BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )"

Transkript

1 BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE OBLIGATIONER 10 2 DANSK REALKREDITLOVGIVNING 10 3 DLRS OVERHOLDELSE AF BALANCEPRINCIPPET 21 4 VILKÅR FOR UDSÆTTELSE AF BETALINGER 21 5 FÆLLES FUNDING 21 6 YDERLIGERE RISIKOFAKTORER 21 C REGISTRERINGSDOKUMENT 22 1 ANSVARLIGE 22 2 REVISORER 22 3 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 22 4 RISIKOFAKTORER 23 5 OPLYSNINGER OM UDSTEDER 23 6 FORRETNINGSOVERSIGT 24 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR 24 8 TRENDOPLYSNINGER 24 9 RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS STØRRE AKTIONÆRER OPLYSNINGER OM UDSTEDERS AKTIER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER _ YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE 29 D VÆRDIPAPIRNOTE 30 1 ANSVARLIGE 30 2 RISIKOFAKTORER 30 3 NØGLEOPLYSNINGER 30 4 OPLYSNING OM DE VÆRDIPAPIRER, DER OPTAGES TIL HANDEL 30 5 VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET 37 6 OPTAGELSE TIL HANDEL OG HANDELSAFTALER 39 7 YDERLIGERE OPLYSNINGER 39 8 FINANSIELLE FORMIDLERES BRUG AF DETTE BASISPROSPEKT 40 E LEDELSESPÅTEGNING 41 F BILAG 42 BILAG 1: DEFINITIONER 43 BILAG 2: FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I BASISPROSPEKTET 44 BILAG 3: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I BASISPROSPEKTET 45 BILAG 4: SKABELON FOR ENDELIGE VILKÅR 46 Side 2 af 60

3 Dette basisprospekt er udformet i henhold til Kommissionens forordning 809/2004 med senere ændringer. Forordningen indeholder skemaer, der angiver, hvilke oplysninger udstederen skal angive i et prospekt. Ved udarbejdelsen af basisprospektet er følgende skemaer i forordningen lagt til grund: BILAG IV: Mindstekrav til oplysninger i registreringsdokumentet for gældsværdipapirer og derivater BILAG V: Mindstekrav til oplysninger i værdipapirnoten vedrørende gældsværdipapirer BILAG XX: Liste over skemaer og moduler for værdipapirsnoter BILAG XXII: Oplysningskrav vedrørende resuméer Dette basisprospekt er underlagt dansk lovvalg og værneting. DLR Kredit vil ikke arrangere offentligt udbud af de særligt dækkede obligationer i nogen lande uden for Danmark, hvor særlige skridt ville være nødvendige for at arrangere et offentligt udbud. De særligt dækkede obligationer må alene videresælges under omstændigheder, hvor der ikke opstår pligt til at offentliggøre et prospekt. Alle personer, der kommer i besiddelse af basisprospektet og/eller de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer, forpligter sig til at overholde alle relevante love og andre regler, der gælder i det land, hvor de køber eller sælger de særligt dækkede obligationer for egen regning. Dette basisprospekt, herunder de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer, er ikke en anbefaling om at tegne eller erhverve de særligt dækkede obligationer udstedt i henhold til basisprospektet. Det er op til hver enkelt modtager af basisprospektet og/eller de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer at foretage sin egen vurdering af de særligt dækkede obligationer og DLR Kredit på grundlag af indholdet i basisprospektet, alle dokumenter, der er integreret heri ved henvisning, de endelige vilkår for hvert enkelt udbud under basisprospektet samt eventuelle tillæg til basisprospektet. Potentielle investorer opfordres til at læse afsnittet Risikofaktorer på side i basisprospektet omhyggeligt. Det er op til hver enkelt investor at vurdere de mulige skattemæssige virkninger ved tegning, erhvervelse og salg af de særligt dækkede obligationer udstedt i henhold til basisprospektet og i den forbindelse rådføre sig med skatterådgivere. Side 3 af 60

4 A RESUMÉ Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i sektioner A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Idet det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne. Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort beskrivelse af elementet og teksten Ikke relevant. RESUMÉ Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsler DLR gør potentielle investorer i obligationerne opmærksomme på: at dette resumé alene bør læses som en indledning til basisprospektet, at enhver beslutning om investering i de omfattede særligt dækkede obligationer af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed, at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af basisprospektet, inden sagen indledes, og A.2 Finansielle formidleres brug af basisprospektet at kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af basisprospektet, eller ikke, når det læses sammen med basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. Ikke relevant: DLR anvender ikke finansielle formidlere ved videresalg eller endelig placering af særligt dækkede obligationer udstedt under dette basisprospekt eller det tidligere basisprospekt, som dette prospekt afløser. Side 4 af 60

5 B.1 Udsteders juridiske navn og binavne B.2 Udsteders domicil, retlige form og indregistreringsland Afsnit B Udsteder Udsteders fulde navn er DLR Kredit A/S. Udsteders eneste binavn er: Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S (DLR Kredit A/S). Adressen for Udsteders domicil er: DLR Kredit A/S Nyropsgade København V Webside: Telefon: DLR er et dansk registreret aktieselskab, der driver realkreditvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og anden til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. DLR er underlagt dansk lovgivning og er under tilsyn af Finanstilsynet. B.4b Trendoplysninger Ikke relevant: DLR har ikke kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på DRLs fremtidsudsigter i indeværende regnskabsår. En væsentlig forværring af landbrugets økonomiske forhold ud over, hvad der er oplysninger om på tidspunktet for udarbejdelse af dette basisprospekt, vil kunne få indflydelse på DLRs regnskabsmæssige resultat. B.5 Beskrivelse af koncernen og Udsteders plads i koncernen Ikke relevant: DLR indgår ikke i en koncern. B.9 Resultatforventninger Ikke relevant: Aktuelle resultatforventninger og prognoser for DLR vurderes ikke at have væsentlig indflydelse for vurderingen af de udbudte særligt dækkede obligationer og indgår derfor ikke i basisprospektet. B.10 Forbehold i revisionsrapporten om de historiske regnskabsoplysninger Ikke relevant: Derindgår ikke forbehold i revisionsrapporten. Side 5 af 60

6 B.12 Historiske regnskabsoplysninger Mio.kr Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter 1.392, ,4 Andre ordinære indtægter mv. 17,3 17,5 Udgifter til personale og administration -214,3-203,7 Basisindtjening 1.195, ,4 Tab/nedskrivning på udlån -190,6-113,3 Resultat før skat 817,2 629,3 Resultat efter skat 615,9 470,7 Balance: Udlån Udstedte obligationer Kapitalgrundlag efter fradrag Nøgletal: Solvensnøgletal, % 12,3 12,3 Kernekapital, % 12,3 12,3 Egenkapitalforrentning før skat, % 7,9 6,6 Der er ikke sket væsentlige forværringer af DLRs fremtidsudsigter siden datoen for udløbet af sidste regnskabsperiode. Der er ikke indtrådt væsentlige ændringer i relation til DLRs finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. B.13 Seneste hændelser Ikke relevant: Der er ikke efter udarbejdelsen af DLRs seneste årsrapport indtruffet begivenheder, der efter DLRs vurdering har væsentlig indflydelse på DLRs solvens. B.14 Afhængighed af andre koncernenheder B.15 Udsteders hovedvirksomhed Ikke relevant: DLR er ikke afhængig af andre koncernenheder. DLR driver realkreditvirksomhed inden for Det Danske Rigsfællesskab. Forretningsomfanget i Grønland og Færøerne er dog af minimal betydning. DLR yder primært lån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, kontorog forretningsejendomme og industri- og håndværksejendomme. B.16 Kontrol med Udsteder Ikke relevant: DLR har ikke kendskab til, at DLR direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre. B.17 Kreditvurdering På tidspunktet for dette basisprospekt har DLR som udsteder en Long- Term Credit Rating fra Standard & Poor s på BBB+ med stabilt outlook og en Short-Term Credit Rating fra Standard & Poor s på A-2 med stabilt outlook. De særligt dækkede obligationer udstedt af DLR, er på tidspunktet for udarbejdelsen af dette basisprospekt ratet AAA med stabilt outlook af Standard & Poor s. Hvis der sker ændringer i ratingen af DLR eller de særligt dækkede obligationer udstedt af DLR, vil det blive meddelt i et Side 6 af 60

7 tillæg til basisprospektet og fremgå af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer og det hertil vedlagte resumé. C.1 Værdipapirtype og fondskode (ISIN) Afsnit C - Værdipapirer Særligt dækkede obligationer (SDO), jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fondskoden (ISIN) for de konkrete særligt dækkede obligationer fremgår af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede obligationer. C.2 Valuta De særlig dækkede obligationer udstedes i danske kroner (DKK) eller euro (EUR). Den anvendte valuta, som obligationerne er udstedt i, fremgår af de endelige vilkår for de særligt dækkede obligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede obligationer. C.5 Indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed Ikke relevant: Obligationerne er frit omsættelige. C.8 Rettigheder De særligt dækkede obligationer er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele løbetiden. C.9 Rente og investorrepræsentation Obligationsejerne har i tilfælde af DLRs konkurs en særlig fortrinsstilling til aktiverne i kapitalcenter B, som obligationerne er udstedt i. DLR kan opkøbe obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullation. De særligt dækkede obligationer forrentes indtil indløsning med en fast eller variabel rente. Rentevilkår fremgår af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede obligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede obligationer. Både indløsnings- og rentevilkår kan blive ændret som følge af de ændrede bestemmelser om regulering af refinansieringsrisikoen, jf. 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. som ændret i medfør af L244. Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne. C.10 Derivatkomponent i rentebetalingen Ikke relevant: Der indgår ikke derivatkomponenter i rentebetalingen. C.11 Optagelse til handel Særligt dækkede obligationer omfattet af det tidligere basisprospekt med tillæg, som dette basisprospekt afløser, er optaget til handel og noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen (www.nasdaqomxnordic.com). Fremtidige udstedelser under dette basisprospekt forventes ligeledes optaget til handel og noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen. DLR kan dog træffe beslutning om at søge optagelse til handel og notering på andre regulerede markeder. Såfremt DLR vælger at ansøge om optagelse af obligationerne på andre regulerede markeder, vil dette blive meddelt i et tillægsprospekt. Afsnit D - Risici D.2 Risikofaktorer vedrørende Udsteder DLR påtager sig som realkreditinstitut kredit-, likviditets-, options-, renteog valutarisici samt operationelle risici og modpartsrisiko. Som følge af balanceprincippet kan DLR kun i meget begrænset omfang Side 7 af 60

8 D.3 Risikofaktorer vedrørende værdipapirerne påtage sig andre risici end kreditrisiko. Investor skal gøre sig bekendt med den fulde beskrivelse af risikofaktorer i dette basisprospekt. Investering i særligt dækkede obligationer er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendt med. Den effektive rente på obligationerne påvirkes af en række faktorer, som ikke kan forudses på tidspunktet for investeringen. Markedskursen på obligationerne kan ændre sig i obligationens levetid. Mængden af cirkulerende obligationer i hver enkelt serie kan stige og falde i obligationens løbetid. Omsætteligheden af obligationerne kan ændre sig i obligationens løbetid. Betalinger på særligt dækkede obligationer kan blive påvirket af udtrækninger og opkøb med efterfølgende annullering som følge af ekstraordinære indfrielser og afdrag på realkreditudlån. Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA ) og anden indeholdelse af kildeskat. For obligationer omfattet af 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. som ændret i medfør af L244 kan indløsnings- og rentevilkårene blive ændret som følge af de ændrede bestemmelser om regulering af refinansieringsrisikoen. I henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. har en obligationsejer i tilfælde af DLRs konkurs en særlig fortrinsstilling til aktiverne i DLR Kapitalcenter B, som obligationerne er udstedt i, efter fradrag af omkostninger til konkursboet. Betalingerne til investorerne fortsætter uændret, så længe DLR har midler til det. Betalingerne til investorerne afventer således ikke opgørelsen af konkursboet. DLRs aktiviteter er reguleret i lovgivningen, herunder lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om finansiel virksomhed samt disses tilhørende bekendtgørelser. Lovgivningen regulerer, hvorledes DLR må finansiere realkreditudlån, sætter øvre grænser for de enkelte låns og engagementers størrelse, afdragsprofil, valuta-, rente- og likviditetsrisici (balanceprincip) samt opstiller kapitalkrav til udsteder. Lovgivningen angiver også regler for optagelse af lån med henblik på at stille supplerende sikkerhed for de udstedte særligt dækkede obligationer og indeholder endvidere også regler om tilsyn. DLR er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, der foretager løbende kontrol af DLRs aktiviteter, herunder ved inspektion på stedet samt ved regelmæssig rapportering fra DLR. Særligt dækkede obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B opfylder bestemmelserne i det specifikke balanceprincip i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Træffer DLR på et senere tidspunkt besluting om, at særligt dækkede obligationer i stedet skal opfylde bestemmelserne i det overordnede balanceprincip i henhold til kapitel 2 i ovennævnte bekendtgørelse, meddeles dette i et tillægsprospekt. Side 8 af 60

9 E.2b Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici E.3 Udbuddets vilkår og betingelser E.4 Interesser, som er væsentlige for udstedelsen, herunder interessekonflikter E.7 Anslåede udgifter som investor pålægges Afsnit E - Udbud Provenuet ved udstedelse af særligt dækkede obligationer under dette basisprospekt anvendes til finansiering af udlån til offentlige myndigheder, udlån mod selvskyldnerkaution fra offentlige myndigheder og udlån mod pant i fast ejendom mv. ydet af DLR. Overskydende midler fra en emission af særlig dækkede obligationer kan i overensstemmelse med realkreditlovgivningen anbringes i sikre og likvide værdipapirer. Udbuddets vilkår og betingelser fremgår af de endelige vilkår. Ikke relevant: DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udstedelse af obligationer under dette basisprospekt. Ikke relevant: Købere af særligt dækkede obligationer pålægges ingen særlige udgifter ved købet. Side 9 af 60

10 B RISIKOFAKTORER Den følgende gennemgang af risikofaktorer er ikke endelig udtømmende og står ikke i en prioriteret rækkefølge, men er alene udformet med henblik på at orientere interesserede investorer. Investorer anbefales nøje at gennemlæse dette basisprospekt i sin helhed samt at konsultere rådgivere inden køb af de udbudte obligationer. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den risiko, der er forbundet med investeringen. 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE OBLIGATIONER Den effektive rente på obligationerne påvirkes af en række faktorer, som ikke kan forudsiges på tidspunktet for investeringen. Markedskursen på obligationerne kan ændre sig i obligationens levetid. Mængden af cirkulerende obligationer i hver enkelt serie kan stige og falde i obligationsseriens løbetid. Omsætteligheden af obligationerne kan ændre sig i obligationens løbetid. Betalinger på særligt dækkede obligationer kan blive påvirket af udtrækninger og opkøb med efterfølgende annullering som følge af ekstraordinære indfrielser og afdrag på realkreditudlån. Betalinger på obligationerne kan blive reduceret eller tilbageholdt, hvis Danmark indfører kuponskat eller tilbageholdelse af skat på skattepligtig indkomst (kildeskat). I henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. har en obligationsejer i tilfælde af DLRs konkurs fortrinsstilling til aktiverne i det kapitalcenter, som obligationerne er udstedt i. Betalinger til investorerne fortsætter uændret, så længe DLR har midler til det. Betalingerne til investorerne afventer således ikke opgørelsen af konkursboet. For obligationer omfattet af 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. som ændret ved L244 og L73 kan løbetiden på obligationer forlænges i tilfælde af en rentestigning på mere end 5 procentpoint eller manglende aftagere til alle de nødvendige nye obligationer ved en refinansiering. 2 DANSK REALKREDITLOVGIVNING DLRs aktiviteter er reguleret i lovgivningen. Der drejer sig bl.a. om lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om finansiel virksomhed samt disses tilhørende bekendtgørelser. Lovgivningen regulerer, hvorledes DLR må finansiere realkreditudlån, sætter øvre grænser for de enkelte låns og engagementers størrelse, afdragsprofil, valuta-, rente- og likviditetsrisici samt opstiller kapitalkrav til udsteder. Lovgivningen angiver også regler for optagelse af lån med henblik på at stille supplerende sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer og indeholder endvidere også regler om tilsyn. DLR er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, der er en myndighed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynet foretager løbende kontrol af DLRs aktiviteter, herunder ved inspektion på stedet samt ved regelmæssig rapportering fra DLR. Desuden påser Finanstilsynet DLRs overholdelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, mv. samt lov om finansiel virksomhed mv. Følgende er et sammendrag af udvalgte dele af lovgivningen, som regulerer udstedelsen af særligt dækkede obligationer og driften af realkreditinstituttet. Såfremt den lovgivning, der regulerer DLRs virksomhed, ændres, forbeholder DLR sig muligheden for at ændre basisprospektet ved tillæg, således at DLRs fremtidige udstedelser af særligt dækkede obligationer er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de forretningsmæssige muligheder herfor. Side 10 af 60

11 2.1 Udlånsvirksomhed DLR må yde lån mod registreret pant i fast ejendom, lån til offentlige myndigheder uden pant, lån garanteret af offentlige myndigheder eller lån mod øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. DLR har tilladelse fra Finanstilsynet til at udstede særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. DLR har dermed også adgang til at udstede obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 2.2 Tilladte aktiver som sikkerhed for udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer Følgende aktivtyper kan indgå som sikkerhed for DLRs udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer: Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, herunder også mod midlertidig sikkerhed. Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, herunder også mod midlertidig sikkerhed, ydet af andre kreditinstitutter i overensstemmelse med lovbestemmelserne om fælles funding. Obligationer og gældsbreve udstedt af eller garanteret af offentlige myndigheder og centralbanker. Endvidere kan følgende aktivtype indgå som sikkerhed for DLRs udstedelse af særligt dækkede obligationer: Obligationer, gældsbreve samt andre fordringer og garantier udstedt af kreditinstitutter, dog højest med en værdi svarende til nominelt 15 % af udsteders udstedte særligt dækkede obligationer. Denne begrænsning omfatter tillige engagementer i finansielle instrumenter til risikoafdækningsformål med kreditinstitutter som modpart. Eventuel overskridelse heraf skal straks modsvares af supplerende sikkerhedsstillelse i sikre og likvide aktiver, der ikke er omfattet af den nævnte grænse på 15 %. Tilgodehavender, der opstår i forbindelse med terminsbetalinger på og indfrielser af lån sikret ved pant i fast ejendom, refinansiering og præemission, indgår ikke i grænsen på 15 %. Placeringen inden for kapitalcentret af midler fra udlånsvirksomheden i egne udstedte obligationer indgår heller ikke i grænsen på 15 %. Finansielle instrumenter må alene medregnes, hvis de anvendes til at afdække risici mellem aktiver vedrørende på den ene side serien (kapitalcentret) og på den anden side de udstedte obligationer, hvis det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at realkreditinstituttets påbegyndelse af rekonstruktion efter konkurslovens regler, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke er misligholdelsesgrund. Finansielle instrumenter, som anvendes til at afdække risici mellem aktiver og udstedte obligationer, skal for at indgå i dækningsgrundlaget være indgået med en modpart kvalificeret til 20 % vægtning iht. Bilag 3, nr. 10, litra a, i bekendtgørelse om kapitaldækning. Kravet til modpartens vægtning skal løbende være opfyldt. Aktiver, som ligger til sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer eller realkreditobligationer, holdes i et særskilt kapitalcenter. Der kan ikke fra det samme kapitalcenter udstedes realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. 2.3 Lånegrænser Realkreditinstitutter skal foretage værdiansættelse og låneudmåling ved udlån mod pant i fast ejendom finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer på baggrund af reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Udlån mod pant i fast ejendom udmåles på grundlag af den pantsatte ejendoms værdi. Reglerne om Side 11 af 60

12 værdiansættelse og låneudmåling har til formål at sikre, at lån udmåles og ydes inden for de i lovgivningen fastsatte grænser. Værdien af de aktiver, der kan dække de udstedte særligt dækkede obligationer, jf. lov om finansiel virksomhed, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer, og pantsikkerheden for det enkelte lån, der indgår som et sådant aktiv, skal til enhver tid overholde lånegrænsen for den pågældende ejendomskategori. Inden for en lånegrænse på 80 % kan ydes lån til følgende ejendomskategorier: Ejerboliger til helårsbrug Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment boligbyggeri Ungdomsboliger Ældreboliger mv. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål (Lånegrænsen for lån på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer er 60 % for disse ejendomme. Denne lånegrænse kan forhøjes til 70 %, hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 % for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi). Inden for en lånegrænse på 70 % (for lån på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer) og 60 % (for lån på grundlag af særligt dækkede obligationer): Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv. Lånegrænsen på 60 % (for lån på grundlag af særligt dækkede obligationer) kan forhøjes til 70 %, hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 % for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Inden for en långrænse på 60 % kan ydes lån til nedenstående ejendomskategorier: Kontor- og forretningsejendomme Industri- og håndværksejendomme Kollektive energiforsyningsanlæg Lånegrænsen på 60 % (for lån på grundlag af særligt dækkede obligationer) kan forhøjes til 70 %, hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 % for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Inden for en lånegrænse på 60 % kan der ydes lån til følgende ejendomskategori: Fritidshuse Inden for en lånegrænse på 40 % kan ydes lån til følgende ejendomskategorier: Andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde Til opførelse af alment boligbyggeri, hvor der stilles kommunegaranti, kan lånegrænsen øges udover 65 %. 2.4 Afdragsprofil og løbetid for realkreditudlån mod pant i fast ejendom Den maksimale løbetid på lån er 30 år. Den maksimale løbetid er dog 40 år for lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger, såfremt långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Ved fastsættelse af lånets løbetid og afdragsprofil skal der tages hensyn til pantets forventede værdiforringelse. Side 12 af 60

13 Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån). Inden for løbetiden kan mindstekravet til amortisationsforløb fraviges i en periode på op til 10 år under hensyn til pantets forventede værdiforringelse. For ejerboliger til helårsbrug kan mindstekravet til amortisationsforløb fraviges i en periode på mere end 10 år, hvis det ydede lån ikke overstiger en lånegrænse på 75 % (70 % for lån ydet før 1. juli 2009). For følgende ejendomskategorier gælder den maksimale løbetid på 30 år ikke for lån ydet på grundlag af særligt dækkede obligationer, hvis det ydede lån ikke overstiger en lånegrænse på 75 % (70 % for lån ydet før 1. juli 2009): Ejerboliger til helårsbrug Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment boligbyggeri Ungdomsboliger Ældreboliger mv. 2.5 Hæftelse for realkreditudlån mod pant i fast ejendom For et udlån mod pant i fast ejendom hæfter låntager både med den pantsatte ejendom og personligt. DLR kan fravige kravet om personlig hæftelse. 2.6 Tilladte aktiver som supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer Hvis værdien af de aktiver, der dækker de udstedte særligt dækkede obligationer, ikke længere mindst svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer eller ikke overholder lånegrænserne herfor, skal realkreditinstituttet, for at obligationerne kan bevare deres status som særligt dækkede obligationer, straks stille supplerende sikkerhed til opfyldelse af kravet samt give Finanstilsynet meddelelse herom. Supplerende sikkerhed skal stilles i form af sikre og likvide værdipapirer, som er nærmere angivet i Lov om finansiel virksomhed 152 c (Bekg. Nr. 705). Følgende aktivtyper kan indgå som supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer: Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, herunder også mod midlertidig sikkerhed. Obligationer og gældsbreve udstedt af eller garanteret af offentlige myndigheder og centralbanker. Obligationer, gældsbreve samt andre fordringer og garantier udstedt af kreditinstitutter, dog højest med en værdi svarende til nominelt 15 % af udsteders udstedte særligt dækkede obligationer. Denne begrænsning omfatter tillige engagementer i finansielle instrumenter til risikoafdækningsformål med kreditinstitutter som modpart. Egne obligationer fra samme kapitalcenter indgår ikke i grænsen på 15 %. Begrænsningen på 15 % omfatter ifølge 4 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring ikke visse nærmere angivne placeringer. Hvis realkreditinstituttet ikke stiller supplerende sikkerhed, mister alle obligationer udstedt i den pågældende serie med seriereservefond betegnelsen særligt dækkede obligationer. Hvis obligationerne efterfølgende på ny opfylder kravene til særligt dækkede obligationer, kan Finanstilsynet tillade, at obligationerne på ny betegnes særligt dækkede obligationer. 2.7 Optagelse af lån Realkreditinstitutter, der har fået tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, kan optage lån i henhold til 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder gennem udstedelse af obligationer, med sikkerhed i aktiverne i et kapitalcenter, med henblik på at Side 13 af 60

14 fremskaffe midler til opfyldelse af krav om supplerende sikkerhed for de udstedte særligt dækkede obligationer, eller med henblik på at øge overdækningen i et kapitalcenter. Lån optaget til brug herfor skal optages i henhold til et selvstændigt prospekt og kan ikke være omfattet af nærværende basisprospekt. Det skal fremgå af låneaftalen, hvilket kapitalcenter lånemidlerne kan henføres til. Midlerne skal straks placeres i særligt sikre aktiver, jf. lov om finansiel virksomhed 152 c, stk. 1. Aktiverne skal fra det tidspunkt, hvor lånet optages eller obligationerne sælges, placeres på en særskilt konto, i et særskilt depot eller på anden måde mærkes som hidrørende fra det pågældende lån. Når aktiverne anvendes som supplerende sikkerhed eller til overdækning, skal de indgå i det pågældende kapitalcenter. Der er dog ikke noget krav om mærkning eller segregering af de supplerende sikkerheder. De indlagte supplerende sikkerheder indgår derfor som en del af den almindelige aktivmasse i kapitalcentret. Disse sikkerheder er således ikke reserveret til fyldestgørelse af alene ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 2.8 Balanceprincip DLR skal overholde et balanceprincip og et regelsæt for risikostyring i forbindelse med udstedelse af realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. De nærmere bestemmelser er fastlagt i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring, som er udstedt i medfør af loven. Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring fastsætter grænser for, hvor store forskelle der må være mellem på den ene side indbetalingerne fra låntagerne med lån mod pant i fast ejendom, udlån til offentlige myndigheder uden pant eller mod offentlig garanti, andre placeringer i aktiver der kan indgå som sikkerhed, afledte finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og placeringer i henhold til 4 stk. 5 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring, og på den anden side udbetalingerne til ejerne af de udstedte realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, andre værdipapirer med privilegeret status udstedt af realkreditinstitutter og afledte finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle. Grænserne reguleres ved tabsrammer for den rente-, valuta-, options- og likviditetsrisiko, der følger af betalingsforskelle på balancen. Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring indeholder derudover en række andre bestemmelser om grænser for finansielle risici. Midler fremkommet ved optagelse af lån i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder gennem udstedelse af obligationer, er alene omfattet af bekendtgørelsens andre bestemmelser om grænser for finansielle risici. De samme bestemmelser gælder for realkreditinstituttets fondsbeholdning. Balanceprincippet og risikostyringen tager udgangspunkt i følgende to hovedpunkter: A. Lovgivningens krav til placering af provenuet i godkendte aktiver ved realkreditinstitutters udstedelse af realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer samt andre værdipapirer med privilegeret status udstedt af realkreditinstitutter. B. Rente-, valuta- og optionsrisici er kun tilladt i et begrænset omfang. Der er dog en række tekniske forhold i forbindelse med realkreditinstituttets udlånsvirksomhed, som medfører, at en række placeringer ikke er omfattet af lovgivningens begrænsning på usikrede fordringer på andre kreditinstitutter i forbindelse med udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer: Placering af midler i forbindelse med udbetaling af nye lån og refinansiering, omlægning eller indfrielse af eksisterende lån, hvormed der vil cirkulere obligationer, for hvilke kreditinstituttet endnu ikke har pant i fast ejendom (udbetalinger og refinansiering) eller afventer indfrielse af cirkulerende obligationer (omlægning og indfrielse). Garantier, der udgør en midlertidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån mod pant i fast ejendom, indtil endeligt tinglyst pantebrev foreligger. Side 14 af 60

15 Egne udstedte obligationer inden for samme kapitalcenter. Virksomheder med tilladelse til at udstede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer skal overholde et balanceprincip. Overholdelse af balanceprincippet kan foregå ved opfyldelse af bestemmelserne i enten det overordnede balanceprincip (jf. kapitel 2 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring) eller det specifikke balanceprincip (kapitel 3 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring). Det overordnede balanceprincip Nutidsværdien af de fremtidige indbetalinger ind i kapitalcentret skal til enhver tid være større end nutidsværdien af de fremtidige udbetalinger ud af kapitalcentret. Rentebetalinger ind i kapitalcentret skal endvidere være større end renteudgifter ud af kapitalcentret over en periode på løbende 12 måneder. Til rentebetalinger ind i kapitalcentret kan medregnes overdækning samt likviditetsplaceringer, såfremt disse er placeret i sikre og likvide værdipapirer. Realkreditinstitutter må kun tage begrænsede renterisici som følge af forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, andre værdipapirer udstedt af realkreditinstitutter samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, udlån til offentlige myndigheder eller mod offentlig garanti, placeringer samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle. Renterisikoen opgøres som det største tab i nutidsværdi som følge af 6 forskellige antagelser for udviklingen af rentestrukturen. Den opgjorte renterisiko må, afhængig af antagelserne for udviklingen i rentestrukturen, ikke overstige 1 % af solvenskravet for realkreditinstitutter tillagt 2 % af yderligere overdækning eller 5 % af solvenskravet for realkreditinstitutter tillagt 10 % af yderligere overdækning. Uanset at realkreditinstituttet ikke kan foretage modregning af renterisici hidrørende fra forskellige valutaer, kan realkreditinstituttet modregne renterisiko som følge af betalingsforskelle i euro med renterisiko som følge af betalingsforskelle i danske kroner med op til 50 % af renterisikoen i den af de to valutaer med den numerisk mindste opgjorte renterisiko. I forbindelse med etablering eller lukning af et kapitalcenter kan renterisikoen uanset grænserne herfor udgøre op til 20 mio. kr. Renterisikoen på realkreditinstituttets fondsbeholdning må ikke overstige 8 % af realkreditinstituttets kapitalgrundlag. Realkreditinstitutter må kun tage begrænsede valutarisici som følge af forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte særligt dækkede obligationer, andre værdipapirer udstedt af realkreditinstitutter samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, udlån til offentlige myndigheder eller mod offentlig garanti, placeringer samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle. Valutakursrisiko opgøres som tabet ved en stigning eller et fald i valutakurserne på 10 % for valutaer tilhørende EU, EØS eller Schweiz og som tabet ved en stigning eller et fald i valutakurser på 50 % for alle øvrige valutaer. Den opgjorte valutakursrisiko må for realkreditinstitutter ikke overstige 10 % af solvenskravet tillagt 10 % af yderligere overdækning for euro, samt 1 % af solvenskravet tillagt 1 %. af yderligere overdækning for øvrige valutaer. Valutarisikoen på realkreditinstituttets fondsbeholdning må ikke overstige 10 % af realkreditinstituttets kapitalgrundlag. Risici i forbindelse med afdækning af betingede (asymmetriske) fordringer på debitorer samt løbetids-mismatch mellem betingede (asymmetriske) fordringer på debitorer og afdækkende optioner i et kapitalcenter, må alene forekomme i begrænset omfang. Optionsrisikoen måles ved risikoparameteren vega og opgøres som det største tab i nutidsværdien af betalingsforskelle som følge af to forskellige antagelser for udviklingen af volatilitetsstrukturen. Den opgjorte optionsrisiko må ikke overstige 0,5 % af solvenskravet for realkreditinstitutter tillagt 1 % af yderligere overdækning. Uanset at realkreditinstitutter ikke kan foretage modregning af optionsrisici hidrørende fra forskellige valutaer, kan realkreditinstitutter modregne optionsrisiko som følge af betalingsforskelle i euro med optionsrisiko som følge af betalingsforskelle i danske kroner med op til 50 % af optionsrisikoen i den af de to valutaer med den numerisk mindste optionsrisiko. Side 15 af 60

16 Det specifikke balanceprincip Forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer samt finansielle instrumenter og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, finansielle instrumenter og placeringer skal kunne opgøres på daglig akkumuleret tilbagediskonteret basis for alle fremtidige ind- og udbetalinger. Et fremtidigt likviditetsunderskud for instituttet som følge af at udbetalingerne overstiger indbetalingerne må ikke i forhold til instituttets kapitalgrundlag overstige: 25 % i år % i år % fra og med år 11 De enkelte perioder er regnet fra opgørelsestidspunktet. Renterisikoen, som instituttet påtager sig som følge af de nævnte betalingsforskelle, må højst udgøre et beløb svarende til 1 % af instituttets kapitalgrundlag. Betalingsforskelle omfatter ikke betalingsoverskud som følge af, at debitor betaler sine ydelser eller dele heraf på et tidligere tidspunkt end instituttets betalinger til ejerne af de bagvedliggende særligt dækkede obligationer, når kunden ikke har krav på en kompenserende betaling herfor. I forbindelse med etablering eller lukning af et kapitalcenter kan renterisikoen uanset grænserne herfor udgøre op til 20 mio. kr. Renterisikoen på instituttets fondsbeholdning samt midler fremskaffet ved udstedelse af obligationer i henhold til 15 i lov om realkreditudlån og realkreditobligationer, mv. må ikke overstige 8 % af instituttets kapitalgrundlag. Valutakursrisikoen på instituttets aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster må maksimalt udgøre 0,1 % af instituttets kapitalgrundlag. Valutakursrisikoen opgøres ved anvendelse af valutakursindikator Kapitaldækning Udsteder skal have et kapitalgrundlag, som udgør mindst 8 % af den totale risikoeksponering (dog mindst 5 mio. euro). Kravet gælder både for DLR som helhed, for DLR Kapitalcenter B, for Instituttet i øvrigt, samt for kapitalcentre DLR siden hen måtte åbne. I tilfælde af at et kapitalcenter ikke kan leve op til kapitaldækningskravet, skal der overføres midler fra Instituttet i øvrigt, dog ikke hvis Instituttet i øvrigt som følge deraf ikke selv kan leve op til kravet om 8 % i kapitalgrundlag. Overskydende kapital kan overføres fra de enkelte kapitalcentre til kapitalcentret Instituttet i øvrigt. Direktionen træffer beslutning om, hvorvidt der skal overføres overskudskapital til Instituttet i øvrigt. Europaparlamentets og Rådets forordning 575/2013 (CRR), Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov m.v. danner grundlaget for DLRs kapitalstyring. Her opfylder DLR de tre søjlekrav bestående af kapitalkravet (søjle 1), tilstrækkeligt kapitalgrundlag (søjle 2) samt oplysningsforpligtelserne (søjle 3). DLRs kapitalgrundlag er løbende blevet styrket igennem de senere år som følge af det løbende overskud samt gentagne forhøjelser af DLRs aktiekapital og udstedelse af hybrid kernekapital. Aktieudvidelserne samt udstedelsen af hybrid kernekapital er blevet anvendt til at indfri den statslige hybride kernekapital, der blev optaget i 2009 i henhold til den danske bankpakke II. I maj 2014 kunne DLR således indfri de resterende mio. kr. af den statslige hybride kernekapital. DLRs egenkapital udgjorde mio. kr. ultimo 2014, mens den efterstillede kapital udgjorde mio. kr. Heri indgår en udstedelse af hybrid kernekapital på 100 mio. euro optaget i 2005, der ikke opfylder de nye regler i CRR. Udstedelsen aftrappes dermed gradvist og kan i 2014 indgå i DLRs kapitalgrundlag med 80 pct. og i 2015 med 70 pct. Ultimo 2014 udgjorde DLRs kapitalgrundlag efter fradrag mio. kr., svarende til en solvensprocent på 12,3, hvor de risikovægtede aktiver for kreditrisiko er opgjort efter standardmetoden. Side 16 af 60

17 2.10 Placering af likviditet Et realkreditinstitut skal mindst have anbragt midler i nedenstående aktiver, der svarer til 60 % af kravet til realkreditinstituttets kapitalgrundlaget med tillæg af midler i serier med tilbagebetalingspligt, der ikke medtages i kapitalgrundlaget: Indskud i centralbanker i zone A. Obligationer og gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A. Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer samt andre obligationer udstedt af et kreditinstitut i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som frembyder tilsvarende sikkerhed. Ifølge lov om finansiel virksomhed vil opgørelsen af DLRs kapitalgrundlag blive fratrukket et beløb svarende til den kapitalandel, DLR har i kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforeninger, der overstiger 10 % af kapitalandelen i de nævnte virksomheder. Derudover vil opgørelsen af kapitalgrundlaget blive fratrukket et beløb svarende til 15 % af kapitalandelen i en anden virksomhed eller virksomheder i samme koncern. Et realkreditinstitut må ikke eje fast ejendom eller have ejerandele i ejendomsselskaber for et beløb svarende til mere end 20 % af instituttets kapitalgrundlag. Ejendomme, som et realkreditinstitut har erhvervet for derfra at drive realkreditvirksomhed, pengeinstitutvirksomhed eller forsikringsvirksomhed, er dog ikke omfattet af bestemmelsen. Midler fremkommet ved optagelse af lån, herunder gennem obligationsudstedelse, i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. indgår ikke i opgørelsen af realkreditinstituttets kapitalgrundlag Placering af midler hos pengeinstitutter Pengeinstitutkonti skal være oprettet i pengeinstitutter med en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, jf. dog nedenfor. DLR vil løbende overvåge og sikre, at den samlede størrelse af indestående på pengeinstitutkonti relateret til henholdsvis DLRs kapitalcenter B og DLRs generelle kapitalcenter (Instituttet i øvrigt) hos individuelle pengeinstitutter ikke overstiger en grænse 5 % af den udestående cover-pool i henholdsvis kapitalcenter B og Instituttet i øvrigt. Såfremt det samlede indestående hos et enkelt pengeinstitut overstiger 5 %, vil DLR straks nedbringe indeståendet hos pengeinstituttet og placere beløbet på en måde, der er i overensstemmelse med disse regler. Hvis pengeinstituttet ikke længere har en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, vil DLR ophøre med at modtage betalinger på konti i det pågældende pengeinstitut og overføre indestående til et pengeinstitut, der har en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, inden for 30 dage. I den forbindelse vil berørte låntagere modtage meddelelse fra DLR om, at fremtidige betalinger til DLR ikke længere skal foretages til konti i det pågældende pengeinstitut, men til en konto i et andet pengeinstitut anvist af DLR. Uanset ovennævnte kan midler indestå på konti i pengeinstitutter, der ikke har en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, inden for en beløbsramme på DKK 40 mio. vedrørende kapitalcenter B og DKK 10 mio. for det generelle kapitalcenter (Instituttet i øvrigt). Ovennævnte bestemmelse bortfalder, såfremt obligationerne udstedt af DLR ikke længere rates af Standard & Poor s i henhold til aftale med DLR Kredit A/S. Såfremt Standard & Poor s ændrer ratingmetode eller ændrer kriterier vedrørende modpartsrisici, kan DLR ændre ovennævnte bestemmelse, så den er i overensstemmelse med ændringerne foretaget af Standard & Poor s. Side 17 af 60

18 2.12 Udelukkelse af Asset-backed securities i sikkerhedsgrundlaget Ifølge ECB s regler må sikkerhedspuljen for realkreditobligationer (RO), særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) ikke indeholde Asset-backed securities (ABS er), med undtagelse af ABS er som: 1. opfylder kravene i CRR vedrørende ABS er i sikkerhedspuljen 2. hidrører fra et medlem af den samme koncern som udstederen af SDO, SDRO og RO eller en enhed, der er tilknyttet den samme organisation, institution eller myndighed som udstederen af obligationerne, og 3. anvendes som et teknisk værktøj til at overføre pant i fast ejendom eller garanterede lån med pant i fast ejendom fra den enhed, som de hidrører fra, til sikkerhed for de relevante obligationer. I forbindelse med retsgrundlaget for Eurosystemets pengepolitik anses SDO er, SDRO er og RO er ikke for ABS er. DLR vil til en hver tid sikre, at ABS er, som ikke opfylder ECBs krav, ikke anvendes som sikkerhed for de særligt dækkede obligationer Refinansieringsrisiko Der gælder særlige forhold vedrørende lovbestemt løbetidsforlængelse og rentefastsættelse i forbindelse med refinansiering af obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (jf. lov nr. 244 af 19. marts 2014) Rentetrigger For realkreditlån, hvor løbetiden er længere end på de bagvedliggende særligt dækkede obligationer, og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet eller variabelt forrentet og har en løbetid på op til og med 24 måneder ved refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end en nærmere fastsat referencerente, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Referencerenten og fastsættelsen af renten på de forlængede obligationer fremgår af Værdipapirnoten afsnit Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse Afsætningstrigger For realkreditlån, hvor løbetiden er længere end løbetiden på de bagvedliggende særligt dækkede obligationer, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer for at refinansiere lånet, at såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. Fastsættelse af renten på de forlængede obligationer fremgår af Værdipapirnoten afsnit Ændringer i love og regler eller myndigheders praksis DLRs virksomhed er genstand for lovregulering og tilsyn. Ændringer i dansk lovgivning og praksis fra Finanstilsynet samt ændringer i EU regler vil kunne påvirke DLRs virksomhed og dermed de økonomiske resultater og prissætningen på DLRs særligt dækkede obligationer. Med henblik på at forbedre det finansielle systems stabilitet er der i EU vedtaget ændringer i de gældende kapitaldækningsregler for finansielle institutter. Endvidere arbejdes der i EU med regler for rednings- og støtteforanstaltninger for finansielle institutter. CRR-forordningen trådte i kraft 1. januar 2014 og vedrører bl.a. krav om mere og bedre kapital samt indførsel af en række kapitalbuffere (kapitalbevaringsbuffer, virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer samt systemisk risikobuffer), der alle skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET 1). Indfasning af kravene sker i perioden Kapitalbevaringsbufferen udgør som udgangspunkt 2,5 pct. af de risikovægtede aktiver, mens den kontracykliske buffer varierer i intervallet 0-2,5 pct. alt efter konjunktursituationen i landet og kan øges herudover, Side 18 af 60

19 såfremt omstændighederne gør det nødvendigt. Konjunkturbufferen er for 2015 blevet fastsat til 0 pct. DLR blev pr. 19. juni 2014 udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI ) i medfør af 308 i lov om finansiel virksomhed. Dette skyldes, at DLR på individuelt grundlag overskrider én indikator, idet DLRs balance udgør over 6,5 pct. af Danmarks BNP. DLR skal på den baggrund fra 1. januar 2015 opretholde et yderligere kapitalkrav i form af et SIFI-bufferkrav, der reflekterer instituttets systemiske vigtighed (systemiskhed), jf. 23, stk. 4 i lov nr. 268 af 25. marts SIFIbufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET 1) og vil blive gradvist indfaset i perioden DLRs systemiske vigtighed (systemiskhed) er af Finanstilsynet opgjort til 1,9, og på denne baggrund er DLR indplaceret i kategori 1 af systemiskhed, jf. 308, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. SIFI-bufferkravet er for DLR fastsat til 1 pct. af de risikovægtede aktiver. Kravet gælder fra den 1. januar 2015, men vil blive gradvist indfaset i perioden , således at SIFI-bufferkravet i 2015 er på 0,2 pct., i 2016 på 0,4 pct., i 2017 på 0,6 pct., i 2018 på 0,8 pct. og i 2019 på 1,0 pct. af DLRs samlede risikoeksponering Konkurs Bliver et realkreditinstitut insolvent, kan Finanstilsynet indgive konkursbegæring. Efter afsigelse af konkursdekret kan der ikke ske overførsel af midler mellem serier og Instituttet i øvrigt. Det beløb, indehavere af særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer har fortrinsret til, udgøres af en series til enhver tid værende aktiver opgjort efter fordeling af indtægter og udgifter. Erklæres instituttet konkurs, gælder følgende, jf. 27, stk. 1 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Midler i serier med fælles seriereservefond anvendes, efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale mv., til betaling af krav fra indehavere af særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer, jf. 27 a, stk. 2 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.) og andre værdipapirer i den pågældende serie eller gruppe af serier med seriereservefonde, krav fra finansielle modparter i henhold til indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter til afdækning af risici på de nævnte fordringer, samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Herefter dækkes obligationer og anden gæld, som realkreditinstituttet har optaget i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Overskydende midler indgår herefter i realkreditinstituttets konkursmasse, jf. 32 i konkursloven. Konkursmassen anvendes til betaling af krav i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 10. Eventuelle udækkede krav fra indehaverne af særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer betales dog i lige forhold efter kravene i konkurslovens 96, men før de simple fordringer i konkurslovens 97. Såfremt et konkursdekret afsiges over realkreditinstituttet, og midler fra udstedelse af obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. endnu ikke indgår i et kapitalcenter, da har modparter på finansielle aftaler samt ejerne af særligt dækkede obligationer udstedt fra det kapitalcenter, hvortil lånet er optaget, fortrinsret til disse midler. Hvis der herefter er overskydende midler, skal disse udbetales til ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. 27 b i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Er der i det pågældende kapitalcenter ikke tilstrækkeligt med aktiver til at dække krav fra ejere af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., da vil de kunne gøre restkravet gældende i konkursmassen i instituttet i øvrigt (som et simpelt krav, jf. konkurslovens 97). Finansielle instrumenter må alene medregnes som aktiver eller passiver i en serie eller en gruppe af serier med seriereservefond, hvis de anvendes til at afdække risici mellem aktiver vedrørende på Side 19 af 60

20 den ene side serien og på den anden side de udstedte særligt dækkede obligationer, hvis det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at realkreditinstituttets påbegyndelse af rekonstruktion efter konkurslovens regler eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund. Erklæres et realkreditinstitut konkurs, sidestilles modparter på de finansielle instrumenter indgået til afdækning af risici i en serie af særligt dækkede obligationer med indehaverne af de særligt dækkede obligationer. Afsigelse af konkursdekret over realkreditinstituttet kan ikke af indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og ydere af lån i henhold til 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder indehavere af obligationer udstedt i medfør af samme bestemmelse, gøres gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. Ligeledes er der heller ikke tale om misligholdelse, såfremt realkreditinstituttet ikke overholder sine forpligtelser til at stille supplerende sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer. Konkursboet kan ikke erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen. Kurator skal i videst muligt omfang ved udførelsen af sit hverv fortsætte eller genoptage honoreringen af realkreditinstituttets forpligtelser, herunder i de enkelte serier og instituttet i øvrigt i form af renter og afdrag over for indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer. I det omfang, der ikke er tilstrækkelige midler, betales renter over for indehavere af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer samt andre værdipapirer, før udtrækninger foretages. I tilfælde af en rekonstruktion efter konkurslovens regler eller konkurs skal realkreditinstituttet, jf. 32 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., i videst muligt omfang fortsat opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til krav fra indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer ved forfaldstid, medmindre rekonstruktøren eller kurator bestemmer andet. Rekonstruktøren og kurator kan indgå aftaler om finansielle instrumenter, optage lån for at foretage disse betalinger og stille sikkerhed for sådanne lån i aktiver, bortset fra realkreditpantebreve, der ligger til sikkerhed for obligationer, tilhørende den eller de serier med seriereservefond, for hvilke betaling finder sted. Til dækning af indfrielse af obligationer, der udløber, kan rekonstruktøren eller kurator endvidere udstede refinansieringsobligationer til erstatning af udløbne obligationer i den pågældende serie. Refinansieringsobligationer får tilsvarende sikkerhed som de realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller eventuelle refinansieringsobligationer, som refinansieringsobligationerne erstatter. Rekonstruktøren eller kurator må dog ikke udstede refinansieringsobligationer, hvis der ikke efter udstedelsen og afholdelse af boomkostninger m.v. kan forventes at være tilstrækkeligt med midler til betaling af krav fra indehaver af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer m.v. i det pågældende kapitalcenter, jf. 32, stk. 4, jf. 27, stk. 1, 1. punkt og 27, stk. 3 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Må rekonstruktøren eller kurator ikke udstede refinansieringsobligationer, eller er der ikke tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de eksisterende obligationer med 1 år ad gangen, og rekonstruktøren eller kurator fastsætter i givet fald renten på de forlængede obligationer med udgangspunkt i en ledende étårig referencerente i samme valuta som udstedelsen tillagt op til 5 procentpoint, jf. 32, stk. 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Sker der en forlængelse af obligationer som følge af, at det i forbindelse med en refinansiering konstateres, at der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., der ordinært forfalder i forlængelsesperioden, og som er knyttet til de obligationer, der forlænges, forlænges svarende til løbetiden på de pågældende forlængede obligationer. I tilfælde af Udsteders konkurs kan forskellen i retsstillingen mellem på den ene side ejere af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer og på den anden side ejere af obligationer Side 20 af 60

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I 24. maj 2012 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER...3 1. Lovgivningsmæssige rammer...

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer 7. februar 2007 15. november 2007 Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 27. august 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24.

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24. w Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Risikofaktorer...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Endelige vilkår Serie 16G

Endelige vilkår Serie 16G Endelige vilkår Serie 16G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER... 2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters långivning...2 4.1 Registreret pant i fast ejendom...2

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S Basisprospekt af. 24. august 2009 Basisprospekt for obligationer udstedt af Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til Nasdaq Copenhagen Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 13. maj 2015 for udbud af særligt dækkede obligationer,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere