ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

2 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Formand i: Ejendomsaktieselskabet BP Fåmandsforeningerne BankInvest Aktier og Obligationer Formand Niels Erik Jakobsen Formand i: Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank (Schweiz) Jyske Bank (Gibraltar) Berben s Effectenkantoor B.V. Jyske Banks Pensionstilskudsfond Jyske Finans A/S Bestyrelsesmedlem Bent Jespersen Formand i: Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister Pensionskassen for direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser Understøttelsesfonden for funktionærer i Frederiksberg Handelsbank A/S Danske Banks Velfærdsfond af 1993 Bestyrelsesmedlem i: Bikubens Pensionsfond Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Pensionskassen for funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse (afviklingskasse) Hjælpefonden til fordel for Aarhuus Privatbanks pensionister Pensionstilskudsfonden i Aalborg Diskontobank A/S Kjøbenhavns Handelsbanks Understøttelses- og Hjælpefond Bestyrelsesmedlem Preben Knudsgaard Bestyrelsesmedlem i: BI Holding Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Hovedbestyrelsesmedlem i: Finansforbundet Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank A/S Bestyrelsesmedlem Jens Vendelbo Bestyrelsesmedlem i: Dansk Lokalleasing A/S Bestyrelsesmedlem Torben Pedersen Bestyrelsesmedlem i: Danske Kreds Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Bankpension pensionskasse for finansansatte for 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassen og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 16. marts 2011 Direktion: Niels-Ole Ravn Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen, formand Freddy Nielsen, næstformand Bent Jespersen Torben Pedersen Preben Knudsgaard Peter Cramon Haggai Kunisch Jens Vendelbo 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Bankpension pensionskasse for finansansatte Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bankpension pensionskasse for finansansatte for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for pensionskassens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 16. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor 4

5 BERETNING FOR 2010 Nyt domicil Vi flyttede i februar ind i nye lokaler på Dirch Passers Alle 27, Frederiksberg. Ejendommen er ejet 100 % af Bankpension, og er placeret i et datterselskab. Alle flytteudgifter er udgiftsført i regnskabsåret. Etiske investeringer Vi søger at optimere investeringsprofilernes afkast under hensyntagen til det ønskede risikoniveau. Vi tager også samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i investeringsbeslutningerne. Vi foretager normalt ikke selv direkte investeringer, idet vi har outsourcet dette til kapitalforvaltere. Vi arbejder for at disse forvaltere tilslutter sig Principles for Responsible Investment (PRI), som i FN-regi er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer. For nye mandater skal kapitalforvalterne skrive under på UNPRI. For eksisterende mandater er der en overgangsordning for tilslutning hertil, hvor Bankpension retter henvendelse til alle forvaltere herom, og også beder om en redegørelse om forvalterens politik på dette område. Solvency II Ca. halvdelen af medlemmerne er i Profil 1, som har ubetingede garantier på 2 og 3 %. Netop pensionsordninger med ubetingede garantier udgør en stor udfordring for mange af de danske pensionskasser, og vi er ingen undtagelse. Udfordringen består i, at EU med ikrafttrædelse den 1. januar 2012 indfører Solvency II direktivet, som betyder, at pensionsselskaber med ubetingede garantier skal have en langt større egenkapital, hvis de vil fortsætte med en uforandret investeringsstrategi. Profil 1 er derfor nød til at ændre investeringsstrategien markant i løbet af Hvad gør vi for medlemmerne i Profil 1 Vi har valgt at gennemføre en omvalgskampagne, som starter ultimo marts 2011, hvor vi anbefaler medlemmerne i Profil 1 at vælge Profil 2 - en ordning med betinget garanti og en investeringsstrategi, der er magen til den, som Profil 1 har haft indtil nu. Ved et skift til Profil 2, vil den forventede pension være op til 40 % højere som følge af den langt bedre investeringsstrategi. Stabilitetspakken forlænget Aftalen mellem pensionsbranchen og økonomiministeriet om finansiel stabilitet er forlænget til udgangen af Det betyder først og fremmest, at vi er forpligtede til at være meget restriktive med udlodning af bonus. Det betyder også, at diskonteringssatserne er forøget med ca. 0,05 procent point og afledt heraf er hensættelserne derved ca. 40 mio. kr. lavere. Medlemmerne lever længere Finanstilsynet har indført et benchmark for levetider, som vi tager i anvendelse i Vi arbejder på en analyse heraf, og vi forventer, at hensættelserne skal styrkes med mio. kr. Ingen bonus til Profil 1 En konsekvens af de øgede solvenskrav, stabilitetspakken, den lave rente og den længere levetid er, at vi ikke kan give bonus til medlemmerne i Profil 1. Alt overskud anvendes til konsolidering af medlemmernes aftaler og ikke til forøgelse af pensionsudbetalingerne. It 2010 var det første år med normal drift og udvikling af vores nye administrationssystem GALOP, som vi har udviklet sammen med BEC. I 2010 har DIP og ISP taget GALOP i brug, og i løbet af foråret 2011 tager JØP systemet i brug. Med JØP på systemet har vi taget et vigtigt skridt i realiseringen af at få stordriftsfordele og udviklingskraft på it-området. 5

6 Medlemmer Antallet af betalende medlemmer er faldet fra til Vi har fået fire nye medlemsvirksomheder i 2010; to sparekasser og to investeringsselskaber. Nedgangen i betalende medlemmer skyldes primært en generel afmatning i den finansielle sektor samt fusioner blandt eksisterende medlemsvirksomheder og den efterfølgende organisatoriske tilpasning. Vi har styrket den forretningsmæssige ledelse med ansættelse af en underdirektør med ansvar for salg og kunderelationer. Ansættelsen skal ses i lyset af, at vi ønsker yderligere fokus på de forretningsmæssige strategier - samt yderligere vækst, der kan være med til at sikre bedre omkostningstal. Økonomisk udvikling Resultatet for 2010 er tilfredsstillende. Det samlede afkast inklusiv renteafdækning og før skat er 12,3 % og efter skat 10,5 %. Investeringsafkastet før valuta- og renteafdækning og før skat er på kerneaktier 19,6 %, på kerneobligationer 5,7 % og på alternativer 20,6 %. De samlede reserver, opgjort som summen af ejerkapitalgrad, kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på policer med bidragsfri dækning, er steget fra 28,8 % til 40,9 %. Det ordinære bruttobidrag steg fra 724 mio. kr. til 750 mio. kr., og de samlede overførsler er steget fra 36 mio. kr. til 41 mio. kr. Stigningen i bidrag skyldes primært effekten af overenskomstens lønstigninger. Indskud er fortsat på et lavt niveau i forhold til tidligere, hvilket hænger sammen med den generelle afmatning i den finansielle sektor, hvilket medfører, at færre medarbejdere skifter job, og dermed ikke flytter deres pensionsordning til Bankpension. Omkostningsprocenten udgør 2,7 % af indbetalingerne, hvilket er et markant fald i forhold til sidste år, hvor den var 3,3 %. Administrationsomkostninger pr. medlem er også faldet fra kr. til kr. Faldet i administrationsomkostningerne skyldes bl.a. at 2010 er det første normale år for driften af vores nye it-system GALOP, og at udgifter til konsulenter er faldet. Alle udgifter til flytningen er medtaget i regnskabet for De samlede indtægter på mio. kr. er fordelt på 732 mio. kr. i bidragsindtægter og kr mio. kr. som resultat af investeringer. Af de samlede udgifter på mio. kr. er der anvendt 375 mio. kr. til pensionsydelser, 20 mio. kr. til driftsomkostninger samt andre omkostninger, mio. kr. som stigning i pensionshensættelserne, 346 mio. som stigning i kollektivt bonuspotentiale samt 231 mio. kr. til pensionsafkastskat. Årets nettoresultat på 82 mio. kr. er overført til egenkapitalen. Hovedaktivitet Vi udbyder firmapensionsordninger med livsforsikringsprodukter til virksomheder i den danske finansielle sektor. Forventet udvikling Vi forventer, at aktivitetsniveauet for 2011 vil være på samme niveau som i Vi forventer en stabilisering i antal medarbejdere blandt medlemsvirksomhederne, samt en lille stigning i antallet af nye medlemsvirksomheder. Vi forventer et investeringsafkast før skat for 2011, som ligger i omegnen af det langsigtede investeringsafkast på 6 % før skat. Investeringsstrategi, afkast og risici Vi reducerede aktieeksponeringen i Profil 1, men har ellers ikke ændret den overordnede investeringsstrategi i Vi erhvervede yderligere renteoptioner for bedre at beskytte Profil 1 mod rentefald. I 2011 vil vi radikalt ændre i aktivsammensætningen i Profil 1. Afkastet inklusiv renteafdækning for 2010 blev totalt set på 10,5 % efter skat. Investeringsafkastet er efter skat i Profil 1 på 6,9 % i Profil 2 på 13,0 %, i Profil 3 på 10,4 % og i Profil 4 på 16,0 %. Fremadrettet er porteføljen veldiversificeret, og godt positioneret for attraktive langsigtede afkast. Investeringsstrategien skal i løbet af 2011 revideres i lyset af Solvency II direktivet. 6

7 Kursværn Kursværnet blev afviklet igennem 2010, således at der 31. december ikke længere er noget kursværn. Kursværnet gælder kun for medlemmer i Profil 1, som ønsker at overføre deres ordning til et andet selskab eller få den udbetalt kontant. Opbygning af reserver Bestyrelsen vil fortsat have fokus på pensionskassens langsigtede reservesituation. Den overordnede strategi er fortsat at stræbe efter at have tilstrækkeligt økonomisk råderum til at have en stor andel af aktiver, der på kort sigt kan virke risikobehæftede, men som på langt sigt giver et attraktivt afkast. Kontribution og overskudspolitik Finanstilsynet har udstedt en ny kontributionsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2011, og som vi allerede har implementeret. Formålet med ændringerne i kontributionsbekendtgørelsen er, at skabe klarere regler for fordelingen af over- og underskud mellem kunderne, så det sikres, at der ikke sker en strukturel omfordeling. Opdelingen at hensættelserne (se note 8) er tilpasset de nye kontributionsgrupper, hvor grupper på samme grundlag med en afvigelse på højst 1 % i grundlagsrente må sammenlægges. Derfor samles investeringsprofil 1 med henholdsvis højeste grundlagsrente på 2 % og 3 % til en gruppe. De hidtidige begrænsninger i udnyttelsen af bonuspotentialet på fripolicer er faldet bort, hvorfor hele bonuspotentialet i investeringsprofil 1 er anvendt til at dække de tab, der har været. Efter nedskrivning er bonuspotentialet derfor 0. Skyggekontoen omfatter resten af tabet i investeringsprofil 1, samt den del af egenkapitalens risikoforrentning, der ikke har kunnet dækkes i det realiserede resultat for investeringsprofil 1. 5-års oversigt (koncern) mio. kr Medlemsbidrag for egen regning 732,1 702,8 Pensionsydelser -374,8-300,6 Investeringsafkast 1.618, ,0 Driftsomkostninger -19,8-23,6 Omkostninger til investeringsvirksomhed (*) -33,0-35,2 Pensionsteknisk resultat -65,1 43,4 Årets resultat 82,0-56,7 Pensionsmæssige hensættelser , ,2 Egenkapital 1.363, ,8 Aktiver , ,6 5-års oversigt (Pensionskassen) mio. kr Medlemsbidrag for egen regning 732,1 702,8 797,5 712,0 702,8 Pensionsydelser -374,8-300,6-343,6-302,5-263,4 Investeringsafkast 1.619, , ,9 578, ,8 Driftsomkostninger -20,3-23,6-31,5-17,0-15,9 Omkostninger til investeringsvirksomhed -16,9-18,8-12,7-12,7-10,8 Pensionsteknisk resultat -65,1 43,4-198,0-42,8 26,5 Årets resultat 82,0-56,7-219,2 39,7 160,5 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,9 Egenkapital 1.363, , , , ,0 Aktiver , , , , ,3 7

8 Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat 12,29% 10,97% -23,13% 4,40% 12,06% 2 Afkast efter pensionsafkastskat 10,54% 9,44% -19,74% 3,83% 10,19% 3 Omkostningsprocent af præmier 2,70% 3,36% 3,95% 2,38% 2,27% 4 Omkostningprocent af hensættelser 0,16% 0,22% 0,28% 0,16% 0,17% 5 Omkostninger pr. medlem i kr Omkostningsresultat 0,04% 0,01% -0,06% 0,02% 0,15% 7 Forsikringsrisikoresultat 0,01% 0,04% -0,06% -0,01% 0,00% 8 Bonusgrad 2,67% 0,00% 0,00% 11,86% 11,69% 9 Kundekapitalgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Ejerkapitalgrad 10,52% 10,40% 11,42% 14,21% 14,81% 11 Overdækningsgrad 7,38% 7,09% 8,39% 11,13% 10,61% 12 Solvensdækning 335% 314% 377% 461% 353% 13 Egenkapitalforrentning før skat* 7,52% -5,68% -15,39% 3,53% 11,06% 14 Egenkapitalforrentning efter skat* 7,52% -5,68% -15,39% 3,53% 11,06% 15 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat 12,80% 9,32% -15,43% 4,08% 12,38% *Med skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens i pensionskasser. 8

9 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser og regnskabspraksis inden for pensionskassevirksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige skøn og ændringer heri Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af disse aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige skøn og vurderinger vedrører opgørelsen af dagsværdien af unoterede investeringer og finansielle instrumenter, fastsættelsen af den løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) samt forudsætninger om invaliditet og dødelighed som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet med usikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold. Andre vil kunne komme frem til andre skøn. Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet har Finanstilsynet, foreløbig til udgangen af 2012, justeret grundlaget for den ovennævnte løbetidsafhængige diskonteringssats. Effekten fremgår af side 12. Koncernregnskab Koncernregnskabet fremkommer ved sammenlægning (konsolidering) af pensionskassens og dattervirksomhedens årsregnskab samt årsregnskaberne for investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger hvori pensionskassen har en bestemmende indflydelse på de finansielle og driftsmæssige beslutninger i foreningen/afdelingen. I forbindelse med denne sammenlægning elimineres koncerninterne mellemværende og aktiebesiddelser mv., ligesom koncerninterne transaktioner tilbageføres. De koncerninterne mellemværender, som indgår i pensionskassens aktiver pr. 31. december 2010, omfatter en løbende mellemregning(udlæg) fra pensionskassen til dattervirksomheden. De koncerninterne transaktioner omfatter ud over forrentningen af nævnte mellemregning også pensionskassens leje af kontorlokaler hos dattervirksomheden. Huslejen er fastsat til gældende markedsleje for tilsvarende lokaler. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til Nationalbankens valutakurser på balancedagen. Valutakursgevinster og -tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Investeringsafkast Regnskabsposten renter og udbytter mv. indeholder forfaldne og optjente renter i regnskabsåret og modtagne aktieudbytter. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver og finansielle instrumenter. Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandel er ført under posten administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne i forbindelse med investeringsvirksomheden er opgjort som en procentdel af de fælles driftsomkostninger og af de enkelte medarbejderes lønninger mv. Begge procentdele er opgjort ud fra de enkelte medarbejderes tidsforbrug på investeringsvirksomhed. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder de omkostninger, som ikke kan henføres til investeringsaktiviteten. Inventar, edb-anlæg og driftsmidler i øvrigt udgiftsføres i anskaffelsesåret. Leasingkontrakter Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. 9

10 Overført investeringsafkast Overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed multipliceret med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital i året og summen af de gennemsnitlige pensionsmæssige hensættelser. Investeringsaktiver Kapitalandele (aktier) og investeringsforeningsandele er på tidspunktet for første indregning (afregningsdato) målt til dagsværdi, og derefter løbende målt til dagsværdi. Dagsværdien på børsnoterede aktiver fastsættes ud fra lukkekursen på børserne den 31. december Dagsværdien på unoterede aktiver fastsættes ved individuel vurdering. Domicilejendomme Domicilejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles herefter til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i kapitalisering af ejendommens forventede fremtidige afkast, som er fastsat af bestyrelsen. Kapitalandel i dattervirksomheder Virksomheder, hvori Bankpension ejer så stor en andel af selskabets kapital, at den repræsenterer flertallet af stemmerne eller har kontrol herover, opføres som dattervirksomheder. Pensionskassens 100 % ejede ejendomsselskab er således opført som dattervirksomhed. Herudover ejer Bankpension 6 investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger (fåmandsforeninger). Disse investeringsforeninger er i pensionskassens regnskab opført under investeringsforeningsandele, mens de i koncernregnskabet er medtaget i konsolideringen, jvf. ovenfor om koncernregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. Værdiregulering indgår i resultatopgørelsen. Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser opgøres til markedsværdi ud fra principperne i regnskabsbekendtgørelsen og måles med udgangspunkt i det anmeldte tekniske grundlag. Der anvendes et risikotillæg på 1% af diskonteringssatserne. Hensættelserne er fordelt på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige bidrag og bonuspotentiale på bidragsfri dækning. Disse er igen fordelt på kontributionsmæssige delbestande anmeldt til Finanstilsynet. De garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentialet på fremtidige bidrag indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til de allerede indbetalte medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning kan anvendes til dækning af underskud indenfor den enkelte delbestand. Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til kollektiv bonus udgør en forpligtelse til at yde bonus ud over de bonusbeløb, som er tilført pensionshensættelserne. Beløbet er fordelt til de enkelte delbestande. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 10

11 Disponering af rådighedsbeløb tkr. tkr. Medlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Resultat af investeringer efter omkostninger Pensionsudgifter Pensionsafkastskat Administrationsomkostninger og ordinære udgifter mv Rådighedsbeløb før hensættelser Stigning i hensættelser til pensioner Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring af egenkapital (årets resultat) Disponering, i alt Følsomhedsoplysninger Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på Hændelse Minimum påvirkningen af basiskapitalen, mio. kr. Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale, mio. kr. fripolice- ydelser før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripolice- ydelser, mio. kr. Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser, mio. kr. Rentestigning på 0,7 %-point Rentefald på 0,7 %-ponit Aktiekursfald på 12% Ejendomsprisfald på 8% Valutakursfald, 99.5 % VaR Tab på modparter Fald i dødelighed på 10% Stigning i dødelighed på 10% Stigning i invaliditet på 10% Skift af rentekurve

12 Specifikation af aktiebeholdninger Øvrige Nord- Syd- Øvrige Øvrige Ikke Danmark Europa amerika amerika Japan Asien lande fordelt I alt Energi 0,0% 1,6% 2,2% 0,5% 0,1% 0,8% 4,1% 2,4% 11,7% Materialer 0,0% 1,7% 1,2% 0,8% 0,2% 1,5% 2,8% 0,2% 8,5% Industri 0,1% 2,8% 1,3% 0,2% 0,7% 1,2% 2,5% 1,6% 10,4% Forbrugsgoder 0,1% 2,2% 1,5% 0,1% 0,6% 1,7% 1,1% 0,7% 8,0% Konsumentvarer 0,1% 1,8% 2,1% 0,3% 0,1% 0,9% 1,1% 0,1% 6,6% Sundhedspleje 0,1% 1,1% 1,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 3,2% Finans 2,2% 3,6% 2,6% 0,5% 0,5% 4,2% 7,4% 0,4% 21,2% It 0,0% 0,3% 1,6% 0,1% 0,4% 2,2% 0,6% 0,2% 5,4% Telekom 0,0% 1,9% 0,6% 0,0% 0,1% 0,8% 1,2% 0,0% 4,6% Forsyning 0,0% 0,9% 0,6% 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 2,5% Ikke fordelt 0,2% 4,1% 8,1% 0,2% 0,4% 1,8% 1,3% 1,8% 17,9% I ALT 2,8% 22,0% 23,1% 2,7% 3,4% 15,4% 23,0% 7,6% 100,0% Listen over aktiebeholdninger er ikke offentlig tilgængelig. Rentekurve Bankpension anvender en rentekurve som i henhold til aftalen om finansiel stabilitet er forøget med 0,005 % og afledt heraf er hensættelserne ca. 40 mio. kr. lavere og resultatet ca. 40 mio. højere. 12

13 Resultatopgørelse Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen Note tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning i alt Resultat af dattervirksomheder Indtægter fra investeringsejendomme Udgifter af domicilejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. Investeringsvirksomhed (*) Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast (-) Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast (+) Resultat før skat Pensionsafkastskat for egenkapital Årets resultat

14 Balance Note Korncernen Pensionskassen Korncernen Pensionskassen AKTIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele Kapitalandele i dattervirksomheder Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavende renter og udbytter Pensionsafkastskat Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Note Korncernen Pensionskassen Korncernen Pensionskassen PASSIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Egenkapital, i alt Pensionshensættelser Kollektivt Bonuspotentiale Pensionsmæssige hensættelser, i alt Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld, i alt Forudbetalte bidrag Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt Femårsoversigt 12 Eventualforpligtelser 13 Følsomhedsoplysninger og specifikation af aktiebeholdninger 14

15 Noter Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen NOTE tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Ordinære bruttobidrag Afregnet arbejdsmarkedsbidrag Kapitalindskud Bruttomedlemsbidrag Medlemmer med bopæl i: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Kursreguleringer Valuta realiseret Valuta urealiseret Valuta op/nedskrivning Finansielle instrumenter Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer Pensioner Engangsydelser ved død Engangsydelser ved alderspensionering Udtrædelsesgodtgørelser Gruppeliv Pensionsydelser f.e.r., i alt Pensionshensættelser primo Akkumuleret ændring primo Retrospektive hensættelser primo Rentetilskrivning Medlemsbidrag Pensionsydelser Administrationsomkostninger Risikotab Pensionstillæg Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret ændring ultimo Pensionshensættelser ultimo Ændring af pensionshensættelser f.e.r., i alt

16 Koncern Pensionskassen Koncern Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 5 Personaleudgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Fremmed assistance Husleje og øvrige lokaleomkostninger Kontorhold inkl. inventaranskaffelser it-drift Nyanskaffelser af it Møder og repræsentation Diverse inkl. flytning Bidrag til Finanstilsynet Bidrag til Forsikring & Pension Lønsumsafgift Overført til administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Administrationsomkostninger, i alt Lovpligtig revision - Deloitte Anden assistance - Deloitte Revision, i alt Løn Pension Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter, i alt Heraf udgør: Bestyrelse Direktion Bestyrelse og direktion, i alt Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte Skønnet skyldig skat opgjort ultimo året Regulering til tidligere år Pensionsafkastskat, i alt Egenkapitalens andel af PAL skat Profilernes andel af PAL skat Friholdelsesbrøk % 3,08 3,08 16

17 Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Egenkapital og basiskapital: Overført resultat Henlagt af årets resultat Egenkapital, i alt Beregnet solvenskrav Ufordelt bonus Basiskapital, i alt Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen: (Skyggekonto) Skyggekonto pr. 1. januar Ændring i kontributionstab Årets ændring Skyggekonto pr. 31. december Investeringsprofil tkr 3%+ 2% garanti 2% betinget garanti* 2% betinget garanti 0% betinget garanti* Gruppelivs hensættelser I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser -hvilende pensioner bidrag Værdi af retrospektiv hensættelse * pr er indregnet et sikkerhedstillæg på 1,7%, som nedsætter renten 2009 Investeringsprofil tkr 3% garanti 2% garanti 2% betinget garanti 2% betinget garanti 0% betinget garanti Gruppelivs hensættelser I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser -hvilende pensioner bidrag Værdi af retrospektiv hensættelse

18 Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Domicilejendom Regnskabsmæssig værdi 1. januar Årets tilgang (nyanskaffelser og forbedringer) Årets værdiregulering Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i dattervirksomheder. Består af det 100% ejede datterselskab - Ejendomsaktieselskabet BP - hjemsted Frederiksberg Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Årets resultat Regnskabsmæssig værdi pr. 31. januar Femårsoversigt med hoved- og nøgletal samt risikooplysninger, er indeholdt i ledelsesberetningen side Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser mv.: Til sikkerhed for medlemmernes opsparing er der registreret aktiver med bogført værdi på mio. kr. pr. 31. december Der påhviler en momsreguleringsforpligtelse på koncernens ejendom. Andre forpligtelser: Operationel leasing til betaling i Operationel leasing til betaling efter Øvrigt kontraktslige forpligtelser til betaling i Øvrigt kontraktslige forpligtelser til betaling efter Følsomhedsoplysninger og specifikation af aktiebeholdninger Der henvises til side 11 og side

19 Koncern AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Afkast Nettoinvesteringer tkr tkr % p.a. % p.a. tkr 1. Grunde og bygninger ialt ,5-16, Grunde og bygninger, der er direkte ejet ,0 0, Ejendomsaktieselskaber ,5-16, Øvrige kapitalandele i alt ,0 22, Børsnoterede danske kapitalandele ,2 59, Unoterede danske kapitalandele ,5-19, Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,5 40, Unoterede udenlandske kapitalandele ,4-14, Obligationer i alt ,5 14, Statsobligationer, zone A ,5 6, Realkreditobligationer ,0 7, Indeksobligationer ,0 8, Kreditobligationer non-investment grade ,1 35, samt emerging markets obligationer 4.6 Andre obligationer Øvrige finansielle aktiver ,5 2, Afledte finansielle instrumenter til sikring ,0-60, af aktiver og passiver Investeringsaktiver i alt ,3 11,

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2013 3 Begivenheder i 2013 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2014 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 4 Balance, aktiver 5 Balance, passiver 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere