Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S

2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation 5 Human Ressource og samfundsansvar 5 Pensionsmarkedet og salg 6 Investeringsstrategi og afkast 6 Finansielle og forsikringsmæssige risici 9 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold 10 Forventninger til Revisionsudvalg 11 Påtegninger 12 Ledelsens regnskabspåtegning 12 Den uafhængige revisors påtegning 13 Årsregnskab 14 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 21 Noter 22 Selskabsoplysninger Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S Hjemmeside: Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1/1 31/12 Hjemstedskommune: København Ekstern revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Ejer Skandia Insurance Company Ltd. (publ) Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 2 af 35

3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal t.kr Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) % 1,1 0,4 0,8-1,7-0,2 Afkast efter pensionsafkastskat (N2) % 1,0 0,2 0,0-0,7-0,4 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier (N3) % 5,4 4,8 3,8 4,1 5,8 Omkostningsprocent af hensættelser (N4) % 1,5 1,3 1,1 1,1 1,4 Omkostninger pr. forsikret (N5) kr Omkostningsresultat (N6) % -0,37-0,32 0,09-0,10-0,07 Forsikringsrisikoresultat (N7) % 0,25 0,05 0,79-0,08 0,41 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejerkapitalgrad (N10) % 64,8 82,7 257,4 252,6 328,4 Overdækningsgrad (N11) % 33,1 30,4 216,5 181,2 245,9 Solvensdækning (N12) % Forrentningsnøgletal Egenkapital forrentning før skat (N13) % -3,4-11,6 2,0-3,7-1,6 Egenkapital forrentning efter skat (N14) % -2,9-9,0-0,7-2,2 6,9 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat (N15) % 31,3-20,7 17,8 32,1 41,1 Nøgletallene N9, N16, N17, N18 og N19 er udeladt, idet nøgletallene ikke er relevante for selskabet. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 3 af 35

4 Ledelsesberetning Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia Link) 2009 Fra omverdenen er Skandia Link påvirket af vendingen på de finansielle markeder i marts 2009, hvor stigende globale aktiekurser har bevirket en særdeles positiv udvikling i kundernes afkast og dermed Skandia Links forretningsvolumen. Den danske økonomi oplevede recession og stigende arbejdsløshed, hvilket har smittet af på aktivitetsniveauet på pensionsmarkedet. Alligevel var Skandia Link i stand til at forøge de løbende præmier med 26,2 %. Internt i Skandia Link har nogle af de væsentlige begivenheder i 2009 været udvikling af nye IT systemer til understøttelse af administrationen og fortsat udvikling af en Tied Agents salgskanal. Udvikling af administrationssystemer sker i samarbejde med de øvrige Skandia selskaber. Resultatoversigt Vækst i løbende præmier på 26,2 % i forhold til Stigning i investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer på 60 % som følge af positive afkast på de finansielle markeder samt stigende præmieindbetalinger. Resultat før skat på -5,7 mio. kr. og resultat efter skat på -5,0 mio. kr. Resultatmæssigt har 2009 været et tilfredsstillende år mod forventning med positiv udvikling i præmieindtægterne og et kontrolleret forløb på udbetalinger og omkostninger. Skandia Links primære forretningsområde er fortsat firmapensionsmarkedet, som i disse år oplever en vækst. Årets resultat Skandia Links resultat før skat udgør -5,7 mio. kr. mod -18,6 mio. kr. i Efter skat udgør resultatet -5,0 mio. kr. mod -14,4 mio. kr. i Årets resultat foreslås overført til selskabets egenkapital. Kommentarer til resultat Resultatet for 2009 er bedre end forventet, hvilket primært kan tilskrives positive resultater af finansafkast og risikoresultat. Bruttopræmieindtægterne, som opgjort i note 1, er steget med 14 % i 2009 og udgør 1.221,1 mio. kr. Bruttopræmier omfatter præmierne til forsikringsydelser, og de kan opdeles i henholdsvis præmier for Skandia Links egne forsikringsprodukter samt gruppelivspræmier gennem Forenede Gruppeliv. Præmier til unit-linked ordninger fremgår ikke af resultatopgørelsen. Præmier til Forenede Gruppeliv udgjorde 40,1 mio.kr. i Præmier til forsikringsydelser inklusive Forenede Gruppeliv kan aflæses direkte i resultatopgørelsen. Præmier f.e.r. viser en stigning på 10,6 %. Udbetalte ydelser udgør 82,7 mio. kr. i 2009, hvilket er en stigning på 13,2 mio. kr. i forhold til Samlet set opnår selskabet et resultat af forsikringsdriften præmier, forsikringsydelser og livsforsikringshensættelser på 10,2 mio. kr. Resultatet er bedre end forventet og skyldes blandt andet et forbedret genforsikringsresultat. De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 12,8 mio. kr. til 63,8 mio. kr. i Stigningen, der var forventet, er et resultat af øget forretningsvolumen og investeringer i administrative systemer. Omkostningsprocenten af præmier (N3) viser i 2009 en forværring i forhold til Selskabet har fortsat ikke nået kritisk masse, og derved er omkostningsbidraget fra gebyrerne på kundernes indbetalinger og depoter ikke tilstrækkelige til at dække selskabets administrative omkostninger. Skandia Links investeringsafkast før pensionsafkastskat blev i 2009 på 1.124,9 mio. kr. Efter pensionsafkastskat på -167,0 mio. kr. var afkastet på 958,0 mio. kr. Kommentarer til balance Balancen steg fra 3.921,9 mio. kr. ultimo 2008 til 5.588,1 mio. kr. ultimo De forsikringsmæssige hensættelser udgør 5.261,1 mio. kr. ultimo 2009 mod 3.551,8 mio. kr. ultimo Af de samlede livsforsikringshensættelser udgør unit-linked hensættelser 4.975,6 mio. kr. ultimo Unit-linked hensættelserne er påvirket af stigende præmier og de store gevinster på de finansielle markeder. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 4 af 35

5 Ledelsesberetning Pr. 31. december 2009 var egenkapitalen på 168,6 mio. kr., og fratrukket skatteaktivet udgør basiskapitalen 150,0 mio. kr. Det nødvendige kapitalkrav (solvensdækningen) andrager 63,9 mio. kr. Basiskapitalen dækker således solvenskravet mere end to gange. Egenkapitalen var ultimo 2008 på 173,6 mio. kr. og er i 2009 således alene påvirket af årets resultat på -5,0 mio. kr. Skandia koncernen og organisation Skandia koncernen Skandia Link er et 100 procent ejet datterselskab af Skandia Insurance Company Ltd. (publ). Skandia Insurance Company Ltd. er en del af Old Mutual plc. Old Mutual er en af verdens store kapitalforvaltere og forvaltede ved udgangen af 2009 aktiver for 285 mia.. Koncernen tilbyder en bred vifte af finansielle services i fire geografiske hovedområder: Europa, Sydafrika, Asien og USA. Organisatorisk er Skandia Danmark en del af Skandia Nordic, som er en division under Old Mutuals Long Term Savings Division. Koncernen har fem kerneværdier, der danner rygraden i alle forretningerne rundt om i hele verden. Værdierne udtrykker koncernens adfærd og måde at drive virksomhed på: Integrity Respect Accountability Pushing beyond boundaries Passion Skandia Nordics vision går igennem alle aktiviteter for forretningerne i Norge, Sverige og Danmark. Visionen er at have pensionsmarkedets mest tilfredse kunder. For at nå dette mål, har Skandia Nordic vedtaget 4 overordnede strategiske fokusområder: En fælles varemærkestrategi Én organisation Stærke finansielle præstationer Én kultur Skandia Danmark har to overordnede forretningsområder: Firmapensioner opsparing til alderdom og sikring ved sygdom og død Sundhedsforsikringer effektiv behandling og forebyggelse af sygdomme Strategisk er der desuden lagt vægt på et aktivt samfundsengagement og at kommunikere åbent og aktivt om Skandias CSR arbejde. Administrationsfællesskab for Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Lifeline (filial) Skandia A/S Administrationsfællesskabet for Skandia Link og søsterselskaberne Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Lifeline (filial) har eksisteret siden 1. januar Administrationsfællesskabet Skandia A/S er for 50 procents vedkommende ejet af Skandia Insurance Company Ltd. (publ), mens de øvrige 50 procent er ejet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandia A/S er således den funktionelle organisation, hvor Skandias pensions- og sundhedsaktiviteter i Danmark er samlet under brandet "Skandia". Human Ressource og samfundsansvar Ultimo 2009 udgjorde antallet af medarbejdere i Skandia A/S 172 svarende til 167,3 fuldtidsansatte. Det er et fald på ca. 4 pct. i forhold til ultimo Faldet skyldes bl.a. en række ubesatte stillinger samt en tilpasning af ressourcerne til aktivitetsniveauet. Skandia har et bonusprogram, som gælder for dele af ledergruppen samt for direktionen og chefgruppen. Bonusprogrammet er markedskonformt og udgør op til fire måneders løn, som afregnes kontant. Derudover er der et aktieoptionsprogram, hvor direktionen får tildelt aktieoptioner, udstedt og betalt af Old Mutual plc., der er bundet i en periode på tre år. En tredjedel af direktionens samlede bonusprogram er bundet i aktieoptionsprogrammet. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 5 af 35

6 Ledelsesberetning Igen i 2009 har Skandia arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR). Gennem projektet Ideer for Livet Ambassadører har medarbejderne mulighed for at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Ca. 45 procent af Skandias medarbejdere er Ideer for Livet Ambassadører. Tilbuddet er en del af Skandias generelle arbejde med ansvarlighed. Et arbejde, som blandt andet drives gennem Ideer for Livet Fonden. Ideer For Livet Fonden har eksisteret i 11 år og har til formål at yde økonomisk støtte til projekter, der gavner børn og unge. I 2009 var Skandia desuden medforfatter på en ny national strategi for Socialt Iværksætteri. Det er muligt at søge mere information om Skandias arbejde med social ansvarlighed på Pensionsmarkedet og salg 2009 bød på en positiv udvikling oven på et meget turbulent og usikkert Den finansielle krise har imidlertid ikke sluppet taget helt i den danske pensionsbranche og det har blandt andet hæmmet mobiliteten i markedet. Stigningen på aktiemarkederne har haft en positiv indvirkning på branchen generelt og Skandia specifikt. Udviklingen betyder, at kunder med markedsrenteprodukter kan høste flotte afkast i Skandias (Skandia Link A/S og Skandia Livsforsikring A/S) samlede salg i 2009 betegnes som tilfredsstillende. Total sales (bruttopræmier) er dog under budget, hvilket primært skyldes færre indskud, mens nysalget er marginalt over budget. I juli måned blev ordninger på over 2 mio. kr. præmievolumen omfattet af provisionsforbuddet. Dette segment ligger nærmere Skandias målgruppe, hvorfor vi i 2. halvår så et vigende salg af nye ordninger. Skandia har i de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel på markedsrenteprodukterne, som udbydes gennem Skandia Link. Balancen mellem salg af markedsrente- og gennemsnitsrenteprodukter følger meget præcist udviklingen på aktiemarkederne. Når aktierne går op, vinder markedsrenteprodukterne frem. Når aktierne går ned vinder gennemsnitsrenteprodukterne frem. Således er markedsrenteprodukterne (Skandia Link og Skandia Match) en klar vinder i Skandias salg sker næsten udelukkende til firmapensionsmarkedet. Distributionen sker fortsat primært gennem uafhængige mæglere. Omvendt er udviklingen af Skandias egen distributionskanal fortsat i 2009, hvor antallet af Tied Agents nåede 14 ved udgangen af året. Målet er, at øge antallet af Tied Agents i løbet af Gennem selvstændige selskaber står de for salg af og rådgivning om Skandias produkter og har ved udgangen af 2009 stået for 25% af Skandias nysalg. En andel som forventes at stige de kommende år. Det mest aktuelle tema for pensionsbranchen er arbejdet med åbenhed og gennemsigtighed. Det er et arbejde, som drives gennem Forsikring & Pension på brancheniveau, og det er et arbejde, som Skandia bakker aktivt op om og søger at videreudvikle. For Skandias vedkommende er det fortsat nettoafkastet, som er omdrejningspunktet, da det er det mest enkle udtryk for balancen mellem udgifter og indtægter. For Skandia vil det i den kommende tid være helt centralt at styrke mobiliteten i markedet. Det skal ske gennem understøttelse af salget gennem Tied Agents og mæglere. Investeringsstrategi og afkast Ændringer i Skandias fondsudbud Skandia Link tilbyder et bredt investeringsunivers, hvor den enkelte kunde frit kan vælge blandt flere investeringsforeninger (fonde) og derigennem opnå stor valgfrihed i sammensætningen af sin pensionsopsparing. Takket være Old Mutuals globale styrke og position, som en af verdens førende formueforvaltere, besidder Skandia en unik kapacitet, der gør det muligt for Skandia Link at udvælge og tilbyde kunderne nogle af de bedste fonde på markedet og dermed i sidste ende sikre dem høje afkast. Skandias systematiske udvælgelsesproces, 4P, sikrer, at fondene hele tiden bliver nøje vurderet. For at opretholde en konstant høj kvalitet i fondsudbuddet foretager selskabet en løbende tilpasning, hvor fonde bliver valgt til og fra. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 6 af 35

7 Ledelsesberetning I 2009 udvidede selskabet med følgende fonde: Skandia vælger, Danmark aktiefonde Skandia vælger, Norden aktiefonde Skandia vælger, Europa aktiefonde Skandia vælger, Nordamerika aktiefonde Skandia vælger, Japan aktiefonde Skandia vælger, Global aktiefonde SocGén KursGaranti den 23/ Afkast 2009 Den globale nedtur i 2008 fortsatte ind i 2009, men i marts begyndte aktier og andre risikofyldte aktiver at stige markant i værdi i de fleste lande. Kursstigningerne på aktier og kreditobligationer siden marts 2009 har været de kraftigste nogensinde. Set over året er kreditspændene indsnævret betydeligt til nu lidt over 6 procentpoint fra et niveau ved starten af året på 15 procentpoint. Den økonomiske fremgang og fremgangen på aktiemarkederne var hjulpet på vej af exceptionelt lave renteniveauer i de fleste lande. Centralbankerne indikerede at de formentlig ville fastholde lave renteniveauer i en længere periode for at understøtte væksten. Ovenpå de massive kursfald i 2008, hvor verdensaktieindekset MSCI All Countries World faldt med 40 %, steg dette indeks 30 % i Aktieafkastet i en del lande i kategorien Nye Markeder steg mere end 100 %. Det japanske aktiemarked var det af de større aktiemarkeder der i 2009 steg mindst med en stigning på kun 1 %. Usikkerheden om bæredygtigheden af det globale opsving fik næring fra spekulationer om en kommende statsbankerot i Grækenland grundet et overskredet budgetunderskud og en enorm gæld. Markedsreaktionerne var prompte, globale kursfald fulgte og mindede alle om, at den finansielle krise og usikkerheden langt fra er overstået. Genopbygningen af tilliden til det finansielle system vil vare en rum tid endnu og med betydelige kursudsving undervejs. Forventninger til afkast i 2010 Aktier forventes at fortsætte stigningen i Et miljø med fortsat økonomisk vækst, virksomheders stigende indtjeningsvækst og lave renteniveauer er et godt udgangspunkt for investering i aktier. Obligationsrenten forventes at forblive lav i 2010, specielt i årets første halvdel. Centralbankernes indikation om at fastholde renterne på disse lave niveauer forventes at understøtte obligationskurserne generelt. Kreditobligationer forventes at klare sig bedre end statsobligationer i takt med forventningerne om henholdsvis et større økonomisk opsving og at virksomhedernes regnskaber viser sig at være bedre end forventet. Inflationen er allerede meget lav i de udviklede økonomier og kan falde yderligere i de kommende år grundet den relativt store arbejdsløshed. Det forventes at denne lave inflation vil medføre, at centralbankerne fastholder de lave renteniveauer i længere tid selvom økonomierne bedres. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 7 af 35

8 Ledelsesberetning Nedenfor ses afkast i 2009 vedrørende de fonde Skandia Link udbyder: Investeringsforeninger (fonde) Afkast 2009 JPMorgan, Rusland 157,50% Fortis, Brasilien 120,82% BlackRock, Latinamerika 118,16% BlackRock, Mineaktier 102,32% BlackRock, Østeuropa 85,81% Nordea, Europa High Yield Obligationer 84,65% T R Price, Globale Nye Markeder 82,05% SGF Enter, Sverige 74,40% JPMorgan, Indien 68,36% Nordea, Norden Smaller 64,55% SGF Wellington, Teknologiaktier 64,05% SGF FSI, Storkina 63,62% Templeton, Global Smaller 59,86% T R Price, USA 54,00% SKAGEN, Global 52,13% SGF FSI, Pacific 51,06% T R Price, Råstoffer aktier 50,93% SEB, Danmark 50,53% Nordea, Norden 50,07% Schroders, Ejendomsaktier 47,44% T R Price, USA Smaller 45,76% BlackRock, Guldaktier 44,15% Global Ten Best Ideas 43,53% Nykredit AM, Danmark 42,98% Nordea, Europa Value 42,63% Dexia, Danmark Smaller 41,75% Danske Invest, Europa Smaller 40,54% JPMorgan, Finansaktier 37,95% SGF Stone Harbor, Nye Markeder Obl. 37,70% Deutsche Bank, Råvarer 37,65% Danske Invest, Europa 36,41% JPMorgan, Østeuropa ex. Rusland 36,08% BlackRock, Energiaktier 35,79% BlackRock, USA Value 31,77% ValueInvest, Global 30,59% Muzinich, USA High Yield Obligationer 30,15% JPMorgan, USA 28,08% BankInvest, Global 28,04% JPMorgan, Europa 24,72% Sparinvest, Global Value 24,38% Carnegie, Global 22,42% Schroders, Japan 19,06% SGF Carnegie, Healthcare aktier 12,71% Sparinvest, DK Korte Obligationer 6,07% Sparinvest, DK Lange Obligationer 5,80% Sparinvest, DK Pengemarked 3,76% AIG, Japan Smaller 2,73% ValueInvest, Japan 0,79% SGF Funnex, Japan 0,06% SGF BlackRock, US Dollar Risk -1,71% Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 8 af 35

9 Ledelsesberetning Kunderne i Skandia Link har i 2009 oplevet en gevinst på deres pensionsopsparing. Siden lanceringen i 1998 har investering i en Skandia Linkordning været en indbringende pensionsinvestering. 100 kr. sat ind på en Skandia Link-ordning i 1998 ville ved udgangen af 2009 være vokset til 299 kr., svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på 10,0 pct. før pensionsafkastskat og 9,1 pct. efter. I forhold til benchmark, der gennemsnitligt har leveret 2,1 pct. i årligt afkast, er der tale om et årligt merafkast i Skandia Link på 7,9 procentpoint. Finansielle og forsikringsmæssige risici Finansielle risici Skandia Links kunder bærer selv investeringsrisikoen på deres opsparede midler. Derfor er finansrisiciene i Skandia Link primært knyttet til usikkerheden omkring egenkapitalens afkastudvikling. Selskabets bestyrelse fastlægger egenkapitalens investeringsstrategi, og den daglige ledelse udfører de konkrete investeringer. Forsikringsmæssige risici Forsikringsrisici i Skandia Link knytter sig til usikkerheden om, hvordan forsikringsresultatet udvikler sig. Det vil sige indtægter fratrukket udgifter vedrørende invalidedækninger, dødsfaldsdækninger og dækning ved kritisk sygdom. Hvis eksempelvis flere kunder end forventet får tilkendt invalidedækning i Skandia Link, kan det medføre underskud for selskabets invalidedækninger. Tilsvarende kan perioden, hvor kunderne modtager pension, afvige fra det forventede. Skandia Links forventninger til indtægter og udgifter baserer sig på diverse analyser af dødelighed, invaliditet og hyppigheder ved dækning af kritisk sygdom. Analyserne revideres løbende. Skandia Link har et godt og effektivt genforsikringsprogram sammen med de øvrige Skandia enheder i Danmark. Programmet, der omfatter kunder med store risikodækninger, er suppleret med en katastrofedækning til brug i tilfælde, hvor flere kunder eksempelvis bliver invalide som følge af samme forsikringsbegivenhed.8 Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 9 af 35

10 Ledelsesberetning Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til underskrivelse af regnskabet indtrådt forhold, der efter ledelsens vurdering forrykker vurderingen af årsregnskabet. Der har ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 er påvirket af stabiliseringen på de finansielle markeder, som vi har oplevet i anden halvdel af Skandia Link forventer, at nye kunder i stigende omfang vil vælge at placere nye indbetalinger i markedsrenteprodukter. Årets resultat for 2010 vil være påvirket af udviklingen på de finansielle markeder, men givet den udvikling vi har oplevet i 2009, forventer vi et resultat på niveau med resultatet for Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 10 af 35

11 Ledelsesberetning Revisionsudvalg Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S og Skandia Link Livsforsikring A/S har etableret et revisionsudvalg. I udvalget sidder Anna-Carin Söderblom, Lars-Göran Orrevall og Finn Scheibye. Ifølge revisionsudvalgsbekendtgørelsen skal minimum ét medlem af revisionsudvalget være uafhængig af selskaberne og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Bestyrelsen har udpeget Finn Scheibye, der er uafhængig af de tre nævnte Skandia-selskaber, og som i en længere periode har været ansat som økonomi- og regnskabsdirektør i PFA Pension og derigennem har opnået kvalifikationer til at aflægge regnskab i finansielle virksomheder. Revisionsudvalgets primære opgaver er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge om Skandia-selskabernes interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og endelig at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Der afholdes møder i revisionsudvalget mindst 3 gange årligt efter en fast arbejdsplan og derudover i øvrigt, når dette vurderes at være nødvendigt. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 11 af 35

12 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Skandia Link Livsforsikring A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af virksomhedens finansielle stilling, samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. april 2010 Direktion Charsten Christensen Bestyrelse Per Wahlström Bengt-Åke Fagerman Bertil Hult (Formand) (Næstformand) Lars-Göran Orrevall Marek Rydén Finn Scheibye Anna-Carin Söderblom Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 12 af 35

13 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Skandia Link Livsforsikring A/S Vi har revideret årsregnskabet for Skandia Link Livsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, side Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Dan Jespersen statsaut. revisor Peter Düring Jensen statsaut. revisor Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 13 af 35

14 Anvendt regnskabspraksis Skandia Link er et 100 pct. ejet datterselskab Skandia Insurance company Ltd. (publ). Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Selskabet har ingen dattervirksomheder, men udøver bestemmende indflydelse over Skandia Investment Management Professionel forening f.m.b.a. Konsolidering giver ikke væsentlig yderligere informationer til regnskabslæser, hvorfor der ikke udarbejdes koncernregnskab. Regnskabsmæssige oplysninger vedrørende Skandia Investment Management Professionel forening f.m.b.a. findes i note 3 og 12. Regnskabsposter, der er opgjort for egen regning, angives med f.e.r. Valuta Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til GMT valutakurserne pr. 31. december Resultatopgørelsen Præmier Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Præmier fra investeringskontrakter vises i noterne. Investeringsafkast Renter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer, udlån og likvide beholdninger. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver. Beløbet oplyses netto i resultatopgørelsen. Renteudgifter indeholder renter af lån og øvrig gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljemanagement gebyrer til kapitalforvaltere, handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast. Pensionsafkastskattesatsen udgør 15%. Forsikringsydelser Forsikringsydelser omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret for årets ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto, med fradrag for genforsikringens andel. Ændringen specificeres i noterne på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer. Skandia Link Livsforsikring A/S, årsrapport 2009 Side 14 af 35

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2014 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 4 Balance, aktiver 5 Balance, passiver 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere