Å R S R A P P O R T / 0 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 0 5"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004/05

2

3

4 HOVED- OG NØGLETAL Mio. EUR Mio.kr. 2000/ / / / /05 ** 2004/05 *** Resultatopgørelse Nettoomsætning 814,8 689,4 683,5 616,6 528,2 71,0 Bruttoresultat 289,4 238,0 223,8 200,3 135,2 18,2 Resultat af primær drift (EBITA) 88,9 50,3 43,0 37,0 31,9 4,3 Finansielle poster, netto (14,3) (10,5) (12,2) (10,0) (1,9) (0,3) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 74,6 39,8 30,8 27,0 30,0 4,0 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 56,7 26,7 21,3 18,7 17,8 2,4 Goodwillafskrivninger (51,3) (11,3) (12,5) (8,7) (6,1) (0,8) Goodwillnedskrivninger - - (92,1) - (14,5) (1,9) Koncernens resultat 4,7 16,4 (79,8) 10,6 1,4 0,2 Balance Aktiver Goodwill 162,9 165,1 97,0 89,8 22,3 3,0 Andre anlægsaktiver 155,5 155,5 138,9 124,0 113,1 15,2 Omsætningsaktiver 255,9 241,1 229,4 191,4 147,7 19,8 Aktiver i alt 574,3 561,7 465,3 405,2 283,1 38,0 Passiver Egenkapital 240,3 253,1 140,8 154,7 154,1 20,7 Minoritetsinteresser 3,1 3, Hensatte forpligtelser 1,2 12,1 7,2 5,5 5,0 0,7 Langfristede gældsforpligtelser 17,6 15,9 12,6 12,2 13,1 1,7 Kortfristede gældsforpligtelser 312,1 277,5 304,7 232,8 110,9 14,9 Passiver i alt 574,3 561,7 465,3 405,2 283,1 38,0 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 89,2 38,5 75,1 58,0 34,0 4,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet* (40,4) (58,3) (58,0) (13,5) 63,7 8,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (44,2) 8,7 7,4 (64,9) (106,3) (14,3) Ændring i likviditet 4,6 (11,1) 24,5 (20,4) (8,6) (1,2) * heraf nettoinvestering i mat. anlægsaktiver (22,6) (4,4) (3,8) (0,6) (22,2) (3,0) Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITA) 10,9 7,3 6,3 6,0 6,0 6,0 Overskudsgrad (EBIT) 4,6 5,7 (9,0) 4,6 2,1 2,1 Afkastningsgrad 15,4 9,1 8,7 9,0 9,5 9,5 Egenkapitalens forrentning efter skat 1,9 6,6 (40,3) 7,2 0,9 0,9 Egenkapitalandel 41,8 44,9 30,3 38,2 54,4 54,4 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 172,8 199,9 192,5 146,9 49,1 6,6 Rentedækningsgrad - EBITA (gange) 5,7 4,3 4,4 5,1 8,3 8,3 Rentedækningsgrad - EBIT (gange) 2,5 3,3 (5,8) 4,0 3,1 3,1 Resultat pr. aktie (EPS), kr. 2,1 7,3 (36,8) 5,1 0,7 0,1 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 39,9 17,3 34,6 27,7 16,3 2,2 Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr. 107,6 113,3 67,3 74,0 73,6 9,9 Børskurs pr. aktie, kr ,2 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie, kr. 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Definitioner fremgår af regnskabspraksis. Nøgletal for moderselskabet fremgår af side 48. ** Imacon A/S frasolgt i august 2004 *** Omregning fra danske kroner til Euro er sket til kurs 744,25 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 RESULTATOPGØRELSE Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 Note 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. 1 Nettoomsætning ,5,6 Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat ,6 Salgs- og distributionsomkostninger (31.923) (66.480) (18.582) (20.476) 5,6 Udviklingsomkostninger (34.885) (46.545) (28.092) (29.067) 5,6 Administrationsomkostninger (37.076) (53.386) (18.587) (20.050) Resultat af ordinær primær drift (6.960) 3 Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (91) (56) (78) (56) Resultat af primær drift (EBITA) (3.920) 10 Resultat før skat i dattervirksomheder - - (3.922) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.727) (11.337) (4.292) (9.830) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger Skat af ordinært resultat (12.170) (8.241) (7.970) (7.691) Ordinært resultat før goodwillafskrivninger Goodwillafskrivninger (6.148) (8.656) Goodwillnedskrivninger (14.509) Skat af goodwillaf- og nedskrivninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte 2 kr. pr. aktie a 20 kr Overført resultat (3.271)

32 BALANCE Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab Note 31. maj tkr. tkr. tkr. tkr. AKTIVER Anlægsaktiver 8 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Patenter og varemærker Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiver 10 Kapitalandele i dattervirksomheder ,9 Udskudt skat Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 11 Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

33 BALANCE Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab Note 31. maj tkr. tkr. tkr. tkr. PASSIVER 12 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser 7 Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Andre kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser Noter uden henvisning 33

34 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Note tkr. tkr. tkr. tkr. KONCERN Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) - (538) Egenkapital 1. juni Årets resultat - (3.271) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (1.202) - (1.202) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo - (761) - (761) Primo - (54) - (54) EGENKAPITAL 31. MAJ Akkumulerede valutakursreguleringer vedrørende omregning af dattervirksomheder, der er indregnet i egenkapitalen, udgør minus tkr. pr. 31. maj 2005 (31. maj 2004: minus tkr.). Beløbet er opgjort i overensstemmelse med overgangsbestemmelsen i Regnskabsvejledning 9 med virkning fra 1. juni Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Note tkr. tkr. tkr. tkr. MODERSELSKAB Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) - (538) Egenkapital 1. juni Årets resultat - (3.271) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (1.202) - (1.202) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo - (761) - (761) Primo - (54) - (54) EGENKAPITAL 31. MAJ

35 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern Koncern 2004/ /04 Note 1. juni maj tkr. tkr. Drift Resultat af primær drift (EBITA) Af- og nedskrivninger Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver (359) (2.836) Valutakursregulering (576) Ændring i varebeholdninger (11.144) Ændring i tilgodehavender (5.353) (134) Ændring i andre hensatte forpligtelser, leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld (2.789) Pengestrømme fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.309) (11.706) 7 Betalt selskabsskat (11.560) (13.617) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer 8 Køb af immaterielle anlægsaktiver m.v. (6.264) (12.854) 9 Køb af materielle anlægsaktiver m.v. (23.894) (5.212) 10 Salg af dattervirksomheder og aktiviteter Salg af materielle anlægsaktiver m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.442) Finansiering Fremmedfinansiering: Ændring i bankgæld ( ) (64.896) Ændring i andre kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) (64.896) Årets likviditet er øget/(nedbragt) (8.619) (20.373) Likvide beholdninger primo LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

36 NOTER 1. Segmentoplysninger Foto- Foto- Grafisk grafisk Koncern Grafisk grafisk Koncern udstyr udstyr* i alt udstyr udstyr i alt 2004/ / / / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Aktiviteter primært segment Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (33.375) (1.510) (34.885) (34.656) (11.889) (46.545) Resultat af primær drift (EBITA) (3.710) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (26.476) (6.014) (7.428) (13.442) Gennemsnitligt antal medarbejdere Bruttomargin, % 24,2 57,4 25,6 23,5 60,4 32,5 Overskudsgrad (EBITA), % 7,0 (16,4) 6,0 4,0 12,2 6,0 Afkastningsgrad, % 12,9 (6,2) 9,5 6,3 15,6 9,0 Aktiviteter sekundært segment Geografisk Europa Nordamerika Resten af verden Nettoomsætning i alt Aktiviteter produkter CtP-fremkaldere Plateline-udstyr Film- og konventionelle pladefremkaldere Kamerabagstykker Scannere Reservedele m.m Nettoomsætning i alt * Imacon A/S frasolgt i august

37 NOTER 2. Produktionsomkostninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Vareforbrug Lønomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Afskrivninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Andre driftsindtægter Lejeindtægter Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Tab ved salg af anlægsaktiver (91) (56) (78) (56) 4. Finansielle poster Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Valutakursregulering i finansielle poster (3.829) (3.576) Renter vedrørende dattervirksomheder i finansielle indtægter Renter vedrørende dattervirksomheder i finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Goodwillafskrivninger Goodwillnedskrivninger

38 NOTER 6. Lønomkostninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Bestyrelseshonorar Vederlag til direktionen Øvrige gager Pension og social sikring Lønomkostninger er indeholdt i følgende poster Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede har i året udgjort

39 NOTER 7. Skat Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Skat af årets resultat Beregnet aktuel skat Regulering vedr. tidligere år 46 (597) (3) 0 Regulering af udskudt skat (5.138) (866) (492) (4.173) Skat i dattervirksomheder Skat af årets resultat Fordeling af skat af årets resultat Ordinært resultat Goodwillaf- og nedskrivninger (4.200) (550) - - I alt Betalt skat i regnskabsåret Afstemning af skatteprocent Effektiv skatteprocent af ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 40,6% 30,5% Regulering vedr. tidligere år m.v. (0,2%) 1,5% Regulering af skatteprocent (0,7%) - Afvigelse i udenlandske skatteprocenter (3,1%) (1,0%) Udbytteskat ved hjemtagelse af udbytter fra udenlandske dattervirksomheder - (1,2%) Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger (8,6%) 0,2% Dansk skatteprocent 28,0% 30,0% Udskudt skat (finansielle anlægsaktiver) Immaterielle anlægsaktiver (4.516) (5.376) (4.516) (6.242) Grunde og bygninger (173) (315) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Varebeholdninger, inkl. ureal. koncerninterne avancer Tilgodehavender Skattemæssige underskud Andet I alt Udskudt skat (hensat forpligtelse) Immaterielle anlægsaktiver Varebeholdninger - (2.340) - - I alt

40 NOTER 8. Immaterielle anlægsaktiver Færdig- Udvikgjorte Patenter lingsproudvik- og jekter lings- vare- under projekter mærker Goodwill udførelse tkr. tkr. tkr. tkr. Koncern Anskaffelsessum 1. juni Valutakursregulering - - (379) - Salg af selskab (13.440) (1.324) ( ) (1.978) Årets tilgang Overførsel (3.795) Årets afgang (11.822) (62) (22.389) - Anskaffelsessum 31. maj Af- og nedskrivninger 1. juni Salg af selskab (5.716) (914) ( ) - Valutakursregulering - - (73) - Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger på fuldt afskrevne aktiver (11.822) (62) (22.389) - Af- og nedskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Moderselskab Anskaffelsessum 1. juni Årets tilgang Overførsel (3.367) Årets afgang (11.822) (62) - - Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Afskrivninger på fuldt afskrevne aktiver (11.822) (62) - - Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Af- og Regnsk.- Afskriv- Anskaf- nedskriv- mæssig nings- felses- ninger værdi Anskaffet periode sum 2004/ Goodwill tkr. tkr. tkr. Grafisk udstyr Unigraph (Glunz & Jensen Ltd.) Maj år Agfa, Thetford (Glunz & Jensen Ltd.) Nov år Fotografisk udstyr Imacon A/S* Jan. 2000/ maj år I alt * Frasolgt i august

41 NOTER 9. Materielle og finansielle anlægsaktiver Andre anlæg, Materielle Grunde driftsma- anlæg og byg- teriel og under Udskudt ninger inventar udførelse skat Deposita tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Koncern Anskaffelsessum 1. juni Salg af selskab - (15.219) - (3.331) (2.037) Valutakursregulering (254) (181) Årets tilgang Årets afgang (11) (2.813) (662) - (166) Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger 1. juni Salg af selskab - (11.015) Valutakursregulering (35) (120) Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver (2) (2.278) Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2005, aktiver med tinglyst pant Moderselskab Anskaffelsessum 1. juni Årets tilgang Årets afgang - (2.473) (662) - (165) Anskaffelsessum 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver - (2.217) Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Koncern og moderselskab Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2005, leasede aktiver Kontant ejendomsværdi 1. oktober 2004, danske ejendomme Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2005, danske ejendomme

42 NOTER 10. Kapitalandele i dattervirksomheder Årets Årets Ejer- Nom. resultat resultat Egenandel værdi før skat efter skat kapital tusinde tkr. tkr. tkr. Glunz & Jensen, Inc., Virginia, USA 100% 140 USD Glunz & Jensen Ltd., Thetford, UK 100% 4 GBP (1.969) (2.355) Glunz & Jensen s.r.o., Presov, Slovakiet* 100% 200 SKK (4.079) (3.378) (3.321) Imacon A/S, København** 100% DKK (3.912) (4.296) 0 (1.380) (4.636) Koncernintern avance (4.613) Koncerngoodwill (3.935) (3.935) Negativ egenkapital modregnet i tilgodehavender hos dattervirksomheder I alt (3.922) (7.724) * Selskabets egenkapital er negativ **Frasolgt august 2004 Moder- Moderselskab selskab 2004/ /04 tkr. tkr. Anskaffelsessum 1. juni Salg af selskab ( ) - Årets tilgang 39 - Anskaffelsessum 31. maj Reguleringer 1. juni (89.090) (89.773) Salg af selskab Resultat i dattervirksomheder efter skat (7.724) Valutakursregulering (1.202) Udbytte fra dattervirksomheder (15.776) (22.996) Reguleringer 31. maj (5.363) (89.090) Regnskabsmæssig værdi 31. maj Negativ egenkapital modregnet i tilgodehavender hos dattervirksomheder I alt 31. maj Realiseres moderselskabets besiddelse af aktier i dattervirksomheder til regnskabsmæssig værdi, udløses intet skattetilsvar (2003/04: 0 tkr.). Et eventuelt skattetilsvar afsættes ikke i balancen, idet aktierne forventes ejet i mere end 3 år, hvorefter et salg er skattefrit. 42

43 NOTER 10. Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat) Moderselskab 2004/05 tkr. Salg af Imacon Goodwill Øvrige immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Hensatte forpligtelser (637) Gældsforpligtelser (23.177) Salgspris Varebeholdninger Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab maj tkr. tkr. tkr. tkr. Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer og halvfabrikata I alt Egenkapital Selskabskapitalen består af: A-aktier, nom kr., fordelt på 56 aktier a nom kr. og 48 aktier a nom kr. B-aktier, nom kr., fordelt på aktier a nom. 20 kr. For hver A-aktie a nominelt 20 kr. gives ret til 10 stemmer, mens 1 B-aktie a nominelt 20 kr. giver ret til 1 stemme. Aktiekapitalen er senest ændret i oktober Egne aktier Antal Andel af B-aktier Nominel aktieá 20 kr. værdi kapital pr. styk tkr. % Beholdning 1. juni 2004 og 31. maj ,0 Kursværdien af egne B-aktier udgør pr. 31. maj tkr. (31. maj 2004: tkr.). I beholdningen indgår styk egne B-aktier (2003/04: styk) til dækning af aktieoptionsprogrammer. Den øvrige beholdning er erhvervet med henblik på fortsat udvikling af kapitalstruktur, finansiering af akkvisitioner eller annullering. 43

44 NOTER 13. Andre hensatte forpligtelser Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab tkr. tkr. tkr. tkr. Forpligtelser 1. juni Salg af selskab (637) Valutakursregulering (10) (240) - - Anvendt i året (2.442) (2.600) (1.472) (2.100) Tilbageført i året (56) Hensat for året Forpligtelser 31. maj Garantiforpligtelser 31. maj Øvrige forpligtelser 31. maj Forfaldstidspunktet for andre hensatte forpligtelser forventes at være inden for 1-2 år. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser ved sædvanlig produktgaranti. 14. Gældsforpligtelser Bankgælden, der er variabelt forrentet og uden afdragsbetingelser, nedbringes i takt med, at der genereres likviditet. Der var pr. 31. maj 2005 ikke indgået aftaler om fast forrentning af bankgæld (31. maj 2004: 130 mio.kr. med en restløbetid på 3-11 måneder og en gennemsnitlig rente på 3,5%). Af koncernens langfristede gæld forfalder tusd, svarende til tkr. (31. maj 2004: tusd svarende til tkr.) efter mere end 5 år. Dagsværdien af gældsforpligtelser svarer til den regnskabsmæssige værdi (amortiseret kostpris). 15. Eventualforpligtelser Leje- og leasingforpligtelser i moderselskabet med udløb om 5 år udgør 311 tkr. (31. maj 2004: 400 tkr.), hvoraf udgift inden for 1 år vil være 74 tkr. (31. maj 2004: 400 tkr.). I koncernen udgør lejeforpligtelser med udløb om 5 år 311 tkr. (31. maj 2004: tkr.), hvoraf udgift inden for 1 år vil være 74 tkr. (31. maj 2004: tkr.). Moderselskabet hæfter for skatten af den danske sambeskatningsindkomst vedrørende det sambeskattede datterselskab Glunz & Jensen, Inc. Der er afgivet finansiel støtteerklæring overfor datterselskabet Glunz & Jensen s.r.o. Der er afgivet bankgarantier for 375 tkr. (2003/04: 375 tkr.). Koncernen er ikke involveret i retstvister eller voldgiftssager, som skønnes at få væsentlig betydning for den finansielle stilling. 44

45 NOTER 16. Aktieoptioner Glunz & Jensen etablerede i oktober 2000 et aktieoptionsprogram for alle medarbejdere i koncernen. Programmet består pr. 31. maj 2005 af i alt optioner, hver svarende til én B-aktie a 20 kr., med en samlet nominel værdi på tkr. Udnyttelse kan ske i perioden fra 13. oktober 2003 til 13. oktober Udnyttelseskursen er fastlagt til 275 pr. B-aktie eller i alt tkr. For koncernens medarbejdere i udlandet vil der ske kontantafregning. Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsprogrammet. Direktionen fik i marts 2003 tildelt optioner, der hver svarer til én B-aktie a 20 kr., samlet en nominel værdi på 300 tkr. Udnyttelse kan ske i perioden fra august 2006 til september Udnyttelseskursen er fastlagt til 30 (2003/04: 80) pr. B-aktie med tillæg af 6% pr. år. I 2004/05 er gennemført et optionsprogram omfattende en række ledende medarbejdere m.fl., hvor medarbejderne har fået tildelt i alt optioner, hver svarende til én B-aktie a 20 kr., samlet nominel værdi på tkr. Udnyttelse kan ske fra 3-5 år efter udstedelsen. Udnyttelseskursen er i gennemsnit fastlagt til 33 pr. B-aktie med tillæg af 6% pr. år. Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af optionsprogrammet. For medarbejdere i udlandet vil der ske kontantafregning. Nedenstående markedsværdier af optionsprogrammerne er baseret på Black-Scholes model for værdiansættelse af optioner (volatilitet 60%, rente 2,4-2,5% og udbytte på 0 kr. (2003/04: henholdsvis 60%, 3,7% og 0 kr.)). Ledende medarb. Øvrige I alt Direktion m.fl. medarb. Tildelt i oktober 2000 (udnyttelseskurs 275) Udestående 1. juni Udgået og overført (1.129) - 0 (1.129) Udestående 31. maj 2005 til udnyttelse Restløbetid (år) 0,5-0,5 0,5 Markedsværdi 31. maj 2005 (mio.kr.) 0,0-0,0 0,0 Markedsværdi 31. maj 2004 (mio.kr.) 0,0-0,0 0,0 Tildelt i 2003 (udnyttelseskurs 30 med tillæg af 6% p.a.) Udestående 1. juni 2004 og 31. maj Restløbetid (år) 2,0-4,0 2,0-4,0 - - Markedsværdi 31. maj 2005 (mio.kr.) 0,7 0,7 - - Markedsværdi 31. maj 2004 (mio.kr.) 0,2 0,2 - - Tildelt i 2004/05 (udnyttelseskurs 33 med tillæg af 6% p.a.) Tildelt og udestående 31. maj Restløbetid (år) 2,4-4,4-2,4-4,4 - Markedsværdi 31. maj 2005 (mio.kr.) 3,2-3,2 - Markedsværdi 31. maj 2004 (mio.kr.)

46 NOTER 17. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Moder- Moder- Koncern Koncern selskab selskab 2004/ / / /04 1. juni maj tkr. tkr. tkr. tkr. Revision KPMG RBH-REVISION Andre ydelser KPMG RBH-REVISION Valutarisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter Kontrakt- Markeds- Kontrakt- Markedsbeløb værdi beløb værdi maj tusd tkr. tusd tkr. Koncern og moderselskab Kontrakter, salg USD (1.057) Afdækkede valutatilgodehavender og likvide midler 0 (24) Markedsværdi indregnet i balancen før skat (1.057) 77 Kontraktløbetid 3 mdr. 1 mdr. Valutarisici er nærmere beskrevet i afsnittet Risikoforhold. 19. Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse Bestemmende indflydelse: Glunz & Jensen Fonden, der besidder alle A-aktier i Glunz & Jensen A/S, har sammen med de oprindelige ejere af A-aktierne bestemmende indflydelse over moderselskabet. Betydelig indflydelse: Moderselskabets nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter moderselskabets bestyrelse og direktion samt ledende medarbejdere og disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Øvrige nærtstående omfatter dattervirksomheder som omtalt i note 10. Koncerninterne transaktioner sker på markedsvilkår og er elimineret i koncernregnskabet. Der har ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter udover sædvanligt vederlag. 46

47 NOTER 20. Kvartalsoversigt (urevideret) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 2004/ / / / /05 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 147,3 138,0 118,3 124,6 528,2 Resultat af primær drift (EBITA) 7,2 13,4 2,0 9,3 31,9 Finansielle poster, netto (1,3) (0,3) (0,7) 0,4 (1,9) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 5,9 13,1 1,3 9,7 30,0 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 2,3 8,7 0,4 6,4 17,8 Goodwillafskrivninger (1,9) (1,4) (1,4) (1,4) (6,1) Goodwillnedskrivninger (14,5) (14,5) Årets resultat 0,5 7,5 (0,8) (5,8) 1,4 Balance Aktiver i alt 372,2 323,8 281,3 283,1 283,1 Goodwill 41,1 39,2 38,0 22,3 22,3 Likvider 84,9 50,0 6,8 3,6 3,6 Nettorentebærende gæld 53,0 39,2 34,6 49,1 49,1 Egenkapital primo 154,7 154,6 158,2 157,8 154,7 Valutakursregulering, dattervirksomheder (0,5) (3,9) 0,4 2,8 (1,2) Regulering af finansielle kontrakter (0,1) - - (0,7) (0,8) Overført af periodens resultat 0,5 7,5 (0,8) (5,8) 1,4 Egenkapital ultimo 154,6 158,2 157,8 154,1 154,1 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 6,2 22,1 10,3 (4,6) 34,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 87,8 (9,2) (5,7) (9,2) 63,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (21,3) (47,4) (47,9) 10,3 (106,3) Ændring i likviditet 72,7 (34,5) (43,3) (3,5) (8,6) Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS), kr. 0,3 3,6 (0,4) (2,8) 0,7 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 3,0 10,6 4,9 (2,2) 16,3 Indre værdi pr. aktie (BV), kr. 73,9 75,6 75,4 73,6 73,6 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætning fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr: CtP-fremkaldere 65,8 80,5 64,4 70,9 281,6 Plateline-udstyr 18,9 19,8 16,8 14,4 69,9 Film- og konventionelle pladefremkaldere 14,7 14,0 11,2 11,7 51,6 Reservedele m.m. 25,3 23,7 25,9 27,6 102,5 124,7 138,0 118,3 124,6 505,6 Fotografisk udstyr 22,6 0,0 0,0 0,0 22,6 I alt 147,3 138,0 118,3 124,6 528,2 Resultat af primær drift (EBITA) fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr 10,9 13,4 2,0 9,3 35,6 Fotografisk udstyr (3,7) 0,0 0,0 0,0 (3,7) I alt 7,2 13,4 2,0 9,3 31,9 47

48 HOVED- OG NØGLETAL (MODERSELSKAB) Mio.kr. 2000/ / / / /05 Resultatopgørelse Nettoomsætning 484,3 364,5 372,8 289,9 335,2 Bruttoresultat 142,5 93,8 95,9 62,6 79,4 Resultat af primær drift (EBITA) 40,0 13,2 17,3 (3,9) 14,6 Finansielle poster, netto (12,0) (7,7) (8,5) (9,1) (1,4) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 64,2 28,5 (72,6) 18,3 9,3 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 46,5 16,4 (79,8) (10,6) 1,4 Goodwillafskrivninger (41,8) 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 4,7 16,4 (79,8) (10,6) 1,4 Balance Aktiver Anlægsaktiver 379,4 358,2 271,5 260,3 158,1 Omsætningsaktiver 100,4 90,9 99,3 70,9 96,2 Aktiver i alt 479,8 449,1 370,8 331,2 254,3 Passiver Egenkapital 240,3 253,1 140,8 154,7 154,1 Hensatte forpligtelser 5,0 8,5 5,5 2,1 2,5 Langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Kortfristede gældsforpligtelser 234,5 187,5 224,5 174,4 96,7 Passiver i alt 479,8 449,1 370,8 331,2 254,3 Nøgletal Overskudsgrad (EBITA), % 0,0 3,6 4,6 (1,4) 4,4 Overskudsgrad (EBIT), % 8,6 3,6 4,6 (1,4) 4,4 Afkastningsgrad, % 0,0 2,9 4,3 (1,1) 5,0 Egenkapitalens forrentning efter skat, % 1,9 6,6 (40,5) 7,2 0,9 Egenkapitalandel, % 50,1 56,4 38,0 46,7 60,6 Af moderselskabets nettoomsætning hidrører 2% (2003/04: 2%) fra salg til Danmark. 48

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Grene Danmark A/S Årsrapport 2015 CVR-nr. 45 80 39 10 17 Årsregnskab 1. januar - 31. december Noter tkr. 2015 2014 1 Nettoomsætning Salg af varer og tjenesteydelser, agro 300.343 310.237 Salg af varer

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Gammel Køge Landevej 55, 5 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Robert

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere