Å R S R A P P O R T / 0 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 0 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004/05

2

3

4 HOVED- OG NØGLETAL Mio. EUR Mio.kr. 2000/ / / / /05 ** 2004/05 *** Resultatopgørelse Nettoomsætning 814,8 689,4 683,5 616,6 528,2 71,0 Bruttoresultat 289,4 238,0 223,8 200,3 135,2 18,2 Resultat af primær drift (EBITA) 88,9 50,3 43,0 37,0 31,9 4,3 Finansielle poster, netto (14,3) (10,5) (12,2) (10,0) (1,9) (0,3) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 74,6 39,8 30,8 27,0 30,0 4,0 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 56,7 26,7 21,3 18,7 17,8 2,4 Goodwillafskrivninger (51,3) (11,3) (12,5) (8,7) (6,1) (0,8) Goodwillnedskrivninger - - (92,1) - (14,5) (1,9) Koncernens resultat 4,7 16,4 (79,8) 10,6 1,4 0,2 Balance Aktiver Goodwill 162,9 165,1 97,0 89,8 22,3 3,0 Andre anlægsaktiver 155,5 155,5 138,9 124,0 113,1 15,2 Omsætningsaktiver 255,9 241,1 229,4 191,4 147,7 19,8 Aktiver i alt 574,3 561,7 465,3 405,2 283,1 38,0 Passiver Egenkapital 240,3 253,1 140,8 154,7 154,1 20,7 Minoritetsinteresser 3,1 3, Hensatte forpligtelser 1,2 12,1 7,2 5,5 5,0 0,7 Langfristede gældsforpligtelser 17,6 15,9 12,6 12,2 13,1 1,7 Kortfristede gældsforpligtelser 312,1 277,5 304,7 232,8 110,9 14,9 Passiver i alt 574,3 561,7 465,3 405,2 283,1 38,0 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 89,2 38,5 75,1 58,0 34,0 4,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet* (40,4) (58,3) (58,0) (13,5) 63,7 8,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (44,2) 8,7 7,4 (64,9) (106,3) (14,3) Ændring i likviditet 4,6 (11,1) 24,5 (20,4) (8,6) (1,2) * heraf nettoinvestering i mat. anlægsaktiver (22,6) (4,4) (3,8) (0,6) (22,2) (3,0) Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITA) 10,9 7,3 6,3 6,0 6,0 6,0 Overskudsgrad (EBIT) 4,6 5,7 (9,0) 4,6 2,1 2,1 Afkastningsgrad 15,4 9,1 8,7 9,0 9,5 9,5 Egenkapitalens forrentning efter skat 1,9 6,6 (40,3) 7,2 0,9 0,9 Egenkapitalandel 41,8 44,9 30,3 38,2 54,4 54,4 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 172,8 199,9 192,5 146,9 49,1 6,6 Rentedækningsgrad - EBITA (gange) 5,7 4,3 4,4 5,1 8,3 8,3 Rentedækningsgrad - EBIT (gange) 2,5 3,3 (5,8) 4,0 3,1 3,1 Resultat pr. aktie (EPS), kr. 2,1 7,3 (36,8) 5,1 0,7 0,1 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 39,9 17,3 34,6 27,7 16,3 2,2 Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr. 107,6 113,3 67,3 74,0 73,6 9,9 Børskurs pr. aktie, kr ,2 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie, kr. 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Definitioner fremgår af regnskabspraksis. Nøgletal for moderselskabet fremgår af side 48. ** Imacon A/S frasolgt i august 2004 *** Omregning fra danske kroner til Euro er sket til kurs 744,25 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 RESULTATOPGØRELSE Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 Note 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Nettoomsætning ,5,6 Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat ,6 Salgs- og distributionsomkostninger (31.923) (66.480) (18.582) (20.476) 5,6 Udviklingsomkostninger (34.885) (46.545) (28.092) (29.067) 5,6 Administrationsomkostninger (37.076) (53.386) (18.587) (20.050) Resultat af ordinær primær drift (6.960) 3 Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (91) (56) (78) (56) Resultat af primær drift (EBITA) (3.920) 10 Resultat før skat i dattervirksomheder - - (3.922) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.727) (11.337) (4.292) (9.830) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger Skat af ordinært resultat (12.170) (8.241) (7.970) (7.691) Ordinært resultat før goodwillafskrivninger Goodwillafskrivninger (6.148) (8.656) Goodwillnedskrivninger (14.509) Skat af goodwillaf- og nedskrivninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte 2 kr. pr. aktie a 20 kr Overført resultat (3.271)

32 BALANCE Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab Note 31. maj tkr. tkr. tkr. tkr. AKTIVER Anlægsaktiver 8 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Patenter og varemærker Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiver 10 Kapitalandele i dattervirksomheder ,9 Udskudt skat Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 11 Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

33 BALANCE Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab Note 31. maj tkr. tkr. tkr. tkr. PASSIVER 12 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser 7 Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Andre kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser Noter uden henvisning 33

34 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Note tkr. tkr. tkr. tkr. KONCERN Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) - (538) Egenkapital 1. juni Årets resultat - (3.271) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (1.202) - (1.202) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo - (761) - (761) Primo - (54) - (54) EGENKAPITAL 31. MAJ Akkumulerede valutakursreguleringer vedrørende omregning af dattervirksomheder, der er indregnet i egenkapitalen, udgør minus tkr. pr. 31. maj 2005 (31. maj 2004: minus tkr.). Beløbet er opgjort i overensstemmelse med overgangsbestemmelsen i Regnskabsvejledning 9 med virkning fra 1. juni Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Note tkr. tkr. tkr. tkr. MODERSELSKAB Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) - (538) Egenkapital 1. juni Årets resultat - (3.271) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (1.202) - (1.202) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo - (761) - (761) Primo - (54) - (54) EGENKAPITAL 31. MAJ

35 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern Koncern 2004/ /04 Note 1. juni maj tkr. tkr. Drift Resultat af primær drift (EBITA) Af- og nedskrivninger Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver (359) (2.836) Valutakursregulering (576) Ændring i varebeholdninger (11.144) Ændring i tilgodehavender (5.353) (134) Ændring i andre hensatte forpligtelser, leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld (2.789) Pengestrømme fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.309) (11.706) 7 Betalt selskabsskat (11.560) (13.617) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer 8 Køb af immaterielle anlægsaktiver m.v. (6.264) (12.854) 9 Køb af materielle anlægsaktiver m.v. (23.894) (5.212) 10 Salg af dattervirksomheder og aktiviteter Salg af materielle anlægsaktiver m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.442) Finansiering Fremmedfinansiering: Ændring i bankgæld ( ) (64.896) Ændring i andre kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) (64.896) Årets likviditet er øget/(nedbragt) (8.619) (20.373) Likvide beholdninger primo LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

36 NOTER 1. Segmentoplysninger Foto- Foto- Grafisk grafisk Koncern Grafisk grafisk Koncern udstyr udstyr* i alt udstyr udstyr i alt 2004/ / / / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Aktiviteter primært segment Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (33.375) (1.510) (34.885) (34.656) (11.889) (46.545) Resultat af primær drift (EBITA) (3.710) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (26.476) (6.014) (7.428) (13.442) Gennemsnitligt antal medarbejdere Bruttomargin, % 24,2 57,4 25,6 23,5 60,4 32,5 Overskudsgrad (EBITA), % 7,0 (16,4) 6,0 4,0 12,2 6,0 Afkastningsgrad, % 12,9 (6,2) 9,5 6,3 15,6 9,0 Aktiviteter sekundært segment Geografisk Europa Nordamerika Resten af verden Nettoomsætning i alt Aktiviteter produkter CtP-fremkaldere Plateline-udstyr Film- og konventionelle pladefremkaldere Kamerabagstykker Scannere Reservedele m.m Nettoomsætning i alt * Imacon A/S frasolgt i august

37 NOTER 2. Produktionsomkostninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Vareforbrug Lønomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Andre driftsindtægter Lejeindtægter Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Tab ved salg af anlægsaktiver (91) (56) (78) (56) 4. Finansielle poster Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Valutakursregulering i finansielle poster (3.829) (3.576) Renter vedrørende dattervirksomheder i finansielle indtægter Renter vedrørende dattervirksomheder i finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Goodwillafskrivninger Goodwillnedskrivninger

38 NOTER 6. Lønomkostninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Bestyrelseshonorar Vederlag til direktionen Øvrige gager Pension og social sikring Lønomkostninger er indeholdt i følgende poster Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede har i året udgjort

39 NOTER 7. Skat Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Skat af årets resultat Beregnet aktuel skat Regulering vedr. tidligere år 46 (597) (3) 0 Regulering af udskudt skat (5.138) (866) (492) (4.173) Skat i dattervirksomheder Skat af årets resultat Fordeling af skat af årets resultat Ordinært resultat Goodwillaf- og nedskrivninger (4.200) (550) - - I alt Betalt skat i regnskabsåret Afstemning af skatteprocent Effektiv skatteprocent af ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 40,6% 30,5% Regulering vedr. tidligere år m.v. (0,2%) 1,5% Regulering af skatteprocent (0,7%) - Afvigelse i udenlandske skatteprocenter (3,1%) (1,0%) Udbytteskat ved hjemtagelse af udbytter fra udenlandske dattervirksomheder - (1,2%) Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger (8,6%) 0,2% Dansk skatteprocent 28,0% 30,0% Udskudt skat (finansielle anlægsaktiver) Immaterielle anlægsaktiver (4.516) (5.376) (4.516) (6.242) Grunde og bygninger (173) (315) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Varebeholdninger, inkl. ureal. koncerninterne avancer Tilgodehavender Skattemæssige underskud Andet I alt Udskudt skat (hensat forpligtelse) Immaterielle anlægsaktiver Varebeholdninger - (2.340) - - I alt

40 NOTER 8. Immaterielle anlægsaktiver Færdig- Udvikgjorte Patenter lingsproudvik- og jekter lings- vare- under projekter mærker Goodwill udførelse tkr. tkr. tkr. tkr. Koncern Anskaffelsessum 1. juni Valutakursregulering - - (379) - Salg af selskab (13.440) (1.324) ( ) (1.978) Årets tilgang Overførsel (3.795) Årets afgang (11.822) (62) (22.389) - Anskaffelsessum 31. maj Af- og nedskrivninger 1. juni Salg af selskab (5.716) (914) ( ) - Valutakursregulering - - (73) - Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger på fuldt afskrevne aktiver (11.822) (62) (22.389) - Af- og nedskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Moderselskab Anskaffelsessum 1. juni Årets tilgang Overførsel (3.367) Årets afgang (11.822) (62) - - Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Afskrivninger på fuldt afskrevne aktiver (11.822) (62) - - Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Af- og Regnsk.- Afskriv- Anskaf- nedskriv- mæssig nings- felses- ninger værdi Anskaffet periode sum 2004/ Goodwill tkr. tkr. tkr. Grafisk udstyr Unigraph (Glunz & Jensen Ltd.) Maj år Agfa, Thetford (Glunz & Jensen Ltd.) Nov år Fotografisk udstyr Imacon A/S* Jan. 2000/ maj år I alt * Frasolgt i august

41 NOTER 9. Materielle og finansielle anlægsaktiver Andre anlæg, Materielle Grunde driftsma- anlæg og byg- teriel og under Udskudt ninger inventar udførelse skat Deposita tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Koncern Anskaffelsessum 1. juni Salg af selskab - (15.219) - (3.331) (2.037) Valutakursregulering (254) (181) Årets tilgang Årets afgang (11) (2.813) (662) - (166) Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger 1. juni Salg af selskab - (11.015) Valutakursregulering (35) (120) Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver (2) (2.278) Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2005, aktiver med tinglyst pant Moderselskab Anskaffelsessum 1. juni Årets tilgang Årets afgang - (2.473) (662) - (165) Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver - (2.217) Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Koncern og moderselskab Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2005, leasede aktiver Kontant ejendomsværdi 1. oktober 2004, danske ejendomme Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2005, danske ejendomme

42 NOTER 10. Kapitalandele i dattervirksomheder Årets Årets Ejer- Nom. resultat resultat Egenandel værdi før skat efter skat kapital tusinde tkr. tkr. tkr. Glunz & Jensen, Inc., Virginia, USA 100% 140 USD Glunz & Jensen Ltd., Thetford, UK 100% 4 GBP (1.969) (2.355) Glunz & Jensen s.r.o., Presov, Slovakiet* 100% 200 SKK (4.079) (3.378) (3.321) Imacon A/S, København** 100% DKK (3.912) (4.296) 0 (1.380) (4.636) Koncernintern avance (4.613) Koncerngoodwill (3.935) (3.935) Negativ egenkapital modregnet i tilgodehavender hos dattervirksomheder I alt (3.922) (7.724) * Selskabets egenkapital er negativ **Frasolgt august 2004 Moder- Moderselskab selskab 2004/ /04 tkr. tkr. Anskaffelsessum 1. juni Salg af selskab ( ) - Årets tilgang 39 - Anskaffelsessum 31. maj Reguleringer 1. juni (89.090) (89.773) Salg af selskab Resultat i dattervirksomheder efter skat (7.724) Valutakursregulering (1.202) Udbytte fra dattervirksomheder (15.776) (22.996) Reguleringer 31. maj (5.363) (89.090) Regnskabsmæssig værdi 31. maj Negativ egenkapital modregnet i tilgodehavender hos dattervirksomheder I alt 31. maj Realiseres moderselskabets besiddelse af aktier i dattervirksomheder til regnskabsmæssig værdi, udløses intet skattetilsvar (2003/04: 0 tkr.). Et eventuelt skattetilsvar afsættes ikke i balancen, idet aktierne forventes ejet i mere end 3 år, hvorefter et salg er skattefrit. 42

43 NOTER 10. Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat) Moderselskab 2004/05 tkr. Salg af Imacon Goodwill Øvrige immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Hensatte forpligtelser (637) Gældsforpligtelser (23.177) Salgspris Varebeholdninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab maj tkr. tkr. tkr. tkr. Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer og halvfabrikata I alt Egenkapital Selskabskapitalen består af: A-aktier, nom kr., fordelt på 56 aktier a nom kr. og 48 aktier a nom kr. B-aktier, nom kr., fordelt på aktier a nom. 20 kr. For hver A-aktie a nominelt 20 kr. gives ret til 10 stemmer, mens 1 B-aktie a nominelt 20 kr. giver ret til 1 stemme. Aktiekapitalen er senest ændret i oktober Egne aktier Antal Andel af B-aktier Nominel aktieá 20 kr. værdi kapital pr. styk tkr. % Beholdning 1. juni 2004 og 31. maj ,0 Kursværdien af egne B-aktier udgør pr. 31. maj tkr. (31. maj 2004: tkr.). I beholdningen indgår styk egne B-aktier (2003/04: styk) til dækning af aktieoptionsprogrammer. Den øvrige beholdning er erhvervet med henblik på fortsat udvikling af kapitalstruktur, finansiering af akkvisitioner eller annullering. 43

44 NOTER 13. Andre hensatte forpligtelser Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab tkr. tkr. tkr. tkr. Forpligtelser 1. juni Salg af selskab (637) Valutakursregulering (10) (240) - - Anvendt i året (2.442) (2.600) (1.472) (2.100) Tilbageført i året (56) Hensat for året Forpligtelser 31. maj Garantiforpligtelser 31. maj Øvrige forpligtelser 31. maj Forfaldstidspunktet for andre hensatte forpligtelser forventes at være inden for 1-2 år. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser ved sædvanlig produktgaranti. 14. Gældsforpligtelser Bankgælden, der er variabelt forrentet og uden afdragsbetingelser, nedbringes i takt med, at der genereres likviditet. Der var pr. 31. maj 2005 ikke indgået aftaler om fast forrentning af bankgæld (31. maj 2004: 130 mio.kr. med en restløbetid på 3-11 måneder og en gennemsnitlig rente på 3,5%). Af koncernens langfristede gæld forfalder tusd, svarende til tkr. (31. maj 2004: tusd svarende til tkr.) efter mere end 5 år. Dagsværdien af gældsforpligtelser svarer til den regnskabsmæssige værdi (amortiseret kostpris). 15. Eventualforpligtelser Leje- og leasingforpligtelser i moderselskabet med udløb om 5 år udgør 311 tkr. (31. maj 2004: 400 tkr.), hvoraf udgift inden for 1 år vil være 74 tkr. (31. maj 2004: 400 tkr.). I koncernen udgør lejeforpligtelser med udløb om 5 år 311 tkr. (31. maj 2004: tkr.), hvoraf udgift inden for 1 år vil være 74 tkr. (31. maj 2004: tkr.). Moderselskabet hæfter for skatten af den danske sambeskatningsindkomst vedrørende det sambeskattede datterselskab Glunz & Jensen, Inc. Der er afgivet finansiel støtteerklæring overfor datterselskabet Glunz & Jensen s.r.o. Der er afgivet bankgarantier for 375 tkr. (2003/04: 375 tkr.). Koncernen er ikke involveret i retstvister eller voldgiftssager, som skønnes at få væsentlig betydning for den finansielle stilling. 44

45 NOTER 16. Aktieoptioner Glunz & Jensen etablerede i oktober 2000 et aktieoptionsprogram for alle medarbejdere i koncernen. Programmet består pr. 31. maj 2005 af i alt optioner, hver svarende til én B-aktie a 20 kr., med en samlet nominel værdi på tkr. Udnyttelse kan ske i perioden fra 13. oktober 2003 til 13. oktober Udnyttelseskursen er fastlagt til 275 pr. B-aktie eller i alt tkr. For koncernens medarbejdere i udlandet vil der ske kontantafregning. Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsprogrammet. Direktionen fik i marts 2003 tildelt optioner, der hver svarer til én B-aktie a 20 kr., samlet en nominel værdi på 300 tkr. Udnyttelse kan ske i perioden fra august 2006 til september Udnyttelseskursen er fastlagt til 30 (2003/04: 80) pr. B-aktie med tillæg af 6% pr. år. I 2004/05 er gennemført et optionsprogram omfattende en række ledende medarbejdere m.fl., hvor medarbejderne har fået tildelt i alt optioner, hver svarende til én B-aktie a 20 kr., samlet nominel værdi på tkr. Udnyttelse kan ske fra 3-5 år efter udstedelsen. Udnyttelseskursen er i gennemsnit fastlagt til 33 pr. B-aktie med tillæg af 6% pr. år. Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af optionsprogrammet. For medarbejdere i udlandet vil der ske kontantafregning. Nedenstående markedsværdier af optionsprogrammerne er baseret på Black-Scholes model for værdiansættelse af optioner (volatilitet 60%, rente 2,4-2,5% og udbytte på 0 kr. (2003/04: henholdsvis 60%, 3,7% og 0 kr.)). Ledende medarb. Øvrige I alt Direktion m.fl. medarb. Tildelt i oktober 2000 (udnyttelseskurs 275) Udestående 1. juni Udgået og overført (1.129) - 0 (1.129) Udestående 31. maj 2005 til udnyttelse Restløbetid (år) 0,5-0,5 0,5 Markedsværdi 31. maj 2005 (mio.kr.) 0,0-0,0 0,0 Markedsværdi 31. maj 2004 (mio.kr.) 0,0-0,0 0,0 Tildelt i 2003 (udnyttelseskurs 30 med tillæg af 6% p.a.) Udestående 1. juni 2004 og 31. maj Restløbetid (år) 2,0-4,0 2,0-4,0 - - Markedsværdi 31. maj 2005 (mio.kr.) 0,7 0,7 - - Markedsværdi 31. maj 2004 (mio.kr.) 0,2 0,2 - - Tildelt i 2004/05 (udnyttelseskurs 33 med tillæg af 6% p.a.) Tildelt og udestående 31. maj Restløbetid (år) 2,4-4,4-2,4-4,4 - Markedsværdi 31. maj 2005 (mio.kr.) 3,2-3,2 - Markedsværdi 31. maj 2004 (mio.kr.)

46 NOTER 17. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Revision KPMG RBH-REVISION Andre ydelser KPMG RBH-REVISION Valutarisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter Kontrakt- Markeds- Kontrakt- Markedsbeløb værdi beløb værdi maj tusd tkr. tusd tkr. Koncern og moderselskab Kontrakter, salg USD (1.057) Afdækkede valutatilgodehavender og likvide midler 0 (24) Markedsværdi indregnet i balancen før skat (1.057) 77 Kontraktløbetid 3 mdr. 1 mdr. Valutarisici er nærmere beskrevet i afsnittet Risikoforhold. 19. Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse Bestemmende indflydelse: Glunz & Jensen Fonden, der besidder alle A-aktier i Glunz & Jensen A/S, har sammen med de oprindelige ejere af A-aktierne bestemmende indflydelse over moderselskabet. Betydelig indflydelse: Moderselskabets nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter moderselskabets bestyrelse og direktion samt ledende medarbejdere og disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Øvrige nærtstående omfatter dattervirksomheder som omtalt i note 10. Koncerninterne transaktioner sker på markedsvilkår og er elimineret i koncernregnskabet. Der har ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter udover sædvanligt vederlag. 46

47 NOTER 20. Kvartalsoversigt (urevideret) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 2004/ / / / /05 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 147,3 138,0 118,3 124,6 528,2 Resultat af primær drift (EBITA) 7,2 13,4 2,0 9,3 31,9 Finansielle poster, netto (1,3) (0,3) (0,7) 0,4 (1,9) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 5,9 13,1 1,3 9,7 30,0 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 2,3 8,7 0,4 6,4 17,8 Goodwillafskrivninger (1,9) (1,4) (1,4) (1,4) (6,1) Goodwillnedskrivninger (14,5) (14,5) Årets resultat 0,5 7,5 (0,8) (5,8) 1,4 Balance Aktiver i alt 372,2 323,8 281,3 283,1 283,1 Goodwill 41,1 39,2 38,0 22,3 22,3 Likvider 84,9 50,0 6,8 3,6 3,6 Nettorentebærende gæld 53,0 39,2 34,6 49,1 49,1 Egenkapital primo 154,7 154,6 158,2 157,8 154,7 Valutakursregulering, dattervirksomheder (0,5) (3,9) 0,4 2,8 (1,2) Regulering af finansielle kontrakter (0,1) - - (0,7) (0,8) Overført af periodens resultat 0,5 7,5 (0,8) (5,8) 1,4 Egenkapital ultimo 154,6 158,2 157,8 154,1 154,1 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 6,2 22,1 10,3 (4,6) 34,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 87,8 (9,2) (5,7) (9,2) 63,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (21,3) (47,4) (47,9) 10,3 (106,3) Ændring i likviditet 72,7 (34,5) (43,3) (3,5) (8,6) Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS), kr. 0,3 3,6 (0,4) (2,8) 0,7 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 3,0 10,6 4,9 (2,2) 16,3 Indre værdi pr. aktie (BV), kr. 73,9 75,6 75,4 73,6 73,6 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætning fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr: CtP-fremkaldere 65,8 80,5 64,4 70,9 281,6 Plateline-udstyr 18,9 19,8 16,8 14,4 69,9 Film- og konventionelle pladefremkaldere 14,7 14,0 11,2 11,7 51,6 Reservedele m.m. 25,3 23,7 25,9 27,6 102,5 124,7 138,0 118,3 124,6 505,6 Fotografisk udstyr 22,6 0,0 0,0 0,0 22,6 I alt 147,3 138,0 118,3 124,6 528,2 Resultat af primær drift (EBITA) fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr 10,9 13,4 2,0 9,3 35,6 Fotografisk udstyr (3,7) 0,0 0,0 0,0 (3,7) I alt 7,2 13,4 2,0 9,3 31,9 47

48 HOVED- OG NØGLETAL (MODERSELSKAB) Mio.kr. 2000/ / / / /05 Resultatopgørelse Nettoomsætning 484,3 364,5 372,8 289,9 335,2 Bruttoresultat 142,5 93,8 95,9 62,6 79,4 Resultat af primær drift (EBITA) 40,0 13,2 17,3 (3,9) 14,6 Finansielle poster, netto (12,0) (7,7) (8,5) (9,1) (1,4) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 64,2 28,5 (72,6) 18,3 9,3 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 46,5 16,4 (79,8) (10,6) 1,4 Goodwillafskrivninger (41,8) 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 4,7 16,4 (79,8) (10,6) 1,4 Balance Aktiver Anlægsaktiver 379,4 358,2 271,5 260,3 158,1 Omsætningsaktiver 100,4 90,9 99,3 70,9 96,2 Aktiver i alt 479,8 449,1 370,8 331,2 254,3 Passiver Egenkapital 240,3 253,1 140,8 154,7 154,1 Hensatte forpligtelser 5,0 8,5 5,5 2,1 2,5 Langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kortfristede gældsforpligtelser 234,5 187,5 224,5 174,4 96,7 Passiver i alt 479,8 449,1 370,8 331,2 254,3 Nøgletal Overskudsgrad (EBITA), % 0,0 3,6 4,6 (1,4) 4,4 Overskudsgrad (EBIT), % 8,6 3,6 4,6 (1,4) 4,4 Afkastningsgrad, % 0,0 2,9 4,3 (1,1) 5,0 Egenkapitalens forrentning efter skat, % 1,9 6,6 (40,5) 7,2 0,9 Egenkapitalandel, % 50,1 56,4 38,0 46,7 60,6 Af moderselskabets nettoomsætning hidrører 2% (2003/04: 2%) fra salg til Danmark. 48

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere