RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2

3 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING 20 DE FINANSIELLE MARKEDER 24 LEDELSESHVERV 27 ÅRSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING 59 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 60

4 4 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER MAJ INVEST HOLDING A/S Gammeltorv København K Telefon Telefax CVR-nr Hjemstedskommune: København BESTYRELSE Tommy Pedersen, formand Peter Damgaard Jensen, næstformand Hans Jensen Peter Korsholm Ruth Schade Klaus Bentin (medarbejdervalgt) Ken Bamberg Ernstsen (medarbejdervalgt) Morten Rask Nymark (medarbejdervalgt) DIREKTION Jeppe Christiansen Erik Holm Henrik Parkhøi Steffen Stæhr REVISOR KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab MEDARBEJDERE I MAJ INVEST-KONCERNEN

5 LEDELSESBERETNING 5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN RESULTATOPGØRELSE (HOVEDPOSTER) kr Bruttoindtægter i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat BALANCE Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL M.V. Egenkapitalforrentning før skat 35,8 % 17,4 % 22,1 % 27,2 % 32,1 % Egenkapitalforrentning efter skat 26,9 % 12,9 % 16,6 % 20,4 % 23,8 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,47 1,17 1,23 1,27 1,25 Omkostningsprocent 67,9 % 85,4 % 81,0 % 79,0 % 80,0 % Kernekapitalprocent 37,3 % 36,2 % 41,2 % 43,2 % 42,8 % Solvensprocent 48,5 % 49,8 % 56,8 % 62,4 % 65,5 % Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 6,06 6,23 7,10 7,79 8,19 Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets definitioner.

6 6 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 VIGTIGE BEGIVENHEDER ÅRET 2012 Koncernen har i 2012 haft en positiv udvikling i forretningsomfanget og et tilfredsstillende resultat. Følgende hovedpunkter kan fremhæves: Resultatet efter skat udgjorde 63,5 mio. kr. i 2012 mod 26,9 mio. kr. i Egenkapitalen ultimo 2012 var 260,2 mio. kr., og den gennemsnitlige forrentning blev 26,9 pct. efter skat. Basiskapitalen udgjorde 347,4 mio. kr. ultimo 2012, og solvensprocenten er opgjort til 48,5 pct., hvilket er væsentligt over lovens minimumskrav. Maj Invest Asset Management har fortsat tidligere års vækst med tilgang af nye kunder og udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Indtægterne er i 2012 steget med 25,3 mio. kr. Maj Invest Asset Management har i året øget produktudbuddet. Der blev påbegyndt rådgivning af en ny long-short investeringsfond baseret på neuralt netværksteknologi. Fonden havde på opstartstidspunktet en formue på 1,3 mia. kr. Der er herudover påbegyndt rådgivning om investering i emerging markets-aktier for mere end 1 mia. kr. Investeringsforeningen Maj Invest har fortsat tidligere års fremgang med en vækst i formuen på 32 pct. i Investeringsforeningen Maj Invest fik for fjerde år i træk højeste rating hos Morningstar og har i samtlige måneder af 2012 været den investeringsforening i Danmark med højeste rating hos Morningstar. Maj Invest Equity har haft et højt aktivitetsniveau med rådgivning i forbindelse med succesfuldt salg af to virksomheder samt nyinvesteringer i tre porteføljevirksomheder. Maj Invest Equity International har rådgivet om tre follow-on -investeringer i unoterede aktier i Vietnamfonden, der nu er fuldt investeret. Maj Invest Equity International har tillige rådgivet investeringsfonden inden for mikrofinansiering, som har foretaget en ny investering i året. Resultatet efter skat forventes for 2013 at blive i niveauet mio. kr. inkl. performancerelaterede honorarer.

7 LEDELSESBERETNING 7 KONCERNENS UDVIKLING SIDEN ETABLERINGEN Maj Invest har siden etableringen i maj 2005 vundet markedsandele år for år. Forretningsudviklingen i koncernens aktiviteter fremgår af oversigten med milepæle. Koncernens to hovedforretningsområder, asset management og private equity, har i 2012 fortsat tidligere års fremgang med stigning i de aktiver, der rådgives om, en udvidelse af produktudbuddet samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder. I koncernen er der to hovedforretningsområder: Maj Invest Asset Management og Maj Invest Equity. Disse to hovedforretningsområder består af afdelinger med produkter, som komplementerer hinanden. Maj Invest Equity yder investeringsrådgivning til private equity-fonde, der investerer i unoterede aktier i Danmark og udlandet. I Danmark rådgives fire fonde, ligesom der ydes diskretionær investeringsrådgivning af porteføljer med unoterede aktier. Maj Invest Equity International yder investeringsrådgivning af tre fonde med aktiviteter i Vietnam, inden for mikrofinansiering samt inden for investering i energi- og gødningsfabrikker. I tilknytning hertil leveres administration og rapportering for selskaber, der har aktiviteter relateret til koncernens virke. Maj Invest Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning. Kundegruppen består af institutionelle kunder, en long-short investeringsfond samt Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest Formueforvaltning yder rådgivning om formueforvaltning for formuende kunder, virksomheder og fonde. Maj Invest Markets forestår børshandel og leverer informationsmateriale til professionelle investorer samt udarbejder salgsunderstøttende produkter til pengeinstitutter. Koncernen har i dag et betydeligt antal storkunder, herunder investorer i de syv private equity-fonde, der rådgives. Der er blandt andet indgået aftaler om investeringsrådgivning med en lang række pensionskasser, fonde, virksomheder, en long-short investeringsfond samt Investeringsforeningen Maj Invest. Den positive tilgang af kunder har medført, at forretningsomfanget er flerdoblet siden etableringen i Den samlede formue under forvaltning er i året steget med 16 pct. og udgjorde cirka 42 mia. kr. ultimo Produktudbuddet samt de serviceydelser, som tilbydes kunderne, tilpasses løbende, og der er i året tilføjet tre NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER SAMT ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Mio. kr. 300 EGENKAPITALUDVIKLING Mio. kr

8 8 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 MILEPÆLE 20. maj 2005 Modtagelse af tilladelse fra Finanstilsynet. Opstart af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2006 Etablering af equityfonden LD Equity 1 og forretningsområdet Markets 2008 Investeringsforeningen Maj Invest rates første gang af Morningstar 2010 Etablering af equityfonden Danish Microfinance Partners 2012 Etablering af investeringsfonden sinai samt etablering af equityfonden EFIF Etablering af equityfonden LD Equity 2 samt Investeringsforeningen Maj Invest 2007 Overtagelse af aktiviteter fra Dansk Erhvervsinvestering og etablering af equityfonden LD Equity Etablering af forretningsområdet Formueforvaltning og equityfonden LD Invest Vietnam 2011 Etablering af equityfonden Maj Invest Equity 4 nye produkter, som hver især har bidraget med mere end 1 mia. kr. i formue. Med udgangspunkt i de senere års investeringsresultater med afkast, der også i international sammenhæng klarer sig godt, har koncernen defineret en international strategi med henblik på at afsætte udvalgte produkter til internationale kunder. Som følge heraf har koncernen påbegyndt rådgivning af en ny Luxembourg-baseret long-short investeringsfond baseret på neuralt netværksteknologi. Koncernen har i 2012 i gns. beskæftiget 90 medarbejdere, hvilket er mere end en fordobling siden etableringen. DIREKTION - ØKONOMIDIREKTØR STEFFEN STÆHR, DIREKTØR HENRIK PARKHØI, ADM. DIREKTØR JEPPE CHRISTIANSEN, DIREKTØR ERIK HOLM

9 LEDELSESBERETNING 9 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING INVESTERINGSFILOSOFI Fokus er på langsigtede investeringer til gavn for vores kunder, fordi den kortsigtede udvikling er drevet af uforudsigelige stemningsskift. NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER, KURSREGU- LERING SAMT ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Asset Management Equity Equity International Treasury MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT Maj Invest Asset Management tilbyder rådgivning om portefølje- og investeringsbeslutninger samt kapitalforvaltning af børsnoterede produkter til større professionelle kunder og institutionelle investorer. Rådgivningen bygger på en langsigtet strategi baseret på analyser af strukturelle forhold og scenarier for de globale finansmarkeder. Nøglebegreber i strategien er risikospredning og risikoanalyse, hvilket også kommer til udtryk i analyser af trends og temaer på finansmarkederne. Mio. kr MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT - OBLIGATIONSCHEF PETER MOSBÆK, AKTIECHEF, EMERGING MARKETS PASCAL PIERRE LASNIER, CHEFØKONOM ARVID STENTOFT JAKOBSEN, AKTIECHEF, GLOBALE AKTIER HENRIK EKMAN, AKTIECHEF, DANSKE AKTIER KELD HENRIKSEN, AKTIECHEF GLOBALE VALUE AKTIER & HEDGE KURT KARA

10 10 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 Maj Invest Asset Managements produkter har generelt haft en god performance i forhold til benchmark, hvilket har medført, at forretningsområdet i lighed med tidligere år har skabt performance fee for flertallet af de kundeaftaler, som giver mulighed herfor. En øget salgsindsats, et større produktudbud samt en fortsat god performance i eksisterende produkter har medvirket til, at Maj Invest Asset Management i 2012 har oplevet tilvækst i antallet af kunder samt en fortsat udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Maj Invest Asset Management er i 2012 påbegyndt investeringsrådgivning inden for emerging markets-aktier. Der er i denne forbindelse ansat erfarent personale på seniorniveau med de fornødne kompetencer og en god track record. Maj Invest Asset Management har herudover påbegyndt rådgivning af en international long-short investeringsfond, hjemhørende i Luxembourg. Interessen for produktet, der er nærmere beskrevet i den følgende tekstboks, har været stor og har resulteret i kundetilgang. Den samlede formue under forvaltning i Maj Invest Asset Management udgjorde 35 mia. kr. ultimo 2012, hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til ultimo INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Maj Invest Asset Management er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest, der er Danmarks største uafhængige investeringsforening. Investeringsforeningen Maj Invest består af ni afdelinger. Foreningen cementerede i 2012 sin position som et uafhængigt alternativ til bankernes investeringsforeninger ved at sikre gode investeringsmæssige resultater og et godt salg til såvel eksisterende som nye medlemmer i foreningen. Særligt obligationsafdelingerne og den blandede afdeling Pension gav gode afkast, mens de globale aktieafdelinger drev nysalget. Set i forhold til afdelingernes Morningstar Kategori har samtlige afdelinger haft merperformance på fem års sigt. Morningstar er et internationalt analysehus, der vurderer afkast og risiko i investeringsforeninger og andre fonde. Set over tre år har syv af ni afdelinger skabt merafkast. De gode afkast i 2012 og tidligere år betød, at Investeringsforeningen Maj Invest ved udgangen af året havde fem afdelinger med en Morningstar Rating på fem stjerner: Maj Invest Aktier, Maj Invest Value Aktier, Maj Invest Obligationer, Maj Invest Pension og NY LONG-SHORT INVESTERINGSFOND ANVENDER NEURALT NETVÆRK Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har i 2012 lanceret en long-short investeringsfond, sinai, der er baseret på neuralt netværksteknologi. sinai er en forkortelse for stock market investing Artificial Intelligence. I forbindelse med etableringen af sinai har en række pensionskasser og andre institutionelle investorer indskudt 1,3 mia. kr. Alle investeringer i fonden foretages gennem et sofistikeret neuralt netværk, som er udviklet i Maj Invest-regi gennem en længere årrække. Det neurale netværk udvælger både korte og lange positioner ved at spotte de mest potente kandidater på det amerikanske aktiemarked. Systemet er i stand til at forstå og lære mønstre fra aktiemarkedet, og sinai rangerer de potentielle investeringsmuligheder efter deres risk-reward-profiler. sinai er at betragte som anden generation af kvantitativ investering. Mange første generations kvantitative modeller er lineære i modsætning til sinai.

11 LEDELSESBERETNING 11 Maj Invest Kontra. Fem stjerner er det højst mulige og betyder, at afdelingen er blandt de ti procent bedste i sin kategori i Europa målt på det risikojusterede afkast efter omkostninger. Afdeling Danske Aktier, afdeling Europa Aktier og afdeling Danske Obligationer blev ratet med fire stjerner, mens afdeling Global Sundhed fik tre stjerner. UDVIKLING I FORMUE OG MEDLEMSTAL Formue, mia. kr. (v.s.) Medlemstal (h.s.) 7, Gennem hele perioden har Investeringsforeningen Maj Invest ligget som nummer et på Morningstars liste over de bedst ratede danske investeringsforeninger. 5, , Medlemstallet i Investeringsforeningen Maj Invest fortsatte gennem 2012 den vækst, der blev grundlagt i Foreningen bød i 2012 således nye medlemmer velkommen, og ved udgangen af 2012 havde foreningen mere end medlemmer i foreningens 0, Perfor- Perfor- mance AFKAST I PROCENT FOR INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Afkast mance ift. Morsiden siden ningstar start start 5 år Danske Aktier 41,8 4,0-47,7 47,4 26,1-19,8 26,1 45,1 +17,1 +5,1 Europa Aktier 1) - -4,4-38,3 25,9 7,6-6,1 15,6-13,3 +4,4 +4,9 Aktier 7,5 4,0-29,3 30,1 24,4-4,7 8,3 31,9 +20,3 +24,6 Value Aktier 8,7-0,4-36,2 42,3 25,5 0,6 12,0 38,9 +27,3 +35,1 Global Sundhed 2) ,4 41,4 5,5-16,1 13,9 26,4-17,3 +2,1* Danske Obligationer 1,1 1,9 7,9 6,3 5,6 6,6 5,9 40,7 +2,2 +6,4 Obligationer 1,3 1,6 4,5 9,8 6,4 3,9 10,5 44,2 +5,7 +17,6 Pension 3,3 2,2-7,9 12,6 13,3 1,4 10,5 39,3 +30,0 +32,1 Kontra 3) 2,2 1,1 21,7 8,6 12,3 7,3-0,3 64,2 +32,6 +59,0 Noter: Regnskabsåret 2006 omfatter perioden til Performance siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Afdeling Pension og afdeling Kontra har ikke et officielt sammenligningsindeks, hvorfor performance i forhold til benchmark er beregnet ud fra 40 pct. MSCI World og 60 pct. EFFAS 1-10 med månedlig rebalancering. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. 1) Afkast i 2007 vedrører perioden til Afdelingen ændrede i 2011 navn fra Europa Aktieindeks til Europa Aktier. 2) Afkast i 2008 vedrører perioden til Afdelingen ændrede i feb navn fra Miljø & Klima til Global Sundhed. 3) Afkast i 2006 vedrører perioden til *Performance dækker 3 år, idet afdelingen ikke har eksisteret i 5 år.

12 12 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 ni afdelinger. Medlemsvæksten var dog lavere end i de to foregående år efter ændringer i distributørkredsen. Medlemsvæksten og et fornuftigt salg til eksisterende og nye medlemmer samt storkunder i foreningen har gjort, at foreningen i 2012 kunne lægge 1,8 mia. kr. til formuen og således ved årets udgang repræsenterede en samlet formue på 7,3 mia. kr. Markedsudviklingen i 2012 bidrog positivt til formuen med 478 mio. kr. Afkastet var positivt i alle afdelinger, bortset fra afdeling Kontra, der gav et svagt negativt afkast. Formuevæksten på i alt 32 pct. er især sket i afdeling Value Aktier, der voksede fra 1,9 til 3,0 mia. kr. Der var ligeledes pæne stigninger på 263 mio. kr. i afdeling Obligationer, 200 mio. kr. i afdeling Aktier og 113 mio. kr. i afdeling Pension. Afdeling Value Aktier, Aktier og Kontra er fortsat foreningens største afdelinger og udgør tilsammen 72 pct. af den samlede formue. MAJ INVEST FORMUEFORVALTNING Maj Invest Formueforvaltning yder rådgivning til formuende kunder om aktivallokering samt kapitalforvaltning af børsnoterede værdipapirer og fonde. Nøglebegreber er en stringent investeringsproces med solid fokus på risikostyring og en langsigtet formueopsparing for kunderne. Maj Invest Formueforvaltning komplementerer koncernens øvrige områder, og der trækkes på de kapitalforvaltnings- og analysekompetencer, der eksisterer i koncernen, ved rådgivningen af kunderne. Afdelingen har i året haft en positiv udvikling med gode kundeafkast til følge, og der har været en tilfredsstillende stigning i performancehonorarer. Der har været en positiv tilgang af nye kundeaftaler samt en god vækst i formue under forvaltning på 35 pct. Den positive udvikling i afdelingen forventes at fortsætte i de kommende år. FORENINGERNES RANGLISTE I MORNINGSTAR RATING TM DECEMBER 2012 PLACERING PÅ RANGLISTE ULTIMO ÅRET Gns. Antal rating afd Maj Invest 4, Skagene Fondene 4, Danske Invest 3, SEB 3, Sparindex 3, Gudme Raaschou Invest 3, Nordea Invest 3, Jyske Invest 3, Nykredit Invest 3, BankInvest 3,

13 LEDELSESBERETNING 13 MAJ INVEST MARKETS Som handelsberettiget medlem på Nasdaq OMX-børsen handler Maj Invest Markets såvel danske som udenlandske aktier. Forretningsområdet servicerer professionelle investorer. Maj Invest Markets tilbyder professionel rådgivning, der bygger på mange års erfaring inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel med en konkurrencedygtig prisstruktur. Der tilbydes en professionel rådgivning om aktieinvesteringer med udgangspunkt i kundens profil og behov. Dette understøttes af grundige analyser, høj faglig kompetence og en høj service. Der lægges stor vægt på langvarige kunderelationer ved at samarbejde med og skabe værdi for kunden. Kunderne får adgang til informations- og andet rådgivningsmateriale om udviklingen på de finansielle markeder. Gennem aftaler med større internationale investeringsbanker kan Maj Invest Markets også tilbyde rådgivning og børshandel med udenlandske aktier. Som en del af rådgivningen formidles information om Investeringsforeningen Maj Invests afdelinger. Maj Invest Markets er omdrejningspunkt for indgåelse af distributionsaftaler og formidling af information til distributører i relation til Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest Markets prisstilleraktiviteter er blevet udbygget de senere år. Ud over at være prisstiller i samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest så er Maj Invest Markets yderligere prisstiller i en anden investeringsforenings ene afdeling samt to børsnoterede selskabers aktier. SENIOR SALES JESPER POULSEN, CHEF FOR FORMUEFORVALTNING PETER STARUP, HEAD OF SALES, INTERNATIONAL CLIENTS CARSTEN HØEGH, CHEF FOR MARKETS PETER BUSK, SENIOR RELATIONSHIP MANAGER ANDERS MØLLER OLESEN, SENIOR RELATIONSHIP MANAGER SØREN HVIDBERG

14 14 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 MAJ INVEST EQUITY Maj Invest Equity rådgiver om investeringer i unoterede aktier. Dette sker primært via rådgivningsaftaler med private equity-fondene LD Equity 1, 2 og 3 og Maj Invest Equity 4 samt via rådgivningsmandater for storkunder. I de fire private equity-fonde investeres der i danske unoterede virksomheder (private equity), og investeringsstrategien adskiller sig fra de fleste andre private equity-fonde i Danmark ved også at investere i minoritetsandele, dog minimum 30 pct. Fokus er på mindre og mellemstore virksomheder med en omsætning mellem 100 mio. kr. og 1 mia. kr. inden for industri, handel og service, hvor sektorer som fødevarer, sundhed, miljø/energi og teknologi har særlig prioritet. Der arbejdes ud fra en række investeringskriterier, hvor det centrale er, at Maj Invest Equity kan medvirke til at skabe værdi. Udgangspunktet er, at der skal være et betydeligt potentiale for operationel og industriel værdiskabelse med en stærk, men samtidig forandringsparat ledelse og organisation. Virksomhederne skal være fokuserede på kompetencer, der skaber en konkurrencemæssig fordel i markedet, og der skal være enighed om en solid og gennemtænkt strategi og forretningsplan blandt ejere og ledelse. Partnerskab er et nøgleord i samarbejdet med de øvrige aktionærer, ledelse og erhvervspartnere. Maj Invest Equity har i 2012 rådgivet om to succesfulde salg af porteføljevirksomheder: Bladt Industries A/S og SSG A/S. Maj Invest Equity har oplevet en god interesse for porteføljevirksomhederne samt et stort dealflow. Der er i året rådgivet om køb af tre nye porteføljevirksomheder. Der er ligeledes gennemført tilkøb til flere af virksomhederne i porteføljen. Med købet af Vega Sea A/S primo året foretog den nyeste fond, Maj Invest Equity 4 K/S, den første investering. I forbindelse med anden closing blev investeringstilsagnet forhøjet med 163 mio. kr., således at det samlede tilsagn nu er på 964 mio. kr. ultimo Maj Invest Equity møder positive tilkendegivelser blandt potentielle investorer, danske såvel som udenlandske, og i forbindelse med final closing ultimo februar 2013 er tilsagnet forhøjet med yderligere 250 mio. kr. til i alt mio. kr. MAJ INVEST EQUITY - PARTNER NIELS TOFT, ADM. PARTNER ERIK HOLM, PARTNER NIELS RETBØLL, PARTNER JAN HOVE SØRENSEN

15 LEDELSESBERETNING 15 MAJ INVEST EQUITY INTERNATIONAL Inden for rådgivning af internationale private equityfonde i emerging markets er den positive udvikling fra 2011 fortsat i De internationale aktiviteter udføres i navnet Maj Invest Equity International. Koncernen er rådgiver for LD Invest Vietnam K/S om investeringer i virksomheder i Vietnam. Fonden er med seks gennemførte investeringer fuldt investeret. Der har derfor i 2012 udelukkende været foretaget opfølgende investeringer i tre af porteføljevirksomhederne. Der er skabt en attraktiv og varieret portefølje af investeringer i vietnamesiske selskaber med aktiviteter inden for produktion, service, uddannelse, markedsføring og distribution. For ca. 70 pct. af investeringerne er værdiskabelsen baseret på øget vietnamesisk købekraft, mens de resterede 30 pct. er baseret på eksport til internationale markeder. Koncernens datterselskab Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC er konsulent for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S vedrørende private equity-investeringer i Vietnam. Kontoret består af en fast stab på fem medarbejdere, som har et stort netværk og et indgående kendskab til det vietnamesiske forretningsmiljø. Der forventes en fortsat økonomisk vækst i Vietnam og yderst attraktive investeringsmuligheder. Det er hensigten, at der i 2013 påbegyndes etablering af en opfølgende private equity-fond, Vietnam 2, med fokus på yderligere investeringer i Vietnam og det sydøstlige Asien. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er ligeledes rådgiver for Danish Microfinance Partners K/S. Denne fond investerer direkte eller indirekte i mikrofinansieringsinstitutter i Asien, Afrika og Latinamerika. Mikrofinansieringsinstitutterne tilbyder mindre lån med løbetider på mellem 6 mdr. og op til 24 mdr. Lånene ydes enten til grupper eller til individuelle kunder. Lånene ydes næsten udelukkende til indkomstgenererende aktiviteter. Der er i 2012 foretaget yderligere en ny investering i virksomheden Bancosol SA. Virksomheden yder mi- MAJ INVEST VIETNAM - GENERAL DIRECTOR & PARTNER DOMINGO ALONSO

16 16 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 krofinansiering samt lån til små og mellemstore virksomheder i Bolivia. Mikrofinansieringsfonden råder over fire investeringer i alt, hvoraf to er i Indien og to i Latinamerika. Ud over at der forventes et godt afkast, giver de allerede foretagne investeringer i Danish Microfinance Partners K/S mulighed for opfølgende investeringer samt mulighed for at udbygge det nødvendige netværk i branchen. Danish Microfinance Partners K/S forventes at få yderligere investeringsmuligheder i 2013, hvor der vil blive rettet speciel opmærksomhed mod Latinamerika. Ved udgangen af året påbegyndte Maj Invest Equity International rådgivning af sin tredje internationale fond, The Energy and Fertilizer Investment Fund. Fonden er nærmere beskrevet i tekstboksen på næste side. Maj Invest Equity International arbejder også på at etablere en private equity-fond i Brasilien med kontor i Sao Paulo med etablering ultimo 2013 eller primo Fonden vil investere i mellemstore brasilianske virksomheder, der vokser kraftigt pga. øget efterspørgsel på produkter og services fra den brasilianske middelklasse. MAJ INVEST EQUITY INTERNATIONAL - PARTNER TORBEN KJÆR, HEAD OF INVESTMENTS MICROFINANCE JENS OLE PEDERSEN, ADVOKAT, CHEF FOR JURIDISK AFDELING MARIANNE SETTNES, SENIOR INVESTMENT MANAGER KASPER SVARRER, ADVOKAT JAKOB VESTERGAARD

17 LEDELSESBERETNING 17 RÅDGIVNING AF NY PRIVATE EQUITY-FOND, DER INVESTERER I ENERGI- OG GØDNINGSFABRIKKER Maj Invest Equity International har sammen med danske pensionskasser etableret en fond, The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S, hvis formål er at investere i energi- og gødningsfabrikker. PKA, PensionDanmark og Pædagogernes Pensionskasse har afgivet et samlet investeringstilsagn på 1 mia. kr., som fonden kan investere for i nye projekter sammen med Haldor Topsøe A/S, der på verdensplan har en ledende position som leverandør og rådgiver på markeder inden for olieraffinaderi, kemisk industri og energisektoren. Et af de vigtigste forretningsområder for Haldor Topsøe A/S er ammoniak (forstadie til gødning), hvor Topsøes teknologi og katalysatorer indgår i produktionen på mere end halvdelen af verdens ammoniakanlæg. Fonden, der forvaltes af Maj Invest Equity International, vil hovedsageligt foretage investeringer i udviklingslande, hvor der i fremtiden forventes et stærkt stigende behov for gødning. Landbrugets adgang til gødning er afgørende for, at verden kan brødføde sin befolkning, og efterspørgslen efter gødning forventes at stige væsentligt som følge af klimatiske problemer, herunder specielt oversvømmelse og tørke, befolkningstilvækst samt øget købekraft. PERFORMANCEAFHÆNGIGT FORVALTNINGSHO- NORAR OG BONUSORDNING I PRIVATE EQUITY- FONDENE Som det er branchekutyme, er der mellem koncernen og kunderne, herunder også investorerne i equityfondene, indgået aftaler om performanceafhængigt forvaltningshonorar. Ordningerne går typisk ud på, at koncernen ud over det faste honorar efter aftale modtager yderligere honorar, hvis der opnås et merafkast i den enkelte fond. Der vil typisk være tale om 20 pct. af den del af afkastet af investeringerne, som overstiger en aftalt hurdle rate på 8 pct. eller højere (afhængig af fonden) i gennemsnitligt årligt afkast over fondens eller kontraktens samlede levetid. Som en del af aftalerne om fondene har koncernen forpligtet sig til at anvende minimum 50 pct. af det performanceafhængige forvaltningshonorar på en incitamentsordning til de Maj Invest Equity-medarbejdere, der arbejder med investeringerne. Udbetalingstidspunktet fra fondene til koncernen varierer. Udbetaling fra incitamentsordningerne til Maj Invest Equity-medarbejderne kan som udgangspunkt tidligst ske i forbindelse med exit samt i den enkelte fonds levetid. Endelig opgørelse af størrelsen af de eventuelle performanceafhængige forvaltningshonorarer kan først ske, når samtlige investeringer i den enkelte fond er afhændet. Der kan således ske reguleringer i såvel opad- som nedadgående retning i hele fondens levetid afhængigt af investeringsafkastet. Da der derfor ikke er sikkerhed for, at oparbejdede performanceafhængige forvaltningshonorarer faktisk kommer til udbetaling til koncernen, optages disse som et eventualaktiv. I regnskabets note 18 er størrelsen af det ikke-realiserede performanceafhængige forvaltningshonorar efter reservation af incitamentsforpligtelser og skat mv. oplyst.

18 18 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. Maj Invest Holding A/S er modervirksomhed i Maj Invest-koncernen. En væsentlig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S. Maj Invest-koncernen består herudover af en række managementselskaber relateret til koncernens aktiviteter inden for forretningsområdet Maj Invest Equity. LEDELSESFORHOLD Bestyrelserne i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og modervirksomheden Maj Invest Holding A/S er identiske. Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I foråret udtrådte Gert Kristiansen af bestyrelsen og blev erstattet af Peter Korsholm. Direktionen består af fire personer. Alle fire direktører er tillige direktører i det helejede datterselskab, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, og direktionen i de to selskaber er dermed identiske. I regnskabets note 8 er der yderligere information om det udgiftsførte vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (risikotagere). Koncernen har valgt ikke at offentliggøre yderligere i relation til lønpolitik og praksis for bestyrelsen, direktionen og væsentlige risikotagere, idet koncernen falder inden for undtagelsesbestemmelsen om mindre virksomheder i Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, som gælder for selskaber, der ikke har værdipapirer optaget på et re- KONCERNSTRUKTUR Maj Invest Holding A/S 100% 100% 55% Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Equity A/S 100% Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC Danish Microfinance Partners Management ApS 100% LDE 1 ApS 100% Management Equity Vietnam I ApS 100% Danish Microfinance Partners General Partner ApS 100% LDE 2 ApS 100% LDE 3 ApS 100% General Partner Equity Vietnam ApS 100% EFIF GP ApS Fonden Maj Invest Equity General Partner, der er komplementar til Maj Invest Equity 4 K/S, indgår ikke i koncernen, da fonden er en erhvervsdrivende fond.

19 LEDELSESBERETNING 19 guleret marked og har en balancesum de seneste to på hinanden følgende år under 500 mio. kr. Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af afsnittet Ledelseshverv. EJERFORHOLD Ansatte i koncernen er blevet tilbudt at købe aktier i Maj Invest Holding A/S. Tilbuddet om køb af aktier skulle ses som led i at opretholde interessesammenfaldet mellem aktionærgrupperne samt at fastholde kompetencerne i organisationen og opretholde medarbejdernes engagement i en konkurrencedygtig finansiel koncern. Ansatte udgør nu den største aktionærgruppe i selskabet. En gruppe ledere og medarbejdere fik tillige tilbud om at købe warrants i Maj Invest Holding A/S. For at sikre en tilstrækkelig afvejning af risikoaspektet kunne ledere og medarbejdere alene købe warrants, hvis der blev købt et tilsvarende antal aktier. Ordningen er en fastholdelsesordning, hvis sigte er at skabe interessesammenfald mellem aktionærgrupperne. Det er endvidere opfattelsen, at ordningen skaber engagement omkring opbygningen af en konkurrencedygtig finansiel koncern. Såvel aktier som warrants er af medarbejderne købt til dagsværdi på det tidspunkt, de er blevet tilbudt, og er dermed ikke et incitamentsprogram. bejdernes kompetencer. Dette er forudsætningen for, at der fortsat kan skabes gode resultater samt ske en udvidelse af forretningsgrundlaget. En meget høj andel af medarbejderne har specialkompetencer inden for særlige investeringsområder. Koncernen søger gennem forskellige tiltag at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne samt at honorere medarbejderne med en konkurrencedygtig løn bestående af en fast løn og en bonusordning, der blandt andet er fastsat ud fra de opnåede resultater for kunderne. Det er ledelsens opfattelse, at en konkurrencedygtig aflønning er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere. En incitamentsaflønning eller fastholdelsesordning baseret på opnåede resultater kan medvirke til at fremme den forretningsmæssige udvikling til gavn for virksomheden. Endvidere er det vurderingen, at et ejerskab, hvor både ledelse og medarbejdere er aktionærer, yderligere styrker værdiskabelsen. Koncernen beskæftigede i gennemsnit 90 medarbejdere i 2012, hvilket er en stigning på 2 personer i forhold til Stigningen skal ses i sammenhæng med udvidelse af koncernens produktudbud inden for emerging markets-aktier og den nye internationale private equity-fond. Moderselskabets aktier fordeler sig på aktionærgrupperne nedenfor. FORDELING AF AKTIER I MAJ INVEST HOLDING A/S VIDENRESSOURCER Koncernens forretningsgrundlag er baseret på rådgivning inden for handel med og investering i børsnoterede værdipapirer samt unoterede aktier. Dette stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer og specialviden. Der arbejdes kontinuerlig på at tiltrække og fastholde medarbejdere med stort erfaringsgrundlag og faglig kompetence med fokus på løbende at udvikle medar- 2,9% 18,0 14,4% % 17,4 17,2% % 19,8% 20,1 % 45,7% 44,5 % Ansatte PKA Andre institutionelle Øvrige Egne aktier

20 20 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 REGNSKABSBERETNING RESULTATUDVIKLING (ÅRETS RESULTAT) Resultat før skat Resultat efter skat Mio. kr MAJ INVEST HOLDING A/S Bruttoindtægterne i form af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter udgør 17,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 40 pct. i forhold til Stigningen kan henføres til et forhøjet investeringstilsagn i Maj Invest Equity 4 K/S samt den påbegyndte rådgivning af The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S. Herudover har kursreguleringer på selskabets beholdning af værdipapirer været højere end sidste år. Udgifter til personale og administration samt afskrivninger er faldet med 1,6 mio. kr. til 11,1 mio. kr. i Faldet skal blandt andet ses i sammenhæng med et fald i udgifter til husleje og huslejerelaterede udgifter. Selskabet flyttede i 2011 til nye lokaliteter med et lavere huslejeniveau. Den fulde effekt af de lavere huslejeudgifter slår igennem i 2012, ligesom året ikke har været præget af udgifter til selve flytningen, herunder istandsættelse af tidligere lejemål. Koncernen har realiseret et resultat før skat på 84,5 mio. kr. mod 36,3 mio. kr. i Resultatet, der er det bedste siden etableringen i 2005, anses for at være tilfredsstillende. Efter skat udgjorde koncernresultatet 63,5 mio. kr. Resultatet ligger lidt over de forventninger til 2012, der blev meldt ud i halvårsregnskabet Her blev forventningerne til hele 2012 inklusive performancerelaterede poster opjusteret til et resultat efter skat i niveauet mio. kr. Det højere resultat efter skat end forventet skyldes blandt andet højere performancerelaterede honorarer samt en række større kundemandater i andet halvår Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder er steget fra 27,0 mio. kr. i 2011 til 57,5 mio. kr. i Størstedelen af dette resultat kan henføres til Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Egenkapitalen er steget med 48,2 mio. kr. til 260,1 mio. kr. Egenkapitalen er positivt påvirket af en konsolidering af årets resultat. Egenkapitalen er negativt påvirket af en regulering af tilbagekøbsforpligtelsen for egne aktier på 10 mio. kr., således at denne udgør 15 mio. kr. i alt. Herudover har der netto været udbetalt udbytte på 7,4 mio. kr. vedrørende regnskabsåret Øvrige egenkapitalposteringer har øget egenkapitalen med 2,1 mio. kr. Moderselskabets balance udgjorde 286,2 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er en stigning på 28 pct. i forhold til ultimo sidste år.

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1 PÅTEGNINGER HALVÅRSRAPPORT 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 6 Forretningsområdernes udvikling 9 Koncern- og ledelsesforhold m.v. 18 Regnskabsberetning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ld invest holding a/s

ld invest holding a/s årsrapport 2010 ld invest holding a/s DENNE SIDE ER BLANK Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere