Handlingsplan for øget gennemførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt Skolens profil Elevprofiler Skolens udfordringer mht. gennemførelse og afbrud Strategi for øget gennemførelse... 5 Eleven... 5 Organisationen... 5 Systemteknisk... 5 Strategiske mål Afbrudstal og måltal Resultat for skoleåret 2006/07 samt mål for de efterfølgende år Skolens bemærkninger til opgørelsen og måltallene Særlige indsatsområder Indsatsområde Målgruppe... 8 Beskrivelse... 8 Forventet effekt Indsatsområde Målgruppe Beskrivelse Forventet effekt Indsatsområde Målgruppe Beskrivelse Forventet effekt... 12

2 Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Aarhus tekniske Skole Institutionsnummer: marts 2008 Peter Bæk Formand / Annette E. Lauridsen Direktør Link til handlingsplanen: Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 2 (12)

3 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt 1.1 Skolens profil Århus tekniske Skole udbyder erhvervsuddannelser (EUD), Teknisk Gymnasiale uddannelser (HTX) samt Erhvervsakademiuddannelser (korte videregående uddannelser, KVU). Dertil kommer kurser og anden efteruddannelse samt en række supplerende tilbud om uddannelse 1. Fordeling af aktiviteter KVU; 14% Kurser m.v.; 12% Skolepraktik; 2% EUD grundforløb; 32% På området for erhvervsuddannelser udbyder skolen i alt 25 uddannelser (hovedforløb) inden for de 6 indgange for tekniske erhvervsuddannelser: Teknologi og kommunikation (6 uddannelser) Bygge og anlæg (8 uddannelser) Fra jord til bord hotel, køkken, levnedsmiddel og jordbrug (3 uddannelser) Håndværk og teknik (4 uddannelser) Mekanik, transport og logistik (4 uddannelser) Service (3 uddannelser) HTX; 22% EUD Hovedforløb; 18% Fordelingen er baseret på i alt 3227 årselever/stå i Som det fremgår, udgør EUD halvdelen af skolens aktiviteter Fra august 2008 udbyder skolen uddannelser inden for 9 af de 12 nye indgange: Bil, fly og andre transportmidler (1 uddannelse) Bygge og anlæg (6 uddannelser) Bygnings- og brugerservice (3 uddannelser) Krop og stil (1 uddannelse) Medieproduktion (1 uddannelse) Mad til mennesker (3 uddannelser) Produktion og udvikling (4 uddannelser) Strøm, styring og it (3 uddannelser) Transport og logistik (3 uddannelser) 1 For en samlet oversigt henvises til Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 3 (12)

4 1.2 Elevprofiler Kvinde Mand I alt Elever på grundforløb fordelt efter køn 1938 elever tilmeldt grundforløb i skoleåret 2006/7 Elever på hovedforløb fordelt efter køn 858 elever påbegyndt i skoleåret 2006/ % Kvinde % % Mand % % I alt % -17 år år år 25+ år I alt Elever på grundforløb fordelt efter alder 1938 elever tilmeldt grundforløb i skoleåret 2006/7 Elever på hovedforløb fordelt efter alder 858 elever påbegyndt i skoleåret 2006/ % -17 år 59 6,9% % år ,1% % år ,9% % 25+ år ,1% % I alt ,0% Elever på grundforløb fordelt efter herkomst 1938 elever tilmeldt grundforløb i skoleåret 2006/7 Dansk herkomst Efter-kommer Indvandrer Uoplyst/ukendt I alt Elever på hovedforløb fordelt efter herkomst 858 elever påbegyndt i skoleåret 2006/ % Dansk herkomst % 91 5% Efter-kommere 21 2% % Indvandrere 47 5% 26 1% Uoplyst/ukendt 5 1% % I alt % 1.3 Skolens udfordringer mht. gennemførelse og afbrud Århus tekniske Skole har en årelang tradition for fokus på gennemførelse og afbrud, og har derfor indarbejdede arbejdsgange og funktioner på området. De senere års udvikling har bragt nye funktioner på banen, og ét sæt udfordringer går derfor på at samordne de mange aktørers arbejde. Ligeledes har en systematisk indsats i de seneste par år frembragt et betydeligt datamateriale om afbrud. Disse data befinder sig umiddelbart i skolens egne databaser, og det er derfor muligt at fremskaffe aktuelle og valide data om afbrudsmønstre. Et andet sæt af udfordringer er derfor, at intensivere udnyttelsen af disse data til målrettet indsats mod afbrud. Herunder at sikre, at kendskabet til og anvendelse af data, er udbredt til alle hjørner af organisationen. Det tredje sæt af udfordringer knytter sig til overgangsfrekvensen fra grundtil hovedforløb. Tal fra UNI-C overgangstatistik viser, at ca. 1/3 af de elever, der gennemførte et grundforløb i 2005, ikke havde en praktikplads 10 måneder senere. Skolens egne tal, der stammer fra årsskiftet 2007/08, peger i samme retning. Udfordringen består derfor i at forbedre overgangsfrekvenserne. Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 4 (12)

5 Implicit i disse valg af særlige udfordringer ligger, at skolen i forvejen har fokus på den enkelte frafaldstruede elev, og at der skabes resultater i form af et stadigt faldende afbrud. De udfordringer, vi ser på nuværende tidspunkt, har derfor overvægt på organisatoriske og systemtekniske forhold. 1.4 Strategi for øget gennemførelse Øget gennemførelse gennem reduktion af afbrud har været et fast element i Aarhus tekniske Skoles strategi i en længere årrække, og indgår ligeledes i den overordnede strategiplan for Strategien fokuserer på tre hovedområder, nemlig eleven, organisationen og systemerne: Eleven Realkompetencevurdering (RKV) ved skolestart Individuelt valg af grundforløbspakke, svarende til resultat af RKV Screening for behov for ekstra læse-, skrive, og regneundervisning Tilbud om ekstra undervisning i dansk og regning (FVU) på alle adresser, herunder dansk som fremmedsprog (med baggrund i ovennævnte screening). Tilbud om mentor til alle elever af anden etnisk herkomst (nu tilbud til alle, jf. 53 i hovedbekendtgørelsen). Elevcoaches Jobspot træning i opsøgning af praktikpladser Psykologbistand Organisationen Hensigtsmæssig organisering af arbejdet med begrænsning af afbrud Kompetenceudvikling til løsning af opgaverne Lokalt/regionalt samarbejde med UU, produktionsskoler, og andre erhvervsrettede skoleformer Kontakt til og samarbejde med praktikvirksomheder Systemteknisk Siden januar 2006: Systematisk registrering af afbrud med lokale afgangskoder Udvikling af valide statistikker til illustration af omfanget af afbrud Strategiske mål I 2006 og 2007 var det strategiske mål at opnå en reduktion i afbruddet på 10 %. Dette mål er fuldt indfriet i 2006 og knapt indfriet i ud fra skolens egne målinger. For 2008 og 2009 sættes målet til en reduktion på 15 % 2. Dette mål skal opnås dels gennem fortsættelse af ovenomtalte initiativer og dels ved at styrke det fælles organisatoriske fokus på øget gennemførelse / mindsket afbrud ved at 2 Bemærk, at dette er skolens mål for kalenderåret. Måltallene, der oplyses i afsnittet Afbrudstal og måltal senere i dette papir, er derimod for skoleår. Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 5 (12)

6 øge fokus på arbejdet med gennemførelse og afbrud i alle lærerteams afdække, beskrive og koordinere grænsefladerne mellem de mange aktører, herunder særligt fokus på kontaktlærerens rolle som bindeled mellem elev og andre aktører udbrede og optimere brugen af skolens statistiske oplysninger om afbrud, herunder at søge årsagssammenhænge og finde løsninger 2. Afbrudstal og måltal 2.1 Resultat for skoleåret 2006/07 samt mål for de efterfølgende år Afbrudsprocent 6 mdr. efter start Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter påbegyndt uddannelse Andel af elever påbegyndt i skoleåret 2006/7 Kilde: UNI-C 2007/8 Skolens mål 2008/9 Skolens mål Grundforløb 32,1% 28,9% 24,6% Hovedforløb 6,9% 6,2% 5,3% 2.2 Skolens bemærkninger til opgørelsen og måltallene Afbrudstallene for 2006/7 er bedre end man umiddelbart skulle forvente ud fra Århus s størrelse og position i uddannelsesbilledet. Målt på det samlede afbrud har skolen landets sjettestørste procentvise afbrud, hvor man kunne forvente en noget højere, dvs. ringere, placering. Måler man alene på afbrud uden omvalg, falder skolen tilbage til en 20. plads. Denne (relativt) gunstige placering kan givetvis tilskrives den mangeårige systematiske indsats. I skolens portefølje indgår to uddannelser med adgangsbegrænsning. Her trækker specielt frisøruddannelsen op på gennemsnittet. Skolens egne tal viser, at ca. 16 % af afbruddene i grundforløbene skyldes adgangsbegrænsning. Desuden er afbrudstallene formentlig præget af, at Århus både er en stor by og en uddannelsesby med mange andre uddannelsestilbud til unge. F.eks. viser skolens egne målinger at ca. 1/3 af afbruddet er elever, der enten ikke møder op, eller afbryder uddannelsen med planer om at vælge en anden uddannelse. Endelig er ca. 16 % af eleverne af anden etnisk herkomst, der har en noget højere afbrudsprocent end etnisk danske elever. Måltallene for 2007/08 svarer til en fastholdelse af målene for kalenderårene 2006 og For det skoleåret 2008/09 svarer målet til en forøgelse af forbedringstakten med 50 %. Dette muligvis ambitiøse - valg skyldes dels, at skolens egne nye initiativer ventes at slå fuldt igennem, og dels at den nye adgangsbegrænsning fra august 2008 ventes at medføre yderligere reduktion af afbruddet i skoleåret 2008/09. Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 6 (12)

7 3. Særlige indsatsområder Aarhus tekniske Skole har mange initiativer i gang for at støtte strategien om øget gennemførelse. Som det fremgår af afsnittet om skolens udfordringer, er der på nuværende tidspunkt behov for en forbedret udbredelse af kendskabet til og arbejdet med at øge gennemførelsen. Dertil kommer, ligeledes som omtalt, afbrud der sker i overgangen mellem grund- og hovedforløb. Dette leder til følgende 3 indsatsområder for det kommende år 1. Øget udbredelse af fokus på øget gennemførelse og reduceret afbrud 2. Reduktion af afbrud i overgangen mellem grund- og hovedforløb 3. Dybdeanalyse af årsager til afbrud i grundforløb for at muliggøre målrettet reduktion af afbrud Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 7 (12)

8 3.1 Indsatsområde 1 Øget udbredelse af fokus på gennemførelse og afbrud Målgruppe Alle skolens medarbejdere lærere, kontaktlærere, vejledere, mentorer, elevcoaches, to-sprogskonsulenter, pædagogiske ledere, administratorer m. fl. Beskrivelse Udviklingen i de senere år har spillet en række nye aktører på banen inden for bekæmpelse af afbrud, f.eks. mentorer, elevcoaches, to-sprogskonsulenter m.fl. Selv om de nye aktører klart skaber forbedrede resultater i bekæmpelsen af afbrud, skaber deres tilsynekomst dog også uklarheder om, hvem der gør hvad i forhold til den enkelte frafaldstruede elev/lærling. Hertil kommer, at erfaringen viser, at informationen om og kendskabet til konkrete data om afbrud er utilfredsstillende eller sagt på en anden måde: Problemets reelle omfang er ikke tilstrækkeligt kendt blandt skolens personale. Dette indsatsområde tager sigte på at udbrede fokus på gennemførelse og afbrud til alle teams, der har med elever at gøre at skabe baggrund for at samarbejdet mellem aktørerne kan forbedres til gavn for eleverne at samordne og fokusere de mange interne funktioners arbejde (mentor, elevcoach, ekstern psykologbistand, vejledere, kontaktlærere, lærere, administration osv.). at udbrede og optimere brugen af skolens statistiske oplysninger om afbrud, herunder at søge årsagssammenhænge og finde løsninger For at sikre dette, sættes følgende i værk: Der er nedsat et arbejdsudvalg bestående af repræsentanter for de aktører, der arbejder med særlige funktioner for at øge gennemførelsen og reducere afbrud. Udvalgets arbejde initierer og gennemfører sammen med ledelsen: Udarbejdelse af informations- og inspirationsmateriale til skolen intranet Udarbejdelse af folder, som uddeles til alle medarbejdere og ledelser Emnet tages op på personale- og/eller teammøder, hvor udvalgte fokuspunkter drøftes og evt. handlinger aftales. Den pædagogiske ledelse tager endvidere initiativ til Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 8 (12)

9 at sikre, at emnerne gennemførelse og afbrud er på dagsordenen på hvert lærermøde. Der tænkes her på, at emnet berøres. Den mere dybtgående behandling foregår på særlige temamøder (omtalt ovenfor). at kontaktlærerens og lærerens rolle i relation til eleven styrkes, herunder specielt at kontaktlærerens rolle som bindeled mellem de øvrige aktører styrkes, så den samlede indsats får størst mulig effekt. at forbedre den interne afbrudsstatistik, som skolen har udarbejdet siden 2006, så den bliver mere operationel for de enkelte områder og lærerteams. Forventet effekt Det forventes, at initiativet bidrager til, at det samlede mål for afbrud, en reduktion på 10% i skoleåret 2007/08 og 15 % i skoleåret 2008/09 nås. Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 9 (12)

10 3.2 Indsatsområde 2 Reduktion af afbrud i overgangen mellem grund- og hovedforløb Målgruppe Elever, der har afsluttet grundforløbet med succes, og endnu ikke har en praktikplads, praktikvirksomheder og lokale uddannelsesudvalg Beskrivelse Nedenstående studier af overgangen mellem grund- og hovedforløb, foretaget med elever, der har gennemført et grundforløb med succes i 2005, viser status hhv. 2 og 10 måneder senere. Som det fremgår, er næsten halvdelen af eleverne uden praktikplads efter 2 måneder, og en tredjedel uden praktikplads efter 10 måneder. Sum af elever Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst Hovedtotal Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst Hovedtotal Kilde: UNI-C status_2 0 Ingen aftale status_10 1 Ingen aftale, men har haft Ingen aftale i alt 2 Aftale 2. at øge andelen af elever af anden herkomst end dansk, der opnår praktikplads Hovedtotal Antal i alt 41% 1% 43% 57% 100% % 0% 70% 30% 100% 40 64% 2% 65% 35% 100% % 0% 73% 27% 100% 15 45% 1% 46% 54% 100% Ingen aftale 1 Ingen aftale, men har haft Aftale art Aftale art Ingen aftale i alt 21 ALM 22 SKP Hovedtotal Antal i alt 21% 10% 31% 64% 4% 100% % 8% 43% 43% 15% 100% 40 22% 16% 38% 42% 20% 100% % 7% 73% 20% 7% 100% 15 22% 11% 33% 61% 6% 100% 1338 Det ses ligeledes, at efterkommere og indvandrere dels er længere tid om at opnå en praktikplads, og dels at relativt færre opnår en praktikplads. Skolen har foretaget en tilsvarende undersøgelse ved årsskiftet 2007/08, der peger i samme retning. Ligeledes synes der at være en tendens til, at en stor andel af den sidste tredjedel ikke vender tilbage til skolen på et senere tidspunkt. Dette indsatsområde tager sigte på 1. at øge andelen af elever, der opnår praktikplads Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 10 (12)

11 For at sikre dette, sættes følgende i værk: Jobspot: Kurser i aktiv opsøgning af praktikpladser for elever uden praktikplads Kurserne gøres obligatoriske, og tager sigte på, at sætte eleverne i stand til selv at være aktivt opsøgende. Øge kontakt til eleverne under karensperioden Der indgås samarbejder med mesterorganisationerne med henblik på fælles indsats for at skaffe flere praktikpladser specielt i Bygge og anlæg Aktivering af de lokale uddannelsesudvalg, bl.a. i forhold til ovennævnte aktivitet Forventet effekt Det forventes, at denne indsats forøger overgangsfrekvensen med 15 %. Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 11 (12)

12 3.3 Indsatsområde 3 Dybdeanalyse af årsager til afbrud i grundforløb Målgruppe Elever på grundforløb, pædagogiske ledere Beskrivelse Når elever afbryder en uddannelse, foretager skolen en forholdsvis detaljeret registrering af årsagen til afbrud ved hjælp af de såkaldte lokale afgangskoder. Registreringen foretages dels ud fra skolens eget ønske og dels i samarbejde med UU i Århus Kommune. Hensigten med dette indsatsområde er, at analysere disse afgangskoder for at undersøge, om der er særlige mønstre i årsagerne til afbrud, der kan anvendes til valg af målrettede indsatser. For at sikre dette, sættes følgende i værk: Der udvælges et grundforløb med højt numerisk antal afbrud, sandsynligvis Bygge og anlæg Der gennemføres en detaljeret statistisk analyse af fordelingen af de lokale afgangsårsager, der bliver registreret når elever afbryder udannelsen. Analysen tænkes at omfatte skoleåret 2007/08. Analysen skal afdække hyppigheden af de forskellige afgangsårsager samt tidspunktet for afbrud set i forhold til elevens starttidspunkt Når der som forventet bliver mulighed for at registrere afbrud i to dimensioner, nemlig på både årsag og perspektiv, gentages den numeriske analyse med samme sigte som omtalt nedenfor I det omfang, analysen viser særlige mønstre, der peger mod målrettede initiativer, udarbejdes handlingsplaner for sådanne initiativer i den valgte uddannelse Den numeriske analyse suppleres med kvalitative interviews med et udvalg af elever, der har afbrudt uddannelsen. Dette for at få en uddybende kvalificering af de numeriske data. Forventet effekt Ledelsen har opnået større indsigt i afbrudsmønstre, der kan anvendes til at evt. tilrettelæge indsatser rettet mod bestemte kategorier af afbrud. Handlingsplan for øget gennemførelse rev docx 12 (12)

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 086.182.021 Erhvervsuddannelser 2009 Institutionens navn: Aarhus tekniske Skole Institutionsnummer: 751401 28. februar 2009 Peter Bæk Formand / Annette E. Lauridsen Direktør Link til handlingsplanen: http://www.ats.dk/?side=566

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen den 12.06.2012 TEC tilbyder Erhvervsuddannelser, HTx, samt en mangfoldighed af kursusaktiviteter. 650 ansatte og ca. 4000 årselever, heraf ca. 2500 på eud

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Regionsrådet Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg 4. maj 2011 Ref. AEL/hl Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Københavns Tekniske Skole:

Københavns Tekniske Skole: Københavns Tekniske Skole: 750 medarbejdere 6.000 årselever Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Kort og mellemlang videregående uddannelse arbejdsmarkedsuddannelser Grundforløbselever KTS 2006/07

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Justeret Handlingsplan for øget gennemførelse

Justeret Handlingsplan for øget gennemførelse Justeret Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Institutionsnummer: 751398 Dato: 12. maj 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data 11. februar 2015 Uddannelse Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data Danmarks Statistiks fejlsøgningsprocedurer har ved opdatering af Elevregistret for tællingsåret 2014 givet anledning til fokus

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere