ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

2 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Formand i: Ejendomsaktieselskabet BP Fåmandsforeningerne BankInvest Aktier og Obligationer Formand Niels Erik Jakobsen Formand i: Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank (Schweiz) Jyske Bank (Gibraltar) Berben s Effectenkantoor B.V. Jyske Banks Pensionstilskudsfond Jyske Finans A/S Bestyrelsesmedlem Bent Jespersen Formand i: Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister Pensionskassen for direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser Understøttelsesfonden for funktionærer i Frederiksberg Handelsbank A/S Danske Banks Velfærdsfond af 1993 Bestyrelsesmedlem i: Bikubens Pensionsfond Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Pensionskassen for funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse (afviklingskasse) Hjælpefonden til fordel for Aarhuus Privatbanks pensionister Pensionstilskudsfonden i Aalborg Diskontobank A/S Kjøbenhavns Handelsbanks Understøttelses- og Hjælpefond Bestyrelsesmedlem Preben Knudsgaard Bestyrelsesmedlem i: BI Holding Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Hovedbestyrelsesmedlem i: Finansforbundet Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank A/S Bestyrelsesmedlem Jens Vendelbo Bestyrelsesmedlem i: Dansk Lokalleasing A/S Bestyrelsesmedlem Torben Pedersen Bestyrelsesmedlem i: Danske Kreds Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Bankpension pensionskasse for finansansatte for 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassen og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 16. marts 2011 Direktion: Niels-Ole Ravn Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen, formand Freddy Nielsen, næstformand Bent Jespersen Torben Pedersen Preben Knudsgaard Peter Cramon Haggai Kunisch Jens Vendelbo 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Bankpension pensionskasse for finansansatte Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bankpension pensionskasse for finansansatte for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for pensionskassens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 16. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor 4

5 BERETNING FOR 2010 Nyt domicil Vi flyttede i februar ind i nye lokaler på Dirch Passers Alle 27, Frederiksberg. Ejendommen er ejet 100 % af Bankpension, og er placeret i et datterselskab. Alle flytteudgifter er udgiftsført i regnskabsåret. Etiske investeringer Vi søger at optimere investeringsprofilernes afkast under hensyntagen til det ønskede risikoniveau. Vi tager også samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i investeringsbeslutningerne. Vi foretager normalt ikke selv direkte investeringer, idet vi har outsourcet dette til kapitalforvaltere. Vi arbejder for at disse forvaltere tilslutter sig Principles for Responsible Investment (PRI), som i FN-regi er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer. For nye mandater skal kapitalforvalterne skrive under på UNPRI. For eksisterende mandater er der en overgangsordning for tilslutning hertil, hvor Bankpension retter henvendelse til alle forvaltere herom, og også beder om en redegørelse om forvalterens politik på dette område. Solvency II Ca. halvdelen af medlemmerne er i Profil 1, som har ubetingede garantier på 2 og 3 %. Netop pensionsordninger med ubetingede garantier udgør en stor udfordring for mange af de danske pensionskasser, og vi er ingen undtagelse. Udfordringen består i, at EU med ikrafttrædelse den 1. januar 2012 indfører Solvency II direktivet, som betyder, at pensionsselskaber med ubetingede garantier skal have en langt større egenkapital, hvis de vil fortsætte med en uforandret investeringsstrategi. Profil 1 er derfor nød til at ændre investeringsstrategien markant i løbet af Hvad gør vi for medlemmerne i Profil 1 Vi har valgt at gennemføre en omvalgskampagne, som starter ultimo marts 2011, hvor vi anbefaler medlemmerne i Profil 1 at vælge Profil 2 - en ordning med betinget garanti og en investeringsstrategi, der er magen til den, som Profil 1 har haft indtil nu. Ved et skift til Profil 2, vil den forventede pension være op til 40 % højere som følge af den langt bedre investeringsstrategi. Stabilitetspakken forlænget Aftalen mellem pensionsbranchen og økonomiministeriet om finansiel stabilitet er forlænget til udgangen af Det betyder først og fremmest, at vi er forpligtede til at være meget restriktive med udlodning af bonus. Det betyder også, at diskonteringssatserne er forøget med ca. 0,05 procent point og afledt heraf er hensættelserne derved ca. 40 mio. kr. lavere. Medlemmerne lever længere Finanstilsynet har indført et benchmark for levetider, som vi tager i anvendelse i Vi arbejder på en analyse heraf, og vi forventer, at hensættelserne skal styrkes med mio. kr. Ingen bonus til Profil 1 En konsekvens af de øgede solvenskrav, stabilitetspakken, den lave rente og den længere levetid er, at vi ikke kan give bonus til medlemmerne i Profil 1. Alt overskud anvendes til konsolidering af medlemmernes aftaler og ikke til forøgelse af pensionsudbetalingerne. It 2010 var det første år med normal drift og udvikling af vores nye administrationssystem GALOP, som vi har udviklet sammen med BEC. I 2010 har DIP og ISP taget GALOP i brug, og i løbet af foråret 2011 tager JØP systemet i brug. Med JØP på systemet har vi taget et vigtigt skridt i realiseringen af at få stordriftsfordele og udviklingskraft på it-området. 5

6 Medlemmer Antallet af betalende medlemmer er faldet fra til Vi har fået fire nye medlemsvirksomheder i 2010; to sparekasser og to investeringsselskaber. Nedgangen i betalende medlemmer skyldes primært en generel afmatning i den finansielle sektor samt fusioner blandt eksisterende medlemsvirksomheder og den efterfølgende organisatoriske tilpasning. Vi har styrket den forretningsmæssige ledelse med ansættelse af en underdirektør med ansvar for salg og kunderelationer. Ansættelsen skal ses i lyset af, at vi ønsker yderligere fokus på de forretningsmæssige strategier - samt yderligere vækst, der kan være med til at sikre bedre omkostningstal. Økonomisk udvikling Resultatet for 2010 er tilfredsstillende. Det samlede afkast inklusiv renteafdækning og før skat er 12,3 % og efter skat 10,5 %. Investeringsafkastet før valuta- og renteafdækning og før skat er på kerneaktier 19,6 %, på kerneobligationer 5,7 % og på alternativer 20,6 %. De samlede reserver, opgjort som summen af ejerkapitalgrad, kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på policer med bidragsfri dækning, er steget fra 28,8 % til 40,9 %. Det ordinære bruttobidrag steg fra 724 mio. kr. til 750 mio. kr., og de samlede overførsler er steget fra 36 mio. kr. til 41 mio. kr. Stigningen i bidrag skyldes primært effekten af overenskomstens lønstigninger. Indskud er fortsat på et lavt niveau i forhold til tidligere, hvilket hænger sammen med den generelle afmatning i den finansielle sektor, hvilket medfører, at færre medarbejdere skifter job, og dermed ikke flytter deres pensionsordning til Bankpension. Omkostningsprocenten udgør 2,7 % af indbetalingerne, hvilket er et markant fald i forhold til sidste år, hvor den var 3,3 %. Administrationsomkostninger pr. medlem er også faldet fra kr. til kr. Faldet i administrationsomkostningerne skyldes bl.a. at 2010 er det første normale år for driften af vores nye it-system GALOP, og at udgifter til konsulenter er faldet. Alle udgifter til flytningen er medtaget i regnskabet for De samlede indtægter på mio. kr. er fordelt på 732 mio. kr. i bidragsindtægter og kr mio. kr. som resultat af investeringer. Af de samlede udgifter på mio. kr. er der anvendt 375 mio. kr. til pensionsydelser, 20 mio. kr. til driftsomkostninger samt andre omkostninger, mio. kr. som stigning i pensionshensættelserne, 346 mio. som stigning i kollektivt bonuspotentiale samt 231 mio. kr. til pensionsafkastskat. Årets nettoresultat på 82 mio. kr. er overført til egenkapitalen. Hovedaktivitet Vi udbyder firmapensionsordninger med livsforsikringsprodukter til virksomheder i den danske finansielle sektor. Forventet udvikling Vi forventer, at aktivitetsniveauet for 2011 vil være på samme niveau som i Vi forventer en stabilisering i antal medarbejdere blandt medlemsvirksomhederne, samt en lille stigning i antallet af nye medlemsvirksomheder. Vi forventer et investeringsafkast før skat for 2011, som ligger i omegnen af det langsigtede investeringsafkast på 6 % før skat. Investeringsstrategi, afkast og risici Vi reducerede aktieeksponeringen i Profil 1, men har ellers ikke ændret den overordnede investeringsstrategi i Vi erhvervede yderligere renteoptioner for bedre at beskytte Profil 1 mod rentefald. I 2011 vil vi radikalt ændre i aktivsammensætningen i Profil 1. Afkastet inklusiv renteafdækning for 2010 blev totalt set på 10,5 % efter skat. Investeringsafkastet er efter skat i Profil 1 på 6,9 % i Profil 2 på 13,0 %, i Profil 3 på 10,4 % og i Profil 4 på 16,0 %. Fremadrettet er porteføljen veldiversificeret, og godt positioneret for attraktive langsigtede afkast. Investeringsstrategien skal i løbet af 2011 revideres i lyset af Solvency II direktivet. 6

7 Kursværn Kursværnet blev afviklet igennem 2010, således at der 31. december ikke længere er noget kursværn. Kursværnet gælder kun for medlemmer i Profil 1, som ønsker at overføre deres ordning til et andet selskab eller få den udbetalt kontant. Opbygning af reserver Bestyrelsen vil fortsat have fokus på pensionskassens langsigtede reservesituation. Den overordnede strategi er fortsat at stræbe efter at have tilstrækkeligt økonomisk råderum til at have en stor andel af aktiver, der på kort sigt kan virke risikobehæftede, men som på langt sigt giver et attraktivt afkast. Kontribution og overskudspolitik Finanstilsynet har udstedt en ny kontributionsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2011, og som vi allerede har implementeret. Formålet med ændringerne i kontributionsbekendtgørelsen er, at skabe klarere regler for fordelingen af over- og underskud mellem kunderne, så det sikres, at der ikke sker en strukturel omfordeling. Opdelingen at hensættelserne (se note 8) er tilpasset de nye kontributionsgrupper, hvor grupper på samme grundlag med en afvigelse på højst 1 % i grundlagsrente må sammenlægges. Derfor samles investeringsprofil 1 med henholdsvis højeste grundlagsrente på 2 % og 3 % til en gruppe. De hidtidige begrænsninger i udnyttelsen af bonuspotentialet på fripolicer er faldet bort, hvorfor hele bonuspotentialet i investeringsprofil 1 er anvendt til at dække de tab, der har været. Efter nedskrivning er bonuspotentialet derfor 0. Skyggekontoen omfatter resten af tabet i investeringsprofil 1, samt den del af egenkapitalens risikoforrentning, der ikke har kunnet dækkes i det realiserede resultat for investeringsprofil 1. 5-års oversigt (koncern) mio. kr Medlemsbidrag for egen regning 732,1 702,8 Pensionsydelser -374,8-300,6 Investeringsafkast 1.618, ,0 Driftsomkostninger -19,8-23,6 Omkostninger til investeringsvirksomhed (*) -33,0-35,2 Pensionsteknisk resultat -65,1 43,4 Årets resultat 82,0-56,7 Pensionsmæssige hensættelser , ,2 Egenkapital 1.363, ,8 Aktiver , ,6 5-års oversigt (Pensionskassen) mio. kr Medlemsbidrag for egen regning 732,1 702,8 797,5 712,0 702,8 Pensionsydelser -374,8-300,6-343,6-302,5-263,4 Investeringsafkast 1.619, , ,9 578, ,8 Driftsomkostninger -20,3-23,6-31,5-17,0-15,9 Omkostninger til investeringsvirksomhed -16,9-18,8-12,7-12,7-10,8 Pensionsteknisk resultat -65,1 43,4-198,0-42,8 26,5 Årets resultat 82,0-56,7-219,2 39,7 160,5 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,9 Egenkapital 1.363, , , , ,0 Aktiver , , , , ,3 7

8 Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat 12,29% 10,97% -23,13% 4,40% 12,06% 2 Afkast efter pensionsafkastskat 10,54% 9,44% -19,74% 3,83% 10,19% 3 Omkostningsprocent af præmier 2,70% 3,36% 3,95% 2,38% 2,27% 4 Omkostningprocent af hensættelser 0,16% 0,22% 0,28% 0,16% 0,17% 5 Omkostninger pr. medlem i kr Omkostningsresultat 0,04% 0,01% -0,06% 0,02% 0,15% 7 Forsikringsrisikoresultat 0,01% 0,04% -0,06% -0,01% 0,00% 8 Bonusgrad 2,67% 0,00% 0,00% 11,86% 11,69% 9 Kundekapitalgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Ejerkapitalgrad 10,52% 10,40% 11,42% 14,21% 14,81% 11 Overdækningsgrad 7,38% 7,09% 8,39% 11,13% 10,61% 12 Solvensdækning 335% 314% 377% 461% 353% 13 Egenkapitalforrentning før skat* 7,52% -5,68% -15,39% 3,53% 11,06% 14 Egenkapitalforrentning efter skat* 7,52% -5,68% -15,39% 3,53% 11,06% 15 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat 12,80% 9,32% -15,43% 4,08% 12,38% *Med skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens i pensionskasser. 8

9 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser og regnskabspraksis inden for pensionskassevirksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige skøn og ændringer heri Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af disse aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige skøn og vurderinger vedrører opgørelsen af dagsværdien af unoterede investeringer og finansielle instrumenter, fastsættelsen af den løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) samt forudsætninger om invaliditet og dødelighed som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet med usikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold. Andre vil kunne komme frem til andre skøn. Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet har Finanstilsynet, foreløbig til udgangen af 2012, justeret grundlaget for den ovennævnte løbetidsafhængige diskonteringssats. Effekten fremgår af side 12. Koncernregnskab Koncernregnskabet fremkommer ved sammenlægning (konsolidering) af pensionskassens og dattervirksomhedens årsregnskab samt årsregnskaberne for investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger hvori pensionskassen har en bestemmende indflydelse på de finansielle og driftsmæssige beslutninger i foreningen/afdelingen. I forbindelse med denne sammenlægning elimineres koncerninterne mellemværende og aktiebesiddelser mv., ligesom koncerninterne transaktioner tilbageføres. De koncerninterne mellemværender, som indgår i pensionskassens aktiver pr. 31. december 2010, omfatter en løbende mellemregning(udlæg) fra pensionskassen til dattervirksomheden. De koncerninterne transaktioner omfatter ud over forrentningen af nævnte mellemregning også pensionskassens leje af kontorlokaler hos dattervirksomheden. Huslejen er fastsat til gældende markedsleje for tilsvarende lokaler. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til Nationalbankens valutakurser på balancedagen. Valutakursgevinster og -tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Investeringsafkast Regnskabsposten renter og udbytter mv. indeholder forfaldne og optjente renter i regnskabsåret og modtagne aktieudbytter. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver og finansielle instrumenter. Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandel er ført under posten administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne i forbindelse med investeringsvirksomheden er opgjort som en procentdel af de fælles driftsomkostninger og af de enkelte medarbejderes lønninger mv. Begge procentdele er opgjort ud fra de enkelte medarbejderes tidsforbrug på investeringsvirksomhed. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder de omkostninger, som ikke kan henføres til investeringsaktiviteten. Inventar, edb-anlæg og driftsmidler i øvrigt udgiftsføres i anskaffelsesåret. Leasingkontrakter Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. 9

10 Overført investeringsafkast Overført investeringsafkast er beregnet som årets resultat af investeringsvirksomhed multipliceret med forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital i året og summen af de gennemsnitlige pensionsmæssige hensættelser. Investeringsaktiver Kapitalandele (aktier) og investeringsforeningsandele er på tidspunktet for første indregning (afregningsdato) målt til dagsværdi, og derefter løbende målt til dagsværdi. Dagsværdien på børsnoterede aktiver fastsættes ud fra lukkekursen på børserne den 31. december Dagsværdien på unoterede aktiver fastsættes ved individuel vurdering. Domicilejendomme Domicilejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles herefter til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i kapitalisering af ejendommens forventede fremtidige afkast, som er fastsat af bestyrelsen. Kapitalandel i dattervirksomheder Virksomheder, hvori Bankpension ejer så stor en andel af selskabets kapital, at den repræsenterer flertallet af stemmerne eller har kontrol herover, opføres som dattervirksomheder. Pensionskassens 100 % ejede ejendomsselskab er således opført som dattervirksomhed. Herudover ejer Bankpension 6 investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger (fåmandsforeninger). Disse investeringsforeninger er i pensionskassens regnskab opført under investeringsforeningsandele, mens de i koncernregnskabet er medtaget i konsolideringen, jvf. ovenfor om koncernregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. Værdiregulering indgår i resultatopgørelsen. Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser opgøres til markedsværdi ud fra principperne i regnskabsbekendtgørelsen og måles med udgangspunkt i det anmeldte tekniske grundlag. Der anvendes et risikotillæg på 1% af diskonteringssatserne. Hensættelserne er fordelt på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige bidrag og bonuspotentiale på bidragsfri dækning. Disse er igen fordelt på kontributionsmæssige delbestande anmeldt til Finanstilsynet. De garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentialet på fremtidige bidrag indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til de allerede indbetalte medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning kan anvendes til dækning af underskud indenfor den enkelte delbestand. Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til kollektiv bonus udgør en forpligtelse til at yde bonus ud over de bonusbeløb, som er tilført pensionshensættelserne. Beløbet er fordelt til de enkelte delbestande. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 10

11 Disponering af rådighedsbeløb tkr. tkr. Medlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Resultat af investeringer efter omkostninger Pensionsudgifter Pensionsafkastskat Administrationsomkostninger og ordinære udgifter mv Rådighedsbeløb før hensættelser Stigning i hensættelser til pensioner Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring af egenkapital (årets resultat) Disponering, i alt Følsomhedsoplysninger Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på Hændelse Minimum påvirkningen af basiskapitalen, mio. kr. Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale, mio. kr. fripolice- ydelser før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripolice- ydelser, mio. kr. Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser, mio. kr. Rentestigning på 0,7 %-point Rentefald på 0,7 %-ponit Aktiekursfald på 12% Ejendomsprisfald på 8% Valutakursfald, 99.5 % VaR Tab på modparter Fald i dødelighed på 10% Stigning i dødelighed på 10% Stigning i invaliditet på 10% Skift af rentekurve

12 Specifikation af aktiebeholdninger Øvrige Nord- Syd- Øvrige Øvrige Ikke Danmark Europa amerika amerika Japan Asien lande fordelt I alt Energi 0,0% 1,6% 2,2% 0,5% 0,1% 0,8% 4,1% 2,4% 11,7% Materialer 0,0% 1,7% 1,2% 0,8% 0,2% 1,5% 2,8% 0,2% 8,5% Industri 0,1% 2,8% 1,3% 0,2% 0,7% 1,2% 2,5% 1,6% 10,4% Forbrugsgoder 0,1% 2,2% 1,5% 0,1% 0,6% 1,7% 1,1% 0,7% 8,0% Konsumentvarer 0,1% 1,8% 2,1% 0,3% 0,1% 0,9% 1,1% 0,1% 6,6% Sundhedspleje 0,1% 1,1% 1,4% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 3,2% Finans 2,2% 3,6% 2,6% 0,5% 0,5% 4,2% 7,4% 0,4% 21,2% It 0,0% 0,3% 1,6% 0,1% 0,4% 2,2% 0,6% 0,2% 5,4% Telekom 0,0% 1,9% 0,6% 0,0% 0,1% 0,8% 1,2% 0,0% 4,6% Forsyning 0,0% 0,9% 0,6% 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 2,5% Ikke fordelt 0,2% 4,1% 8,1% 0,2% 0,4% 1,8% 1,3% 1,8% 17,9% I ALT 2,8% 22,0% 23,1% 2,7% 3,4% 15,4% 23,0% 7,6% 100,0% Listen over aktiebeholdninger er ikke offentlig tilgængelig. Rentekurve Bankpension anvender en rentekurve som i henhold til aftalen om finansiel stabilitet er forøget med 0,005 % og afledt heraf er hensættelserne ca. 40 mio. kr. lavere og resultatet ca. 40 mio. højere. 12

13 Resultatopgørelse Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen Note tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning i alt Resultat af dattervirksomheder Indtægter fra investeringsejendomme Udgifter af domicilejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. Investeringsvirksomhed (*) Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast (-) Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast (+) Resultat før skat Pensionsafkastskat for egenkapital Årets resultat

14 Balance Note Korncernen Pensionskassen Korncernen Pensionskassen AKTIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele Kapitalandele i dattervirksomheder Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavende renter og udbytter Pensionsafkastskat Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Note Korncernen Pensionskassen Korncernen Pensionskassen PASSIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Egenkapital, i alt Pensionshensættelser Kollektivt Bonuspotentiale Pensionsmæssige hensættelser, i alt Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld, i alt Forudbetalte bidrag Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt Femårsoversigt 12 Eventualforpligtelser 13 Følsomhedsoplysninger og specifikation af aktiebeholdninger 14

15 Noter Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen NOTE tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Ordinære bruttobidrag Afregnet arbejdsmarkedsbidrag Kapitalindskud Bruttomedlemsbidrag Medlemmer med bopæl i: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Kursreguleringer Valuta realiseret Valuta urealiseret Valuta op/nedskrivning Finansielle instrumenter Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer Pensioner Engangsydelser ved død Engangsydelser ved alderspensionering Udtrædelsesgodtgørelser Gruppeliv Pensionsydelser f.e.r., i alt Pensionshensættelser primo Akkumuleret ændring primo Retrospektive hensættelser primo Rentetilskrivning Medlemsbidrag Pensionsydelser Administrationsomkostninger Risikotab Pensionstillæg Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret ændring ultimo Pensionshensættelser ultimo Ændring af pensionshensættelser f.e.r., i alt

16 Koncern Pensionskassen Koncern Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 5 Personaleudgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Fremmed assistance Husleje og øvrige lokaleomkostninger Kontorhold inkl. inventaranskaffelser it-drift Nyanskaffelser af it Møder og repræsentation Diverse inkl. flytning Bidrag til Finanstilsynet Bidrag til Forsikring & Pension Lønsumsafgift Overført til administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Administrationsomkostninger, i alt Lovpligtig revision - Deloitte Anden assistance - Deloitte Revision, i alt Løn Pension Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter, i alt Heraf udgør: Bestyrelse Direktion Bestyrelse og direktion, i alt Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte Skønnet skyldig skat opgjort ultimo året Regulering til tidligere år Pensionsafkastskat, i alt Egenkapitalens andel af PAL skat Profilernes andel af PAL skat Friholdelsesbrøk % 3,08 3,08 16

17 Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Egenkapital og basiskapital: Overført resultat Henlagt af årets resultat Egenkapital, i alt Beregnet solvenskrav Ufordelt bonus Basiskapital, i alt Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen: (Skyggekonto) Skyggekonto pr. 1. januar Ændring i kontributionstab Årets ændring Skyggekonto pr. 31. december Investeringsprofil tkr 3%+ 2% garanti 2% betinget garanti* 2% betinget garanti 0% betinget garanti* Gruppelivs hensættelser I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser -hvilende pensioner bidrag Værdi af retrospektiv hensættelse * pr er indregnet et sikkerhedstillæg på 1,7%, som nedsætter renten 2009 Investeringsprofil tkr 3% garanti 2% garanti 2% betinget garanti 2% betinget garanti 0% betinget garanti Gruppelivs hensættelser I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser -hvilende pensioner bidrag Værdi af retrospektiv hensættelse

18 Koncernen Pensionskassen Koncernen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Domicilejendom Regnskabsmæssig værdi 1. januar Årets tilgang (nyanskaffelser og forbedringer) Årets værdiregulering Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i dattervirksomheder. Består af det 100% ejede datterselskab - Ejendomsaktieselskabet BP - hjemsted Frederiksberg Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Årets resultat Regnskabsmæssig værdi pr. 31. januar Femårsoversigt med hoved- og nøgletal samt risikooplysninger, er indeholdt i ledelsesberetningen side Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser mv.: Til sikkerhed for medlemmernes opsparing er der registreret aktiver med bogført værdi på mio. kr. pr. 31. december Der påhviler en momsreguleringsforpligtelse på koncernens ejendom. Andre forpligtelser: Operationel leasing til betaling i Operationel leasing til betaling efter Øvrigt kontraktslige forpligtelser til betaling i Øvrigt kontraktslige forpligtelser til betaling efter Følsomhedsoplysninger og specifikation af aktiebeholdninger Der henvises til side 11 og side

19 Koncern AKTIVERNES VÆRDI OG AFKAST Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Afkast Nettoinvesteringer tkr tkr % p.a. % p.a. tkr 1. Grunde og bygninger ialt ,5-16, Grunde og bygninger, der er direkte ejet ,0 0, Ejendomsaktieselskaber ,5-16, Øvrige kapitalandele i alt ,0 22, Børsnoterede danske kapitalandele ,2 59, Unoterede danske kapitalandele ,5-19, Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,5 40, Unoterede udenlandske kapitalandele ,4-14, Obligationer i alt ,5 14, Statsobligationer, zone A ,5 6, Realkreditobligationer ,0 7, Indeksobligationer ,0 8, Kreditobligationer non-investment grade ,1 35, samt emerging markets obligationer 4.6 Andre obligationer Øvrige finansielle aktiver ,5 2, Afledte finansielle instrumenter til sikring ,0-60, af aktiver og passiver Investeringsaktiver i alt ,3 11,

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2014 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Indholdsfortegnelse Udvalgte nøgletal og femårsoversigt... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere