ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

2 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Formand i: Ejendomsaktieselskabet BP Fåmandsforeningerne BankInvest Aktier og Obligationer Formand Niels Erik Jakobsen Formand i: Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank (Schweiz) Jyske Bank (Gibraltar) Berben s Effectenkantoor B.V. Jyske Banks Pensionstilskudsfond Jyske Finans A/S Bestyrelsesmedlem Bent Jespersen Formand i: Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister Pensionskassen for direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser Understøttelsesfonden for funktionærer i Frederiksberg Handelsbank A/S Danske Banks Velfærdsfond af 1993 Bestyrelsesmedlem i: Bikubens Pensionsfond Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Pensionskassen for funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse (afviklingskasse) Hjælpefonden til fordel for Aarhuus Privatbanks pensionister Pensionstilskudsfonden i Aalborg Diskontobank A/S Kjøbenhavns Handelsbanks Understøttelses- og Hjælpefond Bestyrelsesmedlem Preben Knudsgaard Bestyrelsesmedlem i: BI Holding Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Hovedbestyrelsesmedlem i: Finansforbundet Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank A/S Bestyrelsesmedlem Jens Vendelbo Bestyrelsesmedlem i: Dansk Lokalleasing A/S Bestyrelsesmedlem Torben Pedersen Bestyrelsesmedlem i: Danske Kreds Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Bankpension pensionskasse for finansansatte for 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassen og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 16. marts 2011 Direktion: Niels-Ole Ravn Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen, formand Freddy Nielsen, næstformand Bent Jespersen Torben Pedersen Preben Knudsgaard Peter Cramon Haggai Kunisch Jens Vendelbo 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Bankpension pensionskasse for finansansatte Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bankpension pensionskasse for finansansatte for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for pensionskassens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 16. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor 4

5 BERETNING FOR 2010 Nyt domicil Vi flyttede i februar ind i nye lokaler på Dirch Passers Alle 27, Frederiksberg. Ejendommen er ejet 100 % af Bankpension, og er placeret i et datterselskab. Alle flytteudgifter er udgiftsført i regnskabsåret. Etiske investeringer Vi søger at optimere investeringsprofilernes afkast under hensyntagen til det ønskede risikoniveau. Vi tager også samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i investeringsbeslutningerne. Vi foretager normalt ikke selv direkte investeringer, idet vi har outsourcet dette til kapitalforvaltere. Vi arbejder for at disse forvaltere tilslutter sig Principles for Responsible Investment (PRI), som i FN-regi er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer. For nye mandater skal kapitalforvalterne skrive under på UNPRI. For eksisterende mandater er der en overgangsordning for tilslutning hertil, hvor Bankpension retter henvendelse til alle forvaltere herom, og også beder om en redegørelse om forvalterens politik på dette område. Solvency II Ca. halvdelen af medlemmerne er i Profil 1, som har ubetingede garantier på 2 og 3 %. Netop pensionsordninger med ubetingede garantier udgør en stor udfordring for mange af de danske pensionskasser, og vi er ingen undtagelse. Udfordringen består i, at EU med ikrafttrædelse den 1. januar 2012 indfører Solvency II direktivet, som betyder, at pensionsselskaber med ubetingede garantier skal have en langt større egenkapital, hvis de vil fortsætte med en uforandret investeringsstrategi. Profil 1 er derfor nød til at ændre investeringsstrategien markant i løbet af Hvad gør vi for medlemmerne i Profil 1 Vi har valgt at gennemføre en omvalgskampagne, som starter ultimo marts 2011, hvor vi anbefaler medlemmerne i Profil 1 at vælge Profil 2 - en ordning med betinget garanti og en investeringsstrategi, der er magen til den, som Profil 1 har haft indtil nu. Ved et skift til Profil 2, vil den forventede pension være op til 40 % højere som følge af den langt bedre investeringsstrategi. Stabilitetspakken forlænget Aftalen mellem pensionsbranchen og økonomiministeriet om finansiel stabilitet er forlænget til udgangen af Det betyder først og fremmest, at vi er forpligtede til at være meget restriktive med udlodning af bonus. Det betyder også, at diskonteringssatserne er forøget med ca. 0,05 procent point og afledt heraf er hensættelserne derved ca. 40 mio. kr. lavere. Medlemmerne lever længere Finanstilsynet har indført et benchmark for levetider, som vi tager i anvendelse i Vi arbejder på en analyse heraf, og vi forventer, at hensættelserne skal styrkes med mio. kr. Ingen bonus til Profil 1 En konsekvens af de øgede solvenskrav, stabilitetspakken, den lave rente og den længere levetid er, at vi ikke kan give bonus til medlemmerne i Profil 1. Alt overskud anvendes til konsolidering af medlemmernes aftaler og ikke til forøgelse af pensionsudbetalingerne. It 2010 var det første år med normal drift og udvikling af vores nye administrationssystem GALOP, som vi har udviklet sammen med BEC. I 2010 har DIP og ISP taget GALOP i brug, og i løbet af foråret 2011 tager JØP systemet i brug. Med JØP på systemet har vi taget et vigtigt skridt i realiseringen af at få stordriftsfordele og udviklingskraft på it-området. 5

6 Medlemmer Antallet af betalende medlemmer er faldet fra til Vi har fået fire nye medlemsvirksomheder i 2010; to sparekasser og to investeringsselskaber. Nedgangen i betalende medlemmer skyldes primært en generel afmatning i den finansielle sektor samt fusioner blandt eksisterende medlemsvirksomheder og den efterfølgende organisatoriske tilpasning. Vi har styrket den forretningsmæssige ledelse med ansættelse af en underdirektør med ansvar for salg og kunderelationer. Ansættelsen skal ses i lyset af, at vi ønsker yderligere fokus på de forretningsmæssige strategier - samt yderligere vækst, der kan være med til at sikre bedre omkostningstal. Økonomisk udvikling Resultatet for 2010 er tilfredsstillende. Det samlede afkast inklusiv renteafdækning og før skat er 12,3 % og efter skat 10,5 %. Investeringsafkastet før valuta- og renteafdækning og før skat er på kerneaktier 19,6 %, på kerneobligationer 5,7 % og på alternativer 20,6 %. De samlede reserver, opgjort som summen af ejerkapitalgrad, kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på policer med bidragsfri dækning, er steget fra 28,8 % til 40,9 %. Det ordinære bruttobidrag steg fra 724 mio. kr. til 750 mio. kr., og de samlede overførsler er steget fra 36 mio. kr. til 41 mio. kr. Stigningen i bidrag skyldes primært effekten af overenskomstens lønstigninger. Indskud er fortsat på et lavt niveau i forhold til tidligere, hvilket hænger sammen med den generelle afmatning i den finansielle sektor, hvilket medfører, at færre medarbejdere skifter job, og dermed ikke flytter deres pensionsordning til Bankpension. Omkostningsprocenten udgør 2,7 % af indbetalingerne, hvilket er et markant fald i forhold til sidste år, hvor den var 3,3 %. Administrationsomkostninger pr. medlem er også faldet fra kr. til kr. Faldet i administrationsomkostningerne skyldes bl.a. at 2010 er det første normale år for driften af vores nye it-system GALOP, og at udgifter til konsulenter er faldet. Alle udgifter til flytningen er medtaget i regnskabet for De samlede indtægter på mio. kr. er fordelt på 732 mio. kr. i bidragsindtægter og kr mio. kr. som resultat af investeringer. Af de samlede udgifter på mio. kr. er der anvendt 375 mio. kr. til pensionsydelser, 20 mio. kr. til driftsomkostninger samt andre omkostninger, mio. kr. som stigning i pensionshensættelserne, 346 mio. som stigning i kollektivt bonuspotentiale samt 231 mio. kr. til pensionsafkastskat. Årets nettoresultat på 82 mio. kr. er overført til egenkapitalen. Hovedaktivitet Vi udbyder firmapensionsordninger med livsforsikringsprodukter til virksomheder i den danske finansielle sektor. Forventet udvikling Vi forventer, at aktivitetsniveauet for 2011 vil være på samme niveau som i Vi forventer en stabilisering i antal medarbejdere blandt medlemsvirksomhederne, samt en lille stigning i antallet af nye medlemsvirksomheder. Vi forventer et investeringsafkast før skat for 2011, som ligger i omegnen af det langsigtede investeringsafkast på 6 % før skat. Investeringsstrategi, afkast og risici Vi reducerede aktieeksponeringen i Profil 1, men har ellers ikke ændret den overordnede investeringsstrategi i Vi erhvervede yderligere renteoptioner for bedre at beskytte Profil 1 mod rentefald. I 2011 vil vi radikalt ændre i aktivsammensætningen i Profil 1. Afkastet inklusiv renteafdækning for 2010 blev totalt set på 10,5 % efter skat. Investeringsafkastet er efter skat i Profil 1 på 6,9 % i Profil 2 på 13,0 %, i Profil 3 på 10,4 % og i Profil 4 på 16,0 %. Fremadrettet er porteføljen veldiversificeret, og godt positioneret for attraktive langsigtede afkast. Investeringsstrategien skal i løbet af 2011 revideres i lyset af Solvency II direktivet. 6

7 Kursværn Kursværnet blev afviklet igennem 2010, således at der 31. december ikke længere er noget kursværn. Kursværnet gælder kun for medlemmer i Profil 1, som ønsker at overføre deres ordning til et andet selskab eller få den udbetalt kontant. Opbygning af reserver Bestyrelsen vil fortsat have fokus på pensionskassens langsigtede reservesituation. Den overordnede strategi er fortsat at stræbe efter at have tilstrækkeligt økonomisk råderum til at have en stor andel af aktiver, der på kort sigt kan virke risikobehæftede, men som på langt sigt giver et attraktivt afkast. Kontribution og overskudspolitik Finanstilsynet har udstedt en ny kontributionsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2011, og som vi allerede har implementeret. Formålet med ændringerne i kontributionsbekendtgørelsen er, at skabe klarere regler for fordelingen af over- og underskud mellem kunderne, så det sikres, at der ikke sker en strukturel omfordeling. Opdelingen at hensættelserne (se note 8) er tilpasset de nye kontributionsgrupper, hvor grupper på samme grundlag med en afvigelse på højst 1 % i grundlagsrente må sammenlægges. Derfor samles investeringsprofil 1 med henholdsvis højeste grundlagsrente på 2 % og 3 % til en gruppe. De hidtidige begrænsninger i udnyttelsen af bonuspotentialet på fripolicer er faldet bort, hvorfor hele bonuspotentialet i investeringsprofil 1 er anvendt til at dække de tab, der har været. Efter nedskrivning er bonuspotentialet derfor 0. Skyggekontoen omfatter resten af tabet i investeringsprofil 1, samt den del af egenkapitalens risikoforrentning, der ikke har kunnet dækkes i det realiserede resultat for investeringsprofil 1. 5-års oversigt (koncern) mio. kr Medlemsbidrag for egen regning 732,1 702,8 Pensionsydelser -374,8-300,6 Investeringsafkast 1.618, ,0 Driftsomkostninger -19,8-23,6 Omkostninger til investeringsvirksomhed (*) -33,0-35,2 Pensionsteknisk resultat -65,1 43,4 Årets resultat 82,0-56,7 Pensionsmæssige hensættelser , ,2 Egenkapital 1.363, ,8 Aktiver , ,6 5-års oversigt (Pensionskassen) mio. kr Medlemsbidrag for egen regning 732,1 702,8 797,5 712,0 702,8 Pensionsydelser -374,8-300,6-343,6-302,5-263,4 Investeringsafkast 1.619, , ,9 578, ,8 Driftsomkostninger -20,3-23,6-31,5-17,0-15,9 Omkostninger til investeringsvirksomhed -16,9-18,8-12,7-12,7-10,8 Pensionsteknisk resultat -65,1 43,4-198,0-42,8 26,5 Årets resultat 82,0-56,7-219,2 39,7 160,5 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,9 Egenkapital 1.363, , , , ,0 Aktiver , , , , ,3 7

8 Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat 12,29% 10,97% -23,13% 4,40% 12,06% 2 Afkast efter pensionsafkastskat 10,54% 9,44% -19,74% 3,83% 10,19% 3 Omkostningsprocent af præmier 2,70% 3,36% 3,95% 2,38% 2,27% 4 Omkostningprocent af hensættelser 0,16% 0,22% 0,28% 0,16% 0,17% 5 Omkostninger pr. medlem i kr Omkostningsresultat 0,04% 0,01% -0,06% 0,02% 0,15% 7 Forsikringsrisikoresultat 0,01% 0,04% -0,06% -0,01% 0,00% 8 Bonusgrad 2,67% 0,00% 0,00% 11,86% 11,69% 9 Kundekapitalgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Ejerkapitalgrad 10,52% 10,40% 11,42% 14,21% 14,81% 11 Overdækningsgrad 7,38% 7,09% 8,39% 11,13% 10,61% 12 Solvensdækning 335% 314% 377% 461% 353% 13 Egenkapitalforrentning før skat* 7,52% -5,68% -15,39% 3,53% 11,06% 14 Egenkapitalforrentning efter skat* 7,52% -5,68% -15,39% 3,53% 11,06% 15 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat 12,80% 9,32% -15,43% 4,08% 12,38% *Med skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens i pensionskasser. 8

9 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser og regnskabspraksis inden for pensionskassevirksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige skøn og ændringer heri Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af disse aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige skøn og vurderinger vedrører opgørelsen af dagsværdien af unoterede investeringer og finansielle instrumenter, fastsættelsen af den løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) samt forudsætninger om invaliditet og dødelighed som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet med usikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold. Andre vil kunne komme frem til andre skøn. Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet har Finanstilsynet, foreløbig til udgangen af 2012, justeret grundlaget for den ovennævnte løbetidsafhængige diskonteringssats. Effekten fremgår af side 12. Koncernregnskab Koncernregnskabet fremkommer ved sammenlægning (konsolidering) af pensionskassens og dattervirksomhedens årsregnskab samt årsregnskaberne for investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger hvori pensionskassen har en bestemmende indflydelse på de finansielle og driftsmæssige beslutninger i foreningen/afdelingen. I forbindelse med denne sammenlægning elimineres koncerninterne mellemværende og aktiebesiddelser mv., ligesom koncerninterne transaktioner tilbageføres. De koncerninterne mellemværender, som indgår i pensionskassens aktiver pr. 31. december 2010, omfatter en løbende mellemregning(udlæg) fra pensionskassen til dattervirksomheden. De koncerninterne transaktioner omfatter ud over forrentningen af nævnte mellemregning også pensionskassens leje af kontorlokaler hos dattervirksomheden. Huslejen er fastsat til gældende markedsleje for tilsvarende lokaler. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til Nationalbankens valutakurser på balancedagen. Valutakursgevinster og -tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Investeringsafkast Regnskabsposten renter og udbytter mv. indeholder forfaldne og optjente renter i regnskabsåret og modtagne aktieudbytter. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver og finansielle instrumenter. Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandel er ført under posten administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne i forbindelse med investeringsvirksomheden er opgjort som en procentdel af de fælles driftsomkostninger og af de enkelte medarbejderes lønninger mv. Begge procentdele er opgjort ud fra de enkelte medarbejderes tidsforbrug på investeringsvirksomhed. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder de omkostninger, som ikke kan henføres til investeringsaktiviteten. Inventar, edb-anlæg og driftsmidler i øvrigt udgiftsføres i anskaffelsesåret. Leasingkontrakter Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. 9

10 Overført investeringsafkast Overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed multipliceret med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital i året og summen af de gennemsnitlige pensionsmæssige hensættelser. Investeringsaktiver Kapitalandele (aktier) og investeringsforeningsandele er på tidspunktet for første indregning (afregningsdato) målt til dagsværdi, og derefter løbende målt til dagsværdi. Dagsværdien på børsnoterede aktiver fastsættes ud fra lukkekursen på børserne den 31. december Dagsværdien på unoterede aktiver fastsættes ved individuel vurdering. Domicilejendomme Domicilejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles herefter til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i kapitalisering af ejendommens forventede fremtidige afkast, som er fastsat af bestyrelsen. Kapitalandel i dattervirksomheder Virksomheder, hvori Bankpension ejer så stor en andel af selskabets kapital, at den repræsenterer flertallet af stemmerne eller har kontrol herover, opføres som dattervirksomheder. Pensionskassens 100 % ejede ejendomsselskab er således opført som dattervirksomhed. Herudover ejer Bankpension 6 investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger (fåmandsforeninger). Disse investeringsforeninger er i pensionskassens regnskab opført under investeringsforeningsandele, mens de i koncernregnskabet er medtaget i konsolideringen, jvf. ovenfor om koncernregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. Værdiregulering indgår i resultatopgørelsen. Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser opgøres til markedsværdi ud fra principperne i regnskabsbekendtgørelsen og måles med udgangspunkt i det anmeldte tekniske grundlag. Der anvendes et risikotillæg på 1% af diskonteringssatserne. Hensættelserne er fordelt på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige bidrag og bonuspotentiale på bidragsfri dækning. Disse er igen fordelt på kontributionsmæssige delbestande anmeldt til Finanstilsynet. De garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentialet på fremtidige bidrag indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til de allerede indbetalte medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning kan anvendes til dækning af underskud indenfor den enkelte delbestand. Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til kollektiv bonus udgør en forpligtelse til at yde bonus ud over de bonusbeløb, som er tilført pensionshensættelserne. Beløbet er fordelt til de enkelte delbestande. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 10

11 Disponering af rådighedsbeløb tkr. tkr. Medlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Resultat af investeringer efter omkostninger Pensionsudgifter Pensionsafkastskat Administrationsomkostninger og ordinære udgifter mv Rådighedsbeløb før hensættelser Stigning i hensættelser til pensioner Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring af egenkapital (årets resultat) Disponering, i alt Følsomhedsoplysninger Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på Hændelse Minimum påvirkningen af basiskapitalen, mio. kr. Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale, mio. kr. fripolice- ydelser før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripolice- ydelser, mio. kr. Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser, mio. kr. Rentestigning på 0,7 %-point Rentefald på 0,7 %-ponit Aktiekursfald på 12% Ejendomsprisfald på 8% Valutakursfald, 99.5 % VaR Tab på modparter Fald i dødelighed på 10% Stigning i dødelighed på 10% Stigning i invaliditet på 10% Skift af rentekurve

12 Specifikation af aktiebeholdninger Øvrige Nord- Syd- Øvrige Øvrige Ikke Danmark Europa amerika amerika Japan Asien lande fordelt I alt Energi 0,0% 1,6% 2,2% 0,5% 0,1% 0,8% 4,1% 2,4% 11,7% Materialer 0,0% 1,7% 1,2% 0,8% 0,2% 1,5% 2,8% 0,2% 8,5% Industri 0,1% 2,8% 1,3% 0,2% 0,7% 1,2% 2,5% 1,6% 10,4% Forbrugsgoder 0,1% 2,2% 1,5% 0,1% 0,6% 1,7% 1,1% 0,7% 8,0% Konsumentvarer 0,1% 1,8% 2,1% 0,3% 0,1% 0,9% 1,1% 0,1% 6,6% Sundhedspleje 0,1% 1,1% 1,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 3,2% Finans 2,2% 3,6% 2,6% 0,5% 0,5% 4,2% 7,4% 0,4% 21,2% It 0,0% 0,3% 1,6% 0,1% 0,4% 2,2% 0,6% 0,2% 5,4% Telekom 0,0% 1,9% 0,6% 0,0% 0,1% 0,8% 1,2% 0,0% 4,6% Forsyning 0,0% 0,9% 0,6% 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 2,5% Ikke fordelt 0,2% 4,1% 8,1% 0,2% 0,4% 1,8% 1,3% 1,8% 17,9% I ALT 2,8% 22,0% 23,1% 2,7% 3,4% 15,4% 23,0% 7,6% 100,0% Listen over aktiebeholdninger er ikke offentlig tilgængelig. Rentekurve Bankpension anvender en rentekurve som i henhold til aftalen om finansiel stabilitet er forøget med 0,005 % og afledt heraf er hensættelserne ca. 40 mio. kr. lavere og resultatet ca. 40 mio. højere. 12

13 Resultatopgørelse Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen Note tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning i alt Resultat af dattervirksomheder Indtægter fra investeringsejendomme Udgifter af domicilejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. Investeringsvirksomhed (*) Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast (-) Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast (+) Resultat før skat Pensionsafkastskat for egenkapital Årets resultat

14 Balance Note Korncernen Pensionskassen Korncernen Pensionskassen AKTIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele Kapitalandele i dattervirksomheder Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavende renter og udbytter Pensionsafkastskat Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Note Korncernen Pensionskassen Korncernen Pensionskassen PASSIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Egenkapital, i alt Pensionshensættelser Kollektivt Bonuspotentiale Pensionsmæssige hensættelser, i alt Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld, i alt Forudbetalte bidrag Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt Femårsoversigt 12 Eventualforpligtelser 13 Følsomhedsoplysninger og specifikation af aktiebeholdninger 14

15 Noter Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen NOTE tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Ordinære bruttobidrag Afregnet arbejdsmarkedsbidrag Kapitalindskud Bruttomedlemsbidrag Medlemmer med bopæl i: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Kursreguleringer Valuta realiseret Valuta urealiseret Valuta op/nedskrivning Finansielle instrumenter Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer Pensioner Engangsydelser ved død Engangsydelser ved alderspensionering Udtrædelsesgodtgørelser Gruppeliv Pensionsydelser f.e.r., i alt Pensionshensættelser primo Akkumuleret ændring primo Retrospektive hensættelser primo Rentetilskrivning Medlemsbidrag Pensionsydelser Administrationsomkostninger Risikotab Pensionstillæg Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret ændring ultimo Pensionshensættelser ultimo Ændring af pensionshensættelser f.e.r., i alt

16 Koncern Pensionskassen Koncern Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 5 Personaleudgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Fremmed assistance Husleje og øvrige lokaleomkostninger Kontorhold inkl. inventaranskaffelser it-drift Nyanskaffelser af it Møder og repræsentation Diverse inkl. flytning Bidrag til Finanstilsynet Bidrag til Forsikring & Pension Lønsumsafgift Overført til administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Administrationsomkostninger, i alt Lovpligtig revision - Deloitte Anden assistance - Deloitte Revision, i alt Løn Pension Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter, i alt Heraf udgør: Bestyrelse Direktion Bestyrelse og direktion, i alt Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte Skønnet skyldig skat opgjort ultimo året Regulering til tidligere år Pensionsafkastskat, i alt Egenkapitalens andel af PAL skat Profilernes andel af PAL skat Friholdelsesbrøk % 3,08 3,08 16

17 Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Egenkapital og basiskapital: Overført resultat Henlagt af årets resultat Egenkapital, i alt Beregnet solvenskrav Ufordelt bonus Basiskapital, i alt Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen: (Skyggekonto) Skyggekonto pr. 1. januar Ændring i kontributionstab Årets ændring Skyggekonto pr. 31. december Investeringsprofil tkr 3%+ 2% garanti 2% betinget garanti* 2% betinget garanti 0% betinget garanti* Gruppelivs hensættelser I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser -hvilende pensioner bidrag Værdi af retrospektiv hensættelse * pr er indregnet et sikkerhedstillæg på 1,7%, som nedsætter renten 2009 Investeringsprofil tkr 3% garanti 2% garanti 2% betinget garanti 2% betinget garanti 0% betinget garanti Gruppelivs hensættelser I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser -hvilende pensioner bidrag Værdi af retrospektiv hensættelse

18 Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Domicilejendom Regnskabsmæssig værdi 1. januar Årets tilgang (nyanskaffelser og forbedringer) Årets værdiregulering Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i dattervirksomheder. Består af det 100% ejede datterselskab - Ejendomsaktieselskabet BP - hjemsted Frederiksberg Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Årets resultat Regnskabsmæssig værdi pr. 31. januar Femårsoversigt med hoved- og nøgletal samt risikooplysninger, er indeholdt i ledelsesberetningen side Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser mv.: Til sikkerhed for medlemmernes opsparing er der registreret aktiver med bogført værdi på mio. kr. pr. 31. december Der påhviler en momsreguleringsforpligtelse på koncernens ejendom. Andre forpligtelser: Operationel leasing til betaling i Operationel leasing til betaling efter Øvrigt kontraktslige forpligtelser til betaling i Øvrigt kontraktslige forpligtelser til betaling efter Følsomhedsoplysninger og specifikation af aktiebeholdninger Der henvises til side 11 og side

19 Koncern AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Afkast Nettoinvesteringer tkr tkr % p.a. % p.a. tkr 1. Grunde og bygninger ialt ,5-16, Grunde og bygninger, der er direkte ejet ,0 0, Ejendomsaktieselskaber ,5-16, Øvrige kapitalandele i alt ,0 22, Børsnoterede danske kapitalandele ,2 59, Unoterede danske kapitalandele ,5-19, Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,5 40, Unoterede udenlandske kapitalandele ,4-14, Obligationer i alt ,5 14, Statsobligationer, zone A ,5 6, Realkreditobligationer ,0 7, Indeksobligationer ,0 8, Kreditobligationer non-investment grade ,1 35, samt emerging markets obligationer 4.6 Andre obligationer Øvrige finansielle aktiver ,5 2, Afledte finansielle instrumenter til sikring ,0-60, af aktiver og passiver Investeringsaktiver i alt ,3 11,

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Bankpension pensionskasse for finansansatte Kalvebod Brygge 47, 4. sal 1560 København V CVR 21 54 84 13 www.bankpension.

ÅRSRAPPORT 2008. Bankpension pensionskasse for finansansatte Kalvebod Brygge 47, 4. sal 1560 København V CVR 21 54 84 13 www.bankpension. ÅRSRAPPORT 2008 Bankpension pensionskasse for finansansatte Kalvebod Brygge 47, 4. sal 1560 København V CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Adm. dir. Niels-Ole

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension. ÅRSRAPPORT 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere