Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis?"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Maria Laura Lippert Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis? - Et studie af betydninger af indikatorbaseret kvalitetsudvikling for håndtering og forståelser af forskellige kliniske aspekter Denne ph.d.-afhandling er indleveret til Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 23. maj 2014.

2 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Titel: Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis? English Title: What (quality)development in general practice? Hovedvejleder: Lars Bjerrum, Professor, cand.med., ph.d. Afdeling for Almen Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Medvejleder: Marius Brostrøm Kousgaard, Seniorforsker, politolog, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis i København Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 2

3 Indholdsfortegnelse 1. FORORD DANSK RESUMÉ ENGLISH SUMMARY LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING BAGGRUND KVALITETSFORSTÅELSER I ALMEN MEDICIN KVALITETSUDVIKLINGSTEKNOLOGI I DANSK ALMEN PRAKSIS PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSEN FORSKNINGSSPØRGSMÅL, BETRAGTNINGSPERSPEKTIV OG UNDERSØGELSESTILGANG OPBYGNING AF UNDERSØGELSEN A. Teknologien B. Teknologiens møde med praksis C. Relationer mellem kvalitetsforståelser og kvalitetsudviklingsteknologi FELTSTUDIET Det samlede feltstudie Første sekvens: formål og valg af informanter Forløb af første sekvens Anden sekvens: formål og valg af informanter Forløb af anden sekvens METODEVALG I FELTSTUDIET ANALYTISK BEHANDLING AF UNDERSØGELSESMATERIALET BRUGEN AF TEORETISK LITTERATUR FORSKER MED ANDEN FAGLIG BAGGRUND PRÆSENTATION AF ANALYSER TRE FORSKELLIGE VINKLER ARTIKELRESUMÉER Kvalitetsmålinger i almen praksis: ny teknologi og gamle logikker

4 9.2.2 General practitioners uses and perceptions of electronic feedback on treatment outcomes a qualitative study The uses and implications of quality standards in general practice consultations OPSAMLING/KONKLUSIONER PERSPEKTIVERING UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNINGER OG BEGRÆNSNINGER OVERVEJELSER OM KARAKTER OG RELEVANS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER OVERVEJELSER I RELATION TIL VALG AF INFORMANTER OVERVEJELSER OM BETYDNING AF TYPE 2 DIABETES SOM CASE-SYGDOM FØRSTE ARTIKEL ANDEN ARTIKEL TREDJE ARTIKEL SAMLET LITTERATURLISTE

5 1. Forord Denne undersøgelse af en ny kvalitetsudviklingsteknologi i dansk almen lægepraksis er blevet til i et samarbejde med alment praktiserende læger, der har stillet sig til rådighed for samtale og observationer. Der er modtaget finansiering fra Helsefonden og fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København, herunder temapuljen til organisationsforskning i almen praksis under Forskningsfonden for Almen Praksis. Præsentationen af undersøgelsen henvender sig til alment praktiserende læger og naturligvis til andre, der interesserer sig for kvalitetsudviklingsspørgsmål og for almen praksis. Der er mange, som har bidraget til undersøgelsens gennemførelse. Først og fremmest skal der rettes tak til de klinikker, som har brugt deres tid, åbnet deres døre og delt deres erfaringer. Der skal også rettes en stor tak til de praktiserende lægers og regionernes fælles enhed for kvalitetsudvikling 1, DAK-E, hvis repræsentanter altid har stillet sig til rådighed for samtaler og interview. Der skal rettes varm tak til Dorte Effersøe Gannik for bidrag og inspiration til projektets formulering og for vejledning i de første faser af undersøgelsen. Sidst, men ikke mindst, skal der rettes tak til Lars Bjerrum og Marius Brostrøm Kousgaard, som overtog vejledningen af projektet siden, til Susanne Reventlow for artikelsamarbejde og støtte til projektet og til Institut for Organisation og Arbejde, IOA, på Copenhagen Business School, CBS, for sparring og studieophold. Undersøgelsen er formuleret inden for rammerne af en ansættelse på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, der også har dannet ramme om dens udførelse. Valget af forskningsobjekt faldt tidligt på datafangstinitiativet, der på det tidspunkt (2009) havde eksisteret som et frivilligt kvalitetsudviklings- og kvalitetsmålingsinitiativ i cirka et år. Udviklingen på sundhedsområdet, herunder ikke mindst den fremadskridende udvikling og implementering af en akkrediteringsmodel for hele det danske sundhedsvæsen, DDKM, gjorde klart, at datafangstteknologien ville blive et tiltagende centralt element i almen praksis. Det understregede relevansen af at beskæftige sig med initiativet i et forskningsprojekt, men det var ikke givet, hvilke spørgsmål der skulle lægges til grund for en undersøgelse. I de fora, hvor datafangstinitiativet blev drøftet, fyldte især teknisk vinklede spørgsmål om teknologiens fortsatte implementering og om videreudvikling af dens funktioner. Den type spørgsmål blev kun sjældent forbundet med indholdsmæssige spørgsmål om den faglighed, 1 Tidligere Den Almenmedicinske Kvalitetsudviklingsenhed, DAK-E 5

6 teknologien skulle bidrage til at sikre høj kvalitet af. I samme periode genopblussede en debat om kvalitet og værdier i almen praksis. Spørgsmål om kvalitet og værdier lod på en og samme tid til at være vanskelige at holde adskilt fra og vanskelige at forbinde med spørgsmål om specifikke teknologier til udvikling og sikring af høj kvalitet. Fravær af viden om, hvordan og hvornår forskellige redskaber understøtter håndtering af forskellige faglige aspekter, blev tilbagevendende fremhævet i debatfora og skriftlige debatindlæg (eks. Vedsted & Olesen 2009) som en barriere for såvel endelig stillingtagen til som meningsfulde udvekslinger om konkrete initiativer til udvikling af kvalitet i almen praksis. Tilsammen gav løsrevne værdidiskussioner og problematiseringer af fravær af viden om virkninger af kvalitetsudviklingsredskaber anledning til formulering af et overordnet forskningsspørgsmål om datafangstteknologiens betydning for kvaliteten i almen praksis: I hvilken retning om nogen ledes kvaliteten i almen praksis ved hjælp af dette redskab? Hvordan bliver den anvendt og med hvilken betydning for håndtering og forståelse af forskellige kliniske aspekter? 2. Dansk resumé Aktuelt er der omfattende bestræbelser på udvikling og implementering af teknologier til måling og udvikling af kvalitet i primære sundhedssammenhænge. I dansk almen praksis sigter datafangstteknologien mod at optimere behandlingskvaliteten for patienter med kronisk sygdom ved at give alment praktiserende læger adgang til indikatorbaseret feedback på egne behandlingsresultater og ved hjælp af elektroniske remindere med anbefalinger til indhold og forløb af patientkonsultationer. Denne afhandling anlægger forskellige perspektiver på et overordnet undersøgelsesspørgsmål om teknologiens betydning for håndtering af forskellige faglige aspekter blandt alment praktiserende læger. Afhandlingen formidler en undersøgelse, der omfatter studier af datafangstteknologiens evalueringskoncept og af forståelser af kvalitet i almen medicin. Disse dele af undersøgelsen har haft betydning for, at spørgsmål om teknologiens indflydelse på håndtering af henholdsvis biomedicinske og patientcentrerede aspekter står centralt i afhandlingen. Hovedvægten i undersøgelsen har ligget på udforskning af datafangstteknologiens møde med alment praktiserende læger gennem et eksplorativt feltstudie blandt tidlige brugere af teknologien. Feltstudiet omfattede i alt 17 alment praktiserende læger fordelt på ti klinikker. Det blev gennemført i to sekvenser, der sigtede mod at give indsigt i lægernes forskellige anvendelser og oplevelser af datafangst- 6

7 teknologien som kvalitetsudviklingsredskab såvel udenfor som i patientkonsultationer. Begge feltstudiets sekvenser var baseret på kvalitative, semistrukturerede interview og på observationer af konsultationer. Undersøgelsen viste, at brug af feedback understøttede lægernes opmærksomhed på biomedicinske kriterier for behandlingskvalitet og på konkrete behandlingsmæssige opgaver. Den brug af teknologien førte imidlertid også til overvejelser om tidsforbrug på datakvalitet i forhold til tid med patienter og om hensigtsmæssig balancering mellem teknologiens kvalitetskriterier og andre forhold med betydning for vurderinger af patienters behandlingstilstand og -behov. Undersøgelsen forbandt brug af remindere med efterlevelse af kliniske anbefalinger, men også med læge-patient interaktioner, der formede sig efter reminderens standardanvisninger snarere end som et opmærksomt samspil mellem læger og patienter. Afhandlingen peger på nogle grundlæggende forskelle mellem lægernes forståelser af faglig kvalitet og de kvalitetsaspekter, der understøttes af datafangstteknologien. Den peger også på, at brug af remindere som udgangspunkt for patientkonsultationer kan virke negativt ind på håndteringen af principper om patientcentrering. Samlet set viser undersøgelsen både muligheder og begrænsninger ved en målingsbaseret og standardiseret tilgang til kvalitetsudvikling i almen praksis. 3. English summary In primary health care, initiatives to diffuse and implement technologies for measurement and improvement of clinical quality are currently widespread. In Denmark, an indicator-based technology for assessing and improving the quality of care for patients suffering from chronic diseases has been implemented in general practice. The Data Capture Program provides general practitioners (GPs) with access to regular feedback on treatment outcomes, and presents electronic reminders with clinical recommendations concerning the content and procedure of chronic care consultations. The present thesis applies different perspectives to an overall research question about the significance of this technology to how GPs deal with different aspects of care. Studying and comparing the Data Capture Program s approach to evaluation with understandings of clinical quality in general medicine, the possible impact of the technology on GP s approaches to biomedical and patient-centred aspects of care, respectively, were identified as a key analytical issue of the enquiries. An explorative field study among early users of the Data Capture Program, focusing on their uses and perceptions of the technology constituted the main part 7

8 of the empirical research. 17 GPs from ten clinics were included. The field study as a whole aimed at providing insight into GPs uses and experiences of the Data Capture Program as a tool for quality development applied outside consultation hours and during patient encounters. The study was carried out in two sequences. Both included qualitative, semi-structured interviews and participant observations of consultations. The study showed that the GPs uses of feedback facilitated attention to biomedical outcome criteria and to specific treatment-related problems in patients suffering from chronic diseases. At the same time, uses of feedback prompted concerns about the maintenance of a suitable balance between the time and efforts spent on the technology, and the time spent with patients. It also prompted reflections regarding the importance of including other criteria than those provided by the feedback when assessing individual cases. The use of reminders was identified to facilitate compliance with clinical recommendations. This feature was, however, also identified to shape clinical interactions along the lines of the standard recommendations, thus interfering with attentive and situated interactions between doctors and patients. The thesis points to some substantial differences between those aspects of clinical quality supported by the technology and the GPs understandings of professional core aspects. Furthermore, it makes the case that the introduction and use of reminders may potentially undermine the enactment of ideals of patient-centredness at the practice level. Overall, the study points to possibilities and limitations relating to a standardized approach to quality development in general practice 4. Læsevejledning Denne afhandling er artikelbaseret og omfatter i alt tre publicerede/publiceringsklare artikelmanuskripter. Præsentationen af undersøgelsen og dens resultater i det følgende er udformet med henblik på at kunne læses uafhængigt af de enkelte artikelbidrag. Af samme grund er der overlap mellem rammetekst og artikler. De to indledende baggrundsafsnit (kap. 6) bygger på baggrundsanalyser og -beskrivelser, der også indgår i de enkelte artikler. Efter baggrundskapitlerne følger en beskrivelse af studiets undersøgelsestilgang, opbygning, metoder og brugen af anden forsknings- og teoretisk litteratur (kap. 7). Præsentationen af undersøgelsen rundes af med en række overvejelser om, hvad forskerens egen faglige baggrund og motivationer for gennemførelse af undersøgelsen har betydet for dens formulering og for de perspektiver, der er anlagt til belysning af undersøgelsesspørgsmålene (kap. 8). 8

9 En præsentation af de tre artikelbidrag med resuméer af deres bærende pointer og centrale fund (kap. 9) leder frem til en opsamling og konklusion på de anvendelser og betydninger af datafangstteknologien, som undersøgelsen har identificeret (kap. 10). Perspektiveringen (kap. 11) relaterer undersøgelsens resultater til nogle af de senere udviklinger af datafangstteknologien og peger på spørgsmål til videre udforskning, der rækker ud over den konkrete teknologi og dansk almen praksis. Herefter følger en række afsnit med overvejelser om undersøgelsens resultater og om dens begrænsninger (kap. 12). De tre artikelbidrag indgår til sidst i afhandlingen (kap. 13, 14 og 15) i den form, de enten er publiceret eller indsendt til publicering i. 5. Indledning Diskussioner om kvalitetsmålinger på sundhedsområdet er ofte præget af polarisering, hvor varme hænder, menneskelighed og interesse for patienter på den ene side stilles over for kolde hænder gold instrumentalisering og apparatfejlstænkning på den anden. Eller omvendt, hvor modernisering, udvikling og fremskridt til gavn for patienter ved hjælp af ny teknologi på den ene side stilles over for forstening, romantisk bagstræberi og teknologiforskrækkelse på den anden. Der er gennemført en del studier af virkninger af kvalitetsmålingsteknologier, som underbygger enten den ene eller den anden positions argumenter, men som samtidig gerne beskæftiger sig med så forskellige aspekter af den kliniske kvalitet henholdsvis hårde, målbare resultater og blødere kvalitetsaspekter, der kun dårligt lader sig måle at de kan være vanskelige at bruge som afsæt for dialoger om den slags teknologier på tværs af forskellige holdninger og synspunkter. Denne undersøgelse har gjort forsøg på at træde et skridt tilbage fra sådanne positioner og gå åbent (eksplorativt) til undersøgelser af et konkret initiativ. Ambitionen har ikke været at identificere sikre effekter eller bivirkninger af datafangstteknologien. Der er som udgangspunkt lagt vægt på en høj grad af åbenhed hvad angår såvel spørgsmål om virkninger/ fravær af virkninger, som hvad angår ønskværdighed af eventuelle sådanne. Med henblik på at understøtte diskussioner af forskellige mulige konsekvensers ønskværdighed er der sigtet mod at identificere konkrete anvendelser af datafangstteknologien og mod at udpege relevante problemstillinger i relation til forskellige forståelser af kvalitet. 9

10 6. Baggrund 6.1 KVALITETSFORSTÅELSER I ALMEN MEDICIN Kvalitets- og fagforståelser er sjældent statiske, men derimod gerne under stadig forandring, til stadig diskussion og under påvirkning af mange forskellige forhold (Dahler-Larsen 2008b, Wackerhausen 2001). Det kan føres langt tilbage, at de bløde, relationelle og interaktionelle aspekter af den almenmedicinske faglighed er blevet tillagt betydelig vægt. Samtidig har netop disse aspekter været til løbende diskussion og redefinition i fagets litteratur. Diskussioner om kvalitet i almen praksis føres og er traditionelt blevet ført på baggrund af en bred enighed om vigtigheden af at tage udgangspunkt i den enkelte patient og om at se helbredsproblematikker fra både patientens perspektiv og i et helhedsperspektiv, der omfatter fysiske (biomedicinske), psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle forhold (Sundhedsstyrelsen & DSAM 2013, WONCA 2002). Kvalitet i fagudøvelsen forstås altså overordnet som en person- og situationsbestemt balance mellem forskellige hensyn og forskellige faglige elementer. Biomedicinsk viden og behandling er et vigtigt element, men forståelsen af og interaktion med den enkelte patienter går igen i forskellige beskrivelser af fagligheden som afgørende for den kliniske kvalitet (eks. Reeve 2010, WONCA 2002, Østergaard et al 2007). Relationelle og interaktionelle aspekter af den lægelige opgave er beskrevet i medicinsk filosofi som centrale for klinisk praksis på tværs af medicinske specialer (Hoffmann 2002, Pellegrino & Thomasma 1981, Widdershoven- Herding 1987), men alment praktiserende lægers opgave er traditionelt blevet forstået som særligt afhængig af opmærksom kommunikation med og et bredere (og længerevarende) personligt kendskab til patienter (Mead & Bower 2000) 2. Den udpræget personcentrerede og helhedsorienterede forståelse af den faglige opgave og af høj faglig kvalitet blandt alment praktiserende læger som faggruppe bliver gerne begrundet med henvisning til konkrete, praktiske omstændigheder for fagudøvelsen og den patientgruppe, der behandles i almen praksis (eks. Reeve 2010, Østergaard et al 2007). Fordi almen praksis almindeligvis er borgerens første og dermed uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet, er den alment praktiserende læge i kontakt med alle typer af helbredsproblemer. Hos den patientgruppe, der behandles i almen praksis, er grænserne mellem sundhed og sygdom ofte uklare og tvetydige, og alment praktiserende læger må derfor ofte vurdere og forholde sig til tilstande, 2 På baggrund af en litteraturgennemgang har Mead og Bower (2000) konkluderet, at patientcentreret medicin er blevet stærkest advokeret inden for almen praksis feltet. 10

11 hvor biomedicinsk viden er utilstrækkelig som baggrund for forståelse og håndtering af helbredsproblematikker (Gallo 1997, Ring et al. 2005, Tinetti & Fried 2004). Mange henvendelser til den alment praktiserende læger udløses af eller kan forbindes med andre typer af forhold end sygdom i snæver medicinsk forstand. De patienter, der behandles i almen praksis, kan lide af sygdom(me) i medicinsk forstand, men have lige så stort behov for hjælp til håndtering af personlige og sociale problemstillinger i relation til disse som for medicinsk behandling (Reeve 2010, Starfield & Mangin 2011). Den kliniske tilgang, der er blevet fremhævet som kendetegnende for almen medicin, er blevet sat på begreb med patientcentreringsbegrebet, der i årtier og på tværs af landegrænser har udgjort en kerneværdi og et centralt fagligt princip for alment praktiserende læger (Hudon et al 2011, Hasegawa et al. 2005, Howie et al 2004, WONCA 2002, Østergaard et al 2007). Litteraturen om patientcentreringsbegrebet er bred, og den afspejler ikke nogen konsensus om definitionen af en patientcentreret klinisk tilgang. Siden patientcentreringsbegrebet først blev formuleret for fire årtier siden (Royal College of General Practitioners 1972), er dets præcise betydning blevet udlagt forskelligt fra forskellige kanter, og forskellige definitioner er løbende blevet gjort til genstand for diskussioner om tolkninger og om praktisk klinisk håndtering (May & Mead 1999). Tidlige definitioner af patientcentrering fra The Royal College of General Practitioners (1972) fokuserede på vigtigheden af at se patienter som hele personer. Et blik på patienter som hele personer er siden blevet sat lig med lægens opmærksomhed på den enkelte patients livserfaringer, følelser, oplevelser af egen helbredstilstand og af eget behandlingsbehov (Larivaara 2001). Under indflydelse af psykoanalytiker Michael Balint (eks. 1957) har undervisning af (vordende) alment praktiserende læger og megen af den forskning, der er blevet gennemført inden for almen praksis-området, været koncentreret om håndtering af konsultationssituationer mødet mellem læge og patient. En patientcentreret tilgang er blandt andet blevet defineret som en konsultationsmodel, der giver plads til patientens dagsorden (Larivaara 2001, Mabeck 1994) og giver patienten en høj grad af indflydelse på det kliniske møde (van Dulmen 2003). Som indvending mod eller nuancering af denne forståelse er det blandt andet blevet fremhævet, at lægelig autoritet i det kliniske møde kan være både positiv og nødvendig, og at patientcentreret medicin forståelse af patientens behov i nogle tilfælde kan handle om, at lægen tager en høj grad af styring i mødet med patienter (Olesen 2004a, Olesen 2004b). Sameksistensen af flere forskellige tolkninger er i overensstemmelse med en forståelse af patientcentreringsbegrebet som et både beskrivende og normativt begreb, hvis konkrete tolkning 11

12 kan veksle fra situation til situation. Gennem en årrække har der imidlertid været en tendens til at såvel normativiteten som graden af åbenhed for fortolkning er blevet problematiseret. Eksisterende definitioner af patientcentrering er blevet kritiseret for at være upræcise (eks. Epstein et al 2005, Glasgow, Peeples & Skovlund 2008). Den form for kritik kan blandt andet ses som udtryk for et generelt skred i det dominerende videnssyn, der har trukket videns- og kvalitetsforståelser i retning af et naturvidenskabeligt vidensideal, hvor objektivitet, entydighed og målbarhed er centrale kvalitetsparametre (Jensen et al. 2002, Wood et al. 1998). Forskellige reaktioner på et ideal om entydighed og målbarhed kan også ses afspejlet i, hvordan patientcentrering er blevet beskrevet og søgt legitimeret gennem tiden. Tidlige beskrivelser af vigtigheden af en person- og situationsbestemt klinisk tilgang understregede det forhold, at der er nogle konkrete præmisser for (be)handling i almen praksis jvf. de ovenfor beskrevne som betyder, at alment praktiserende læger har et udpræget behov for at supplere regelbaseret (biomedicinsk) viden med situationsbestemt viden, praktiske færdigheder og erfaringsbaserede indsigter (eks. McWhinney 1966). Disse beskrivelser tog udgangspunkt i den forståelse, at der er grundlæggende forskel på regelbaserede og situationsbestemte aspekter af den kliniske opgave, og at begge typer af aspekter har deres oplagte nødvendighed og berettigelse. Siden har der været en tendens til, at fortalere for en patientcentreret tilgang har fjernet sig fra en forståelse af den kliniske opgave, der giver plads til såvel regelbaserede som ikke-regelbaserede elementer som kvalitativt forskellige aspekter af praksis. Det er i nogle tilfælde kommet til udtryk gennem beskrivelser af patientcentrering som en klinisk tilgang, der står i modsætning til en videnskabsbaseret og biomedicinsk orienteret klinisk praksis (i.e. Fugelli 2011). Langt oftere er der imidlertid gjort forsøg på at beskrive en patientcentreret klinisk tilgang inden for rammerne af regelbaseret og naturvidenskabelig tankegang. Tendensen til at se humanistiske og naturvidenskabelige aspekter af den kliniske opgave som modsætninger elementer, der er i grundlæggende konflikt afspejler en udvikling, der har stået på inden for det medicinske område gennem det meste af dette århundrede (Gadamer 1993, Jensen et al. 2002, Wood et al. 1998). Beskrivelser af de interaktionelle aspekter af den kliniske opgave inden for rammerne af en regelbaseret forståelsesramme kan ses som forsøg på at styrke såvel håndteringen som anerkendelsen af disse aspekter ved at tilpasse og oversætte dem, så de lever op til det dominerende vidensideal. I forhold til patientcentreringsbegrebet har sådanne forsøg omfattet formulering af detaljerede guidelines for håndtering af det kliniske møde. Dertil kommer talrige studier, der har forsøgt at måle effektiviteten af en patientcentreret tilgang og at 12

13 tilvejebringe evidens for bedre outcomes af behandlinger (eks. Epstein et al. 2005, Flach et al. 2004, Glasgow et al. 2008, Mead et al. 2002, Stewart et al. 1995). Der er rejst kritik af den slags forsøg som misforstået teknificering af det oprindelige kliniske princip, der tillagde den enkelte læges evne til udøvelse af dømmekraft i konkrete situationer større vægt end strikte definitioner (Berwick 2009, Harrison 2002, Steensland 2001). Parallelt med, at anerkendelsen af relationelle og interaktionelle aspekters vigtighed for den kliniske opgave er øget på tværs af medicinske specialer (Reeve 2010), er der opstået en tendens til, at beskrivelser af disse aspekter er blevet splittet op på delelementer, og til at lægens udvikling af en personlig forståelse af og dialog med patienter i stadigt højere grad forstås som knyttet til forskellige metoder og (kommunikations)teknikker (Howie et al. 2004). Den stadigt mere omfattende, tekniske videnskabeliggørelse af sundhedsfaglighed er blevet beskrevet som noget, der har ført til decideret andetgørelse af praktisk klinisk fagudøvelse (Wood et al. 1998). Det kan også ses som en udvikling, der har medført vanskeligheder med at definere egen faglighed blandt alment praktiserende læger. En undersøgelse af danske alment praktiserende lægers syn på fagets essens, vilkår og udvikling fra 2003 konkluderede blandt andet, at lægerne ikke havde fælles begreber til at beskrive deres egen praksis. Den pegede desuden på, at de kvalitetskriterier, som alment praktiserende læger gennemgående baserer sig på, adskiller sig væsentligt fra de kriterier, der er gængse i forbindelse med centralt igangsatte initiativer til sikring og udvikling af klinisk kvalitet (Gannik 2003). Blandt alment praktiserende læger og i fagets litteratur har diskussioner om fortolkninger og definitioner af bløde interaktionelle faglige aspekter mere eller mindre eksplicit knyttet sig til forsøg på at styrke disse og på at gøre dem legitime på linje med hårde biomedicinske aspekter af fagligheden. Både i den almenmedicinske litteratur og blandt alment praktiserende læger har den slags diskussioner været ført med vekslende intensitet og har knyttet sig til praktiske spørgsmål som for eksempel anerkendelse af specialet som akademisk disciplin (eks. McWhinney 1966) 3 og dets særlige opgave- og ansvarsområder (eks. Mabeck et al. 2000). På det seneste er den praktiske betydning af spørgsmål om kvalitet i fagudøvelsen for alment praktiserende læger ikke mindst blevet tydeliggjort af centralt igangsatte initiativer til måling og udvikling af 3 Da McWhinney skrev om vigtigheden af en person- og situationsbestemt klinisk tilgang tilbage i 1960 erne, var hans eksplicitte hovedærinde at pege på almen praksis som en selvstændig medicinsk disciplin med egne kernekompetencer og indsatsområder. Han understregede betydningen af at skabe formelle akademiske strukturer som universitetsafdelinger for at fastslå og fremme disciplinens position (McWhinney 1966). 13

14 klinisk kvalitet (Reeve 2010). Målingsbaseret kvalitetsudvikling kræver faste og entydige definitioner af forskellige kvalitetsaspekter. Den slags mål for kvalitet kan i sig selv være svært forenelige med en forståelse af den kliniske opgave som frem for alt situations- og personbestemt. Derudover rummer forsøg på måling af kvalitet en indbygget høj prioritering af de biomedicinske aspekter af fagligheden, fordi biomedicinsk outcome er det aspekt, der er det lettest målbare, og som så at sige hører hjemme inden for en målingstankegang. 6.2 KVALITETSUDVIKLINGSTEKNOLOGI I DANSK ALMEN PRAKSIS Måden, hvorpå kvaliteten af ydelserne i dansk almen praksis er blevet søgt opretholdt og løbende forbedret fra centralt hold, har frem til for nylig primært bestået i tilbud om forskellige former for efter- og videreuddannelse. Derudover har alment praktiserende læger haft en udbredt tradition for og er blevet opfordret af deres faglige organisationer til at danne og indgå i kollegiale netværksgrupper (kaldet tolvmandsgrupper eller supervisionsgrupper) med henblik på at udveksle og lære af hinandens erfaringer fra hverdagen og på at give hinanden råd og sparring i forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer (Gannik 2003). Der er løbende blevet udarbejdet kliniske vejledninger til almen praksis, og der har været gennemført en række målingsbaserede kvalitetsudviklingsprojekter i amtsligt regi (f.eks. Audit Projekt Odense, APO 4 ). Sammenlignet med hospitalssektoren har der imidlertid længe været praktiske vanskeligheder forbundet med at tilvejebringe oplysninger om behandling og resultater fra alment praktiserende læger på grund af organiseringen med mange små selvstændige enheder (DAK-E u/d). Siden 2007 er der blevet gennemført landsdækkende indsamling af kliniske data fra alment praktiserende læger ved hjælp af en ny it-teknologi, datafangstteknologien. Teknologien fungerer sådan, at der ved hjælp af et softwaremodul automatisk overføres oplysninger fra de elektroniske patientjournaler (diagnosekoder, medicinordinationer, ydelseskoder og laboratorieværdier) til en central kvalitetsudviklingsdatabase, Dansk Almenmedicinsk Database, DAMD, i takt 4 Audit Projekt Odense, APO, er et center for kvalitetsudvikling og efteruddannelse under Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Centeret udvikler og gennemfører kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering og analyserer arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter. 14

15 med, at de registreres i de enkelte klinikker 5. Når lægerne deler data med DAMD, får de til gengæld adgang til løbende indikatorbaseret feedback på egne behandlingsresultater (figur 1). Kvalitetsudvikling på praksisniveau har fra datafangstinitiativets start figureret som det centrale formål for både almen praksis faglige organisationer og Danske Regioner (Dibbern 2010, Danske Regioner 2007), men der er flere formål knyttet til teknologien. De indsamlede data bruges som udgangspunkt for forskning, og resultater fra kvalitetsmålingerne i almen praksis offentliggøres på regionsniveau af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP 6, hvor de blandt andet anvendes til sammenligning (benchmarking) af behandlingsresultater mellem almen praksis og hospitalsambulatorier og mellem forskellige geografiske områder. Overenskomsten for almen praksis 2014 omfatter en aftale om, at dataopsamling via datafangst skal bruges til at integrere almen praksis i den samlede akkrediteringsmodel for det danske sundhedsvæsen, Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM (RTLN & PLO 2014) 7. Figur 1: Deling af data med DAMD og adgang til feedback på behandlingsresultater 5 Alle danske alment praktiserende læger benytter elektroniske patientjournaler (Hansen & Kjellberg 2011). 6 Tidligere det Nationale Indikatorprojekt, NIP. 7 Overenskomsten for almen praksis 2014 fastsætter at akkreditering af almen praksis begynder 1. september 2015 og alle de omfattede klinikker skal være akkrediteret senest 31. august 2018 (RTLN & PLO 2014). 15

16 Datafangstteknologien er udviklet i et samarbejde mellem Den Almenmedicinske Kvalitetsudviklingsenhed (DAK-E) og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet med medfinansiering fra Sundhedsministeriet. Ideen til udvikling af teknologiens software opstod i et almen praksis- forskningsmiljø og handlede i første omgang om at lette indsamling af data til forskning baseret på oplysninger om patienter, der er i behandling hos deres alment praktiserende læge 8. Teknologien blev introduceret som et åbent tilbud om kvalitetsudvikling til alment praktiserende læger i hele landet i På daværende tidspunkt var installation af teknologien overenskomstmæssigt koblet med tilmelding til en ny honoreringsform Diabetesforløbsydelsen 9 der erstatter det sædvanlige ydelsesprincip i almen praksis med et fast årshonorar per patient, som skal honorardække alle kontakter relateret til diabetesomsorgen. Med overenskomstaftalen for almen praksis i 2011 blev alle alment praktiserende læger forpligtet til inden overenskomstperiodens udløb (1. april 2013) at installere teknologien og til at begynde at dele oplysninger om patienter og egne arbejdsprocesser inden for sygdomsområderne Type 2 diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjerteinsufficiens, kardiovaskulær sygdom samt stress, angst og depression (Lægeforeningen 2011). Samme overenskomstaftale ophævede den obligatoriske kobling af teknologien med en bestemt honoreringsform. Datafangstteknologien udbygges løbende med nye elektroniske funktioner, men den centrale funktion i kvalitetsudviklingsøjemed har fra teknologiens lancering været at give alment praktiserende læger adgang til indikatorbaseret feedback på egne data om patientbehandling. Når lægerne har delt deres journaldata med DAMD over en periode på seks måneder, kan de ved hjælp af en elektronisk signatur logge sig på en hjemmeside og se deres egne data præsenteret i elektroniske kvalitetsrapporter, som indeholder oversigter over patienter fordelt på kroniske sygdomsgrupper (figur 2). Kvalitetsrapporterne indeholder både administrative patientoplysninger (fødselsdage, dato for seneste kontrol hos lægen etc.) og oplysninger om medicinsk outcome. For patienter, der er diagnosticeret med Type 2 diabetes, omfatter kvalitetsrapporterne for eksempel oversigter over resultater af de seneste målinger af langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesteroltal. Feedback gives i form af angivelser af, hvilke laboratorietal, der er faldet eller steget siden sidste måling (angivet med røde og grønne pile) og af, om værdierne ligger inden for det, der anbefales i gældende kliniske retningslinjer (angivet med røde og grønne tal). Den feedback, som 8 Oplyst i interview med DAK-E s daværende leder, alment praktiserende læge Henrik Schroll Diabetesforløbsydelsen bryder med den gængse honorering for enkeltkontakter ved at have et årshonorar per tilmeldt diabetespatient. Honoraret kan dække forskellige arbejdsindsatser for lægen i relation til forskellige patienter, og det er tanken, at løbende behovsstratificering skal afgøre, hvor mange kontroller patienten tilbydes i løbet af et år. 16

17 lægerne får adgang til, indeholder også en benchmarkingsektion, der giver dem mulighed for at sammenligne egne behandlingsresultater med aggregerede tal fra egen kommune, egen region og på landsplan. Figur 2: Eksempel på feedback på behandlingsresultater Den automatiske indsamling af oplysninger om behandlingsresultater fra de elektroniske patientjournaler bliver suppleret med indsamling af oplysninger om kliniske procedurer ved hjælp af elektroniske pop-up formater (også kaldet moduler eller remindere), som aktiveres, når der indtastes bestemte diagnosekoder i journalerne. Disse formater herefter remindere angår kliniske processer og udfyldes manuelt af lægerne. Typisk én gang om året per patient eller per diagnose i forbindelse med årskontroller. I relation til Type 2 diabetes registrerer reminderen binære oplysninger og vedrører blandt andet samtale om livsstilsspørgsmål (ja/nej), aftale om individuelle behandlingsmål mellem læge og patient (ja/nej) samt spørgsmål om gennemførelse af undersøgelser hos forskellige specialister. Ved at opsummere anbefalede elementer i forbindelse med forskellige konsultationstyper er remindere også tiltænkt en funktion som klinisk beslutningsstøtte. 17

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Tovholder i praksis. En antropologisk undersøgelse af alment praktiserende lægers opfattelser af rollen som tovholder. Dansk Sundhedsinstitut

Tovholder i praksis. En antropologisk undersøgelse af alment praktiserende lægers opfattelser af rollen som tovholder. Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2007.04 Tovholder i praksis En antropologisk undersøgelse af alment praktiserende lægers opfattelser af rollen som tovholder Lone Grøn Josephine Obel Marie Højlund Bræmer

Læs mere

Medinddragelse og lighed -en god idé?

Medinddragelse og lighed -en god idé? Mari Holen Medinddragelse og lighed -en god idé? En analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital Ph.d-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Tid til kvalitetsmåling? Studier af indrulleringsprocesser i forbindelse med introduktionen af kliniske kvalitetsdatabaser i speciallægepraksissektoren Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Forskerskolen

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg en kommunal indsats Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gruppe 14gr857 2. semester Afleveringsdato:

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

At få brudt koden - at få lært noden

At få brudt koden - at få lært noden At få brudt koden - at få lært noden En kvalitativ undersøgelse af gruppebaseret patientuddannelse til borgere med type 2 diabetes Specialeafhandling ved Sundhedsfremme og sundhedsstrategier på Roskilde

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

En kvantitativ undersøgelse af de sundhedsprofessionelles tidlige erfaringer med Den Danske Kvalitetsmodel i et læringsteoretisk perspektiv

En kvantitativ undersøgelse af de sundhedsprofessionelles tidlige erfaringer med Den Danske Kvalitetsmodel i et læringsteoretisk perspektiv En kvantitativ undersøgelse af de sundhedsprofessionelles tidlige erfaringer med Den Danske Kvalitetsmodel i et læringsteoretisk perspektiv Marianne Svejstrup studienr: 20090467 Dorthe Trabjerg studienr:

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Patienten som partner: Handlemuligheder

Læs mere