om udviklingen i kapitalgrundlaget ved henholdsvis en negativ og en meget negativ markedsudvikling de såkaldte røde og gule lys-scenarier, som fremgår af rammen på side 9. 8

9 Finanstilsynets røde og gule lys-scenarier Risikoniveau: rødt gult Tab på aktier 12% 30% Tab på ejendomme 8% 12% Kombineret tab på obligationer og pensionshensættelser ved rentestigning eller rentefald 0,7-1%-point 1-1,4%-point Desuden indregnes tab pga. kreditrisiko på nogle typer obligationer og tab pga. valutarisiko på aktiver i fremmed valuta Henvisningen til farverne i et trafiklys skal forstås således: Der skal udvises agtpågivenhed (gult lys), såfremt pensionsinstituttets kapitalgrundlag ikke er tilstrækkeligt til at modstå den meget negative, men dog sandsynlige markedsudvikling i det gule risikoniveau. Til gengæld skal der standses helt op (rødt lys), hvis kapitalgrundlaget ikke rækker til den mere sandsynlige, negative markedsudvikling i det røde risikoniveau. I sidstnævnte tilfælde skal pensionsinstituttet præsentere Finanstilsynet for en plan for genopretning af kapitalgrundlaget. Det kan ske ved en tilpasning af risikoen på investeringerne, fx ved omlægning fra aktier til obligationer, og/eller ved afdækning af renterisikoen på pensionshensættelserne (forsikring mod yderligere rentefald). På grund af de store kursfald på aktiemarkederne, som kulminerede i slutningen af september 2001, kom flere både små og store pensionsinstitutter i en periode i rødt lys. MP s reserver var dog også i den situation tilstrækkelige, om end MP kortvarigt var tæt på det gule lys. Med de senere års fald i renteniveauet har obligationsrenten efter skat i perioder været mindre end den grundlagsrente på 4,25%, som pt. gælder for ca. 65% af pensionsopsparingen i MP. I mange livsforsikringsselskaber er der udstedt renteløfter på 4,5-5%. Udsigten til et fortsat lavt renteniveau og usikkerheden om den fremtidige udvikling på aktiemarkederne fik i efteråret 2001 flere pensionsinstitutter til at tegne forsikringer mod yderligere rentefald i restløbetiden for den højt forrentede del af pensionsopsparingen. De anvendte forsikringer skal sikre et vist minimumsafkast, mod at der til gengæld - helt eller delvist - gives afkald på et eventuelt merafkast af investeringerne. Hos MP er de nævnte forsikringer også blevet undersøgt, men foreløbig er præmien og de øvrige betingelser ikke fundet attraktive. I stedet er der i begyndelsen af 2002 gennemført en omfattende omlægning af obligationsbeholdningen, med henblik på at skabe en bedre sammenhæng mellem værdiændringen på obligationer og pensionsforpligtelser ved ændringer i renteniveauet. Som beskrevet ovenfor skal der af forsigtighedsgrunde opbygges ufordelte reserver. Samtidig skal medlemmerne have del i de midler, som de er med til at spare op. For at sikre, at medlemmer, der har været med til at opbygge de ufordelte reserver, også får glæde heraf i form af højere pension, udbetales i tillæg til den månedlige pension et pensionisttillæg. Tillægget opsummeres og udbetales 2 gange om året, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. Tillægget kan nedsættes eller i yderste konsekvens helt bortfalde, hvis kursfald på investeringsaktiverne formindsker de ufordelte reserver. Størrelsen af pensionisttillægget er nærmere omtalt i det følgende. Forrentning af pensionerne Medlemmernes opsparing forrentes først og fremmest med kontorenten, som for 2001 var fastsat til 6,5%. Kontorenten er sammensat af grundlagsrente og rentebonus. Grundlagsrenten er den mini- 9

10 mumsrente, som på forhånd er indregnet i pensionerne. Det er således kun bonus, som medfører regulering af pensionerne. Med de senere års faldende renteniveau har Finanstilsynet løbende nedsat den maksimale grundlagsrente, som pensionsinstitutterne må anvende for nye medlemmer. Af den grund vil der, for de ikke-pensionerede medlemmer, kunne gælde op til flere forskellige grundlagsrenter. Forskellen i grundlagsrente udlignes gennem rentebonus. Sammenhængen fremgår af tabellen. til 4,5%. For pensionister med opsparing, der forrentes med den høje grundlagsrente på 4,25%, er kontorenten yderligere reduceret til 4,25%. Med en kontorente af den størrelse vil reguleringen af pensionerne i 2002 ikke umiddelbart leve op til målsætningen. Medregnes pensionisttillægget er pensionerne, set over de senere år, imidlertid steget mere end priserne. Kontorenten 2001 % 7,00 Grundlagsrente Rentebonus 6,00 5,00 2,25% 3,0% 3,5% 4,00 5,0% 3,00 2,00 4,25% 3,5% 3,0% 1,00 1,5% 0,00 til 1/ / / / / fra 1/ Opsparing fra før 1983 er fritaget for pensionsafkastskat. Denne del af opsparingen har fået yderligere 0,5% i rente. Foruden rentebonus er medlemmernes opsparing tilskrevet en risiko- og administrationsbonus, som for 2001 i gennemsnit udgør en yderligere forrentning på 0,45%. Den samlede rentetilskrivning for 2001 ligger dermed i intervallet 6,5-7%. Bonus er tilskrevet medlemmernes konti pr. 1. januar Kontorenten for 2002 Det er bestyrelsens målsætning, at pensionerne løbende skal reguleres i takt med prisudviklingen, således at pensionernes købekraft fastholdes. I en periode med lav rente og efter en lang periode med faldende aktiekurser er bestyrelsen dog nødsaget til at udvise tilbageholdenhed med bonustilskrivningen. Kontorenten for 2002 er derfor fastsat Opsparingsafdelingen I opsparingsafdelingen var kontorenten fastsat til 5,5% i Kontorenten er lavere i denne afdeling, fordi omkostningerne til administration af ordningen modregnes i rentetilskrivningen. I 2002 vil opsparingsafdelingen blive forrentet med 3,75%. Pensionisttillæg I 2001 udgjorde pensionisttillægget 19% for 1. halvår og 16% for 2. halvår. Det betyder, at pensionen for april 2001 og oktober 2001 blev forøget med et tillæg på henholdsvis 114% og 96% af den månedlige pension. Medlemmer, der har været pensionister i hele 2001, modtog således mere end 2 måneders ekstra pension i Medlemmer, der blev pensioneret i løbet af 2001, fik udbetalt et forholdsmæssigt tillæg. For 1. halvår 2002 er pensionisttillægget fastsat til 13%. Pensionister, der modtog pension 1. januar 2002, fik dermed et tillæg til aprilpensionen på 78%. 10

11 Tillægget for 2. halvår 2002 fastsættes af bestyrelsen i august måned. Omregnede pensioner De senere års nedsættelser af grundlagsrenten har en umiddelbar indvirkning på invalidepensionernes størrelse. For et nyoptaget 30-årigt medlem betyder den seneste reduktion i grundlagsrenten fra 3% til 1,5%, at invalidepensionen på optagelsestidspunktet reduceres med ca. 1/3. Blandt andet af den grund har bestyrelsen tidligere besluttet, at alle nye pensionister skal tilbydes en omregning af pensionen ud fra den høje grundlagsrente på 4,25%. Det betyder, at der udbetales en højere startpension mod en reduktion af den årlige bonustilskrivning fremover. Modellen indebærer, at pensionen kan nedsættes, hvis MP på sigt ikke kan opnå et afkast på mindst 4,25%. Den omregnede pension fremgår af den årlige pensionsoversigt, og det kan allerede nu konstateres, at langt de fleste nye pensionister vælger den højere startpension. Pensionister, der modtager pension baseret på en grundlagsrente under 4,25%, og som er gået på pension inden tilbuddet om den forhøjede startpension blev indført, vil i 2002 også blive tilbudt en omregnet pension. Pensionsoversigt Pensionsoversigten udsendes i år sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i slutningen af april Af oversigten fremgår medlemmernes pensionsdækning beregnet med udgangspunkt i den hidtidige bidragsindbetaling og forrentningen heraf samt visse forudsætninger om de fremtidige bidrag og rentetilskrivning mv. Oversigten indeholder såvel grundpensioner som omregnede pensioner. Medlemsudviklingen I 2001 blev der optaget nye medlemmer i MP. Da samtidig 480 medlemmer døde eller udtrådte af pensionsordningen, voksede MP s medlemstal fra til i alt Det er en stigning på 5,7% og dermed en fortsættelse af stigningstakten fra de foregående år. Siden 1990 er MP vokset med gennemsnitligt 5,5% om året, svarende til i alt nye medlemmer. Den store stigning i det gennemsnitlige bidrag på 6% i både 2000 og 2001 skyldes udover den almindelige lønregulering - dels de forhøjelser af bidragsprocenterne, som kom ind i overenskomsterne for offentligt ansatte magistre og psykologer fra 1. april 2000, dels de pensionsgivende tillæg, som kom ind i overenskomsterne for offentligt ansatte gymnasielærere fra 1. oktober Ikke-pensionerede medlemmer, bidragsindbetalinger mv Bidragsbetalende Bidragsfrit dækkede Hvilende Ikke-pensionerede i alt Stigning i bidragsbetalende (%) Ordinære bidrag (mio. kr.)* Stigning pr. år (%) Gennemsnitligt bidrag pr. bidragsbetalende (kr.) Stigning pr. år (%) * Løbende bidrag før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. 11

12 Pensionister og løbende pensioner Alderspensionister Invalidepensionister Ægtefællepensionister Børnepensionister Pensionister i alt Stigning pr. år (%) Løbende pensioner (mio. kr.) Stigning pr. år (%) Pensionsudbetalingerne stiger mere end bidragsindbetalingerne. Indbetalingerne er dog fortsat betydeligt højere end udbetalingerne. Da ca. 62% af medlemmerne er under 50 år, kan der også i de kommende år forventes en pæn nettotilgang af medlemmer og derved yderligere opbygning af formue i MP. Den store årlige tilgang af nye medlemmer har i øvrigt medvirket til en løbende udjævning af medlemmernes alderssammensætning. For 20 år siden udgjorde de store efterkrigstidsårgange (de årige) 62,5% af de dengang ikkepensionerede medlemmer. I dag udgør de samme årgange (de årige) 29,8% af de ikkepensionerede medlemmer. Medlemsservice Medlemsundersøgelse MP gennemførte i efteråret 2001 en undersøgelse af medlemmernes holdninger til spørgsmål med relation til pension og til pensionskassens serviceydelser mv. Undersøgelsen viste, at der er udbredt Aldersfordeling ikke-pensionerede % Alder 12

13 tilfredshed med pensionsordningen i MP. Undersøgelsen blev gennemført ved telefoninterviews kombineret med personlige interviews. Resultaterne af undersøgelsen findes på MP s hjemmeside Medlemsmøderne fortsætter Også i 2001 holdt MP medlemsmøder rundt om i landet. På møderne orienterede pensionskassens formand og chefen for medlemsafdelingen om aktuelle emner. Der deltog 320 medlemmer på de 7 møder. Til efteråret holdes medlemsmøder i Aabenraa, Frederikshavn, Holstebro, Randers, Svendborg, Kalundborg og København. Alle medlemmer vil modtage en personlig invitation til møderne. Øget interesse for pensionsrådgivning på regionalkontorerne MP s tilbud om personlig pensionsrådgivning i Aalborg, Århus og Odense er blevet godt modtaget, så godt, at der har været fuldt optaget. Mange medlemmer har derfor været henvist til telefonisk rådgivning eller til at vente til et senere tidspunkt. For at imødekomme det stigende behov for pensionsrådgivning har MP udvidet sin regionale åbningstid i Århus med en ekstra dag. Tidspunkterne for hvornår der er pensionsrådgivning i Aalborg, Århus og Odense, annonceres i MP Nyt og på hjemmesiden. Boligudlejning til MP s medlemmer MP ejer - direkte eller indirekte boliger i Danmark, jf. oversigten over boligejendomme på side 34. Heraf har MP anvisningsretten til boliger, og 739 af disse var udlejet til medlemmer ved udgangen af Ledige boliger tilbydes først til medlemmerne. I 2001 blev 172 lejligheder annonceret ledige, og heraf gik 121 til medlemmer. MP s hjemmeside indeholder en detaljeret udlejningsstatistik. Her kan man bl.a. se, hvor mange point der skulle til for at leje de pågældende boliger. Ledige boliger annonceres i det månedlige bolignyhedsbrev Bolignyt. Det koster 150 kr. om året at abonnere på nyhedsbrevet. Fra begyndelsen af 2003 offentliggøres de ledige boliger på hjemmesiden. Stor medlemsinteresse for Maison Danice Pensionskassen ejer sammen med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 15 ferielejligheder i Nice i Sydfrankrig. Ferielejlighederne er blevet meget populære blandt de 3 pensionskassers medlemmer. I 2001 kom belægningsprocenten helt op på 80. Det er det hidtil bedste resultat i de snart 20 år, MP har været medejer af huset. Tilbud om alkoholafvænning MP tilbyder gratis og anonym alkoholafvænning til ikke-pensionerede medlemmer. Den forebyggende behandling varetages af Dansk Mentalhygiejne Center (DMC), der er landsdækkende. DMC havde 42 medlemshenvendelser i 2001 og har i alt haft 439 henvendelser siden starten i MP s udgifter ved ordningen opvejes af sparede udgifter til invalidepensioner. MP har fået ny hjemmeside. Foruden et nyt og mere brugervenligt design rummer den nye hjemmeside en lang række informationer om MP s pensionsordning, som ikke tidligere var tilgængelige på hjemmesiden. På den nye hjemmeside er der information om samtlige MP s ydelser, ligesom der også er svar på de oftest stillede spørgsmål om pension. MP s boliger er beskrevet, og hjemmesiden giver oplysning om priser og ledige tidspunkter i ferielejlighederne i Maison Danice. Hjemmesiden er udbygget med en ordbog, der giver forklaringer på de mest gængse ord og begreber på pensionsområdet. Og endelig er det muligt via nyhedsservicen at abonnere på aktuelle nyheder om MP direkte til egen indbakke. I løbet af det kommende års tid udvides hjemmesiden med nye faciliteter. Medlemmerne skal kunne se egne pensioner via nettet, ligesom det skal være muligt at beregne pensionen ud fra forskellige forudsætninger om bidragsstørrelse og pensionsalder mv. Ankenævnet for Forsikring MP er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som det blev vedtaget på generalforsamlingen i Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet og brancheorganisationen for forsikring og pension med henblik på at behandle klager vedrørende forsikringsforhold. Der har ikke været indgivet klager til Ankenævnet over afgørelser fra MP. 13

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB Industriens Pension BERETNING OG REGNSKAB 2000 Det arbejder Industriens Pension for Størst mulig pension Industriens Pension investerer opsparingen, så medlemmerne får den størst mulige pension. Administration

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT... 4 2. Indledning... 5 3. Medlemsudvikling... 6 4. Investeringer... 8 5. Pensioner... 13 6. Risikostyring...

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2013 3 Begivenheder i 2013 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere