Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt værktøj i organisationsforandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt værktøj i organisationsforandringer"

Transkript

1 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt værktøj i organisationsforandringer af cand.psych. partner Jesper Marcussen, Green & Andersen, Erhvervspsykologer og direktør, ph.d. Torben Andersen, Danmarks Tekniske Universitet 1. Introduktion Reel forandring som normaltilstand Virksomheder, der skal fungere i et moderne samfund, har lært at de skal forandre sig. Det er en efterhånden veletableret sandhed. Det, der måske i mindre grad er sandt, er at der helst skal ske en reel ændring i den måde man gør tingene på, i lederes og medarbejderes konkrete daglige adfærd, og det kan være et problem for mange virksomheder (se fx Hildebrandt og Brandi, 2005). Vi er med andre ord konfronteret med det forhold, at forandringerne måske ofte finder sted på det retoriske plan, og hvis det er tilfældet, så står virksomhederne for alvor overfor en udfordring. Ledere og medarbejdere er efter vores bedste overbevisning ganske gode til at tale om, og forstå, de nødvendige forandringer. Men der forestår et, måske meget betydeligt, problem med at få implementeret ordene i konkret handling. Med andre ord at få ændret praksis. Måske forstærkes implementeringsproblemerne ligefrem af, at der hele tiden tales om forandringer, jf. medarbejdere ved ikke helt om det nu også er alvor, eller om det kan få repressalier nu da den seneste forandring ikke medførte sådanne, da man blot fortsatte hidtidig adfærd. Da forandring i mange forskellige afskygninger er et af de mest forekomne løsningsforslag på organisatoriske og ledelsesmæssige problemer, er vi ifølge flere forskere i en situati- 4/Juli 2007 Human Resource Management 1

2 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt on, hvor forandring er gået hen og blevet normaltilstanden (se fx. Ahrenfeldt, 1995). Det unormale er stilstand og det er normalt, at der hele tiden gennemføres forandringer i organisationen. Dermed bliver en alt større del af ledelsesopgaven netop at lede forandringer, og dermed at have en indsigt i forandringsprocesser (se også Hildebrandt, 2001). Dette stiller virksomhedernes HR-funktioner overfor en, om ikke helt ny, så dog anderledes udfordring: Kan HR levere værktøjer, så man som linieleder kan være sikker på at forandringerne finder sted, slår igennem i form af ændret adfærd hos medarbejderne? Og hvordan får man implementeret disse værktøjer, som kan understøtte de tilløb til forandringer som dukker op? Struktur og kultur Strukturdelen fungerer procesdelen er vanskeligere Mange af de organisationsforandringer som finder sted, ofte i form af egentlige udviklingsprojekter, hvor det altså handler om at få organisationen (og enkeltindividerne) op på et højere niveau, har tit både struktur- og kultur-elementer i sig. Dette dobbelte perspektiv på opgaven er ganske fornuftigt. Men vores erfaring er, at de strukturelle dele af organisationsændringen ofte er bedst beskrevet, og at de ledere vi arbejder med, tilsyneladende har lettere ved at få greb om denne del af forandringen. Den nye organisationsstruktur er ofte beskrevet, f.eks. inddeling i nye teams, som skal sikre kundefokus bedre end enkelt-medarbejdere, eller i forbindelse med fusioner hvor nye lederteams bliver dannet, og nu skal finde ud af at fungere sammen. Den anden del af forandringsprocessen er de (nye) holdninger og værdier, man fra ledelsens side ønsker skal kendetegne arbejde og relationer i organisationen. De nye kundeteams skal fx være mere proaktiv og opsøgende i forhold til kunder, end man tidligere har været. Eller lederteamet skal sikre mere fokus på overordnede ledelse og agere mindre operationelt, end det tidligere har været traditionen for ledere i organisationen. Denne kulturelle side af organisationsændringen er utroligt vigtig at få med. Uden den vil mange organisationsforandringer virke meningsløse, det er jo ofte for at opnå særlige holdninger og værdier eller mindsets (som det tit omtales), at organisationsændringen er sat i værk (se Dweck, 2006). Men her efterlader forandringerne en del ubesvarede spørgsmål hos ledelsen, og vi har ofte i forbindelse med forandringer stødt på følgende udtalelser: 2 Human Resource Management 4/Juli 2007

3 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt Hvordan sikrer vi, at de særlige holdninger og værdier vi ønsker at fremme, kommer til at præge den struktur, vi har skabt til formålet? Hvordan skaber man den særlige stemning af f.eks. proaktiv og opsøgende tilgang, som vil gøre en stor forskel for vore kunder? Hvordan motiverer man en gruppe ledere til at skifte fokus fra daglig operationelle problemstillinger til fremtidige opgaver og placering i markedet? Det drejer sig om meget fluffy emner, og det kan være aldeles svært at få greb om dem. På den anden side er ledere meget ofte ikke i tvivl om hvornår det er der, og især hvornår det ikke er der. Med andre ord hvornår forandringen har slået igennem. Det er her vi har erfaring med, at Edgar Scheins gamle model er yderst anvendelig, og vores bud er, at lederen kan have mindst lige så stor gavn af at kende dette værktøj, som de mere moderne slags. 2. Tre gode grunde Hvorfor Scheins bedagede model? Modellen består af en række organisatoriske områder, som hver for sig alle vil være kendte for læseren. Det er mestendels klassiske HR-temaer såsom rekruttering, udvælgelse, belønning, forfremmelser mv. (se Schein 1994). Scheins bidrag er først og fremmest, at hans model konkretiserer og operationaliserer de kulturelle aspekter af organisatoriske forandringer. Det er de bløde aspekter, som netop kan være svære at få greb om. For det andet hjælper hans model som nærmest kan betragtes som en tjekliste forandringsagenten til at overveje mange forskellige områder, han eller hun kan arbejde på, for at skabe den særlige kultur, man ønsker at skabe eller udvikle. Det giver et dejligt billede af, at man kan dreje på mange håndtag, og det bliver ikke så tåget (og fluffy ) at arbejde med de kulturelle aspekter af organisationsudvikling. Vores erfaring er desuden, at ledere og medarbejdere ofte er gode til selv at finde frem til væsentlige forhold og indsatsområder, når de sammen vil skabe en særlig kultur og de sammen arbejder på at udvikle deres organisation. For det meste ved de implicerede særdeles vel hvor skoen trykker, og ofte også hvad man kan gøre for at ændre og udvikle f.eks. relationer til kunder, eller holdninger til ledelsesop- 4/Juli 2007 Human Resource Management 3

4 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt gaven. For eksempel ville en virksomhed foretage medarbejdertilfredshedsmålinger ud fra de værdier, som virksomheden var kendt for. I denne situation samledes direktion og ledere til et seminar, hvor de sammen formulerede de værdier for ledelse, som de allerede efterlevede og gerne ville kendes for og endelig også måles på fremover. De fik fortalt mange gode og levende eksempler på ledelse og sammen defineret de værdier som eksemplerne illustrerede. De var ret tilfredse med deres eget resultat, og synes at værdierne, nu de var formuleret, afspejlede ganske godt den kultur de gerne vil skabe og vedligeholde. Men de havde samtidig en lille tvivl: Hvordan ved vi, at vi er kommet hele vejen rundt? Vi kan da let have overset vigtige forhold mht. den kultur vi gerne vil udvikle? Her tilbyder Scheins model en form for overblik. Det er måske for meget at sige, at man kommer hele vejen rundt hvornår kan man med gyldighed hævde det? men modellen giver netop den bredde, og dermed et større overblik over de kulturelle aspekter af organisationsforandringer, som man som deltager ikke vil kunne etablere selv. Når man krydser de selvformulerede indsatsområder med de teoretisk funderede indsatsområder, får man et ganske kvalificeret udgangspunkt for sin forandrings- og implementeringsstrategi. Og for det tredje prioriterer Schein de forskellige områder, man kan arbejde med. De er ikke lige vigtige alle sammen, og de er indbyrdes forbundne, på en måde man sikkert ikke selv ville have tænkt på (se nedenfor tabel 1). 3. Modellen Organisationer i udvikling og modne organisationer Når en organisation befinder sig i de tidlige udviklingsfaser, vil de drivende og styrende antagelser altid først og klarest blive udtrykt igennem det, som lederne gennem deres egen adfærd udviser. Ikke hvad der er skrevet ned eller kan udledes af synlige design, forretningsgange, ritualer, historier eller offentliggjorte filosofier (Schein, 1994, s. 229). Lederens egen adfærd er altså en af de stærkeste metoder til at indlejre synspunkter om godt og skidt i organisationers liv, og det kan ifølge Schein ske inden for seks områder. De udgør det 4 Human Resource Management 4/Juli 2007

5 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt han benævner de primære indlejringsmekanismer (se venstre side af tabel 1 nedenfor). Primære indlejringsmekanismer Det ledere lægger mærke til, måler og kontrollerer regelmæssigt Lederes reaktioner på kritiske begivenheder (fx ved organisatoriske kriser) Observerende kriterier, ud fra hvilke ledere allokerer knappe ressourcer Lederes bevidste brug af rollemodeller, indlæring og vejledning (bla. også coaching) Kriterier for tildeling af belønning og status Kriterier for rekruttering, udvælgelse, forfremmelse, afskedigelse og fratrædelse. Sekundære indlejringsmekanismer Organisationens udformning og struktur Organisationens systemer og procedurer Organisationens ceremonier og ritualer Design af fysiske rum facader og bygninger Organisationens historier, legender, myter om vigtige begivenheder og mennesker Organisationens formelle bekendtgørelser af organisationens filosofi og formål. Tabel 1. Scheins kulturelle indlejringsmekanismer. Kilde: Schein (1994, s.215) Mekanismernes samvirke De budskaber der er indlejrede i organisationens struktur, procedurer, arbejdsgange ritualer mv. er mindre stærke, mere flertydige og vanskeligere at styre. Dem benævner Schein sekundære indlejringsmekanismer. Disse kan dog udgøre en kraftig forstærkning af de primære budskaber, hvis lederen er i stand til at styre dem. Faktisk kan de sekundære blive de primære, i den forstand at de kan bidrage til at fastholde antagelser, som nye ledere i en moden organisation fx ønsker at forandre. Hvad der er sekundære mekanismer i de tidlige udviklingsfaser, vil i stor udstrækning blive primære vedligeholdelsesmekanismer, efterhånden som organisationen modnes og stabiliseres en proces som normalt betegnes som bureaukratisering. I bureaukratiet er det strukturen, systemer, procedurer, ceremonier og ritualer mv. der er det centrale, og det er vel netop overgangen fra sekundære til primære kulturelle indlejringsmekanismer, som de store offentlige organisationer og private monopoler skal til at gennemleve. En væsentlig pointe i teorien er, at de sekundære indlejringsmekanismer kun virker, når de er i overensstemmelse med de primære. Her er stof til eftertanke. Et eksempel kan være en ændring af organisationsstrukturen i en it-virksom- 4/Juli 2007 Human Resource Management 5

6 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt hed. Dette med henblik på at skabe en mere proaktiv og opsøgende og forretningsorienteret holdning blandt medarbejderne, konkret i form af etablering af kundeteams. Men det virker kun, når ledernes egen adfærd og kommunikation signalerer, at de væsentligste værdier i kulturen er forretnings- og kundeorientering. De tider er nok forbi, hvor man i forbindelse med forandringen blot sendte en mail ud, og regnede med at medarbejderne ville flytte sig. Når man f.eks. som topledelse indfører obligatoriske ledelsesteams på hospitaler for at understøtte udvikling af en ledelseskultur, som er præget af tværfaglighed og visionære fordringer, og for at for at komme væk fra en kultur som er præget af negativ konkurrence, suboptimering og snævert operationelt dag-til-dag-fokus, er det helt afgørende hvordan de primære indlejringsmekanismer håndteres af ledelse. Hvis man som topleder ikke er parat til selv at være model herfor, hvis man ikke er parat til at etablere uddannelse og træning, som understøtter denne kulturforandring, og hvis man ikke er parat til at justere kriterier for belønning, så den understøtter teamtanken og tværfagligt samarbejde, er alle måske bedre tjent med undlade at på begynde fordringsprocessen i det hele taget. Det er altså tanker, som er meget i tråd med den seneste udvikling inde for præstationsledelse, eller performance management, hvor ledelsens tilstedeværelse og opmærksomhed efterfølges at en højere grad at sammenkobling imellem det enkelte individ eller den enkelte gruppes præstation og den overordnede strategi. Forhold som betinger Alle disse mekanismer kan viderekommunikere kulturindhold til nyankomne medarbejdere og ledere, og hvor kraftigt disse mekanismer virker, afhænger af: 1) hvor magtfuld lederen som benytter dem er, 2) hvor implicitte eller eksplicitte budskaberne er og 3) hvor tilsigtede de er. Det handler med andre ord om synlig ledelse, og for at få en så høj effekt som muligt bør alle de primære mekanismer bringes i anvendelse, så de understøtter hinanden. Sondringen imellem de primære og de sekundære er netop, at de sekundære kun fungerer, hvis de er sammenhængende med de primære mekanismer. Ét eksempel 4. HR-ledere og linieledere Det er vores erfaring, at HR-folk tit kan have gavn af Scheins model i arbejdet med organisationsforandringer ude i lini- 6 Human Resource Management 4/Juli 2007

7 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt en. HR lederen kan anvende Scheins model som inspirationskilde og tjekliste i implementering af mere strategisk arbejde såvel som i tilrettelæggelsen af daglige funktioner. Et eksempel på, hvordan en HR direktøren har ladet sig inspirere af modellen: HR-direktøren i en division på ca medarbejdere får delegeret ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre et seminar for divisionens ledere fra hele verden. Seminaret er det væsentligste element i en strategi om at forandre og udvikle kulturen i denne velkonsoliderede og modne virksomhed. Kulturændringen handler om at fremme og udvikle det man fra topledelsens side har valgt at kalde: Performance Culture. HR-direktøren vælger en særlig tilgang til opgaven, og hurtigt bliver hun klar over, at det skal være en pointe i tilrettelæggelsen af seminaret, at selve seminaret og hele det omfattende forberedelsesarbejde, skal afspejle de kulturværdier der ligger i Performance Culture. Ideelt set bliver seminaret en demonstration af Performance Culture ikke blot et række Power- Point præsentationer. HR direktøren og den adm. dir. stiller sig selv opgaven at fortolke og omsætte de brede begreber om Performance Culture til konkret og operationel handling i arbejdet med seminaret. Det er en langt mere omfattende og krævende opgaven end blot at bestille konferencecenter, lave agenda og arrangere festmiddag. Det er mere ambitiøst, det er også mere risiko-betonet; hvad nu hvis det ikke virker efter hensigten, så kan alle se, at adm. dir og HR. dir. ikke har magtet at omsætte Performance Culture til aktiv handling det er den opgave, som alle funktionscheferne får stillet på seminaret: De skal tage hjem til deres del af organisationen og udvikle Performance Culture: Hvad nu hvis det viser sig, at HR-direktøren og den adm. direktør ikke selv har formået at gøre det på seminaret. Det er en reel risiko, men ved bevidst at stille sig selv denne opgave bevidst løbe risikoen, demonstrerer den adm. direktør og HR-direktøren netop Performance Culture. Det er netop den centrale værdi i Performance Culture: det at ville mere end det sædvanlige to exceed expectations at turde tage chancen pursue opportunities, som de kalder det. Dette er for os at se ét eksempel på, at ledelsen forsøger at være bevidste rollemodeller for de kulturværdier, de ønsker at indlejre i organisationskulturen. Det er et eksempel på, at lederne bevidst fokuserer på og synliggør de kulturværdier, de ønsker at indlejre i kulturen. Da seminaret skulle afsluttes, blev evalueringen foretaget ud fra de kulturværdier, som kendetegner Performance Culture så det er også et eksempel på, at ledelsen lader sig måle på de kulturværdier, 4/Juli 2007 Human Resource Management 7

8 Kulturelle indlejringsmekanismer et effektivt de ønsker at indlejre i organisationskulturen (evalueringerne var fine by the way!). 5. Afslutning Et godt værktøj for lederen Det kan nogle gange godt betale sig at tage de gamle bøger ned fra hylderne. Det har vi gjort med Edgar H. Scheins: Organisationskultur. Den leverer et solidt værktøj til at gennemføre forandringer i organisationer et værktøj som mestendels er formuleret med klassiske HR-termer, som rekruttering, belønning, coaching, mv. Det er også et værktøj som er forståeligt for linieledere, og det kan således være med til at skærpe deres opmærksomhed overfor egen adfærd, vurderinger og resultater. På den måde er Schein på sin vis forud for sin tid, alt den stund at han var fortaler for en tættere integration imellem linien og HR, og for at god linieledelse bygger på centrale HR-temaer. Det er efter vores overbevisning vigtigt at ledelsen selv efterlever de værdier, som den gerne ser implementeret i organisationen. Og med de veluddannede, kritiske medarbejdere som de fleste organisationer i dag er fyldt af, så stiller det øgede krav til ledelsen. Scheins primære og sekundære mekanismer til at forme og ændre en kultur er gode håndtag for en linieleder, som gerne vil gå foran. 6. Litteratur Ahrenfelt, Bo (1995): Förändring som tillstånd, Lund: Studentlitteratur. Dweck, Carol S. (2006): Mindset. The new psychology of success, N.Y.: Random House. Harvard Business School Press (red.)(2005): Managing change to reduce resistance, Cambridge, MA: HBS Press. Hildebrandt, S. (2001): Forandringsprocesser, kapitel i Hildebrandt, S. og T. Andersen: Børsens Ledelseshåndbøger, Human Resource Management, København: Børsen Forum. Hildebrandt, S. & S. Brandi (2005): Ledelse af forandring. Virksomhedens konkurrencekraft, København: Børsens Forlag. Schein, Edgar H. (1994): Organisationskultur, 2. udg, Holte: Forlaget Valmuen. 8 Human Resource Management 4/Juli 2007

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle

Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle af Torben Andersen, toa@sdu.dk, Syddansk Universitet, Campus Slagelse 1. Introduktion De

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

Brug dit brand. Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand. den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider Mary Jo Hatch Majken Schultx (2009) Brug dit brand den 20-01-2013 kl. 4:38 Søren Moldrup side 1 af 10 sider Forord & indledning Et corporate brand er et af de vigtigste strategiske aktiver, en virksomhed

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere