Ma l- og resultatstyring i danske kommuner efter krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ma l- og resultatstyring i danske kommuner efter krisen"

Transkript

1 Ma l- og resultatstyring i danske kommuner efter krisen Eva Moll Sørensen Department of Political Science University of Copenhagen Søren Kjær Foged Department of Political Science University of Copenhagen Artikel udarbejdet til 46. årsmøde i Dansk Selskab for Statskundskab konference d oktober 2014, Hotel Vejlefjord, panel Forvaltningspolitik og offentlig styring under krisen. Under udarbejdelse. Undlad venligst at citere eller distribuere uden forfatternes tilladelse. 1

2 1. Indledning Mål og resultater har i mange år været en del af styringspraksis i danske kommuner i form af politisk målstyring, intern kontrakt- og aftale styring, sammenlignende nøgletalsrapporter mv. (Rieper, m.fl. 2000, Ejersbo & Greve 2005, KREVI 2008). Tidligere undersøgelser har vist, at kommunerne arbejder med mål og resultater på mange niveauer i organisationen, men at der ofte er lille sammenhæng mellem styringen på forskellige niveauer, løs kobling mellem økonomiske og faglige resultater og manglende systematik i målopfølgningen (KREVI 2008, jf. Siverbo & Johansson 2006). I forbindelse med kommunalreformen blev der imidlertid skruet en tand op for ambitionen om resultatorienteret styring, både i kommunerne og på det centrale niveau. Den daværende regering og KL igangsatte således flere initiativer, der bl.a. drejede sig om en mere systematisk institutionalisering af mål- og resultatstyring i kommunerne, herunder regeringens Kvalitetsreform fra 2006/2007 og KL s Fælleskommunale Kvalitetsprojekt fra 2008/2009 (Sørensen 2013). Siden 2009 har den politiske dagsorden for kommunerne dog skiftet karakter. Efter en årrække, hvor ord som service, kvalitet og dokumentation fyldte godt op i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, er det nu snarere prioritering, produktivitet og effektivitet, der står øverst på dagsordenen. Anledningen har i mindre grad været regeringsskiftet i 2011 og i højere grad den økonomiske krise, der ramte den offentlige økonomi fra 2009, og stramningerne af den økonomiske styring, som blev gennemført over en årrække indtil vedtagelsen af Budgetloven i 2012 (Sørensen 2014). Krisen har således haft betydning for, hvor meget mål- og resultatstyring fylder i det politikformulerende samarbejde mellem regeringen og KL. Nogle projekter blev mere eller mindre lagt på hylden, mens mål og resultater er blevet led i andre styringsprojekter, der primært tager udgangspunkt i den økonomiske situation (Hansen m.fl. 2014). F.eks. indgår det i Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL s målbillede for kommunernes økonomistyring, at budgetlægningen bør have sammenhæng til politiske mål, at økonomifunktionen bør have processer for målopfølgning, og at økonomifunktionen inddrager relevante nøgletal til identifikation af effektiviseringspotentialer (Finansministeriet et al., 2013). Mål- og resultatstyring er m.a.o. stadig et centralt element i styringstænkningen for kommunerne men vi ved ikke meget om, hvordan kommunernes har arbejdet med mål- og resultatstyring under krisen. Dette er fokus for det nærværende papir, der har følgende forskningsspørgsmål: - Hvordan har kommunerne arbejdet med mål- og resultatstyring som led i deres håndtering af krisen? 2

3 Paperet har en beskrivende og eksplorativ ambition, og det er baseret på kvalitative case studier i seks danske kommuner. Den eksplorative tilgang er relevant, idet vi i forskningsverdenen ikke ved ret meget om, hvordan kommunerne arbejder med mål og resultater som led i den overordnede styring af den kommunale organisation, eller hvordan de har brugt det til at håndtere krisen. Det skyldes bl.a. at mange af de eksisterende undersøgelser har taget udgangspunkt i et enkelt styringsredskab, som f.eks. kontraktstyring, og undersøgt dets udbredelse og brug i kommunerne (f.eks. KREVI 2008) eller i policy områder som folkeskole, beskæftigelse mv. (f.eks. Ejler m.fl. 2008, Andersen et al. 2009). Der findes også undersøgelser, som har medtaget mål- og resultatstyring i bredere anlagte undersøgelser af organisations- og styringstænkning i kommunerne (Christoffersen & Klausen 2010) eller undersøgt sammenhænge mellem styring og organisationskultur i kommunerne (Koch 2014), men så vidt vides findes ikke undersøgelser, der har fokuseret på mål- og resultatstyring fra et sammenhængende kommunalt koncern perspektiv. Dette kan hænge sammen med, at mål- og resultatstyring i den offentlige sektor generelt har været kendetegnet ved en gradvis udvikling fra fragmenteret styring af forskellige slags resultater i de offentlige organisationer til mere sammenhængende styring af organisationernes politiske, finansielle og ledelsesmæssige resultater dette argument findes hos Bouckaert og Halligan (2008). Det kan også tænkes, at de danske kommuner har været så præget af fagopdelt og fragmenteret styring, at det ikke tidligere har været relevant at undersøge mål- og resultatstyring ud fra et overordnet koncernperspektiv. Dette paper er imidlertid baseret på den formodning, at krisen har skabt et fokus på tværgående koncernstyring i kommunerne, som også vil afspejle sig i arbejdet med mål- og resultatstyring. Det undersøges således, hvordan kommunerne overordnet set har arbejdet med mål- og resultatstyring som led i deres håndtering af krisen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre teoretisk begrundede forventninger med udgangspunkt i den internationale litteratur om kriser og styring af resultater 3

4 2. Mål- og resultatstyring i en krisekontekst Mål- og resultatstyring kan forstås som en oversættelse af det engelske performance management. I nogle dele af litteraturen defineres performance management som inkorporering og brug af kvantitativ resultatinformation i beslutningsprocesser, og det argumenteres at resultatinformation kan bruges til at skabe ansvarlighed, læring og/eller incitamentsbaseret styring og kontrol (f.eks. van Dooren et al. 2010). I denne definition lægges der stor vægt på resultatmålinger, hvorimod resultatmålingerne ikke nødvendigvis sættes i forbindelse med politiske mål. Det er imidlertid også almindeligt at forstå performance management som noget, der indebærer formulering af mål og vurdering af resultater med udgangspunkt i disse (f.eks. Pollitt 2013). I dette paper opereres med en forståelse af mål- og resultatstyring som styring med udgangspunkt i eksplicitte mål og/eller styring der inddrager målinger af den offentlige sektors outputs og effekter. I nogle tilfælde kan de mål, der styres efter, have forholdsvis bred og kvalitativ karakter, men det betyder ikke, at de ikke har betydning for beslutningsprocesser. Mål og resultatindikatorer kan således være styrende, idet de fungerer som rammesættende for beslutningsprocesser (Koch 2014), f.eks. i en kompleks politisk organisation som en kommune. I den internationale litteratur findes der endnu meget få undersøgelser af, hvordan mål- og resultatstyringssystemer har udviklet sig under den økonomiske krise, men det er alligevel muligt at udfolde nogle teoretisk begrundede forventninger til udviklingen med udgangspunkt i den internationale litteratur. I dette kapitel udfoldes tre forventninger til udviklingen af mål- og resultatstyring under krisen; mindre mål- og resultatstyring, mere anvendelse af mål- og resultatstyring som led i strategiske prioriteringer og mere anvendelse af mål- og resultatstyring til produktivitetsforbedrende formål Mål- og resultatstyring nedprioriteres til fordel for økonomisk styring Christopher Pollitt er en central bidragsyder til litteraturen om styring i den offentlige sektor, herunder resultatstyring (f.eks. Pollitt & Bouckaert 2011, Pollitt 2006, Pollitt et al. 2010). I en artikel fra 2013 kortlægger han resultatstyringens officielle og alternative logikker og overvejer, hvad der sker med resultatstyring under krisen. Hans primære forventning er, at de politiske beslutningstagere vil ønske at skrue ned for omfanget af resultatmålinger - eller i hvert fald offentliggørelse heraf - for ikke at synliggøre det fald i offentlige service-standarder, der må være resultat af krisen og de økonomiske nedskæringer. Afviklingen vil dog ikke ske pludseligt og åbent men gradvis og begrundet med en retorik om afbureaukratisering (Pollitt 2013). 4

5 Pollitt skriver med reference til en engelsk kontekst, hvor resultatmålinger nok har været emne for større offentlig bevågenhed end i Danmark, og hvor nedskæringerne har været større. Der er dog flere grunde til at fastholde forventningen om, at krise vil føre til afvikling af mål- og resultatstyring. I en dansk kontekst er det f.eks. plausibelt at regeringen vil give køb på dokumentations- og styringskrav, der opfattes som særligt formynderiske i kommunerne, til gengæld for at kommunerne påtager sig at indfri det statslige sparekrav. Hvis man fokuserer på den kommunale verden, kunne man forvente, at de strammere økonomiske rammer og kommunalpolitikeres ønsker om at spare på kolde hænder vil ramme de organisationer og medarbejdere, der udfører mål- og resultatstyring, f.eks. kommunale udviklingsmedarbejdere. Sidst men ikke mindst er det plausibelt, at det store fokus på økonomien har flyttet politikernes og topembedsmænds fokus fra de faglige og brugerorienterede resultater til de økonomiske resultater at der så at sige sker en crowding out af mål- og resultatstyring til fordel for budgetoverholdelse. Forventningen om afvikling af mål- og resultatstyring er i særlig grad relevant for den form for resultatstyring, der i høj grad bygger på en filosofi om at synliggøre servicestandarder og resultater på det borgernære niveau. Denne filosofi var udpræget i VK regeringens politik om at sætte borgeren ved roret gennem synliggørelse af den offentlige sektors mål og resultater (Regeringen 2002). Særligt i forbindelse med Kvalitetsreformen blev der lagt vægt på, at kommunerne skulle formulere borgerrettede kvalitetskontrakter, at der skulle styres med udgangspunkt i klare mål og synliggørelse af resultater på det decentrale institutionsniveau. Filosofien var, at de enkelte plejecentre, børnehaver og skoler skulle opfattes som virksomheder med kontraktligt regulerede forhold til deres kommunale principaler (AF), og regeringens ønske var, at der skulle offentliggøres brugertilfredshedsundersøgelser og faglige kvalitetsindikatorer i hver institution (Sørensen 2013). Der blev aldrig formuleret et krav om offentliggørelse af kvalitetsoplysninger, men redskabet blev fremmet overfor kommunerne som led i økonomiaftalerne (Sørensen 2013). Desuden indgik tanker om kontrakt- og aftalestyring og målopfølgning og evaluering på decentralt niveau som led i KL s Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Alle disse redskaber drejede sig om at synliggøre kvaliteten af de serviceydelser som borgeren modtager i de kommunale institutioner, og disse redskaber forventes derfor i særlig grad at være i skudlinjen for afbureaukratisering eller nedprioritering af resultatstyringen. Kravet om kommunale kvalitetskontrakter blev da også afskaffet i 2012 med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministerens politik om afbureaukratisering. Forventningen om tilbagerulning af resultatstyring efterprøves således med fokus på: 5

6 - Nedprioritering af kvalitets- og servicemål - Nedprioritering af aftalestyring - Nedprioritering af kvalitetsmålinger på decentralt niveau 2.2. Mål- og resultatstyring re-orienteres mod produktivitet Det blev ovenfor argumenteret, at kriser kan føre til afvikling af de mål- og resultatstyringsredskaber der har til formål at synliggøre kvaliteten af de kommunale services. Det er dog også oplagt at forestille sig, at mål- og resultatstyringen ikke vil blive afskaffet men derimod omformuleret og re-orienteret mod produktivitet og besparelsespotentialer. Dette argumenteres f.eks. af Christopher Hood i en artikel fra 2010 om forvaltningsreformer under krisen (Hood 2010). I en dansk kontekst støttes formodningen om re-orientering mod produktivitet af flere statslige initiativer rettet mod kommunerne. F.eks. nedsatte regeringen i 2012 en Produktivitetskommission, som skulle komme med anbefalinger, der kunne styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og den offentlige sektor (Produktivitetskommissionens kommissorium 2012). I kommunerne må man også formode, at produktivitet er kommet på dagsordenen i forsøget på at skaffe udgiftsreduktioner, som ikke går ud over det serviceniveau, man kan levere til borgerne. Det kan f.eks. forventes, at kommunerne vil arbejde med sammenlignelige nøgletal i forsøget på at finde områder, hvor kommunen har relativt høje udgifter, hvilket kunne indikere lav produktivitet. Et relativt højt udgiftsniveau kan også indikere, at kommunen har prioriteret et serviceområde højere end andre kommuner eller har større udgiftsbehov, men alt andet lige kan det formodes, at områder som stikker ud i en benchmarking vil komme i økonomifunktionens søgelys for potentielle produktivitetsforbedringer. Dette understøttes, når statslige benchmarkinganalyser forsøger at tage højde for forskellige serviceniveauer, som i KORA s nylige analyse af kommunernes produktivitet (Wittrup et al. 2013) Det kan også forventes, at kommunerne forsøger at adressere produktiviteten ved at skabe tættere koblinger mellem økonomiske ressourcer og aktiviteter, ikke mindst på områder hvor aktivitetsniveauet er faldende. I hidtidige undersøgelser af kommunal budgetlægning gøres ofte den observation, at et faldende antal brugere på et område har det med at føre til stigende enhedsomkostninger frem for proportionalt faldende udgifter især hvis området kendetegnes af stærke udgiftsalliancer (såkaldt asymmetrisk udgiftstilpasning) (f.eks. Pallesen 2008:51). Én måde at håndtere dette er at skabe koblinger mellem budgettildeling og aktivitetsniveau, såkaldt normbudgettering eller brug af budgetmodeller (Heeager og Olsen 2014). Budgetmodeller er dog 6

7 ikke kun relevante ved faldende aktivitetsniveau de kan også bruges mere generelt af kommunens budgetvogtere til at blive klog på, om en udgiftsudvikling på et givet område skyldes udviklinger i aktivitetsniveau eller produktivitet. Sidst men ikke mindst kunne man forvente, at kommunerne vil arbejde med at skabe klarhed over enhedsomkostningerne ved deres services som led i en markedsprøvning. Forventningen om reorientering mod produktivitet efterprøves således med fokus på: - Systematisk anvendelse af sammenlignelige nøgletal og benchmarking i budgetlægningen - Anvendelsen af budgetmodeller, der knytter tildelinger til demografi og aktivitetsniveau 2.2. Mål- og resultatstyring anvendes som led i strategiske prioriteringer Ovenfor var antagelsen, at mål- og resultatstyring er et slags overskudsfænomen, som afvikles når organisationen er under økonomisk pres, eller at mål- og resultatstyring primært anvendes til at producere de samme ydelser med lavere enhedsomkostninger. Disse argumenter indfanger dog ikke den forventning, der også findes i litteraturen, om at mål- og resultatstyring kan bruges som middel til rationel allokering af knappe ressourcer henimod de indsatser, hvor resultaterne (effekterne) i højst grad står mål med omkostningerne (f.eks. Osborne & Gaebler 1993), dvs. til prioritering. I Danmark er der mange faktorer, der taler imod at mål- og resultatstyring kan bruges til at prioritere mellem forskellige opgaver. For det første opfattes offentlige services ikke kun ud fra en programtankegang, hvor offentlige indsatser skal have en målbar effekt. De opfattes også som ydelser, borgerne har ret til, og som institutioner i lokalsamfundet. Desuden er de forbundet med vælger- og brugergrupper med forskellige grader af indflydelse på de lokale politikere (Jørgensen & Mouritzen 2002). Desuden varetages de enkelte opgaveområder af stærke faglige grupper, og kommunernes organisering følger ofte faglige grænser. Sidst men ikke mindst er kommunernes opgaver underlagt regulering fra staten, hvilket også sætter grænser for hvor meget kommunerne kan bruge mål- og resultatstyring til at foretage prioriteringer mellem opgaveområder. Alligevel kan der være argumenter for, at kommunerne i højere grad vil bruge mål- og resultatstyring til at foretage prioriteringer mellem opgaveområder. F.eks. kan man med udgangspunkt i Torben Beck Jørgensens fasemodel argumentere, at offentlige organisationer i krisetider vil bevæge sig fra de lette inkrementalistiske besparelser til besparelser der forudsætter produktionsforbedringer og strategiske prioriteringer (Jørgensen 1981). Lignende argumenter foretages i nyere bidrag til litteraturen om cutback management (Pollitt, Hood). Ifølge Torben 7

8 Beck Jørgensen fordrer de strategiske besparelser mere kapacitet til information og analyse, samtidigt med, at det i det vanskelige psykologiske klima, der hersker under en krise, vil være særligt vanskeligt at friholde analyseredskaberne fra politisk konflikt. Det kan argumenteres, at mål- og resultatstyring udgør en metode til at foretage prioriteringer, der er baseret på en kombination rationel analyse og strategiske politiske beslutninger frem for inkrementalistiske normer om fair share på forskellige områder eller pres fra brugere og vælgere. Det kan således forventes, at krisen vil føre til at kommunerne i højere grad arbejde med mål- og resultatstyring i form af: - Politiske strategier og målhierarkier som udgangspunkt for tværgående prioriteringer - Politiske mål i budgettet, budgetopfølgninger og regnskaber - Effektmålinger som led omprioriterende budgetprocesser 3. Metode I det følgende undersøges det om forventningerne til mål- og resultatstyring under krise holder stik i de danske kommuner. Metoden er kvalitative case studier i seks danske kommuner. Denne metode er valgt, fordi vi i forskningsverdenen reelt ikke ved ret meget om, hvordan mål- og resultatstyring indgår i kommunernes samlede styringspraksis, og hvilke variationsmuligheder der er mht. udformningen af mål- og resultatstyring. Med en kvantitativt anlagt undersøgelse af fænomenet baseret på vores begrænsede viden om kommunernes mål- og resultatstyrings praksis, ville der være risiko for, at de kommunale respondenter lægger en anden betydning i begreberne om mål, resultater og styring end forskeren, og/eller at forskningen fokuseres på styringsredskaber og anvendelsesformer, som er perifere i den kommunale praksis. Den strukturerede kvalitative tilgang giver mulighed for at nuancere litteraturens antagelser og samtidigt få nye og uformodede indsigter i, hvordan mål- og resultatstyring forstås og bruges i den kommunale virkelighed. De seks case kommuner er udvalgt for at sikre variation mht., hvor store besparelser kommunerne har foretaget på serviceudgifterne efter at krisen for alvor ramte den danske økonomi i 2009 (dvs. i perioden ), hvor store problemer med budgetoverholdelse de har haft op til krisen (dvs. i perioden ) og i hvor høj grad problemerne er løst eller har ændret fortegn (mål ved budgetoverholdelse i perioden ), og hvor høje serviceudgifter de har haft pr. indbygger før krisen (i 2009). Størrelsen af besparelser formodes at give et fingerpeg om, i hvor høj grad 8

9 kommunerne har været nødt til at omprioritere ressourcer. Budgetoverskridelser formodes at have betydning for, i hvor høj grad kommunerne har været nødt til at fokusere på forbedring af den økonomiske styring, og serviceudgifterne pr. indbygger formodes at give et fingerpeg om, i hvor høj grad kommunerne har haft potentiale til forbedring af produktiviteten, såkaldt slack. Dette har resulteret i at udvalg af seks kommuner, en kommune i Hovedstadsområdet (HO), en i Nordsjælland (NS), en i Vestsjælland (VS), en i Syddanmark (SD), en i Østjylland (ØJ) og en i Vestjylland (VJ). Opgørelsen af besparelsernes størrelse er baseret på de Kommunale Nøgletals opgørelse af serviceudgifter pr. indbygger. Tallene er dog omregnet til kommunens samlede besparelser, idet det formodes at være krævende for en kommune at tilpasse udgifterne i takt med et evt. faldende indbyggertal, så udgiftsreduktioner pr. indbygger ikke giver et retvisende billede af udfordringerne. HO NS VS SD ØJ VJ Hele landet Besparelser på service -5,9% -9,7% -4,9% -10,8% -7,4% -6,8% -7,9% Budgetoverholdelse pr. indb Budgetoverholdelse pr. indb Serviceudgifter pr indbygger i 2009 Egne beregninger på basis af de Kommunale Nøgletal. Faste priser med udgangspunkt i Hvert case studie er baseret på interviews med borgmesteren, kommunaldirektøren og de direktører, der har ansvar for de store serviceområder, dvs. børn og unge og social- og ældreområdet. Desuden interviewes økonomichefen og en evt. stabschef for økonomi og styring. På nuværende tidspunkt er ikke alle case studier fuldt gennemført der mangler interviews med økonomichefer i den vestjyske og syddanske kommuner, og i den østjyske kommune er der kun foretaget 3 interviews. Den østjyske kommune udelades derfor i den nærværende udgave af analysen. I alt er foretaget interviews med 27 personer i perioden fra 13. august til 6. oktober Case beskrivelserne er endnu ikke godkendt af repræsentanter for deltagende case kommuner, og der er derfor tale om fortroligt materiale og om work in progress med begrænset validitet. Interviewene har drejet sig om flere emner, herunder udgiftsprioriteringer, økonomistyring og mål- og resultatstyring, og der har derfor været begrænset fokus på mål- og resultatstyring. Dette håndteres i nærværende version af analysen ved at inddrage supplerende skriftligt materiale fra kommunernes hjemmeside og materiale, som er udleveret interviewpersonerne. I en senere version 9

10 suppleres empirien ved interviews med en medarbejder i hver kommune, der har mål- og resultatstyring som primært arbejdsområde. Det er ligeledes planen at uddybe case studierne med en interviewrunde med udvalgte centerchefer og udvalgsformænd. I det følgende præsenteres de enkelte cases som optakt til analysen af, hvordan kommunerne har brugt mål- og resultatstyring i forbindelse med deres håndtering af krisen. 4. Case præsentation I det følgende præsenteres de enkelte cases. Der fokuseres på kommunernes økonomiske udfordringer under krisen men også på enkelte andre faktorer, som kan have betydning for deres mål- og resultatstyringspraksis, herunder deres status som fortsætterkommune eller sammenlægningskommuner, deres politiske ledelse (partifarve og kontinuitet), deres administrative organisationsmodel og deres politiske og administrative styringsmodel. Hovedstadskommunen Hovedstadskommunen har et relativt godt økonomisk udgangspunkt og er desuden en vækstkommune, som oplever stigende indbyggertal indtægter. Den har et højt serviceniveau og samtidigt en tradition for god økonomistyring. Kommunens informanter giver ikke udtryk for, at krisen har været særlig vanskelig at håndtere, selv om man har gennemført samlede besparelser på 5,9% på serviceudgifterne (svarende til 9,9% pr. indbygger) Kommunen er en fortsætterkommune og har haft en stabil politisk ledelse med en socialdemokratisk borgmester. Kommunen er organiseret efter en fagforvaltningsmodel. Man har i kommunen arbejdet med mål- og resultatstyring i årtier. Kommunens overordnede styringsprincip politisk mål- og rammestyring, og man arbejder med et målhierarki fra en 4-årig Kommunestrategi til 1-årige budgetmodel, som udformes af de politiske fagudvalg med udgangspunkt i deres politikker. Den politiske målstyring udføres af en administrativ kontraktstyringsmodel. Den nordsjællandske kommune Den nordsjællandske kommune har også et godt økonomisk udgangspunkt og indbyggervækst. Den har nogenlunde gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger, hvilket dog i sammenhæng med dens lave udgiftsbehov nok skal ses som udtryk for et højt serviceniveau og/eller slack i organisationen. Kommunen har imidlertid haft store problemer med økonomistyringen op til krisen, hvilket skal ses i sammenhæng med, at sammenlægnings-processen var præget af strid mellem to grupperinger, 10

11 der hver blev ledet af en tidligere borgmester fra én af de tre gamle kommuner. Den første periode var således præget af et smalt politisk flertal. Siden 2010 har man haft en mere stabile forhold og Venstre borgmester med bred konstituering. Man har i den periode gennemført relativt store besparelser og vendt budgetoverskridelserne til et underforbrug. Den administrative organisation må betegnes som en koncernmodel med administrative centre. Umiddelbart efter kommunalreformen etablerede man 15 centre. I 2012 tog en ny kommunaldirektør initiativ til, at man etablerede en ny struktur med en mindre direktion og færre centre (7 i alt). Organisationsændringen var led i et større ledelsesprojekt, som har til hensigt at styrke det tværfaglige samarbejde og tilpasse organisationen til nye tilstande med økonomisk pres. Kommunen har politisk mål- og rammestyring med udgangspunkt i de politiske fagudvalg. Desuden har man siden 2012 arbejdet med at styrke den tværgående målstyring. Byrådet har således formuleret fire 4-årige tværgående strategiske mål for Mål og Budget Målene brydes ned i 1 årige politiske mål, som fagudvalgene tager stilling til, og i indsatsmål for de enkelte centre. Disse strategiske mål er knyttet til en særlig mindre pulje i budgettet. Kommunen har tilsyneladende ikke et administrativt aftalesystem. Den administrative styringstænkning lægger stor vægt på skabelsen af en fælles kultur og på dialog mellem de administrative niveauer. Det er indenfor disse rammer centerchefernes ansvar at skabe mål og retning for centres enheder og synliggøre resultaterne. Den vestsjællandske kommune Den vestsjællandske kommune har et noget vanskeligere økonomisk udgangspunkt, og man har i løbet af krisen oplevet, at en svag indbyggervækst er vendt til en tilbagegang. Kommunen havde lavere serviceudgifter pr. indbygger end landsgennemsnittet i 2009, og besparelserne på serviceudgifterne har ligget under gennemsnittet i Informanterne giver dog udtryk for, at man nu står over for større og mere strategisk tilrettelagte besparelser. Kommunen har efter kommunalreformen haft store problemer med budgetoverholdelsen. Det skal ses i lyset af, at kommunen er en sammenlægningskommune, og at man efter kommunalreformen valgte at harmonisere skatteprocenten med udgangspunkt i den laveste skattesats. Det skabte fra starten et behov for udgiftsmæssig harmonisering, som var svær at indfri i den meget flade organisationsmodel, man havde valgt efter inspiration af den største kommune i sammenlægningen. 11

12 Kommunen har oplevet et skift i den politiske ledelse i 2010, og i dag ledes kommunen af en Venstre borgmester med en bred konstituering. Den administrative organisering blev ligeledes ændret i 2010 fra den meget flade direktions/virksomhedsmodel til en centermodel. Kommunen har også ændret styringsmodel i I kommunens første periode formulerede Byrådet en række servicemål, som var udgangspunkt for den økonomiske tildeling til virksomhederne. Under disse servicemål formulerede man service-kvaliteter, der beskrev den servicestandard borgerne skulle have. Den politiske styring blev udfyldt med en aftalestyring af de decentrale virksomheder. Ved omorganiseringen i 2010 indførte man økonomisk rammestyring og gav de faglige udvalg økonomisk ansvar for deres politikområder. De stående udvalg formulerer også politikker og strategier, som refererer til Byrådets overordnede vision og udviklingsstrategi. Ifølge informanterne har styringssystemet hjulpet kommunen til at få styr på økonomien, men der har kun været begrænset opfølgning på de ikke-økonomiske resultater. Flere af informanterne giver udtryk for, at man nu arbejder med 3. generation af resultatstyring, hvor man skal tænke i effekter på tværs af de faglige siloerne. Denne nye tilgang til resultatstyring eksemplificeres med, at man i den seneste budgetproces har arbejdet med tværgående omstillingsgrupper og effektmål. Den syddanske kommune Den syddanske kommune er en udkantskommune, som præges af betydelige sociale og økonomiske udfordringer, herunder kraftig befolkningstilbagegang. Kommunen havde høje serviceudgifter i 2009, hvilket dog skal ses i lyset af dens meget høje udgiftsbehov. Kommunen har dog reduceret serviceudgifterne med næsten 11% fra 2009 til 2013 (svarende til 4% pr. indbygger). Kommunen oplevede store budgetunderskud og faldende likviditet efter kommunalreformen, men dette er vendt til et markant underforbrug i Kommunen er resultat af sammenlægning af 7 mindre kommuner. Den har haft socialdemokratiske borgmestre siden kommunalreformen, men den seneste konstitueringsproces var lidt turbulent og resulterede i en smallere konstituering og en borgmester, der ikke kommer fra Byrådets største parti. Kommunens administrative organisering må betegnes som en koncernmodel med en direktion og chefer for 7 såkaldte driftssektorer og 6 stabssektorer. Styringsmodel tog i første byrådsperiode udgangspunkt i en Politisk Aftale mellem Byrådet og Direktionen. Aftalen var omfattende og beskrev Byrådets visioner og overordnede mål på kommunens hovedindsatsområder og angav indsatser og succeskriterier herfor. I kommunens anden 12

13 periode blev aftalen afløst af kommunens Plan- og Udviklingsstrategi 2012 som det retningsgivende dokument. Strategien har som central forudsætning, at befolkningstallet fortsat vil falde og udpeger på den baggrund fire fokuspunkter for kommunens udvikling, herunder en satsning på den næste generation. For den seneste byrådsperiode har konstitueringspartierne desuden indgået en detaljeret politisk aftale med (kvalitative) målsætninger for kommunen og de enkelte udvalg. Kommunens faglige politikker refererer dog ikke til Plan- og Udviklingsstrategien (som er nyere end de fleste politikker). Kommunen har ikke et administrativt aftalesystem. Der eksisterede ét i de første år efter kommunalreformen, men det er blevet afskaffet. Den vestjyske kommune Den vestjyske kommune havde i 2009 et gennemsnitligt økonomisk pres og forholdsvis lave serviceudgifter. Under krisen har den oplevet en vending i indbyggertallet, så den nu må vænne sig til faldende indbyggertal. Den har siden 2009 gennemført forholdsvis moderate besparelser på serviceudgifterne, men informanterne giver udtryk for, at man nu står overfor mere radikale besparelser. Kommunen har haft forholdsvis stor budgetpræcisionen både før og efter krisen. Kommunen ledes af et meget stabilt politisk flertal med borgmestre fra Venstre. Den administrative organisationen har flest fællestræk med en koncernmodel med en direktion og et antal faglige og tværgående centre. Informanterne lægger stor vægt på, at kommunen har en tværgående organisering, og direktørerne ikke skal være for fast knyttet til et opgaveområde. Kommunen beskriver sin styringsmodel som Dialogbaseret Aftalestyring. Aftalestyringen tager udgangspunkt i Direktionens 4-årige Strategiplan, og der følges op på kommunens dialogbaserede aftaler med udgangspunkt i den Fælleskommunale Kvalitetsmodel. Den administrative aftalestyring refererer til en række politiske måldokumenter, herunder Byrådets Vision, planstrategien og en lang række vedtagne politikker. De fleste af politikkerne er formet efter en fælles skabelon med politiske målsætninger, målepunkter og indsatser. Der er også en fælles procedure for opfølgning. Case kommunernes politiske og administrative karakteristika opsummeres i nedenstående tabel. HO NS VS SD VJ Sammenlægnin Nej Ja Ja Ja Ja gs-kommune Borgmesterens A V V A V partifarve Politisk Stor Middel Middel Middel Stor stabilitet Organisationsm Fagforvaltning Koncernmodel Koncernmodel Koncernmodel Koncernmodel 13

Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen. Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer

Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen. Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer Publikationen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer kan downloades fra

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

HD ØP Speciale CBS 2011. Proceseffektivisering i. Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommune

HD ØP Speciale CBS 2011. Proceseffektivisering i. Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommune HD ØP Speciale CBS 2011 Proceseffektivisering i Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommune Vært Stabschef Jens Thygesen Skrevet af Henrik Mosekilde Projektvejleder Management konsulent, Merete Permin

Læs mere

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft Kommunale serviceniveauer og produktivitet Publikationen Kommunale serviceniveauer og produktivitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Notat til Produktivitetskommissionen Jørgen Grønnegård Christensen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Maj 2013 1 Sammenfatning Den danske offentlige

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Sorø Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Sorø Kommune. maj 2009 www.krevi.dk

Kommunekompasset. Evaluering af Sorø Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Sorø Kommune. maj 2009 www.krevi.dk Kommunekompasset Evaluering af Sorø Kommune KREVI Sorø Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres resultaterne i kommunekompas-målingen.

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere