Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som"

Transkript

1 Status 2012

2 2

3 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet Fra 2. juli 2012 er rejsekortet introduceret i hele Movias område. Dette vil betyde ændrede vaner for kunderne, og mange ændrede processer for Movia og operatørerne. I de næste år vil flere og flere af vores billetprodukter blive lagt over på rejsekortet. Hovedopgaven i forhold til rejsekortet bliver at sikre, at alle de bagvedliggende systemer og processer virker. Movias opgave er at sikre vores indtægter og rejsekortets image. Mere flextrafik Regeringen har i juni 2012 indgået aftale med KL og DR om, at involvere trafikselskaberne mere i de kommunale/regionale kørsler, fordi der derved vil kunne opnås besparelser i de kommunale budgetter. Movia bestræber sig på, at få en vigtig rolle i effektiviseringen af de visiterede kørsler. Pendlernettet Som led i arbejdet med Trafikplan 2013 har kommunerne og regionerne givet håndslag på etableringen af pendlernettet et net af cirka 100 buslinjer og lokalbaner, der går på tværs af kommunegrænser, har god trafikinformation, har god fremkommelighed mv. Pendlernettet er et strategisk net, der imødekommer behovene hos flertallet af kunderne. Nettet er en platform for Movias samarbejde med kommuner, regioner og statslige trafikudbydere. Øget fokus på miljøindsatser Kommunerne stiller større krav til miljøindsatsen. Movia vil aktivt opsøge kommunerne for samarbejde om forsøg med nye miljøteknologier, så den nyeste viden kan deles på tværs af Movias samarbejdspartnere. Digitalisering af den offentlige sektor Den offentlige sektor skal være digitaliseret i Movia skal fortsætte udviklingen af den digitale kommunikation med kunder, kommuner og operatører og reducere analog kommunikation. 3

4 Nyt mål: 8 mio. flere kunder end i 2009 Nye udfordringer: Rejsekortet Pendlernettet Digitalisering af den offentlige sektor 4

5 Flere kunder Forretningsplanens mål Movias mål for er at skabe vækst, og fastholde markedsandelen. Persontrafikken har de seneste år været faldende navnlig for biltrafikkens vedkommende. Det forventes, at biltrafikken atter vil stige, og en fastholdelse eller forbedring af markedsandelen kræver, at Movia øger antallet af påstigere i busser og lokalbanetog. Det betyder, at Movia i forhold til 2009 skal have mere end 8 mio. flere påstigere i busser og lokalbaner i perioden. Stigningen i antal påstigere skal ske ved, at eksisterende kunder rejser flere ture, og ved, at der kommer nye kunder til. Erfaringsmæssigt er der udsving i påstigertallet fra år til år. Samtidig med, at Movia skal have flere kunder i busser og tog, skal selvfinansieringsgraden øges. Udfordringer Kunderne efterspørger en effektiv og direkte rejse, troværdig rejseinformation, billetter uden begrænsning, rejsekomfort og en rejse uden driftsforstyrrelser og i modsat fald god rejseinformation. For at tiltrække nye kunder, og få de eksisterende kunder til at rejse mere, skal Movia derfor dække disse behov. Kunderne ønsker at komme fra A til B på den letteste og hurtigste måde og til tiden. Det er derfor afgørende, at der er god sammenhæng mellem bus, tog og metro. Udfordringen består i at forbedre sammenhængen i informationen, billetsystemet og på skiftesteder. Trængslen på vejene er en udfordring for busserne. Det bliver mindre attraktivt at tage bussen, når den ikke kan komme tilstrækkeligt hurtigt frem. Dette koster årligt kommunerne og regionerne mange mio. kr. i driftstilskud, som i stedet kunne være anvendt på bedre service for borgerne. Pendlernettet er der, hvor Movia skal hente de fleste kunder, og derfor også der, hvor virkemidlerne skal prioriteres. Virkemidler Bedre fremkommelighed for busserne Rejsetiden er en central konkurrenceparameter for bussen. Rejsetiden skal forbedres ved busbaner og signalregulering til fordel for bussen. Eller ved at bussen kører i egen bane isoleret fra den øvrige vejtrafik +WAY. Forbedringerne skal kommunikeres til kunderne, så de oplever, at Movia løbende arbejder på at opfylde deres behov, ved at reducere rejsetiden. Bedre fremkommelighed for busserne påvirker i øvrigt miljøet positivt, fordi bussen skal standse og sætte i gang færre gange. Investeringer i infrastruktur, der øger bussernes fremkommelig, betaler sig tilbage på kort tid og øger selvfinansieringsgraden i busdriften. Trafik med høj frekvens Erfaringer fra København og købstæder på Sjælland viser, at der er god bustrafik og god økonomi i at samle ressourcerne på færre buslinjer, som betjener et stort kundeunderlag på centrale strækninger med høj frekvens A-buslinjer og R-net. Høj frekvens og et enkelt net understøtter kundernes ønske om, at det skal være nemt at benytte kollektiv trafik. Pendlernettet skaber sammenhæng Der skal være god sammenhæng i kollektiv trafik. Det betyder, at bussen skal passe til togtiderne, og til andre busser i de mest benyttede rejserelationer. Med pendlernettet udpeges de cirka 100 vigtigste bane- og buslinjer i hele Movias område. Det er disse linjer, der skal styrkes, hvis Movia skal tiltrække flere kunder, og det er her, Movia skal sikre en stabilitet i betjeningen for at fastholde nuværende kunder. Kommuner og regioner har tiltrådt pendlernettet. 5

6 Sammenhængende rådgivning Movia leverer sammenhængende trafikrådgivning på tværs af de kommunale kørselsordninger og den kollektive trafik. Kommunerne har behov for at sikre sammenhæng mellem bopæl, arbejdspladser og uddannelsessteder. Movias rådgivning er rettet mod at levere god kollektiv trafik i de største trafikstrømme, og tilvejebringer kompenserende transporttilbud, hvor efterspørgslen efter kollektiv trafik er lav. Kundernes input er vigtig Movia samarbejder med kommuner om at inddrage borgere og virksomheder i forbedringer af den kollektive trafik. Kundernes ønsker skal indgå i udviklingen af busnettet og de services Movia tilbyder. Kollektiv trafik af høj kvalitet Kunderne efterspørger pålidelighed og forudsigelighed i den kollektive trafik. Movia samarbejder med operatørerne på at forbedre pålideligheden. Høj pålidelighed skal indgå aktivt i Movias markedskommunikation. Udbygning af partnerskaber Movia udvikler samarbejdsmodellen med operatørerne. Movia ønsker et tæt samarbejde mellem offentligt og privat samarbejde i bustrafikken. Incitamentsaftaler mellem operatører, kommuner og Movia fungerer som grundlag for partnerskaber med det fælles formål at skaffe flere kunder til den kollektive trafik. God tilgængelighed Kunderne foretrækker direkte rejse, men dette kan ikke altid lade sig gøre. Derfor skal knudepunkter, hvor bussen møder tog eller metro være let overskuelige. Knudepunkternes indretning og udstyr skal hjælpe kunderne til smidige skift. 6

7 7

8 Nye udfordringer: Rejsekortet Pendlernettet Digitalisering af den offentlige sektor 8

9 Høj kundetilfredshed Forretningsplanens mål Ved udgangen af perioden 2014 skal 94 pct. af kunderne være tilfredse og 25 pct. meget tilfredse. Borgernes tilfredshed med den samlede kollektive trafik skal stige fra 60 pct. i 2010 til 65 pct. i Udfordringer Kunderne betragter det kollektive transportsystem som ét sammenhængende system. Oplever de ringe pålidelighed, manglende korrespondancer og lange rejsetider ét sted i systemet, påvirker det den samlede oplevelse. Det gælder derfor om at styrke hele det kollektive transportsystem. Den kollektive trafiks image skal forbedres i samarbejde med de andre parter i den kollektive trafik. En effektiv og direkte rejse, troværdig rejseinformation, billetter uden begrænsning, rejsekomfort og rejse uden driftsforstyrrelser og i modsat fald god rejseinformation er de vigtigste drivere af tilfredshed. Det gælder derfor først og fremmest om at møde kundernes behov på disse områder. Movia skal troværdigt kommunikere rejsekortets fordele til alle brugere i den kollektive trafik, og samtidig skabe tillid til systemets virkemåde. Fra 2. juli 2012 er rejsekortet introduceret i hele Movias område. Dette betyder ændrede vaner for kunderne, og mange ændrede processer for Movia og operatørerne. I de næste år vil flere og flere af vores billetprodukter blive lagt over på rejsekortet, og der bliver gennemført en takstreform. Virkemidler Tiltrækker nye kunder For at gøre den kollektive trafik attraktiv for flere borgerne, skal Movia tydeliggøre bussens og lokalbanetogets egenskaber som et pålideligt og effektivt transporttilbud. Reducerer den oplevede rejsetid Ved at øge kundernes muligheder for at udnytte tiden i bussen og i toget til hvad de har behov for, reducerer Movia den oplevede rejsetid. Afhængig af den enkelte kundes rejsemønster kan tiden anvendes til at arbejde og studere, at læse, at blive opdateret på nyheder eller simpelthen til at slappe af. Information om hvornår bussen og toget er fremme Troværdig realtidsinformation om ankomst til stoppesteder, hvor på ruten bussen eller toget befinder sig, og hvornår den er fremme ved givne destinationer, øger oplevelsen af en pålidelig transportform. Movias trafikinformation skal i størst mulig grad være realtidsinformation. En stadig større del af trafikinformationen på tværs af de forskellige kollektive transportformer leveres i stadig højere grad digitalt til kunderne bl.a. via Rejseplanen og MitMovia. Individuel kommunikation Mobile applikationer er et effektivt kommunikationsmiddel i forhold til kunderne. Individualisering af kommunikation om driftsforstyrrelser og nye køreplaner øger kundernes oplevelse af pålidelighed. Mobiltelefonen skaber muligheder for en direkte forbindelse fra kunden til Movia og omvendt, og kan bidrage til, at kunderne føler sig tættere knyttet til Movia. Den individualiserede information er med til at gøre den kollektive trafik attraktiv for nye kunder. De kritiske unge Andelen af ikke tilfredse kunder er særlig høj blandt de yngre kunder. Hypercard et giver et godt fundament for at fastholde de unge i den kollektive trafik. Movia gennemfører konkrete initiativer på fx sociale medier, i Flexturproduktet, R-net til ungdomsuddannelserne og billigere transport, der primært er rettet mod yngre kunder. 9

10 Samarbejde med de andre trafikselskaber Trafikinformationen til kunderne skal leveres koordineret og på tværs af trafikselskaberne, så kunderne har en oplevelse af en samlet rejse. 10

11 11

12 Nye udfordringer: Øget fokus på miljøindsatser 12

13 Bedre miljø globalt og lokalt Forretningsplanens mål I perioden skal bussernes udledninger af CO 2 reduceres med 6 pct. og NO x og partikler med hver 30 pct. pr. kørt km. CO 2 -reduktioner bidrager til at forbedre det globale miljø, og reduktionen af NO x og partikler bidrager til forbedring af det lokale miljø. Udfordringer Kollektiv trafik er miljøvenlig transport. Og Movia forventer, at miljøaspektet over de kommende år får stigende betydning for kunderne. Kommunerne stiller større krav til miljøindsatsen. Movia vil aktivt opsøge kommunerne for samarbejde om forsøg med nye miljøteknologier, så den nyeste viden kan deles på tværs af Movias samarbejdspartnere. En forudsætning for at sikre en forbedring af det globale og lokale miljø er, at der fortsat sker en teknologisk udvikling af busserne. Movia stiller de højeste miljøkrav i forbindelse med udbud af trafik. Forsøg med nye drivmidler og motorteknologier er ofte en del dyrere end kørsel med traditionelle dieselbusser, men det er en nødvendighed for udvikling af mere miljøvenlig teknologi set i et lidt længere tidsperspektiv. Movia arbejder for, at den kollektive trafik samarbejder bedst muligt med andre miljøvenlige transportformer. Virkemidler Skrappe krav og forsøg Movias miljø- og materielstrategi stiller krav til busserne som ligger over EURO-normerne. Dette indgår i udbudsmaterialet. Movia ønsker at indgå i forsøg med nye drivmidler og motorteknologier som led i udviklingen af en mere miljørigtig busdrift. Movia laver fx forsøg med hybridbusser, mindre midi-busser og elbusser. Miljøcertificering af busser og lokalbaner Operatører i rutetrafikken, der har flere end fem busser samt lokalbanerne skal miljøcertificeres efter en af standarderne EMAS, ISO eller lignende. Kravene til certificering indarbejdes i udbudsmaterialet for bussernes vedkommende, og der laves en frivillig ordning baseret på økonomiske incitamenter for de eksisterende kørselsaftaler. Lokalbanerne skal certificeres inden udgangen af CSR-politik Movia vil udarbejde en CSR-politik, som også over for operatørerne stiller krav i forhold til deres miljøbelastning og i forhold til dem som arbejdsgivere. Det vil være krav, som skal opfyldes, når man arbejder i Movias navn. Kommunikation af miljøforbedringer Resultaterne af miljøaktiviteterne skal kommunikeres og understrege bussens bidrag til et bedre miljø. 13

14 Nyt mål: Kundetilfredshed Nye udfordringer: Mere flextrafik Digitalisering af den offentlige sektor 14

15 Sikker og stabil vækst i flextrafik Forretningsplanens mål Det overordnede mål for flextrafik i er en sikker og stabil vækst i omfanget af de opgaver kommuner og regioner indgår aftale med Movia om at løse. De opgaver som Movia allerede varetager, skal løses med høj kvalitet og til lavere pris samtidig med, at Movia påtager sig nye transportopgaver. Det er Movias mål, at andelen af samordnede kørsler øges, og at kundetilfredsheden stiger til 90 pct. på meget tilfredse/tilfredse og 45 pct. meget tilfredse kunder ved udgangen af Udfordringer Flextrafik er et område i vækst. Samtidig med at Movia tager nye opgaver ind, skal de eksisterende transportopgaver løses uden at forringe økonomien eller kvaliteten for de kommuner og kunder, som allerede benytter flextrafik. I januar 2013 skal Finansministeriet og KL aftale hvorledes trafikselskaberne skal overtage den visiterede kørsel for kommunerne. Når den konkrete aftale kendes tager Movia stilling til hvordan rådgivnings- og planlægningsopgaven dimensioneres, så Movia kan løse opgaven. Inden en kommune tager flextrafik i anvendelse skaber kommunen i samarbejde med Movia fuldt overblik over præcis hvilke kørselsopgaver, der skal indgå i flextrafik. På den måde sikres en sikker drift til gavn for kunderne og for kommunens økonomi. Det er en vigtig opgave at sikre konkurrence mellem de operatører, der leverer trafikløsninger til Movia. Tilsvarende er det vigtigt, at operatøren har de rigtige kompetencer. Det giver både gode priser for kommuner og regioner, og det giver et godt og sikkert samarbejde mellem Movia og den enkelte operatør. Virkemidler Flextur overalt Flextur er et transporttilbud i den kollektive trafik, der giver borgerne et tilbud om mobilitet på tider og steder, hvor det primært af økonomiske årsager ikke er hensigtsmæssigt at tilbyde mobilitet med almindelige rutebusser. Ved at tilbyde Flextur, som et supplement til eller en erstatning for bustrafikken, skabes der mulighed for en mere effektiv ruteplanlægning for almindelig bustrafik. Flexturtilbuddet skal udvides fra de nuværende 19 kommuner til 30 kommuner i 2014, fordelt med fem i 2013 og seks i Flere tilfredse kunder Movia ønsker at måle kundetilfredshed løbende, som det er tilfældet for busserne og lokalbanerne. Vækst og høj kvalitet skal gå hånd i hånd. Udvikling af digitale services Movia vil udnytte de mobile og elektroniske medier i forhold til Flextur og flextrafik i øvrigt. Det drejer sig fx om rejseplanlægning, bestilling, sms-besked om ankomst, betaling mv. Movia skal have en digitaliseringsstrategi, der understøtter kommunernes ønsker. Kørsel til specialinstitutioner I dag samarbejder Movia om kørsel til specialinstitutioner (Flex Rute) med alle kommuner i Hovedstadsområdet (undtagen Københavns og Frederiksberg kommuner). Movia tilbyder Flex Rute til alle kommuner i Movias område. 15

16 Nye mål: Sygedage/ansat Effektivitet Nye udfordringer: Rejsekortet Pendlernettet Digitalisering af den offentlige sektor 16

17 Kompetente og engagerede medarbejdere Forretningsplanens mål Movias medarbejdere og ledere arbejder effektivt, og Movia benchmarker produktivitet med andre virksomheder. Movia tilstræber, at være en arbejdsplads med høj faglighed, arbejdsglæde og engagement. Siden forretningsplanens udarbejdelse er der blevet fastsat mål for at reducere det gennemsnitlige antal sygedage i Movia. I 2013 er målet 7,0 og i ,0 sygedage/ansat. Der vil blive udarbejdet et indeks til årlig benchmark af administrationens effektivitet. Udfordringer Movia er en servicevirksomhed, som dagligt leverer et vigtigt velfærdsgode til borgerne i Østdanmark. Virksomhedens væsentligste ressource er engagerede og kompetente medarbejdere og ledere. Digitaliseringen af den offentlige sektor stiller krav om øget effektivitet og besparelser. Det vil komme til at gælde både Movias opgaveløsning og løsningen af opgaver i kommuner og regioner. De sociale medier stiller andre slags krav til tilstedeværelse, og aflaster på langt sigt den direkte kontakt. Udrulningen af rejsekortet betyder nye forretningsprocesser, der sikrer Movias indtægter. En høj præcision i data og systemerne skal sikre rejsekortet og Movias image, og det vil stille krav til Movias kompetencer, fleksibilitet og samarbejdsevne. Samarbejdet med operatørerne stiller nye krav til medarbejderne hos både Movia, operatører og kommuner, og er med til at udvikle medarbejderne. Virkemidler Klare mål for opgaverne Movia arbejder med performance management. Forretningsplanens mål konkretiseres i opgaver så alle medarbejdere ved, hvilke opgaver de skal løse og hvorfor. Movia følger løbende op på målene, og værdsætter den gode indsats, men påpeger også den ringe. Kompetente og fleksible medarbejdere For at levere høj kvalitet i alle opgaver, er det nødvendigt, at Movia løbende justerer organisationen, og at arbejdsgange og -metoder effektiviseres. Digitalisering af opgaver i Movia vil ofte betyde muligheder for besparelser i kommuner og regioner. Medarbejderne skal være fleksible og kompetente i forhold til de opgaver de skal løse på såvel kort som langt sigt. Udvikling af ledergruppen De enkelte center- og områdechefers kompetencer som ledere skal udvikles, og de skal som en samlet ledelsesgruppe ensartet kunne formidle rammer og vilkår. Movia arbejder med leadership pipeline, som betyder at ledelsen i Movia får et langt skarpere fælles sprog om ledelse, som organisationen bruger til at forventningsafstemme samt skærpe og udvikle lederpræstationerne. Måling af samarbejdspartnernes tilfredshed Kommuners, regioners og operatørers tilfredshed med Movias indsats er vigtige indikatorer på, om Movia leverer tilstrækkelig kvalitet i opgaveløsningen. Måling af medarbejdernes tilfredshed Movia måler medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, og har fokus på, at høj arbejdsglæde og et højt kompetenceniveau tilsammen er fundament for at skabe gode resultater. 17

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere